Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1004 Finnish Voter Barometer 1977 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 Suomen Gallup Oy Töölöntullinkatu Helsinki 25 puh T-817/77 AJANKOHTAISTUTKIMUS Päivää, olen Suomen Gallupin haastattelija... Tarkoitukseni on kysyä Teiltä ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvistä asioista. Tämä haastattelu liittyy osana laajaan valtakunnalliseen tutkimukseen, jossa haastatellaan yli henkilöä. (* MERKITYT KYSYMYKSET ESITETÄÄN KAIKILLE) *l. Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Mitä? Eniten Muuta Mikään ei erityisesti huolestuta 1 1 Oma tai yleinen työllisyystilanne 2 2 Oma tai perheen toimeentulo 3 3 Sodan uhka, maailmanrauha 4 4 Oma tai perheenjäsenten terveydentila 5 5 Lasten koulunkäyntiin tai tulevaisuuteen liittyvät seikat 6 6 Ympäristön saastuminen 7 7 Maailmassa vallitseva nälänhätä 8 8 Lakot tai työriidat Suomessa 9 9 Henkilökohtainen turvallisuus asuinpaikkakunnallanne 0 0 Suomen poliittinen tulevaisuus X X Eriarvoisuus Suomessa R R Asuntotilanne 1 1 Jokin muu, mikä? 2 2 *2. Kysyisin käsitystänne hallituksesta ja eräistä taloudellisista asioista. Kun ajattelette (nykyistä) NN:n hallitusta, niin oletteko etupäässä tyytyväinen vai etupäässä tyytymätön sen toimintaan? 1 Etupäässä tyytyväinen 2 Etupäässä tyytymätön *3. Katsotteko, että Suomen yleinen taloudellinen tilanne on viimeisten 12 kuukauden aikana parantunut huomattavasti, parantunut jonkin verran, pysynyt ennallaan, jonkin verran heikentynyt vai heikentynyt huomattavasti? 1 Parantunut huomattavasti 2 Parantunut jonkin verran 3 Pysynyt ennallaan 4 Heikentynyt jonkin verran 5 Heikentynyt huomattavasti *4. Entä arveletteko Suomen yleisen taloudellisen tilanteen seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan huomattavasti, paranevan jonkin verran, pysyvän ennallaan, heikentyvän jonkin verran vai heikentyvän huomattavasti? 1 Paranee huomattavasti 2 Paranee jonkin verran 3 Pysyy ennallaan 4 Heikentyy jonkin verran 5 Heikentyy huomattavasti

3 *5. Uskotteko hintojen nousun Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana hidastuvan, säilyvän suunnilleen nykyisellään tai nopeutuvan? 1 Hintojen nousu hidastuu 2 Hintojen nousu säilyy suunnilleen ennallaan 3 Hintojen nousu nopeutuu *6. Katsotteko Teidän tai perheenne taloudellisen aseman viimeisten 12 kuukauden aikana parantuneen huomattavasti, parantuneen jonkin verran, pysyneen ennallaan, heikentyneen jonkin verran vai heikentyneen huomattavasti? 1 Parantunut huomattavasti 2 Parantunut jonkin verran 3 Pysynyt ennallaan 4 Heikentynyt jonkin verran 5 Heikentynyt huomattavasti *7. Entä arvelisitteko Teidän tai perheenne taloudellisen aseman seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan huomattavasti, paranevan jonkin verran, pysyvän ennallaan, heikentyvän jonkin verran vai heikentyvän huomattavasti? 1 Paranee huomattavasti 2 Paranee jonkin verran 3 Pysyy ennallaan 4 Heikentyy jonkin verran 5 Heikentyy huomattavasti *8. Arveletteko yleisen työllisyystilanteen Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan nykyisestään, säilyvän suunnilleen nykyisellään vai huonontuvan nykyisestään? 1 Työllisyystilanne paranee 2 Säilyy nykyisellään 3 Huonontuu *9. Uskotteko omalla kohdallanne tai perheenne jäsenillä olevan työttömyyden vaaraa seuraavien 12 kuukauden aikana (KORTTI l)? 1 Työttömyyden vaaria ei ole 2 Työttömyyden vaara on melko pieni 3 Työttömyyden vaara on kohtalainen 4 Työttömyyden vaara on melko suuri 5 Työttömyyden vaara on erittäin suuri 6 Työtön

4 *10. Maassamme viime keväänä solmitut työehtosopimukset noudattivat pääpiirteissään ns. Liinamaan suositusta. Sopimukset ovat valtaosaltaan kaksivuotisia ja samaan yhteyteen liittyy myös maataloustuottajien tuotteistaan saamien hintojen määrääminen. Millainen on käsityksenne näistä sopimuksista, ovatko ne koko maan talouden kannalta mielestänne olleet hyviä vai huonoja? (KORTTI 2) Entä palkansaajien kannalta? Maataloustuottajien kannalta? Yritysten kannalta? Suurituloisten kannalta? Pienituloisten kannalta. Teidän itsenne tai perheenne kannalta? Ei hyviä Erittäin Melko eikä Melko Erittäin hyviä hyviä huonoja huonoja huonoja Koko maan talous Palkansaajat Maataloustuottajat Yritykset Suurituloiset Pienituloiset Te itse tai perheenne *11. Seuraavaksi kysyisin mielipidettänne valtion asemasta talouselämässä. Pyytäisin Teitä vastaamaan tämän kortin (KORTTI 3) vaihtoehtoja käyttäen siihen (a) tulisiko valtion osuutta maamme talouselämästä yleisesti ottaen lisätä, säilyttää se suurin piirtein nykyisellään vai vähentää sitä nykyisestä? (b) Entä mikä on mielipiteenne valtion omistamista yrityksistä, olisiko valtion yritystoimintaa mielestänne nykyisestään lisättävä, säilytettävä nykyisellään vai vähennettävä? (c) Mitä mieltä olette valtiovallan vaikutusmahdollisuuksista liikepankkien toimintaan? (d) Suurten teollisuuslaitosten toimintaan? (e) Pienten teollisuuslaitosten toimintaan? Säilytettävä ny- Ei Lisät- kyisel- Vähen- osaa tävä lään nettävä sanoa (a) Valtion osuus T (b) Valtion yritystoiminta T (c) Liikepankkien toiminta T (d) Suuret teollisuuslaitokset T (e) Pienet teollisuuslaitokset T *12. On ehdotettu, että yksityisten henkilöiden verotusta muutettaisiin siten, että valtion veroja sisällytettäisiin nykyistä enemmän tavaroiden ja palvelusten hintoihin, jolloin niiden hinnat nousisivat. Samalla välittömien eli suoraan palkasta maksettavia veroja voitaisiin vastaavasti alentaa. Pitäisittekö tällaista ratkaisua omalta tai perheenne kannalta hyvänä vai huonona vai olisiko se mielestänne yhdentekevä? 1 Hyvä 2 Huono 3 Yhdentekevä

5 *13. Seuraavalla kortilla on lueteltuna joukko erilaisia kohteita, joihin valtion veroina keräämiä varoja käytetään. Mihin näistä tällä kortilla (KORTTI 4) luetelluista kohteista käytettäviä varoja tulisi valtion mielestänne ensisijaisesti lisätä ja mikä olisi mielestänne toiseksi tärkein kohde? Entä mihin kohteeseen käytettävien varojen kohdalla tulisi mielestänne pyrkiä säästämään menoja vähentämällä? Toiseksi Vähen- Tärkein tärkein nettävä Eläkkeet Koululaitos Terveyden- ja sairaanhoito Maanpuolustus ja puolustusvoimat Yritysten tukeminen Lapsiperheiden tukeminen Maatalouden tukeminen Liikenneolojen parantaminen Asuntotuotanto Työllisyystyöt Yleinen järjestys ja turvallisuus X X X Ei mitään R R R Ei osaa sanoa T T T *14. Viime aikoina on maassamme keskusteltu ns. yritysdemokratiasta, jolla tarkoitetaan a. sitä, että työntekijöille annettaisiin nykyistä enemmän päätösvaltaa yritystä koskevissa asioissa. Kannattaisitteko vai vastustaisitteko sitä, että työntekijöiden päätösvaltaa pyrittäisiin lisäämään nykyisestään? b. Jos yritysdemokratiaa (kuitenkin) pyrittäisiin laajentamaan, niin miten suhtautuisitte siihen, että työntekijät voisivat nykyistä enemmän päättää työpaikan viihtyvyyteen liittyvistä asioista. c. Yritysten voittovarojen käytöstä? d. Työpalkoista? e. Uusien työntekijöiden valitsemisesta? Johtajan valitsemisesta? Ei Kannattaisi Vastustaisi kantaa (a) Yritysdemokratian laajentaminen 1 2 T (b) Viihtyvyyden parantaminen 1 2 T (c) Voittovarojen käyttö 1 2 T (d) Työpalkat 1 2 T (e) Uusien työntekijöiden valitseminen 1 2 T (f) Johtajan valitseminen 1 2 T

6 *15. Seuraavassa esitämme puolueita ja politiikkaa koskevia mielipiteitä, joita joskus kuulee ihmisten esittävän. Osa näistä mielipiteistä on hyvin kielteisiä. Luen nyt mielipiteet yhden kerrallaan ja pyydän Teitä joka kerta valitsemaan yhden vastausvaihtoehdon (KORTTI 5). Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä? Täysin Osittain Osittain Täysin Ei tiedä/ samaa samaa eri eri ei halua LUETELLAAN: mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etujani T Valitsemamme kansanedustajat menettävät nopeasti kosketuksensa äänestäjiin T Äänestämällä voi todella olla mukana päättämässä kuinka asioita maassa hoidetaan T Koskaan ei voi luottaa minkään puolueen lupauksiin T Myös äänestämättä jättäneet ovat vastuussa maan asioiden hoidosta T Äänestäminen on kansalaisvelvollisuus T Vaaleissa ei yksi ääni merkitse mitään T *16. Meillä järjestettiin kunnallisvaalit viime vuoden lokakuussa. Kävittekö tuolloin äänestämässä vai jäikö se jostakin syystä tekemättä? Entä vuotta aikaisemmin olleet eduskuntavaalit, siis syyskuun 1975 eduskuntavaalit; kävittekö tuolloin äänestämässä? Ei Ei äänioikeutta Äänesti äänestänyt Kunnallisvaalit Eduskuntavaalit (JOS EI ÄÄNESTÄNYT JOISSAKIN VAALEISSA) Muistatteko vielä syytä siihen, miksi ette äänestänyt vuoden vaaleissa? (KYSYTÄÄN VIIMEISET ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTETYT VAALIT ENSIN, SEN JÄLKEEN EDELLISET, VAIHTOEHTOJA EI LUETELLA) (VAIN SELVÄT VASTAUKSET KOODATAAN, TULKINNANVARAISET KOHTAAN "MUU SYY") Kunnallis- Eduskunta- (VOI OLLA USEITA VASTAUKSIA) vaalit vaalit Oma sairaus 1 1 Perheenjäsenen sairaus 2 2 Matkoilla, ulkomailla olo 3 3 Puolueen valinnan vaikeus 4 4 Ehdokkaan valinnan vaikeus 5 5 Äänestämisen merkityksettömyys 6 6 Äänestyspäivän sopimattomuus työ- tai muiden esteiden takia 7 7 Hankala matka tai kulkuyhteys äänestyspaikalle 8 8 Epätietoisuus äänestämispaikasta 9 9 Politiikan riitaisuus 0 0 Muu syy, mikä? X X

7 (JOS ÄÄNESTÄNYT USEAMMIN KUIN KERRAN) Jos ajattelette edellä mainittuja kaksia viimeisiä vaaleja, siis vuoden 1976 kunnallisvaaleja ja vuoden 1975 eduskuntavaaleja, niin äänestittekö näissä vaaleissa saman puolueen ehdokkaita vai kahden eri puolueen ehdokkaita? (JOS SAMA PUOLUE) Entä oletteko aikaisemmin äänestänyt muun puolueen ehdokkaita? 1 Aina sama puolue ja 1975 sama puolue, aikaisemmin eri puolue 3 Eri puolue 1976 ja 1975 (JOS VASTAAJA ÄÄNESTÄNYT A: VAIN YHDEN KERRAN TAI B: VAIN YHDEN PUOLUEEN EHDOKKAITA) 19a Jos ajattelette seuraavia eduskuntavaaleja, niin uskotteko tuolloin äänestävänne tätä ennenkin äänestämäänne puoluetta vai harkitsetteko puolueen vaihtamista? (KORTTI 6) 1 Varmasti entistä puoluetta 2 Luultavasti entistä puoluetta 3 Luultavasti muuta puoluetta 4 Varmasti muuta puoluetta 19b (JOS VASTAAJA ON ÄÄNESTÄNYT USEAMPIA KUIN YHTÄ PUOLUETTA) Mikä on mielestänne tärkein syy siihen, että ette aina ole äänestänyt samaa puoluetta? (KYSYMYKSEEN 19b VASTANNEILLE) Millaisista lähteistä arvioisitte saaneenne puolueen valinnan kannalta tärkeintä tietoa? Entä oletteko saanut muista läheistä tietoa, joka on vaikuttanut puoluevalintaanne? Tärkein Muut Perheenjäsenet 1 1 Ystävät, tuttavat, työtoverit 2 2 Lehtikirjoitukset 3 3 Puolueiden mainokset 4 4 Radio-ohjelmat 5 5 Televisio-ohjelmat 6 6 Muut puolueiden vaali- ja puhetilaisuudet 7 7 Ammatti- ja muu etujärjestötoiminta 8 8 Ei mistään 9 9 Muualta, mistä? 0 0 Ei osaa sanoa T T AIKAISEMPIIN VAALEIHIN OSALLISTUNEILTA 20. Jos tänään tai huomenna pidettäisiin eduskuntavaalit ja viimeksi äänestämänne ehdokas olisi ehdokkaana, niin miten todennäköisenä pitäisitte sitä, että äänestäisitte häntä uudelleen? (KORTTI 7) 1 Täysin varma 2 Melko varma 3 Epätodennäköinen 4 Ei äänestäisi missään tapauksessa 5 Ei muista ehdokasta

8 *21. Millaisista lähteistä olette saanut mielestänne tärkeintä tietoa siitä, ketä kannattamanne puolueen ehdokasta äänestätte? 1 Perheenjäseniltä 2 Ystäviltä, tuttavilta, työtovereilta 3 Lehtikirjoituksista 4 Puolueiden mainoksista 5 Radio-ohjelmista 6 TV-ohjelmista 7 Muista puolueiden vaali- ja puhetilaisuuksista 8 Ammatti- ja muista etujärjestöistä 9 Ei mistään 0 Muualta mistä? *22. Jos ajattelette eduskuntavaaleissa äänestämistä, niin miten tärkeänä yleensä pidätte äänestyspäätöksenne kannalta sitä, että uskotte ehdokkaallanne olevan mahdollisuudet tulla valituksi eduskuntaan? 1 Erittäin tärkeänä 2 Melko tärkeänä 3 Ei kovia tärkeänä 4 Ei lainkaan tärkeänä *23. Luettelen seuraavassa joitakin vaaliehdokkaiden ominaisuuksia. Sanokaa kunkin kohdalla, missä määrin tärkeänä pidätte niitä ehdokkaan ominaisuuksissa eduskuntavaaleissa. (KORTTI 8) Vain vähän Täysin Ei Erittäin Melko merkityk- merkityk- osaa EHDOKKAAN tärkeä tärkeä sellinen tetön sanoa Ikä T Koulutus T Sukupuoli T Ammatti T Aikaisempi poliittinen kokemus T Kokemusta muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta kuin politiikasta T Poliittinen linja T Tehokkuus T *24. Maassamme järjestetään presidentin valitsijamiesvaalit tulevan vuoden tammikuussa. Miten todennäköisenä pidätte sitä, että äänestätte näissä tulevissa vaaleissa? 1 Täysin varmana 2 Melko varmana 3 Melko epätodennäköisenä 4 Varmasti en äänestä T En osaa sanoa

9 (JOS EI PIDÄ ÄÄNESTÄMISTÄÄN VARMANA) Mitä pidätte tällä hetkellä tärkeimpänä syynä siihen, että ette ole täysin varma äänestämisestänne presidentin valitsijamiesvaaleissa? (VAIHTOEHTOJA EI LUETELLA) Entä millaiset syyt saattavat estää Teitä äänestämästä? Tärkein syy Muut syyt Vaalin tulos on varma 1 1 Äänestämisellä ei yleensäkään ole mitään merkitystä 2 2 Terveydentilaan liittyvät syyt 3 3 Ehdokkaan valinnan vaikeus 4 4 Puolueen valinnan vaikeus 5 5 Pitkä tai hankala matka 6 6 Muut syyt: (JOS AIKOO VARMASTI ÄÄNESTÄÄ) Mikä on mielestänne tärkein syy siihen, että olette päättänyt äänestää tulevissa vaaleissa? *27. Maassamme järjestetään yleiset vaalit joko eduskunnan, kunnallisvaltuustojen tai presidentin valitsemiseksi. Onko äänestäminen kaikissa näissä vaaleissa mielestänne yhtä tärkeää vai pidättekö joissakin vaaleissa äänestämistä muita tärkeämpänä? 1 Kaikissa yhtä tärkeää 2 Eduskuntavaaleissa muita tärkeämpää 3 Kunnallisvaaleissa muita tärkeämpää 4 Presidentin vaaleissa muita tärkeämpää 5 Äänestäminen ei ole tärkeää missään vaaleissa 6 Riippuu kulloisestakin tilanteesta

10 *28. Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne... (KORTTI 9) (ALOITETAAN YLHÄÄLTÄ JOS LOMAKKEEN NUMER0 ON PARILLINEN JA ALHAALTA JOS LOMAKKEEN NUMERO ON PARITON) LUETELLAAN SDP SKDL KES SMP LKP SKL RKP KOK SYP SKYP PKP EOS Ajaa järkevää maatalouspolitiikkaa X T Ihmiskeskeinen X T Yhteiskuntaa uudistava X T Luotettava X T Pahentaa politiikallaan inflaatiota X T Ajaa oikeudenmukaista verotuspolitiikkaa X T Tehokas työllisyyspolitiikka X T Jarruttaa tasa-arvon ja demokratian toteuttamista X T Ei ota huomioon maan eri osien etuja X T Politiikassaan liikaa vasemmalla X T Puolueella ei ole riittävästi taitavia johtajia X T Pätevät johtajat X T Edistää kansalaisten turvallisuutta X T Unohtaa lupauksensa vaalien jälkeen X T Politiikassaan liikaa oikealla X T Ajaa tasapuolisesti maan eri osien etuja X T Politiikassaan vailla omaa linjaa X T *29. Kuinka kiinnostunut olette politiikasta ja poliittisten tapahtumien seuraamisesta? Oletteko erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, vain vähän kiinnostunut vaiko ette lainkaan kiinnostunut? 1 Erittäin kiinnostunut 2 Melko kiinnostunut 3 Vain vähän kiinnostunut 4 Ette lainkaan kiinnostunut

11 Seuraavaksi siirtyisin kysymään poliittista kantaanne. Älkää kuitenkaan missään vaiheessa ilmoittako puoluekantaanne minulle. Vastaaminen esitettäviin kysymyksiin tapahtuu siten että kysyttyäni kysymyksen, Te ympyröitte mielipidettänne vastaavan vaihtoehdon numeroa tältä erilliseltä lomakkeelta. (OJENNA VASTAUSLOMAKE, TARVITTAESSA MYÖS KYNÄ) Vastaamisen jälkeen pyydän Teitä sulkemaan lomakkeen tähän kirjekuoreen, jonka postitan avaamattomana Suomen Gallup Oy:lle. Tuloksista ei koskaan tule selviämään kenenkään yksityisen vastaajan henkilöllisyys. Siis siirtykäämme ensimmäiseen kysymykseen: (VUONNA 1976 ÄÄNESTÄNEILTÄ KYS. 12) 1. Meillä oli kunnallisvaalit vuoden 1976 lokakuussa. Mitähän puoluetta tuolloin äänestitte? Merkitkää ainoastaan vastaus lomakkeelle, älkää sanoko mitään. 2. Jos maassamme järjestettäisiin nyt eduskuntavaalit, niin mitä puoluetta äänestäisitte? Merkitkää jälleen ympyrä valitsemanne puolueen numeron ympärille. 3. Entä mikä puolue olisi Teille TOISEKSI mieluisin? Entä mitä puoluetta ette äänestäisi missään tapauksessa? 4. Entä ketä ehdokasta uskoisitte äänestävänne tulevissa tasavallan presidentin valitsijavaaleissa? Merkitkää jälleen ympyrä kannattamanne ehdokkaan numeron ympärille. Sijoittakaa nyt vastauksenne tähän kirjekuoreen ja sulkekaa se. Minä lähetän kirjekuoren avaamattomana Gallupille. Lopuksi siirtyisin kysymään eräitä taustatietoja.

12 *30. Oletteko tällä hetkellä minkään työmarkkinajärjestön tai muun ammatillisen yhdistyksen jäsen? 1 On jäsen 2 Ei ole jäsen 31. (JOS EI OLE) Oletteko koskaan ollut työmarkkinajärjestön tai muun ammatillisen järjestön luottamustehtävissä? 1 On ollut 2 Ei ole ollut *32. Oletteko tällä hetkellä jonkin maatalousalan yhdistyksen tai järjestön jäsen? 1 On jäsen 2 Ei ole jäsen 33. (JOS EI OLE) Oletteko koskaan ollut minkään maatalousalan järjestön tai yhdistyksen luottamustehtävissä? 1 On ollut 2 Ei ole ollut *34. Oletteko nykyisin jonkun puolueen perusjärjestön tai jonkun puolueen nais- tai nuorisojärjestön jäsen? 1 On jäsen 2 Ei ole jäsen *35. Käyttekö nykyisin ansiotyössä kodin, ulkopuolella, teettekö palkallista ansiotyötä kotona, oletteko itsenäinen yrittäjä tai osallistutteko perheen yhteisen yrityksen hoitoon? (JOS MAANVILJELIJÄ JA TYÖSSÄ KODIN ULKOPUOLELLA, KYSYTÄÄN MISTÄ SAA PÄÄASIALLISEN TOIMEENTULON NYKYÄÄN) 1 Kokopäivätyössä kodin ulkopuolella 2 Osa-aikatyössä kodin ulkopuolella 3 Ansiotyössä kotona 4 Maatalousyrittäjä 5 Muu yrittäjä 6 Avustava perheenjäsen 7 Ei ansiotyössä/ei yrittäjä *36. Entä onko perheenne PÄÄHENKILÖ ansiotyössä kodin ulkopuolella tai kotona vai onko hän itsenäinen yrittäjä? 1 Ansiotyössä 2 Yrittäjä 3 Ei kumpikaan edellä esitetyistä *37. Voisitteko vielä sanoa, mikä on Teidän perheenne PÄÄHENKILÖN ammatti tai työn laatu? *38. Entä minkä elinkeinon tai toimialan piirissä perheenne PÄÄHENKILÖ työskentelee? (MAHDOLLISIMMAN TARKASTI) -

13 *39. Katsotteko itse kuuluvanne johonkin seuraavista ryhmistä: 1 Koululainen 2 Opiskelija 3 Maatilan emäntä 4 Kotirouva 5 Vanhuuseläkkeellä oleva 6 Työkyvyttömyys- tai sairauseläkkeellä oleva 7 Ei kuulu mihinkään näistä *40. Onko Teillä tai perheellänne viljelysmaata? (JOS ON) Miten paljon? ha *41. Mikä on peruskoulutuksenne? 1 Osa kansakoulua tai vähemmän 2 Kansa- tai kansalaiskoulu, osa peruskoulun ala-astetta tai keskikoulua 3 Keskikoulu, peruskoulun ala-aste, osa lukiota 4 Ylioppilas 5 Muu, mikä? *42. Entä mitä jatko- tai ammattikoulutusta olette saanut? VÄHINTÄÄN 3 KK KESTÄNYT KOULUTUS HUOMIOIDAAN. *43. Mikä on äidinkielenne? 1 Suomi 2 Ruotsi 3 Muu *44. Kohdehenkilö on 1 Nainen 2 Mies *45. Mitkä ovat vuositulonne, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen ja veroja ei vähennetä? Laskekaa mukaan myös eläkkeet, yrityksien tuotto jne. (TULOKORTTI) 1 Alle mk mk mk mk mk 6 Yli mk Jos ei sano, haastattelija arvioi:

14 * 46. Kohdehenkilön ikä ja syntymävuosi: v v v v v v v v v v. X Yli 70 v. Syntymävuosi: *47. Paikkakuntatyyppi: 1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen 5 Turku 6 Tampere 7 Lahti, Oulu, Pori, Kuopio 8 Muut kaupungit 9 Maalaiskunnat *48. Vaalipiiri: 1 Helsingin kaupungin 1 Mikkelin läänin 2 Uudenmaan läänin 2 Pohjois-Karjalan läänin 3 Turun läänin eteläinen 3 Kuopion läänin 4 Turun läänin pohjoinen 4 Keski-Suomen läänin 5 Hämeen läänin eteläinen 5 Vaasan läänin 6 Hämeen läänin pohjoinen 6 Oulun läänin 7 Kymen läänin 7 Lapin läänin *49. Kunta: SEURAAVAT TIEDOT MERKITÄÄN TOIMISTOSSA: Seutukaava-alue Kuntahierarkia Kunnan väestökehitys Kunnan elinkeinorakenne Kunnanvaltuusto Kunnan suuruusryhmä Haastateltavan nimi Osoite Haastattelijan nimi Haastattelupäivämäärä 1977

15 VASTAUSLOMAKE 1977 AJANKOHTAISTUTKIMUKSEEN 1. ÄÄNESTÄMINEN VUODEN 1976 KUNNALLISVAALEISSA. Vuoden 1976 kunnallisvaaleissa äänestämäni puolue oli: 1 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 7 SKL (KRISTILLINEN LIITTO) 2 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) 8 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 3 STP (SOSIALISTINEN TYÖVÄENPUOLUE) 9 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 4 KES (KESKUSTAPUOLUE) 0 SYP (SUOMEN YKSITYISYRITTÄJÄIN 5 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) PUOLUEJÄRJESTÖ) 6 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) X SKYP (SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUE) R PKP (SUOMEN PERUSTUSLAILLINEN 1 Joku muu puolue KANSANPUOLUE) 2 Ei muista 3 Ei osaa/ei halua sanoa 2. Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisitte? Ympyröikää oikean vaihtoehdon numero. 1 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 7 SKL (KRISTILLINEN LIITTO) 2 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) 8 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 3 STP (SOSIALISTINEN TYÖVÄENPUOLUE) 9 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 4 KES (KESKUSTAPUOLUE) 0 SYP (SUOMEN YKSITYISYRITTÄJÄIN 5 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) PUOLUEJÄRJESTÖ) 6 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) X SKYP (SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUE) 1 Ei menisi äänestämään 2 Ei osaa/ei halua sanoa R PKP (SUOMEN PERUSTUSLAILLINEN 3. Mikä puolue olisi Teille toiseksi mieluisin? Mitä puoluetta ette äänestäisi missään tapauksessa? TOISEKSI MIELUISIN EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA 1 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 1 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUI 2 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) 2 SKDL (SUOMEN KANSAN DEIIOKRAATTINF 3 STP (SOSIALISTINEN TYÖVÄENPUOLUE) LIITTO) 4 KES (KESKUSTAPUOLUE) 3 STP (SOSIALISTINEN TYÖVÄENPUOLUE) 5 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) 4 KES (KESKUSTAPUOLUE) 6 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 5 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) 7 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) 6 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 8 RKP (RUOTSALSINEN KANSANPUOLUE) 7 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO 9 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 8 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 0 SYP (SUOMEN YKSITYISYRITTÄJÄIN 9 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) PUOLUEJÄRJESTÖ) 0 SYP (SUOMEN YKSITYISYRITTÄJÄIN X SKYP (SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEJÄRJESTÖ) PUOLUE) X SKYP (SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN R PKP (SUOMEN PERUSTUSLAILLINEN PUOLUE) KANSANPUOLUE) R PKP (SUOMEN PERUSTUSLAILLINEN KANSANPUOLUE) 1 Joku muu puolue 1 Joku muu puolue 2 Ei mikään 2 Ei mikään 3 Ei osaa/halua sanoa 3 Ei osaa/halua sanoa 4. Ehdokkaani presidentinvaaleissa on: 1 Eino HAIKALA 2 Urho KEKKONEN 3 Ahti M. SALONEN 4 Veikko VENNAMO 5 Raino WESTERHOLM 6 En ole päättänyt ehdokasta

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996

FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2285 Rahapelitutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille GERDA GERONTOLOGINEN TIETOKANTA JA RESURSSIKESKUS Arvoisa vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus kartoittaa 65- ja 75-vuotiaiden

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 NIMI KYSYMYS POLKU Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 Tilastokeskus Tällä värillä uudet kysymykset, muutokset ja lisäykset vuoden 2013 lomakkeesen verrattuna Työvoimatutkimus perusosa 2014 TIETOJA,

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT:

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: 24.8.2012 Haastattelupalvelut Markku Nieminen A3682 ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: Professori Heikki Ervasti Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

FSD2270 KuntaSuomi 2004 : talousjohtaminen 1999

FSD2270 KuntaSuomi 2004 : talousjohtaminen 1999 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2270 KuntaSuomi 2004 : talousjohtaminen 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot