KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.2.2013,"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2013) 817 final Osa 1/9 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

2 PERUSTELUT 1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tilalämmittimiä ja yhdistelmälämmittimiä (jäljempänä lämmittimet ) käytetään EU:ssa yleisesti sisätilojen lämmitykseen. Tilalämmittimiä käytetään ainoastaan sisätilojen lämmittämiseen, kun taas yhdistelmälämmittimillä tuotetaan myös lämmintä juoma- ja talousvettä. Useimmat nykyisin myynnissä olevat lämmittimet ovat kattiloita, mutta markkinoille on nopeasti tulossa uutta teknologiaa kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitteita, lämpöpumppuja ja kokoonpanoja, joissa lämmittimiin yhdistetään aurinkolämpölaitteita ja/tai lämmönsäätölaitteita. Lämmittimien ympäristövaikutukset EU:ssa ovat merkittävät. Esimerkiksi käytönaikaisen energiankulutuksen arvioidaan olleen petajoulea (289 Mtoe) vuonna 2005, mikä vastaa 698 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Tämän asetuksen tavoitteena on ottaa käyttöön yhdenmukaistettu järjestelmä, jossa tuotteet merkitään niiden energiatehokkuuden ja energiankulutuksen perusteella ja kuluttajille annetaan tietyt vakiomuotoiset tuotetiedot. Merkintävaatimukset tarjoavat myös valmistajille dynaamisen kannustimen parantaa energiatehokkuutta ja nopeuttaa energiatehokkaiden erillisten lämmittimien sekä lämmittimien ja aurinkolämpölaitteiden ja lämmönsäätölaitteiden kokoonpanojen saattamista markkinoille. Tämä delegoitu asetus täydentäisi ehdotettua komission asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta. Yleinen tausta Yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi tehokkuudeltaan alhaisten lämmittimien ja sellaisten tavanomaisten tuotteiden, joissa ei hyödynnetä uusiutuvia energialähteitä eikä yhteistuotantoa, myynti jatkuu edelleen tasaisena, on se, että loppukäyttäjät tekevät ostopäätöksensä tuotteen hankintahinnan eivätkä elinkaarikustannusten perusteella. Tätä tilannetta ei helpota nykyinen käytäntö, jossa ympäristökustannuksia ei kokonaisuudessaan sisällytetty energian hintaan. Lisäksi ostajien saatavilla on vain rajallisesti tietoa lämmittimien energiatehokkuudesta, minkä vuoksi informaatio on epäsymmetristä, etenkin jos lämmittimet on yhdistetty muihin tuotteisiin. Tämän seurauksena energiatehokkuuden kustannustehokkaat parannusmahdollisuudet jäävät usein loppukäyttäjiltä huomaamatta. Toinen ongelma ovat ristiriitaiset kannustimet: esimerkiksi kiinteistön omistaja, joka ostaa ja asentaa lämmittimen, voi pyrkiä mahdollisimman alhaisiin hankintakustannuksiin, mutta vuokralainen saattaa joutuu maksamaan suurempia energialaskuja. Jälleenmyyjillä, jotka myyvät lämmittimiä loppukäyttäjille ja yleensä asentavat ne, ei myöskään ole yhdenmukaisia tietoja, joita he tarvitsisivat voidakseen tarjota loppukäyttäjille lämmitystuotekokoonpanoja, joita on tullut EU:n markkinoille uusiutuviin energialähteisiin ja yhteistuotantoon perustuvan teknologian käyttöönoton myötä. Tällä ehdotuksella pyritään puuttumaan näihin markkinaesteisiin ottamatta käyttöön EU:n energiamerkit erillisille lämmittimille ja muihin lämmitystuotteisiin yhdistetyille lämmittimille. Merkissä käytetään yleisesti tunnettua asteikkoa A G, joka kattaa erityyppiset tavanomaiset kattilat. Lisäksi otetaan käyttöön kehittyvät huippuluokat A +, A ++ ja A +++, joilla pyritään edistämään yhteistuotannon ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Loppukäyttäjien saataville asetetaan vakiomuotoiset tuotetiedot tuoteselosteissa, internetissä ja mainosmateriaalissa. FI 2 FI

3 Vaikutusten arvioinnin mukaan lämmittimet aiheuttavat noin 16 prosenttia EU-27:n kokonaisenergiankulutuksesta, mikä vastaa suurin piirtein Ranskan vuotuista kokonaisenergiankulutusta. Tämän ehdotuksen tavoitteena on rajoittaa näiden laitteiden energiankulutusta. Arvioiden mukaan ehdotetut uudet ekosuunnitteluvaatimukset ja tässä ehdotuksessa esitetty uusi merkintäjärjestelmä johtaisivat vuoteen 2020 mennessä yhdessä noin petajoulen (45 Mtoe) vuotuisiin säästöihin energiankulutuksessa, mikä vastaa noin 110 megatonnin hiilidioksidipäästöjä ja Tšekin vuotuista kokonaisenergiankulutusta, verrattuna tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi. Voimassa olevat aiemmat säännökset Ehdotetussa ekosuunnittelua koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä lämmittimille asetetaan energiatehokkuutta, äänitehotasoa ja typen oksidien päästöjä koskevia vaatimuksia, minkä lisäksi näiden tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa käsitellään seuraavissa säädöksissä, joskaan ei energiamerkinnän alalla: neuvoston direktiivi 92/42/ETY 1, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista (korvataan ehdotetulla lämmittimiä koskevalla ekosuunnittelusäädöksellä); komission päätös 2007/742/EY 2, annettu 9 päivänä marraskuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi sähkökäyttöisille, kaasukäyttöisille ja absorptiolämpöpumpuille; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU 3, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, rakennusten energiatehokkuudesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY 4, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY 5, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006 6, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/142/EY 7, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista; komission delegoitu asetus (EU) N:o 626/2011 8, annettu 4 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä huoneilmastointilaitteiden energiamerkinnän osalta (ainoastaan ilma-ilmalämpöpumput). Johdonmukaisuus unionin muiden politiikkojen ja tavoitteiden kanssa EYVL L 167, , s. 17. EUVL L 301, , s. 14. EUVL L 153, , s. 13. EUVL L 52, , s. 50. EUVL L 140, , s. 16. EUVL L 161, , s. 1. EUVL L 330, , s. 10. EUVL L 178, , s. 1. FI 3 FI

4 Energiatehokkaiden lämmittimien markkinaosuuden kasvattaminen uusien energiatehokkuusluokkien ja ehdotettujen ekosuunnitteluvaatimusten avulla edistää osaltaan 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttamista vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on asetettu energiatehokkuuden toimintasuunnitelmassa (KOM(2006) 545) ja vahvistettu Energia strategiaa koskevassa komission tiedonannossa (KOM(2010) 639) ja vuoden 2011 energiatehokkuussuunnitelmassa (KOM(2011) 109). Tällä ehdotuksella edistetään energiatehokkaiden tuotteiden markkinoille tuloa, mikä vastaa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa strategian keskeisiä tavoitteita, sillä se parantaa merkittävästi energiatehokkuutta, tukee siirtymistä resurssitehokkaaseen talouteen, kannustaa investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen ja luo tasapuoliset markkinaolosuhteet lämmitystuotteille. Lämmittimien energiamerkintää koskeva ehdotus on linjassa komission teollisuuspolitiikan kanssa, erityisesti kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelman (KOM(2008) 397) ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (KOM(2008) 800) kanssa. Viimeksi mainitussa energiatehokkuus mainitaan yhtenä tärkeimmistä painopistealoista ja korostetaan muun muassa sellaisten tuotteiden nopean käyttöönoton edistämistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia. Direktiivin 2010/30/EU 9 täytäntöönpano edistää myös EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET Intressitahojen kuuleminen Kansainvälisiä ja EU:n sidosryhmiä ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuultiin heti taustaselvityksen alusta lähtien, ja ekosuunnitteluvaatimusten ohella myös energiamerkinnöistä keskusteltiin ekologisen suunnittelun puitedirektiivillä 2009/125/EY 10 perustetussa ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumissa. Kuulemisfoorumi koostuu jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja siinä on tasapuolinen edustus myös eri sidosryhmillä kuten laitevalmistajilla, vähittäismyyjillä ja ympäristö- ja kuluttajajärjestöillä. Komissio esitteli 29. helmikuuta 2008, 8. heinäkuuta 2008 ja kesäkuuta 2009 järjestetyissä kuulemisfoorumin kokouksissa valmisteluasiakirjat, joissa ehdotetaan lämmittimien ja vedenlämmittimien 11 ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintäjärjestelmää. Valmisteluasiakirjoista keskusteltiin myös 11. huhtikuuta 2011 järjestetyssä ekologisen suunnittelun sääntelykomitean kokouksessa, 29. kesäkuuta 2012 järjestetyssä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kokouksessa ja 6. syyskuussa 2012 järjestetyssä sidosryhmien kokouksessa. Kaikki asiaa koskevat valmisteluasiakirjat toimitettiin jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja sidosryhmille ja kuulemisfoorumin valmisteluasiakirjat julkaistiin komission CIRCAtietokannassa kirjallisesti saatujen sidosryhmien kommenttien kanssa. Aloitteesta keskusteltiin myös useaan otteeseen komission henkilöstön ja sidosryhmien ja jäsenvaltioiden edustajien kokouksissa ja myös kansainvälisten kumppaneiden kuten Japanin ja Yhdysvaltojen kanssa. Asetusluonnoksesta ilmoitettiin 4. kesäkuuta 2012 Maailman kauppajärjestölle WTO:lle kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että toimenpide ei aiheuta kaupan esteitä. Kesäkuussa 2010 ja maaliskuussa 2011 käynnistettiin vielä asiantuntijatason kirjallisia lisäkuulemisia lämmittimien ja vedenlämmittimien ekosuunnittelua ja energiamerkintää EUVL L 153, , s. 1. EUVL L 285, , s. 10. Vedenlämmittimiä käsitellään erillisessä ehdotuksessa. FI 4 FI

5 koskevista päivitetyistä valmisteluasiakirjoista, joissa oli otettu huomioon aiemmin kuulemisfoorumissa saadut kommentit. Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Sidosryhmät ja jäsenvaltiot suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti lämmittimien energiamerkintäjärjestelmään. Tärkeimpien sidosryhmien kannat komission ehdotuksen keskeisiin piirteisiin voidaan tiivistää seuraavasti: Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet Toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvat kattilat ja lämpöpumput, joiden nimellislämpöteho on enintään 70 kilowattia, yhteistuotantolämmittimet, joiden suurin sähköntuotantokapasiteetti on alle 50 kilowattia (siten kuin ne on määritelty direktiivissä 2004/8/EY), ja kokoonpanot, joissa lämmittimet on yhdistetty aurinkolämpölaitteisiin ja/tai lämmönsäätölaitteisiin. Lämmittimet olisi oltava suunniteltu käyttämään kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, myös biomassasta tuotettuja (ei kuitenkaan pääasiallisena polttoaineena), sähköä sekä ympäristö- tai hukkalämpöä. Tuotteen merkintä Jäsenvaltiot ja sidosryhmät hyväksyvät yleisesti tuotemerkinnän. Kuluttajajärjestöt pyysivät, että merkinnät pidetään yksinkertaisina loppukäyttäjien kannalta, ja vaativat, että energiamerkeissä ilmoitetaan äänitehotasot. Eräät valmistajat ja eräät jäsenvaltiot pyysivät, että merkistä poistetaan prosentteina esitetty hyötysuhde, koska lämmittimien testiolosuhteet poikkeavat toisistaan, mutta ehdottivat, että prosentteina esitetty hyötysuhde säilytetään tuoteselosteessa. Lämpöpumpputeollisuus ja useat jäsenvaltiot kannattivat erillistä merkkiä matalan lämpötilan lämpöpumpuille. Mahdollisuus matalan lämpötilan sovellukseen olisi ilmoitettava myös keskilämpötilan lämpöpumpuissa. Myös integroidun lisälämmittimen käytöstä olisi aina mainittava merkissä. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät esittivät lämmittimien tuotemerkistä useita toisistaan poikkeavia näkemyksiä, joiden keskeiset osatekijät ovat seuraavat: Yksi pakollinen merkki, jonka avulla kaikki lämmittimet olisi merkittävä asteikolla, jonka ylin luokka on A +++. Kaikissa lämmittimissä olisi oltava pakollinen merkki, jossa käytettävän asteikon ylin luokka on A ++. Vaihtoehtoisesti lämpöpumpuissa ja mikroyhteistuotantoyksiköissä voisi olla vapaaehtoinen merkki, jonka asteikon ylin luokka on A +++. Merkeissä olisi lisäksi esitettävä energiatehokkuus prosentteina. Kaksi pakollista merkkiä, jolloin lämmityskattiloissa olisi oltava pakollinen merkki, jonka asteikon ylin luokka on A +, ja lämpöpumpuissa ja mikroyhteistuotantoyksiköissä olisi oltava pakollinen merkki, jonka asteikon ylin luokka on A +++. Yhteistuotantolämmittimien valmistajia edustavat sidosryhmät pyysivät kahta erilaista tuotemerkkiä: yhtä yhteistuotanto-osalle, joka on pääosa, ja toista integroidulle lisälämmittimelle. Ei ole kuitenkaan tuotemerkintöjä koskevan yleisen lähestymistavan mukaista, että yhdessä markkinoille saatetussa tuotteessa olisi useampi kuin yksi tuotemerkki. Yhdistelmälämmittimien osalta jäsenvaltiot ja sidosryhmät pyysivät, että energiamerkintä kattaa yhdessä merkissä tilalämmitystoiminnon ja vedenlämmitystoiminnon, joskin viimeksi mainitun vedenlämmittimien energiamerkintää koskevan erillisen delegoidun asetuksen mukaisesti. Yhdistelmälämmittimien pitäisi kattaa tavanomaisten kattilalämmittimien lisäksi myös lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet. FI 5 FI

6 Kokoonpanon merkintä Tuotemerkinnät auttavat antamaan vakiomuotoisia tietoja loppukäyttäjille erillisistä lämmittimistä, mutta lämmittimien ja aurinkolämpölaitteiden ja/tai lämmönsäätölaitteiden kokoonpanoista annetaan tietoja vain rajallisesti. Tämän markkinaesteen poistamiseksi ehdotetaan kokoonpanon merkintää. Useat jäsenvaltiot ja valmistajat pyysivät, että ehdotettua kokoonpanon tuoteselostetta täydennettäisiin muodoltaan tavanomaista tuotemerkintää muistuttavalla pystysuoralla merkillä, mikä mahdollistaisi paremman kommunikaation vähittäismyyjän ja loppukäyttäjän välillä. Useimmat jäsenvaltiot ja sidosryhmät tukivat kokoonpanon merkintää ja tuoteselostetta, joskin eräät jäsenvaltiot katsoivat, että kokoonpanon tuoteseloste voitaisiin sisällyttää rakennusten energiatehokkuutta koskevaan direktiiviin 2010/30/EU. Siksi ehdotetaan lauseketta, jossa selvennetään, että kokoonpanon tuoteseloste koskee tuotekokoonpanojen energiatehokkuutta eikä rakennusten energiatehokkuutta. Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuteen vaikuttavat myös muut tekijät kuten jakelujärjestelmän lämpöhäviöt ja tuotteiden mitoittaminen suhteessa rakennuksen kokoon ja ominaispiirteisiin, muun muassa eristykseen. Tavarantoimittajat pyysivät, että ne voisivat saattaa markkinoille lämmittimien ja aurinkolämpölaitteiden ja/tai lämmönsäätölaitteiden kokoonpanoja yhdistelminä, varsinkin kun markkinoiden rakenne estää niitä toimimasta jälleenmyyjinä (vähittäiskauppiaina tai asentajina). Toisaalta eräät aurinkolämpölaitteiden ja lämmönsäätölaitteiden toimittajat, lähinnä pk-yritykset, pelkäsivät vilpillistä kilpailua. Siksi useat jäsenvaltiot ehdottivat, että tavarantoimittajille ja myös jälleenmyyjille olisi annettava oikeus laatia kokoonpanon merkintä ja seloste. Jälleenmyyjän olisi laadittava kokoonpanon seloste lämmittimien, aurinkolämpölaitteiden ja lämmönsäätölaitteiden tavarantoimittajien toimittamien tuoteselosteiden pohjalta. Jälleenmyyjä voi koota uudelleen tavarantoimittajan toimittaman kokoonpanon eli laatia uuden kokoonpanon merkinnän ja selosteen tehokkaamman lämmönsäätölaitteen tai muun osan kanssa. Eräät jäsenvaltiot pyysivät lisäksi, että tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien olisi mainostettava kokoonpanon tehokkuutta (jos kokoonpanossa on mainoksia). Jälleenmyyjän vastuu rajoittuu yksinkertaiseen laskelmaan, joka tehdään tavarantoimittajilta saatujen tuoteselosteiden perusteella. Tukeakseen jälleenmyyjiä, joista suuri osa on pkyrityksiä, komissio julkaisee malleja ja ohjeita energiamerkintöjä käsittelevällä internetsivustollaan 12. Useat jäsenvaltiot ja sidosryhmät pyysivät, että kokoonpanojen merkintä otetaan käyttöön vapaaehtoiselta pohjalta. Pakollisia tuote- ja kokoonpanomerkintöjä ehdotetaan kuitenkin seuraavista syistä. Ei riitä, että loppukäyttäjille annetaan tuotemerkintöjä ainoastaan erillisistä lämmittimistä. Loppukäyttäjillä ei ole myyntipisteessä riittävästi tietoja, jotta he voisivat tehdä perusteltuja valintoja uusista lämmityskokoonpanoista, jotka koostuvat useista lämmittimistä (kattilat, lämpöpumput ja/tai yhteistuotantoyksiköt) yhdistettyinä aurinkolämpölaitteisiin ja/tai lämmönsäätölaitteisiin. Kokoonpanon energiatehokkuus ei ole yksinkertaisesti sen osien summa. Komissio on antanut eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon laatia standardoituja energiatehokkuustoimenpiteitä ja laskentamenetelmiä lämmitinkokoonpanoille. 12 FI 6 FI

7 Sidosryhmät esittivät myös muita huomautuksia tuoteselosteista. Paisuntasäiliön vaikutus energiatehokkuuteen olisi poistettava tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden laskelmasta, koska ei-moduloivien kattiloiden tarpeeton korjauskerroin on poistettu. Ensisijaisten lämmittimien ja toissijaisten lisälämmittimien lämpötehojen väliset kiinteät suhteet olisi korvattava todellisten suhteiden painotuksella niiden oletusarvojen perusteella, joita on kehitetty rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä, esimerkiksi standardeissa NEN 7020 ja DIN Yhdistelmälämmittimien ja muiden tuotteiden kokoonpanojen vedenlämmitystoiminnon tuoteselosteen olisi oltava samanlainen kuin vedenlämmitinkokoonpanojen tuoteseloste, jota ehdotetaan vedenlämmitinten energiamerkintää koskevassa erillisessä delegoidussa asetuksessa. Energiamerkinnän asteikko Periaate yhden primäärienergiakulutukseen perustuvan energiatehokkuusluokituksen käytöstä hyväksyttiin yleisesti. Periaatteen mukaisesti tuotteen ja kokoonpanon merkinnässä käytetään yhtä asteikkoa kaikille lämmitysteknologioille, jotta lämmittimille luodaan tasapuoliset markkinaolosuhteet ja voidaan edistää energian sisämarkkinoiden toimintaa. Eräät jäsenvaltiot ja sidosryhmät pitivät kuitenkin parempina teknologia- ja polttoainekohtaisia asteikkoja. Sidosryhmät pyysivät energialuokkien määrittelemistä siten, että paras tavanomainen tekniikka, eli kondenssitekniikka, voisi saavuttaa enintään luokan A. Luokat A + A +++ olisi varattava ainoastaan yhteistuotantoa ja uusiutuvia energialähteitä käyttäville lämmittimille. Lämpöpumppujen valmistajia edustavat sidosryhmät pyysivät, että luokka A + alkaisi 115 prosentista, mikä vastaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY liitteessä VII annettuja lämpöpumpuilla tuotetun uusiutuvan energian määrän laskentaa koskevia sääntöjä. Samalla kuitenkin ehdotetaan, että myös yhteistuotantolämmittimien pitäisi voida saavuttaa luokka A +. Eräät jäsenvaltiot ja ympäristöjärjestöt ehdottivat sähkökattiloiden huomioon ottamista energiamerkintäasteikossa (ne voisivat saavuttaa enintään luokan D) ja luokkien A ++ /A +++ kynnyksen korottamista 130 prosentista 150 prosenttiin. Yksi jäsenvaltio pyysi ekosuunnitteluvaatimusten yhteensovittamista asianomaisten energiamerkin luokkarajojen kanssa. Tarvitaan kuitenkin toisenlaista lähestymistapaa, jotta enemmän ja vähemmän energiatehokkaat lämmittimet voidaan erottaa toisistaan yhdellä asteikolla. Esimerkiksi kattiloiden ekosuunnitteluvaatimus on yleisesti 86 prosenttia (kondenssitekniikka), kun taas luokan A raja on 90 prosenttia, mikä mahdollistaa enemmän ja vähemmän energiatehokkaiden kondenssikattiloiden erottamisen toisistaan. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät tukivat ehdotusta, jonka mukaan matalan lämpötilan lämpöpumppujen merkintäasteikko asetetaan 25 prosenttiyksikköä korkeammalle kuin keskilämpötilan sovellusten asteikko. Yhteistuotantolaitteiden valmistajat ehdottivat vaihtoehtoista energiatehokkuuden laskentamenetelmää, jotta voitaisiin varmistaa tasapuoliset markkinaolosuhteet lämpöpumppujen kanssa. Tätä ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty, koska uusiutuviin energialähteisiin perustuvien teknologioiden pitäisi periaatteessa voida saavuttaa muita teknologioita korkeampia energialuokkia ja koska siinä yliarvioitaisiin yhteistuotantotilalämmittimien sähköntuotannon energiatehokkuus. Eräiden sidosryhmien mukaan energialuokkien tulisi jakautua tasaisesti. Pitkällä aikavälillä Euroopan energiapolitiikka voi johtaa siihen, että lämmittimien energialuokat jakautuvat jotakuinkin tasaisesti. Tällä hetkellä on kuitenkin olemassa erilaisia tavanomaisia, uusia ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämmitysteknologioita, jotka vaativat erilaista jaottelua eri energialuokissa dynaamisen markkinamuutoksen aikaan saamiseksi. FI 7 FI

8 Aikataulu Aikataulusta esitettiin poikkeavia näkemyksiä, jotka vaihtelivat energiamerkinnän välittömästä vapaaehtoisesta käyttöönotosta kolmevaiheiseen lähestymistapaan, jossa käyttöönotto tapahtuu portaittain kuuden vuoden kuluessa. Valmistajat pyysivät, että energiamerkinnän aikataulu sovitetaan yhteen ekosuunnitteluvaatimusten aikataulun kanssa. Kun otetaan huomioon EU:n energiamerkinnän käyttöönottoon tarvittava aika sekä se, että tällä hetkellä ei ole käytössä energiamerkkiä, useimmat sidosryhmät eivät tukeneet merkin välitöntä vapaaehtoista käyttöä. Lisäksi kuluttajajärjestöt katsoivat, että erilaiset rinnakkaiset merkintäasteikot hämmentäisivät kuluttajia. Kolmannen osapuolen tekemä varmennus Valmistajat ehdottivat kolmannen osapuolen tekemää varmennusta itsearvioinnin sijaan, koska on olemassa riski, että lämmittimien ympäristönäkökohtien suuria parannusmahdollisuuksia ei saavuteta. Tällaisella varmennuksella voitaisiin myös tukea markkinavalvontaa. Kolmannen osapuolen tekemä varmennus ei ole kuitenkaan oikeudellisesti mahdollista energiamerkintädirektiivin 2010/30/EU nojalla. Testaus- ja laskentamenetelmät Eräät jäsenvaltiot ja valmistajat pyysivät lämmönsäätöluokan I poistamista, koska kyseisissä jäsenvaltioissa ei ole luvallista käyttää säätöluokan I kattiloita. Eräs passiivisten hukkalämmön talteenottolaitteiden valmistaja pyysi, että ehdotettua siirtymäkauden mittausmenetelmää, jonka avulla otetaan huomioon tämän tuoteryhmän vaikutus energiatehokkuuteen, muutettaisiin, jotta siinä otettaisiin paremmin huomioon suuret passiiviset hukkalämmön talteenottolaitteet. Asiantuntijat eivät ole kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen tällaisesta muutetusta mittausmenetelmästä. Komissio on antanut eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon laatia yhdenmukaistettu standardi passiivisiin hukkalämmön talteenottolaitteisiin liittyville mittausmenetelmille, jotta asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä voitaisiin arvioida, onko passiiviset hukkalämmön talteenottolaitteet syytä sisällyttää asetuksen soveltamisalaan. Eräät sidosryhmät huomauttivat, että taajuuspainotetun äänitehotason L WA yksikkö on db. Sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kommentit on otettu huomioon asetuksessa. Asiantuntijatiedon käyttö Tieteellinen asiantuntemus Ulkopuolista asiantuntemusta hyödynnettiin pääasiassa taustaselvityksessä, joka sisälsi asiaan liittyvän teknisen, taloudellisen ja ympäristöanalyysin. Taustaselvityksen laati ulkopuolisten konsulttien ryhmä komission energian pääosaston toimeksiannosta. Tärkeimmät organisaatiot ja asiantuntijat, joita on kuultu Taustaselvitys toteutettiin avoimena prosessina, jossa otettiin huomioon lausunnot asianosaisilta sidosryhmiltä, kuten laitevalmistajilta, asentajilta, jälleenmyyjiltä ja niiden järjestöiltä, ympäristöjärjestöiltä, kuluttajajärjestöiltä, EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden asiantuntijoilta sekä EU:n ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Tiivistelmä saaduista ja huomioon otetuista asiantuntijalausunnoista Peruuttamattomia seurauksia aiheuttavia vakavia riskejä ei havaittu. Vaikutusten arviointi FI 8 FI

9 Mahdollisen toimenpiteen vaikutusten arviointi suoritettiin direktiivin 2009/125/EY 15 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin useita toimintavaihtoehtoja sellaisen markkinamuutoksen saavuttamiseksi, jolla sopiva tavoitetaso toteutuu. Näihin vaihtoehtoihin kuuluivat toiminnan jatkaminen entiseen tapaan, itsesääntely, pelkkä energiamerkintä, pelkkä ekosuunnitteluasetus, kahden viimeksi mainitun yhdistelmä sekä lämmitysjärjestelmiä koskevat vaatimukset ainoastaan rakennusten energiatehokkuutta koskevassa direktiivissä. Toisaalta, koska komissiolla on selvä lainsäädännöllinen valtuutus vahvistaa lämmittimien ekosuunnittelua ja energiamerkintää koskevat vaatimukset, muita vaihtoehtoja kuin täytäntöönpanotoimenpidettä analysoitiin vain siinä määrin kuin täytäntöönpanosäädöksen antaminen sitä edellytti, ja painopiste oli ehdotetun täytäntöönpanoasetuksen arvioinnissa. Energiamerkintöjen käyttöönottoon perustuvien toimintavaihtoehtojen vaikutuksia tarkasteltiin suhteessa skenaarioon, jossa mitään uusia toimenpiteitä ei toteuteta. Kustannusten ja hyötyjen arvioinnin perusteella ekosuunnitteluvaatimusten, energiamerkinnän ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien järjestelmävaatimusten yhdistelmää pidettiin parhaana vaihtoehtona, jolla voidaan korjata markkinoiden puutteellinen toiminta ympäristönsuojelulliselta tasoltaan parempien lämmittimien yleistymisessä, sillä tämä yhdistelmä täyttää parhaiten ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivien vaatimukset. Näistä syistä valittiin vaihtoehto, jossa samanaikaisesti hyväksytään ekosuunnitteluvaatimukset ja otetaan käyttöön tuotteiden ja kokoonpanojen merkintäjärjestelmä, koska näin saavutetaan suurimmat säästöt. Se oli myös kaikkien sidosryhmien parhaana pitämä vaihtoehto. Lämmittimien tuotemerkinnän osalta vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin yhtä pakollista merkkiä, jolla kaikki lämmittimet olisi merkittävä käyttäen dynaamista asteikkoa, jonka korkein luokka on A +++ ; tätä pidettiin ympäristösäästöjen ja taloudellisten hyötyjen kannalta parhaana vaihtoehtona. Näin voidaan varmistaa seuraavien tavoitteiden saavuttaminen: jo saavutettu energiatehokkuuden parantuminen jatkuu, kun loppukäyttäjille annetaan vakiomuotoisia tietoja ja epäsymmetrisestä informaatiosta ja ristiriitaisista kannustimista johtuvat markkinaesteet poistetaan; markkinoilla siirrytään energiatehokkaisiin lämmittimiin ja lämmitinkokoonpanoihin, joihin on yhdistetty uutta ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa teknologiaa; tasapuolinen kilpailu ja tuotteiden eriyttäminen parantaa energiatehokkuutta entisestään; kustannustehokas energiankulutuksen taso saavutetaan; kestävien tuotteiden EU-sisämarkkinoiden laajentuminen parantaa alan kilpailukykyä; tavarantoimittajille, mukaan lukien pk-yritykset, ei aiheudu kohtuuttomia rasitteita, koska siirtymäkausissa otetaan huomioon tuotekehityssyklien kesto; EU:n työllisyyteen ei kohdistu kielteisiä vaikutuksia. 3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Ehdotetussa toimenpiteessä vahvistetaan uudet pakollista merkintää ja vakiomuotoisia tuotetietoja koskevat vaatimukset tavarantoimittajille, jotka saattavat markkinoille ja/tai FI 9 FI

10 ottavat käyttöön lämmittimiä, lämmönsäätölaitteita, aurinkolämpölaitteita (pelkästään aurinkolämmöllä toimivat järjestelmät, aurinkokeräimet, aurinkolämpösäiliöt ja muut aurinkolämpötuotteet, jotka saatetaan erikseen markkinoille) tai lämmittimistä ja lämmönsäätölaitteista ja/tai aurinkolämpölaitteista koostuvia kokoonpanoja, sekä jälleenmyyjille, jotka tarjoavat ostettaviksi erillisiä lämmittimiä ja lämmittimistä ja aurinkolämpölaitteista ja/tai lämmönsäätölaitteista koostuvia kokoonpanoja. Toimenpiteen soveltamisala on sama kuin ehdotetun ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen, jossa asetetaan ekosuunnitteluvaatimukset lämmittimien energiatehokkuudelle, äänitehotasolle ja typen oksidien päästöille. Lämmittimien energiatehokkuusluokitus perustuu direktiivissä 2010/30/EU vahvistettuun järjestelmään siten, että tilalämmitykselle on määritelty yksi energiatehokkuusasteikko, joka kattaa kattilat, yhteistuotantolaitteet, lämpöpumput ja aurinkolämpölaitteet. Kaksi vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen otetaan käyttöön asteikko, jossa luokat G A on varattu tavanomaisille lämmittimille (G D sähkökattiloille, C B ei-kondensoiville kattiloille useiden asuntojen rakennuksissa ja B A kondenssikattiloille) ja korkeammat luokat A + yhteistuotantolaitteille ja A ++ lämpöpumpuille. Kuusi vuotta delegoidun asetuksen voimaantulon jälkeen merkintäasteikon huipulle lisätään uusi luokka A +++, jollei viisi vuotta asetuksen voimaantuloon jälkeen tehtävässä uudelleentarkastelussa muuta ilmene, kun taas luokat G E poistuvat käytöstä tiukempien ekosuunnitteluvaatimusten myötä. Näin varmistetaan markkinoiden dynaaminen siirtyminen energiatehokkaisiin lämmittimiin, joissa käytetään uutta ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa teknologiaa. Energialuokka A +++ otettaisiin käyttöön kuusi vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen, mikä on vuotta myöhemmin kuin vaikutusten arvioinnissa parhaaksi katsotussa vaihtoehdossa. Tämä pidempi aika valittiin, jotta perinteisillä kattiloiden valmistajilla olisi enemmän aikaa mukauttaa lämmitinteknologioitaan. Yhdistelmälämmittimien vedenlämmitystoiminnon osalta käytetään vedenlämmittimien energiamerkintää koskevassa asetuksessa määriteltyä tehokkuusasteikko. Tuotemerkissä ilmoitetaan loppukäyttäjille äänitehotaso. Lämmittimistä on annettava vakiomuotoisia tuotetietoja, kuten tuoteseloste ja tekninen dokumentaatio. Lisäksi määritellään vaatimukset tiedoista, jotka on annettava lämmittimien kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa. Koska lämmittimiä voidaan myydä kokoonpanoina, joihin sisältyy muita lämmitystuotteita kuten aurinkolämpölaitteita ja lämmönsäätölaitteita, käyttöön otetaan kokoonpanon merkintä ja tuoteselosteeseen sisältyvä kattava laskelma, jotta loppukäyttäjä voi saada tietoja tuotekokoonpanon kokonaisenergiatehokkuudesta. Tavarantoimittaja ja myös jälleenmyyjä voi laatia kokoonpanon merkinnän ja selosteen. Kokoonpanon merkintä perustuu energiatehokkuusluokkiin G A +++, mikä vastaa tällaisten kokoonpanojen mahdollisesti parempaa energiatehokkuutta. Ehdotetut tuote- ja kokoonpanomerkinnät ja vakiomuotoiset tuotetiedot auttavat korjaamaan lämmittimiä ostavien henkilöiden tiedonpuutetta ja tasoittamaan rakennusten omistajien ja vuokralaisten ristiriitaisia kannustimia. Tässä asetuksessa käytetään samoja mittausmenetelmiä ja tarkastusmenettelyä markkinavalvontaa varten kuin ehdotetussa ekosuunnittelua koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä. Oikeusperusta Delegoidulla asetuksella pannaan täytäntöön direktiivi 2010/30/EU ja erityisesti sen 10 artikla. FI 10 FI

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 12.7.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 12.7.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 12.7.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä asuinrakennuksiin

Lisätiedot

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Vesikiertoiset lämmittimet

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Vesikiertoiset lämmittimet EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Vesikiertoiset lämmittimet EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 26.9.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 258/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2013 C(2013) 817 final Osa 9/9 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 81/18 Euroopan unionin virallinen lehti 21.3.2012 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 244/2012, annettu 16 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS 93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011 ENVE-V-014 Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS ALUEIDEN KOMITEA muistuttaa, että on hyvin tärkeää kunnioittaa eri hallintotasojen toimivaltuuksia ja noudattaa

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 304/18 Euroopan unionin virallinen lehti 22.11.2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.4.2010 KOM(2010)186 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Eurooppalainen puhtaiden ja energiatehokkaiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), 27.10.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 283/33 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/77/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2011 KOM(2011) 794 lopullinen 2011/0374 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.12.2005 KOM(2005) 670 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2009/564/EY) (9) Sen vuoksi päätös 2005/338/EY olisi korvattava.

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2009/564/EY) (9) Sen vuoksi päätös 2005/338/EY olisi korvattava. L 196/36 Euroopan unionin virallinen lehti 28.7.2009 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi leirintäaluepalveluille

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI

ENERGIAUNIONIPAKETTI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIAUNIONIPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE, ALUEIDEN KOMITEALLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot