Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1007 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1980 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1007 Finnish Voter Barometer 1980 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 SUOMEN GALLUP OY Lauttasaarentie Helsinki 20 Puh AJANKOHTAISTUTKIMUS 1980 Päivää, olen Suomen Gallupin haastattelija... Tarkoitukseni on kysyä Teiltä ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvistä asioista. Tämä haastattelu liittyy osana laajaan valtakunnalliseen tutkimukseen, jossa haastatellaan yli 1000 henkilöä. 1. Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Eniten Muuta Mikään ei erityisesti huolestuta 1 1 Oma tai yleinen työllisyystilanne 2 2 Oma tai perheen toimeentulo 3 3 Sodan uhka, maailmanrauha 4 4 Oma tai perheenjäsenten terveydentila 5 5 Lasten koulunkäyntiin tai tulevaisuuteen 6 6 liittyvät seikat Ympäristön saastuminen 7 7 Maailmassa vallitseva nälänhätä 8 8 Lakot tai työriidat Suomessa 9 9 Henkilökohtainen turvallisuus asuinpaikkakunnallanne 0 0 Suomen poliittinen tulevaisuus X X Eriarvoisuus Suomessa R R Asuntotilanne 1 1 Jokin muu, mikä? _ Kysyisin käsitystänne hallituksesta ja eräistä taloudellisista asioista. Kun ajattelette (nykyistä) Mauno Koiviston Hallitusta, niin oletteko etupäässä tyytyväinen vai etupäässä tyytymätön sen toimintaan? 1 Etupäässä tyytyväinen 2 Etupäässä tyytymätön 3. Uskotteko hintojen nousun Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana hidastuvan, säilyvän suunnilleen nykyisellään tai nopeutuvan? 1 Hintojen nousu hidastuu 2 Hintojen nousu säilyy suunnilleen ennallaan 3 Hintojen nousu nopeutuu 4. Katsotteko Teidän tai perheenne taloudellisen aseman viimeisten 12 kuukauden aikana parantuneen huomattavasti, parantuneen jonkin verran, pysyneen ennallaan, heikentyneen jonkin verran vai heikentyneen huomattavasti? 1 Parantunut huomattavasti 2 Parantunut jonkin verran 3 Pysynyt ennallaan 4 Heikentynyt jonkin verran 5 Heikentynyt huomattavasti

3 2 5. Entä arvelisitteko Teidän tai perheenne taloudellisen aseman seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan huomattavasti, paranevan jonkin verran, pysyvän ennallaan, heikentyvän jonkin verran vai heikentyvän huomattavasti? 1 Paranee huomattavasti 2 Paranee jonkin verran 3 Pysyy ennallaan 4 Heikentyy jonkin verran 5 Heikentyy huomattavasti 6. Arveletteko yleisen työllisyystilanteen Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan nykyisestään, säilyvän suunnilleen nykyisellään vai huonontuvan nykyisestään? 1 Työllisyystilanne paranee 2 Säilyy nykyisellään 3 Huonontuu 7. Maassamme on keskusteltu viime vuosina myös yleisen työajan lyhentämisestä. Mikä on Teidän mielipiteenne tästä tavoitteesta; olisiko työaikaa pyrittävä mielestänne välittömästi lyhentämään, lykättävä lyhennys vasta myöhempään tulevaisuuteen vai luovuttava lyhentämissuunnitelmasta kokonaan? 1 lyhennettävä välittömästi 2 lykättävä tulevaisuuteen 3 luovuttava kokonaan T ei osaa sanoa 8. Jos työaikaa (kuitenkin) lähivuosina lyhennettäisiin, mikä seuraavista tavoista olisi mielestänne omalta kannaltanne paras tapa? (KORTTI 8) (VAIHTOEHDOT LUETELLAAN) 1 lyhennetään päivittäistä työaikaa 2 lyhennetään työviikkoa 3 lisätään kesäloman pituutta 4 lisätään talviloman pituutta 5 lisätään yksittäisiä vapaapäiviä 6 alennetaan eläkeikää

4 3 9. Seuraavaksi kysyisin mielipidettänne verotuksen tasosta. Jos ajatellaan pelkästään tuloveroja ilman omaisuudesta maksettavia veroja, niin paljonko ajattelisitte tällä Teidän asuinpaikkakunnallanne Teidän perheasemassanne olevien ihmisten maksavan veroa valtiolle ja kunnalle yhteisistä tuloista, joiden suuruus on mk vuodessa. Entä paljonko maksetaan veroja yhteensä markan tuloista markan tuloista markan vuosituloista? MARKASTA MARKASTA MARKASTA MARKASTA 1 Alle mk 1 Alle mk 1 Alle mk 1 Alle mk 2 Yli mk 2 Alle mk 2 Yli mk 2 Yli mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk Yli mk mk 12 Yli mk 12 Yli mk 10. Entä mikä mielestänne olisi Teidän perheasemassanne olevalle henkilölle sopiva veron määrä markan vuosituloista. Entä markan vuosituloista markan vuosituloista markan vuosituloista? MARKASTA MARKASTA MARKASTA MARKASTA 1 Alle mk 1 Alle mk 1 Alle mk 1 Alle mk 2 Yli mk 2 Alle mk 2 Yli mk 2 Yli mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk Yli mk mk 12 Yli mk 12 Yli mk 11. Jos verrataan Suomen verotuksen ankaruutta taloudellisesti suunnilleen samalla kehitystasolla olevien muiden markkinatalousmaiden verotukseen, niin onko palkansaajien verotus Suomessa käsityksenne mukaan...? Entä yritysten verotus? (KORTTI 11) PALKANSAAJIEN YRITYSTEN 1 Selvästi ankarampaa 1 Selvästi ankarampaa 2 Jonkin verran ankarampaa 2 Jonkin verran ankarampaa 3 Suunnilleen keskitasolla 3 Suunnilleen keskitasolla 4 Jonkin verran lievempää 4 Jonkin verran lievempää 5 Selvästi lievempää 5 Selvästi lievempää

5 4 12. Entä onko palkansaajien verotus yleisesti ottaen Suomessa viime vuosina mielestänne kiristynyt, säilynyt ennallaan vai helpottunut? 1 Kiristynyt 2 Säilynyt ennallaan 3 Helpottunut 13. Valtio saa osan verotuloistaan välittömästi yksityisten tulonsaajien palkka- ja muista tuloista pidätettävinä veroina ja osan välillisesti tavaroitten ja palvelusten hintoihin sisältyvinä liikevaihto-, valmiste- ym. veroina. Jos valtion keräämät verotulot pidetään suuruudeltaan ennallaan, niin... (KORTTI 13) 1 Tulisiko välitöntä tuloverotusta lieventää ja vastaavasti lisätä hintoihin sisältyviä veroja 2 Tulisiko välillisiä ja hintoihin sisältyviä veroja lieventää ja vastaavasti lisätä välitöntä tuloverotusta 3 Tulisiko välillisten ja välittömien verojen suhde pitää nykyisellään 14. Lapsiperheiden aseman ja toimeentulon parantamisesta on viime aikoina keskusteltu. Mikä tällä kortilla mainituista tavoista olisi mielestänne paras? (KORTTI 14) 1 Korotetaan lapsilisiä 2 Helpotetaan lapsiperheiden asunnonsaantia 3 Kevennetään lapsiperheiden verotusta 4 Lisätään ja monipuolistetaan alle kouluikäisten lasten päivähoitomahdollisuuksia 5 Joku muu tapa, mikä? _ 15. Alle kouluikäisten lasten päivähoidossa on nykyisin käytössä kolme pääasiallista tapaa: valvottu päiväkoti, valvottu perhepäivähoito sekä äidin tai isän lastenhoito kotona. Mikä näistä on mielestänne yleisesti ottaen paras tapa? 1 Päiväkoti 2 Perhepäivähoito 3 Äidin tai isän hoito 16. Seuraavaksi kysyisin mielipidettänne maassamme harjoitetusta aluepolitiikasta. Millaisia seurauksia arvioisitte maassamme viime vuosina toteutetuilla aluepoliittisilla toimenpiteillä olleen oman asuinpaikkakuntanne kannalta? Entä koko maan kannalta? (KORTTI 16) Toimenpiteet ovat Asuinpaikka- Koko maan kunnan kannalta kannalta Parantaneet tilannetta paljon 1 1 Parantaneet tilannetta jonkin verran 2 2 Ei vaikutusta 3 3 Huonontaneet tilannetta jonkin verran 4 4 Huonontaneet tilannetta paljon 5 5 Ei osaa sanoa T T

6 5 17. Viime aikoina on esitetty erilaisia mielipiteitä maamme aluepolitiikasta, siis maamme eri osien väestön ja taloudellisen toiminnan olosuhteisiin vaikuttavista päätöksistä. Toisaalla on sanottu, että tällaisia aluepoliittisia toimenpiteitä olisi nykyisestään tehostettava; toisaalta on sanottu, että nykyiset toimenpiteet tässä suhteessa ovat liiallisia. Mikä on teidän käsityksenne: olisiko aluepoliittisia toimenpiteitä maassaamme yleisesti ottaen voimistettava, lievennettävä vai onko nykytilanne mielestänne suurin piirtein sopiva? 1 Voimistettava 2 Lievennettävä 3 Nykyinen tilanne sopiva 18. Luettelen seuraavassa eräitä väitteitä, joita nykyisin kuulee esitettävän. Sanokaa jokaisen kohdalla, mikä on Teidän mielipiteenne. Käyttäkää tämän kortin vaihtoehtoja (KORTTI 18). Täysin Osittain Osittain Täysin Ei samaa samaa eri eri osaa mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa Nykyiset olosuhteet huomioon ottaen on täysin ymmärrettävää, että nuoret parit eivät halua hankkia lapsia T Viranomaiset ja yhteiskunnan päättäjät eivät ole kiinnostuneita tavallisen ihmisen huolista ja ongelmista T Tavallisen kansalaisen asema on jatkuvasti huononemaan päin T Nykypäivänä on viisainta olla luottamatta yhteenkään ihmiseen T Oman mielenrauhansa säilyttämiseksi on parasta olla ajattelematta huomista T Vaikka muiden maiden toiminta ja kansainväliset olosuhteet vaikuttavatkin oloihin Suomessa, niin loppujen lopuksi Suomi ja suomalaiset itse ratkaisevat, kehittyvätkö olot täällä hyvään vai huonoon suuntaan T Tosiasiallista valtaa Suomessa ei ole vaaleilla valituilla eduskunnalla ja muilla valtioelimillä, vaan todella tärkeät päätökset tehdään muualla T Puolueet, ammattiyhdistysliike ja muut kansalaisjärjestöt varmistavat sen, että tavallisten kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioonotetuksi T Puolueissa, ammattiyhdistysliikkeessä ja muissa kansalaisjärjestöissä on todellinen valta liukunut järjestöjen johtohenkilöille T Todellinen valta Suomessa on harvoilla rikkailla ja kaikkein korkeimmilla talouselämän johtopaikoilla olevilla henkilöillä T

7 6 19. Kysyisin vielä teidän omia mielipiteitänne ydinvoimasta. Mikä on kantanne ydinvoiman käytöstä energian lähteenä Suomessa. Vastatkaa tämän kortin vaihtoehtoja käyttäen. (KORTTI 19) Suhtaudun ydinvoimaan energian lähteenä... 1 Täysin myönteisesti 2 Melko myönteisesti 3 Toisaalta myönteisesti, toisaalta kielteisesti 4 Melko kielteisesti 5 Täysin kielteisesti 20. Entä jos ajattelette maamme energiatilannetta kokonaisuutena, niin missä määrin tarpeellisena tai tarpeettomana pidätte ydinvoimaloiden lisäämistä nykyisestään? (KORTTI 20) 1 Välttämätöntä 2 Tarpeellista 3 Melko tarpeetonta 4 Täysin tarpeetonta 21. Viime aikoina on keskusteltu siitä, miten maassamme tulisi tehdä päätökset siitä, lisätäänkö ydinvoiman käyttöä vai pyritöänkö energian tarve turvaamaan muilla tavoilla. Tällä kortilla on esitetty eräitä mahdollisuuksia. Mikä niistä olisi mielestänne paras tapa? (KORTTI 21) 1 Maan HALLITUS päättää 2 EDUSKUNTA päättää 3 järjestetään KANSANÄÄNESTYS 4 TEOLLISUUS JA VOIMAYHTIÖT päättävät 5 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT päättävät 22. Erilaisista yhteiskunnallisista asioista tehdään maassamme päätöksiä monilla tahoilla. Tällä kortilla on lueteltuna eräitä päätöksentekijäryhmiä. (KORTTI 22) Luettelen seuraavassa sellaisia asioita, joita joskus on erilaisiin päättäjäryhmiin liitetty. Sanokaa jokaisen kohdalla, sopiiko se Teidän mielestänne mainittuihin päättäjäryhmiin. Siis mitkä näistä mielestänne ottavat toiminnassaan huomioon tavallisen kansalaisen toivomukset. Ajavat toiminnassaan liiaksi omaa henkilökoht. etuaan. Mitkä ajavat toiminnassaan liiaksi edustamansa ryhmän etuja. Esittävät perusteltuja mielipiteitä ehdotuksissaan. Ottavat toiminnassaan huomioon koko maan taloudellisen tilanteen. Eivät pidä lupauksiaan. Huonontavat maamme kansainvälistä taloudellista tilannetta? Työnantaja- Ay- Kansan- Minis- Korkeat järjestöjen johta- edus- terit valtion johtajat jat tajat virkamiehet Ottavat huomioon tavallisen kansalaisen toivomukset Ajavat toiminnassaan liiaksi omaa henkilökohtaista etuaan Ajavat liiaksi edustamansa ryhmän etuja Esittävät perusteltuja mieli piteitä ehdotuksissaan Ottavat toiminnassaan huomioon koko maan taloudellisen tilanteen Eivät pidä lupauksiaan Huonontavat maamme kansainvälistä taloudellista tilannetta

8 7 23. Jos ajattelette maassamme viime vuosina tehtyjä koko maan taloutta koskevia päätöksiä, niin minkä osapuolen arvelette toimineen koko maan talouden kannalta järkevimmin; ammattiyhdistysten ja muiden eturyhmien edustajien, työnantajien edustajien, valtiovallan edustajien vai poliitikkojen? Entä Teidän tai perheenne kannalta ajateltuna? (KORTTI 23) Koko maan Omalta kannalta kannalta Ammattiyhdistysten ja muiden eturyhmien edustajat 1 1 Työnantajien edustajat 2 2 Valtiovallan edustajat 3 3 Poliitikot 4 4 Ei osaa sanoa T T 24. Maassamme on viime vuosina keskusteltu ns. valtiosääntöuudistuksesta, jolla tarkoitetaan maamme perustuslakien osittaista uudistamista. Mikä on Teidän yleiskäsityksenne tällaisen uudistuksen tarpeellisuudesta; onko se mielestänne lähivuosina tarpeellinen vai tarpeeton? 1 Tarpeellinen 2 Tarpeeton 25. (JOS TARPEELLINEN) Tällä kortilla on esitetty eräitä valtiosääntöuudistuksesta käydyssä keskustelussa esiintyneistä aihepiireistä. Mitkä näistä ovat sellaisia, joita uudistuksessa tulisi mielestänne korjata? (KORTTI 25a) 1 Eduskunnan päätöksentekoon liittyvät ns. määrävähemmistösäännökset 2 Kansalaisten perusoikeuksien nykyistä täsmällisempi määritys 3 Eduskunnan aseman vahvistaminen 4 Presidentin vaalitavan muuttaminen (JOS PERUSOIKEUDET MAINITAAN) Kansalaisten perusoikeuksia koskevien säännösten uudistamisessa on kiinnitetty huomiota seuraaviin asioihin. (KORTTI 25b) Mitkä näistä ovat mielestänne kiireellisimmin uudistettavat? 1 Oikeus työhön ja turvattuun toimeentuloon 2 Oikeus koulutukseen 3 Oikeus asuntoon 4 Oikeus terveydenhoitoon 5 Oikeus puhtaaseen ja saasteettomaan elinympäristöön 26. Toisissa maissa talouselämä on kokonaan valtiojohtoista, toisissa taas valtio ohjaa sitä mahdollisimman vähän. Pitäisiko teidän mielestänne Suomessa yleisesti ottaen listätä valtion osuutta talouselämässä, antaa sen olla nykyisellään vai vähentää sen osuutta? 1 Lisätä 2 Pitää ennallaan 3 Vähentää

9 8 27. Nyt luettelen Teille eräitä talouselämän aloja. Sanokaa kunkin kohdalla erikseen tämän kortin vaihtoehtoja käyttäen (KORTTI 27) pitäisikö valtion Teidän mielestänne vähentää nykyistä osuuttaan,...? Vähen- Pitää Lisätä Lisätä Siirtää Ei tään- osuu- osuuttaan valvonta- kokonaan osaa kyistä tensa- perusta- ja ohjaus- valtion sanoa osuut- nykyi- malla kil- valtaan- haltuun taan sellään pailevia sa yhtiöitä Rautatielaitos Öljynjalostus Apteekit Laivanvarustusteollisuus Asuntojen rakentaminen Vakuutuslaitokset Pankit Paperi- ja selluloosateollisuus Lääketeollisuus Sähkövoimatuotanto Elintarviketeollisuus Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte nykyisen (Mauno Koiviston) hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? LUETELLAAN Ulkopolitiikan hoito Ulkomaankauppapolitiikan hoito Verotusasioiden hoito Työllisyyden hoito Hinnankorotusten hillitseminen Maatalouspoliittisten kysymysten hoito Sosiaaliturvan kehittäminen Koululaitoksen kehittäminen Energiakysymysten hoito Ympäristö- ja luonnosuojelukysymysten hoito ARVOSANA 29. Jos ajattelette tämän kevään palkka- ja tuloratkaisuja ja niihin liittyviä muita sopimuksia, niin onko lopputulos mielestänne yleisesti ottaen erittäin hyvä, melko hyvä, melko huono vai erittäin huono? 1 Erittäin hyvä 2 Melko hyvä 3 Melko huono 4 Erittäin huono

10 9 30. Tällä kortilla on mainittu palkkaratkaisuihin ja niihin liittyviin sopimuksiin osallistuvia osapuolia (KORTTI 30) a) jos ajattelette Teidän asemassanne olevien ihmisten etujen ajamista, niin minkä näistä mielestänne pitäisi ensi sijassa ottaa Teidän ja perheenne etu huomioon? b) Entä minkä näistä osapuolista arvelette nyt kuluvana keväänä omalta ja jäsenkuntansa kannalta parhaiten onnistuneen palkkaratkaisuja koskevissa neuvotteluissa? c) Entä mikä niistä on onnistunut huonoiten? d) Entä onko näiden järjestöjen joukossa sellaisia, jotka eivät riittävästi ole kiinnittäneet huomiota koko maan etuun? e) Entä onko näiden järjestöjen joukossa sellaisia, jotka kuluvana keväänä mielestänne kiinnittivät neuvotteluissa riittävästi huomiota koko maan etuun? STK LTK SAK TVK AKAVA STTK MTK VALTIO- VALTA a) omat ja perheen edut huomioon b) onnistui parhaiten c) onnistui huonoiten d) ei kiinnitt. huomiota maan etuun e) kiinnitti huomiota maan etuun Maassamme järjestettiin eduskuntavaalit viime vuoden maaliskuussa. Muistatteko, mitä puoluetta äänestitte näissä vaaleissa? 1 Muistaa 2 Muistaa, mutta on epävarma 3 Ei muista 4 Ei äänestänyt eduskuntavaaleissa 32. (JOS MUISTAA) Jos lähiaikoina maassamme järjestettäisiin eduskuntavaalit, niin äänestäisittekö uudelleen tätä samaa puoluetta? 1 Varmasti 2 Luultavasti 3 Luultavasti ei 4 Varmasti ei 33. (JOS VARMASTI TAI LUULTAVASTI EI ÄÄNESTÄISI) Miksi ette äänestäisi samaa puoluetta? 34. Muistatteko ketä ehdokasta äänestitte näissä viime kevään eduskuntavaaleissa? 1 Muistaa varmasti 2 Muistaa, mutta on epävarma 3 Ei muista 35. Äänestittekö tuolloin naista vai miestä? 1 Äänesti naista 2 Äänesti miestä T Ei vastausta

11 (JOS MUISTAA) Jos sama henkilö olisi ehdokkaana lähiaikoina pidettävissä vaaleissa, niin uskoisitteko äänestävänne häntä uudelleen? 1 Varmasti äänestäisi 2 Luultavasti äänestäisi 3 Luultavasti ei äänestäisi 4 Varmasti ei äänestäisi 37. (JOS VARMASTI TAI LUULTAVASTI EI ÄÄNESTÄISI) Miksi ette enää äänestäisi samaa ehdokasta? 38. Jos ajattelette aikaisemmissa vaaleissa äänestämistänne, niin onko Teillä ollut vaikeuksia löytää puoluetta, jota äänestäisitte? (KORTTI 38) 1 Erittäin vaikeata 2 Melko vaikeata 3 Melko helppoa 4 Erittäin helppoa 39. Entä jos ajattelette ehdokkaan valintaa puolueen piiristä, niin onko Teillä ollut vaikeuksia löytää sopivaa ehdokasta kannattamanne puolueen piiristä? (KORTTI 38) 1 Erittäin vaikeata 2 Melko vaikeata 3 Melko helppoa 4 Erittäin helppoa

12 Jos ajattelette omaa poliittista kantaanne, niin pidättekö tärkeänä sitä, että kannattamanne puolueen edustajia on maan hallituksessa? 1 Erittäin tärkeätä 2 Melko tärkeätä 3 Ei kovin tärkeätä 4 Ei lainkaan tärkeätä 41. Jos kannattamanne puolue ei olisi hallituksessa tai jäisi pois hallituksesta, niin vaikuttaisiko tämä puoluekantaanne? (KORTTI 41) 1 Varmasti vaihtaisin puoluetta 2 Luultavasti vaihtaisin puoluetta 3 Luultavasti en vaihtaisi puoluetta 4 Varmasti en vaihtaisi puoluetta 42. Kansallisen Kokoomuksen edustajia ei ole maan hallituksessa ollut luvulla. Millainen on teidän käsityksenne: onko Kokoomus mielestänne viime vuosina yleisesti ottaen vaikuttanut maan asioiden hoitamiseen paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? 1 Paljon 2 Jonkin verran 3 Vähän 4 Ei lainkaan

13 Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne... (KORTTI 43) (ALOITETAAN YLHÄÄLTÄ JOS LOMAKKEEN NUMERO ON PARILLINEN JA ALHAALTA JOS LOMAKKEEN NUMERO ON PARITON) LUETELLAAN KOK KESK LKP PKP RKP SKDL SKYP SKL SMP SDP Ajaa järkevää maatalouspolitiikkaa Ihmiskeskeinen Yhteiskuntaa uudistava Luotettava Pahentaa politiikallaan inflaatiota Ajaa oikeudenmukaista verotuspolitiikkaa Tehokas työllisyyspolitiikka Jarruttaa tasa-arvon ja demokratian toteuttamista Ei ota huomioon maan eri osien etuja Politiikassaan liikaa vasemmalla Puolueella ei ole riittävästi taitavia johtajia Pätevät johtajat Edistää kansalaisten turvallisuutta Unohtaa lupauksensa vaalien jälkeen Politiikassaan liikaa oikealla Ajaa tasapuolisesti maan eri osien etuja Politiikassaan vailla omaa linjaa

14 (JOS VASTAAJA EI OSAA HELPOSTI SIJOITTAA PUOLUETTA SEURAAVAN KYSYMYKSEN ASTEIKOLLE, MERKITÄÄN RASTI "EI OSAA SANOA" -VAIHTOEHDON KOHDALLE) Tällä kortilla (KORTTI 44) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmisto on merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen. Liberaalisen Kansanpuolueen. Suomen Perustuslaillisen Kansanpuolueen. Ruotsalaisen Kansanpuolueen. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton, siis SKDL:n. Suomen Kristillisen Liiton. Suomen Maaseudun Puolueen. Sosialidemokraattisen Puolueen? NYT EI OSAA SANOA KOK KES LKP PKP RKP SKDL SKL SMP SDP 1970-LUVUN ALKUPUOLELLA KOK KES LKP PKP RKP SKDL SKL SMP SDP Entä millä numerolla kuvaisitte tällä hetkellä omia poliittisia mielipiteitänne? Omat mielipiteet: Ei osaa sanoa: Kuinka kiinnostunut olette politiikasta ja poliittisten tapahtumien seuraamisesta? Oletteko erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, vain vähän kiinnostunut vaiko ette lainkaan kiinnostunut? 1 Erittäin kiinnostunut 2 Melko kiinnostunut 3 Vain vähän kiinnostunut 4 Ette lainkaan kiinnostunut Jos ajattelette äänestämistänne kunnallisvaaleissa, niin onko äänestyspäätöksenne perustana enemmän ehdokkaan ja puolueen yhteinen poliittinen linja vaiko erityisesti ehdokkaan ja puolueen kannanotot oman kuntanne asioiden hoitoon? l Yleinen poliittinen linja enemmän 2 Oman kunnan asioiden hoito enemmän 4 Yhtä paljon molemmat

15 Tällä kortilla on lueteltu eräitä asioita, joiden hoitamiseen kunnat maassamme osallistuvat. Sanokaa niistä ne kolme, jotka Teidän asuinkunnassanne mielestänne kaipaavat eniten kehittämistä. Tärkein Toiseksi Kolman- (ensim- tärkein neksi mäinen (2. mai- tärkein maininta) ninta) (3.main.) Liikenneyhteydet kunnassa Kouluolot kunnassa Terveyspalvelut kunnassa Teollisuuden toimintaedellytykset kunnassa Maatalouden toimintaedellytykset kunnassa Sosiaaliturvan kehittäminen kunnassa Työllisyyden hoito kunnassa Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen kehittäminen Kulttuuripalvelujen kehittäminen kunnassa Asunto-olot kunnassa Elinympäristön viihtyisyys ja saasteettomuus X X X 49. Seuraavaksi siirtyisin kysymään poliittista kantaanne. Älkää kuitenkaan missään vaiheessa ilmoittako puoluekantaanne minulle. Vastaaminen esitettäviin kysymyksiin tapahtuu siten, että kysyttyäni kysymyksen, Te ympyröitte mielipidettänne vastaavan vaihtoehdon numeron tältä erilliseltä lomakkeelta. (OJENNA VASTAUSLOMAKE JA TARVITTAESSA MYÖS KYNÄ) Vastaamisen jälkeen pyydän Teitä sulkemaan lomakkeen tähän kirjekuoreen, jonka postitan avaamattomana Suomen Gallup Oy:öön. Tuloksista ei koskaan tule selviämään kenenkään yksityisen vastaajan henkilöllisyys Siis siirtykäämme ensimmäiseen kysymykseen: (VUONNA 1979 ÄÄNESTÄNEILTÄ KYSYTÄÄN) 1. Meillä oli eduskuntavaalit viime vuoden maaliskuussa. Mitähän puoluetta tuolloin äänestitte? Merkitkää vastaus lomakkeelle? Älkää sanoko mitään. 2. Jos maassamme järjestettäisiin nyt eduskuntavaalit, niin mitä puoluetta äänestäisitte? 3. Entä mikä puolue olisi toiseksi mieluisin? Mitä puoluetta ette äänestäisi missään tapauksessa? Sijoittakaa nyt vastauksenne tähän kirjekuoreen ja sulkekaa se. Minä lähetän kirjekuoren avaamattomana Gallupille.

16 15 LOPUKSI KYSYISIN ERÅITÄ TAUSTATIETOJA 50. Tällä kortilla on lueteltuna eräitä työmarkkina- ja etujärjestöjä. Kuulutteko tällä hetkellä mihinkään sellaiseen ammatilliseen tai muuhun yhdistykseen, joka on jonkun tällä kortilla mainitun järjestön jäsen? (JOS KUULUU) Oletteko koskaan ollut tällaisen järjestön luottamustehtävässä? (KORTTI 50) Jäsen Luottamustehtävässä STK Suomen Työnantajien Keskusliitto ry 1 1 LTK Liiketyönantajien Keskusliitto ry 2 2 SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry 3 3 TVK Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto ry 4 4 AKAVA 5 5 STTK Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto ry 6 6 MTK Maataloustuottajien Keskusliitto ry 7 7 Ei osaa sanoa T T 51. Entä oletteko nykyisin jonkun puolueen perusjärjestön tai nais- tai nuorisojärjestön jäsen? 1 Kyllä 2 Ei 52. Käyttekö nykyisin ansiotyössä kodin ulkopuolella, teettekö palkallista ansiotyötä kotona, oletteko itsenäinen yrittäjä tai osallistutteko perheen yhteisen yrityksen hoitoon? (JOS MAANVILJELIJÄ JA TYÖSSÄ KODIN ULKOPUO- LELLA, KYSYTÄÄN KUMMASTA SAA PÄÄASIALLISEN TOIMEENTULON NYKYÄÄN) 1 Kokopäivätyössä kodin ulkopuolella 2 Osa-aikatyössä kodin ulkopuolella 3 Ansiotyössä kotona 4 Maatalousyrittäjä 5 Muu yrittäjä 6 Avustava perheenjäsen 7 Ei ansiotyössä/ei yrittäjä 53. (JOS ANSIOTYÖSSÄ) Mikä on ammattinne tällä hetkellä? _ 54. Entä onko perheenne PÄÄHENKILÖ ansiotyössä kodin ulkopuolella tai kotona vai onko hän itsenäinen yrittäjä? 1 Ansiotyössä 2 Yrittäjä 3 Maatalousyrittäjä T Ei mikään edellä esitetyistä 55. Voisitteko vielä sanoa, mikä on Teidän perheenne PÄÄHENKILÖN ammatti tai työn laatu? _ 56. Entä minkä elinkeinon tai toimialan piirissä perheenne PÄÄHENKILÖ työskentelee? (MAHDOLLISIMMAN TARKASTI) _

17 Katsotteko itse kuuluvanne johonkin seuraavista ryhmistä: 1 Koululainen 2 Opiskelija 3 Maatilan emäntä 4 Kotirouva 5 Vanhuuseläkkeellä oleva 6 Työkyvyttömyys- tai sairauseläkkeellä oleva 7 Työtön 8 Ei kuulu mihinkään näistä 58. Seuraavaksi kysyisin perhesuhteitanne. Oletteko naimaton, avoliitossa, avioliitossa, eronnut vai leski? 1 Naimaton 2 Avoliitossa 3 Avioliitossa 4 Eronnut 5 Leski 59. Entä onko Teillä alle 16-vuotiaita lapsia? 1 On 2 Ei ole 60. Onko Teillä tai perheellänne viljelysmaata? (JOS ON) Miten paljon? ha 61. Mikä on peruskoulutuksenne? 1 Osa kansakoulua tai vähemmän 2 Kansa- tai kansalaiskoulu, peruskoulun ala-aste tai osa keskikoulua 3 Keskikoulu, peruskoulu, osa lukiota 4 Ylioppilas 5 Muu, mikä? 62. Entä mitä jatko- tai ammattikoulutusta olette saanut? VÄHINTÄÄN 3 KK KESTÄNYT KOULUTUS IOIDAAN. 63. Mikä on äidinkielenne? 1 Suomi 2 Ruotsi 3 Muu 64. Kohdehenkilö on... 1 Nainen 2 Mies

18 Valitkaa toinen näistä kahdesta kortista. Mihin tuloluokkaan perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Valitkaa vastaus siltä kortilta, jonka mukaan Teistä tuntuu helpoimmalta vastata. (TULOKORTIT A JA B - VASTAUS VAIN YHDEN KORTIN MUKAAN) KORTTI A - KUUKAUSITULOT KORTTI B - VUOSITULOT 1 Alle 1000 mk 1 Alle mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk 8 Yli mk 8 Yli mk 0 Ei vastausta 0 Ei vastausta VASTAUSTEN SELITYS: 1 Vastasi kortin A mukaan 2 Vastasi kortin B mukaan 55. Kohdehenkilön ikä ja syntymävuosi: v v v v v v v v v v. X Yli 70 v. Syntymävuosi: 56. Paikkakuntatyyppi: 1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen 5 Turku 6 Tampere 7 Lahti, Oulu, Pori, Kuopio 8 Muut kaupungit 9 Maalaiskunnat 57. Vaalipiiri: 1 Helsingin kaupungin 1 Mikkelin läänin 2 Uudenmaan läänin 2 Pohjois-Karjalan läänin 3 Turun läänin eteläinen 3 Kuopion läänin 4 Turun läänin pohjoinen 4 Keski-Suomen läänin 5 Hämeen läänin eteläinen 5 Vaasan läänin 6 Hämeen läänin pohjoinen 6 Oulun läänin 7 Kymen läänin 7 Lapin läänin

19 18 1. ÄÄNESTÄMINEN VUODEN 1979 EDUSKUNTAVAALEISSA. Vuoden 1979 eduskuntavaaleissa äänestämäni puolue oli: 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 7 SKYP (SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN 2 KES (KESKUSTAPUOLUE) PUOLUE) 3 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 8 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) 4 PKP (SUOMEN PERUSTUSLAILLINEN 9 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) KANSANPUOLUE) 0 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 5 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) X STP (SOSIALISTINEN TYÖVÄENPUOLUE) 6 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN R SYP (SUOMEN YKSITYISYRITTÄJÄIN LIITTO) PUOLUEJÄRJESTÖ) Ei muista 3 Ei osaa/ei halua sanoa 2. Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisitte? Ympyröikää oikean vaihtoehdon numero. 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 7 SKYP (SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN 2 KES (KESKUSTAPUOLUE) PUOLUE) 3 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 8 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) 4 PKP (SUOMEN PERUSTUSLAILLINEN 9 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) KANSANPUOLUE) 0 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 5 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 6 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) Ei muista 3 Ei osaa/ei halua sanoa 3. Mikä puolue olisi teille toiseksi mieluisin? Mitä puoluetta ette äänestäisi missään tapauksessa? TOISEKSI MIELUISIN EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 2 KES (KESKUSTAPUOLUE) 2 KES (KESKUSTAPUOLUE) 3 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 3 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 4 PKP (SUONEN PERUSTUSLAILLINEN 4 PKP (SUOMEN PERUSTUSLAILLINEN KANSANPUOLUE) KANSANPUOLUE) 5 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 5 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 6 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN 6 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) LIITTO) 7 SKYP (SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN 7 SKYP (SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUE) PUOLUE) 8 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) 8 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) 9 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) 9 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) 0 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 0 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) Ei mikään 2 Ei mikään 3 Ei osaa sanoa/ei halua sanoa 3 Ei osaa sanoa/ei halua sanoa

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997

FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2077 Turkulaisten hyvinvointi 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

MTS. MTS-tutkimuskysymykset 1978 2005. HMS-tutkimuskysymykset 1964 1975 MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA MTS. www.defmin.

MTS. MTS-tutkimuskysymykset 1978 2005. HMS-tutkimuskysymykset 1964 1975 MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA MTS. www.defmin. MTS MTS-tutkimuskysymykset 1978 2005 HMS-tutkimuskysymykset 1964 1975 MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA MTS www.defmin.fi/mts Sisällysluettelo SAATTEEKSI 2 I ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2119 Ekoenergia-asenteet 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1997. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise 2.4 Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996

FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996

ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996 Elinolot ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996 Haastattelulomake ECHP - European Community Household Panel Projekti EL96 Blaise 2.4 Lomakkeen lukuohje. Haastattelussa periaatteena on, että kysymyksestä

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Petriina Piuhola Yhteiskuntaopin tutkimus Ressun lukio 29.11.2010 Ohjaaja: Antti Kohi TIIVISTELMÄ Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

ysymys Sivu 2 Sivut 12 ja 16 Irtonumero1,70 6. vuosikerta Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta

ysymys Sivu 2 Sivut 12 ja 16 Irtonumero1,70 6. vuosikerta Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Kansanääni Sivu 1 K ansanääni Helmikuu 07 - Maaliskuu -07 Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Irtonumero1,70 6. vuosikerta Leivästä on tänäänkin kysym ysymys Sivu 2: * Eikö

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot