J YV Ä S K Y L ÄN Y L I O P I S T O. Taloustieteiden tiedekunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J YV Ä S K Y L ÄN Y L I O P I S T O. Taloustieteiden tiedekunta"

Transkriptio

1 J YV Ä S K Y L ÄN Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta OHJEITA SEMINAARI- JA PRO GRADU - TYÖSKENTELYYN /Päivitetty Laatineet: Pekka Pirinen Juhani Raatikainen Tuomo Takala Olavi Uusitalo

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO CUM LAUDE SEMINAARI JA KANDIDAATINTUTKIELMA Cum laude -seminaari Kandidaatintutkielma Arvostelu LAUDATUR -SEMINAARI JA PRO GRADU -TUTKIELMA Laudatur -seminaari Pro gradu -tutkielma Pro gradu tutkielman arvostelu KIRJOITUSOHJEITA Raportin rakenne Ulkoasu Kirjasintyyppi, riviväli, marginaalit ja otsikointi Taulukot, kuviot ja matemaattiset kaavat Sivujen numerointi Viittaustekniikka Lähdeviittaukset tekstissä Suorat lainaukset Lähdeluettelo Liitteet...20 LÄHTEET...21 LIITTEET

3 1 1 JOHDANTO Yliopiston tarjoama opetus voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan. Opiskelijan näkökulmasta ensimmäiseksi eteen tuleva osuus muodostuu pää- ja sivuaineiden sisällöllisestä oppimisesta. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti osallistumalla joko luennoille ja niihin liittyviin kuulusteluihin tai kirjakuulusteluihin tutkintovaatimusten mukaisesti. Toinen, yhtä tärkeä osa yliopistoopintoja on kehittää tutkijanvalmiuksia, jotka muodostuvat kyvyistä määritellä mielekkäästi tieteellinen ongelma, ratkaista se ja laatia siitä hyvä tutkimusraportti. Täsmällisemmin sanottuna tieteellinen tutkimusprosessi edellyttää taitoa määritellä tutkimusongelma järkevällä tavalla, hankkia tietoa keskeisten aihetta käsittelevien tieteellisten julkaisujen sekä muiden relevanttien lähteiden avulla, valita oikeat tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä korrektilla tavalla sekä tehdä omien tulosten pohjalta onnistuneet johtopäätökset. Hyvä tutkimusraportti - tutkimusprosessin lopputulos - on rakenteeltaan selkeä ja mielenkiintoinen. Se liittää omat tutkimustulokset jo olemassa olevaan tutkimusperinteeseen eksymättä kuitenkaan tarpeettomalla tavalla aiheeseen kuulumattomien kysymysten pohdintaan. Sanomattakin on selvää, että raportoinnin on oltava kieliasultaan virheetön. Opiskelijan tutkijanvalmiuksien kehittäminen on yliopiston keskeinen tehtävä. On syytä huomata, että nämä kyvyt ovat ensiarvoisen tärkeitä myös niille, jotka eivät valitse opintojensa jälkeen tutkijan uraa. Valtaosa niistä, jotka yliopisto-opintojensa jälkeen suuntautuvat käytännön työelämään, toimii asiantuntija- tai johtotehtävissä. Työn voidaan tällöin katsoa hyvin pitkälti koostuvan erilaisista projekteista, jotka vaativat jatkuvaa uuden tiedon hankkimista, tilanteiden ja asioiden kriittistä analysointia ja kauaskantoisten johtopäätösten tekemistä. Kaikkea tätä koskee tarve selkeään suulliseen ja kirjalliseen raportointiin sekä projektin hallintaan tiukan aikataulun rajoittamana. Tutkijanvalmiuksien opiskelu alkaa cum laude -seminaarissa, jatkuu laudatur -seminaarissa ja johtaa pro gradu tutkielman kirjoittamiseen. Kyse on mittavasta osasta opintoja: neljä lukukautta seminaarityöskentelyä ja oman tutkimuksen toteuttaminen professorin ohjauksessa. On viisasta suunnitella opintonsa siten, että myös opintojen tämän osa-alueen suorittamiseen jää riittävästi aikaa ja voimavaroja.

4 2 Niin tieteellisessä kuin muussakin julkaisutoiminnassa jokainen foorumi edellyttää kirjoittajien noudattavan kustantajan määrittelemää kirjoitusformaattia. Tämä koskee myös käytännön työelämässä toimivia instituutioita. Esimerkkeinä mainittakoon Suomen Pankki, Euroopan Keskuspankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto, jotka kaikki noudattavat varsin tiukkaa kirjoitusohjeistoa. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta menettelee myös näin. Aineja syventävien opintojen seminaarien kirjallisissa raporteissa sekä pro gradu tutkielmassa noudatettavat ohjeet esitetään luvussa 4.

5 3 2 CUM LAUDE SEMINAARI JA KANDIDAATINTUT- KIELMA Rakenteeltaan sekä cum laude että laudatur -seminaarit muistuttavat paljon toisiaan. Kumpikin kestää kaksi lukukautta, joiden kuluessa esitetään yksi tai useampia omia esitelmiä sekä suullisesti että kirjallisesti ja opponoidaan muiden opiskelijoiden laatimia esityksiä. Merkittävimmät eroavuudet syntyvät siitä, että cum laude -tasolla tavoitteena on perusvalmiuksien luominen, kun taas laudatur -seminaarin yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea pro gradu tutkimusta. 2.1 Cum laude -seminaari Edellytyksenä varsinaisiin cum laude -seminaari-istuntoihin osallistumiseen on kurssien Johdatus taloustieteelliseen tutkimukseen, Tiedon hankintamenetelmät ja Metodiopinnot suorittaminen. Opiskelija on velvollinen osoittamaan viimeistään ennen oman seminaarityönsä esittämistä opintorekisteriotteella kyseisten tutkintovaatimuskohtien suorittamisen. Kurssilla Johdatus taloustieteelliseen tutkimukseen (1 ov) perehdytään luennoilla ja ryhmätöitä tekemällä taloustieteiden tieteellisiin kysymyksenasetteluihin ja erilaisiin lähestymistapoihin. Tutkintovaatimusten kohta Tiedon hankintamenetelmät (1 ov) perehdyttää tieteellisten julkaisujen ja muun eri muodoissa olevan tiedon hankintaan. Aihealueita ovat mm. tietokantojen hyödyntäminen tutkimuksessa, erilaiset hakuohjelmat ja niiden cd-rom- ja internet-sovellukset (Abi/Inform, Helecon, Linda, Jykdok jne.). Kurssilla Metodiopinnot (1 ov) perehdytään tieteellisen tutkimuksen erilaisiin menetelmällisiin lähestymistapoihin ja erityisesti empiirisen tutkimuksen käytännölliseen suorittamiseen. Varsinainen cum laude -seminaari (5 ov) muodostuu kahden lukukauden mittaisesta osallistumisesta seminaari-istuntoihin, joissa opiskelija oppii hankkimaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti ja kriittisesti, oppii käyttämään ja jäsentelemään hankkimaansa aineistoa tutkimuksesta raportoidessaan sekä ottaa osaa seminaari-istunnoissa oppiaineensa tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti.

6 4 Seminaarin ohjaaja päättää, kuinka seminaari käytännössä järjestetään. Taloustieteiden tiedekunnassa on valtaosin noudatettu jompaakumpaa seuraavista menettelytavoista. Seminaarin alussa tapahtuu aihepiirin valinta. Opiskelijan tulee pyrkiä mahdollisimman itsenäiseen valintaan, mutta siitä huolimatta keskustelut ohjaajan kanssa ovat välttämättömiä. Opiskelijan ensimmäinen esitelmä on kirjallisuuskatsaus valittuun aihepiiriin (noin sivua). 1 Seuraavan lukukauden alussa opiskelijat esittävät täsmällisen tutkimussuunnitelman valitsemastaan aiheesta ja lukukauden loppupuolella varsinaisen tutkimusraportin (noin sivua). Näin siis ensimmäinen lukukausi käytetään aihepiiriä käsittelevän tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen ja raportointiin, alkuperäinen tutkimussuunnitelma täsmennetään näiden tietojen pohjalta toisella lukukaudella, jolloin myös varsinainen tutkimus suoritetaan ja raportoidaan. Kukin opiskelija toimii myös muiden töiden opponenttina, opponoiden kustakin esitelmätyypistä (kirjallisuuskatsaus, tutkimussuunnitelma, tutkimusraportti) yhden työn. Seminaarin ohjaaja määrää opponointivastuut. Toinen paljon käytetty cum laude -seminaarin rakenne on seuraava. Seminaarissa pidetään kolme esitelmää: aiheanalyysi, tutkimussuunnitelma, ja tutkimusraportti. Tutkielman aihetta ja rajauksia kuvaava aiheanalyysi (1 3 sivua) ja tutkimussuunnitelma (5 10 sivua) esitetään seminaarin ensimmäisen lukukauden aikana ja tutkimusraportti (20 30 sivua) toisen lukukauden kuluessa. Kirjallisten raporttien laatimisen lisäksi esitykset pidetään suullisesti. Esityksen luonteesta ja seminaarin pitäjän toiveista riippuen esitelmät ovat yleensä minuutin pituisia. Opponentin tehtävä on arvioida ja kommentoida tutkimuksen tai muun esitelmän sisältöä ja raportointia. Opponentin tehtävät edellyttävät hyvää perehtymistä sekä opponoitavan laatimaan kirjalliseen esitykseen että relevanttiin lähdeaineistoon. Opponentti esittää kysymyksiä ja näkemyksiä raportin sisällöstä, käytetystä lähdeaineistosta (siitä mitä on käytetty ja mitä on ehkä jätetty käyttämättä), tutkimusmenetelmistä, tutkijan johtopäätöksistä ja myös kirjallisen esityksen teknisistä seikoista (kirjoitus- ja kielioppivirheet, raportin rakenne jne.). Hyvä opponentti on rakentava, positiivinen ja kykenee tuomaan esille tarkastelun kohteena olevan 1 Sivumäärät kuvaavat lähinnä toteutuneita keskiarvoja, eivätkä ole sitovia tavoitteita. Asiasisältö ja esityksen selkeys ovat tässä suhteessa luonnollisesti ratkaisevia.

7 5 työn vahvuuksia ja heikkouksia. Vaikka yksi opponentin tehtävistä on läpikäydä kirjoitukseen liittyviä ulkoasullisia tekijöitä, opponointi ei saa rajoittua ainoastaan kirjoitus- ja kielioppivirheiden läpikäyntiin. Pääsääntöisesti opponentin seminaarissa käyttämät puheenvuorot ovat (ainakin lähes) yhtä pitkiä kuin varsinaista esitelmää pitävän opiskelijan. Seminaarin läpäisy edellyttää aktiivisuutta myös muutoin kuin edellä kuvatussa mielessä. Tämä tarkoittaa mm. osallistumista kaikista esitelmistä käytyyn keskusteluun. Luonnollisesti tämä edellyttää vähintään muiden osallistujien laatimien kirjallisten esitysten lukemista. Lisäksi seminaarissa on läsnäolopakko, jonka usein tulkitaan tarkoittavan vähintään 80 prosenttia seminaari-istunnoissa käytetystä ajasta. Myös tältä osin viimeinen ratkaisuvalta on seminaarin ohjaajalla. Yksityiskohtaisempia ohjeita cum laude -seminaareista antavat eri oppiaineet ja seminaarien ohjaajat. Tämän hetkinen kirjallinen materiaali eri oppiaineisiin (Johtaminen, Kansantaloustiede, Laskentatoimi, Markkinointi, Yrittäjyys) löytyy lähdeluettelosta. 2.2 Kandidaatintutkielma Seminaarin viimeinen kirjallinen ja suullinen esitys muodostuu tutkimusraportista. Työ korjataan annettujen kommenttien pohjalta, jolloin siitä muodostuu kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielman tultua hyväksytyksi opiskelijalla on oikeus halutessaan suorittaa sen perusteella kypsyysnäyte eli maturiteetti (opiskelija kirjoittaa tenttitilaisuudessa ohjaajan antamista vaihtoehtoisista tutkimuksen aihepiiriä käsittelevistä aiheista esseen, jonka ohjaajan lisäksi tarkastaa äidinkielen asiantuntija, ks. liite 1). Useimmin maturiteetti suoritetaan kuitenkin pro gradu tutkielmaan liittyen. 2 2 Valmistuakseen opiskelijan on suoritettava maturiteetti, jonka hän voi vapaavalintaisesti tehdä joko kandidaatin- tai pro gradu tutkielman pohjalta.

8 6 2.3 Arvostelu Cum laude -seminaari ja sen lopputuloksena syntyvä kandidaatintutkielma muodostavat viiden opintoviikon kokonaisuuden, joka arvostellaan ykkösestä kolmoseen yltävällä asteikolla. Kirjallisten töiden lisäksi arvosteluun vaikuttavat oman esitelmän suullinen esittäminen, opponoinnit ja yleinen aktiivisuus seminaari-istunnoissa.

9 7 3 LAUDATUR -SEMINAARI JA PRO GRADU -TUTKIELMA Pro gradu -työskentelyyn kuuluu sekä laudatur -seminaarin suorittaminen (1 ov) että itse pro gradun työn tekeminen (20 ov). Tavoitteena on jatkaa perehtymistä tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun ja tekemiseen sekä sen raportoimiseen suullisesti ja kirjallisesti. Cum laude - seminaareihin ja kandidaatintutkielmaan verrattuna vaatimustaso on luonnollisesti selvästi korkeampi. Työskentelyyn kuuluvat raporttien ja tutkimussuunnitelmien kirjoittaminen, esitelmien pito, opponoinnit sekä aktiivinen seminaari-istuntoihin osallistuminen. Seminaarin tarkoituksena on ennen kaikkea tukea pro gradu -työn tekemistä, joten esitelmien kannattaa olla mahdollisimman suoraan osia tulevasta gradusta. Pro gradu -tutkimuksen tekeminen on vaativa vaihe. Se edellyttää täysipäiväistä pitempiaikaista paneutumista. Kuten tutkimuksen teko yleensä, gradutyöskentely edellyttää kurinalaisuutta, pitkäjänteisyyttä, oma-aloitteisuutta ja epävarmuuden sietoa. Se vaatii ajattelua ja lukemista sekä alusta lähtien kirjoittamista. Vaikka tässä vaiheessa opiskelija tuntee olevansa opintojensa loppuvaiheessa, kannattaa silti varata realistisesti riittävä aika opintojen tämän vaiheen menestyksekkääseen loppuun saattamiseen. On hyvin vaikea sovittaa yhteen vaativaa kokopäivätyötä ja pro gradu tutkielman tekemistä. 3.1 Laudatur -seminaari Laudatur -seminaari koostuu kahden lukukauden seminaari-istunnoista. Varsinaisesta toteutuksesta vastaa ja päättää seminaarin ohjaaja. Seminaarin läpäisy edellyttää seminaarin ohjaajan edellyttämien kirjallisten raporttien laatimista, esitelmien pitämistä, opponointien hoitamista ja aktiivista osallistumista seminaari-istunnoissa käytävään keskusteluun. Seminaariistunnoissa on läsnäolopakko (tämän tulkitaan usein tarkoittavan vähintään 80 prosentista läsnäoloa seminaari-istunnoissa). Seminaarin ohjaajalla on oikeus edellyttää seminaarilaisilta myös muita kuin edellä mainittuja suorituksia. Pääsääntöisesti seminaarin toiminta on seuraillut kahta vaihtoehtoista toimintamallia. Näistä ensimmäisessä kukin osallistuja keskustelee seminaarin aluksi ohjaajan kanssa pro gradu

10 8 tutkielman ja seminaariesitelmien aiheista. Vaikka opiskelijan on pyrittävä mahdollisimman itsenäiseen aiheen valintaan ja tutkimusongelman määrittämiseen, ovat keskustelut laajemman tieteellisen näkemyksen ja tutkimuskokemuksen omaavan ohjaajan kanssa välttämättömiä. Seminaarin ensimmäisellä lukukaudella kukin osallistuja laatii tutkimussuunnitelman (keskimäärin sivua), joka sisältää myös laajan kirjallisuuskatsauksen valitusta tutkimusongelmasta. Tutkimussuunnitelman keskeiset asiat esitetään seminaarissa myös suullisesti. Hyvä tavoite on, että työ muodostaa pienin korjauksin pro gradu tutkielmassa usein tarvittavan kirjallisuuskatsauksen (ja mahdollisesti menetelmän valinnan kuvauksen). Toisen lukukauden aikana opiskelija esittää mahdollisimman valmiin pro gradun (usein kyseessä saattaa olla vielä jossain määrin keskeneräisen, mutta kuitenkin jo loppuvaiheessa olevan tutkimuksen väliraportti). Laajalle levinnyt on myös käytäntö, jossa seminaarin ensimmäisellä lukukaudella esitetään aluksi aiheanalyysi ja tämän jälkeen varsinainen tutkimussuunnitelma (tai ainoastaan tutkimussuunnitelma). Toisen lukukauden alussa esitellään työn etenemistä kuvaava väliraportti ja lukukauden lopussa ainakin melko valmis pro gradu tutkielma. Yksityiskohtaisempia ohjeita laudatur -seminaareista ja pro gradu tutkimusten laatimisesta antavat eri oppiaineet ja seminaarien ohjaajat. Tämän hetkinen kirjallinen materiaali eri oppiaineisiin (Johtaminen, Kansantaloustiede, Laskentatoimi, Markkinointi, Yrittäjyys) löytyy lähdeluettelosta. 3.2 Pro gradu -tutkielma Pro gradu tutkielma on näyte opiskelijan kyvystä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja sen raportointiin kauppatieteen maisterin opintojen edellyttämällä tasolla. Laudatur seminaari tukee opinnäytetutkimuksen tekemistä ja tavoitteena voitaisiinkin pitää sitä, että tutkielma valmistuisi mahdollisimman pitkälle seminaariin osallistumisen aikana. Jokainen akateeminen tutkimus kaipaa kommentteja ja palautettu muilta tutkijoilta ja asianharrastajilta. Lisäksi opinnäytetyöt edellyttävät varsin tiivistä kokeneemman tutkijan ohjausta. Syventävien opintojen seminaari tarjoaa tätä omalta osaltaan. Hyvin keskeistä on kuitenkin

11 9 pro gradu tutkielman ohjaajan ja työn tekijän välinen vuoropuhelu. Kun opiskelija alkaa suunnitella opinnäytetyön tekemistä, kannattaa hänen ottaa yhteyttä aihepiiristä vastaavaan professoriin ja sopia ohjauksen järjestämisestä. Tässä on syytä huomioida, että välttämättä oma toive ohjaajan henkilöstä ei aina toteudu, vaan tiedekunnan professorikunta pyrkii jakamaan ohjausvastuita erikoistumisensa, mutta myös työtilanteensa mukaan tasaisesti. Yleensä ohjaaja ja ohjattava tapaavat säännönmukaisesti muutaman viikon välein ja keskustelevat työn etenemisestä, mahdollisista esiin nousseista ongelmista ja jatkosuunnitelmista. Työskentelytavat tässä suhteessa luonnollisesti vaihtelevat varsin paljon. Opiskelijan kannattaa pitää mielessä, että ohjaajan tapaamiseen tulee valmistautua. Mitä selkeämmässä muodossa esitettävät kysymykset ovat, sitä parempia vastauksia on kohtuullista odottaa! Pro gradu tutkielma on kirjoitettava oikeakielisesti jäljempänä esitettävien kirjoitusohjeiden mukaisesti. Näistä ohjeista poikkeavia töitä tiedekunta ei ota tarkastettavaksi. Pro gradu- tutkielman palautusprosessi on kolmivaiheinen. Ensiksi tarkastettava pro gradu tutkielma toimitetaan tiedekunnan toimistoon kahtena mappiin kansioituna kappaleena. Toiseksi, kun tarkastajat ovat lukeneet tutkielman ja antaneet siitä lausuntonsa, opiskelija toimittaa tutkielmansa tiedekunnan toimistoon kansitettuna (mustat kovat kannet, ei kansitekstejä). Opintoviikot pro gradu -tutkielmasta kirjataan opintorekisteriin, kun tutkielma on arvosteltu tiedekuntaneuvoston kokouksessa ja opiskelija on toimittanut kansitetun työn toimistoon. Kolmanneksi, tutkielmasta luovutetaan kirjastoon joko sähköinen pdf-tiedosto opinnäytepalvelimelle tai paperikopiot opinnäytteen nimiösivuista ja tiivistelmästä luettelointia varten, mikä opiskelija ei toimita kirjastoon sähköistä opinnäytettään (ks. tarkemmat ohjeet osoitteesta (http://www.jyu.fi/economics/studying/gradupauusi.html). Pro gradu tutkielma on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua ja perehtyä. Opinnäytetyön julkisuutta voidaan kuitenkin rajata tekijän/tekijöiden anomuksesta, jos siihen on riittävän painavia syitä (ks. liite 2). Jos tutkielman julkisuutta on rajattu, opiskelija toimittaa tiedekunnan kaksi kansitettua työtä: pro gradu tutkielman kokonaisuudessaan ja rajatun pro gradu tutkielman, josta julkisuudelta rajatut sivut on poistettu. Poistetut sivut merkitään tekstiin (esimerkiksi sivut julkisuudelta rajattu saakka). Tässä tapauksessa tiedekunnassa julkisesti säilytetään aluksi tämä suppeampi versio. Julkisuuden ra-

12 10 jaamisen määräajan päätyttyä suppean version tilalle vaihdetaan täydellinen pro gradu tutkielma. On usein hyödyllistä, että ohjaaja kommentoi työn ja sen eri osien kirjallisia versioita jo tutkimustyön tekemisen ja lopullisen raportin laatimisen aikana. Usein lopullista versiota kommentoidaan seuraavalla tavalla. Työn ohjaaja lukee työn ensimmäisen kokonaisen tutkimusraportin, kommentoi sitä opiskelijalle ja antaa työstä alustavaa palautetta. Tämän jälkeen tutkielman laatija korjaa työtä annettujen ohjeiden pohjalta. Työn seuraavan version lukevat kummatkin tiedekunnan määräämät tarkastajat. Tarpeen vaatiessa he kommentoivat sitä ja esittävät alustavan käsityksensä arvosanasta ( arvosanahaarukan ). Mahdollisten korjausten jälkeen työ palautetaan ohjaajalle valmiina pro graduna. Tarkastajat kertovat yleensä käsityksensä työn arvosanasta ja opiskelija voi itse harkita, haluaako vielä parantaa työn tasoa vai onko tyytyväinen arvosanaansa. Ohjaajalla ja tarkastajilla on kuitenkin oikeus poiketa edellä kuvatusta, usein sovelletusta, menettelystä. 3.3 Pro gradu tutkielman arvostelu Tiedekunta määrää pro gradu tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joista ensimmäinen on työn ohjaaja. Tarkastajat esittävät arvioitavasta työstä arvosanan ja lausunnon tiedekuntaneuvostolle, joka päättää lopullisen arvosanan. Silloin, kun tarkastajat ovat yksimielisiä, tiedekuntaneuvosto on vahvistanut tarkastajien esityksen mukaisen arvosanan. Pro gradun arkistoitaviin kappaleisiin liitetään tarkastajien lausunto, joka toimitetaan myös opiskelijalle (ks. liite 3). Pro gradu -työn arvosanaa määrättäessä otetaan huomioon eri näkökohtia, joiden tuloksena arvosana määräytyy. Kahden henkilön tekemältä yhteisgradulta vaaditaan enemmän kuin yksin tehdyltä gradulta. Karkean säännön mukaan, jos gradu yksin tehtynä saisi esimerkiksi arvosanan magna cum laude approbatur, yhteisgraduna arvosana olisi cum laude approbatur. Seuraavassa on viitteellisesti luonnehdittu eri tasoisten pro gradujen ominaisuuksia. Laudatur. Työ on teoreettisesti vahva ja originelli. Kirjallisuuden käsittely on kattavaa, lähteiden käyttö huolellista ja syntetisoivaa ja lähdekritiikki on hyvin perusteltu. Tutkimusongelman määrittely on huolellinen, ongelma on johdettu teorioista, ongelmanratkaisu on selkeä

13 11 ja kontribuutio kiistaton. Tutkielman mahdollinen empiirinen osuus sisältää tieteellisesti merkittäviä tuloksia. Metodien valinnat ovat perusteltuja ja menetelmällinen käsittely huolellista ja systemaattista. Työ ilmentää laatijansa oman ajattelun vahvaa panosta. Teksti on sujuvaa ja tyylillisesti erinomaista. Rakenne on selkeä, johdonmukainen ja ulkoasu on virheetön. Eximia cum laude approbatur. Työ on teoreettisesti vahva ja originelli, kirjallisuuskatsaus on kattava ja lähteiden käyttö huolellista ja syntetisoivaa. Tutkimusongelman määrittely on selkeä ja perusteltu, ja se on johdettu ongelmaa selittävistä teorioista. Työssä tuotetaan selvä kontribuutio. Työ on metodisesti perusteltu ja huolellinen. Tutkielman mahdollinen empiirinen osuus on toteutettu oivaltavasti ja kypsästi. Teksti on sujuvaa ja työn rakenne on selkeä ja johdonmukainen. Ulkoasu on moitteeton. Magna cum laude approbatur. Teoreettisesti kypsä työ, joka osoittaa tekijän hyvää perehtyneisyyttä ja ymmärrystä. Kirjallisuus on kattavaa ja osoittaa hyvää aiheen hallintaa. Tutkimusongelman määrittely on perusteltu ja selkeä. Työ on tehty metodisesti oikein ja tutkielman mahdollinen empiirinen osuus on toteutettu tavallista paremmin. Teksti on sujuvaa eikä rakenteissa ole merkittäviä puutteita. Ulkoasussa ei ole puutteita ja työ on virheetön. Cum laude approbatur. Työ osoittaa tekijän perehtyneisyyden alan teorioihin ja riittävää ymmärrystä teorian keskeisistä osista. Kirjallisuuden hallinta on tyydyttävää, kattavuudessa ei ole merkittäviä puutteita. Tutkimusongelman määrittely on selkeä. Työssä ei ole merkittäviä virheitä ja mahdollinen empiirinen osuus on käypäisesti toteutettu. Teksti on asiallista eikä rakenteessa ole merkittäviä heikkouksia. Ulkoasu on moitteeton, vain vähän virheitä. Non sine laude approbatur. Perehtyneisyys teoriaan on tyydyttävä. Kirjallisuuden kattavuus on tyydyttävä, mutta aiheen käsittely on puutteellista. Tutkimusongelman määrittely on epätyydyttävä tai epäjohdonmukainen. Metodinen käsittely on horjuvaa. Mahdollinen empiirinen osio on toteutettu tavalla tai toisella vaillinaisesti. Teksti on välttävää, rakenteessa on heikkouksia. Ulkoasussa ei ole suuria ongelmia tai virheitä. Lubenter approbatur. Välttävä perehtyneisyys alan teoriaan. Kirjallisuus on suppea, usein vain kotimaisia lähteitä. Kirjallisuuden käsittely on mekaanista, suoraa referointia on paljon. Tutkimusongelma on puutteellisesti laadittu tai epäjohdonmukainen. Metodisessa käsittelyssä on huomattavia puutteita. Mahdollinen empiirinen osuus on toteutettu selvästi vaillinaisesti.

14 12 Teksti on kankeaa ja siinä on kielioppivirheitä. Rakenteessa on olennaisia heikkouksia. Ulkoasu on sekava. Approbatur. Huono perehtyneisyys teoriaan tai teoriaperusta esitetty hyvin suppeasti. Kirjallisuuslähteitä on vähän ja käsittely on täysin mekaanista. Tutkimusongelma on huonosti muotoiltu. Työ on metodisesti heikko. Mahdollisessa empiirisessä osuudessa on löydettävissä merkittäviä puutteita. Kieli on kankeaa ja rakenteessa on suuria puutteita. Ulkoasu on heikko. Kun suomenkielen (äidinkielen) pakolliset opintojaksot on suoritettu ja gradu on tarkastuksessa, opiskelija voi ilmoittautua maturiteettiin normaalilla tentti-ilmoituskuorella. Maturiteetti voidaan kirjoittaa missä tahansa kyllin pitkässä (4 tuntia) tenttitilaisuudessa. Maturiteetti kirjoitetaan tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Tyypillisesti aiheita on valittavana kaksi tai kolme. Maturiteetin tarkastaa sekä gradun päätarkastaja että käytetyn kielen tarkastaja.

15 13 4 KIRJOITUSOHJEITA Nämä ohjeet koskevat Taloustieteiden tiedekunnassa laadittavia aine- ja syventävien opintojen seminaaritöitä sekä pro gradu tutkielmia. Kirjoitusasua koskevalta muodolliselta näkökulmalta ohjeet ovat yhtenevät Jyväskylän yliopiston julkaisusarjojen kirjoitusohjeiden kanssa (Jyväskylän yliopisto, 1998a ja 1998b). Seuraava esitys seurailee osin kirjaa Hirsjärvi, Remes & Sajavaara Tutki ja kirjoita (1997). Näiden ohjeiden lisäksi tiedekunnan eri oppiaineet voivat antaa tarkentavia ohjeita. 4.1 Raportin rakenne Tutkimusraporttien rakenne on seuraava: 1) Kansilehti (malli ks. liite 4) 2) Tiivistelmä (pakollinen pro gradu tutkielmissa, ks. liite 5) Tiivistelmä selvittää lukijalle suppeassa muodossa tutkimuksen sisällön. Se laaditaan itsenäiseksi lyhennelmäksi tutkimuksen sisällöstä niin, että se on ymmärrettävissä ilman alkuperäistä tekstiä. Tiivistelmään loppuun merkitään avain-/hakusanat. 3) Sisällysluettelo (otsikoksi SISÄLTÖ tai SISÄLLYS) Sisällysluettelo sisältää tutkimuksen kaikki otsikot ja alaotsikot sivuviittauksin. Sisällysluettelossa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, muodostuuko tutkimuskokonaisuus kiinteäksi ja johdonmukaiseksi. 4) Teksti 5) Lähdeluettelo (otsikoksi LÄHTEET) 6) Liitteet

16 Ulkoasu Kirjasintyyppi, riviväli, marginaalit ja otsikointi Perusmerkkilajiksi valitaan esimerkiksi Times New Roman tai vastaava ja pistekooksi 12. Pistekoko taulukoissa, sisennyksissä ja alaviitteissä on 11. Korostukset tehdään kursiivilla. Erityistapauksissa voidaan käyttää kursivoinnin lisäksi lihavointia, mutta ei koskaan alleviivauksia. Riviväli tekstissä on 1,5. Taulukoissa, sisennyksissä, alaviitteissä ja lähdeluettelossa riviväli on 1. Vasen marginaali on 3 cm ja oikea 2 cm; ylä- ja alamarginaalit ovat 2,5 cm. Tutkimuksen nimen ja otsikoiden perään ei merkitä pistettä. Huomaa kuitenkin, että kysymysmuotoinen nimi ja otsikko päätetään kysymysmerkkiin. Tekstissä otsikot aloitetaan vasemmasta marginaalista. Pääotsikko kirjoitetaan isoin kirjaimin, lihavoituna pistekoolla 16. Pääotsikko aloittaa aina uuden sivun. Pääotsikkonumeron eikä muidenkaan otsikkonumeroiden viimeisen numeron jälkeen merkitä pistettä. Alaotsikot kirjoitetaan pienin lihavoiduin kirjaimin pistekoolla 14 ja seuraavat alaotsikot kirjoitetaan pienin lihavoiduin kirjaimin pistekoolla 12. Pääotsikon jälkeen tulee kaksi tyhjää riviväliä ja muiden otsikoiden jälkeen yksi tyhjä riviväli. Kappaleiden teksti aloitetaan vasemmasta marginaalista. Kappaleiden väliin lyödään tyhjä riviväli. Otsikointiin liittyy seuraavia näkökohtia: (Hirsjärvi ym. 1997, 41) 1) käytä otsikoissa vain luvun sisältöä kuvaavia sanoja 2) tarkista, että alaluvut kuuluvat selvästi suunnitellun pääluvun alaisuuteen 3) rinnasteisia alalukuja täytyy olla vähintään kaksi 4) käytä samanarvoisten asioiden otsikointiin samantyyppistä muotoa ja samanlaisia symboleja Sivut on pyrittävä kirjoittamaan täyteen. Tekstissä olevat viittaukset kuvioihin ja taulukoihin tehdään numeroviittauksin, esimerkiksi (taulukko 2) tai (kuvio 3), joten teksti voi jatkua taulukosta tai kuviosta huolimatta. Näin esimerkiksi taulukko voidaan siirtää seuraavalle sivulle, ellei se mahdu jäljellä olevaan sivutilaan.

17 Taulukot, kuviot ja matemaattiset kaavat Havainnollinen ja systemaattinen esitystapa edellyttää usein erilaisten taulukoiden ja kuvioiden käyttöä. Kuvioiksi kutsutaan kaikkia muita tutkimusraportissa käytettyjä havainnollistamiskeinoja paitsi taulukoita. Taulukot ja kuviot numeroidaan arabialaisin numeroin yhtäjaksoisesti kumpikin omana numerosarjanaan. Numeron jälkeen ei merkitä pistettä ennen taulukon tai kuvion otsikkoa, joka sijoitetaan taulukon tai kuvion yläpuolelle. TAULUKKO ja KUVIO kirjoitetaan isoin kirjaimin, esimerkiksi TAULUKKO 1 Konkurssien lukumäärä Suomessa vuosina (Hirsjärvi ym. 1997, ) Kaikki taulukon tai kuvion ymmärtämiseen tarvittava tieto on sisällytettävä sen yhteyteen. Periaatteena tulee pitää sitä, että taulukko tai kuvio on ymmärrettävissä ilman sitä ympäröivän tekstin lukemista. Taulukot ja kuviot sijoitetaan aina niihin ensimmäistä kertaa viittaavan tekstikohdan jälkeisiksi. Tekstin kannalta tarpeettomia kuvioita tai taulukoita ei pidä esittää. Esitettävät matemaattiset kaavat on numeroitava erikseen, jolloin niihin voidaan viitata tekstissä yksikäsitteisesti: 2 ( 1) x y x 2 ( + ) = + 2xy + y 2 Matemaattiset merkinnät on kirjoitettava selkeästi. Kaikki käytetyt symbolit on määriteltävä täsmällisesti. Kaavojen kirjoittamisessa kannattaa käyttää apuna oman tekstinkäsittelyjärjestelmänsä kaavaeditoria, jonka käyttöön kannattaa tutustua huolella. Kaavoissa käytetyn fonttikoon tulee olla yhteensopiva tekstiesityksen kanssa Sivujen numerointi Sivujen numerointi alkaa ensimmäiseltä tekstisivulta (kansilehteä ja sisällysluetteloa ei siis numeroida). Lähdeluettelon sivut numeroidaan, mutta liitesivuja ei. Sivunumeron paikka on sivun yläreunassa keskellä tai oikealla.

18 Viittaustekniikka Käytetyt lähteet ilmaistaan sekä itse tekstissä että lähdeluettelossa. Lähdeluetteloon merkitään vain se kirjallisuus, jota kirjoittaja on todella käyttänyt työssään ja johon hän on kirjoituksessaan viitannut. Lähdeviitteet tehdään tekstin sisäisinä viitteinä. (Hirsjärvi ym. 1997, ) Ala- tai loppuviitteinä voidaan merkitä huomautukset tai pitemmät kirjallisuusviitteet Lähdeviittaukset tekstissä Lähdeviite on muotoa: tekijän sukunimi/tekijöiden sukunimet + julkaisun painovuosi + mahd. sivu(t). Sukunimen ja julkaisuvuoden välissä ei ole pilkkua. Sivunumero liitetään vuosilukuun joko pilkun tai kaksoispisteen välityksellä, välimerkin jälkeen tulee tyhjä väli. Esimerkkejä (vrt. Hirsjärvi ym. 1997, ): 1) Tekijöitä yksi -> juoksevan tekstin sisällä Copelandin (1990, 245) mukaan... TAI Copelandin (1990: 245) mukaan... -> virkkeen lopussa sulkeiden sisässä... (Copeland 1990, 245). TAI... (Copeland 1990: 245). 2) Tekijöitä kaksi (molemmat kirjoitetaan aina) -> juoksevan tekstin sisällä: Copelandin ja Westonin (1992: 104) mukaan... -> virkkeen lopussa sulkeiden sisässä:... (Copeland & Weston 1992, 104). 3) Tekijöitä kolme tai useampia -> Ensimmäisellä kerralla kirjoitetaan kaikki nimet. Myöhemmin viitattaessa ensimmäisen nimen jälkeen lisätään lyhenne ym. tai et al. -> juoksevan tekstin sisällä Lukan, Majalan, Paasion ja Pihlannon (1984) mukaan... myöhemmin: Lukka ym. (1984)... TAI Lukka et al. (1984)... -> virkkeen lopussa sulkeiden sisässä... (Lukka, Majala, Paasio & Pihlanto 1984). myöhemmin:... (Lukka ym. 1984). TAI... (Lukka et al. 1984).

19 17 Jos viitataan saman tekijän useaan julkaisuun, niin julkaisut laitetaan aikajärjestykseen. Jos samalta tekijältä on samalta vuodelta useita julkaisuja, niin julkaisut laitetaan nimen mukaisesti aakkosjärjestykseen ja vuosilukuihin vastaavasti a, b, c jne. (Hakanen 1992a, 1992b). Jos sivunumeroihin ei viitata, niin lähteet erotetaan pilkulla (Hakanen 1994, 1995, 1996). Jos viittauksia on myös sivunumeroihin, niin lähteet erotetaan puolipisteellä (Hakanen 1994: 100; 1995: 105; 1996: 125). (Hirsjärvi ym. 1997, ) Jos viitataan useiden tekijöiden julkaisuihin, niin julkaisut erotetaan toisistaan puolipisteellä ja lähdetiedot ovat sulkeissa aakkos- tai aikajärjestyksessä (Huttunen 1995; Kaleva 1993). Kysymykseen voi tulla myös ns. tärkeysjärjestys eli ensin merkitään päälähde, vähemmän tärkeä varustetaan puolipisteen jälkeen merkinnällä ks. myös tai ks. lisäksi (Huttunen 1995, 56; ks. myös Kaleva 1993). (Hirsjärvi ym. 1997, 332.) Viittaus toissijaisessa lähteessä alkuperäiseen lähteeseen merkitään seuraavasti: (vrt. Hirsjärvi ym. 1997, 332, 335) Honkasen laatimassa yhteenvedossa (ks. Mäntynen 1988, 15-17)... Koivunen (1985) ehdotti ongelmien ehkäisyä valtion tukitoimilla (Leppänen 1987, 75). (Jalava 1993, Pihlajan 1994, 136 mukaan) Viitteenä lähteeseen, jolla ei ole henkilötekijää, käytetään julkaisun nimeä (tai julkaisijayhteisön nimeä) vuosiluvulla varustettuna tai mainitaan julkaisun nimen alusta kaksi-kolme sanaa, jotka aloittavat lähdeluettelon vastaavan kohdan (esimerkiksi sanomalehtiartikkelit, lait, asetukset, komiteamietinnöt). (Hirsjärvi ym. 1997, ) (Kirjanpitolainsäädännön uudistamistyöryhmä 1995:n raportti 1996) Henkilökohtaisesta tiedonannosta (kirjeitse tai puhelimitse saadut tiedot, luentomuistiinpanot, sähköpostiviestit, keskustelut) merkitään etunimen alkukirjain/-kirjaimet, sukunimi sekä tarkka päivämäärä. Merkintä tehdään vain tekstiin, ei lähdeluetteloon. (Hirsjärvi ym. 1997, 333.) T. Ahon (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan... (T. Aho, henkilökohtainen tiedonanto )

20 18 Jos viite koskee yhtä virkettä, niin viite merkitään sulkeisiin ennen loppupistettä. Jos taas viite koskee useampia edeltäviä virkkeitä, niin viimeinen virke lopetetaan pisteeseen samoin kuin pisteen jäljessä sulkeissa oleva lähdeviitelauseke. (Hirsjärvi ym. 1997, ) Esimerkki: Kehittämistutkimuksessa keskeistä on tutkijan ja tutkittavan välinen yhteistyö. Huomattavaa on, ettei kumpikaan saisi dominoida tutkimusprosessin etenemistä. (Tamminen 1993, 156.) Toteutetuissa kehittämistutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että Suorat lainaukset Suorat lainaukset tulevat kyseeseen, kun (1) lähteen tyyli on ylittämätön ja haluat antaa siitä näytteen, (2) lähdemateriaali on niin merkittävää tai niin kiistanalaista, että on syytä säilyttää se muuttumattomana, (3) lähde on niin arvovaltainen, että haluat olla varma tiedon säilymisestä muuttumattomana". Suoria lainauksia tehtäessä on muistettava lainausmerkit (jos suoran lainauksen sisällä on lainaus, se pannaan puolilainausmerkkeihin). Jättäessäsi pois sanoja tai lauseita lainaamastasi tekstin kohdasta, merkitse (...). Laita mahdolliset omat lisäykset tai kommentit lainattavaan tekstiin hakasulkeiden sisään (havaitun virheen perään tulee merkinnäksi [!] tai [sic]). Lyhyt (enintään kolme riviä) suora lainaus kirjoitetaan lainausmerkkien sisään samassa muodossa kuin alkuperäisessä tekstissä. Pitkä (neljä riviä tai pitempi) suora lainaus sisennetään sarkaimen verran vasemmasta reunasta (lainausmerkit voidaan jättää pois, koska sisentäminen osoittaa, että kyseessä on suora lainaus). (Hirsjärvi ym. 1997, , ) Lähdeluettelo Lähdeluettelo sisältää aakkosjärjestyksessä ensiksi kirjalliset lähteet ja sitten erikseen muut käytetyt lähteet. Aakkosjärjestykseen laittaminen tapahtuu (ensimmäisen) kirjoittajan sukunimen mukaan. Jos kirjoittajilla on sama sukunimi ja jopa etunimikin, niin ensimmäinen poikkeava kirjain ratkaisee järjestyksen (esimerkiksi toisen etunimen alkukirjain). Saman kirjoittajan julkaisut laitetaan järjestykseen julkaisuajankohdan mukaan vanhimmasta nuorimpaan. Jos samalta vuodelta on useita julkaisuja, niin julkaisun otsikot määräävät järjestyksen (vuosiluvun jälkeen merkitään sitten a, b, c jne.). Jos samalta kirjoittajalta on sekä yksin että

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Gradun arviointi. Arvostelulomake

Gradun arviointi. Arvostelulomake Gradun arviointi laudatur: harvinainen, lähes lisensiaantintyöntasoinen (5) eximia cum laude approbatur: uusia ja mielekkäitä tutkimustuloksia (4-5) magna cum laude approbatur: itsenäinen ja kriittinen

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella. Kandidaatintyöluennot (Ala kirjoittaa! -luentosarja)

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella. Kandidaatintyöluennot (Ala kirjoittaa! -luentosarja) 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Jarmo Tanskanen (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: kandidaatintyöluennot, yhteiset

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 1 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tutkielmien arvosteluperusteet Kandidaatintutkielma Kandidaatintutkielma arvostellaan kuten normaalit opintojaksot eli asteikolla 1 5. Todistukseen arvosana

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki)

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Tavoitteet Tiedonhaku

Lisätiedot

Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa

Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa Tampereen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa 1. Arvostelussa huomioitavia

Lisätiedot

Kandidaatintyön arvosteluohjeet

Kandidaatintyön arvosteluohjeet 1 (5) Kandidaatintyön arvosteluohjeet Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 19.9.2011. Näillä arviointiohjeilla on kaksi tarkoitusta. Yhtäältä niillä välitetään selvä viesti sekä ohjaajille

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Tämä ohje on hyväksytty filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.5.2014. Ohje korvaa muuten kuin arviointikriteerien osalta tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Esseeohje Tarkoitus Rakenne

Esseeohje Tarkoitus Rakenne Teologinen tiedekunta 24.10.2017 Yleiset esseeohjeet 2017 Opettaja tarkentaa tarvittaessa esim. kirjallisuutta ja mahdollisia lähteitä koskevaa ohjeistusta Esseeohje Tarkoitus Akateeminen essee on tieteellisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kandin opas. Lukijalle. Proseminaarin tavoitteet ja suorittaminen. Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos

Kandin opas. Lukijalle. Proseminaarin tavoitteet ja suorittaminen. Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos Kandin opas Lukijalle Tämä opas kertoo uskontotieteen aineopintoihin kuuluvan proseminaarin, kandidaatintutkielman ja kypsyyskokeen suorittamisesta. Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn seminaari Suoritetaan 3. opintovuonna. Sisältyy moduuleihin TK0809 ja TK0811. Miksi? Amk tutkinto on KORKEAkoulututkinto. seminaari

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielman laatiminen ja arvostelu

Pro gradu -tutkielman laatiminen ja arvostelu 1 Valtiotieteellinen tiedekunta 25.4.2005 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 4.5.2005 Pro gradu -tutkielman laatiminen ja arvostelu Valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii pääaineessaan

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Kandin opas. Lukijalle. Proseminaarin tavoitteet ja suorittaminen. Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos

Kandin opas. Lukijalle. Proseminaarin tavoitteet ja suorittaminen. Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos Kandin opas Lukijalle Tämä opas kertoo uskontotieteen aineopintoihin kuuluvan proseminaarin, kandidaatintutkielman ja kypsyyskokeen suorittamisesta. Proseminaariesitelmä

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Ryhmäjako Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen (mitä

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO 16.5.2011 Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Pro gradu tutkielmatyöskentelyn vaiheet Alkuraportti/tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Nimenhuuto Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen ( muista

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen)

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen) YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö (1.8.2014 alkaen) Johdanto Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

Kansantaloustieteen kandidaatintutkielma 2011 * Kandidaatintutkielma 10 op ja kypsyysnäyte 0 op. * Kirjoitetaan suomenkielellä - poikkeustapauksessa voidaan kirjoittaa englanniksi. * Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN 811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN Harjoitus 1: Tutkimussuunnitelma 19.9.2017 Mari Karjalainen 1 Yleistä kurssin suorittamisesta Tutkimusaiheen päätät itse, voit laajentaa JTT-tutkielman pohjalta kandityön

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Tavoitteena tutkielma, ei tutkimus Ryhmäjako Tärkeimmät

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Ohjaajat ja tutkielmaryhmät Kirjoitusohjeet 2. Miten teen gradun? Aiheen etsiminen

Lisätiedot

KANDIDAATINSEMINAARI JA TUTKIELMA MARKKINOINTI. Ohjeita työskentelyyn

KANDIDAATINSEMINAARI JA TUTKIELMA MARKKINOINTI. Ohjeita työskentelyyn Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Markkinointi KANDIDAATINSEMINAARI JA TUTKIELMA MARKKINOINTI Ohjeita työskentelyyn Päivitetty 6.9.2013 Mika Yrjölä SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SEMINAARIKÄYTÄNTÖ...

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävien opintojen opinnäytetyö Syventävien opintojen opinnäytetyö 17. 11.2017 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) 15 mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTUTKIELMA YRITYKSEN JOHTAMINEN (10 op)

KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTUTKIELMA YRITYKSEN JOHTAMINEN (10 op) KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTUTKIELMA YRITYKSEN JOHTAMINEN (10 op) Ohjeita työskentelyyn Päivitetty 25.9.2012 Forsman/Höykinpuro/Salminen 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SEMINAARIKÄYTÄNTÖ... 4 2.1

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa

Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa Työryhmän loppuraportti 3.5.2006 (korjaukset 19.5.2006) Teknillinen korkeakoulu 1. JOHDANTO Teknillisen korkeakoulun vuoden

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

OHJEET SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE

OHJEET SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE OHJEET SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE Yleisiä ohjeita Kirjallisen työn nimiölehden keskelle kirjoitetaan työn nimi isoin kirjaimin. Oikeaan alakulmaan kirjoitetaan seuraavaa: tekijän

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Tutkielmavuoden aloitus tiistaina pro gradu tutkielma

Tutkielmavuoden aloitus tiistaina pro gradu tutkielma Tutkielmavuoden aloitus tiistaina 6.9.2011 Kandidaatintutkielma ja pro gradu tutkielma Kandidaatintutkielma kyse itsenäisestä, yleensä ensimmäisestä tutkielmasta usein gradun esitutkimus hiukan normaalia

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely 1 Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely Pekka Kohti tohtorin tutkintoa 19.4.2017 UniOGS 2 Ensimmäinen versio väitöskirjasta Käytä Acta -kirjoituspohjaa Aloita väitöskirjan / yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento Tutkimussuunnitelman laatiminen

ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento Tutkimussuunnitelman laatiminen ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento 12.9.2016 Tutkimussuunnitelman laatiminen Prof. (Professor of Practise) Risto Kiviluoma, Sillanrakennustekniikka Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelman

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Luennon teemat Pro gradu-tutkielman lähtökohdat Osaamistavoitteet lyhyesti Pro gradu-seminaarin opintopisteiden jakautuminen

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot