LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA"

Transkriptio

1

2 Päiväys Datum Dnro Dnr YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL Helsinki Viite Lausuntopyyntö (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Ympäristöministeriö palauttaa läheteasiakirjat sekä toimittaa valituksenalaisen päätöksen asiakirjat ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Ympäristöministeriön päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle ovat valittaneet 1. Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen 2. Heikki Hytönen asiakumppaneineen 3. Heimo Hytönen asiakumppaneineen 4. Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta 5. Olavi Janakka asiakumppaneineen 6. Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto 7. Pekka Laitinen 8. Laukaan Ahvenpojat ry. 9. Laukaan Sos.Dem kunnallisjärjestö ry. 10. Lievestuore-seura ry. ym. 11. Jukka Lummelahti 12. Minna Lönn asiakumppaneineen 13. Metsolahden vesiosuuskunta 14. Tomi Mäkinen 15. Esko Piispanen 16. Savio-Puttolan kyläyhdistys 17. Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen 18. Seppo Taipale asiakumppaneineen 19. Sari Virtanen asiakumppaneineen Virkamiehen esteellisyys Ympäristöministeriö viittaa vahvistuspäätökseen ja sen perusteluihin ja toteaa edelleen, ettei Muuramen kunnan tekninen johtaja Jauhiainen (kuten ei myöskään valituksessa mainittu Laukaan ympäristöpäällikkö Virtanen) ole osallistunut vaihemaakuntakaavaa koskevaan

3 päätöksentekoon maakuntahallituksessa tai -valtuustossa, eikä hän ole toiminut vaihemaakuntakaava-asian esittelijänä tai valmistelijana näitä päätöksiä tehtäessä. Kun lisäksi otetaan huomioon maakuntakaavan ohjausryhmän rooli maakuntakaavan asiantuntija- ja vuorovaikutuselimenä, ei maakuntavaltuuston kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voida katsoa syntyneen esteellisyydestä johtuvaa menettelyvirhettä. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n soveltaminen Ympäristöministeriö viittaa vahvistuspäätökseen ja sen perusteluihin. Vaihemaakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueidenkäytön järjestämisestä. Sillä ratkaistaan alueidenkäytölliset edellytykset toiminnan (tässä tapauksessa jätteenkäsittelykeskuksen) sijoittumiselle sekä suhde muuhun alueiden käyttöön. Muilta osin sijoittumisen ja toiminnan edellytykset ratkaistaan ympäristölupamenettelyssä ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa, jossa maakuntakaava on otettava huomioon. Ympäristöministeriö katsoo edelleen, että Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaava perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkoitettuihin riittäviin selvityksiin. Kun otetaan huomioon tehtyjen vaikutusarviointien tulokset, kaavaan sisältyvä suunnittelumääräys sekä mahdollisuus teknisin keinoin rajoittaa jätteenkäsittelykeskuksesta aiheutuvia haittoja ympäristölupamenettelyn yhteydessä, ympäristöministeriö katsoo myös, että 1. vaihemaakuntakaava täyttää maakuntakaavalle lain 28 :ssä asetetut sisältövaatimukset. Lopuksi Ympäristöministeriö katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä maakuntakaavan vahvistamispäätöksen kumoamiseen. 2/2 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Yli-insinööri Petteri Katajisto

4 1 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Asia Valitus Valituksen kohde Ympäristöministeriön päätös N:o YM1/5222/2008 Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen Valitusajan päättyminen Valittajat 1. Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen 2. Heikki Hytönen asiakumppaneineen 3. Heimo Hytönen asiakumppaneineen 4. Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta 5. Olavi Janakka asiakumppaneineen 6. Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto 7. Pekka Laitinen 8. Laukaan Ahvenpojat ry 9. Laukaan Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry 10. Lievestuore-seura ry ym 11 Jukka Lummelahti 12. Minna Lönn asiakumppaneineen 13. Metsolanden vesiosuuskunta 14. Tomi Mäkinen 15. Esko Piispanen 16. Savio-Puttolan kyläyhdistys 17. Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen 18. Seppo Taipale asiakumppaneineen 19. Sari Virtanen asiakumppaneineen Asiamies ja prosessiosoite AA Erkki Urtti Kauppakatu 27 A 7, PL Jyväskylä puhelin (014) tai faksi (014) ,

5 2 Muutosvaatimukset Ympäristöministeriön vahvistuspäätös ja maakuntavaltuuston päätös on kumottava. Korkeimman hallinto-oikeuden on kiellettävä päätöksen täytäntöönpano kunnes valitusasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Valittajien oikeudenkäyntikulut on korvattava laillisine korkoineen. Perustelut Valittajat uudistavat Ympäristöministeriölle osoittamissaan erillisissä valituskirjelmissä lausumansa vaatimukset perusteluineen. Vaihemaakuntakaavan valmistelussa on tapahtunut menettelyvirhe. Kaava ei täytä myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä tarkoitettuja sisältövaatimuksia. Virkamiehen esteellisvys Mustankorkea Oy on Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan (= kuntaliitoksen jälkeen Jyväskylä), Laukaan ja Muuramen kuntien jätteenkäsittely-yhtiö. Mustankorkea Oy on organisaatio, joka kehittää Jyvässeudulla sijaitsevan käsittelykeskuksen toimintoja niin, että se voi vastata jätelain ja asetuksen sekä niiden nojalla anne ttujen määräysten ja päätösten mukaisiin vaatimuksiin. Yhtiö voi ottaa käsiteltäväkseen myös muiden kuin osakaskuntiensa jätteitä. Asiakirjoista (Jyväskylän kaupunginhallitus ) selviää, että käsiteltäessä lausunnon antamista Keski-Suomen ympäristökeskukselle Mustankorkea Oy:n uuden jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Anita Saraste-Kautto, joka on Mustankorkea Oy:n hallituksen varajäsen ja kaupunginlakimies Anja Lehtonen, joka on mainitun yhtiön hallituksen varsinainen jäsen, katsoneet olevansa kuntalain 52 :n nojalla esteellisiä käsi ttelemään asiaa. Maakuntahallitus on nimennyt vaihekaavan ohjausryhmään Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinaisen jäsenen Veikko Tapio Jauhiaisen, joka on Muuramen kunnan tekninen johtaja. Maakuntahallitus on muuttanut mainittua päätöstä esteellisyyssyistä siten,

6 3 että Mustankorkea Oy:n edustaja ja eräät muut tahot ovat asi antuntijoita, joita kuullaan tarvittaessa. Kaupparekisteritietojen mukaan Jauhiainen on saakka ollut Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinainen jäsen ja lähtien varajäsen. Muuramen kunnan tekninen lautakunta on päättänyt lausunnon antamisesta Keski- Suomen 1. vaihemaakuntakaavan muutoksesta. Pöytäkirjan mukaan kokouksessa on ollut läsnä tekninen johtaja Tapio Jauhiainen. Esteellisyydestä ei ole asiakirjoissa merkintää. Projektin alkuvaiheessa on hankkeen johtoryhmään kuulunut Laukaan kunn an ympäristöpäällikkö Esko Kalevi Virtanen, joka on ollut silloin Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on nro 07/0215/3 antamassa an päätöksessä ottanut kantaa esteellisyydestä johtuvaan valmisteluvirheeseen (Keljonlanden voimala, Jyväskylä). Suora lainaus hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista: "Kun otetaan huomioon esillä olleet Jyväskylän kaupungin energiatuotannon ja uuden voimalaitoksen sijoittamispaikan päävaihtoehdot ja se seikka, että Jyväskylän Energiatuotanto Oy:n toimialana on voimalaitoksien ja lämpökeskuksien omistaminen, niillä tapahtuva energiatuotanto, laitoksien käyttäminen ja kunnossapito sekä näihin liittyvä liiketoiminta, hallinto-oikeus katsoo kaupunginlakimies 011i Heikkilän toimineen asian valmistelijana hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella esteellisen ollessaan samanaikaisesti hallituksen jäsenenä Jyväskylän Energiatuotanto Oy:ssä, jolle on sijoituspaikkaasian ratkaisusta ollut odotettavissa mainitussa lainkohdassa tarkoitettua eri tyistä hyötyä tai vahinkoa. Siitä Heikkilän esittämästä seikasta, että sanottu yhtiö toimittaa omistajayhtiöilleen Fortum Power and Heat Oy:lle (omistusosuus 60 %) ja Jyväskylän Energia Oy:lle (omistusosuus 40 %) energiaa omakustannushintaan, ei johdu, että ensiksi mainitulla yhtiöllä ei olisi edellä kuvattua intressentin asemaa. " Hallinnon objektiviteettiperiaatteen ratio on estää ratkaisuun osallistuvaa virkamiestä epäasianmukaisesti suosimasta tai syrjimästä häneen läheissuhteessa olevaa henkilöä tai yhteisöä. Taustalla on ajatus siitä, että päätöksenteon on myös ulkopuolisen tarkastelijan silmissä näytettävä puolueettomalta. Suora lainaus Niemivuo Keravuori: Hallintolaki s. 214:...Samalla suhtautuminen virkamiesten sidoksiin ja esteellisyysperusteiden tulkintaan on tiukentunut. Viranomaisten toiminnalla ja siihen liittyvältä julkiselta vallan käytöllä edellytetään aikaisempaa laajempaa avoimuutta, luotettavuutta ja uskottavuutta. Hallinnon

7 4 tarkoitusperien saavuttamisen kannalta on tärkeää, että yksityiset voivat luottaa hallintotoiminnan puolueettomuuteen ja asianmukaisuuteen. Ei riitä, että virkamies omasta mielestään toimii puolueettomasti, vaan hallintoasioiden käsittelyyn myötävaikuttavien virkamiesten tulee myös yleisön näkökulmasta menetellä siten, ettei puolueettomuutta ole aihetta epäillä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa on suositeltavaa, että virkamies vetäytyy asian käsittelystä, jos esteellisyydestä on perusteltua epäilystä. Asiaa ei tulisi jättää mandollisessa muutoksenhaussa ratkaistavaksi (Hallintolaki s. 237). Puolueettomuuden vaarantavia erityisiä syitä on vaikea määritellä positiivisesti. Oikeuskirjallisuudessa (Mäenpää: Hallinto-oikeus, s. 295) on mainittu mm. kiinteä ystävyys-, yhteistyö- tai kiistasuhde asianosaiseen taikka muunlainen vahva sidonnaisuus tai lojaalisuus HTT Marja Sutela (Lakimies 6/2004, s. 992) puhuu kiinteästä taloudellisesta riippuvuussuhteesta ja asianosaiseen nähden erityisestä luottamusvastuusta. Sutelan määritelmän mukaan viimeksi mainitulla tarkoitetaan tilannetta, jossa virkamies on sitoutunut käsittelyn kohteena olevaan asiaan tai asianosaiseen siten, että tällainen sitoumus vaarantaa asian puolueettoman käsittelyn. Mäenpää muistuttaa (Hallinto-oikeus, s. 290) myös esteellisyyssäännösten yleisfunktiosta eli tarkoituksesta turvata menettelyn neutraalisuus ja yleinen luottamus hallinnon puolueettomuuteen. Esteellisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös asian laatu ja sen arvo. Vaihemaakuntakaava ei ole rutiiniasia, vaan yksi maakunnan suurimpia suunnitteluhankkeita. Käsittely on herättänyt myös voimakkaita ristiriitoja kuntalaisten keskuudessa ja erityisesti kohdekunnassa Laukaassa. Intressin suuruus sekä asian luonne ja laatu edellyttävät puolueetonta valmistelua ja päätöksentekoa. Mustankorkea Oy on kiistatta asian intressentti. Muuramen tekninen johtaja on kolmoisroolissa. Hän on virkansa lisäksi, johon kuuluu mm. vastuu jätehuollosta, Mustankorkea Oy:n hallituksen pitkäaikainen varsinainen jäsen ja nykyään varajäsen ja lähtien 1.vaihemaakuntakaavan ohjausryhmän asiantuntija. Ohjausryhmän tehtävänä ei ole ollut pelkästään selvitysten tekeminen, vaan myös suositusten antaminen käsiteltävässä asiassa. Viittaamme KHO:n ratkaisun 2009:72 perusteluihin ohjausryhmän jäsenyyden merkityksestä: Kaavan laadintaa varten perustettu ohjausryhmä on ollut ympäristökeskuksen päätökseen liite tyn erityisehdon nojalla eri tahoista koottu asiantuntijaryhmä.

8 5 Ohjausryhmän tarkoituksena on ollut muun muassa koordinoida hanketta ja seurata sen etenemistä. Ympäristökeskuksen asettama ja sen avustuspäätöksen tehtävänannon mukaisesti toimiva ohjausryhmä ei ole kuntalain 17 :ssä tarkoitettu kunnan toimielin. Vaikka ohjausryhmän toimintaan sinänsä ei sovelleta hallintomenettelylakia ja sen esteellisyyssäännöksiä, kunnanjohtaja F:n tosiasiallinen toiminta ohjausryhmän puheenjohtajana voidaan ottaa huomioon arvioitaessa hänen osallistumistaan kaavan valmisteluun. Virkamiesasemansa, koulutuksensa, pitkäaikaisen kokemuksensa ja asiantuntijaroolinsa vuoksi Mustankorkea Oy:n edustajalla on ollut tosiasiallista vaikutusta asian ratkaisuun. Päätöksenteko ei ole ollut roolikombinaatiosta johtuen kaikilta osin sivuvaikutteista vapaata. Ympäristöministeriö on perustanut ratkaisunsa siihen, ettei Jauhiainen ole ollut asiassa päätöksentekijä. Valittajat eivät ole sitä väittäneetkään. Jauhiainen on sen sija an kiistatta osallistunut asian valmisteluun kolmessa eri roolissa, joten käsityksemme mukaan tapaus on siltä osin analoginen edellä mainitun Keljonlanden voimalaitoksen sijoituspaikkapäätöksen kanssa. Valittajien perustellun käsityksen mukaan asian valmistelussa on tapahtunut virhe. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 $:n soveltaminen Oikeuskirjallisuudessa (Hallberg Haapanala Koljonen - Ranta: Maankäyttö- ja rakennuslaki s. 131) esitetyn kannan mukaan jätehuollon ja jätteiden aluevarausten osalta korosteta an erityisesti kulkuyhteyksien ja pohjavesiselvitysten tärkeyttä. Jätteenkäsittelyyn soveltuvia aluevarauksia on myös oltava riittävän lähellä asutuskeskuksia. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan (TV 1 MOT-ohjelma , DI Hannu Au rinko) Ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus tulkitsevat EU:n ympäristösäännöksiä liian väljästi. Ongelmat liittyvät erityisesti pohjarakenteeseen ja kaatopaikkakaasujen talteenottoon. Valittajien näkemyksen mukaan selvitykset ovat olleet tältä osin riittämättömiä. Kun ympäristöhallinnolla on oletettava olevan paras tietämys alan EU-lainsäädännön velvoi tteista, olisi vaikutusarviointi myös tästä näkökulmasta tullut tehdä ennen maakuntakaavan hyväksymistä ja vahvistamista eikä jättää lopullista vaikutusarviointia tehtäväksi yksityiskohtaisemman suunnittelun

9 6 yhteydessä, jos ja kun jo tässä vaiheessa on tiedossa, että lisäselvityksiä tarvita an kuten päätöksen sivulla 19 ympäristökeskus on lausunnossaan edelly ttänyt. Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan selvitysten perusteella on varmistuttava siitä, että maakuntakaavan sallimissa puitteissa on löydettävissä maakuntakaavan sisältövaatimukset täyttävä ratkaisu (s. 8). Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitesäännösten mukaan alueiden käyttö on suunniteltava niin, että luodaan edelly tykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavan tulee lain 9 :n mukaan perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvitykset eivät saa olla yleispiirteisiä, vaan niiltä on edellytettävä riittävää tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Kaatopaikka-alueen päästövesien myönnetään vaiku ttavan sen eteläpuoliselle Koivusensuolle. Koivusensuon vieressä ja sen välittömässä valuma- ja vaikutusalueessa sijaitsee lipeälammen alue. Lipeälammen aluetta pidetään yleisesti valtakunnallisena ympäristöongelmana. Keski-Suomen ympäristökeskuksen johdolla alue tta on tutkittu ja kunnosteltu 1980-luvulta alkaen. Kunnostuksen onnistuminen on asukkaiden mukaan vähintäänkin kyseenalainen. Keski-Suomen ympäristökeskus on joutunut mm. korvaamaan kunnostuksen aikana tapahtuneita vahinkoja alueen ihmisille. Keski- Suomen ympäristöviranomaiset ovat aloi ttamassa suurisuuntaista alueen eteläpuolisen Koivujärven vesistön kunnostamishanketta. Kunnostushankkeen aloittaminen osoittaa selkeästi, ettei alueen ihmisten huoli elinympäristönsä pilaantumisesta ja ympäristöviranomaisten toimien rii ttävyydestä ole aiheeton. Lievestuoreen lipeälammen kunnostuksen yhteydessä aluetta on tutkittu runsaasti mm. tekemällä jopa seismisiä räjäytysluotauksia ja aerogeofysikaalisia matalalentotutkimuksia (1996 ja 1998). Tutkimukset ovat ympäristökeskuksen hallussa. Maallikkokäsityksen mukaan haitta-aineiden virtaaminen on selkeästi todettu. Alueen ihmisten käsityksen mukaan on kummallista, ettei Keski- Suomen ympäristökeskus ole kiinnittänyt riittävällä tavalla huomiota saatavilla olev an tutkimustiedon käytön laiminlyömiseen kaavavalmistelun selvittelyssä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 mukaan kaavan pitää perustua riittävän tarkkoihin ja ajantasaisiin selvityksiin. Kaatopaikan päästöjen kumulatiivinen vaikutus Lipeälammen päästöjen ohella alueen ihmisten elinympäristöön on lisäksi jäänyt täysin huomio tta. Valittajien käsityksen mukaan ympäristöhaittaa aiheuttavien laitosten sijoittaminen olemassa olevan ympäristöongelman vaikutusalueeseen ei voi olla maankäyttö- ja rakennuslain tavoitesäännösten vaatim an hyvän elinympäristölle luomisen tavoitteen mukaista. Kaatopaikan ympäristöhaittojen ja lipeälammen haittojen yhteisvaikutus

10 7 ekologisesti kestävään kehitykseen on myös jätetty tyystin huomiotta. Kaavaratkaisulla on merkittäviä haitallisia vaikutuksia Laukaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Mörkökorven jätteenkäsittelylaitos tulisi sijoittumaan keskelle asutusta, alueelle, jolla on jo nyt Jyväskylän Mustankorkean alueeseen verrattavissa olevia laajentumispaineita loma- ja vakituiseen asumiseen. Tämä tosiasia on tunnustettu kaavaselostuksen sivulla 46 "Merkittävimpien vaikutusten kuvaus". Maakunnan tarkoituksenmukaisen kehittämisen kannalta ei ole perusteltua sijoittaa laitosta alueelle, kun on olemassa vaihtoehto, jolla alue- ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä ongelmia ei ole tai ne ovat pienempiä. Ympäristöoikeudellinen varovaisuusperiaate edelly ttää, että ympäristöön kohdistuvien eri toimien yhteisvaikutukset selvitetään. Toimintaa ei tule sallia, ellei voida olla varmoja siitä, etteivät luontoarvot sen johdosta merkittävästi vaarannu. Periaate sisältää ajatuksen in dubio pro natura. Aineistosta ei selviä Seivässuota lukuun ottamatta, onko hankkeen vaikutuksia ajateltu tästä näkökulmasta myös Mörkökorven osalta. Kaavaselostuksen sivuilla on kylläkin otettu kantaa kaavan vaikutukseen liikenteen, luonnonympäristön ym. kannalta. Yhteisvaikutusta koskev an vaatimuksen taustalla on pyrkimys ottaa huomioon hankkeen kumulatiiviset vaikutukset, jotka tulevat ilmi vasta ajan myötä. Yhteisvaikutusarviointia ei saa jättää tekemä ttä sillä perusteella, että vaikutusten merkittävyydestä ei ole etukäteisvarmuutta. Mörkökorven läheisessä vaikutuspiirissä on kaksi Natura verkostoon kuuluvaa suojelualuetta. Vaikka jätteenkäsittelyalue on suoja-alueineen laaja, olisi ollut perusteltua selvittää, onko toiminnalla kokonaisuudessaan haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin o ttaen huomioon heikentämiskiellosta annetut säädökset. Yhteysviranomaisen lausunnossa, joka koskee jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta (kaavaselostus alk. s. 23) on kritisoitu arvioinnin puutteita. Täydentävässä selvityksessäkään ei ole saatu vastausta kaikkiin avoimiin kysymyksiin. Kaåvapäätös ei näiltä osin perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. MRL 28 :ssä 1-7 kohtien mukaan maakuntakaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota mainituissa kohdissa esitettyihin aineellisiin sisältövaatimuksiin. Vaihemaakuntakaava merkitsee ekologisesti de facto heikennystä nykytilaan, liikenne tulee kasvamaan huomattavasti ja alueen virkistysmandollisuudet ja houkuttelevuus asuinpaikkana heikkenevät olennaisesti. Hankkeella on myös pitkäaikainen negatiivinen vaikutus maisemaan ja kulttuuriperintöön.

11 8 Kaavakartan suunnittelumääräys saa olla yleispiirteinen, mu tta ei kuitenkaan oikeudellisesti epäselvä. Ympäristön pilaantumisen käsite on yksiselitteinen. Sen sijaan esim. "riittävä suojavyöhyke" on oikeudellisesti epäselvä ilmaisu. Alueen vaikutuspiirissä asuville ja maanomistajille jää epäselväksi, mikä on lopullinen suojavyöhykkeen ulo ttuvuus ja mitä se vaikuttaa heidän oikeuksiinsa, rakentamiseen ja muuhun maankäy ttöön. Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätös on kumottava, koska kaikilta osin riittäviä selvityksiä ei ole laadittu, maakuntavaltuuston päätös on tehty puutteellisin tiedoin ja on siten lainvastainen. Oikeudenkävntikulujen ko rvaaminen Maakuntavaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Oikeudenkäynti on johtunut viranomaisen virheestä. Näin olleen on kohtuutonta, että valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Kulujen määrä ilmoitetaan myöhemmin. Todistelu Ympäristöministeriölle osoitetun valituksen yhteydessä esitetyt kirjalliset todisteet ja teemat, Jäljennös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 07/0215/3 (s. 1 ja 9-11). Teema. valmistelevan virkamiehen esteellisyys Jyväskylässä Erkki Urtti asianajaja, Jyväskylä

12 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Numero 1 (12) 3. jaosto 07/0215/3 Raatihuoneenkatu 1 Antopiiivit Diaarinumero PL /06/ HÄMEENLINNA 00016/06/2299 Puhelin /06/2299 Telekopio /06/2299 Sähköposti 00041/06/ /06/2299 ASIA Kunnallisvalitus MUUTOKSENHAKIJAT I Ahti Vielma Nuottakatu 4 A JYVÄSKYLÄ II Tarja Etelälahti Erämaantie 5 B JYVÄSKYLÄ III Niilo Kylmälahti Keljonlandentie JYVÄSKYLÄ IV Ilkka A Lilja ITU JYVÄSKYLÄ V Erkki Urtti Keljonkankaantie JYVÄSKYLÄ VI Keljon yhteisalueen osakaskunta Asiamies: Asianajaja Erkki Urtti Asianajotoimisto Erkki Urtti Kauppakatu 27 A 7 PL JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS (191 ), JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Valtuuston päätöksen (uuden voimalaitoksen sijaintipaikka) esittelytekstistä ilmenee, että Jyväskylän Energia Oy on kaupungin viime vuosien kasvun perusteella todennut lämmön tarpeen kasvun

13 9 (12) Jyväskylän kaupunki velvoitetaan suorittamaan Keljonlanden yhteisalueen osakaskunnalle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista vaaditut euroa j a sille vuotuista viivästyskorkoa 7 prosen ttiyksikköä yli korkolain 12 :ssä tarkoitetun viitekoron siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa. Perustelut 1. Tutkimatta jättäminen Kuntalain 90 :n 3 momentin muka an valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan kuntalain 95 :n 2 momentin muka an saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kaupunginvaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tähän nähden Etelälanden ja Liljan selityksissään esittämät uudet valitusperusteet, Etelälanden osalta koskien yleiskaavan vastaisuutta ja Lilj an osalta koskien natura-aluetta ja liito-oravaesiintymää, on esitetty 30 päivän valitusajan kuluttua umpeen ja ne on jätettävä myöhästyneinä tutkimatta. 2. Päätösvalmistelun laillisuus, esteellisyyttä koskevat valitusperusteet 2.1. Kaupunginhallituksen jäsenet Ahti Ruoppila ja Pirkko Selin Kaupunginhallituksen jäsenet Ahti Ruoppila ja Pirkko Selin eivät ole toimineet asiassa esteellisinä sen johdosta, että ensiksi mainittu on Osuuskunta Keskimaan hallintoneuvoston jäsen ja viimeksi mainittu Vapo Oy:n ympäristöjohtaja. Osuuskunta Keskimaa ja Vapo Oy eivät ole olleet valituksissa esitetyillä perusteilla asianosaisena kaupunginvaltuuston ratkaisemassa voimalaitoksen sijoituspaikka-asiassa eikä niillä ole myöskään ollut asian ratkaisusta odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Hallintolain 28 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu palvelussuhdejäävi ja 5 kohdassa tarkoitettu yhteisöjäävi eivät ole siten voineet tulla kysymykseen. Luottamus heidän puolueettomuuteensa kaupunginhallituksen jäseninä ei ole muustakaan sanotun pykälän 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta erityisestä syystä vaarantunut Kaupunginlakimies 011i Heikkilä Sovellettavat säännökset Kuntalain 52 :n 2 momentin mukaan kunnan viranhaltij an esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohd an mukaan virkamies on esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Saman pykälän 1 momentin 7 kohd an mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

14 1002) Asiassa saatu selvitys la johtopäätökset Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan (191 ) muka an uuden voimalaitoksen sijaintipaikkaa koskev an asian valmistelijana on toiminut kaupunginlakimies 011i Heikkilä. Valtuuston pöytäkirjasta ja valtuuston päätöksen perusteena olevista asiakirjoista ilmenee edelleen, että uuden voimalaitoksen sijoitusta on selvitetty Keljonlanden ja Rauhalanden päävaihtoehtojen pohjalta. Voimalaitos on toteute ttavissa Rauhalahteen ainoastaan Jyväskylän Energia Oy:n (40 %) ja Fortum Power and Heat (60 %) yhteisesti omistam an Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n hankkeena. Kaupparekisteritietojen mukaan 011i Heikkilä on ollut Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n hallituksen varsinainen jäsen. Kaupunginhallitus on lausunnossaan hallinto-oikeudelle todennut, e ttä kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan kaupunginjohtajan nimeämät business controllerit kuuluvat kaupungin konsernijohtoon. Heidän tehtävänään on seurata tytäryhteisöjen toimintaa ja vahvistettujen toimintaperiaatteiden noudattamista. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä. Jyväskylän Energia Oy, jonne kaupunginlakimies Heikkilä on määrä tty business controlleriksi, on kaupungin kokonaisuudessaan omistama yhtiö. Kaupunginlakimies Heikkilän esteellisyysväitteiden johdosta antam an selvityksen mukaan Jyväskylän Energiantuotanto Oy on ollut niin s anottu Mankala-yhtiö, joka jakaa osakkailleen sekä tuottamansa energian että kustannukset tavoitellen liiketaloudellista 0-tulosta eikä ole kilpailuasemassa muiden energiantuottajien kanssa. Heikkilä on katsonut, ettei valtuuston tekemästä voimalan sijoituspaikkapäätöksestä ole siten ollut odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa Jyväskylän Energiantuotanto Oy:lle, vaan pelkästään yhtiön pääomistajalle Fortum Power and Heat Oy:lle. Hallinto-oikeus katsoo, ettei kaupunginlakimies Heikkilä ole toiminut asiassa esteellisenä virkamiesvalmistelijana sen johdosta, että hän on toiminut kaupunginjohtajan nimeämänä business controllerina kaupungin kokonaan omistamassa Jyväskylän Energia Oy:ssä. Kysymys ei ole ollut hallituksen jäsenyydestä yhteisössä tai sitä vastaavasta, hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta tehtävästä. Kyseistä tehtävästä ei ole myöskään aiheutunut, että luottamus hänen puolueettomuuteensa asian valmistelijana olisi mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisesti vaarantunut. Kun otetaan huomioon päätösvalmistelussa esillä olleet Jyväskylän kaupungin energi antuotannon ja uuden voimalaitoksen sijoittamispaikan päävaihtoehdot ja se seikka, että Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n toimialana on voimalaitoksien ja lämpökeskuksien omistaminen, niillä tapahtuva energiantuotanto, laitoksien käyttäminen ja kunnossapito sekä näihin liittyvä liiketoiminta, hallinto-oikeus katsoo kaupunginlakimies 011i Heikkilän toimineen asi an valmistelijana hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella esteellisenä ollessaan samanaikaisesti hallituksen jäsenenä Jyväskylän Energiantuotanto Oy:ssä, jolle on sijoituspaikka-asian ratkaisusta ollut odotettavissa mainitussa lainkohdassa tarkoitettua erityistä hyötyä tai vahinkoa. Siitä Heikkilän esi ttämästä seikasta, että s anottu yhtiö

15 11 (12) toimittaa omistajayhtiöilleen Fortum Power and Heat Oy:lle (omistusosuus 60 %) ja Jyväskylän Energia Oy:lle (omistusosuus 40 %) energiaa omakustannushintaan, ei johdu, että ensiksi mainitulla yhtiöllä ei olisi edellä kuvattua intressentin asemaa. Kaupunginvaltuuston päätös on siten syntynyt asian valmistelussa tapahtuneen esteellisyyttä koskevan valmisteluvirheen vuoksi virheellisessä j ärjestyksessä. 3. Muut valitusperusteet Koska kaupunginvaltuuston valituksenlainen päätös on kumottu päätösvalmistelussa tapahtuneen esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, raukeaa enemmän lausunnon antaminen muutoksenhakijoiden esittämistä muista valitusperusteista. 4. Oikeudenkäyntikulut Kaupunginvaltuuston päätös on kumottu muun muassa Keljon yhteisalueen osakaskunnan valituksesta virheellisessä järjestyksessä syntyneenä. Oikeudenkäynti on johtunut viranomaisen virheestä. Näin ollen on kohtuutonta, että osakaskunta joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kaupunki on siten velvollinen korvaama an osakaskunnan oikeudenkäyntikulut vaadituilla eurolla, joiden määrän osalta kaupunki ei ole tehnyt huomautusta, laillisine viivästyskorkoineen. Sovelletut oikeusohjeet Kuntalaki 52, 90 ja 93 Hallintolaki 27 ja 28 Hallintolainkäyttölaki 74 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpa an hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus). Esittelijä Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Jalkanen, Reima Nieminen ja Rii tta Jokioinen.

16 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS : N:o YM1/5222/2008 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Keski-Suomen I. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen astfl SUQtv1FN' l::lcp'1's3 1. b , ohrso 9/5)/2ev 7'1--: AHK... _... VAIIVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Keski-Suomen Liiton maakuntavaltuuston päätös Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan (Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus) hyväksymisestä. Keski-Suomen I. vaihemaakuntakaava käsittelee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoittamista. Vaihemaakuntakaavalla varataan alue jätteenkäsittelykeskusta varten. Sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet maakuntakaavasta lausunnon. Lisäksi oikeusministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Keski-Suomen ympäristökeskus. Sisäasiainministeriöllä, puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä, opetusministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöllä sekä sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole huomautettavaa maakuntakaavasta. Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa lausunnossaan, että jätteenkäsittelyalueen liikenneverkolle aiheuttamat vaikutukset ovat pieniä. Syntyvät parantamistarpeet voidaan lausunnon mukaan sisällyttää jo muutoinkin vireillä oleviin ma anteiden parantamis- ja kehittämissuunnitelmiin. Keski-Suomen ympäristökeskus Keski-Suomen ympäristökeskus toteaa ant aneensa aiemmin lausunnot Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiin sekä Natura alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyen. Lisäksi ympäristökeskus on antanut lausunnot 1. vaihemaakuntakaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Ympäristöministeriö on pyytänyt ympäristökeskuksen lausuntoa e rityisesti 1. vaihekaavan suojelualuevarauksista ja kaavan suhteesta Natura verkostoon. PL 35, VALTIONEUVOSTO

17 VALITUKSET Valittajat Valitusten sisältö Ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että Mörkökorven jätteenkäsittelykeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittäviä luonnonarvoja sisältäviä alueita. Keskuksen tuntumassa noin kilometrin etäisyydellä sijaitsee seutukaavan 5. vaihekaavan Lummesuon luonnonsuojelualuevaraus, jota ei ole kuitenkaan vielä toteutettu luonnonsuojelualueena. Lähin Natura alue, Alasuo F sijaitsee noin 1,5 kilomet rin etäisyydellä jätteenkäsittelykeskuksen alueesta, eikä hankkeen toteutuksesta ole odotettavissa aiheutuvan Natura alueen valinnan perusteena oleville luontoarvoille merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Maakuntavaltuuston päätöksestä ovat valittaneet: 1)Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen 2) Heikki Hytönen asiakumppaneineen 3) Heimo Hytönen asiakumppaneineen 4) Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta 5) Olavi Janakka asiakumppaneineen 6) Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto 7) Pekka Laitinen 8) Laukaan Ahvenpojat ry. 9) Laukaan kunta 10)Laukaan Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry. 11)Lievestuore-seura ry. ym. 12)Jukka Lummelahti 13)Minna Lönn asiakumppaneineen 14)Metsolanden vesiosuuskunta 15)Tomi Mäkinen 16)Esko Piispanen 17)Savio-Puttolan kyläyhdistys 18)Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen 19)Seppo Taipale asiakumppaneineen 20) Sari Virtanen asiakumppaneineen Maakuntakaavan valmistelussa tapahtunut menettelyvirhe virkamiehen esteellisyyden johdosta Menettelyvirheen perusteella 1. vaihemaakuntakaavasta ovat valittaneet 1) Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen, 2) Heikki Hytönen asiakumppaneineen, 3) Heimo Hytönen asiakumppaneineen, 5) Olavi Janakka asiakumppaneineen, 6) Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto, 10) Laukaan Sos. Dem. kunnallisjärjestö ry., 11) Lievestuoreseura ry. ym., 12) Jukka Lummelahti, 13) Minna Lönn asiakumppaneineen, 14) Metsolanden vesiosuuskunta, 16) Esko Piispanen, 17) Savio-Puttolan kyläyhdistys, 18) Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen ja 20) Sari Virtanen asiakumppaneineen Valittajat vaativat kaavan vahvistamatta jättämistä, koska vaihemaakuntakaavan valmistelussa on tapahtunut menettelyvirhe. Perusteluinaan valittajat esittävät mm. seuraavaa:

18 Selvitysten puutteellisuus Mustankorkea Oy on Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen kuntien jätteenkäsittely-yhtiö. Maakuntahallitus on nimennyt vaihekaavan ohjausryhmään Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinaisen jäsenen Veikko Tapio Jauhiaisen, joka on Muuramen kunnan tekninen johtaja. Maakuntahallitus on muuttanut mainittua päätöstä esteellisyyssyistä siten, että Mustankorkea Oy:n edustaja ja eräät muut tahot ovat asiantuntijoita, joita kuullaan tarvittaessa. Kaupparekisteritietojen mukaan Jauhiainen on saakka ollut Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinainen jäsen ja lähtien varajäsen. Muuramen kunnan tekninen lautakunta on päättänyt lausunnon antamisesta Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavasta. Pöytäkirjan mukaan kokouksessa on ollut läsnä tekninen johtaja Tapio Jauhiainen. Esteellisyydestä ei ole asiakirjoissa merkintää. Valittajien mukaan Muuramen kunnan tekninen johtaja Veikko Jauhiainen on ollut 1. vaihemaakuntakaavan käsittelyssä kolmoisroolissa toimiessaan teknisen johtajan virkansa ohella jätehuoltoyhtiön hallituksessa sekä 1. vaihemaakuntakaavan ohjausryhmän asiantuntijana. Valittajien mukaan hänellä on ollut asem ansa, koulutuksensa ja kokemuksensa sekä asiantuntij aroolinsa vuoksi tosiasiallista vaikutusta asian ratkaisuun, eikä päätöksenteko näin ollen ole ollut kaikilta osin sivuvaikutteista vapaata. Valittajat esittävät myös, että projektin alkuvaiheessa on hankkeen johtoryhmään kuulunut Laukaan kunnan ympäristöpäällikkö Esko Kalevi Virtanen, joka on ollut silloin Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen. Valituksissa ei yksilöidä tarkemmin Virtasen esteellisyyden perusteita. Selvitysten puutteellisuuden perusteella 1. vaihemaakuntakaavasta ovat valitt aneet 1) Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen, 2) Heikki Hytönen asiakumppaneineen, 3) Heimo Hytönen asiakumppaneineen, 4) Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta, 5) Olavi Janakka asiakumppaneineen, 6) Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto, 7) Pekka Laitinen, 8) Laukaan Ahvenpojat ry., 9) Laukaan kunta, 10) Laukaan Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry., 11) Lievestuore-seura ry. ym., 12) Jukka Lummelahtl, 13) Minna Lönn asiakumppaneineen, 14) Metsolanden vesiosuuskunta, 15) Torni Mäkinen, 16) Esko Piispanen, 17) Savio-Puttolan kyläyhdistys, 18) Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen, 19) Seppo Taipale asiakumppaneineen ja 20) Sari Virtanen asiakumppaneineen Valittajat esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei tietyiltä osin perustu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkoitettuihin riittäviin selvityksiin, ja vaativat kaavan vahvistamatta jättämistä lain vastaisena. Valittajien mukaan kaava-aineistosta ei selviä Mörkökorven osalta, miten hankkeesta aiheutuvien ympäristöön kohdistuvien eri toimien yhteisvaikutukset on selvitetty varovaisuusperiaatetta noudattaen. Valittajien mukaan aj an myötä ilmi tulevien kumulatiivisten vaikutusten selvitys on puutteellinen. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,19 ja 20 esittävät lisäksi, että jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksia kahteen Mörkökorven lähistöllä sijaitsevaan Natura verkostoon kuuluvaan suojelualueeseen ei ole riittävästi selvitetty. Vaikka jätteenkäsittelyalue on suoja-alueineen laaja, olisi ollut heidän mielestään perusteltua selvittää, onko toiminnalla kokonaisuudessaan haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin ottaen huomioon heikentämiskiellosta annetut säädökset. Yhteysviranomaisen lausunnossa, joka koskee jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta, on kritisoitu arvioinnin 3

19 puutteita. Täydentävässä selvityksessäkään ei ole saatu vastausta kaikkiin avoimiin kysymyksiin. Kaavapäätös ei valittajien mukaan näiltä osin perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Valittajat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 ja 19 esittävät lisäksi että jätteenkäsittelykeskuksen vaikutukset Mörkökorven läheisyydessä sijaitsevaan Lipeälampen sekä sen yhteisvaikutukset jätteenkäsittelykeskuksen kanssa on selvitetty puutteellisesti. Hankkeella olisi valittajien mukaan kumulatiivisia ja ajan myötä esille tulevia vaikutuksia Laukaan Mörkökorven maaperään, pohjavesiin ja vesistöihin yhdessä Lipeälammen saastepäästöjen kanssa. Kaavapäätös ei valittajien mukaan perustu näiltä osin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Valittajien 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 ja 19 mukaan jätteenkäsittelykeskuksen vaikutukset Laukaan Mörkökorven liikenteeseen on käsitelty kaavaselostuksessa puutteellisesti. Valituksissa viitataan Keski-Suomen tiepiirin lausuntoon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, jossa on tuotu esille Iiikenneturvallisuusriskit valtatie 9:lläja seututie 640:11ä. Valittajien mukaan kaavaselostuksessa ei ole selvitetty hankkeen kumulatiivisia ja ajan myötä esille tulevia vaikutuksia Laukaan Mörkökorven alueen liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen, eikä kaavapäätös näiltä osin perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvi tyksiin. Valittajat 4, 8 ja 19 esittävät lisäksi, että kaavaratkaisun pitkäaikaisia ja kumulatiivisia vaikutuksia vesistöjen kalakantoihin, virkistysmandollisuuksiin, luonnonarvoihin ja yleiseen imagoon ei ole riittävästi ja uskottavalla tavalla selvitetty. Myöskään jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksia pohjavesiin ei ole valittajien mukaan tarkasti selvitetty. Valittajien mukaan kaavaratkaisu on tehty perustuen riittämättömään tietoon hankkeen vaikutuksista alueen herkkään vesiluontoon ja on niin muodoin lainvastaisesti teh ty. Valittaja 12 esittää lisäksi, että kaavapäätöstä tehtäessä ei ole selvitetty jätteenkäsittelylaitoksen vaikutusta alueen tienkäyttöoikeuksiin, ja että alueen vaikutuspiirissä asuville ja maanomistajille jää siten epäselväksi miten jätteenkäsittelykeskus suojavyöhykkeineen vaikuttaa heidän oikeuksiinsa, rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön. Valittaja 15 esittää lisäksi, että hänen omistamaansa marjatilaa, joka sijaitsee valittajan mukaan noin 1 km päässä suunnitellusta jätteenkäsittelykeskuksesta, ei ole otettu kaavan valmistelussa huomioon. Valittajan mukaan valmistelu on tältä osin ollut puutteellista ja epätasapuolista, koska Petäjäveden Vahtivuoren vaihtoehdon osalta vastaavalla etäisyydellä sijaitsevan maratilan osalta haittavaikutuksia on selvitetty. Maakuntakaavan sisältövaatimusten vastaisuus Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä asetettujen maakuntakaavan sisältövaatimusten vastaisuuden perusteella 1. vaihemaakuntakaavasta ovat valitt aneet 1) Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen, 2) Heikki Hytönen asiakumppaneineen, 3) Heimo Hytönen asiakumppaneineen, 4) Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta, 5) Olavi Janakka asiakumppaneineen, 6) Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto, 7) Pekka Laitinen, 8) Laukaan Ahvenpojat ry., 9) Laukaan kunta, 10) Laukaan Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry., 11) Lievestuore-seura ry. ym., 12) Jukka Lummelahti, 13) Minna Lönn asiakumppaneineen, 14) Metsolanden vesiosuuskunta, 15) Torni Mäkinen, 16) Esko Piispanen, 17) Savio-Puttolan kyläyhdistys, 18) Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen, 19) Seppo Taipale asiakumppaneineen ja 20) Sari Virtanen asiakumppaneineen Valittajien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 mukaan kaavaratkaisun valinnassa ei ole otettu huomioon sen merkittäviä haitallisia vaikutuksia Laukaan alue- 4

20 ja yhdyskuntarakenteeseen. Mörkökorven jätteenkäsittelylaitos tulisi sijoittumaan keskelle asutusta alueelle, jolla on jo nyt Jyväskylän Mustankorkean alueeseen verrattavissa olevia laajentumispaineita loma- ja vakituiseen asumiseen. Maakunnan tarkoituksenmukaisen kehittämisen kannalta ei ole perusteltua sijoittaa laitosta alueelle, kun on olemassa vaihtoehto, jolla alue-ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä ongelmia ei ole tai ne ovat pienempiä. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 ja 20 esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei täytä maakuntakaavan sisältövaatimuksia, koska se merkitsee ekologisesti heikennystä nykytilaan. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,16,17,18,19 ja 20 esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei täytä maakuntakaavan sisältövaatimuksia, koska se merkitsee liikenteen huomattavaa kasvua. Valittaja 7 tarkentaa perusteluissaan vaikutusten kohdistuvan mm. liikenteen sujuvuuteen ja tu rvallisuuteen Metsolanden risteyksestä länteen valtatie 9:11ä ja maantie 640:11ä sekä läheisyydessä olevaan asutukseen. Valittajan mukaan liikenteellisten ongelmien ehkäisemiseksi ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä tai rahoitusta. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14,16,17, 18, 19 ja 20 esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei täytä maakuntakaavan sisältövaatimuksia, koska se merkitsee alueen virkistysmandollisuuksien tai virkistysarvojen heikkenemistä. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17,18, 19 ja 20 esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei täytä maakuntakaavan sisältövaatimuksia, koska se vähentää alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä aiheuttaa pitkäaikaista negatiivista vaikutusta maisemaan ja kulttuuriperintöön. Valittajien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19 ja 20 mukaan 1. vaihemaakuntakaavan jätteenkäsittelykeskuksen suunnittelumääräys on oikeudellisesti epäselvä. Alueen vaikutuspiirissä asuville ja maanomistajille jää epäselväksi, mikä on lopullinen suojavyöhykkeen ulottuvuus ja mitä se vaikuttaa heidän oikeuksiinsa, rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön. Valittajat 4, 5, 6, 8, 11, 12, 17 ja 19 esittävät lisäksi, että kaavaselostuksen liitteenä nro 1 oleva jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta peräisin oleva vaihtoehtojen vertailutaulukko antaa harhaanjohtavaa tietoa. Vertailutaulukko on valittajien mukaan todettu yhteysviranomaisen lausunnossa harhaanjohtavaksi ja pintapuoliseksi. Kaavaselostuksessa ei ole riittävällä selkeydellä tuotu esille yhteysviranomaisen lausunnossaan esille ottamia puutteita. Valittajien mukaan maalcuntavaltuuston 1. vaihekaavan hyväksymistä koskeva päätös on tehty perustuen totuuden vastaisiin tietoihin. Valittaja 6 esittää, että kaavaratkaisussa on huomioitava hankkeen poikkeuksellisen suun vastustus. Valittajan mukaan lähes tuhat laitoksen vaikutusalueella asuvaa paikallista asukasta ja yhteisöä on vastustanut laitoksen sijoittamista Laukaan Mörkökorpeen. Valittaja 9 esittää, että I. vaihemaakuntakaavassa esitetty Mörkökorven aluevaraus perustuu liikaa Suomessa omaksuttuihin, epätaloudellisiinja ympäristöä riittämättömästi huomioon ottaviin jätteenkäsittelymalleihin. Valittajan mukaan on mm. epäselvää, tulisiko nyt valittu ratkaisu täyttämään valmistelussa olevan jätteenkäsittelylain k riteerejä. Valittaja esittää lisäksi näkemyksiään jätteen poltosta kestävämpänä jätteenkäsittelyn muotona. Jätteen polttoa kehittämällä voitaisiin valittajan muka an luopua Mörkökorven aluevarauksesta. 5

Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Keski-Suomen ympäristökeskus.

Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Keski-Suomen ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 2100/10.02.03/2013 277 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselitysten johdosta, Tapiolan keskus, alue 210426 Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2016 DNr:o YM7/5222/2014 ASIA Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Kainuun liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.11.2008 Jouni Laitinen, Jutta Rönnqvist, Suvi-Elina Maunu ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ORAVIN-JOUTENVEDEN

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kokousaika Tiistai 9.12.2014 klo 13.30-14.30. Kokouspaikka Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Kansakoulukatu 3, 6 krs. neuvotteluhuone 00100 Helsinki Läsnä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.10.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokousaika Maanantai 27.10.2014 klo 9.00-9.30 Kokouspaikka Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki Läsnä Jäsenet

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKUSTAAJAMAN LÄNSIOSIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Päätös 9.10.2012. Espoon kaupunginvaltuusto 17.10.2011 126

Päätös 9.10.2012. Espoon kaupunginvaltuusto 17.10.2011 126 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Päätös 9.10.2012 12/0916/2 Diaarinumero 07990/11/2299 1 (6) Asia

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot