TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007"

Transkriptio

1 /033/2002/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 1 ORGANISAATIO

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TOIMINTALINJA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET KEINOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Perustelut Kansainvälistyminen Ulkoinen tiedotus SISÄISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Henkilöstö Toimintaprosessit Toimitilat, pellot ja laitteet Tietohallinto TALOUDEN KEHITYS PERUSTELUMUISTIO mom Toimintamenot Perussuunnitelma (taulukko 7) Toimitilavuokrat Maatalouden kasvihuonepäästölaskelmien tekeminen, laskennan kehittäminen ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen (viranomaistehtävä) Kehittämissuunnitelma (taulukko 7) Verkkopalvelut ja tietoverkkojen käyttö Toimitilat Työnantajakilpailukyvyn varmistaminen...20

4 3 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET MTT:n toimintaympäristöön vaikuttavina megatrendeinä nähdään seuraavaa. Elintarvikemarkkinat segmentoituvat. Halvan perusruoan kysyntä säilyy entisenä, mutta rinnalla on entistä enemmän markkinoita ominaisuuksiltaan ja tuotantotavaltaan erilaistetuille tuotteille, kuten funktionaalisille elintarvikkeille, luomuruoalle, lähiruoalle sekä tietyille erikoistuotteille. Erikoistuotteet tuovat lisää jaettavaa tarjontaketjuun, mutta alkutuotannon on vaikeuksia saada raaka-aineesta lisähintaa. Laadun merkitys elintarvikkeiden valintakriteerinä korostuu. Kuluttajaa kiinnostaa ns. kokonaislaatu, johon mitattavien ominaisuuksien lisäksi kuuluu laadun ja turvallisuuden takaava laatujärjestelmä, tuotantotapa, tieto elinkaarisista ympäristövaikutuksista sekä oikea käyttötilanteisiin ja käyttäjäviiteryhmiin sidottu mielikuva. Vertikaalinen integraatio tarjontaketjussa kasvaa. Perustuotteissa hinta säilyy tärkeimpänä ostokriteerinä. Kaupan rooli tarjontaketjun järjestäjänä kasvaa. Kansainväliset kauppaketjut koettelevat perinteisen tarjontaketjun hintakilpailukykyä. Kotieläintuotteissa kotimainen alkuperä säilyy tärkeänä valintakriteerinä, mutta sen painoarvo pienenee samalla, kun kaupan omien merkkien markkinaosuudet kasvavat. Kotimainen puutarhatalous on riittävän kilpailukykyinen, eikä se menetä markkinoita tuonnille. Muissa tuoteryhmissä tuonnin osuus kasvaa, mutta suomalainen teollisuus kompensoi osan markkinaosuuden menetyksestä viennillä. Suomen elintarviketalouden kannalta on tärkeää, että suomalaisyritykset pystyvät toimimaan kannattavasti myös vientimarkkinoilla. EU:n laajenemisen myötä yhteismarkkinat laajenevat, mikä merkitsee tuontipaineen kasvamista, mutta myös vientimahdollisuuksien lisääntymistä paitsi elintarvikkeiden myös siemen- ja taimituotannon osalta. Kapeissa markkinasegmenteissä (esim. funktionaaliset elintarvikkeet, luomutuotteet) suomalaisella teollisuudella on mahdollista olla merkittävä tekijä. Pietarissa ja muualla Luoteis-Venäjällä suomalaisilla meijerituotteilla on jo nyt laajat ja edelleen laajenevat vientimarkkinat. Suomalaiset lihatalot ovat kansainvälistymässä kasvattamalla omituksia ja markkinoita Itämeren alueella. Maaseudun kehitys on hyvin epäyhtenäistä. Osa alueista tyhjenee vauhdilla, osa menestyy asutuksen avulla sekä hyödykkeiden ja palvelujen tuotannolla. On tarvetta maaseudun yritystoiminnan lisäämiselle ja monipuolistamiselle. Matkailu- ja kulttuurielinkeinot tarjoavat uusia työmahdollisuuksia. Palvelualoille syntyy uusia etätyömahdollisuuksia. Teollisuustuotanto voi lisääntyä kasvukeskuksissa toimivien yritysten alihankintatöillä. EU:n aluepolitiikassa seutukuntien asema korostuu, ja se suosii paikallista yrittäjyyttä, mm. elintarvikejalostusta. Maaseudun resursseihin perustuvien palvelujen kysyntä kasvaa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia yhdistettyjen majoitus-, ateria-, ohjelma- ja kulttuuripalvelujen sekä maaseudulla tuotettavien aineettomien hyödykkeiden tarjonnalle. Uudet informaatioteknologiset sovellukset avaavat tien kaksisuuntaiselle kommunikoinnille kuluttajan kanssa. Maatalouden yksikkökoko kasvaa nopeasti. Maatilat ovat jakautumassa päätoimisiin suuriin yksiköihin ja palkkatyön tai yritystoiminnan ohessa hoidettaviin sivutoimitiloihin. Yhä suurempi osa tuotannon määrästä tulee yhä harvemmilta tiloilta. Isojen yksiköiden perustamisen yhteydessä on entistä enemmän otettava huomioon ympäröivän yhteiskunnan tarpeet. Bio- ja geeniteknologisten menetelmien kehittäminen ja käyttö elintarviketaloudessa avaa uusia mahdollisuuksia tuottavuutta parantaville tuotantoprosesseille. Niitä hyödynnetään myös ympäristöteknologiassa. Yhteiskunnan toiveet tuotannon ympäristövaikutuksista ja

5 4 käsitykset tuotantotavan hyväksyttävyydestä vaikuttavat teknologioiden käyttöönottoon. Tämä vaikeuttaa yrittäjän päätöksentekoa. EU:n komissio julkisti kesällä 2002 ehdotuksensa maatalouspolitiikan välitarkistuksesta. Maataloustuen painopisteen siirto tuotannosta maaseudun kehittämiseen oli odotettu, mutta tuen irrottaminen tuotannosta oli yllätys. Välitarkistuksessa maatalouspolitiikkaan tehdään ehkä vain pieniä tarkistuksia, ja varsinaiset uudistukset jätetään uuteen budjettikauteen, vuoteen Vuodesta 2007 alkaen harjoitettava EU:n maatalouden tukipolitiikka koostuu todennäköisesti tilakohtaisesta, mahdollisesti tuotantoon sitomattomasta tuesta, luonnonhaittakorvauksesta sekä joukosta toimenpiteitä, joilla maaseudun yrittäjille korvataan yhteiskunnalle tuottamansa palvelut. Palvelut liittyvät elintarvikkeen laatuun ja turvallisuuteen, ympäristöön ja maisemaan, maaseudun elinvoimaisuuteen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Alueiden kehittämistä jatketaan erilaisten yrittäjätukien avulla. EUjärjestelmien lisäksi Suomessa on kansallinen tukijärjestelmä. Komissio julkaissee ehdotuksen reformin sisällöstä vuonna On suuri merkitys sillä, miten ruoan laatutavoitteet ja tuotannon ympäristövaikutukset otetaan huomioon politiikassa. Jos ne otetaan huomioon tuotantotavan kautta, kyseessä on lähinnä nykyisen ympäristötuen laajennus. Jos sen sijaan mitataan tuotelaatua ja tuotannon ympäristövaikutuksia, synnytetään hallinnollisesti raskas järjestelmä. Lisäksi menee kauan ennen kuin EU-maat pääsevät yksimielisyyteen laatukriteereistä. Suomi, jossa laadun kanssa ei ole ollut erityisiä ongelmia, saattaa menettää uudistuksessa. Maitokiintiöjärjestelmä jatkuu ainakin vuoteen 2008 asti. On varauduttava, että sen jälkeen kiintiöitä kasvatetaan tai niistä jopa luovutaan. Berliinin Eurooppa-neuvostossa 1999 sovittiin, että maidon kiintiöjärjestelmän kohtalo Agenda-kauden jälkeen arvioidaan vuonna Suomalaisviljelijän kannalta on kriittistä, mitä tapahtuu kansalliselle tuelle. Se on maataloustuesta kolmannes. Suomella on lupa kompensoida Keski- ja Pohjois-Suomen vaikeita luonnonoloja ns. pohjoisella tuella. Tuelle ei ole sovittu määräaikaa. Oikeus poikkeusjärjestelyyn on myös eteläsuomalaiselle maataloudelle. Lupa peltokasvituotannon tuelle on voimassa toistaiseksi, mutta kotieläintalouden sekä kasvihuone- ja avomaan vihannestuotannon osalta lupa maksaa tukea päättyy vuoden 2003 lopussa. Etelä-Suomen tuista neuvotellaan samanaikaisesti välitarkistuksen kanssa. Politiikka alueellistuu. Laajentuneessa EU:ssa korostuu olosuhteiden ja yhteiskunnallisten tarpeiden erilaisuus. Tämä vaikeuttaa yhteistä politiikkaa. Globalisoituvassa, verkostomaisesti toimivassa yhteiskunnassa muutoksia tapahtuu aiempaa nopeammin ja ne ovat aiempaa laaja-alaisempia. Horisontaalisen tiedon tarve kasvaa suhteessa sektorikohtaiseen tietoon. Edellä olevan takia alueet ovat nousemassa toiminnan ja vaikuttamisen tasoiksi, ja maataloutta tullaan tarkastelemaan yhä useammin alisteisena muille, yleisemmän poliittisen tason tavoitteille. Yhä suurempi osa julkisesti käytettävistä varoista ohjataan tietyn usein EU-tasolla sovittavan viitekehyksen määrittelemänä päätettäväksi ja toimeenpantavaksi aluetasolla alueen omaan strategiseen harkintaan perustuen. Alueellisen politiikan myötä kansallisen rahoituksen merkitys kasvaa. YK:n kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat kriteereitä, joilla myös elintarvikkeiden tuotantoa ohjataan. Vientituen käyttö tulee entistä vaikeammaksi, samoin kehitysmaiden tuotteiden tuonnin rajoittaminen. Ilmastonmuutoksen ehkäisy, biologisen monimuotoisuuden edistämien ja kestävän energiantuotannon vaatimukset tulevat rajaamaan tuotantotapoja. Yhteiskunta ohjaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä ekologisesti kestäviin kulutus-, tuotanto- ja toimintatapoihin. Maatalouden monivaikutteista roolia ja ulkoisvaikutuksia tullaan korostamaan. Sa-

6 5 malla joudutaan määrittelemään WTO:n sääntöjen ja ympäristösopimusten keskinäiset suhteet.

7 6 2. TOIMINTALINJA Visio: - MTT:n toiminnan vaikutuksesta: - Elintarvikesektori on kilpailukykyinen Kuluttajilla on terveellisiä ja turvallisia elintarvikkeita - Maaseutuyritykset ovat kannattavia, on uusia toimeentulomahdollisuuksia - Elinympäristö on puhdas, maaseutuympäristöllä virkistysarvo - MTT on: - Kansainvälisesti arvostettu - Haluttu työpaikka - MTT:ssä on: - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Arvot: Eettisyys, sidosryhmälähtöisyys, asiantuntijuus & innovatiivisuus, henkilöstön hyvinvointi, jatkuva kehittyminen Toiminta-ajatus: MTT tuottaa ja välittää tieteellistä tutkimustietoa sekä kehittää ja siirtää teknologiaa koko toimialalle. 3. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VAIKUTTAVUUS- TAVOITTEET Yleisenä vaikuttavuustavoitteena on elintarvikkeiden kuluttajien, kansalaisten ja elintarviketalouden toimijoiden hyvinvoinnin lisääntyminen. MTT tekee korkeatasoista tutkimusta tärkeistä aiheista, osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun ja huolehtii siitä, että tutkimustulokset välittyvät tehokkaasti asiakkaille. MTT huolehtii siitä, että se toimii tehokkaasti ottaen huomioon toimintalinjansa ja toimintaympäristön muutokset. Koko toimialalle yhteisiä strategisia päämääriä ja tavoitteita, joita MTT osaltaan edistää, ovat: (1) Kuluttajien hyvinvointi (a) Kuluttajat voivat valita suuresta valikoimasta laadukkaita, turvallisia ja edullisia elintarvikkeita. (b) Suomen elintarvikemarkkinoiden toimivuus on turvattu. (c) Ruokajärjestelmiä on ohjattu toteuttamaan yhteiskunnan kokonaishyvää. (2) Maa- ja elintarviketalouden kilpailukyky (a) Suomalainen elintarviketalouden toimintaehdot on turvattu, se on tehokas ja kilpailukykyinen myös vientimarkkinoilla. (b) Elintarvikeketjun toimijat hallitsevat tuotantoprosessin sekä tarjoavat ja markkinoivat kannattavasti ja kustannustehokkaasti kuluttajien haluamia ja yhteiskunnan hyväksymällä menetelmällä tuotettuja elintarvikkeita. (c) Elintarvikeketjun toimijat hallitsevat elintarvikkeiden laatua ja tuotannon riskejä (kansallinen laatustrategia).

8 7 (3) Maatalousyrittäjien monitoimisuus (a) Yrittäjät synnyttävät innovatiivisia yrityksiä ja tuotteita ja markkinoivat tuotteet arvonlisää tuottaen. (b) Maataloutta ohjataan ottaen huomioon muutosten sosioekonomiset vaikutukset mukaan lukien maaseutuyrittäjien hyvinvointi. (4) Tuotanto- ja elinympäristön laatu (a) Tuotannon kehittämisessä kansalaisten näkökulma otetaan huomioon siten, että maaseudun luonnonvaroja käytetään kestävästi ympäristöä varjellen. (b) Elintarviketalous ja maaseudun resurssien käyttö on sopeutettu mahdolliseen ilmaston lämpenemiseen ja muihin ympäristönmuutoksiin. (5) Maaseudun elinvoimaisuus sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus (a) Yhteiskunnan kehitystä ohjataan maaseudun elinvoimaisuus huomioon ottaen. (b) Maa- ja elintarviketalouden ympäristökasvatukselle on kehitetty oma järjestelmä. (c) Maatalouden monivaikutteisuutta edistetään ja maaseudulla tuotettavien julkishyödykkeiden markkinat ovat toimivat. (d) EU:n maatalous- maaseutu-, alue-, kauppa- ja ympäristöpolitiikassa on otettu huomioon Suomen tarpeet. (e) Politiikkatoimenpiteiden tehokkuutta, hyvinvointivaikutuksia ja julkistaloudellisia seurauksia on arvioitu, ja politiikassa on otettu huomioon arvioinnin tulos. (f) Maaseudun ja elintarvikeketjun merkitys työllisyydelle ja kansantaloudelle tunnustetaan laajasti. 4. KEINOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 4.1. Perustelut Saavuttaakseen asettamansa tavoitteet MTT:n on suunnattava ja tehostettava toimintaansa. Suunnittelussa lähdetään siitä, että MTT:n budjettirahoitus ei tule oleellisesti lisääntymään. Toiminnan vahvistaminen strategisilla alueilla on siksi tehtävä joko ulkopuolista rahoitusta lisäämällä, toimintaa tehostamalla tai nykyistä toimintaa sopeuttamalla. Vahvistettavina alueina suunnittelukaudella on: maaseutututkimus, taloustutkimus, teknologiatutkimus, bioteknologia, biologinen monimuotoisuus sekä tiedon ja teknologian siirto. Taulukoissa 1, 2 ja 3 on esitetty kyseisten toimintojen volyymi vuonna 2002 (tiedon ja teknologian siirron osalta nykyisellä kirjauskäytännöllä lukua ei ole saatavissa vuodelta 2002) ja vahvistamistarve suunnitteluvuosina verrattuna vuoden 2002 tasoon sekä MTT:n toiminnan uudelleen suuntaaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

9 8 Taulukko 1. Omien resurssien ( = budjettirahoitus ja yhteishankerahoitus) suuntaaminen vahvistettaville alueille M v (muutos vertailulukuun vuodelta 2002). Vahvistettava Tutkimusalue 2002 Omien resurssien uudelleen suuntaaminen M M Budjettirahoitus / yhteishanke rahoitus, % MAASEUTUTUTKIMUS: 0,500 0,220 0,280 0,340 0, / 50 Aluetutkimuksen resursseja suunnataan alueiden elinkeinojen lisäarvoksi Koetoimintaa siirretään kumppanuustiloille TALOUSTUTKIMUS 2,769 0,170 0,340 0,340 0, / 0 TEKNOLOGIATUTKIMUS 1,358 0,340 0,510 0,680 0, / 0 BIOTEKNOLOGIA 3,600 0,200 0,400 0,600 0, / 50 BIOLOGINEN MONIMUOTOISUUS : 0,67 0,100 0,200 0,300 0, / 75 Geenivarat Biodiversiteetti Maiseman monimuotoisuus TIEDON & TEKNOLOGIAN SIIRTO: Resurssoidaan Tiedepuiston kehittämistä: tuotekehityshalli & ympäristöosaamisen tuotteistaminen - 0,200 0,200 0,200 0, / 75 YHTEENSÄ 8,887 1,230 1,930 2,360 2,820 Taulukko 2. Budjettirahoituksen uudelleen suuntaaminen v M. Vahvistettava Tutkimusalue Budjettirahoituksen uudelleen suuntaaminen M MAASEUTUTUTKIMUS: 0,110 0,140 0,170 0,200 Aluetutkimuksen resurssien suuntaaminen elinkeinojen kehittämiseksi Koetoiminnan siirto kumppanuustiloille TALOUSTUTKIMUS 0,170 0,340 0,340 0,340 TEKNOLOGIATUTKIMUS 0,340 0,510 0,680 0,680 BIOTEKNOLOGIA 0,100 0,200 0,300 0,400 BIOLOGINEN MONIMUOTOISUUS : 0,025 0,050 0,075 0,100 Geenivarat Biodiversiteetti Maiseman monimuotoisuus TIEDON & TEKNOLOGIAN SIIRTO: 0,050 0,050 0,050 0,050 Resurssoidaan Tiedepuiston kehittämistä: tuotekehityshalli & ympäristöosaamisen tuotteistaminen YHTEENSÄ 0,795 1,290 1,615 1,770

10 9 Taulukko 3. Toiminnot, joista uudelleen järjestämällä vapautuu resursseja (M v verrattuna budjettiin v. 2002). Uudelleen Järjestettävä Toiminto MAATILATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN: Alueellisen toiminnan järjestäminen 0,200 0,300 0,400 0,400 Maatilatoimintojen järjestäminen 0 0,100 0,200 0,300 TUTKIMUSYKSIKÖT 0,200 0,350 0,400 0,400 KOHDENTAVAT OMIA RESURSSEJAAN BIOTEKNOLOGIAAN MEIJERITOIMINTA 0,200 0,200 0,200 0,200 ULKOISTAMINEN JA SISÄISEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN 0,195 0,340 0,415 0,470 YHTEENSÄ 0,795 1,290 1,615 1,770 Vahvistettaville alueille suunnataan vuonna 2007 yhteensä 2.82 M enemmän resursseja kuin vuonna Tästä budjettirahan uudelleen suuntaamisen osuus on 1.77 M ja ulkopuolelta hankittavan rahoituksen osuus on 1.05 M. Merkittävin yksittäinen toiminnan sopeuttaminen on maatilatoimintojen ja alueellisen toiminnan kenttäkokeiden resurssien suuntaaminen alueiden elinkeinotoiminnan vahvistamista tukevaan tutkimukseen Kansainvälistyminen Yhteistyö EU-maissa olevien tutkimuslaitosten kanssa ja osallistuminen EU:n tutkimusohjelmiin on MTT:n kansainvälisen toiminnan painopiste. Pohjoismainen yhteistyö nähdään osana eurooppalaista yhteistyötä ja sen puitteissa tutkimusyksiköt tekevät aktiivista yhteistyötä pohjoismaisten tutkimuslaitosten kanssa. Eurooppalaisten yhteyksien lisäksi yhteistyötä tehdään muiden teollistuneiden maiden, lähinnä USA:n, Kanadan ja Japanin kanssa. Lähialueyhteistyössä painopiste on Pietarin alueella sijaitsevien tutkimuslaitosten kanssa. Niiden kanssa pyritään löytämään molempia osapuolia kiinnostavia hankkeita. Erillistä suurempaa panostusta lähialueyhteistyöhön MTT ei kuitenkaan tee. Kehitysyhteistyöhankkeisiin MTT pyrkii osallistumaan aktiivisesti, silloin kun niissä on selkeä tutkimuksellinen osio. MTT pyrkii löytämään kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Suomen kannalta tärkeissä yhteistyömaissa olevien tutkimuslaitosten kanssa. MTT selvittää näitä mahdollisuuksia yhteistyössä UM:n ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tarjoaa osaamistaan näiden käyttöön. Pääsääntö on kuitenkin, että kehitysyhteistyöhön liittyvät kustannukset korvaa ulkopuolinen rahoittaja. MTT hakeutuu mukaan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät MTT:n keskeisiin toimintatavoitteisiin. Ollakseen kiinnostava yhteistyökumppani MTT:n on pyrittävä keskittämään rajalliset resurssinsa toimintansa kannalta keskeisille alueille ja kehittymään näillä alueilla mahdollisimman hyväksi, sillä laaja-alainen, mutta tasoltaan keskinkertainen organisaatio ei ole kiinnostava yhteistyötaho kehitettäessä merkittäviä innovatiivisia ratkaisuja. Yhteistyökumppanit valitaan täydentämään niitä osa-alueita, joita MTT:ltä puuttuu. Tärkeää on, että myös MTT:llä on tarjottavanaan yhteistyöhön korkeatasoista osaamista. Kansallisiin erityispiirteisiin, kuten pohjoisen sijainnin aiheuttamiin vaatimuksiin liittyvä tutkimus ja pohjoisen sijainnin mukanaan tuoma tietämys ovat MTT:n ydinosaamisaluetta. Valittujen keskeisten yhteistyökumppaneiden

11 10 kanssa tiivistetään yhteistyötä siten, että syntyy yhteisiä tutkimuskokonaisuuksia, joissa luontevana osana on asiantuntijavaihto. Kongressi- ja seminaarimatkojen tavoitteellisuutta lisätään ja niihin liitetään vierailuja alan tutkimuslaitoksiin, jolloin luodaan kontakteja tutkimusyhteistyön edistämiseksi. Raportointiin sisällytetään selkeitä analyyseja ja ehdotuksia yhteistyön mahdollisuuksista ja havaituista kehittämiskohteista. Jatkokoulutusohjelmiin sisällytetään työskentely ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa. Nuoret väitelleet tutkijat ovat avainryhmä, joiden työskentelyä ulkomailla tuetaan myös MTT:n varoin. MTT kehittää vanhemmille tutkijoille sapattivapaan kaltaista järjestelmää kansainvälisten yhteyksien lisäämiseksi. Tavoitteena on, että kaikki MTT:n tutkijat ovat työskennelleet ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa ainakin muutaman kuukauden ajan, tai että heillä on vastaava kokemus työskentelystä kansainvälisissä verkostoissa. Asiantuntijavaihtoa tuetaan MTT:n tätä tarkoitusta varten varaamalla määrärahalla, mutta pääosa asiantuntijavaihdosta tapahtuu osana yksikköjen normaalia tutkimustyötä Ulkoinen tiedotus astui voimaan valtioneuvoston asetus, jolla täsmennetään viranomaisten tiedotus- ja muita viestintävelvollisuuksia. Asetus velvoittaa valtionhallinnon organisaatioita muun muassa laatimaan viestintäsuunnitelman ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Viestintäsuunnitelman teko ajoitetaan MTT:ssä vuoden 2003 toimintasuunnitelman valmisteluaikatauluun ja esitetään vuoden 2003 toimintasuunnitelmassa. Suunnitelma ulottuu vuoden 2005 loppuun. Jatkossa viestintäsunnitelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. 5. SISÄISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 5.1. Henkilöstö Määrä ja rakenne: MTT:n henkilövahvuus vastasi v henkilötyövuotta. Suunnittelukauden alussa sen arvioidaan olevan 905 htv ja kauden lopussa 870 htv. Henkilöstön palvelussuhdeturvaa parannetaan siten, että vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä nostetaan suunnittelukauden aikana 70 %:iin henkilöstöstä. Palvelussuhdelajia muutetaan asteittain siten, että virkasuhteen käyttö rajataan työnantajavirkamiehille, professoreille, toimintayksiköiden ja vastuualueiden johtajille ja heidän varamiehilleen sekä tehtäviin, joihin sisältyy muuta julkisen vallan käyttöä. Työsuhteesta tulee siten yleisin palvelussuhteen laji MTT:ssä. Nykyisiä virkoja muutetaan optimointiprojektin II-vaiheen suunnitelman mukaisesti työsuhteisiksi tehtäviksi työyksikkökohtaisten kehittämishankkeiden yhteydessä. MTT:n henkilöstörakenne on vuosi vuodelta kehittynyt tutkijapainotteisemmaksi. Vuoden 2001 toteutumatiedon perusteella MTT:n henkilökunnasta oli tutkijoita 29,3 %. Asiantuntijoiden (vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet) osuus v oli 34 % henkilökunnasta. Tätä osuutta on edelleen tarkoitus kasvattaa suunnittelukauden aikana 40 %:iin. Tämän muutoksen tukemiseksi MTT:ssä suunnataan toimintoja uudelleen sekä muutetaan luonnollisen poistuman kautta vapautuvat vakanssit mahdollisuuksien mukaan tutkijavakansseiksi. Kunkin avautuvan viran ja vakinaisen työsuhteisen tehtävän kohdalta harkitaan erikseen, palveleeko sen täyttäminen MTT:n strategisia tavoitteita. Jos viran tai tehtävän täyttäminen tai siirtäminen toimintayksiköstä toiseen ei ole tarkoituksenmukaisena, se lakkautetaan. Vuoteen 2007 mennessä MTT:ssä vapautuu eläkkeelle siirtymisten kautta 48 vakanssia, joista 39 on muista kuin asiantuntijatehtävistä. Tarkemmat tiedot suunnitellusta henkilöstörakenteesta on esitetty taulukossa 4.

12 11 Taulukko 4. Henkilöstörakenne (htv) Henkilöstöryhmä Toteutuma 2001 Suunnitelma 2003 Suunnitelma 2004 Suunnitelma 2005 Suunnitelma 2006 Suunnitelma 2007 Johtajat Tukipalveluhenkilöstö Toimistohenkilöstö Laboratoriohenkilöstö Tutkijat Muu tutkimushenkilöstö Harjoittelijat Muut tehtävät YHTEENSÄ Osaaminen: Jatkuva osaamisen kehittäminen toimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi on välttämätöntä kaikissa henkilöstöryhmissä. Tulos-, tavoite- ja kehityskeskusteluja syvennetään siten, että jokaisen kanssa sovitaan vuosittain nykyistä selvemmin kyseisen vuoden osaamisen kehittämistavoitteesta ja sen resursseista. Tavoitteena on, että v tutkijakoulutettuja on 130. Vuonna 2002 tutkijakoulutettuja on yhteensä 94 (näistä tohtoreita 76, lisensiaatteja 18). Toimintayksiköiden henkilöstösuunnitelmien mukaan eritasoisia tutkintoja suoritetaan yhteensä 105. Osaamisen kehittämisen muotoja on mm: Jatkokoulutus Täydennyskoulutus, mm. tutkimus- ja analyysimenetelmät, talousosaaminen, kielet, viestintä- ja neuvottelutaidot, projektinjohtamistaidot Työskentely ja/tai kansainvälisissä toimintaympäristöissä Työskentely muissa tutkimuslaitoksissa ja yksityisissä yrityksissä V alkanutta tutkijoiden koulutusohjelmaa jatketaan. Käynnistetään johtajuus- ja johtajapotentiaalivalmennus. Suunnitelma tiedollisen osaamisen kehittymisestä on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Koulutusrakenne v ja 2007 (henkilöstön määrä vuoden lopussa). Toteutunut koulutustaso lkm lkm % Tutkijakoulutusaste (tri, lis.) % Ylempi korkeakouluaste % Alempi korkeakouluaste % Alin korkea-aste % Keskiaste % Ei tutkintoa % YHTEENSÄ % Työyhteisö ja työterveydenhuolto: Työterveyshuollon toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa työssä uupumisen ja ikääntymisen mahdollisesti aiheuttamien riskien välttämiseksi. Työterveyshuollon painopisteet suunnitellaan vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kuntoutusta toteutetaan yhdessä työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa MTT:n henkilöstön

13 12 tarpeita vastaavasti. MTT suunnittelee tuettavia liikuntatoiminnan muotoja yhteistyössä työterveyshuoltojen ja henkilökunnan kanssa. Työssä jaksamisen tukemiseksi toteutetaan työpaikkakohtaisia kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja tiimivalmiuksien parantaminen. Työsuojelu: MTT:n YT-ryhmän uusi toimikausi on Työsuojelun toimintaohjelma eli MTT:n työympäristöohjelma päivitetään vastaaville vuosille. Työsuojeluhenkilöstölle ja esimiehille/johdolle järjestetään vuosittain täydennyskoulutus ja uusille työsuojelun peruskoulutus. Työympäristöohjelman mukaisesti selvitetään eri ikäisten työntekijöiden vahvuudet ja osaaminen työyhteisössä. Vuosina jää vuosittain eläkkeelle keskimäärin 10 henkilöä ja vastaavasti vuosina keskimäärin 22 henkilöä. Heidän osaamisensa siirtäminen työyhteisön käyttöön on oleellinen osa tiedon, taidon ja kokemuksen hyödyntämistä. Miten tämä usein hiljainen tieto siirretään, vaatii suunnittelua. Samoin selvitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa, kuinka eri tehtävissä toimivien henkilöiden työympäristö, tehtävät ja kuntoutus on järjestettävissä siten, että heidän työnsä ja ikänsä on sopusoinnussa. Työn aiheuttamia riskejä ovat yksintyöskentely, biologiset pölyt, eläinten rehujen raskaat nostot ja siirtelyt sekä eläinten käyttäytymisen arvaamattomuus. Projektityöskentelyn lisääntyminen ja ulkopuolisen rahoitusosuuden kasvu aiheuttavat jatkuvia muutoksia työn kulkuun ja samalla henkistä kuormitusta. Laitemäärärahoja suunnataan työturvallisuutta parantaviin investointeihin. Vähältä piti-tapaukset käydään läpi ja ehkäistään ennakolta vastaavat riskitilanteet. Palkkakilpailukyky: Palkkausjärjestelmää uudistetaan tavoitteena palkkakilpailukyky ja henkilöstön nykyistä suurempi palkkauksellinen yhdenvertaisuus vastaavalla valtionhallinnon toimialalla työskentelevän henkilöstön kanssa. Valtiovarainministeriön ylläpitämän Valtion palkkaluokituksen 2001 tietojen mukaan MTT:n palkkataso on 84 % valtion tutkimuslaitosten keskimääräisestä palkkatasosta. Nykyinen palkkausjärjestelmä on ollut käytössä vuoden 1996 alusta. Järjestelmää arvioidaan sekä tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen osan näkökulmista. Tehtävien vaativuusluokitus kaipaa selkiinnyttämistä. Henkilökohtaisen palkinnan painotusta ohjataan osaamisen ja kyvykkyyden palkinnan suuntaan. Tuloksellisuuden palkitsemiseksi ja yhteistyöhön kannustamiseksi otetaan käyttöön ryhmien tulospalkkio Toimintaprosessit Suunnittelukaudella MTT kehittää organisaatiota ja siihen liittyen erityisesti johtamista ja taloushallintoa. Tavoitteena on, että MTT toimii prosessien verkostona v Sitä ilmentää mm. rajaaitojen madaltuminen sekä joustavuuden, nopeuden, oppimisen ja asiakassuuntautuneisuuden kasvu ja sisäisen toiminnan yhdenmukaisuus. Tämä näkyy vuosittaisena tuloksellisuuden paranemisena. Vuonna 2002 on määritelty ja kuvattu MTT:n ydinprosessit: markkinointi, tutkimus sekä tiedon ja teknologian siirto. Ydinprosesseille on määritelty tavoitteet ja omistajat sekä käynnistetty niiden mittarien arviointi. Samalla arvioidaan vuodesta 1995 käytössä ollutta BSCmittaamismallia (ulottuvuuksina vaikuttavuus, tuotokset, talous, prosessit, henkilöstö). Uusiksi mittaamisulottuvuuksiksi tulevat sidosryhmät, resurssit, toiminta sekä osaaminen ja potentiaali. Tukiprosesseiksi on nimetty resurssien hallinta, tietohallinto ja laskentatoimi.

14 13 Prosessityö jatkuu eri toimintojen toimintakäsikirjojen (laatukäsikirja) laatimisena ja prosessivaiheiden parantamisprojekteina. Nämä toteutetaan keskitetysti yleisjohdon ja tukipalveluyksikköjen toimesta sekä toimintayksikkötasolla. Toimintakäsikirjat ja työohjeet ovat MTT:n intranetissa ajantasaisessa ja helppokäyttöisessä muodossa koko henkilöstön käytettävissä. Osana prosessityötä käynnistetään sisäiset auditoinnit ja best practice-käytäntöjen etsintä ja esittely. Auditoinneissa sisäiset asiakkaat havainnoivat toistensa prosesseja ja prosessivaiheita ja identifioivat mahdollisia poikkeamia sovittujen käytäntöjen ja toteutuvan käytännön välillä. Samalla tunnistetaan uusia mahdollisia parannuskohteita. Prosessityön koordinoimiseksi nimetään MTT:hen laatupäällikkö (esim. johonkin olemassa olevaan päällikkö- tai asiantuntijatehtävään liittyen) sekä hänen yhteistyöverkostokseen toimintayksiköihin oma laatukoordinaattori. Laatupäällikön tehtävänä on huolehtia mm. prosessikoulutuksesta ja auditointien käytännön toteuttamisesta. Ulkoisia auditointeja toteutetaan akkreditoitujen toimintojen osalta. Sidosryhmien kokemuksia MTT:stä ja heidän tarpeitaan selvitetään joka toinen vuosi toteutettavalla sidosryhmätutkimuksella Toimitilat, pellot ja laitteet MTT:n vuokrakustannukset ovat vuonna 2003 arvioilta kaikkiaan 6,30 M. Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja nousu suunnittelukauden loppuun on arvioilta 0,52 M. Välttämättömän muutos- ja lisärakentamisen aiheuttama vuokrien nousu on lisäksi suunnittelukauden loppuun mennessä 0,38 M. Toteuttamalla suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet saadaan puolestaan säästöä 0,12 M. Suunnittelukauden lopussa MTT:n vuokramenot arviodaan 7,31 M :ksi. Kustannustietoisuutta on edistetty siirtämällä toimintayksiköille vastuu niiden käytössä olevien toimitilojen vuokrakustannuksista. Tämä vaikuttaa kuitenkin vasta pitkällä tähtäimellä, sillä Senaatti Kiinteistöjen kanssa on kiinteistöistä tehty pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Yksittäisten tilojen vuokraaminen kiinteistöjen sisältä on harvoin tarkoituksenmukaista ja vähäisen kysynnän vuoksi vain harvoin mahdollista. Suunnittelukauden merkittävin rakennushanke tulee olemaan uuden navettayksikön rakentaminen korvaamaan Jokioisilla nykyistä yli sadan vuoden ikäistä Lintupajun lypsylehmänavettaa, jota selvitysten mukaan ei enää kannata peruskorjata. Rakentamishanke asettuu vuosille Ennen rakennushankkeesta päättämistä selvitetään lypsykarjatutkimuksen kokonaistarve ja yhteistyömahdollisuudet. Muita merkittäviä hankkeita tulee olemaan Ruukin työhalli rakentaminen, Maaningan lypsylehmänavetan peruskorjaus, TEK:n, MTTL:n ja KSU:n toimitilojen peruskorjaus- ja muutostyöt. Lisäksi Jokioisten kunnan omistama kiinteistöyhtiö rakentaa tiedepuiston päärakennuksen, josta MTT vuokraa mm. ruokala- ja kokoustilaa. MTT:n hallinnassa on peltoa kaikkiaan 1900 ha. Voimassa olevan peltostrategian mukaisesti kiinnitetään erityistä huomioita peltojen vaatimaan perusparannukseen, peltojen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä niiden käytön koordinointiin. Tarvittavia perusparannuksia, lähinnä salaojituksen uudistanen, varten varataan budjettiin vuosittain euron määräraha. Suunnittelukaudella tullaan MTT:n tutkimusstrategian päivittämisen yhteydessä selvittämään, onko mahdollista luopua osasta MTT:n käytössä olevasta peltoalasta MTT:n kilpailukykyyn ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa ja uskottavana yhteistyökumppanina vaikuttaa osaavan henkilöstön lisäksi nykyaikaisen tutkimuksen mahdollistava tutkimusvälineistö. Viime vuosina MTT ei ole kyennyt uusimaan laitteita niiden poistoja vastaavassa tahdissa. Tämän seurauksena laitekanta on osin ikääntynyt ja sen seurauksena myös ylläpito- ja huoltokustannukset ovat kohonneet. Ikääntyminen on osaltaan johtanut siihen, että kalusto ei

15 14 myöskään kaikilta osin vastaa työsuojelullisia vaatimuksia. Toisaalta tutkimuksen voimakas kehittyminen edellyttää yhä kalliimpien laitteiden hankkimista, jotta MTT:n tutkimus säilyttää kilpailukykynsä. Epäkohdan korjaaminen edellyttäisi suunnittelukauden loppuun mennessä budjettikehyksen nostamista 0.6 M :lla. Koska tämä ei oletettavasti ole mahdollista on MTT:n etsittävä muita ratkaisuja. MTT tiivistää omien laboratoriotoimintojensa koordinaatiota ja tehostaa laitteiden käyttöä. Yhteistyötä analyysitoiminnassa muiden tutkimuslaitosten kanssa tiivistetään. Tästä on esimerkkinä kasvibiotekniikan tutkimus Viikin Biokeskuksessa. Suunnittelukaudella harkitaan tämän yhteistyön laajentamista MTT:n muuhunkin biotekniseen tutkimukseen. Hankinnoissaan MTT soveltaa MMM:n hankintastrategiaa. MTT:lle on laissa annettu tehtäväksi tutkimustiedon tuottamisen lisäksi tiedon ja teknologian siirto. Tämä tarkoittaa käytännössä ratkaisujen jalostamista entistä pidemmälle vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Tällaisten laitteistojen hankkiminen on kuitenkin erittäin kallista ja MTT:llä ei siihen ole mahdollisuutta nykyisen budjetin puitteissa. Tähän ongelmaan etsitään ratkaisua Agropolis-tiedepuiston toimintaa kehittämällä. Suunnittelukaudella Tiedepuisto pyrkii löytämään rahoitusta tuotekehitykseen soveltuvien laitteistojen hankintaan. Näitä laitteita MTT:n on tarkoitus vuokrata käyttöönsä tehdessään tuotekehitykseen liittyvää tutkimusta Tietohallinto Tietohallinto on keskeinen MTT:n prosessien hallinnassa ja parantamisessa. Tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään suuntaamalla tutkimusresursseja tutkimusohjelmiin, joissa informaatioteknologiaa yhdistetään huomattavasti nykyistä enemmän MTT:n biologiseen, teknologiseen ja taloudelliseen osaamiseen. Toiminnan taloudellisuutta lisätään vahvistamalla MTT:n informaatioteknologiaan perustuvia tiedonkeruu- ja varastointitoimintoja sekä ottamalla käyttöön projektinhallintajärjestelmä. Sisäinen toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi huolehditaan tietoverkkojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Suunnittelukaudella (vrt. luku 7. Perustelumuistio): sähköisiä palveluja kehitetään MTT:n ulkoisille ja sisäisille asiakkaille (verkkopalvelustrategia) tietoturvallisuus kytketään osaksi toimintaa ja sen kehittämistä verkkokeskeistä työryhmätyöskentelyä tuetaan MTT-portaalin avulla neuvottelujen ja seminaarien etäosanotto saatetaan osaksi toimintaa aineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä parannetaan MTT:n sisällä ja sidosryhmille asianhallinta-, arkistointi- ja dokumentointimenettelyt yhdenmukaistetaan kehitetään sähköinen kirjasto huolehditaan siitä, että informaatiotekniset ratkaisut ja menettelytavat ovat yhtenäisiä MTT:ssa tietoaineistojen keruussa ja hallinnassa otetaan paikkatiedon komponentit huomioon projektinhallinnan välineitä kehitetään. Niiden avulla suunnitellaan ja seurataan resurssien käyttöä, tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, ohjataan korjaaviin toimenpiteisiin sekä sovitetaan yhteen eri projektien resurssitarpeita. siirrytään paperittomaan kirjanpitoon ja matkahallintoon. Parannetaan tiedon käytettävyyttä ja MTT:n sisäisen toiminnan laatua nopeuttamalla asioiden käsittelyä, yhdenmukaistamalla menettelyjä, säästämällä työ- ja materiaalikustannuksia toteutetaan MMM:n paikkatietostrategiaa.

16 15 6. TALOUDEN KEHITYS Strategisten päämääriensä toteuttamiseksi MTT vahvistaa maaseutu-, talous- ja teknologiatutkimusta, bioteknologian ja biologisen monimuotoisuuden tutkimusta sekä tiedon ja teknologian siirtoa. Tämä vahvistaminen tehdään suuntaamalla omia resursseja uudelleen. Vuokrakustannusten nousuun, verkkopalvelustrategian toteuttamiseen, sikatalouden tutkimusaseman rehusekoittamon laitteistoon sekä palkkausjärjestelmän uusintaan esitetään budjettikehyksen nostamista (taulukko 6). Suunnittelukauden lopussa rahoituskehys olisi yhteensä 48,978 M (kasvua 3,297 M, 7 % v:sta 2003). Tästä budjettirahoituksen osuus on 33,083 M (kasvu 2,842 M, 9 % v:sta 2003), yhteishankerahoitus 11,455 M (kasvu 0,455 M, 4 % v:sta 2003), muu tulorahoitus 2,300 M ja asiakasrahoitus 2,140 M. V kehittämissuunnitelman mukaisesta menorakenteesta palkat ovat 31,240 M (kasvua 2,240 M, 8 % v:sta 2003), vuokrat 7,312 M (kasvua 1,012 M, 16 % v:sta 2003), muut kulutusmenot 8,225 M (laskua 0,355 M, 4 % V:sta 2003) ja investoinnit 2,201 M (kasvua 0,400 M, 22 %, v:sta 2003). Investoinneista käyttöomaisuuden osuus on 93 %. Kuva 1. Rahoitusrakenne % v % 5 % 4 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 90 % 80 % 24 % 23 % 24 % 23 % 23 % 23 % 23 % 70 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 60 % 50 % 40 % Asiakasrahoitus Yhteishankerahoitus Muu tulorahoitus Budjettirahoitus 30 % 66 % 69 % 66 % 68 % 68 % 68 % 68 % 20 % 10 % 0 % 2001 TP 2002 TA 2003 TAE 2004 TS 2005 TS 2006 TS 2007 TS vuosi

17 16 Kuva 2. Menorakenne v ,000 45,000 40,000 35,000 M 30,000 25,000 20,000 Investoinnit Kulutusmenot Toimitilat Palkat 15,000 10,000 5,000 0, TP 2002 TA 2003 TAE 2004 TS 2005 TS 2006 TS 2007 TS vuosi

18 17

19 18 7. PERUSTELUMUISTIO mom Toimintamenot 7.1. Perussuunnitelma (taulukko 7) Toimitilavuokrat MMM:n MTT:lle antama alustava menokehys sisältää 0,513 M :n lisäyksen toimintamenomomentin määrärahaan vuodelle Tästä on vuokrannousun osuus 0,433 M. Kehyksen nousu on välttämätön vuoden 2004 vuokrakustannusten hoitamiseksi. Elinkustannusindeksin nousun aiheuttama vuokrannousu tulee sisällyttää budjettikehykseen myös vuosina MTT:n vuokrakustannuksiin on budjetoitu 6,055 M vuodeksi Vuokrannousu on voitu kattaa vuoden 2001 rakennusperuskorjausten aikaisilla sekä rakennushankkeiden viivästymisestä aiheutuneilla vuokrasäästöillä (yhteensä 0,355). Vuoden 2003 vuokriin on budjetoitu 6,300 M. Vastaava vuokraosuus joudutaan v kattamaan erilaisin tilapäisin järjestelyin. Vuoden 2004 TTS-kehyksen sisältämä 0,433 vuokralisäys kattaa kohtuullisesti indeksinousun ja em. puuttuvan vuokraosuuden. Vuokramenot on rahoitettava budjettirahoituksella, sillä MTT:n ulkopuolelta tulevalla yhteishankerahoituksella ei yleensä voi kattaa vuokramenoja. MTT:ssä kustannustietoisuutta on edistetty siirtämällä toimintayksiköille vastuu niiden käytössä olevien toimitilojen vuokrakustannuksista. Yksittäisten tilojen vuokraaminen kiinteistöjen sisällä on kuitenkin harvoin tarkoituksenmukaista ja vähäisen kysynnän vuoksi vain harvoin mahdollista. Siten mahdollisuudet vuokrakustannusten hallintaan ovat rajalliset. Elinkustannusindeksi Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Sen nousua on vaikea ennakoida koko suunnittelukaudelle, mutta 2 %:n nousua käyttäen indeksin vuosivaikutus on suunnittelukaudella: ,125 M , , ,137 Edellä todetun perusteella MTT esittää määrärahakehyksen nostamista TTS-kaudella seuraavasti 2004: 0,433 M (sisältäen myös vuokrannousun ), 2005: 0,128 M, 2006: 0,132 M ja 2007: 0,137 M Maatalouden kasvihuonepäästölaskelmien tekeminen, laskennan kehittäminen ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen (viranomaistehtävä) MMM:n alustava MTT:n v menokehys sisältää 0,08 M määrärahan ja 2 htv:n henkilötyöpanoksen kasvihuonepäästölaskennan vakiinnuttamiseksi. MTT on valmis toimimaan maatalouden osalta Suomen vastuulaitoksena. Kaasupäästöjen laskentaa tehdään Kioton ilmastosopimuksen tarpeisiin. Suomessa kokonaisvastuu on YM:lla. Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus toimivat koordinoijina, ja sektorilaitokset tuottavat numerot sekä kehittävät laskentaa. Suomen on saatettava maatalouden kaasupäästöjen laskenta pysyvälle pohjalle Kioton sopimuksen ratifiontivaiheessa (todennäköisesti 2002). Tällöin määritellään vastuulaitokset, jotka vastaavat:

20 19 - laskelmien tekemisestä - laskennan kehittämisestä - kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta - muiden maiden arviointeihin osallistumisesta 7.2. Kehittämissuunnitelma (taulukko 7) Verkkopalvelut ja tietoverkkojen käyttö Maa- ja metsätalousministeriön TTS-laadintaohjeessa pyydetään selvitystä viraston verkkopalvelustrategian laadintatilanteesta ja lisämäärärahantarpeesta. Tähän liittyen MTT esittää seuraavaa: Tällä hetkellä MTT tarjoaa tietoa tutkimuksista ja tutkimustoiminnasta sekä sähköisiä julkaisuja. MTT uudisti v internet-sivustonsa (www.mtt.fi) ja uusii parhaillaan intranet-sivustoaan (MTT-Info). Verkossa on mm. kasvinsuojelun ajankohtaispalvelu (KasperIT), säilörehun korjuuaikapalvelu (Artturi) ja rehutaulukot. Tavoitteena on kehittää Agronet tietoverkosta toimialan ensisijainen verkkopalvelujen tuotantoalusta ja jakelukanava. Tavoite toteutetaan yhteistyössä neuvonnan ja tuottajajärjestöjen kanssa. Järjestelmän ylläpito on MTT:n vastuulla. Verkon markkinoimiseksi MTT sitoutuu yhteistyökumppanien kanssa valmisteltavaan yhteiseen markkinointistrategiaan. Verkkopalvelut liittyvät MTT:n toimintastrategiaan, erityisesti tiedon ja teknologian siirtoon. Ne ovat keskeinen keino MTT-prosessin suorituskyvyn parantamisessa. Palvelua kehitetään wwwsivujen ja Agronetin kautta MTT:n ulkoisille asiakkaille (elintarvikkeiden kuluttajat, jalostava teollisuus ja kauppa, viljelijät ja maaseudun muut pienyrittäjät, neuvonta ja kehittämisorganisaatiot, tutkimus ja opetus, palveluyritykset, rahoituslaitokset, informaatiojärjestelmien kehittäjät ja käyttäjät, hallinto ja kansalaiset sekä tutkimusta rahoittavat organisaatiot). Sisäisten asiakkaiden (oma henkilöstö ja tutkimusyhteistyön osapuolet) palvelu toteutetaan MTT-portaalin kautta. Verkkopalvelustrategiassa määritellään, mitä palveluita tarjotaan verkossa, mille asiakasryhmille niitä kohdistetaan sekä miten verkkopalvelu vaikuttaa perinteiseen tapaan siirtää tietoa ja teknologiaa. Kunkin asiakasryhmän tarpeisiin tarjotaan relevanttia ja kohdennettua tietoa ja palvelua. Verkkopalvelutuotanto ja ylläpito kytketään MTT:n ydin- ja tukiprosesseihin. Käytännön toteutus edellyttää tietohallinnon kehittämistoimenpiteitä ja niiden resurssointia. Pääosa kehittämisestä resurssoidaan osana muuta toimintaa, mutta ulkoisten palvelujen toteuttaminen edellyttää erillisresursseja sisällöntuotantoon, IT-tekniikkaan ja tietoliikenteeseen seuraavasti: - tietokanta-asiantuntija (tiedonkeruun & varastoinnin menettelyt, niiden välineet: 0,050 M alkaen 2004) - kaksi tutkimusorientoitunutta IT-asiantuntijaa (informaatioteknologiaa ja MTT:n substanssiosaamista yhdistävät tutkimushankkeet: 0,050 M alkaen 2004, lisäksi 0,050 M alkaen 2005) - www-paja (IT-tietopalvelu: internetin käyttö markkinoinnissa, tutkimuksessa, tiedon & teknologian siirrossa, tukiprosesseissa, kommunikoinnissa sidosryhmien kanssa - tietopalvelusihteeri, kaksi toimittajaa: 0,050 M vuosina 2004, 2005 ja 2006) - toimintayksiköiden IT-osaajat (jokaisessa yksikössä vahva tulkki tietopalvelun ja yksikön vuorovaikutukseen, kaksi IT-osaajaa/ v: 0,100 M vuosina 2004, 2005, 2006, 2007)

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 - Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 5.2.2014, Turku Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö 1 Keskeisiä tulevia muutoksia Hallinnon strategiat

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asmo Honkanen Sidosryhmäfoorumi, 10.6.2014 Asiakkuus ja palvelut -projekti Kyselyn toteutus Asiakkuus- ja palvelut projektiryhmä

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Maatalouden investointien i i ja sukupolvenvaihdosten rahoitus ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Sivu 2 Maatalouden tulevaisuuden näkymät Vuoden 2012 noin 57 000 tilasta jatkaisi vuonna 2020 noin 43 000

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Siirtyminen palkkausjärjestelmäuudistuksesta jatkuvaan kehittämistyöhön Geologian tutkimuskeskus Erja Lakanen TKK:n palkitsemisseminaari 31.8.2005 2 GTK:n

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017

Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017 Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017 Maakuntien kuuleminen 31.1.2014 Projektinjohtaja Hannu Raitio 24.1.2014 1 Esityksen rakenne 1. Valtion leikkaus 2. Luonnonvarakeskuksen sopeutumisstrategia

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ajankohtaista tukipolitiikasta

Ajankohtaista tukipolitiikasta Ajankohtaista tukipolitiikasta Vilja-alan yhteistyöryhmän kokous 28.1.2008 Martti Patjas MMM Maatalousosasto Tukipolitiikkayksikkö Maatalouspolitiikan ajankohtaisia teemoja CAP-väliarviointi ( health check

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen Argumenttipankki Tämän argumenttipankin tarkoituksena on helpottaa lähiruokaketjuun kuuluvia yrityksiä tunnistamaan, kehittämään ja parantamaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Rauno Kuha Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Taustaa Maaseudun ja maatalouden toimintaympäristö on muuttumassa nopeasti. Maapallon kasvava

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Kuopio 7.10.2014 Sanna Koivumäki Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 9.10.2014 Ruokaosaston tehtäväalueen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Innovointi osana maatilojen neuvontaa. Seinäjoki 2.12

Innovointi osana maatilojen neuvontaa. Seinäjoki 2.12 Innovointi osana maatilojen neuvontaa Seinäjoki 2.12 Innovaatio Innovaatio = keksintö + liiketoiminta Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu),

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Järkivihreä maatila. HAMKin tutkimusyksiköt. HAMKissa on neljä tutkimusyksikköä, joissa toimii tutkimusryhmät

Järkivihreä maatila. HAMKin tutkimusyksiköt. HAMKissa on neljä tutkimusyksikköä, joissa toimii tutkimusryhmät Järkivihreä maatila Katariina Manni HAMKin tutkimusyksiköt HAMKissa on neljä tutkimusyksikköä, joissa toimii tutkimusryhmät Ammatillinen osaaminen Biotalous Ohutlevykeskus (toiminut vuodesta 1998) Älykkäät

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Salaojituksen Tukisäätiö 13.5.2015 Luke 133 pv (tai 117 v) Toiminta

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Helsingin yrittäjät Palveleva Helsinki -seminaari, 1.3.2011 Peruspalveluministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot