STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19943P001

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Sisällysluettelo 1 n tarkoitus Suunnittelualue Suunnittelutehtävä Suunnittelun tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat ja aluetta koskevat suunnitelmat Laaditut ja laadittavat selvitykset Vaikutusten arviointi Kaavoituksen yhteensovittaminen YVA-menettelyn kanssa Osallistuminen ja vuorovaikutus Tiedottaminen Osalliset Suunnitteluvaiheet ja tavoiteaikataulu Yhteystiedot FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 1 (15) Storbötetin tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 n tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ssa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 63 ) todetaan: Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumisja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. a (OAS) tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön edetessä. Tarvittaessa sen riittävyydestä voidaan järjestää myös neuvottelu (MRL 64).

4 Osallistumis- suunnitelma ja arviointi- 2 (15) 2 Suunnittelualuee Suunnittelualue sijaitsee Pohjanmaalla Vöyrin kunnan ja Uudenkaarlepyyn kaupungin rajalla, maantien 7320 (Jepuantie-Pensalantie) kaakkoispuolella ja valtatien 19 ( Jalas- ja järvi-ytterjeppo, Uusikaarlepyy) lounaispuolella. Suunnittelualue on kooltaan noin 1900 ha, josta noin 30 % sijaitsee Vöyrin kunnassa 70 % Uudenkaarlepyyn kaupungin alueella. Vöyrin kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavaehdotuksen aluettaan koskevalta osalta ja Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuusto hyväksyyy osayleiskaavaehdotuksen aluettaan koskevalta osalta. Kyse ei olee kuntien yhteisestä osayleiskaavasta. Kuva 1. Suunnittelualue sijaitsee Vöyrin ja Uudenkaarlepyyn rajann tuntumassa. Suunnittelualu- een likimääräinen sijainti s osoitettu kartalla punaisella katkoviivallak a ja Uudenkaarlepyyn kaupun- gin osa punaisella. 3 Suunnittelutehtävä Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista alueelle. Rakentaminen edellyttää oikeusvaikutteisen kaavan laatimista. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueellee oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perus- Vöyrin kunnalle ja Uudenkaarlepyyn kaupungille. Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavoituksen käynnistämisestä päätöksen Tuulivoimapuistoalueen tekninen suunnittelu etenee kaavoituksen rinnalla. Prokon Wind teella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää. Prokon Wind Energy Finlandd Oy on tehnyt osayleiskaavann laadinnasta hakemuksen Energy Finland Oy suunnittelee noin 32 tuulivoimalaitoksen rakentamista Vöyrin ja Uu- yhteenlaskettu teho tulisi olemaan noin 96 MW. denkaarlepyyn alueelle. Tuulivoimalaitokset ovat teholtaan noin 3 MW, jolloin puiston Tuulivoimalat sijoitetaan yksityisten maanomistajien omistamalle alueelle, jonka pinta- ala on 1900 ha. Prokon Wind Energy Finland Oy huolehtii vuokrasopimusten tekemises- tä maanomistajien kanssa.

5 3 (15) Tuulivoimalat yhdistetään toisiinsa kv maakaapelilla ja alueelle rakennetaan muuntoasema. Alustavan suunnitelman mukaan liittyminen Tuovila-Kojola 110 kv:n voimajohtoon tapahtuu tuulivoimapuiston ulkopuolella. Se edellyttää sähkönsiirron rakentamista myös tuulivoimapuiston ulkopuolella. Suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset tulee selvittää YVAmenettelyssä. Valtioneuvosto on lisännyt YVA-asetuksen 6 :n hankeluetteloon jotka edellyttävät YVA-menettelyä, tuulivoima-puistot, joissa voimalaitosten määrä on vähintään 10 tai niiden yhteen laskettu kokonaisteho on vähintään 30 MW. Osayleiskaavan laadinnassa tullaan tukeutumaan YVA-menettelyn aineistoon. Selvityksiä ja hankkeen vaikutuksia täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. 4 Suunnittelun tavoitteet Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulipuiston rakentaminen. Tuulipuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, jonne sähköenergia siirretään maakaapelein ja josta sähköenergia siirretään 110 kv:n ilmajohdolla sähköverkkoon. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulipuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioon ottaen. Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a :n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy oman alueensa osalta Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuusto. MRL 77a :ssä todetaan: Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. MRL 77b :ssä on todettu tuulivoimarakentamisen ohjaavan osayleiskaavan laadintaa koskevista erityisistä sisältövaatimuksista seuraavaa: Laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

6 4 (15) 5 Suunnittelun lähtökohdat ja aluetta koskevat suunnitelmat Suunnittelualueen nykytila Alue on pääosin normaalissa maa- ja metsätalouskäytössä. Kuva 2. Corine-aineisto suunnittelualueen maankäytöstä. Suunnittelualueella ei sijaitse vakituisia tai loma-asuntoja. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan kahden kilometrin säteellä on 13 omakotitaloa ja yksi lomarakennus. Lähin asutus sijaitsee pohjoisessa Pensalan alueella.

7 5 (15) Kuva 3. Suunnittelualueen sijainti suhteessa rakennuskantaan. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksesta on tullut voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää myös kuntien kaavoituksessa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään yleis- ja erityistavoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. Tuulivoimapuiston osayleiskaavassa huomioitavaksi tulevia yleis- ja erityistavoitteita on esitetty VAT:in toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa koskevassa kohdassa. Niiden mukaisesti: Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalanyksiköihin. Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueiden käytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet.

8 Osallistumis- suunnitelma ja arviointi- 6 (15) Pohjanmaan maakuntakaava Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakunta- kaavan. Ympäristöministeriöö vahvisti kaavan Pohjanmaan maakuntakaa- vassa suunnittelualueelle ei ole osoitettu määräyksiä. Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella rajauksella. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu maakuntakaavassa aluevarauksiaa a.

9 Osallistumis- suunnitelma ja arviointi- 7 (15) Suunnittelualueen lounaispuolelle sijoittuu Natura-alue, jollaa on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräys: Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, ettei niitää luonnonarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura verkostoon, merkittävästi heikennetä. Natura-alue e on osoitettu luonnonsuojelualueeksi SL2-merkinnällä. Lisäksi suunnittelualueesta lounais- ja länsipuolella on tärkeää pohja- vesialuetta (pv) ja vedenottamo (et-v). Vaihemaakuntakaava 1 käsittelee kaupallisten palveluidenn sijoittumista Pohjanmaal- la. Kaavassa ei ole osoitettu toimintoja suunnittelu alueelle. Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan kokouksessaan Maa- toimitettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Vaihemaakuntakaavassa 2 tarkastellaan energiahuoltoa koko maakunnan alueella. Uusiutuvia energiavaroja ja niiden sijoittumista PohjanmaalP lla käsittelevä selvitys val- kuntahallituksen toimeenpantua valtuuston päätöksen vaihemaakuntakaava mistui joulukuussa Selvityksessä painotetaan tuulivoimatuotantoa. Vaihemaa Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on valmisteltu kaavaehdo- tus, jota käsiteltiin maakuntahallituksessa ja asetettiin nähtäville 11.3 kuntakaava 2 pohjautuu selvitykseen, jonka tavoitevuosi on Maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnoksen , se oli julkisesti nähtävillä Ehdotuksen nähtävilläolon aikana pyydettiin viranomaisilta lausunnot ja osal- lisilla oli mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta muistutuksia. Kuva 5. Ote vaihemaakuntakaava 2:sta (ehdotus 02/2013).

10 Osallistumis- suunnitelma ja arviointi- 8 (15) Kuva 6. Ote vaihemaakuntakaavan 2 teemakartasta (ehdotus 02/2013). Vaihemaakuntakaava 2:n ehdotuksessa suunnittelualue aluee on osoitettu tuulivoima- loiden alueeksi (tv-1). Merkinnällä osoitetaan maa-alueita a, jotka soveltuvat seudulli- sesti merkittävien tuulivoimapuistojen rakentamiseen. Suunnittelumääräys: Alueidenn suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on kiinnitet- ja liikennejärjestelyihin, lentokenttien lentoesterajoituksiin, sähkönsiirtoon, luontodirek- tiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisenn turvaamiseen sekä alkutuotann non ja tävä huomiota asumiseen ja virkistykseen, kulttuurimaisemiin, lintuihin, liikenneväyliin maa-ainesten oton edellytysten turvaamiseen. Yleismääräyksessää on todettu: seudullisesti merkittävän tuulivoimapuiston alaraja on 10 tuulivoimalaa. Muut kaavalla näkyvät merkinnät ovat pohjakartan merkintöjä. Suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsee Alahärmän Kuukanmäen (hyväksytty ). Yleis- ja asemakaavat Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteisia yleis- tai asemakaavoja. Lähin osayleiskaava, Osayleiskaava merenlähei isille kylille, sijaitseee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta lännessä. Uudenkaarlepyyn kaupunginval- tuusto on hyväksynyt kaavann ja Vöyrin kunnanvaltuusto osayleiskaava

11 9 (15) Kuva 7. Suunnittelualueen sijainnin suhde yleiskaavoitettuihin alueisiin. Suojelukohteet ja muut arvokkaat alueet Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan suunnittelualueella sijaitsee viisi tunnettua muinaisjäännöstä. Kuva 8. Muinaisjäännökset suunnittelualueella.

12 10 (15) Alueen muinaisjäännökset ovat: Munsala Lillbötet 2 ( ), pronssikautinen hautaröykkiö Jätteberget 1 ( ), pronssikautinen hautaröykkiö Jätteberget 2 ( ), pronssikautinen hautaröykkiö Björnstensberget 1 ( ), pronssikautinen hautaröykkiö Björnstensberget 2 ( ), pronssikautinen kiinteä muinaisjäännös Suunnittelualueen lounaispuolelle sijoittuu Paljakanneva-Åkantmossenin Natura-alue (1218 ha) sekä soidensuojeluohjelman alue. Suurin osa Natura-alueesta kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Sandvågorna on ollut merkittynä seutukaavaan suojelualuevarauksena. Kuva 9. Suunnittelualueen sijainnin suhde suojelualueisiin. 6 Laaditut ja laadittavat selvitykset Tuulivoimapuiston mahdollisia ympäristövaikutuksia kuvataan vuoden 2013 aikana laadittavassa YVA-selostuksessa. Osayleiskaavaa varten laaditaan seuraavat selvitykset (selvitysten laadinnasta vastaa tuulivoimahankkeesta vastaava): luontoselvitys arvokkaista luontoalueista ja -kohteista pesimälinnustoselvitys lintujen kevät- ja syysmuuton seuranta arkeologinen inventointi lepakkoselvitys maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys melu- ja varjostusmallinnukset (WindPro-ohjelmalla)

13 Osallistumis- suunnitelma ja arviointi- 11 (15) Selvitysten keskeiset tuloksett esitetään osana kaava-aineistoa. Selvitystarpeet ja niiden laajuus tarkentuu prosessin edetessä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Prokon Wind Energy Finland Oy on saanut Puolustusvoimien Pääesikunnan operatiivisen osaston lausunnonn ( ), jossa todetaan, ettei hankkeesta ole tarpeen tehdä tarkempaa tutkavaikutusselvitystä. 7 Vaikutusten arviointi Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamallat a ään- tä ja välkettä. Tuulivoimarakentamisella voi olla vaikutuksiav a luonnonarvoihin ja ihmis- ten elinoloihin. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hank- tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin. Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Osa vaikutuksista rajoittuu ai- keen luonto-, maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksia. Vaikutusten arviointi perustuu van tuulivoimaloiden rakennuskohteiden läheisyyteen, osa vaikutuksista ulottuuu laa- jemmalle alueelle, kuten maisemavaikutukset. Arvioinnissa hyödynnetään ympäristö- ministeriön laatimaa ohjeistusta tuulivoimarakentamisesta ja sen vaikutusten arvioin- lii- nista. 8 Kaavoituksen yhteensovittaminen YVA-menettelyn kanssa YVA-lain 5 :n mukaan "yhteisviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan ton ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössy sä hankkeen arviointime- nettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi". Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tärkeä osa osayleiskaavan laadintaa. Ympä- ristövaikutusten arviointia varten tehdyissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoi- selvitysaineiston pohjalta. tuksessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA menettelyn Kuva 10. YVA-menettelyn suhdemaankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaprosessiin.

14 12 (15) 9 Osallistuminen ja vuorovaikutus 9.1 Tiedottaminen 9.2 Osalliset Storbötetin tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta ja projektin eri suunnitteluvaiheista ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä ja Uudenkaarlepyyn kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä käydään tarvittaessa työneuvotteluja. Osallisille järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan paikallislehdissä ja Uudenkaarlepyyn kaupungin kotisivuilla (www.uusikaarlepyy.fi). Asiakirjat ovat nähtävänä myös kaupungin rakennuskonttorilla. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinonharjoittajat virkistysalueiden käyttäjät kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kyläyhdistykset tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdistykset elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset; Fingrid Oyj, Oy Herrfors Ab Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: naapurikunnat Uudenkaarlepyyn hallintokunnat, Sosiaali- ja terveystoimi Pietarsaaressa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus / Etelä- Pohjanmaan ELY) Pohjanmaan liitto Pohjanmaan pelastuslaitos Liikenteen turvallisuusvirasto Museovirasto Suomen Puolustusvoimat Osallisten listaa voidaan täydentää tarvittaessa.

15 13 (15) 9.3 Suunnitteluvaiheet ja tavoiteaikataulu Alla esitetty aikataulu saattaa muuttua prosessin kuluessa mm. selvitystarpeiden, viranomaislausuntojen ym. vastaavien seikkojen takia. Kaavoituksen aloitusvaihe ja vireilletulo (marraskuu syyskuu 2013) Osayleiskaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä ja Uudenkaarlepyyn kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla. (OAS) asetetaan nähtäville. Osallisilla ja kaupungin asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. a täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. Osayleiskaavasta järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan luonnosvaihe (syyskuu helmikuu 2014) Osayleiskaavan luonnosaineisto asetetaan julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kunnat päättävät luonnoksen asettamisesta nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella ja nähtävillä olon yhteydessä järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaluonnos on tavoiteaikataulun mukaan nähtävillä tammikuussa Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saadusta palautteesta tehdään yhteenveto. Osayleiskaavan ehdotusvaihe (maaliskuu heinäkuu 2014) Osayleiskaavaehdotus valmistuu alustavan aikataulun mukaan keväällä Kaupunki päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi. Osayleiskaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella. Ehdotusvaiheessa kaava-alueen maanomistajille, jotka eivät asu paikkakunnalla, tiedotetaan kirjeitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti. Osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana. Muistutus on toimitettava kirjallisena Uudenkaarlepyyn kaupungille ennen nähtävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta. Osayleiskaavasta järjestetään ehdotusvaiheessa tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan hyväksymisvaihe (elokuu marraskuu 2014) Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Vöyrin kunnanvaltuusto ja Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuusto hyväksyvät osayleiskaavan omaa aluettaan koskevalta osalta. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

16 Osallistumis- ja arviointi- 14 (15) suunnitelma Tavoiteaikataulu:

17 15 (15) 10 Yhteystiedot Osayleiskaavan valmistelusta saa lisätietoja kaupungin kotisivuilta sekä seuraavilta henkilöiltä: Uudenkaarlepyyn kaupunki, Topeliuksenpuistikko 7, Uusikaarlepyy Tom Johansson kaupungingeodeetti Puh (0) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu Tampere Johanna Närhi suunnittelupäällikkö, arkkitehti Puh (0) Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta: Prokon Wind Energy Finland Oy Yrittäjänkatu Vaasa Michael Sandberg projektipäällikkö Puh. +35 (0)

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot