VÖYRIN KUNTA OY P19878P005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19878P005

2 ja arviointi Eva Persson Puurula Sisällysluettelo 1 ja arviointin tarkoitus Suunnittelualue Suunnittelutehtävä Suunnittelun tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat ja aluetta koskevat t Laaditut ja laadittavat selvitykset Vaikutusten arviointi Osallistuminen ja vuorovaikutus Tiedottaminen Osalliset Suunnitteluvaiheet ja aikataulu Yhteystiedot... 14

3 ja arviointi 1 (14) Lålaxin tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 ja arviointin tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. ja arviointi (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointista. ja arviointissa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 63 ) todetaan: Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumisja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. ja arviointia (OAS) tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön edetessä. Tarvittaessa sen riittävyydestä voidaan järjestää myös neuvottelu (MRL 64).

4 2 (14) 2 Suunnittelualuee Suunnittelualue sijaitsee Pohjanmaalla Vöyrin kunnassa, noinn 8 km:n etäisyydellä kau- pungin keskustasta. Suunnittelualue on noin 381 ha. h Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinenn sijainti 3 Suunnittelutehtävä Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista alueelle. Rakentaminen edellyttää oikeusvaikutteisen kaavan laatimista. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perus- teella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää. Prokon Wind Energy Finland Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta hakemuksen Vöyrin kunnalle ja Uudenkaarlepyyn kaupungille. Vöyrin V kunta on tehnyt kaavoituksen käynnistämisestä päätöksen Tuulivoimapuistoalueen tekninen suunnittelu etenee kaavoituksen rinnalla. Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee 5 tuulivoimalaitoksen rakentamista Vöyrin kuntaann Lå- laxin alueelle. Tuulivoimalaitokset ovat teholtaan noin n 3 MW jolloin puiston yhteenlas- kettu teho tulisi olemaan 15 MW. Tuulivoimalat sijoitetaan yksityisten maanomistajien omistamalle alueelle, jonka pinta- ala on 381 ha. Prokon Wind Energy Finland Oy huolehtii vuokraesisopimusten tekemi- sestä maanomistajien kanssa.

5 ja arviointi 3 (14) Tuulivoimapuiston alueella voimalat yhdistetään toisiinsa kv maakaapelilla ja hankealueelle rakennetaan muuntoasema. Alustavan n mukaan liittyminen Fingrid OYJ:n tai Oy Herrfors Ab:n 110 kv johtoon tapahtuu tuulivoimapuiston ulkopuolella, jolloin myös puiston ulkoisia sähkönsiirron rakenteita tulee rakennettavaksi. YVA-menettelyn tarpeesta on tehty harkintapyyntö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt, että Lålax tuulivoimapuistoon ei sovelleta ympäristövaikutuksen arviointimenettelyä (EPOELY/ /2012). Ympäristövaikutusten arviointi tapahtuu siis osana osayleiskaavaprosessia. 4 Suunnittelun tavoitteet Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulipuiston rakentaminen. Tuulipuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta tuulivoimaloista maakaapelein siirrettävä sähköenergia siirretään 110 kv:n sähköverkkoon. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulipuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioon ottaen. Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a :n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Vöyrin kunnanvaltuusto. MRL 77a :ssä todetaan: Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. MRL 77b :ssä on todettu tuulivoimarakentamista koskevista erityisistä sisältövaatimuksista seuraavaa: Laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

6 4 (14) 5 Suunnittelun lähtökohdat ja aluetta koskevat t Suunnittelualueen nykytila Suunnittelualue on pääosin normaalissa maa- ja metsätalous käytössä. Kuva 2. Suunnittelualue ortokuvalla Suunnittelualueellaa ei ole vakituista asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. MaanmittausM slaitoksen maastotietokan- ei nan mukaan alueen läheisyydessä sijaitsee 131 vakituista asuntoa: Loma-asuntojaa ole alueen läheisyydessä lainkaan. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksesta on tullut voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovatt osa maankäyt- tö- ja rakennuslainn mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäy yttöta- voitteet tulee ottaaa huomioonn ja niitä tulee edistää myös kuntien kaavoituksessa.

7 5 (14) Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. Tuulivoimapuis- ton osayleiskaavassa huomioitavaksi tulevia yleis- ja erityistavoitteita on esitetty VAT:in toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa koskevassa kohdassa. Niiden mukaisesti: Pohjanmaan maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan. Ympäristöministeriöö vahvisti kaavan Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalas- kupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä so- tilasilmailun tarpeet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetystik i useamman voimalanyksi- köihin. Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueiden käytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympä- arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirte röivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, et. Pohjanmaan maakunta- Suunnittelualue rajoittuu idässä valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Vöyrinjokilaakso) Suunnittelualueesta länteen on osoitettu pyöräilyreitti. Kuva 3. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

8 6 (14) Vaihemaakuntakaava 1 käsitellee kaupallisten palvelujen p sijoittumista Pohjanmaalla. Maakuntavaltuusto käsitteli vaihemaakuntakaavan kokouksessaan Maakun- toimitettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Kaavassa ei ole osoitettu toimintoja suunnittelualueelle. tahallituksen toimeenpantua valtuuston päätöksen vaihemaakuntakaavaa Vaihemaakuntakaavassa 2 tarkastellaan energiahuoltoa koko maakunnan alueella. Uusiutuvia energiavaroja ja niiden sijoittumista käsittelevä k selvitys valmistui syksyllä Selvityksessä painotetaan tuulivoimatuotantoa. Vaihemaakuntakaava 2 pohjau Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on valmisteltu kaavaehdo- tus, joka käsiteltiin maakuntahallituksessa Kokouksessaan maakuntah allitus tuu selvitykseen jonka tavoitevuosi on Maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnoksen , se oli julkisesti nähtävillä päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville Vaihemaakuntakaavaehdo- tuksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus antaa kaava- ehdotuksesta muistutuksia. Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa 2 ei ole osoitettu tuulivoima-aluevarausta tuulivoi- mapuiston suunnittelualueelle. Alueen länsipuolella on tuulivoimaloiden alue (tv-1). Merkinnällä osoitetaan maa- Tätä aluetta koskee suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja alueita, jotka soveltuvat seudullisesti merkittävien n tuulivoimapuistojen rakentamiseen. käytössää on kiinnitettävä huomiota asumiseen ja virkistykseen, kulttuurimaisemiin, lin- tuihin, liikenneväyliin ja liikennejärjestelyihin, lentoesterajoituksiin, sähkönsiirtoon,

9 Yleismääräyksessää on todettu: seudullisesti merkittävän tuulivoimapuiston alaraja on 10 tuulivoimalaa. (Muut näkyvissä olevat viivatt ja merkit kuuluvat pohjakartan.) 7 (14) alku- luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisee en turvaamiseen sekä tuotannon ja maa-ainesten oton edellytysten turvaamiseen. Kuva 4. Ote vaihemaakuntakaava 2:sta (ehdotus 02/2013), suunnittelualueen likimää- räinen sijainti

10 8 (14) Kuva 5. Ote vaihemaakuntakaavan 2 teemakartasta (ehdotuss 02/2013), vahvistettu kokonaismaakuntakaava ja vaihekaavaehdotuksenn tuulivoima-alueet, suunnittelualu- een likimääräinen sijainti Yleis- ja asemakaavat Alueella ei ole voimassa yleis-muut arvokkaat alueet Valtakunnallisesti arvokas Vöyrinjokilaakson kulttuurimaisema rajoittuuu suunnittelualu- eeseen. tai asemakaavoja. Suojelukohteet ja Vöyrinjokilaakson kulttuurimaisemaa luonnehtii parikymmentä kilometriä pitkä ja enimmillään kolme kilometriää leveä Vöyrinjokilaakson tasanko, jonka kunnan keskus-

11 9 (14) taajamaa jakaa kahteen osaan. Jokilaakso rajautuu selväpiirteisesti siltä kohoaviin selän- teisiin. Oman erikoispiirteensä Vöyrinjokilaakson maisemille antavat asangolta kohoa- Mo- vat louhikkoiset kallio- ja soramäet, jotka antavat mielikuvann entisestä saaristosta. net niistä, esimerkiksi Miemoisten Baggberget, Rökiön R Furuberget ja Rekipellon Storkylien. berget ovat mainioita näköalapaikkoja, joilta avautuvat näkymät jokilaaksoon yli Asutus on perinteisesti sijoittunut tiheisiin ryhmiin laakson reuna-alueille tai - erityisesti maisema-alueen eteläosassa - jokivarteen. Uusjako on kuitenkin rikkonut perinteistä kyläidylliä hajottamalla asutusta. Kuva 6 Suunnittelualue (sininen rajaus) suhteessa kulttuurimaisemaan (violetti )

12 10 (14) Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan suunnittelualueella sijaitsee yksi tun- nettu muinaisjäännöskohde, Sandbackhällorna. Suunnittelualueen läheisyydessä sijait- see toinen muinaismuistokohde Slögs/Nyhagabacken. Kuva 7. Muinaismuistot ja suunnittelualue 6 Laaditut ja laadittavat selvitykset Tuulivoimapuiston mahdollisia ympäristövaikutuksia on kuvattu laajasti tehdyssä tuuli- Raportin liitteet: voimaselvityksessä (Lålax, Vörå vindkraftutredning, Rapport FCG , ruotsiksi). liite 1 - maakuntakaava liite 2 melumallinnuss (WindPro-ohjelmalla) liite 3 varjostusmallinnus (WindPro-ohjelmalla) liite 4 valokuvasovitus liite 5 näkyvyysanalyysi Raportti on toimitettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle YVA-menettelyn harkinta- pyynnönn liitteenä. ELY-keskus päätti, ettei sovelleta ympäristövaikutuksen arviointime- nettelyä tässä projektissa. Ympäristövaikutusten arviointi a tapahtuu osana osayleiskaa- tu- vaprosessia. Raportti toimii osayleiskaavann vaikutusten arvioinnin pohjaksi. Selvitysten keskeiset lokset esitetään osana kaavaselostusta. Selvitystarpeet ja niiden laajuus tarkentuu prosessin edetessää yhteistyössä viranomais- ten kanssa.

13 ja arviointi 11 (14) 7 Vaikutusten arviointi Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoimarakentamisella voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksia. Vaikutusten arviointi perustuu tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin. Tuulivoimaloiden vaikutuksia ilmavalvontatutkiin tutkitaan Puolustusvoimilta pyydettävän lausunnon yhteydessä. Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Osa vaikutuksista rajoittuu aivan tuulivoimaloiden rakennuskohteiden läheisyyteen, osa vaikutuksista ulottuu laajemmalle alueelle, kuten maisemavaikutukset. Arvioinnissa hyödynnetään ympäristöministeriön laatimaa ohjeistusta tuulivoimarakentamisesta ja sen vaikutusten arvioinnista. Arvioittavat vaikutukset: Vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinympäristöön ja viihtyisyyteen Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön Meluvaikutuksia Varjostus- ja vilkkumisvaikutuksia Vaikutuksia liikenteeseen ja yhteyksiin Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöihin Vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin Vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin Vaikutuksia ilmalatuun ja ilmastoon Vaikutuksia kasvillisuutteen Vaikutuksia linnustoon Vaikutuksia muun eläimistöön Vaikutuksia Natura 2000 alueisiin ja muihin suojelualueisiin Vaikutuksia puiston lakkauttamisen jälkeen Yhteisvaikutuksia

14 ja arviointi 12 (14) 8 Osallistuminen ja vuorovaikutus 8.1 Tiedottaminen 8.2 Osalliset Lålaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä, Vöyryn kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan verkkosivuilla. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä, sekä käydään tarvittaessa työneuvotteluja. Osallisille järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan paikallislehdissä ja Vöyrin kunnan kotisivuilla (www.voyri.fi). Asiakirjat ovat nähtävänä Vöyrin kunnan rakennus- ja ympäristötoimistossa. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinonharjoittajat virkistysalueiden käyttäjät kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat; tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdistykset; Suomen luonnonsuojeluliitto elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset; Findgrid Oyj, Oy Herrfors Ab Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Vöyryn hallintokunnat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Pohjanmaan liitto Pohjanmaan pelastuslaitos Liikenteen turvallisuusvirasto Museovirasto Puolustusvoimat Osallisten listaa voidaan täydentää tarvittaessa.

15 ja arviointi 13 (14) 8.3 Suunnitteluvaiheet ja aikataulu Kaavoituksen aloitusvaihe ja vireilletulo (marraskuu syysskuu 2013) Osayleiskaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointin nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä sekä Vöyrin kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla. ja arviointi (OAS) asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. ja arviointia täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. Osayleiskaavasta järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan luonnosvaihe ( syyskuu helmikuu 2014) Osayleiskaavan luonnosaineisto asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kunta päättää luonnoksen asettamisesta nähtäville. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan julkisesti ja nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaluonnos on tavoiteaikataulun mukaan nähtävillä marraskuussa Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi. Osayleiskaavan ehdotusvaihe (maaliskuu heinäkuu 2014) Osayleiskaavaehdotus valmistuu alustavan aikataulun mukaan keväällä Vöyrin kunta päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi. Osayleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisille kaavaalueen maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti. Muistutus on toimitettava kirjallisena Vöyrin kuntaan ennen nähtävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Osayleiskaavasta järjestetään ehdotusvaiheessa tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan hyväksymisvaihe (elokuu lokakuu 2014) Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Vöyrin kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

16 14 (14) 9 Yhteystiedot Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, Vöyri Markku Niskalaa hallintojohtaja puh (0) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Eva Persson Puurula projektipäällikkö, arkkit. SAFA S Aittatie 3, Rovaniemi Puh eva. Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta: Prokon Wind Energy Finland Oy Företagarvägen 13, Vasa Projektchef Toree Regnell Puh

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot