LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA"

Transkriptio

1

2 Päiväys Datum Dnro Dnr YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL Helsinki Viite Lausuntopyyntö (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Ympäristöministeriö palauttaa läheteasiakirjat sekä toimittaa valituksenalaisen päätöksen asiakirjat ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Ympäristöministeriön päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle ovat valittaneet 1. Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen 2. Heikki Hytönen asiakumppaneineen 3. Heimo Hytönen asiakumppaneineen 4. Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta 5. Olavi Janakka asiakumppaneineen 6. Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto 7. Pekka Laitinen 8. Laukaan Ahvenpojat ry. 9. Laukaan Sos.Dem kunnallisjärjestö ry. 10. Lievestuore-seura ry. ym. 11. Jukka Lummelahti 12. Minna Lönn asiakumppaneineen 13. Metsolahden vesiosuuskunta 14. Tomi Mäkinen 15. Esko Piispanen 16. Savio-Puttolan kyläyhdistys 17. Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen 18. Seppo Taipale asiakumppaneineen 19. Sari Virtanen asiakumppaneineen Virkamiehen esteellisyys Ympäristöministeriö viittaa vahvistuspäätökseen ja sen perusteluihin ja toteaa edelleen, ettei Muuramen kunnan tekninen johtaja Jauhiainen (kuten ei myöskään valituksessa mainittu Laukaan ympäristöpäällikkö Virtanen) ole osallistunut vaihemaakuntakaavaa koskevaan

3 päätöksentekoon maakuntahallituksessa tai -valtuustossa, eikä hän ole toiminut vaihemaakuntakaava-asian esittelijänä tai valmistelijana näitä päätöksiä tehtäessä. Kun lisäksi otetaan huomioon maakuntakaavan ohjausryhmän rooli maakuntakaavan asiantuntija- ja vuorovaikutuselimenä, ei maakuntavaltuuston kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voida katsoa syntyneen esteellisyydestä johtuvaa menettelyvirhettä. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n soveltaminen Ympäristöministeriö viittaa vahvistuspäätökseen ja sen perusteluihin. Vaihemaakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueidenkäytön järjestämisestä. Sillä ratkaistaan alueidenkäytölliset edellytykset toiminnan (tässä tapauksessa jätteenkäsittelykeskuksen) sijoittumiselle sekä suhde muuhun alueiden käyttöön. Muilta osin sijoittumisen ja toiminnan edellytykset ratkaistaan ympäristölupamenettelyssä ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa, jossa maakuntakaava on otettava huomioon. Ympäristöministeriö katsoo edelleen, että Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaava perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkoitettuihin riittäviin selvityksiin. Kun otetaan huomioon tehtyjen vaikutusarviointien tulokset, kaavaan sisältyvä suunnittelumääräys sekä mahdollisuus teknisin keinoin rajoittaa jätteenkäsittelykeskuksesta aiheutuvia haittoja ympäristölupamenettelyn yhteydessä, ympäristöministeriö katsoo myös, että 1. vaihemaakuntakaava täyttää maakuntakaavalle lain 28 :ssä asetetut sisältövaatimukset. Lopuksi Ympäristöministeriö katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä maakuntakaavan vahvistamispäätöksen kumoamiseen. 2/2 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Yli-insinööri Petteri Katajisto

4 1 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Asia Valitus Valituksen kohde Ympäristöministeriön päätös N:o YM1/5222/2008 Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen Valitusajan päättyminen Valittajat 1. Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen 2. Heikki Hytönen asiakumppaneineen 3. Heimo Hytönen asiakumppaneineen 4. Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta 5. Olavi Janakka asiakumppaneineen 6. Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto 7. Pekka Laitinen 8. Laukaan Ahvenpojat ry 9. Laukaan Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry 10. Lievestuore-seura ry ym 11 Jukka Lummelahti 12. Minna Lönn asiakumppaneineen 13. Metsolanden vesiosuuskunta 14. Tomi Mäkinen 15. Esko Piispanen 16. Savio-Puttolan kyläyhdistys 17. Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen 18. Seppo Taipale asiakumppaneineen 19. Sari Virtanen asiakumppaneineen Asiamies ja prosessiosoite AA Erkki Urtti Kauppakatu 27 A 7, PL Jyväskylä puhelin (014) tai faksi (014) ,

5 2 Muutosvaatimukset Ympäristöministeriön vahvistuspäätös ja maakuntavaltuuston päätös on kumottava. Korkeimman hallinto-oikeuden on kiellettävä päätöksen täytäntöönpano kunnes valitusasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Valittajien oikeudenkäyntikulut on korvattava laillisine korkoineen. Perustelut Valittajat uudistavat Ympäristöministeriölle osoittamissaan erillisissä valituskirjelmissä lausumansa vaatimukset perusteluineen. Vaihemaakuntakaavan valmistelussa on tapahtunut menettelyvirhe. Kaava ei täytä myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä tarkoitettuja sisältövaatimuksia. Virkamiehen esteellisvys Mustankorkea Oy on Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan (= kuntaliitoksen jälkeen Jyväskylä), Laukaan ja Muuramen kuntien jätteenkäsittely-yhtiö. Mustankorkea Oy on organisaatio, joka kehittää Jyvässeudulla sijaitsevan käsittelykeskuksen toimintoja niin, että se voi vastata jätelain ja asetuksen sekä niiden nojalla anne ttujen määräysten ja päätösten mukaisiin vaatimuksiin. Yhtiö voi ottaa käsiteltäväkseen myös muiden kuin osakaskuntiensa jätteitä. Asiakirjoista (Jyväskylän kaupunginhallitus ) selviää, että käsiteltäessä lausunnon antamista Keski-Suomen ympäristökeskukselle Mustankorkea Oy:n uuden jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Anita Saraste-Kautto, joka on Mustankorkea Oy:n hallituksen varajäsen ja kaupunginlakimies Anja Lehtonen, joka on mainitun yhtiön hallituksen varsinainen jäsen, katsoneet olevansa kuntalain 52 :n nojalla esteellisiä käsi ttelemään asiaa. Maakuntahallitus on nimennyt vaihekaavan ohjausryhmään Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinaisen jäsenen Veikko Tapio Jauhiaisen, joka on Muuramen kunnan tekninen johtaja. Maakuntahallitus on muuttanut mainittua päätöstä esteellisyyssyistä siten,

6 3 että Mustankorkea Oy:n edustaja ja eräät muut tahot ovat asi antuntijoita, joita kuullaan tarvittaessa. Kaupparekisteritietojen mukaan Jauhiainen on saakka ollut Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinainen jäsen ja lähtien varajäsen. Muuramen kunnan tekninen lautakunta on päättänyt lausunnon antamisesta Keski- Suomen 1. vaihemaakuntakaavan muutoksesta. Pöytäkirjan mukaan kokouksessa on ollut läsnä tekninen johtaja Tapio Jauhiainen. Esteellisyydestä ei ole asiakirjoissa merkintää. Projektin alkuvaiheessa on hankkeen johtoryhmään kuulunut Laukaan kunn an ympäristöpäällikkö Esko Kalevi Virtanen, joka on ollut silloin Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on nro 07/0215/3 antamassa an päätöksessä ottanut kantaa esteellisyydestä johtuvaan valmisteluvirheeseen (Keljonlanden voimala, Jyväskylä). Suora lainaus hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista: "Kun otetaan huomioon esillä olleet Jyväskylän kaupungin energiatuotannon ja uuden voimalaitoksen sijoittamispaikan päävaihtoehdot ja se seikka, että Jyväskylän Energiatuotanto Oy:n toimialana on voimalaitoksien ja lämpökeskuksien omistaminen, niillä tapahtuva energiatuotanto, laitoksien käyttäminen ja kunnossapito sekä näihin liittyvä liiketoiminta, hallinto-oikeus katsoo kaupunginlakimies 011i Heikkilän toimineen asian valmistelijana hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella esteellisen ollessaan samanaikaisesti hallituksen jäsenenä Jyväskylän Energiatuotanto Oy:ssä, jolle on sijoituspaikkaasian ratkaisusta ollut odotettavissa mainitussa lainkohdassa tarkoitettua eri tyistä hyötyä tai vahinkoa. Siitä Heikkilän esittämästä seikasta, että sanottu yhtiö toimittaa omistajayhtiöilleen Fortum Power and Heat Oy:lle (omistusosuus 60 %) ja Jyväskylän Energia Oy:lle (omistusosuus 40 %) energiaa omakustannushintaan, ei johdu, että ensiksi mainitulla yhtiöllä ei olisi edellä kuvattua intressentin asemaa. " Hallinnon objektiviteettiperiaatteen ratio on estää ratkaisuun osallistuvaa virkamiestä epäasianmukaisesti suosimasta tai syrjimästä häneen läheissuhteessa olevaa henkilöä tai yhteisöä. Taustalla on ajatus siitä, että päätöksenteon on myös ulkopuolisen tarkastelijan silmissä näytettävä puolueettomalta. Suora lainaus Niemivuo Keravuori: Hallintolaki s. 214:...Samalla suhtautuminen virkamiesten sidoksiin ja esteellisyysperusteiden tulkintaan on tiukentunut. Viranomaisten toiminnalla ja siihen liittyvältä julkiselta vallan käytöllä edellytetään aikaisempaa laajempaa avoimuutta, luotettavuutta ja uskottavuutta. Hallinnon

7 4 tarkoitusperien saavuttamisen kannalta on tärkeää, että yksityiset voivat luottaa hallintotoiminnan puolueettomuuteen ja asianmukaisuuteen. Ei riitä, että virkamies omasta mielestään toimii puolueettomasti, vaan hallintoasioiden käsittelyyn myötävaikuttavien virkamiesten tulee myös yleisön näkökulmasta menetellä siten, ettei puolueettomuutta ole aihetta epäillä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa on suositeltavaa, että virkamies vetäytyy asian käsittelystä, jos esteellisyydestä on perusteltua epäilystä. Asiaa ei tulisi jättää mandollisessa muutoksenhaussa ratkaistavaksi (Hallintolaki s. 237). Puolueettomuuden vaarantavia erityisiä syitä on vaikea määritellä positiivisesti. Oikeuskirjallisuudessa (Mäenpää: Hallinto-oikeus, s. 295) on mainittu mm. kiinteä ystävyys-, yhteistyö- tai kiistasuhde asianosaiseen taikka muunlainen vahva sidonnaisuus tai lojaalisuus HTT Marja Sutela (Lakimies 6/2004, s. 992) puhuu kiinteästä taloudellisesta riippuvuussuhteesta ja asianosaiseen nähden erityisestä luottamusvastuusta. Sutelan määritelmän mukaan viimeksi mainitulla tarkoitetaan tilannetta, jossa virkamies on sitoutunut käsittelyn kohteena olevaan asiaan tai asianosaiseen siten, että tällainen sitoumus vaarantaa asian puolueettoman käsittelyn. Mäenpää muistuttaa (Hallinto-oikeus, s. 290) myös esteellisyyssäännösten yleisfunktiosta eli tarkoituksesta turvata menettelyn neutraalisuus ja yleinen luottamus hallinnon puolueettomuuteen. Esteellisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös asian laatu ja sen arvo. Vaihemaakuntakaava ei ole rutiiniasia, vaan yksi maakunnan suurimpia suunnitteluhankkeita. Käsittely on herättänyt myös voimakkaita ristiriitoja kuntalaisten keskuudessa ja erityisesti kohdekunnassa Laukaassa. Intressin suuruus sekä asian luonne ja laatu edellyttävät puolueetonta valmistelua ja päätöksentekoa. Mustankorkea Oy on kiistatta asian intressentti. Muuramen tekninen johtaja on kolmoisroolissa. Hän on virkansa lisäksi, johon kuuluu mm. vastuu jätehuollosta, Mustankorkea Oy:n hallituksen pitkäaikainen varsinainen jäsen ja nykyään varajäsen ja lähtien 1.vaihemaakuntakaavan ohjausryhmän asiantuntija. Ohjausryhmän tehtävänä ei ole ollut pelkästään selvitysten tekeminen, vaan myös suositusten antaminen käsiteltävässä asiassa. Viittaamme KHO:n ratkaisun 2009:72 perusteluihin ohjausryhmän jäsenyyden merkityksestä: Kaavan laadintaa varten perustettu ohjausryhmä on ollut ympäristökeskuksen päätökseen liite tyn erityisehdon nojalla eri tahoista koottu asiantuntijaryhmä.

8 5 Ohjausryhmän tarkoituksena on ollut muun muassa koordinoida hanketta ja seurata sen etenemistä. Ympäristökeskuksen asettama ja sen avustuspäätöksen tehtävänannon mukaisesti toimiva ohjausryhmä ei ole kuntalain 17 :ssä tarkoitettu kunnan toimielin. Vaikka ohjausryhmän toimintaan sinänsä ei sovelleta hallintomenettelylakia ja sen esteellisyyssäännöksiä, kunnanjohtaja F:n tosiasiallinen toiminta ohjausryhmän puheenjohtajana voidaan ottaa huomioon arvioitaessa hänen osallistumistaan kaavan valmisteluun. Virkamiesasemansa, koulutuksensa, pitkäaikaisen kokemuksensa ja asiantuntijaroolinsa vuoksi Mustankorkea Oy:n edustajalla on ollut tosiasiallista vaikutusta asian ratkaisuun. Päätöksenteko ei ole ollut roolikombinaatiosta johtuen kaikilta osin sivuvaikutteista vapaata. Ympäristöministeriö on perustanut ratkaisunsa siihen, ettei Jauhiainen ole ollut asiassa päätöksentekijä. Valittajat eivät ole sitä väittäneetkään. Jauhiainen on sen sija an kiistatta osallistunut asian valmisteluun kolmessa eri roolissa, joten käsityksemme mukaan tapaus on siltä osin analoginen edellä mainitun Keljonlanden voimalaitoksen sijoituspaikkapäätöksen kanssa. Valittajien perustellun käsityksen mukaan asian valmistelussa on tapahtunut virhe. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 $:n soveltaminen Oikeuskirjallisuudessa (Hallberg Haapanala Koljonen - Ranta: Maankäyttö- ja rakennuslaki s. 131) esitetyn kannan mukaan jätehuollon ja jätteiden aluevarausten osalta korosteta an erityisesti kulkuyhteyksien ja pohjavesiselvitysten tärkeyttä. Jätteenkäsittelyyn soveltuvia aluevarauksia on myös oltava riittävän lähellä asutuskeskuksia. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan (TV 1 MOT-ohjelma , DI Hannu Au rinko) Ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus tulkitsevat EU:n ympäristösäännöksiä liian väljästi. Ongelmat liittyvät erityisesti pohjarakenteeseen ja kaatopaikkakaasujen talteenottoon. Valittajien näkemyksen mukaan selvitykset ovat olleet tältä osin riittämättömiä. Kun ympäristöhallinnolla on oletettava olevan paras tietämys alan EU-lainsäädännön velvoi tteista, olisi vaikutusarviointi myös tästä näkökulmasta tullut tehdä ennen maakuntakaavan hyväksymistä ja vahvistamista eikä jättää lopullista vaikutusarviointia tehtäväksi yksityiskohtaisemman suunnittelun

9 6 yhteydessä, jos ja kun jo tässä vaiheessa on tiedossa, että lisäselvityksiä tarvita an kuten päätöksen sivulla 19 ympäristökeskus on lausunnossaan edelly ttänyt. Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan selvitysten perusteella on varmistuttava siitä, että maakuntakaavan sallimissa puitteissa on löydettävissä maakuntakaavan sisältövaatimukset täyttävä ratkaisu (s. 8). Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitesäännösten mukaan alueiden käyttö on suunniteltava niin, että luodaan edelly tykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavan tulee lain 9 :n mukaan perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvitykset eivät saa olla yleispiirteisiä, vaan niiltä on edellytettävä riittävää tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Kaatopaikka-alueen päästövesien myönnetään vaiku ttavan sen eteläpuoliselle Koivusensuolle. Koivusensuon vieressä ja sen välittömässä valuma- ja vaikutusalueessa sijaitsee lipeälammen alue. Lipeälammen aluetta pidetään yleisesti valtakunnallisena ympäristöongelmana. Keski-Suomen ympäristökeskuksen johdolla alue tta on tutkittu ja kunnosteltu 1980-luvulta alkaen. Kunnostuksen onnistuminen on asukkaiden mukaan vähintäänkin kyseenalainen. Keski-Suomen ympäristökeskus on joutunut mm. korvaamaan kunnostuksen aikana tapahtuneita vahinkoja alueen ihmisille. Keski- Suomen ympäristöviranomaiset ovat aloi ttamassa suurisuuntaista alueen eteläpuolisen Koivujärven vesistön kunnostamishanketta. Kunnostushankkeen aloittaminen osoittaa selkeästi, ettei alueen ihmisten huoli elinympäristönsä pilaantumisesta ja ympäristöviranomaisten toimien rii ttävyydestä ole aiheeton. Lievestuoreen lipeälammen kunnostuksen yhteydessä aluetta on tutkittu runsaasti mm. tekemällä jopa seismisiä räjäytysluotauksia ja aerogeofysikaalisia matalalentotutkimuksia (1996 ja 1998). Tutkimukset ovat ympäristökeskuksen hallussa. Maallikkokäsityksen mukaan haitta-aineiden virtaaminen on selkeästi todettu. Alueen ihmisten käsityksen mukaan on kummallista, ettei Keski- Suomen ympäristökeskus ole kiinnittänyt riittävällä tavalla huomiota saatavilla olev an tutkimustiedon käytön laiminlyömiseen kaavavalmistelun selvittelyssä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 mukaan kaavan pitää perustua riittävän tarkkoihin ja ajantasaisiin selvityksiin. Kaatopaikan päästöjen kumulatiivinen vaikutus Lipeälammen päästöjen ohella alueen ihmisten elinympäristöön on lisäksi jäänyt täysin huomio tta. Valittajien käsityksen mukaan ympäristöhaittaa aiheuttavien laitosten sijoittaminen olemassa olevan ympäristöongelman vaikutusalueeseen ei voi olla maankäyttö- ja rakennuslain tavoitesäännösten vaatim an hyvän elinympäristölle luomisen tavoitteen mukaista. Kaatopaikan ympäristöhaittojen ja lipeälammen haittojen yhteisvaikutus

10 7 ekologisesti kestävään kehitykseen on myös jätetty tyystin huomiotta. Kaavaratkaisulla on merkittäviä haitallisia vaikutuksia Laukaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Mörkökorven jätteenkäsittelylaitos tulisi sijoittumaan keskelle asutusta, alueelle, jolla on jo nyt Jyväskylän Mustankorkean alueeseen verrattavissa olevia laajentumispaineita loma- ja vakituiseen asumiseen. Tämä tosiasia on tunnustettu kaavaselostuksen sivulla 46 "Merkittävimpien vaikutusten kuvaus". Maakunnan tarkoituksenmukaisen kehittämisen kannalta ei ole perusteltua sijoittaa laitosta alueelle, kun on olemassa vaihtoehto, jolla alue- ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä ongelmia ei ole tai ne ovat pienempiä. Ympäristöoikeudellinen varovaisuusperiaate edelly ttää, että ympäristöön kohdistuvien eri toimien yhteisvaikutukset selvitetään. Toimintaa ei tule sallia, ellei voida olla varmoja siitä, etteivät luontoarvot sen johdosta merkittävästi vaarannu. Periaate sisältää ajatuksen in dubio pro natura. Aineistosta ei selviä Seivässuota lukuun ottamatta, onko hankkeen vaikutuksia ajateltu tästä näkökulmasta myös Mörkökorven osalta. Kaavaselostuksen sivuilla on kylläkin otettu kantaa kaavan vaikutukseen liikenteen, luonnonympäristön ym. kannalta. Yhteisvaikutusta koskev an vaatimuksen taustalla on pyrkimys ottaa huomioon hankkeen kumulatiiviset vaikutukset, jotka tulevat ilmi vasta ajan myötä. Yhteisvaikutusarviointia ei saa jättää tekemä ttä sillä perusteella, että vaikutusten merkittävyydestä ei ole etukäteisvarmuutta. Mörkökorven läheisessä vaikutuspiirissä on kaksi Natura verkostoon kuuluvaa suojelualuetta. Vaikka jätteenkäsittelyalue on suoja-alueineen laaja, olisi ollut perusteltua selvittää, onko toiminnalla kokonaisuudessaan haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin o ttaen huomioon heikentämiskiellosta annetut säädökset. Yhteysviranomaisen lausunnossa, joka koskee jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta (kaavaselostus alk. s. 23) on kritisoitu arvioinnin puutteita. Täydentävässä selvityksessäkään ei ole saatu vastausta kaikkiin avoimiin kysymyksiin. Kaåvapäätös ei näiltä osin perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. MRL 28 :ssä 1-7 kohtien mukaan maakuntakaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota mainituissa kohdissa esitettyihin aineellisiin sisältövaatimuksiin. Vaihemaakuntakaava merkitsee ekologisesti de facto heikennystä nykytilaan, liikenne tulee kasvamaan huomattavasti ja alueen virkistysmandollisuudet ja houkuttelevuus asuinpaikkana heikkenevät olennaisesti. Hankkeella on myös pitkäaikainen negatiivinen vaikutus maisemaan ja kulttuuriperintöön.

11 8 Kaavakartan suunnittelumääräys saa olla yleispiirteinen, mu tta ei kuitenkaan oikeudellisesti epäselvä. Ympäristön pilaantumisen käsite on yksiselitteinen. Sen sijaan esim. "riittävä suojavyöhyke" on oikeudellisesti epäselvä ilmaisu. Alueen vaikutuspiirissä asuville ja maanomistajille jää epäselväksi, mikä on lopullinen suojavyöhykkeen ulo ttuvuus ja mitä se vaikuttaa heidän oikeuksiinsa, rakentamiseen ja muuhun maankäy ttöön. Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätös on kumottava, koska kaikilta osin riittäviä selvityksiä ei ole laadittu, maakuntavaltuuston päätös on tehty puutteellisin tiedoin ja on siten lainvastainen. Oikeudenkävntikulujen ko rvaaminen Maakuntavaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Oikeudenkäynti on johtunut viranomaisen virheestä. Näin olleen on kohtuutonta, että valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Kulujen määrä ilmoitetaan myöhemmin. Todistelu Ympäristöministeriölle osoitetun valituksen yhteydessä esitetyt kirjalliset todisteet ja teemat, Jäljennös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 07/0215/3 (s. 1 ja 9-11). Teema. valmistelevan virkamiehen esteellisyys Jyväskylässä Erkki Urtti asianajaja, Jyväskylä

12 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Numero 1 (12) 3. jaosto 07/0215/3 Raatihuoneenkatu 1 Antopiiivit Diaarinumero PL /06/ HÄMEENLINNA 00016/06/2299 Puhelin /06/2299 Telekopio /06/2299 Sähköposti 00041/06/ /06/2299 ASIA Kunnallisvalitus MUUTOKSENHAKIJAT I Ahti Vielma Nuottakatu 4 A JYVÄSKYLÄ II Tarja Etelälahti Erämaantie 5 B JYVÄSKYLÄ III Niilo Kylmälahti Keljonlandentie JYVÄSKYLÄ IV Ilkka A Lilja ITU JYVÄSKYLÄ V Erkki Urtti Keljonkankaantie JYVÄSKYLÄ VI Keljon yhteisalueen osakaskunta Asiamies: Asianajaja Erkki Urtti Asianajotoimisto Erkki Urtti Kauppakatu 27 A 7 PL JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS (191 ), JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Valtuuston päätöksen (uuden voimalaitoksen sijaintipaikka) esittelytekstistä ilmenee, että Jyväskylän Energia Oy on kaupungin viime vuosien kasvun perusteella todennut lämmön tarpeen kasvun

13 9 (12) Jyväskylän kaupunki velvoitetaan suorittamaan Keljonlanden yhteisalueen osakaskunnalle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista vaaditut euroa j a sille vuotuista viivästyskorkoa 7 prosen ttiyksikköä yli korkolain 12 :ssä tarkoitetun viitekoron siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa. Perustelut 1. Tutkimatta jättäminen Kuntalain 90 :n 3 momentin muka an valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan kuntalain 95 :n 2 momentin muka an saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kaupunginvaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tähän nähden Etelälanden ja Liljan selityksissään esittämät uudet valitusperusteet, Etelälanden osalta koskien yleiskaavan vastaisuutta ja Lilj an osalta koskien natura-aluetta ja liito-oravaesiintymää, on esitetty 30 päivän valitusajan kuluttua umpeen ja ne on jätettävä myöhästyneinä tutkimatta. 2. Päätösvalmistelun laillisuus, esteellisyyttä koskevat valitusperusteet 2.1. Kaupunginhallituksen jäsenet Ahti Ruoppila ja Pirkko Selin Kaupunginhallituksen jäsenet Ahti Ruoppila ja Pirkko Selin eivät ole toimineet asiassa esteellisinä sen johdosta, että ensiksi mainittu on Osuuskunta Keskimaan hallintoneuvoston jäsen ja viimeksi mainittu Vapo Oy:n ympäristöjohtaja. Osuuskunta Keskimaa ja Vapo Oy eivät ole olleet valituksissa esitetyillä perusteilla asianosaisena kaupunginvaltuuston ratkaisemassa voimalaitoksen sijoituspaikka-asiassa eikä niillä ole myöskään ollut asian ratkaisusta odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Hallintolain 28 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu palvelussuhdejäävi ja 5 kohdassa tarkoitettu yhteisöjäävi eivät ole siten voineet tulla kysymykseen. Luottamus heidän puolueettomuuteensa kaupunginhallituksen jäseninä ei ole muustakaan sanotun pykälän 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta erityisestä syystä vaarantunut Kaupunginlakimies 011i Heikkilä Sovellettavat säännökset Kuntalain 52 :n 2 momentin mukaan kunnan viranhaltij an esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohd an mukaan virkamies on esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Saman pykälän 1 momentin 7 kohd an mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

14 1002) Asiassa saatu selvitys la johtopäätökset Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan (191 ) muka an uuden voimalaitoksen sijaintipaikkaa koskev an asian valmistelijana on toiminut kaupunginlakimies 011i Heikkilä. Valtuuston pöytäkirjasta ja valtuuston päätöksen perusteena olevista asiakirjoista ilmenee edelleen, että uuden voimalaitoksen sijoitusta on selvitetty Keljonlanden ja Rauhalanden päävaihtoehtojen pohjalta. Voimalaitos on toteute ttavissa Rauhalahteen ainoastaan Jyväskylän Energia Oy:n (40 %) ja Fortum Power and Heat (60 %) yhteisesti omistam an Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n hankkeena. Kaupparekisteritietojen mukaan 011i Heikkilä on ollut Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n hallituksen varsinainen jäsen. Kaupunginhallitus on lausunnossaan hallinto-oikeudelle todennut, e ttä kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan kaupunginjohtajan nimeämät business controllerit kuuluvat kaupungin konsernijohtoon. Heidän tehtävänään on seurata tytäryhteisöjen toimintaa ja vahvistettujen toimintaperiaatteiden noudattamista. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä. Jyväskylän Energia Oy, jonne kaupunginlakimies Heikkilä on määrä tty business controlleriksi, on kaupungin kokonaisuudessaan omistama yhtiö. Kaupunginlakimies Heikkilän esteellisyysväitteiden johdosta antam an selvityksen mukaan Jyväskylän Energiantuotanto Oy on ollut niin s anottu Mankala-yhtiö, joka jakaa osakkailleen sekä tuottamansa energian että kustannukset tavoitellen liiketaloudellista 0-tulosta eikä ole kilpailuasemassa muiden energiantuottajien kanssa. Heikkilä on katsonut, ettei valtuuston tekemästä voimalan sijoituspaikkapäätöksestä ole siten ollut odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa Jyväskylän Energiantuotanto Oy:lle, vaan pelkästään yhtiön pääomistajalle Fortum Power and Heat Oy:lle. Hallinto-oikeus katsoo, ettei kaupunginlakimies Heikkilä ole toiminut asiassa esteellisenä virkamiesvalmistelijana sen johdosta, että hän on toiminut kaupunginjohtajan nimeämänä business controllerina kaupungin kokonaan omistamassa Jyväskylän Energia Oy:ssä. Kysymys ei ole ollut hallituksen jäsenyydestä yhteisössä tai sitä vastaavasta, hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta tehtävästä. Kyseistä tehtävästä ei ole myöskään aiheutunut, että luottamus hänen puolueettomuuteensa asian valmistelijana olisi mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisesti vaarantunut. Kun otetaan huomioon päätösvalmistelussa esillä olleet Jyväskylän kaupungin energi antuotannon ja uuden voimalaitoksen sijoittamispaikan päävaihtoehdot ja se seikka, että Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n toimialana on voimalaitoksien ja lämpökeskuksien omistaminen, niillä tapahtuva energiantuotanto, laitoksien käyttäminen ja kunnossapito sekä näihin liittyvä liiketoiminta, hallinto-oikeus katsoo kaupunginlakimies 011i Heikkilän toimineen asi an valmistelijana hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella esteellisenä ollessaan samanaikaisesti hallituksen jäsenenä Jyväskylän Energiantuotanto Oy:ssä, jolle on sijoituspaikka-asian ratkaisusta ollut odotettavissa mainitussa lainkohdassa tarkoitettua erityistä hyötyä tai vahinkoa. Siitä Heikkilän esi ttämästä seikasta, että s anottu yhtiö

15 11 (12) toimittaa omistajayhtiöilleen Fortum Power and Heat Oy:lle (omistusosuus 60 %) ja Jyväskylän Energia Oy:lle (omistusosuus 40 %) energiaa omakustannushintaan, ei johdu, että ensiksi mainitulla yhtiöllä ei olisi edellä kuvattua intressentin asemaa. Kaupunginvaltuuston päätös on siten syntynyt asian valmistelussa tapahtuneen esteellisyyttä koskevan valmisteluvirheen vuoksi virheellisessä j ärjestyksessä. 3. Muut valitusperusteet Koska kaupunginvaltuuston valituksenlainen päätös on kumottu päätösvalmistelussa tapahtuneen esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, raukeaa enemmän lausunnon antaminen muutoksenhakijoiden esittämistä muista valitusperusteista. 4. Oikeudenkäyntikulut Kaupunginvaltuuston päätös on kumottu muun muassa Keljon yhteisalueen osakaskunnan valituksesta virheellisessä järjestyksessä syntyneenä. Oikeudenkäynti on johtunut viranomaisen virheestä. Näin ollen on kohtuutonta, että osakaskunta joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kaupunki on siten velvollinen korvaama an osakaskunnan oikeudenkäyntikulut vaadituilla eurolla, joiden määrän osalta kaupunki ei ole tehnyt huomautusta, laillisine viivästyskorkoineen. Sovelletut oikeusohjeet Kuntalaki 52, 90 ja 93 Hallintolaki 27 ja 28 Hallintolainkäyttölaki 74 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpa an hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus). Esittelijä Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Jalkanen, Reima Nieminen ja Rii tta Jokioinen.

16 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS : N:o YM1/5222/2008 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Keski-Suomen I. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen astfl SUQtv1FN' l::lcp'1's3 1. b , ohrso 9/5)/2ev 7'1--: AHK... _... VAIIVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Keski-Suomen Liiton maakuntavaltuuston päätös Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan (Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus) hyväksymisestä. Keski-Suomen I. vaihemaakuntakaava käsittelee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoittamista. Vaihemaakuntakaavalla varataan alue jätteenkäsittelykeskusta varten. Sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet maakuntakaavasta lausunnon. Lisäksi oikeusministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Keski-Suomen ympäristökeskus. Sisäasiainministeriöllä, puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä, opetusministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöllä sekä sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole huomautettavaa maakuntakaavasta. Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa lausunnossaan, että jätteenkäsittelyalueen liikenneverkolle aiheuttamat vaikutukset ovat pieniä. Syntyvät parantamistarpeet voidaan lausunnon mukaan sisällyttää jo muutoinkin vireillä oleviin ma anteiden parantamis- ja kehittämissuunnitelmiin. Keski-Suomen ympäristökeskus Keski-Suomen ympäristökeskus toteaa ant aneensa aiemmin lausunnot Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiin sekä Natura alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyen. Lisäksi ympäristökeskus on antanut lausunnot 1. vaihemaakuntakaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Ympäristöministeriö on pyytänyt ympäristökeskuksen lausuntoa e rityisesti 1. vaihekaavan suojelualuevarauksista ja kaavan suhteesta Natura verkostoon. PL 35, VALTIONEUVOSTO

17 VALITUKSET Valittajat Valitusten sisältö Ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että Mörkökorven jätteenkäsittelykeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittäviä luonnonarvoja sisältäviä alueita. Keskuksen tuntumassa noin kilometrin etäisyydellä sijaitsee seutukaavan 5. vaihekaavan Lummesuon luonnonsuojelualuevaraus, jota ei ole kuitenkaan vielä toteutettu luonnonsuojelualueena. Lähin Natura alue, Alasuo F sijaitsee noin 1,5 kilomet rin etäisyydellä jätteenkäsittelykeskuksen alueesta, eikä hankkeen toteutuksesta ole odotettavissa aiheutuvan Natura alueen valinnan perusteena oleville luontoarvoille merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Maakuntavaltuuston päätöksestä ovat valittaneet: 1)Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen 2) Heikki Hytönen asiakumppaneineen 3) Heimo Hytönen asiakumppaneineen 4) Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta 5) Olavi Janakka asiakumppaneineen 6) Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto 7) Pekka Laitinen 8) Laukaan Ahvenpojat ry. 9) Laukaan kunta 10)Laukaan Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry. 11)Lievestuore-seura ry. ym. 12)Jukka Lummelahti 13)Minna Lönn asiakumppaneineen 14)Metsolanden vesiosuuskunta 15)Tomi Mäkinen 16)Esko Piispanen 17)Savio-Puttolan kyläyhdistys 18)Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen 19)Seppo Taipale asiakumppaneineen 20) Sari Virtanen asiakumppaneineen Maakuntakaavan valmistelussa tapahtunut menettelyvirhe virkamiehen esteellisyyden johdosta Menettelyvirheen perusteella 1. vaihemaakuntakaavasta ovat valittaneet 1) Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen, 2) Heikki Hytönen asiakumppaneineen, 3) Heimo Hytönen asiakumppaneineen, 5) Olavi Janakka asiakumppaneineen, 6) Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto, 10) Laukaan Sos. Dem. kunnallisjärjestö ry., 11) Lievestuoreseura ry. ym., 12) Jukka Lummelahti, 13) Minna Lönn asiakumppaneineen, 14) Metsolanden vesiosuuskunta, 16) Esko Piispanen, 17) Savio-Puttolan kyläyhdistys, 18) Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen ja 20) Sari Virtanen asiakumppaneineen Valittajat vaativat kaavan vahvistamatta jättämistä, koska vaihemaakuntakaavan valmistelussa on tapahtunut menettelyvirhe. Perusteluinaan valittajat esittävät mm. seuraavaa:

18 Selvitysten puutteellisuus Mustankorkea Oy on Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen kuntien jätteenkäsittely-yhtiö. Maakuntahallitus on nimennyt vaihekaavan ohjausryhmään Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinaisen jäsenen Veikko Tapio Jauhiaisen, joka on Muuramen kunnan tekninen johtaja. Maakuntahallitus on muuttanut mainittua päätöstä esteellisyyssyistä siten, että Mustankorkea Oy:n edustaja ja eräät muut tahot ovat asiantuntijoita, joita kuullaan tarvittaessa. Kaupparekisteritietojen mukaan Jauhiainen on saakka ollut Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinainen jäsen ja lähtien varajäsen. Muuramen kunnan tekninen lautakunta on päättänyt lausunnon antamisesta Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavasta. Pöytäkirjan mukaan kokouksessa on ollut läsnä tekninen johtaja Tapio Jauhiainen. Esteellisyydestä ei ole asiakirjoissa merkintää. Valittajien mukaan Muuramen kunnan tekninen johtaja Veikko Jauhiainen on ollut 1. vaihemaakuntakaavan käsittelyssä kolmoisroolissa toimiessaan teknisen johtajan virkansa ohella jätehuoltoyhtiön hallituksessa sekä 1. vaihemaakuntakaavan ohjausryhmän asiantuntijana. Valittajien mukaan hänellä on ollut asem ansa, koulutuksensa ja kokemuksensa sekä asiantuntij aroolinsa vuoksi tosiasiallista vaikutusta asian ratkaisuun, eikä päätöksenteko näin ollen ole ollut kaikilta osin sivuvaikutteista vapaata. Valittajat esittävät myös, että projektin alkuvaiheessa on hankkeen johtoryhmään kuulunut Laukaan kunnan ympäristöpäällikkö Esko Kalevi Virtanen, joka on ollut silloin Mustankorkea Oy:n hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen. Valituksissa ei yksilöidä tarkemmin Virtasen esteellisyyden perusteita. Selvitysten puutteellisuuden perusteella 1. vaihemaakuntakaavasta ovat valitt aneet 1) Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen, 2) Heikki Hytönen asiakumppaneineen, 3) Heimo Hytönen asiakumppaneineen, 4) Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta, 5) Olavi Janakka asiakumppaneineen, 6) Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto, 7) Pekka Laitinen, 8) Laukaan Ahvenpojat ry., 9) Laukaan kunta, 10) Laukaan Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry., 11) Lievestuore-seura ry. ym., 12) Jukka Lummelahtl, 13) Minna Lönn asiakumppaneineen, 14) Metsolanden vesiosuuskunta, 15) Torni Mäkinen, 16) Esko Piispanen, 17) Savio-Puttolan kyläyhdistys, 18) Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen, 19) Seppo Taipale asiakumppaneineen ja 20) Sari Virtanen asiakumppaneineen Valittajat esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei tietyiltä osin perustu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkoitettuihin riittäviin selvityksiin, ja vaativat kaavan vahvistamatta jättämistä lain vastaisena. Valittajien mukaan kaava-aineistosta ei selviä Mörkökorven osalta, miten hankkeesta aiheutuvien ympäristöön kohdistuvien eri toimien yhteisvaikutukset on selvitetty varovaisuusperiaatetta noudattaen. Valittajien mukaan aj an myötä ilmi tulevien kumulatiivisten vaikutusten selvitys on puutteellinen. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,19 ja 20 esittävät lisäksi, että jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksia kahteen Mörkökorven lähistöllä sijaitsevaan Natura verkostoon kuuluvaan suojelualueeseen ei ole riittävästi selvitetty. Vaikka jätteenkäsittelyalue on suoja-alueineen laaja, olisi ollut heidän mielestään perusteltua selvittää, onko toiminnalla kokonaisuudessaan haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin ottaen huomioon heikentämiskiellosta annetut säädökset. Yhteysviranomaisen lausunnossa, joka koskee jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta, on kritisoitu arvioinnin 3

19 puutteita. Täydentävässä selvityksessäkään ei ole saatu vastausta kaikkiin avoimiin kysymyksiin. Kaavapäätös ei valittajien mukaan näiltä osin perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Valittajat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 ja 19 esittävät lisäksi että jätteenkäsittelykeskuksen vaikutukset Mörkökorven läheisyydessä sijaitsevaan Lipeälampen sekä sen yhteisvaikutukset jätteenkäsittelykeskuksen kanssa on selvitetty puutteellisesti. Hankkeella olisi valittajien mukaan kumulatiivisia ja ajan myötä esille tulevia vaikutuksia Laukaan Mörkökorven maaperään, pohjavesiin ja vesistöihin yhdessä Lipeälammen saastepäästöjen kanssa. Kaavapäätös ei valittajien mukaan perustu näiltä osin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Valittajien 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 ja 19 mukaan jätteenkäsittelykeskuksen vaikutukset Laukaan Mörkökorven liikenteeseen on käsitelty kaavaselostuksessa puutteellisesti. Valituksissa viitataan Keski-Suomen tiepiirin lausuntoon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, jossa on tuotu esille Iiikenneturvallisuusriskit valtatie 9:lläja seututie 640:11ä. Valittajien mukaan kaavaselostuksessa ei ole selvitetty hankkeen kumulatiivisia ja ajan myötä esille tulevia vaikutuksia Laukaan Mörkökorven alueen liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen, eikä kaavapäätös näiltä osin perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvi tyksiin. Valittajat 4, 8 ja 19 esittävät lisäksi, että kaavaratkaisun pitkäaikaisia ja kumulatiivisia vaikutuksia vesistöjen kalakantoihin, virkistysmandollisuuksiin, luonnonarvoihin ja yleiseen imagoon ei ole riittävästi ja uskottavalla tavalla selvitetty. Myöskään jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksia pohjavesiin ei ole valittajien mukaan tarkasti selvitetty. Valittajien mukaan kaavaratkaisu on tehty perustuen riittämättömään tietoon hankkeen vaikutuksista alueen herkkään vesiluontoon ja on niin muodoin lainvastaisesti teh ty. Valittaja 12 esittää lisäksi, että kaavapäätöstä tehtäessä ei ole selvitetty jätteenkäsittelylaitoksen vaikutusta alueen tienkäyttöoikeuksiin, ja että alueen vaikutuspiirissä asuville ja maanomistajille jää siten epäselväksi miten jätteenkäsittelykeskus suojavyöhykkeineen vaikuttaa heidän oikeuksiinsa, rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön. Valittaja 15 esittää lisäksi, että hänen omistamaansa marjatilaa, joka sijaitsee valittajan mukaan noin 1 km päässä suunnitellusta jätteenkäsittelykeskuksesta, ei ole otettu kaavan valmistelussa huomioon. Valittajan mukaan valmistelu on tältä osin ollut puutteellista ja epätasapuolista, koska Petäjäveden Vahtivuoren vaihtoehdon osalta vastaavalla etäisyydellä sijaitsevan maratilan osalta haittavaikutuksia on selvitetty. Maakuntakaavan sisältövaatimusten vastaisuus Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä asetettujen maakuntakaavan sisältövaatimusten vastaisuuden perusteella 1. vaihemaakuntakaavasta ovat valitt aneet 1) Vesa Kalervo Helen asiakumppaneineen, 2) Heikki Hytönen asiakumppaneineen, 3) Heimo Hytönen asiakumppaneineen, 4) Iso- ja Vähäoksalan kalastuskunta, 5) Olavi Janakka asiakumppaneineen, 6) Keskustan Lievestuoreen paikallisosasto, 7) Pekka Laitinen, 8) Laukaan Ahvenpojat ry., 9) Laukaan kunta, 10) Laukaan Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry., 11) Lievestuore-seura ry. ym., 12) Jukka Lummelahti, 13) Minna Lönn asiakumppaneineen, 14) Metsolanden vesiosuuskunta, 15) Torni Mäkinen, 16) Esko Piispanen, 17) Savio-Puttolan kyläyhdistys, 18) Kauko Sinijärvi asiakumppaneineen, 19) Seppo Taipale asiakumppaneineen ja 20) Sari Virtanen asiakumppaneineen Valittajien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 mukaan kaavaratkaisun valinnassa ei ole otettu huomioon sen merkittäviä haitallisia vaikutuksia Laukaan alue- 4

20 ja yhdyskuntarakenteeseen. Mörkökorven jätteenkäsittelylaitos tulisi sijoittumaan keskelle asutusta alueelle, jolla on jo nyt Jyväskylän Mustankorkean alueeseen verrattavissa olevia laajentumispaineita loma- ja vakituiseen asumiseen. Maakunnan tarkoituksenmukaisen kehittämisen kannalta ei ole perusteltua sijoittaa laitosta alueelle, kun on olemassa vaihtoehto, jolla alue-ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä ongelmia ei ole tai ne ovat pienempiä. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 ja 20 esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei täytä maakuntakaavan sisältövaatimuksia, koska se merkitsee ekologisesti heikennystä nykytilaan. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,16,17,18,19 ja 20 esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei täytä maakuntakaavan sisältövaatimuksia, koska se merkitsee liikenteen huomattavaa kasvua. Valittaja 7 tarkentaa perusteluissaan vaikutusten kohdistuvan mm. liikenteen sujuvuuteen ja tu rvallisuuteen Metsolanden risteyksestä länteen valtatie 9:11ä ja maantie 640:11ä sekä läheisyydessä olevaan asutukseen. Valittajan mukaan liikenteellisten ongelmien ehkäisemiseksi ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä tai rahoitusta. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14,16,17, 18, 19 ja 20 esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei täytä maakuntakaavan sisältövaatimuksia, koska se merkitsee alueen virkistysmandollisuuksien tai virkistysarvojen heikkenemistä. Valittajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17,18, 19 ja 20 esittävät, että 1. vaihemaakuntakaava ei täytä maakuntakaavan sisältövaatimuksia, koska se vähentää alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä aiheuttaa pitkäaikaista negatiivista vaikutusta maisemaan ja kulttuuriperintöön. Valittajien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19 ja 20 mukaan 1. vaihemaakuntakaavan jätteenkäsittelykeskuksen suunnittelumääräys on oikeudellisesti epäselvä. Alueen vaikutuspiirissä asuville ja maanomistajille jää epäselväksi, mikä on lopullinen suojavyöhykkeen ulottuvuus ja mitä se vaikuttaa heidän oikeuksiinsa, rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön. Valittajat 4, 5, 6, 8, 11, 12, 17 ja 19 esittävät lisäksi, että kaavaselostuksen liitteenä nro 1 oleva jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta peräisin oleva vaihtoehtojen vertailutaulukko antaa harhaanjohtavaa tietoa. Vertailutaulukko on valittajien mukaan todettu yhteysviranomaisen lausunnossa harhaanjohtavaksi ja pintapuoliseksi. Kaavaselostuksessa ei ole riittävällä selkeydellä tuotu esille yhteysviranomaisen lausunnossaan esille ottamia puutteita. Valittajien mukaan maalcuntavaltuuston 1. vaihekaavan hyväksymistä koskeva päätös on tehty perustuen totuuden vastaisiin tietoihin. Valittaja 6 esittää, että kaavaratkaisussa on huomioitava hankkeen poikkeuksellisen suun vastustus. Valittajan mukaan lähes tuhat laitoksen vaikutusalueella asuvaa paikallista asukasta ja yhteisöä on vastustanut laitoksen sijoittamista Laukaan Mörkökorpeen. Valittaja 9 esittää, että I. vaihemaakuntakaavassa esitetty Mörkökorven aluevaraus perustuu liikaa Suomessa omaksuttuihin, epätaloudellisiinja ympäristöä riittämättömästi huomioon ottaviin jätteenkäsittelymalleihin. Valittajan mukaan on mm. epäselvää, tulisiko nyt valittu ratkaisu täyttämään valmistelussa olevan jätteenkäsittelylain k riteerejä. Valittaja esittää lisäksi näkemyksiään jätteen poltosta kestävämpänä jätteenkäsittelyn muotona. Jätteen polttoa kehittämällä voitaisiin valittajan muka an luopua Mörkökorven aluevarauksesta. 5

Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Keski-Suomen ympäristökeskus.

Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Keski-Suomen ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä..

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKOITTAMAT LÄHISUKULAISET JA HEIHIN RINNASTETTAVAT HENKILÖT (Kuntalaki 97 ) Lainkohdan tarkoittamia lähisukulaisia

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 94/2015 10.02.02 143 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Pohjois-Savon ympäristökeskus.

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Pohjois-Savon ympäristökeskus. Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2007 Annettu julkipanon jälkeen 27.112008 ASIA Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 2100/10.02.03/2013 277 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselitysten johdosta, Tapiolan keskus, alue 210426 Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2016 DNr:o YM7/5222/2014 ASIA Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Kainuun liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

VIRKISTYS 8.8.2007. Virkistysarvot

VIRKISTYS 8.8.2007. Virkistysarvot VIRKISTYS 8.8.2007 Virkistysarvot Keski-Suomen maakuntakaavassa (maakuntavaltuuston hyväksymä 16.5.2007) Vahtivuoren suunnitellulla jätteenkäsittelyalueella tai sen läheisyydessä ei ole virkistykseen liittyviä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Esteellisyys ja muutoksenhaku

Esteellisyys ja muutoksenhaku Esteellisyys ja muutoksenhaku Rakennus- ja ympäristölautakuntien tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus Leena Salmelainen, Turun kristillinen opisto, 5.9.2017 Esteellisyys Esteellisyys

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava

Satakunnan vaihemaakuntakaava Satakunnan maakuntakaavoituksen tilannekatsaus Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä Kokemäellä 25.8.2011 Maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto Satakuntaliitto Satakunnan maakuntakaavan vahvistettavat

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala OAS A-2685 1 (5) A-2685 Asemakaava ja asemakaavan muutos 8.5.2017 Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä Lahti.fi OAS A-2685 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 15.5.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.11.2008 Jouni Laitinen, Jutta Rönnqvist, Suvi-Elina Maunu ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 18.10.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAKAHARJULAN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Vaalikelpoisuuden ja esteellisyyden ero Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17

Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17 POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Valittajat Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17 Jari Vanhatapio Seppo Lehto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilön rooli ja vastuu 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilö Luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, jäsenkuntien kuntayhtymän

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi PÄÄTÖS Nro 86/09/1 Dnro ISY-2009-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2009 ASIA Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi LUVAN HAKIJA Turvetuote Peat Bog Oy Soinintie 2008 40500

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 10.2.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.11.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VALKSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 1 399/10.02.03/2015 Kaupunginhallitus 88 2.3.2015 46 Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta, alue 633000, 65.

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 670070562BBJ 21.12.2007 Jämsänkosken kaupunki Kaukialan kylä Koveroniemen tilan RN:o 3:2 ranta-asemakaava 1 Esipuhe Ranta-asemakaavan laatiminen Koveroniemen tilalle

Lisätiedot

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2008 päivitetty 11.12.2008 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖ p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ORAVIN-JOUTENVEDEN

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 48/2017 1 (7) Kaupunginhallitus, 528, 11.09.2017 Kaupunginhallitus, 279, 15.05.2017 Kaupunginhallitus, 358, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 152, 12.06.2017 528 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot