KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.2.2013,"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2013) 817 final Osa 1/9 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

2 PERUSTELUT 1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tilalämmittimiä ja yhdistelmälämmittimiä (jäljempänä lämmittimet ) käytetään EU:ssa yleisesti sisätilojen lämmitykseen. Tilalämmittimiä käytetään ainoastaan sisätilojen lämmittämiseen, kun taas yhdistelmälämmittimillä tuotetaan myös lämmintä juoma- ja talousvettä. Useimmat nykyisin myynnissä olevat lämmittimet ovat kattiloita, mutta markkinoille on nopeasti tulossa uutta teknologiaa kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitteita, lämpöpumppuja ja kokoonpanoja, joissa lämmittimiin yhdistetään aurinkolämpölaitteita ja/tai lämmönsäätölaitteita. Lämmittimien ympäristövaikutukset EU:ssa ovat merkittävät. Esimerkiksi käytönaikaisen energiankulutuksen arvioidaan olleen petajoulea (289 Mtoe) vuonna 2005, mikä vastaa 698 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Tämän asetuksen tavoitteena on ottaa käyttöön yhdenmukaistettu järjestelmä, jossa tuotteet merkitään niiden energiatehokkuuden ja energiankulutuksen perusteella ja kuluttajille annetaan tietyt vakiomuotoiset tuotetiedot. Merkintävaatimukset tarjoavat myös valmistajille dynaamisen kannustimen parantaa energiatehokkuutta ja nopeuttaa energiatehokkaiden erillisten lämmittimien sekä lämmittimien ja aurinkolämpölaitteiden ja lämmönsäätölaitteiden kokoonpanojen saattamista markkinoille. Tämä delegoitu asetus täydentäisi ehdotettua komission asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta. Yleinen tausta Yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi tehokkuudeltaan alhaisten lämmittimien ja sellaisten tavanomaisten tuotteiden, joissa ei hyödynnetä uusiutuvia energialähteitä eikä yhteistuotantoa, myynti jatkuu edelleen tasaisena, on se, että loppukäyttäjät tekevät ostopäätöksensä tuotteen hankintahinnan eivätkä elinkaarikustannusten perusteella. Tätä tilannetta ei helpota nykyinen käytäntö, jossa ympäristökustannuksia ei kokonaisuudessaan sisällytetty energian hintaan. Lisäksi ostajien saatavilla on vain rajallisesti tietoa lämmittimien energiatehokkuudesta, minkä vuoksi informaatio on epäsymmetristä, etenkin jos lämmittimet on yhdistetty muihin tuotteisiin. Tämän seurauksena energiatehokkuuden kustannustehokkaat parannusmahdollisuudet jäävät usein loppukäyttäjiltä huomaamatta. Toinen ongelma ovat ristiriitaiset kannustimet: esimerkiksi kiinteistön omistaja, joka ostaa ja asentaa lämmittimen, voi pyrkiä mahdollisimman alhaisiin hankintakustannuksiin, mutta vuokralainen saattaa joutuu maksamaan suurempia energialaskuja. Jälleenmyyjillä, jotka myyvät lämmittimiä loppukäyttäjille ja yleensä asentavat ne, ei myöskään ole yhdenmukaisia tietoja, joita he tarvitsisivat voidakseen tarjota loppukäyttäjille lämmitystuotekokoonpanoja, joita on tullut EU:n markkinoille uusiutuviin energialähteisiin ja yhteistuotantoon perustuvan teknologian käyttöönoton myötä. Tällä ehdotuksella pyritään puuttumaan näihin markkinaesteisiin ottamatta käyttöön EU:n energiamerkit erillisille lämmittimille ja muihin lämmitystuotteisiin yhdistetyille lämmittimille. Merkissä käytetään yleisesti tunnettua asteikkoa A G, joka kattaa erityyppiset tavanomaiset kattilat. Lisäksi otetaan käyttöön kehittyvät huippuluokat A +, A ++ ja A +++, joilla pyritään edistämään yhteistuotannon ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Loppukäyttäjien saataville asetetaan vakiomuotoiset tuotetiedot tuoteselosteissa, internetissä ja mainosmateriaalissa. FI 2 FI

3 Vaikutusten arvioinnin mukaan lämmittimet aiheuttavat noin 16 prosenttia EU-27:n kokonaisenergiankulutuksesta, mikä vastaa suurin piirtein Ranskan vuotuista kokonaisenergiankulutusta. Tämän ehdotuksen tavoitteena on rajoittaa näiden laitteiden energiankulutusta. Arvioiden mukaan ehdotetut uudet ekosuunnitteluvaatimukset ja tässä ehdotuksessa esitetty uusi merkintäjärjestelmä johtaisivat vuoteen 2020 mennessä yhdessä noin petajoulen (45 Mtoe) vuotuisiin säästöihin energiankulutuksessa, mikä vastaa noin 110 megatonnin hiilidioksidipäästöjä ja Tšekin vuotuista kokonaisenergiankulutusta, verrattuna tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi. Voimassa olevat aiemmat säännökset Ehdotetussa ekosuunnittelua koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä lämmittimille asetetaan energiatehokkuutta, äänitehotasoa ja typen oksidien päästöjä koskevia vaatimuksia, minkä lisäksi näiden tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa käsitellään seuraavissa säädöksissä, joskaan ei energiamerkinnän alalla: neuvoston direktiivi 92/42/ETY 1, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista (korvataan ehdotetulla lämmittimiä koskevalla ekosuunnittelusäädöksellä); komission päätös 2007/742/EY 2, annettu 9 päivänä marraskuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi sähkökäyttöisille, kaasukäyttöisille ja absorptiolämpöpumpuille; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU 3, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, rakennusten energiatehokkuudesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY 4, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY 5, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006 6, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/142/EY 7, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista; komission delegoitu asetus (EU) N:o 626/2011 8, annettu 4 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä huoneilmastointilaitteiden energiamerkinnän osalta (ainoastaan ilma-ilmalämpöpumput). Johdonmukaisuus unionin muiden politiikkojen ja tavoitteiden kanssa EYVL L 167, , s. 17. EUVL L 301, , s. 14. EUVL L 153, , s. 13. EUVL L 52, , s. 50. EUVL L 140, , s. 16. EUVL L 161, , s. 1. EUVL L 330, , s. 10. EUVL L 178, , s. 1. FI 3 FI

4 Energiatehokkaiden lämmittimien markkinaosuuden kasvattaminen uusien energiatehokkuusluokkien ja ehdotettujen ekosuunnitteluvaatimusten avulla edistää osaltaan 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttamista vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on asetettu energiatehokkuuden toimintasuunnitelmassa (KOM(2006) 545) ja vahvistettu Energia strategiaa koskevassa komission tiedonannossa (KOM(2010) 639) ja vuoden 2011 energiatehokkuussuunnitelmassa (KOM(2011) 109). Tällä ehdotuksella edistetään energiatehokkaiden tuotteiden markkinoille tuloa, mikä vastaa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa strategian keskeisiä tavoitteita, sillä se parantaa merkittävästi energiatehokkuutta, tukee siirtymistä resurssitehokkaaseen talouteen, kannustaa investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen ja luo tasapuoliset markkinaolosuhteet lämmitystuotteille. Lämmittimien energiamerkintää koskeva ehdotus on linjassa komission teollisuuspolitiikan kanssa, erityisesti kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelman (KOM(2008) 397) ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (KOM(2008) 800) kanssa. Viimeksi mainitussa energiatehokkuus mainitaan yhtenä tärkeimmistä painopistealoista ja korostetaan muun muassa sellaisten tuotteiden nopean käyttöönoton edistämistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia. Direktiivin 2010/30/EU 9 täytäntöönpano edistää myös EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET Intressitahojen kuuleminen Kansainvälisiä ja EU:n sidosryhmiä ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuultiin heti taustaselvityksen alusta lähtien, ja ekosuunnitteluvaatimusten ohella myös energiamerkinnöistä keskusteltiin ekologisen suunnittelun puitedirektiivillä 2009/125/EY 10 perustetussa ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumissa. Kuulemisfoorumi koostuu jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja siinä on tasapuolinen edustus myös eri sidosryhmillä kuten laitevalmistajilla, vähittäismyyjillä ja ympäristö- ja kuluttajajärjestöillä. Komissio esitteli 29. helmikuuta 2008, 8. heinäkuuta 2008 ja kesäkuuta 2009 järjestetyissä kuulemisfoorumin kokouksissa valmisteluasiakirjat, joissa ehdotetaan lämmittimien ja vedenlämmittimien 11 ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintäjärjestelmää. Valmisteluasiakirjoista keskusteltiin myös 11. huhtikuuta 2011 järjestetyssä ekologisen suunnittelun sääntelykomitean kokouksessa, 29. kesäkuuta 2012 järjestetyssä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kokouksessa ja 6. syyskuussa 2012 järjestetyssä sidosryhmien kokouksessa. Kaikki asiaa koskevat valmisteluasiakirjat toimitettiin jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja sidosryhmille ja kuulemisfoorumin valmisteluasiakirjat julkaistiin komission CIRCAtietokannassa kirjallisesti saatujen sidosryhmien kommenttien kanssa. Aloitteesta keskusteltiin myös useaan otteeseen komission henkilöstön ja sidosryhmien ja jäsenvaltioiden edustajien kokouksissa ja myös kansainvälisten kumppaneiden kuten Japanin ja Yhdysvaltojen kanssa. Asetusluonnoksesta ilmoitettiin 4. kesäkuuta 2012 Maailman kauppajärjestölle WTO:lle kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että toimenpide ei aiheuta kaupan esteitä. Kesäkuussa 2010 ja maaliskuussa 2011 käynnistettiin vielä asiantuntijatason kirjallisia lisäkuulemisia lämmittimien ja vedenlämmittimien ekosuunnittelua ja energiamerkintää EUVL L 153, , s. 1. EUVL L 285, , s. 10. Vedenlämmittimiä käsitellään erillisessä ehdotuksessa. FI 4 FI

5 koskevista päivitetyistä valmisteluasiakirjoista, joissa oli otettu huomioon aiemmin kuulemisfoorumissa saadut kommentit. Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Sidosryhmät ja jäsenvaltiot suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti lämmittimien energiamerkintäjärjestelmään. Tärkeimpien sidosryhmien kannat komission ehdotuksen keskeisiin piirteisiin voidaan tiivistää seuraavasti: Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet Toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvat kattilat ja lämpöpumput, joiden nimellislämpöteho on enintään 70 kilowattia, yhteistuotantolämmittimet, joiden suurin sähköntuotantokapasiteetti on alle 50 kilowattia (siten kuin ne on määritelty direktiivissä 2004/8/EY), ja kokoonpanot, joissa lämmittimet on yhdistetty aurinkolämpölaitteisiin ja/tai lämmönsäätölaitteisiin. Lämmittimet olisi oltava suunniteltu käyttämään kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, myös biomassasta tuotettuja (ei kuitenkaan pääasiallisena polttoaineena), sähköä sekä ympäristö- tai hukkalämpöä. Tuotteen merkintä Jäsenvaltiot ja sidosryhmät hyväksyvät yleisesti tuotemerkinnän. Kuluttajajärjestöt pyysivät, että merkinnät pidetään yksinkertaisina loppukäyttäjien kannalta, ja vaativat, että energiamerkeissä ilmoitetaan äänitehotasot. Eräät valmistajat ja eräät jäsenvaltiot pyysivät, että merkistä poistetaan prosentteina esitetty hyötysuhde, koska lämmittimien testiolosuhteet poikkeavat toisistaan, mutta ehdottivat, että prosentteina esitetty hyötysuhde säilytetään tuoteselosteessa. Lämpöpumpputeollisuus ja useat jäsenvaltiot kannattivat erillistä merkkiä matalan lämpötilan lämpöpumpuille. Mahdollisuus matalan lämpötilan sovellukseen olisi ilmoitettava myös keskilämpötilan lämpöpumpuissa. Myös integroidun lisälämmittimen käytöstä olisi aina mainittava merkissä. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät esittivät lämmittimien tuotemerkistä useita toisistaan poikkeavia näkemyksiä, joiden keskeiset osatekijät ovat seuraavat: Yksi pakollinen merkki, jonka avulla kaikki lämmittimet olisi merkittävä asteikolla, jonka ylin luokka on A +++. Kaikissa lämmittimissä olisi oltava pakollinen merkki, jossa käytettävän asteikon ylin luokka on A ++. Vaihtoehtoisesti lämpöpumpuissa ja mikroyhteistuotantoyksiköissä voisi olla vapaaehtoinen merkki, jonka asteikon ylin luokka on A +++. Merkeissä olisi lisäksi esitettävä energiatehokkuus prosentteina. Kaksi pakollista merkkiä, jolloin lämmityskattiloissa olisi oltava pakollinen merkki, jonka asteikon ylin luokka on A +, ja lämpöpumpuissa ja mikroyhteistuotantoyksiköissä olisi oltava pakollinen merkki, jonka asteikon ylin luokka on A +++. Yhteistuotantolämmittimien valmistajia edustavat sidosryhmät pyysivät kahta erilaista tuotemerkkiä: yhtä yhteistuotanto-osalle, joka on pääosa, ja toista integroidulle lisälämmittimelle. Ei ole kuitenkaan tuotemerkintöjä koskevan yleisen lähestymistavan mukaista, että yhdessä markkinoille saatetussa tuotteessa olisi useampi kuin yksi tuotemerkki. Yhdistelmälämmittimien osalta jäsenvaltiot ja sidosryhmät pyysivät, että energiamerkintä kattaa yhdessä merkissä tilalämmitystoiminnon ja vedenlämmitystoiminnon, joskin viimeksi mainitun vedenlämmittimien energiamerkintää koskevan erillisen delegoidun asetuksen mukaisesti. Yhdistelmälämmittimien pitäisi kattaa tavanomaisten kattilalämmittimien lisäksi myös lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet. FI 5 FI

6 Kokoonpanon merkintä Tuotemerkinnät auttavat antamaan vakiomuotoisia tietoja loppukäyttäjille erillisistä lämmittimistä, mutta lämmittimien ja aurinkolämpölaitteiden ja/tai lämmönsäätölaitteiden kokoonpanoista annetaan tietoja vain rajallisesti. Tämän markkinaesteen poistamiseksi ehdotetaan kokoonpanon merkintää. Useat jäsenvaltiot ja valmistajat pyysivät, että ehdotettua kokoonpanon tuoteselostetta täydennettäisiin muodoltaan tavanomaista tuotemerkintää muistuttavalla pystysuoralla merkillä, mikä mahdollistaisi paremman kommunikaation vähittäismyyjän ja loppukäyttäjän välillä. Useimmat jäsenvaltiot ja sidosryhmät tukivat kokoonpanon merkintää ja tuoteselostetta, joskin eräät jäsenvaltiot katsoivat, että kokoonpanon tuoteseloste voitaisiin sisällyttää rakennusten energiatehokkuutta koskevaan direktiiviin 2010/30/EU. Siksi ehdotetaan lauseketta, jossa selvennetään, että kokoonpanon tuoteseloste koskee tuotekokoonpanojen energiatehokkuutta eikä rakennusten energiatehokkuutta. Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuteen vaikuttavat myös muut tekijät kuten jakelujärjestelmän lämpöhäviöt ja tuotteiden mitoittaminen suhteessa rakennuksen kokoon ja ominaispiirteisiin, muun muassa eristykseen. Tavarantoimittajat pyysivät, että ne voisivat saattaa markkinoille lämmittimien ja aurinkolämpölaitteiden ja/tai lämmönsäätölaitteiden kokoonpanoja yhdistelminä, varsinkin kun markkinoiden rakenne estää niitä toimimasta jälleenmyyjinä (vähittäiskauppiaina tai asentajina). Toisaalta eräät aurinkolämpölaitteiden ja lämmönsäätölaitteiden toimittajat, lähinnä pk-yritykset, pelkäsivät vilpillistä kilpailua. Siksi useat jäsenvaltiot ehdottivat, että tavarantoimittajille ja myös jälleenmyyjille olisi annettava oikeus laatia kokoonpanon merkintä ja seloste. Jälleenmyyjän olisi laadittava kokoonpanon seloste lämmittimien, aurinkolämpölaitteiden ja lämmönsäätölaitteiden tavarantoimittajien toimittamien tuoteselosteiden pohjalta. Jälleenmyyjä voi koota uudelleen tavarantoimittajan toimittaman kokoonpanon eli laatia uuden kokoonpanon merkinnän ja selosteen tehokkaamman lämmönsäätölaitteen tai muun osan kanssa. Eräät jäsenvaltiot pyysivät lisäksi, että tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien olisi mainostettava kokoonpanon tehokkuutta (jos kokoonpanossa on mainoksia). Jälleenmyyjän vastuu rajoittuu yksinkertaiseen laskelmaan, joka tehdään tavarantoimittajilta saatujen tuoteselosteiden perusteella. Tukeakseen jälleenmyyjiä, joista suuri osa on pkyrityksiä, komissio julkaisee malleja ja ohjeita energiamerkintöjä käsittelevällä internetsivustollaan 12. Useat jäsenvaltiot ja sidosryhmät pyysivät, että kokoonpanojen merkintä otetaan käyttöön vapaaehtoiselta pohjalta. Pakollisia tuote- ja kokoonpanomerkintöjä ehdotetaan kuitenkin seuraavista syistä. Ei riitä, että loppukäyttäjille annetaan tuotemerkintöjä ainoastaan erillisistä lämmittimistä. Loppukäyttäjillä ei ole myyntipisteessä riittävästi tietoja, jotta he voisivat tehdä perusteltuja valintoja uusista lämmityskokoonpanoista, jotka koostuvat useista lämmittimistä (kattilat, lämpöpumput ja/tai yhteistuotantoyksiköt) yhdistettyinä aurinkolämpölaitteisiin ja/tai lämmönsäätölaitteisiin. Kokoonpanon energiatehokkuus ei ole yksinkertaisesti sen osien summa. Komissio on antanut eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon laatia standardoituja energiatehokkuustoimenpiteitä ja laskentamenetelmiä lämmitinkokoonpanoille. 12 FI 6 FI

7 Sidosryhmät esittivät myös muita huomautuksia tuoteselosteista. Paisuntasäiliön vaikutus energiatehokkuuteen olisi poistettava tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden laskelmasta, koska ei-moduloivien kattiloiden tarpeeton korjauskerroin on poistettu. Ensisijaisten lämmittimien ja toissijaisten lisälämmittimien lämpötehojen väliset kiinteät suhteet olisi korvattava todellisten suhteiden painotuksella niiden oletusarvojen perusteella, joita on kehitetty rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä, esimerkiksi standardeissa NEN 7020 ja DIN Yhdistelmälämmittimien ja muiden tuotteiden kokoonpanojen vedenlämmitystoiminnon tuoteselosteen olisi oltava samanlainen kuin vedenlämmitinkokoonpanojen tuoteseloste, jota ehdotetaan vedenlämmitinten energiamerkintää koskevassa erillisessä delegoidussa asetuksessa. Energiamerkinnän asteikko Periaate yhden primäärienergiakulutukseen perustuvan energiatehokkuusluokituksen käytöstä hyväksyttiin yleisesti. Periaatteen mukaisesti tuotteen ja kokoonpanon merkinnässä käytetään yhtä asteikkoa kaikille lämmitysteknologioille, jotta lämmittimille luodaan tasapuoliset markkinaolosuhteet ja voidaan edistää energian sisämarkkinoiden toimintaa. Eräät jäsenvaltiot ja sidosryhmät pitivät kuitenkin parempina teknologia- ja polttoainekohtaisia asteikkoja. Sidosryhmät pyysivät energialuokkien määrittelemistä siten, että paras tavanomainen tekniikka, eli kondenssitekniikka, voisi saavuttaa enintään luokan A. Luokat A + A +++ olisi varattava ainoastaan yhteistuotantoa ja uusiutuvia energialähteitä käyttäville lämmittimille. Lämpöpumppujen valmistajia edustavat sidosryhmät pyysivät, että luokka A + alkaisi 115 prosentista, mikä vastaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY liitteessä VII annettuja lämpöpumpuilla tuotetun uusiutuvan energian määrän laskentaa koskevia sääntöjä. Samalla kuitenkin ehdotetaan, että myös yhteistuotantolämmittimien pitäisi voida saavuttaa luokka A +. Eräät jäsenvaltiot ja ympäristöjärjestöt ehdottivat sähkökattiloiden huomioon ottamista energiamerkintäasteikossa (ne voisivat saavuttaa enintään luokan D) ja luokkien A ++ /A +++ kynnyksen korottamista 130 prosentista 150 prosenttiin. Yksi jäsenvaltio pyysi ekosuunnitteluvaatimusten yhteensovittamista asianomaisten energiamerkin luokkarajojen kanssa. Tarvitaan kuitenkin toisenlaista lähestymistapaa, jotta enemmän ja vähemmän energiatehokkaat lämmittimet voidaan erottaa toisistaan yhdellä asteikolla. Esimerkiksi kattiloiden ekosuunnitteluvaatimus on yleisesti 86 prosenttia (kondenssitekniikka), kun taas luokan A raja on 90 prosenttia, mikä mahdollistaa enemmän ja vähemmän energiatehokkaiden kondenssikattiloiden erottamisen toisistaan. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät tukivat ehdotusta, jonka mukaan matalan lämpötilan lämpöpumppujen merkintäasteikko asetetaan 25 prosenttiyksikköä korkeammalle kuin keskilämpötilan sovellusten asteikko. Yhteistuotantolaitteiden valmistajat ehdottivat vaihtoehtoista energiatehokkuuden laskentamenetelmää, jotta voitaisiin varmistaa tasapuoliset markkinaolosuhteet lämpöpumppujen kanssa. Tätä ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty, koska uusiutuviin energialähteisiin perustuvien teknologioiden pitäisi periaatteessa voida saavuttaa muita teknologioita korkeampia energialuokkia ja koska siinä yliarvioitaisiin yhteistuotantotilalämmittimien sähköntuotannon energiatehokkuus. Eräiden sidosryhmien mukaan energialuokkien tulisi jakautua tasaisesti. Pitkällä aikavälillä Euroopan energiapolitiikka voi johtaa siihen, että lämmittimien energialuokat jakautuvat jotakuinkin tasaisesti. Tällä hetkellä on kuitenkin olemassa erilaisia tavanomaisia, uusia ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämmitysteknologioita, jotka vaativat erilaista jaottelua eri energialuokissa dynaamisen markkinamuutoksen aikaan saamiseksi. FI 7 FI

8 Aikataulu Aikataulusta esitettiin poikkeavia näkemyksiä, jotka vaihtelivat energiamerkinnän välittömästä vapaaehtoisesta käyttöönotosta kolmevaiheiseen lähestymistapaan, jossa käyttöönotto tapahtuu portaittain kuuden vuoden kuluessa. Valmistajat pyysivät, että energiamerkinnän aikataulu sovitetaan yhteen ekosuunnitteluvaatimusten aikataulun kanssa. Kun otetaan huomioon EU:n energiamerkinnän käyttöönottoon tarvittava aika sekä se, että tällä hetkellä ei ole käytössä energiamerkkiä, useimmat sidosryhmät eivät tukeneet merkin välitöntä vapaaehtoista käyttöä. Lisäksi kuluttajajärjestöt katsoivat, että erilaiset rinnakkaiset merkintäasteikot hämmentäisivät kuluttajia. Kolmannen osapuolen tekemä varmennus Valmistajat ehdottivat kolmannen osapuolen tekemää varmennusta itsearvioinnin sijaan, koska on olemassa riski, että lämmittimien ympäristönäkökohtien suuria parannusmahdollisuuksia ei saavuteta. Tällaisella varmennuksella voitaisiin myös tukea markkinavalvontaa. Kolmannen osapuolen tekemä varmennus ei ole kuitenkaan oikeudellisesti mahdollista energiamerkintädirektiivin 2010/30/EU nojalla. Testaus- ja laskentamenetelmät Eräät jäsenvaltiot ja valmistajat pyysivät lämmönsäätöluokan I poistamista, koska kyseisissä jäsenvaltioissa ei ole luvallista käyttää säätöluokan I kattiloita. Eräs passiivisten hukkalämmön talteenottolaitteiden valmistaja pyysi, että ehdotettua siirtymäkauden mittausmenetelmää, jonka avulla otetaan huomioon tämän tuoteryhmän vaikutus energiatehokkuuteen, muutettaisiin, jotta siinä otettaisiin paremmin huomioon suuret passiiviset hukkalämmön talteenottolaitteet. Asiantuntijat eivät ole kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen tällaisesta muutetusta mittausmenetelmästä. Komissio on antanut eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon laatia yhdenmukaistettu standardi passiivisiin hukkalämmön talteenottolaitteisiin liittyville mittausmenetelmille, jotta asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä voitaisiin arvioida, onko passiiviset hukkalämmön talteenottolaitteet syytä sisällyttää asetuksen soveltamisalaan. Eräät sidosryhmät huomauttivat, että taajuuspainotetun äänitehotason L WA yksikkö on db. Sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kommentit on otettu huomioon asetuksessa. Asiantuntijatiedon käyttö Tieteellinen asiantuntemus Ulkopuolista asiantuntemusta hyödynnettiin pääasiassa taustaselvityksessä, joka sisälsi asiaan liittyvän teknisen, taloudellisen ja ympäristöanalyysin. Taustaselvityksen laati ulkopuolisten konsulttien ryhmä komission energian pääosaston toimeksiannosta. Tärkeimmät organisaatiot ja asiantuntijat, joita on kuultu Taustaselvitys toteutettiin avoimena prosessina, jossa otettiin huomioon lausunnot asianosaisilta sidosryhmiltä, kuten laitevalmistajilta, asentajilta, jälleenmyyjiltä ja niiden järjestöiltä, ympäristöjärjestöiltä, kuluttajajärjestöiltä, EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden asiantuntijoilta sekä EU:n ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Tiivistelmä saaduista ja huomioon otetuista asiantuntijalausunnoista Peruuttamattomia seurauksia aiheuttavia vakavia riskejä ei havaittu. Vaikutusten arviointi FI 8 FI

9 Mahdollisen toimenpiteen vaikutusten arviointi suoritettiin direktiivin 2009/125/EY 15 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin useita toimintavaihtoehtoja sellaisen markkinamuutoksen saavuttamiseksi, jolla sopiva tavoitetaso toteutuu. Näihin vaihtoehtoihin kuuluivat toiminnan jatkaminen entiseen tapaan, itsesääntely, pelkkä energiamerkintä, pelkkä ekosuunnitteluasetus, kahden viimeksi mainitun yhdistelmä sekä lämmitysjärjestelmiä koskevat vaatimukset ainoastaan rakennusten energiatehokkuutta koskevassa direktiivissä. Toisaalta, koska komissiolla on selvä lainsäädännöllinen valtuutus vahvistaa lämmittimien ekosuunnittelua ja energiamerkintää koskevat vaatimukset, muita vaihtoehtoja kuin täytäntöönpanotoimenpidettä analysoitiin vain siinä määrin kuin täytäntöönpanosäädöksen antaminen sitä edellytti, ja painopiste oli ehdotetun täytäntöönpanoasetuksen arvioinnissa. Energiamerkintöjen käyttöönottoon perustuvien toimintavaihtoehtojen vaikutuksia tarkasteltiin suhteessa skenaarioon, jossa mitään uusia toimenpiteitä ei toteuteta. Kustannusten ja hyötyjen arvioinnin perusteella ekosuunnitteluvaatimusten, energiamerkinnän ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien järjestelmävaatimusten yhdistelmää pidettiin parhaana vaihtoehtona, jolla voidaan korjata markkinoiden puutteellinen toiminta ympäristönsuojelulliselta tasoltaan parempien lämmittimien yleistymisessä, sillä tämä yhdistelmä täyttää parhaiten ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivien vaatimukset. Näistä syistä valittiin vaihtoehto, jossa samanaikaisesti hyväksytään ekosuunnitteluvaatimukset ja otetaan käyttöön tuotteiden ja kokoonpanojen merkintäjärjestelmä, koska näin saavutetaan suurimmat säästöt. Se oli myös kaikkien sidosryhmien parhaana pitämä vaihtoehto. Lämmittimien tuotemerkinnän osalta vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin yhtä pakollista merkkiä, jolla kaikki lämmittimet olisi merkittävä käyttäen dynaamista asteikkoa, jonka korkein luokka on A +++ ; tätä pidettiin ympäristösäästöjen ja taloudellisten hyötyjen kannalta parhaana vaihtoehtona. Näin voidaan varmistaa seuraavien tavoitteiden saavuttaminen: jo saavutettu energiatehokkuuden parantuminen jatkuu, kun loppukäyttäjille annetaan vakiomuotoisia tietoja ja epäsymmetrisestä informaatiosta ja ristiriitaisista kannustimista johtuvat markkinaesteet poistetaan; markkinoilla siirrytään energiatehokkaisiin lämmittimiin ja lämmitinkokoonpanoihin, joihin on yhdistetty uutta ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa teknologiaa; tasapuolinen kilpailu ja tuotteiden eriyttäminen parantaa energiatehokkuutta entisestään; kustannustehokas energiankulutuksen taso saavutetaan; kestävien tuotteiden EU-sisämarkkinoiden laajentuminen parantaa alan kilpailukykyä; tavarantoimittajille, mukaan lukien pk-yritykset, ei aiheudu kohtuuttomia rasitteita, koska siirtymäkausissa otetaan huomioon tuotekehityssyklien kesto; EU:n työllisyyteen ei kohdistu kielteisiä vaikutuksia. 3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Ehdotetussa toimenpiteessä vahvistetaan uudet pakollista merkintää ja vakiomuotoisia tuotetietoja koskevat vaatimukset tavarantoimittajille, jotka saattavat markkinoille ja/tai FI 9 FI

10 ottavat käyttöön lämmittimiä, lämmönsäätölaitteita, aurinkolämpölaitteita (pelkästään aurinkolämmöllä toimivat järjestelmät, aurinkokeräimet, aurinkolämpösäiliöt ja muut aurinkolämpötuotteet, jotka saatetaan erikseen markkinoille) tai lämmittimistä ja lämmönsäätölaitteista ja/tai aurinkolämpölaitteista koostuvia kokoonpanoja, sekä jälleenmyyjille, jotka tarjoavat ostettaviksi erillisiä lämmittimiä ja lämmittimistä ja aurinkolämpölaitteista ja/tai lämmönsäätölaitteista koostuvia kokoonpanoja. Toimenpiteen soveltamisala on sama kuin ehdotetun ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen, jossa asetetaan ekosuunnitteluvaatimukset lämmittimien energiatehokkuudelle, äänitehotasolle ja typen oksidien päästöille. Lämmittimien energiatehokkuusluokitus perustuu direktiivissä 2010/30/EU vahvistettuun järjestelmään siten, että tilalämmitykselle on määritelty yksi energiatehokkuusasteikko, joka kattaa kattilat, yhteistuotantolaitteet, lämpöpumput ja aurinkolämpölaitteet. Kaksi vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen otetaan käyttöön asteikko, jossa luokat G A on varattu tavanomaisille lämmittimille (G D sähkökattiloille, C B ei-kondensoiville kattiloille useiden asuntojen rakennuksissa ja B A kondenssikattiloille) ja korkeammat luokat A + yhteistuotantolaitteille ja A ++ lämpöpumpuille. Kuusi vuotta delegoidun asetuksen voimaantulon jälkeen merkintäasteikon huipulle lisätään uusi luokka A +++, jollei viisi vuotta asetuksen voimaantuloon jälkeen tehtävässä uudelleentarkastelussa muuta ilmene, kun taas luokat G E poistuvat käytöstä tiukempien ekosuunnitteluvaatimusten myötä. Näin varmistetaan markkinoiden dynaaminen siirtyminen energiatehokkaisiin lämmittimiin, joissa käytetään uutta ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa teknologiaa. Energialuokka A +++ otettaisiin käyttöön kuusi vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen, mikä on vuotta myöhemmin kuin vaikutusten arvioinnissa parhaaksi katsotussa vaihtoehdossa. Tämä pidempi aika valittiin, jotta perinteisillä kattiloiden valmistajilla olisi enemmän aikaa mukauttaa lämmitinteknologioitaan. Yhdistelmälämmittimien vedenlämmitystoiminnon osalta käytetään vedenlämmittimien energiamerkintää koskevassa asetuksessa määriteltyä tehokkuusasteikko. Tuotemerkissä ilmoitetaan loppukäyttäjille äänitehotaso. Lämmittimistä on annettava vakiomuotoisia tuotetietoja, kuten tuoteseloste ja tekninen dokumentaatio. Lisäksi määritellään vaatimukset tiedoista, jotka on annettava lämmittimien kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa. Koska lämmittimiä voidaan myydä kokoonpanoina, joihin sisältyy muita lämmitystuotteita kuten aurinkolämpölaitteita ja lämmönsäätölaitteita, käyttöön otetaan kokoonpanon merkintä ja tuoteselosteeseen sisältyvä kattava laskelma, jotta loppukäyttäjä voi saada tietoja tuotekokoonpanon kokonaisenergiatehokkuudesta. Tavarantoimittaja ja myös jälleenmyyjä voi laatia kokoonpanon merkinnän ja selosteen. Kokoonpanon merkintä perustuu energiatehokkuusluokkiin G A +++, mikä vastaa tällaisten kokoonpanojen mahdollisesti parempaa energiatehokkuutta. Ehdotetut tuote- ja kokoonpanomerkinnät ja vakiomuotoiset tuotetiedot auttavat korjaamaan lämmittimiä ostavien henkilöiden tiedonpuutetta ja tasoittamaan rakennusten omistajien ja vuokralaisten ristiriitaisia kannustimia. Tässä asetuksessa käytetään samoja mittausmenetelmiä ja tarkastusmenettelyä markkinavalvontaa varten kuin ehdotetussa ekosuunnittelua koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä. Oikeusperusta Delegoidulla asetuksella pannaan täytäntöön direktiivi 2010/30/EU ja erityisesti sen 10 artikla. FI 10 FI

11 Toissijaisuusperiaate Asetuksella pannaan täytäntöön direktiivi 2010/30/EU sen 10 artiklan mukaisesti. Suhteellisuusperiaate Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä toimenpiteessä ei ylitetä sitä, mikä on sen tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Täytäntöönpanotoimenpide on muodoltaan asetus, jota sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Näin varmistetaan, ettei EU:n eikä jäsenvaltioiden hallinnoille aiheudu kustannuksia täytäntöönpanosäädöksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: delegoitu asetus. Talousarviovaikutukset Ehdotuksella ei ole vaikutuksia EU:n talousarvioon. LISÄTIEDOT Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke Luonnos sisältää tarkistuslausekkeen. Euroopan talousalue Ehdotettu toimenpide koskee ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa asiaa, minkä vuoksi se on ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta. FI 11 FI

12 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU 13 ja erityisesti sen 10 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia, mutta joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on samankaltaiset toiminnot. (2) Tilalämmittimien ja sisätilojen ja veden lämmitykseen käytettävien yhdistelmälämmittimien kuluttama energia muodostaa merkittävän osan unionin kokonaisenergiankysynnästä. Toiminnoiltaan samankaltaisten tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien energiatehokkuudessa on suuria eroja. Niiden energiankulutusta voidaan vähentää merkittävästi muun muassa yhdistämällä ne asianmukaisiin lämmönsäätölaitteisiin ja aurinkolämpölaitteisiin. Energiamerkintävaatimusten soveltamisalaan tulisi siten kuulua tilalämmittimet, yhdistelmälämmittimet sekä näiden lämmittimien kokoonpanot lämmönsäätölaitteiden ja aurinkolämpölaitteiden kanssa. (3) Tilalämmittimillä ja yhdistelmälämmittimillä, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiallisesti (yli 50 prosenttisesti) biomassasta tuotettuja kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, on teknisiä erityispiirteitä, jotka vaativat vielä lisää teknisiä, taloudellisia ja ympäristöanalyysejä. Näiden analyysien tuloksista riippuen näille lämmittimille olisi tarvittaessa asetettava energiamerkintävaatimuksia myöhemmässä vaiheessa. (4) Olisi annettava yhdenmukaistetut säännökset tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien energiatehokkuutta koskevista merkinnöistä ja yhdenmukaisista tuotetiedoista, jotta valmistajia voitaisiin kannustaa parantamaan näiden lämmittimien energiatehokkuutta ja loppukäyttäjiä ostamaan energiatehokkaita tuotteita sekä edistää sisämarkkinoiden toimintaa. 13 EUVL L 153, , s. 1. FI 12 FI

13 (5) Kunkin lämmitintyypin merkittävien energia- ja kustannussäästöjen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava uusi merkintäasteikko A ++ G kattilatilalämmittimien, yhteistuotantotilalämmittimien, lämpöpumpputilalämmittimien, kattilayhdistelmälämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tilalämmitystoiminnolle. Luokat A G kattavat erityyppiset tavanomaiset kattilat, joita ei ole yhdistetty yhteistuotantoon tai uusiutuvien energialähteiden käyttöön perustuvaan teknologiaan, kun taas luokkien A + ja A ++ tulisi edistää yhteistuotannon ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. (6) Lisäksi kattilayhdistelmälämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien vedenlämmitystoiminnolle olisi otettava käyttöön uusi merkintäasteikko A G, joka vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta päivänä kuuta... annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o / [Asetuksen numero ja alaviitteenä oleva EUVL:n julkaisuviite lisätään ennen tämän asetuksen julkaisemista EUVL:ssä] määriteltyä asteikkoa. (7) Neljän vuoden kuluttua tilalämmittimien asteikkoon olisi lisättävä luokka A +++ ja vedenlämmittimien asteikkoon luokka A +, jollei asetuksen uudelleentarkastelussa muuta ilmene, jotta voidaan nopeuttaa erittäin energiatehokkaiden uusiutuvia energialähteitä käyttävien tilalämmittimen ja yhdistelmälämmittimien yleistymistä markkinoilla. (8) Tällä asetuksella olisi varmistettava, että kuluttajat saavat nykyistä tarkempia vertailutietoja lämpöpumppulämmittimien suorituskyvystä Euroopan kolmella ilmastovyöhykkeellä kausittaisen energiatehokkuuden laskenta- ja mittausmenetelmän perusteella. Komissio on antanut eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon määrittää, olisiko vastaava menetelmä kehitettävä muille lämmittimille. Kattilalämmittimien, yhteistuotantolämmittimien ja aurinkolämmittimien osalta standardoitujen eurooppalaisten lämmityskausien käyttöönottoa voidaan harkita tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä. (9) Lämmittimen äänitehotaso voi olla tärkeä näkökohta loppukäyttäjille. Tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien merkintöihin olisi sisällytettävä tieto äänitehotasosta. (10) Tämän asetuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta päivänä kuuta... annetun komission asetuksen (EU) N:o / [Asetuksen numero ja alaviitteenä oleva EUVL:n julkaisuviite lisätään ennen tämän asetuksen julkaisemista EUVL:ssä] arvioidaan johtavan yhdessä noin petajoulen (45 Mtoe) vuotuisiin säästöihin energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa noin 110 megatonnin hiilidioksidipäästöjä, verrattuna tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi. (11) Merkinnässä annettavat tiedot olisi hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittaus- ja laskentamenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät, mukaan luettuina eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla, jotka on laadittu komission toimeksiannosta teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan FI 13 FI

14 parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY 14 vahvistettujen menettelyjen mukaisesti ekosuunnitteluvaatimusten asettamista varten. (12) Tässä asetuksessa olisi määriteltävä tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien tuotemerkinnöille yhdenmukainen ulkoasu ja sisältö. (13) Lisäksi tässä asetuksessa olisi määriteltävä tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien tuoteselostetta ja teknistä dokumentaatiota koskevat vaatimukset. (14) Tässä asetuksessa olisi edelleen määriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämisaineistossa. (15) Tässä asetuksessa määriteltyjen erillisten tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien tuotemerkintöjen ja -selosteiden lisäksi tavarantoimittajilta saatuihin tuoteselosteisiin perustuvien kokoonpanomerkintöjen ja -selosteiden pitäisi varmistaa, että loppukäyttäjien on helppo saada tietoja lämmittimistä ja aurinkolämpölaitteista ja/tai lämmönsäätölaitteista koostuvien kokoonpanojen energiatehokkuudesta. Tällaiset kokoonpanot voivat saavuttaa tehokkaimman luokan A +++. (16) Tämän asetuksen säännöksiä olisi tekniikan kehittyessä tarkasteltava uudelleen. ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Kohde ja soveltamisala 1. Tällä asetuksella vahvistetaan energiamerkintää ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset nimellislämpöteholtaan enintään 70 kilowatin tilalämmittimille ja yhdistelmälämmittimille, enintään 70 kilowatin tilalämmittimestä ja lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille sekä enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimestä ja lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille. 2. Tätä asetusta ei sovelleta a) lämmittimiin, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiallisesti biomassasta tuotettuja kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, b) kiinteitä polttoaineita käyttäviin lämmittimiin, c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 15 soveltamisalaan kuuluviin lämmittimiin, d) lämmittimiin, jotka tuottavat lämpöä ainoastaan lämmintä juoma- tai talousvettä varten, e) lämmittimiin, joita käytetään kaasumaisten lämmönsiirtoaineiden kuten höyryn tai ilman lämmittämiseen ja jakeluun, f) yhteistuotantotilalämmittimiin, joiden suurin sähköntuotantokapasiteetti on 50 kilowattia tai enemmän EYVL L 204, , s. 37. EUVL L 334, , s. 17. FI 14 FI

15 2 artikla Määritelmät Direktiivin 2010/30/EY 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä: 1) lämmittimellä tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä; 2) tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka a) tuottaa lämpöä vesikiertoiseen keskuslämmitysjärjestelmään halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa kuten rakennuksessa, asunnossa tai huoneessa ja b) on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä; 3) yhdistelmälämmittimellä tarkoitetaan tilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun; 4) vesikiertoisella keskuslämmitysjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa käytetään vettä lämmönsiirtoaineena keskitetysti tuotetun lämmön jakelemiseksi lämmönsäteilijöihin rakennuksen tai sen osien lämmitystä varten; 5) lämmönkehittimellä tarkoitetaan lämmittimen osaa, joka tuottaa lämpöä yhdellä tai useammalla seuraavista prosesseista: a) fossiilisten polttoaineiden ja/tai biopolttoaineiden polttaminen; b) Joule-ilmiön käyttäminen sähkövastuslämmityselementeissä; c) ympäristön lämmön talteen ottaminen ilmasta, vedestä tai maaperästä ja/tai hukkalämmön talteen ottaminen; 6) nimellislämpöteholla (Prated) tarkoitetaan kilowatteina ilmaistua lämmittimen ilmoitettua lämpötehoa, kun se toimii tilalämmittimenä ja tapauksen mukaan vedenlämmittimenä nimellisolosuhteissa; lämpöpumpputilalämmittimillä ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimillä nimellislämpötehon määrittämiseksi käytettävät nimellisolosuhteet ovat liitteen VII taulukossa 10 esitetyt perusmitoitusolosuhteet; 7) nimellisolosuhteilla tarkoitetaan lämmittimien käyttöolosuhteita keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; nimellisolosuhteita käytetään määritettäessä nimellislämpötehoa, tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta, vedenlämmityksen energiatehokkuutta ja äänitehotasoa; 8) biomassalla tarkoitetaan maataloudesta (sekä kasvi- että eläinperäiset aineet mukaan lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa; 9) biopolttoaineella tarkoitetaan biomassasta tuotettua kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta; 10) fossiilisella polttoaineella tarkoitetaan fossiilista alkuperää olevaa kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta; FI 15 FI

16 11) yhteistuotantotilalämmittimellä tarkoitetaan tilalämmitintä, joka tuottaa samanaikaisesti lämpöä ja sähköä samassa prosessissa; 12) lämmönsäätölaitteella tarkoitetaan laitetta, joka toimii loppukäyttäjän käyttöliittymänä halutun huoneenlämpötilan arvojen ja ajoituksen suhteen ja viestittää asiaan liittyvät tiedot lämmittimen rajapintaan kuten keskusyksikköön ja auttaa näin säätämään sisälämpötilaa; 13) aurinkolämpölaitteella tarkoitetaan pelkästään aurinkolämpöä käyttävää järjestelmää, aurinkokeräintä, aurinkokuumavesisäiliötä tai keräinpiirin pumppua, jotka on saatettu erikseen markkinoille; 14) pelkästään aurinkolämpöä käyttävällä järjestelmällä tarkoitetaan laitetta, joka on varustettu yhdellä tai useammalla aurinkokeräimellä ja aurinkokuumavesisäiliöllä ja mahdollisesti keräinpiirin pumpuilla sekä muilla osilla, jotka saatetaan markkinoille yhtenä yksikkönä, ja joka ei ole varustettu muulla lämmönkehittimellä kuin mahdollisesti yhdellä tai useammalla upotetulla lisälämmittimellä; 15) aurinkokeräimellä tarkoitetaan laitetta, joka on suunniteltu absorboimaan auringon kokonaissäteilyä ja siirtämään näin tuotettu lämpöenergia sen läpi virtaavaan nesteeseen; 16) kuumavesisäiliöllä tarkoitetaan astiaa, jota käytetään kuuman veden varastointiin veden ja/tai sisätilojen lämmitystä varten, mukaan lukien mahdolliset lisäaineet, ja jota ei ole varustettu muulla lämmönkehittimellä kuin mahdollisesti yhdellä tai useammalla upotetulla lisälämmittimellä; 17) aurinkokuumavesisäiliöllä tarkoitetaan kuumavesisäiliötä, joka varastoi yhden tai useamman aurinkokeräimen tuottamaa lämpöenergiaa; 18) upotetulla lisälämmittimellä tarkoitetaan Joule-ilmiötä käyttävää sähkövastuslämmityselementtiä, joka on osa kuumavesisäiliötä ja tuottaa lämpöä ainoastaan jos ulkoinen lämmönlähde menee pois päältä (myös huoltojaksojen aikana) tai vikaantuu, tai joka on osa aurinkokuumavesisäiliötä ja tuottaa lämpöä, kun aurinkolämpölähde ei riitä halutun viihtyvyystason saavuttamiseen; 19) tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi tilalämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen; 20) yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi yhdistelmälämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen; 21) tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella (η s ) tarkoitetaan tilalämmittimen, yhdistelmälämmittimen, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tai yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tuottaman määrätyn lämmityskauden lämmitystarpeen ja tämän tarpeen täyttämiseksi tarvittavan vuotuisen energiankulutuksen suhdetta prosentteina ilmaistuna; 22) vedenlämmityksen energiatehokkuudella (η wh ) tarkoitetaan yhdistelmälämmittimen tai yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta FI 16 FI

17 koostuvan kokoonpanon tuottaman juoma- tai talousveden sisältämän hyötyenergian ja lämpimän veden tuotannon vaatiman energian suhdetta prosentteina ilmaistuna; 23) äänitehotasolla (L WA ) tarkoitetaan A-painotettua äänitehotasoa sisällä ja/tai ulkona desibeleinä ilmaistuna. Liitteiden II VIII soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä. 3 artikla Tavarantoimittajien velvollisuudet ja aikataulu 1. [ ]kuun [ ] päivästä [ ] [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille tilalämmittimiä ja/tai ottavat niitä käyttöön, mukaan lukien tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuviin kokoonpanoihin sisältyvät laitteet, on varmistettava, että a) kunkin tilalämmittimen mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.1 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa ja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen tilalämmittimien mukana toimitetaan kustakin tilalämmittimestä toinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen; b) kunkin tilalämmittimen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 1 kohdan mukainen tuoteseloste siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä ja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen tilalämmittimien mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen toinen tuoteseloste; c) liitteessä V olevassa 1 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville; d) tiettyä tilalämmitinmallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; e) tiettyä tilalämmitinmallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa. [ ]kuun [ ] päivästä [ ] [kuusi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] kunkin tilalämmittimen mukana on toimitettava ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.2 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana on toimitettava painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa. 2. [ ]kuun [ ] päivästä [ ] [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille yhdistelmälämmittimiä ja/tai ottavat niitä käyttöön, mukaan lukien yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja FI 17 FI

18 aurinkolämpölaitteesta koostuviin kokoonpanoihin sisältyvät laitteet, on varmistettava, että a) kunkin yhdistelmälämmittimen mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.1 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen yhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan kustakin yhdistelmälämmittimestä toinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 4 kohdan mukainen; b) kunkin yhdistelmälämmittimen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 2 kohdan mukainen tuoteseloste siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen yhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen toinen tuoteseloste; c) liitteessä V olevassa 2 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville; d) tiettyä yhdistelmälämmitinmallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; e) tiettyä yhdistelmälämmitinmallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa. [ ]kuun [ ] päivästä [ ] [kuusi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] kunkin yhdistelmälämmittimen mukana on toimitettava ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana on toimitettava painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa. 3. [ ]kuun [ ] päivästä [ ] [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille lämmönsäätölaitteita ja/tai ottavat niitä käyttöön, on varmistettava, että a) tuotteen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 3 kohdan mukainen tuoteseloste; b) liitteessä V olevassa 3 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville. FI 18 FI

19 4. [ ]kuun [ ] päivästä [ ] [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille aurinkolämpölaitteita ja/tai ottavat niitä käyttöön, on varmistettava, että a) tuotteen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 4 kohdan mukainen tuoteseloste; b) liitteessä V olevassa 4 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville. 5. [ ]kuun [ ] päivästä [ ] [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja ja/tai ottavat niitä käyttöön, on varmistettava, että a) kunkin tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat; b) kunkin tilalämmittimestä. lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen tuoteseloste; c) liitteessä V olevassa 5 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville; d) tiettyä tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; e) tiettyä tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa. 6. [ ]kuun [ ] päivästä [ ] [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja ja/tai ottavat niitä käyttöön, on varmistettava, että a) kunkin yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 4 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat; b) kunkin yhdistelmälämmittimestä. lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen tuoteseloste; c) liitteessä V olevassa 6 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville; FI 19 FI

20 d) tiettyä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmastoolosuhteissa; e) tiettyä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa. 4 artikla Jälleenmyyjien velvollisuudet 1. Tilalämmittimien jälleenmyyjien on varmistettava, että a) jokaisessa myyntipisteessä olevassa tilalämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla selvästi näkyvillä liitteessä III olevan 1 kohdan mukainen merkki, jonka tavarantoimittaja on toimittanut 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti; b) ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tilalämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tilalämmitintä, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittaja on toimittanut liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti; c) tiettyä tilalämmitinmallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; d) tiettyä tilalämmitinmallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa. 2. Yhdistelmälämmittimien jälleenmyyjien on varmistettava, että a) jokaisessa myyntipisteessä olevassa yhdistelmälämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla selvästi näkyvillä liitteessä III olevan 2 kohdan mukainen merkki, jonka tavarantoimittaja on toimittanut 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti; b) ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja yhdistelmälämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää yhdistelmälämmitintä, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittaja on toimittanut liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti; c) tiettyä yhdistelmälämmitinmallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; d) tiettyä yhdistelmälämmitinmallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen FI 20 FI

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 27.4.2015,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 27.4.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2015 C(2015) 2623 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 27.4.2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kiinteän polttoaineen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 SAATE. Saapunut: 10. tammikuuta 2014

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 SAATE. Saapunut: 10. tammikuuta 2014 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D029990/02 Asia: Euroopan

Lisätiedot

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) LEY 2056 EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) 1 Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.5.2011,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.5.2011, FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2011 K(2011) 2875 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.5.2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä huoneilmastointilaitteiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D019772/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D019772/02. EUROOAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7975/12 ENER 109 ENV 226 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Compress 5000 9 LWM 8738204329 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 5000 9 LWM 8738204329 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι 49 d 9 9 8 kw kw kw d 2015 811/2013 Ι 2015 811/2013 Tuoteseloste energiankulutuksesta Seuraavat tuotetiedot täyttävät U-asetusten 811/2013, 812/2013, 813/2013 ja 814/2013 vaatimukset direktiivin 2010/30/U

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä asuinrakennuksiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Greenline HE E C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Greenline HE E C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A B C D E F G 51 15 15 15 15 13 14 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A B C D E F G 2015 811/2013 Tuoteseloste energiankulutuksesta Seuraavat tuotetiedot täyttävät EU-asetusten 811/2013, 812/2013,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

MOTIVA RAPORTTI EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Käyttöveden lämmittimet ja varaajat 16X Q

MOTIVA RAPORTTI EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Käyttöveden lämmittimet ja varaajat 16X Q 0 RAPORTTI 16X171259.10.Q100-003 9.12.2013 MOTIVA EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Käyttöveden lämmittimet ja varaajat 1 Esipuhe Työn tavoitteena on päivittää arvio EU:n ns. Ecodesign-direktiivin

Lisätiedot

Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? 25.4.2016 Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähde: Ympäristöministeriö, Outinen Tausta 20-20-20 tavoitteet Vähemmän CO 2 päästöjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Onko tuotteesi uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten mukainen? 24.4.2017 Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähde: Ympäristöministeriö, Outinen Tausta 20-20-20 tavoitteet Vähemmän CO 2 päästöjä

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu 7.7.2014,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu 7.7.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu 7.7.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta ilmanvaihtokoneiden ekologisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. tammikuuta 2016 (OR. en) 5539/16 ENER 12 ENV 25 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. tammikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042440/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2013 C(2013) 817 final Osa 9/9 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

PremiumLine HQ C10 RF A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

PremiumLine HQ C10 RF A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 Premiumine 52 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 Premiumine 2015 811/2013 Tuoteseloste energiankulutuksesta Premiumine Seuraavat tuotetiedot täyttävät U-asetusten 811/2013, 812/2013, 813/2013 ja 814/2013

Lisätiedot

25.5.2015. Lämmitystekniikkapäivät 21.5.2015. Perinteisen öljykattilan tulevaisuus ja mitä tilalle? Mikko Hummelin. Kaukora Oy

25.5.2015. Lämmitystekniikkapäivät 21.5.2015. Perinteisen öljykattilan tulevaisuus ja mitä tilalle? Mikko Hummelin. Kaukora Oy Lämmitystekniikkapäivät 21.5.2015 Perinteisen öljykattilan tulevaisuus ja mitä tilalle? Mikko Hummelin Kaukora Oy Tekijän nimi tähän Kaukora Oy Tuotekatu 11, PL 21 21210 Raisio www.kaukora.fi kaukora@kaukora.fi

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot