KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

2 LOMAKE EHDOTTOMASTI PALAUTETTAVA SUOMEN GALLUP OY TÖÖLÖNTULLINK HELSINKI 25 PUH AJANKOHTAISTUTKIMUS I T 481 KYSYMYKSET ESITETÄÄN HENKILÖKOHTAISESTI ALLA MAINITULLE HENKILÖLLE Jos haastateltavan osoite on muuttunut, mikä on uusi osoite? 1 HAASTATTELU SAATU TAVOITTAMISKERRAT HAASTATELTAVAN 0 EI SAATU, SYY JA PÄIVÄMÄÄRÄT HENKILÖTIETOJA IKÄ pvm Kuollut Sairas, sairaalassa 1. Kerta.../ Vanhuudenheikko 2. Kerta.../ Tylsämielinen 3. Kerta.../ Mielisairas 4. Kerta.../ Vankilassa tms. 5. Kerta.../ Varusmiehenä Ulkomailla, merillä 1 Matkoilla kotimaassa EDELLYTTIKÖ HAASTAT- SUKUPUOLI 2 Kelirikko TELU PÄIVÄRAHAA? 3 Ei tunneta osoitteessa 1 Kyllä, kokopäivärahaa 1 Nainen 4 Ei tavattu 2 Kyllä, puolipäivärahaa 2 Mies 5 Kieltäytyi 3 Ei päivärahaa 6 Muuttanut paikkakunnalta ASUINPAIKKA R Muu syy? 1 Helsinki MATKAKORVAUS TÄMÄN 2 Muu kaupunki KOHTEEN OSALTA 3. Kauppala...mk...p 4. Maalaiskunta

3 2 1. (KAIKILLE) Nyt esittäisin muutaman kysymyksen verotuksesta. Verotuksen uudistamisen yhteydessä on ollut puhetta verotettavan tulon alarajasta. Sanokaa tämän kortin (KORTTI 1) perusteella mihin saakka vuositulojen pitäisi Teidän mielestänne olla kokonaan verovapaita kunnallisverotuksessa? Sanokaa siis se korkein tuloluokka, minkä vielä pitäisi olla täysin vapaa kunnallisverosta. Sanokaa vielä se tuloluokka, minkä pitäisi mielestänne olla vapaa valtionverotuksesta? Kunnallis- Valtionvero vero Alle mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v. 0 0 Yli mk/v. X X Ei osaa sanoa R R 2. (KAIKILLE) Jos verotaulukkoja pyritään valtionverotuksen osalta uudistamaan siten, että alempiin tuloluokkiin kuuluvien verotusta kevennettäisiin nykyisestään, niin mistä tuloluokasta lähtien kevennystä pitäisi Teidän mielestä tapahtua - sanokaa siis tältä kortilta (KORTTI 2) se korkein tuloluokka, johonka kuuluvien verotusta olisi nykyisestään kevennettävä? 1 Alle mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v. 9 Yli mk/v. 0 Ei ole syytä keventää ollenkaan X Ei osaa sanoa 3. (KAIKILLE) Mitä mieltä olette aviopuolisoiden yhteisverotuksesta valtionverotuksessa - pitäisikö Teidän mielestänne vähemmän ansaitsevan puolison vähennysoikeutta lisättävä nykyisestään, pitäisikö se pitää ennallaan vai supistettava nykyisestään, olisiko vähemmän ansaitsevan puolison vähennysoikeus poistettava kokonaan vai olisiko yhteisverotuksesta luovuttava kokonaan? (KORTTI 3) 1 Vähemmän ansaitsevan puolison vähennysoikeutta lisättävä 2 Vähemmän ansaitsevan puolison vähennysoikeus nykyisellään 3 Vähemmän ansaitsevan puolison vähennysoikeus supistettava 4 Vähemmän ansaitsevan puolison vähennysoikeus poistettava kokonaan 5 Yhteisverotuksesta luovuttava kokonaan 6 Ei osaa sanoa

4 3 4. (KAIKILLE) Mitä mieltä olette yhtiöiden ja muiden liikelaitosten verotuksesta - pitäisikö yhtiöverotusta alentaa nykyisestään, pitää ennallaan vai olisiko yhtiöverotusta korotettava hieman vai tuntuvasti? 1 Yhtiöverotusta alennettava 2 Yhtiöverotus ennallaan 3 Yhtiöverotusta korotettava hieman 4 Yhtiöverotusta korotettava tuntuvasti 5 Ei osaa sanoa 5. (KAIKILLE) Toisissa maissa talouselämä on kokonaan valtiojohtoista, toisissa valtio ohjaa sitä mahdollisimman vähän. Pitäisikö mielestänne Suomessa yleisesti ottaen lisätä valtion osuutta talouselämässä, antaa sen olla nykyisellään tai vähentää sen osuutta? 1 Lisätä 2 Pitää ennallaan 3 Vähentää 4 Ei osaa sanoa 6. (KAIKILLE) Nyt luettelen Teille eräitä talouselämän aloja. Sanokaa kunkin kohdalla erikseen tämän kortin vaihtoehtoja käyttäen (KORTTI 4) pitäisikö valtion Teidän mielestänne vähentää nykyistä osuuttaan, pitää osuutensa ennallaan, lisätä sitä perustamalla kilpailevia valtionyhtiöitä, lisätä sitä valvonta- ja ohjausvaltaansa lisäämällä tai pitäisikö se siirtää kokonaan valtion haltuun? (JOKA VAAKARIVILLE YKSI RENGASTUS) Vähen- Pitää Lisätä Lisätä Siirtää Ei tään- tilanne valvon- osuuttaan kokonaan osaa kyistä nykyi- nan ja perusta- valtion sanoa osuut- sellään ohjauk- malla kil- haltuun taan sen pailevia avulla yhtiöitä Rautatielaitos Öljynjalostus Apteekit Laivanvarustusteollisuus Asuntojen rakentaminen Vakuutuslaitokset Pankit Paperi- ja selluloosateollisuus Lääketeollisuus Sähkövoimatuotanto Elintarviketeollisuus

5 4 7a. Ihmiset pyrkivät vaikuttamaan valtiolliseen, kunnalliseen ja poliittiseen päätöksentekoon esimerkiksi liittymällä asiaa ajavan järjestön jäseneksi, tukemalla järjestöä rahavaroin, vaihtamalla vaaleissa puoluetta, ryhtymällä lakkoon tai osallistumalla mielenosoitusmarssiin. Onko tällä kortilla joku tai joitakin sellaisia asioita, joitten Teidän kantaanne vastaavan ratkaisun edistämiseksi olisitte valmis liittymään asiaa ajavan järjestön jäseneksi? MITKÄ? (KORTTI 5) 7b. Entä tukemaan asiaa ajavaa yhdistystä rahavaroin? MITKÄ? 7c. Entä vaihtamaan vaaleissa puoluetta? MITKÄ? 7d. Entä ryhtymään lakkoon? MITKÄ? 7e. Entä osallistumaan mielenosoitusmarssiin? MITKÄ? 7a. 7b. 7e. 7d. 7e. Liit- Tuki- Vaih- Ryh- Osallistyisi si ra- taisi tyisi tuisi jäse- halla puo- lak- mielenneksi luetta koon osoitusmarssiin - tuloerojen tasoittamiskysymys terveyden- ja sairaanhoidon tehostaminen - vanhusten toimeentulokysymys asuntokysymys EEC-kysymys inflaatio verotus ympäristön suojelu ja saastekysymys työllisyyskysymys tasa-arvon ja demokratian laajentaminen nuorten perheiden toimeentulokysymys X X X X X - ei mihinkään näistä R R R R R 8. Suomen ja Euroopan talousyhteisön eli EEC:n välillä on neuvoteltu valmiiksi sopimus Suomen ja EEC-maiden välisen kaupan järjestelyistä. Oletteko Te sitä mieltä, että eduskunnan on hyväksyttävä tämä sopimus vai katsotteko että Suomelle on edullisempaa hylätä se? 1 Olisi hyväksyttävä 2 Olisi hylättävä 3 Ei osaa sanoa 9. Kuinka varma tämä kantanne on? Onko se ehdottoman varma, melko varma, jonkin verran epävarma vai täysin epävarma? 1 Ehdottoman varma 2 Melko varma 3 Jonkin verran epävarma 4 Täysin epävarma 5 Ei osaa sanoa

6 5 10. Jos eduskunta (kuitenkin) hyväksyy EEC-sopimuksen, niin mihin tällä kortilla lueteltuihin asioihin arvelisitte sillä olevan edullisia vaikutuksia? Entä mihin tämän kortin asioihin sopimus voisi vaikuttaa epäedullisesti? (KORTTI 6) Edullinen Epäedullinen vaikutus vaikutus Minun tai perheeni toimeentulo 1 1 Maatalous 2 2 Paperi- ja selluloosateollisuus 3 3 Metalliteollisuus 4 4 Vaatetus- ja tekstiiliteollisuus 5 5 Suomen puolueettomuus 6 6 Kulutustavaroiden hinnat 7 7 Työllisyys 8 8 Suomen kehitysalueet 9 9 Työntekijöiden palkat 0 0 Yleinen elintaso X X Ei osaa sanoa R R 11. Vuosien mittaan Suomen maataloudesta on esitetty erilaisia käsityksiä. Luettelen Teille muutamia niistä, ja pyytäisin Teitä tämän kortin vaihtoehtoja käyttäen sanomaan oman mielipiteenne kustakin? (KORTTI 7) Täysin Ositt. Ositt. Täysin Ei samaa samaa eri eri osaa mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa - pientiloja olisi yhdistettävä kannattavuuden lisäämiseksi - maataloudelle annettavaa tukea olisi vähennettävä - Suomelle olisi taloudellisinta ostaa pääosa elintarvikkeista ulkomailta - maanviljelyksen huono kannattavuus johtuu viljelijöiden vanhanaikaisuudesta ja huonosta ammattitaidosta - tuki vain pientiloille, koska niiden lopettaminen merkitsisi ylivoimaista työttömyyttä - kannattavuutta lisää yhteistyöllä, kuten yhteisillä koneilla - maataloutta pitäisi tukea enemmän, jotta Suomi ei joutuisi liian riippu vaiseksi ulkomaisesta elintarviketuotannosta - suomalaisten elintarvikkeiden laatu on niin korkea, että niitä ei kannata kor vata tuontielintarvikkeilla - nykyisessä elintarvikepulan maailmassa millään maalla ei ole oikeutta tahal laan supistaa elintarviketuotantoaan - maanviljelyksen tehostaminen nykyisestään lisää luonnon saastumista ja epäterveellisiä elintarvikkeita

7 6 12. Valtio myöntää määrärahoja useisiin eri tarkoituksiin, joista tällä kortilla (KORTTI 8) on lueteltu muutamia. Mitä niistä pitäisi Teidän mielestänne lisätä? Entä pitää nykyisellään? Vähentää? Poistaa kokonaan? Lisätä Pitää en- Vähentää Poistaa Ei osaa nallaan kokonaan sanoa Maatalouden tukeminen Puolustusmäärärahat X Työllisyysmäärärahat Puoluetuki X Aravamäärärahat Sijoitukset valtion liike X yrityksiin 13. Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen toisiinsa Suomen puolueita. Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään puoluetta. Mihin puolueisiin sopii mielestänne... (KORTTI 10) Ei SDP SKDL STP KES SMP LKP SKL RKP KOK SYP SKYP osaa sanoa -ahdasmielinen X R -ajaa järkevää maatalouspolitiikkaa X R -ihmiskeskeinen X R -yhteiskuntaa uudistava X R -liian jyrkkä X R -ennakkoluuloton X R -pyrkii tasoittamaan tuloeroja X R -ajaa järkevää terveyden- ja sairaanhoitopolitiikkaa X R -ajaa tehokkaasti eläkeläisten etuja X R -järkevä kanta EECkysymyksessä X R -edistää politiikallaan inflaatiota X R -tasapuolinen verotuspolitiikka X R -ei selvää kantaa ympäristönsuojelu- ja saastekysymyksissä X R -tehokas työllisyyspoliittinen ohjelma X R -jarruttaa sosiaaliturvan lisäämistä X R -pyrkii estämään tasa-arvon ja demokratian toteutumista X R -pyrkii edistämään nuorten perheiden toimeentuloa X R -ei ota huomioon maan eri osien etuja X R -ajaa Suomen puolueettomuuspolitiikan vastaista ulkopolitiikkaa X R -politiikassaan liikaa oikealla X R -politiikassaan liikaa vasemmalla X R -puolueelta puuttuu itsenäinen poliittinen maailmankatsomus X R -puolueella ei ole riittävästi taitavia johtajia X R

8 7 16. (KAIKILLE) Oletteko jonkin puolueen jäsen? 19. (KAIKILLE) Meillä oli viime vuonna kahdet va- 1 Kyllä lit - tammikuussa eduskuntavaalit 2 Ei ja lokakuussa kunnallisvaalit. Kä vittekö äänestämässä tammikuun edus- 17. (KAIKILLE) kuntavaaleissa? Entä kävittekö Kuinka kiinnostunut olette poli- äänestämässä lokakuun kunnallisvaatiikasta ja poliittisten tapah- leissa? tumien seuraamisesta? Oletteko tammi- loka- 1 Erittäin kiinnostunut vaaleissa 2 Melko kiinnostunut Liian nuori Vain vähän kiinnostunut Ei käynyt muusta syystä Ette lainkaan kiinnostunut Kävi äänestämässä Ei osaa sanoa (JOS KÄVI ÄÄNESTÄMÄSSÄ) Mitä puo- 18. (KAIKILLE) luetta äänestitte tammikuussa? Entä lokakuussa. Sanokaa vain numero On Ei kortilta (KORTTI 1,11) 1 T Oletteko nyt tai joskus ai- tammi- loka- kaisemmin ollut jossakin vaaleissa kunnan luottamustehtävässä SDP 1 1 esim. kunnallisvaltuustossa, SKDL 2 2 lautakunnassa tai vastaa- TPSL 3 3 vassa KES T Kuulutteko tai oletteko kuu- SMP 5 5 lunut jonkin taloudellisen LKP 6 6 yrityksen, esim. yhtiön, SKL 7 7 pankin tai osuusliikkeen RKP 8 8 hallitukseen, valvojiin tai KOK 9 9 isännistöön SYP T Entä oletteko koskaan ollut Ei osaa sanoa X X jonkin aatteellisen yhdis- Ei halua sanoa R R tyksen, esim. raittius- tai urheiluseuran luottamus- tai 21. Jos meillä nyt olisi eduskuntavaalit johtotehtävissä niin kuinka varmasti menisitte ää- 4 T Oletteko koskaan ollut seura- nestämään? kunnan tai jonkin muun uskonnollisen yhteisön luotta- 1 Erittäin varmasti mustehtävässä 2 Melko varmasti 5 T Entä oletteko koskaan ollut 3 Epätodennäköisesti jonkin ammatillisen yhdis- 4 Ei menisi äänestämään tyksen luottamustehtävässä 5 Ei osaa sanoa 6 T Entä oletteko koskaan ollut jonkin maatalousalan jär- 22. (KAIKILLE) jestön tai yhdistyksen luot- Mitä puoluetta äänestäisitte, jos tamustehtävässä eduskuntavaalit olisivat nyt? Sa- 7 T Entä oletteko tai oletteko nokaa vain numero tältä kortilta. ollut jonkin oppilaitoksen (KORTTI 10) tai opiskelijajärjestön 1 SDP luottamustehtävässä 2 SKDL 8 Ei yhdessäkään 3 STP KES 5 SMP 6 LKP 7 SKL 8 RKP 9 KOK 0 SYP X SKYP 1 Ei äänestäisi 2 Ei osaa sanoa 3 Ei halua sanoa

9 8 23. (JOS ÄÄNESTÄISI, ks. ed. kys.) Tällä kortilla on lueteltu kaikki Suomen rekisteröidyt puolueet, joita on 11. Onko äsken mainitsemanne puolue Teille ainoa vaihtoehto vai voisitteko ajatella tilannetta, jolloin äänestäisitte jotakin muuta puoluetta? (JOS KYLLÄ) Kuinka moni tämän kortin puolueista voisi Teidän kohdallanne korkeintaan tulla kysymykseen? (KORTTI 10) kpl X Ei vaihtoehtoa R Ei osaa sanoa 24. (JOS VAIHTOEHTO) Mikä puolue voisi Teidän kohdallanne olla toinen vaihtoehto? Mitä puoluetta ette äänestäisi missään tapauksessa? (KORTTI 10) Toinen vaihtoehto Ei äänestäisi missään tapauksessa SDP 1 1 SKDL 2 2 STP 3 3 KES 4 4 SMP 5 5 LKP 6 6 SKL 7 7 RKP 8 8 KOK 9 9 SYP 0 0 SKYP x x Ei osaa sanoa R R Ei halua sanoa T T (YKSI RENGASTUS KUMMALLEKIN SARAKKEELLE) (KAIKILLE) Kuinka monena päivänä keskimäärin viikossa olette kotona tähän aikaan? päivänä viikossa Haastatteluviikonpäivä: 1 Maanantai 2 Tiistai 3 Keskiviikko 4 Torstai 5 Perjantai 6 Lauantai 7 Sunnuntai Haastattelu alkoi klo

10 9 TAUSTATIEDOT KYSYTÄÄN VIIMEISEKSI 25. Kuinka monta henkilöä kuuluu per- 29. Sanokaa mahdollisimman tarkasti, heeseenne Te itse mukaanluettuna? mikä on Teidän ammattinne tai työn- Onko perheessänne alle 7 vuotiai- ne laatu? ta lapsia? Onko perheessänne 7-17 vuotiaita lapsia? Entä (MAHDOLLISIMMAN TARKASTI) vuotiaita jäseniä? Jne. perheenjäsentä yhteensä 1 Maanviljelijä 1 on alle 7 vuotiaita 2 Ammattitaidoton työväestö 2 on 7-17 vuotiaita 3 Ammattitaitoinen työväestö 3 on vuotiaita 4 Toimihenkilöt 4 on vuotiaita 5 Johtavassa asemassa olevat 5 on vuotiaita 6 on vuotiaita Katsotteko itse kuuluvanne joihin- 7 on 65 - vuotiaita kin seuraavista ryhmistä...? Koululainen 26. Kuinka monta huonetta Teidän ta- 7 Opiskelija loudessanne on? (Keittiö laske- 8 Maatilan emäntä taan huoneeksi, mutta EI keitto- 9 Kotirouva komeroa, kylpyhuonetta tai hal- 0 Vanhuuseläkkeellä lia.) X Eläkkeellä työkyvyttömyyden tai huonetta sairauden vuoksi (KYS KOSKEVAT PERHEEN PÄÄ- 27. Asunnon omistussuhde ja -tyyppi? HENKILÖÄ) Onko perheenne PÄÄHENKILÖ l Oma kerros- tai rivitalo-osake ansiotyössä kodin ulkopuolella tai 2 Oma omakotitalo kotona vai onko hän itsenäinen 3 Oma maatalo yrittäjä? 4 Työ- tai virkasuhdeasunto 1 Ansiotyössä 5 Päävuokralainen 2 Yrittäjä 6 Alivuokralainen 3 Ei kumpikaan edellä mainituista 7 Asuntola tai laitosasunto Käyttekö nykyisin ansiotyössä kodin ulkopuolella vai teettekö 32. Voisitteko vielä sanoa, mikä on palkallista ansiotyötä kotona vai teidän perheenne PÄÄHENKILÖN AMMAToletteko itsenäinen yrittäjä tai TI tai työn laatu? (Eläkeläisiltä osallistutteko perheen yhteisen ym. viimeinen ammatti) yrityksen hoitoon? (JOS MAANVILJELIJÄ JA TYÖSSÄ KO- (MAHDOLLISIMMAN TARKASTI) DIN ULKOPUOLELLA, KYSYTÄÄN MISTÄ SAA PÄÄASIALLISEN TOIMEENTULON 1 Maanviljelijä TÄTÄ NYKYÄ) 2 Ammattitaidoton työväestö 1 Kokopäivätoimessa kodin ulko- 3 Ammattitaitoinen työväestö puolella 4 Toimihenkilöt 2 Osapäivä- tai osaviikkotyössä 5 Johtavassa asemassa olevat kodin ulkopuolella Ansiotyötä kotona 33. (JOS PÄÄHENKILÖ ON YRITTÄJÄ) Minkä 4 Maatalousyrittäjä alan yritys Teillä tai perheellänne 5 Muu yrittäjä on? (MAHDOLLISIMMAN TARKASTI) 6 Osallistuva perheenjäsen 7 Ei ansiotyössä/ei yrittäjä

11 10 VALKOINEN LOMAKE 34. (JOS PÄÄHENKILÖ ON YRITTÄJÄ) 40. Kohdehenkilö on... Entä kuinka monta työntekijää 1 Nainen yrityksessänne on? (OSALLISTUVIA 2 Mies PERHEENJÄSENIÄ EI LASKETA) työntekijää 41. Kohdehenkilön ikä ja syntymä vuosi? 35. (KAIKILTA) Syntymävuosi: Onko teillä tai perheellänne viljelysmaata? (JOS ON) Kuinka v. paljon? v v. 1 Alle 5 ha v ha v ha v ha v ha v. 6 Yli 40 ha v. 7 Ei ole viljelysmaata v X yli 70 v. 36. Mikä on peruskoulutuksenne? Paikkakuntatyyppi? 1 Osa kansakoulua tai vähemmän 2 Kansa- tai kansalaiskoulu 1 Helsinki osa keskikoulua 2 Espoo Suur- 3 Keskikoulu tai osa lukiota 3 Vantaa Helsinki 4 Ylioppilas 4 Kauniainen 5 Muu, mikä? 5 Turku Tampere 7 Lahti, Pori, Oulu, Kuopio 37. Mitä jatko- tai anmattikoulutusta 8 Muut kaupungit ja kauppalat olette saanut? (VÄHINTÄÄN 3 KUU- 9 Maalaiskunnat KAUTTA KESTÄNYT KOULUTUS HUOMIOI DAAN) 43. Kunta? Teollistuneisuusaste (merkitään toimistossa) 38. Mikä on Teidän äidinkielenne? Suomi Ruotsi 44. Vaalipiiri? 3 Muu 1 Helsingin kaupungin Uudenmaanläänin 39. (TULOKORTTI) Mihin näistä tuloluo- 3 Turun läänin eteläinen kista kuulutte, kun kaikkien per- 4 Turun läänin pohjoinen heenjäsenten tulo lasketaan yhteen 5 Hämeen läänin eteläinen veroja vähentämättä? Laskekaa mu- 6 Hämeen läänin pohjoinen kaan myös eläkkeet, yrityksen tuot- 7 Kymen läänin to jne... 8 Mikkelin läänin 1 Alle mk/v. 9 Pohjois-Karjalan läänin mk/v. 0 Kuopion läänin mk/v. X Keski-Suomen läänin mk/v. R Vaasan läänin mk/v. 1 Oulun läänin mk/v. 2 Lapin läänin mk/v mk/v. Kohdehenkilön postiosoite? mk/v mk/v. X Yli mk/v R Ei halua sanoa/ei osaa sanoa Haastattelun kesto min Haastattelun pvm. Osoite HAASTATTELIJA

12 11 PUNAINEN LOMAKE 34. (JOS PÄÄHENKILÖ ON YRITTÄJÄ) 40. Kohdehenkilö on... Entä kuinka monta työntekijää 1 Nainen Yrityksessänne on? (OSALLISTUVIA 2 Mies PERHEENJÄSENIÄ EI LASKETA) työntekijää 41. Kohdehenkilön ikä ja syntymä vuosi? 35. (KAIKILTA) Syntymävuosi: Onko teillä tai perheellänne viljelysmaata? (JOS ON) Kuinka v. paljon? v v. 1 Alle 5 ha v ha v ha v ha v ha v. 6 Yli 40 ha v. 7 Ei ole viljelysmaata v X yli 70 v. 36. Mikä on peruskoulutuksenne? Paikkakuntatyyppi? 1 Osa kansakoulua tai vähemmän 2 Kansa- tai kansalaiskoulu 1 Helsinki osa keskikoulua 2 Espoo Suur- 3 Keskikoulu tai osa lukiota 3 Vantaa Helsinki 4 Ylioppilas 4 Kauniainen 5 Muu, mikä? 5 Turku Tampere 7 Lahti, Pori, Oulu, Kuopio 37. Mitä jatko- tai anmattikoulutusta 8 Muut kaupungit ja kauppalat olette saanut? (VÄHINTÄÄN 3 KUU- 9 Maalaiskunnat KAUTTA KESTÄNYT KOULUTUS HUOMIOI DAAN) 43. Kunta? Teollistuneisuusaste (merkitään toimistossa) 38. Mikä on Teidän äidinkielenne? Suomi Ruotsi 44. Vaalipiiri? 3 Muu 1 Helsingin kaupungin Uudenmaanläänin 39. Mitkä ovat vuositulonne, kun 3 Turun läänin eteläinen kaikkien perheenne jäsenten tu- 4 Turun läänin pohjoinen lot lasketaan yhteen ja veroja 5 Hämeen läänin eteläinen ei vähennetä? Laskekaa mukaan 6 Hämeen läänin pohjoinen myös eläkkeet, yrityksen tuot- 7 Kymen läänin to jne... 8 Mikkelin läänin mk vuodessa 9 Pohjois-Karjalan läänin 0 Kuopion läänin X Keski-Suomen läänin R Vaasan läänin Haastattelun pvm. 1 Oulun läänin 2 Lapin läänin Haastattelun kesto min Kohdehenkilön postiosoite? HAASTATTELIJA Osoite HUOM. FSD:llä ei ole käytettävissä alkuperäistä kyselylomaketta, eikä kysymysten varsinaista muotoilua.

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1002 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1975 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1003 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1976 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2694 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: TERAPEUTIN SUKUPUOLI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2694 SUBSTANCE ABUSE TREATMENT: THERAPISTS GENDER RO- LES 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2206 PERHEHAASTATTELUT LASTEN KÄNNYKÄN KÄYTÖSTÄ 2001-2002 FSD2206 FAMILY INTERVIEWS ON CHILDREN S MOBILE PHONE USE 2001-2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3152 ENERGIA-ASENTEET 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3152 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3152 ENERGIA-ASENTEET 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3152 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3152 ENERGIA-ASENTEET 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3152 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND

KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI 2014-2015 QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND 2014-2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteellise tietoarkistoon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2821 NUORTEN AJATUKSIA KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2821 YOUNG PEOPLE S VIEWS ON DEVELOPMENT COOPERATION 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2821 NUORTEN AJATUKSIA KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2821 YOUNG PEOPLE S VIEWS ON DEVELOPMENT COOPERATION 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2821 NUORTEN AJATUKSIA KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2821 YOUNG PEOPLE S VIEWS ON DEVELOPMENT COOPERATION 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3148 WEALL-MEDIA-AINEISTO TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN TASA-ARVOKYSYMYKSISTÄ 2016 FSD3148 WEALL MEDIA DATA ON EQUALITY ISSUES IN WORKING LIFE AND EDUCA- TION 2016 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992 KYSELYLOMAKE: FSD654 TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2825 ENERGIA-ASENTEET 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2825 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2825 ENERGIA-ASENTEET 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2825 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2825 ENERGIA-ASENTEET 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2825 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007

KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007 KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1293 KOKEMUKSET MASENNUKSEN HOIDOSTA JA TOIPUMISESTA 2002 FSD1293 DEPRESSION TREATMENT AND RECOVERY 2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET

KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET QUESTIONNAIRE: FSD2862 SAFETY OF PEOPLE IN SUPPORTED LIVING 2012: FAMILY MEMBERS Tämä kyselylomake on osa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2830 JUMALANPALVELUSKYSELY 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2830 WORSHIP SERVICE SURVEY 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2830 JUMALANPALVELUSKYSELY 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2830 WORSHIP SERVICE SURVEY 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2830 JUMALANPALVELUSKYSELY 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2830 WORSHIP SERVICE SURVEY 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2771 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2011-2012: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2771 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2011-2012: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999

KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999 KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT

KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2690 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: LAITOSTEN TERAPEUTIT 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2690 DDI DESCRIPTION: SUBSTANCE ABUSE TREATMENT: THE- RAPISTS OF INPATIENT TREATMENT INSTITUTIONS 2008 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2017 YOUNG PEOPLE S POLITICAL PARTICIPATION AND SOCIAL EXCLUSION 1996 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE ämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD08 Kehitysyhteistyötutkimus 997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2437 TYÖUUPUMUSHAASTATTELUT 2001 FSD2437 WORK FATIGUE INTERVIEWS 2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA

KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA 2008-2010 QUESTIONNAIRE: FSD2638 EXPERIENCES OF PARTICIPATION IN THE ARTS EDUCATION YOUTH PROGRAMME "MYRSKY"2008-2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1286 PERHEVÄKIVALTA 2001 FSD1286 EXPERIENCES OF DOMESTIC VIOLENCE 2001 Tämä dokumtti on osa yllä mainittua Yhtskuntatieteellise tietoarkistoon arkistoitua tutkimusainstoa. Dokumttia hyödyntävi tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhtskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusainstoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2948 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2013-2014: ALALUOKAT 4-6 QUESTIONNAIRE: FSD2948 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2013-2014: PRIMARY SCHOOL, GRADES 4-6 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2841 TAMPEREEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN KULUTUSVALIN- NAT 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2841 TAMPEREEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN KULUTUSVALIN- NAT 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2841 TAMPEREEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN KULUTUSVALIN- NAT 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2841 CONSUMER CHOICES OF UNIVERSITY OF TAMPERE STU- DENTS 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2605. CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010. Aineisto-opas

FSD2605. CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010. Aineisto-opas FSD2605 CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1008 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1981 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2203 PERHEHAASTATTELUT LASTEN KÄNNYKÄN KÄYTÖSTÄ 1998 FSD2203 FAMILY INTERVIEWS ON CHILDREN S MOBILE PHONE USE 1998 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot