KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014,"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2014) 4653 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

2 PERUSTELUT DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tämän asetuksen tavoitteena on ottaa käyttöön yhdenmukaistettu järjestelmä, jossa asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet merkitään niiden energiatehokkuuden perusteella ja kuluttajille annetaan tietyt vakiomuotoiset tuotetiedot. Merkintävaatimukset myös tarjoavat valmistajille dynaamisen kannustimen parantaa tällaisten markkinoille saatettavien ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuutta ja nopeuttaa energiatehokkaiden tuotteiden yleistymistä markkinoilla. Asetuksella täydennetään ehdotettua sekä asuinrakennuksiin että muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevaa komission asetusta. Yleinen tausta Suurin osa EU:n rakennuskannasta voisi hyötyä optimoidusta koneellisesta ilmanvaihdosta, jossa olisi tarpeenmukainen ohjaus tai lämmöntalteenotto tai molemmat. Energiatehokkaat ilmanvaihtokoneet eivät ole kuitenkaan saavuttaneet markkinoilla suurempaa osuutta, eikä ilmanvaihtokoneiden käyttö ole lisääntynyt paljoakaan korvamaan painovoimaista ilmanvaihtoa. Rakennusten energiatehokkuutta koskevat säännökset (rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 1 ) ovat merkittävä tekijä näillä markkinoilla järjestelmätasolla, mutta niillä ei ole täysin onnistuttu poistamaan markkinoiden esteitä, ja huomattavia säästöjä on jäänyt saavuttamatta, koska sääntely on ollut riittämätöntä tuotetasolla. Myös testi- ja laskentastandardien alalla on vielä aika paljon tehtävää, jotta saadaan laadittua selkeät yhdenmukaistetut standardit, joilla markkinat ja viranomaiset ohjataan omaksumaan optimaalisia ratkaisuja. Tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisimmalta lähestymistavalta vaikuttaa yhdistelmä, joka koostuu ekosuunnittelun vähimmäisvaatimuksista, pakollisista tuotetiedoista ja asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnästä. Tällä toimintatavalla edistetään EU:n vuoden 2020 tavoitetta saavuttaa 20 prosentin väheneminen energiankulutuksessa ja hiilidioksidipäästöissä. Yhdistetty tekninen, taloudellinen ja ympäristöanalyysi on osoittanut, että ilmanvaihtokoneet tarjoavat mahdollisuuksia energian säästämiseen ilman liiallisia kustannuksia. Ilmanvaihtokoneet ovat energiaa käyttäviä mutta myös energiaan liittyviä tuotteita, joilla on paljon käyttämätöntä potentiaalia vähentää omaa sähkönkulutustaan, mutta niillä voidaan saavuttaa säästöjä myös tilalämmityksessä. Jos kaikki ilmanvaihtokoneet korvattaisiin parhaalla saatavilla olevalla teknologialla, yli prosentin säästöt olisivat mahdollisia. Alustavan laadullisen näytön perusteella voidaan arvioida, että tähän ehdotetukseen sisältyvillä uusilla ekosuunnitteluvaatimuksilla ja uudella merkintäjärjestelmällä voitaisiin yhdessä saavuttaa vuoteen 2025 mennessä vuosittain noin petajoulen lisäsäästö primäärienergian kulutuksessa (vuonna 2030: petajoulea). Asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkintää koskevan ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön yleisesti tunnettu asteikko A+ G erityyppisille asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihtokoneille. Kuluttajien saataville asetetaan vakiomuotoiset tuotetiedot tuoteselosteissa, internetissä ja mainosmateriaalissa. Johdonmukaisuus unionin muiden politiikkojen ja tavoitteiden kanssa 1 EUVL L 153, , s. 13. FI 2 FI

3 Ehdotuksella täydennetään hiljattain erityyppisille lämmityskattiloille 2 ja ilmastointijärjestelmille 3 säädettyjä ekosuunnittelua ja energiamerkintää koskevia toimenpiteitä. Ilmanvaihto on näin ollen viimeinen ja kolmas osa-alue, jolla täydennetään rakennusten lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyvien teknisten tuotteiden sääntelyä. Ehdotus koskee tuotteita, joten se on rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin johdanto-osan 12 kappaleen suositusten mukainen ja sillä täydennetään mainitun direktiivin lähestymistapaa, jossa luodaan jäsenvaltiolle puitteet käsitellä näitä markkinoita järjestelmätasolla. Komponenttitasolla ehdotuksella täydennetään moottoreita koskevaa ekosuunnitteluasetusta (EY) N:o 640/2009 4, jonka soveltamisala rajoittuu tiettyihin vaihtovirtamoottoreihin, joiden nimellisteho on vähintään 750 wattia, ja ottoteholtaan vähintään 125 watin puhaltimia koskevaa ekosuunnitteluasetusta (EU) N:o 327/2011 5, jossa keskitytään yleiseen soveltamiseen eikä oteta huomioon ilmanvaihtokoneiden korkeita käyttötuntimääriä eikä erityisvaatimuksia. KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI EU:n ja kansainvälisiä sidosryhmiä sekä jäsenvaltioiden asiantuntijoita on kuultu heti prosessin alusta lähtien. Asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskeva taustaselvitys (ENER, Lot 10) toteutettiin marraskuun 2007 ja helmikuun 2009 välisenä aikana, ja toinen muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskeva selvitys (ENTR, Lot 6) tammikuun 2010 ja kesäkuun 2012 välisenä aikana. Taustaselvitykset toteutettiin avoimena prosessina, jossa otettiin huomioon lausunnot asianomaisilta sidosryhmiltä, kuten laitevalmistajilta ja niiden järjestöiltä, ympäristöalan kansalaisjärjestöiltä, kuluttajajärjestöiltä ja EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijoilta. Kunkin taustaselvityksen aikana järjestettiin kolme sidosryhmien kokousta ja useita kahdenvälisiä tapaamisia sidosryhmien kanssa. Euroopan komissio kuuli pk-yrityksiä, ilmanvaihtoalan yrityksiä ja muita asianomaisia sidosryhmiä ilmanvaihtotuotteiden mahdollisista tulevista EUvaatimuksista. Asiaa koskeva tiedotus- ja kuulemisasiakirja laadittiin kuudella kielellä (EN, FR, DE, IT, ES, PL). Se oli laajassa jakelussa Enterprise Europe Network -verkoston, kaupan alan järjestöjen, julkisten verkkosivujen ja CIRCA-järjestelmän välityksellä. Kuuleminen käynnistettiin lokakuussa 2012, ja siinä pystyi esittämään näkemyksiään yli 12 viikon ajan. Vastaukset saatiin muutamilta eri jäsenvaltioiden pk-yrityksiltä helmikuun 2013 loppuun mennessä, ja niiden huomautukset on otettu huomioon. Asuinrakennuksiin ja muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskeva sidosryhmien virallinen kuuleminen toteutettiin ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumissa, jossa oli tasapuolisesti edustettuina kaikkien jäsenvaltioiden edustajat ja sidosryhmät, joita tarkasteltavana oleva tuoteryhmä koskee. Ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumin kokous pidettiin 6. marraskuuta Komission yksiköt esittelivät taustaselvitysten tulosten perusteella laaditun valmisteluasiakirjan, jossa ehdotettiin ekosuunnitteluvaatimuksia, jotka perustuvat taustaselvitysten aikana laadittuihin skenaarioihin Tilan- ja vedenlämmittimiä koskevat ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset (EU) N:o 811, 812, 813 ja 814/2013 (EUVL L 239, ); kiinteän polttoaineen kattiloita ja paikallisia tilanlämmittimiä koskevat ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset ovat parhaillaan hyväksyttävinä. Ekosuunnitteluasetus (EU) N:o 206/2012 (EUVL L 72, , s. 7 27) ja energiamerkintäasetus (EU) N:o 626/2011 (EUVL L 178, , s. 1 72). EUVL L 191, , s. 26. EUVL L 90, , p. 8. FI 3 FI

4 Asetusluonnos toimitettiin Maailman kauppajärjestölle (WTO) 10. lokakuuta 2013 kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen mukaisesti. Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Jäsenvaltiot pääsääntöisesti tukivat asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihtokoneille suunniteltuja energiamerkintätoimenpiteitä. Ne myös pääsääntöisesti kannattivat sitä, että ekosuunnittelun vähimmäisvaatimukset vahvistetaan sekä asuinrakennuksiin että muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihtokoneille. Asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden osalta useat jäsenvaltiot vaativat, että ekosuunnitteluvaatimuksissa olisi noudatettava samaa lähestymistapaa ja kokonaisvaltaista laskentamenetelmää kuin mitä sovelletaan energiamerkkiin. Ruotsi pyysi komissiota tarkastelemaan, voitaisiinko energialuokan A rajaa tiukentaa, koska Ruotsin tekemistä selvityksistä oli käynyt ilmi, että jo useat mallit täyttivät kyseisen vaatimuksen. Italia korosti, että asetuksen soveltamisalaan ei saisi sisällyttää pienempiä yksi-ilmavirtaisia ilmanvaihtokoneita, joita käytetään hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin ja jotka yleensä toimivat jaksoittain. Ympäristöalan kansalaisjärjestöt ja kuluttajajärjestöt tukivat komission ehdotukseen sisältyviä vaatimuksia, mutta ne myös halusivat, että puhaltimen ominaissähkötehoa (SFP) käytetään sääntelemään muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden sähkön hyötysuhdetta. Toimialajärjestöt tukivat laajasti komission ehdottamia ekosuunnittelu- ja energiamerkintätoimenpiteitä, erityisesti kun kyse oli kaksi-ilmavirtaisista ilmanvaihtokoneista. Yksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden osalta esiintyi alkuvaiheessa voimakasta vastustusta komission ehdottamaa tavoitetasoa kohtaan. Kuulemisfoorumin jälkeen komission yksiköt tarkastelivat huomautuksia ja pyrkivät ottamaan erinäiset esitetyt huolenaiheet huomioon ehdotuksissaan tai löytämään kompromissiratkaisuja järjestämällä kahdenvälisiä kokouksia ja toteuttamalla lisäanalyysejä. Ehdotetuissa ekosuunnittelu- ja energiamerkintätoimenpiteissä on otettu huomioon kuulemisten tulokset. Pienemmät yksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet, joiden ottoteho on alle 30 wattia, on jätetty asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle Italian esittämien huomautusten perusteella, ja energialuokka A+ on lisätty Ruotsin esittämien huomautusten johdosta. Eräiden yritysten esittämä huolenaihe siitä, että yhtä energiamerkintätapaa sovelletaan sekä yksi- että kaksiilmavirtaisiin ilmanvaihtokoneisiin, on ratkaistu siten, että energiamerkkiin sisällytetään erityinen symboli, jolla tällaiset ilmanvaihtokoneet voidaan eriyttää. Asiantuntijatiedon käyttö Tieteellinen asiantuntemus Ulkopuolista asiantuntemusta hyödynnettiin pääasiassa taustaselvityksissä, joihin sisältyi tekninen, taloudellinen ja ympäristöanalyysi. Analyysin toteuttivat ulkopuoliset konsultit komission energian pääosaston ja yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston toimeksiannosta. Tärkeimmät organisaatiot ja asiantuntijat, joita on kuultu Taustaselvitykset toteutettiin avoimena prosessina, jossa otettiin huomioon lausunnot asianomaisilta sidosryhmiltä, kuten laitevalmistajilta, asentajilta, jälleenmyyjiltä ja niiden järjestöiltä, ympäristöjärjestöiltä, kuluttajajärjestöiltä ja asiantuntijoilta. Tiivistelmä saaduista ja huomioon otetuista asiantuntijalausunnoista Peruuttamattomia seurauksia aiheuttavia vakavia riskejä ei havaittu. Vaikutusten arviointi FI 4 FI

5 Mahdollisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi toteutettiin direktiivin 2009/125/EY 15 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin useita toimintavaihtoehtoja sellaisen markkinamuutoksen saavuttamiseksi, jolla sopiva tavoitetaso toteutuu. Näihin vaihtoehtoihin kuuluivat toiminnan jatkaminen entiseen tapaan, itsesääntely, pelkkä energiamerkintä, pelkkä ekosuunnitteluasetus ja kahden viimeksi mainitun yhdistelmä. Koska komissiolla on selvä lainsäädännöllinen valtuutus vahvistaa ilmanvaihtokoneita koskevat ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset, painopiste oli ehdotettujen täytäntöönpanoasetusten arvioinnissa ja niiden tavoitetasossa eikä muissa vaihtoehdoissa. Energiamerkintöjen käyttöönottoon perustuvien toimintavaihtoehtojen vaikutuksia tarkasteltiin suhteessa skenaarioon, jossa mitään uusia toimenpiteitä ei toteuteta. Kustannusten ja hyötyjen arvioinnin perusteella paras toimintavaihtoehto toteuttaa ilmanvaihtokoneisiin liittyvät parannusmahdollisuudet on komission asetus, jossa asetetaan ekosuunnitteluvaatimukset kaikille kyseisille tuotteille, ja samassa yhteydessä annettava asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtoyksiköiden energiamerkintää koskeva delegoitu asetus, jolla ohjataan kuluttajia valitsemaan laitteet, joiden energiatehokkuus on paras mahdollinen. Ekosuunnitteluvaatimukset on tarkoitus ottaa käyttöön kahdessa vaiheessa eli kahden ja neljän vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkintävaatimusten olisi tultava voimaan samanaikaisesti. Tällä vaihtoehdolla voidaan varmistaa seuraavien tavoitteiden saavuttaminen: energiatehottomimmat ilmanvaihtokoneet poistetaan markkinoilta, ja energiatehokkuuteen pikemminkin kuin hintaan ja lisätoimintoihin perustuva kilpailu lisääntyy, energiatehokkuuden jatkuvia parannuksia edistetään ottamalla käyttöön selkeä lainsäädäntökehys, joka antaa tuotannonalalle pitkän aikavälin varmuuden, jota se tarvitsee investoidakseen innovatiiviseen teknologiaan, tuotetiedot antavat kuluttajille toimivan ja luotettavan keinon vertailla tuotteiden energiankulutusta, mikä lisää energiatehokkaiden laitteiden kysyntää, mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmanvaihtokoneiden sähkönkulutusta voidaan ottaa käyttöön nopeasti, mikä parantaa keskimääräistä energiatehokkuutta merkittävästi, ilmanvaihtokoneiden käyttämän primäärienergian nettosäästö kasvaa pelkästään tässä ehdotettujen toimenpiteiden ansiosta vuoteen 2030 mennessä petajoulella ja hiilidioksidipäästöt vähenevät 81 megatonnilla, yhteenlaskettu energiansäästö on 16 eksajoulea ja hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä 0,76 gigatonnia hiilidioksidiekvivalenttina ilmaistuna vuosina , tämä voidaan saavuttaa ilman kuluttajille tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia lisäkustannuksia, eikä siitä myöskään odoteta kohdistuvan kielteisiä vaikutuksia muihin osa-alueisiin, kuten terveyteen, turvallisuuteen ja kilpailukykyyn, tuotesuunnittelulle syntyy selkeä lainsäädäntökehys, jonka puitteissa valmistajat voivat joustavasti saavuttaa vaaditut energiatehokkuustasot, ja lainsäädäntökehys myös tarjoaa valmistajille tasapuoliset toimintaedellytykset, millä varmistetaan reilu kilpailu ja tuotteiden vapaa liikkuvuus, FI 5 FI

6 unionissa aletaan noudattaa ilmanvaihtokoneita koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia, minkä ansiosta talouden toimijoiden hallinnolliset rasitteet ja kustannukset ovat mahdollisimman pienet, markkinoiden puutteellinen toiminta korjataan, ja sisämarkkinat toimivat moitteettomasti, lainsäätäjän nimenomaista toimeksiantoa noudatetaan, asetuksen tullessa voimaan aiheutuu uudelleensuunnitteluun ja uudelleenarviointiin liittyviä kustannuksia, jotka ovat absoluuttisesti rajallisia ja suhteellisesti vähämerkityksisiä (tuotetta kohti), valmistajille ei aiheudu kohtuuttomia rasitteita, koska uudelleensuunnittelusyklit otetaan huomioon siirtymäajoissa, toimenpiteillä ei ole merkittäviä vaikutuksia kyseisen tuotannonalan ja erityisesti pk-yritysten kilpailukykyyn, toimenpiteillä on myönteinen vaikutus työllisyyteen, erityisesti pk-yrityksissä. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Ehdotetussa toimenpiteessä vahvistetaan uudet pakolliset energiamerkintä- ja tuotetietovaatimukset tavarantoimittajille, jotka saattavat asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita markkinoille. Toimenpiteen soveltamisala on sama kuin ehdotetun ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen, jossa asetetaan ekosuunnitteluvaatimukset näille ilmanvaihtokoneille Ekosuunnitteluvaatimuksia koskevaan asetukseen sisältyvät myös muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskevat vaatimukset. Koska asuinrakennuksiin ja muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetuilla ilmanvaihtokoneilla on omat erityiset reunaehtonsa ja eri standardikokonaisuutensa, ei ollut mahdollista ehdottaa näitä molempia ilmanvaihtokonetyyppejä koskevaa yhtä yhdenmukaistettujen vaatimusten kokonaisuutta. Asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihtokoneille ehdotetaan sekä energiamerkintää että energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia. Ehdotuksen tarkoituksena on yhdistää näiden kahden vaihtoehdon edut eli energiamerkintään liittyvä markkinoiden imuvoima (market pull) ja ekosuunnitteluun liittyvä markkinoiden työntövoima (market push). Molemmissa asetuksissa tukeudutaan ilmanvaihdon kokonaisvaltaiseen yhteen ominaisenergiankulutuksen (SEC) arvoon, joka lasketaan asunnon tai rakennuksen lämmitetyn lattia-alan neliömetriä kohden [kwh/(m².a)] parametrit sisältävällä laskentakaavalla. SEC-lähestymistapa antaa valmistajille vapauden optimoida joko ilmanvaihdon tai ohjauksen tai lämmöntalteenoton energiatehokkuuden tai näiden kaikkien energiatehokkuuden. Energiamerkintöjen ilmoittaminen energialuokilla A+ G tulee voimaan vuoden 2016 alussa samaan aikaan, kun ekosuunnitteluvaatimusten ensimmäisessä vaiheessa poistetaan markkinoilta energiatehottomin energialuokkaa G. Ekosuunnitteluvaatimusten toisessa vaiheessa vuoden 2018 alussa poistetaan markkinoilta silloiset kaksi energiatehottominta energialuokkaa E ja F. Ekosuunnittelu- ja energiatehokkuusvaatimusten tueksi annetaan muita teknisiä eritelmiä. Asetukseen myös sisältyvät asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden äänitehovaatimukset. FI 6 FI

7 Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden markkinat ovat hyvin epäyhtenäiset. Kuten kaikissa ammattikäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa ostajien tietämys tällaisista tuotteista on paljon suurempi kuin kotitalouksilla. Päätelmänä on, että energiamerkintä ei sovellu muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuihin ilmanvaihtokoneisiin. Sen vuoksi vain ekosuunnitteluvaatimukset on asetettu kunnianhimoisesti. Lisäksi ilmanvaihtokoneista on annettava vakiomuotoiset tuotetiedot, kuten tuoteseloste ja tekninen dokumentaatio. Lisäksi määritellään vaatimukset tiedoista, jotka on annettava ilmanvaihtokoneiden kaikentyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa. Ehdotetut energiamerkit ja vakiomuotoiset tuotetiedot auttavat korjaamaan ilmanvaihtokoneita ostavien henkilöiden tiedonpuutetta ja tasoittamaan rakennusten omistajien, arkkitehtien ja suunnittelijoiden ristiriitaisia kannustimia. Tässä asetuksessa käytetään samoja mittausmenetelmiä ja tarkastusmenettelyä markkinavalvontaa varten kuin ehdotetussa ekosuunnittelua koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä. Oikeusperusta Delegoidulla asetuksella pannaan täytäntöön direktiivi 2010/30/EU ja erityisesti sen 10 artikla. Toissijaisuusperiaate Asetuksella pannaan täytäntöön direktiivi 2010/30/EU sen 10 artiklan mukaisesti. Suhteellisuusperiaate Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä toimenpiteessä ei ylitetä sitä, mikä on sen tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Täytäntöönpanotoimenpide on muodoltaan asetus, jota sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Näin varmistetaan, ettei EU:n eikä jäsenvaltioiden hallinnoille aiheudu kustannuksia täytäntöönpanosäädöksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: delegoitu asetus. Talousarviovaikutukset Ehdotuksella ei ole suoraa vaikutusta yhteisön talousarvioon. LISÄTIEDOT Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke Luonnos sisältää uudelleentarkastelulausekkeen. Euroopan talousalue Ehdotettu toimenpide koskee ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa asiaa, minkä vuoksi se on ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta. FI 7 FI

8 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU 6 ja erityisesti sen 10 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä. Delegoituja säädöksiä on annettava, jos tuotteisiin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia, niiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka ne ovat toiminnoiltaan samankaltaisia, ja muulla unionin lainsäädännöllä tai itsesääntelyllä ei odoteta saavutettavan toiminnan tavoitteita nopeammin tai pienemmin kustannuksin kuin pakottavilla vaatimuksilla. (2) Komissio on arvioinut asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Arvioinnissa ilmeni, että asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden käyttämä energia muodostaa merkittävän osan kotitalouksien kokonaisenergiantarpeesta unionissa. Parannuksia on jo saavutettu kyseisten tuotteiden energiatehokkuudessa, mutta on mahdollista vähentää vielä huomattavasti niiden energiankulutusta. Arvioinnissa myös todettiin huomattavia eroja suoritustasoissa ja se, ettei ollut olemassa itsesääntelyä tai vapaaehtoisia sopimuksia, joilla voitaisiin saavuttaa toiminnan tavoitteet. (3) Pienet ilmanvaihtokoneet, joiden sähkön ottoteho on alle 30 wattia yhtä ilmavirtaa kohden, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Kyseiset ilmanvaihtokoneet on suunniteltu useita erilaisia käyttötarkoituksia varten pääasiassa toimimaan jaksottaisesti ja ainoastaan yhdessä muiden lisätoimintojen kanssa, esimerkiksi kylpyhuoneissa. Tällaisten ilmanvaihtokoneiden sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan aiheuttaisi huomattavaa hallinnollista rasitusta markkinavalvonnan alalla, koska niiden myyntimäärät ovat suuret, mutta niiden tarjoamat energiansäästömahdollisuudet ovat vain vähäiset. Koska niissä on kuitenkin samanlaisia toimintoja kuin muissa ilmanvaihtokoneissa, niiden mahdollista sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan olisi käsiteltävä tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä. Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet olisi jätettävä energiamerkinnän ulkopuolelle, koska suunnittelijat 6 EUVL L 153, , s. 13. FI 8 FI

9 ja arkkitehdit valitsevat kyseiset tuotteet ja ne ovat pitkälti riippumattomia kuluttaja- ja markkinakäyttäytymisestä. Ilmanvaihtokoneet, jotka on nimenomaisesti suunniteltu toimimaan ainoastaan hätätapauksissa tai poikkeuksellisissa tai vaarallisissa ympäristöissä, olisi myös jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niitä käytetään harvoin ja lyhyen aikaa. Lisäksi selvennetään, että sellaiset monitoimintoiset ilmanvaihtokoneet, joiden pääasiallinen toiminto on lämmittäminen tai jäähdyttäminen, ja liesituulettimet jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Olisi annettava yhdenmukaistetut säännökset asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden ominaisenergiankulutusta koskevista merkinnöistä ja vakiomuotoisista tuotetiedoista, jotta voitaisiin kannustaa valmistajia parantamaan tällaisten ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuutta ja loppukäyttäjiä ostamaan energiatehokkaita tuotteita sekä edistää sisämarkkinoiden toimintaa. (4) Koska asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen melutaso voi olla tärkeä tekijä kuluttajille, tätä koskevat tiedot olisi lisättävä energiamerkkiin. (5) Tämä asetuksen ja... annetun komission asetuksen (EU) N:o... 7 yhteisvaikutuksella energiansäästön odotetaan kasvavan petajoulella (45 prosenttia) petajouleen vuoteen 2025 mennessä. (6) Energiamerkissä esitettävät tiedot olisi saatava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät, mukaan lukien, jos niitä on saatavilla, eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jotka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/ säädettyjä menettelyjä noudattaen. (7) Tässä asetuksessa olisi määriteltävä energiamerkin, teknisen dokumentaation ja tuoteselosteen yhdenmukaista ulkoasua ja sisältöä koskevat vaatimukset. Vaatimukset olisi myös vahvistettava niiden tietojen osalta, jotka on annettava kaikentyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, koska loppukäyttäjille internetissä esitettävien tietojen merkitys on kasvussa, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Kohde ja soveltamisala 1. Tässä asetuksessa vahvistetaan asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkintävaatimukset. 2. Tätä asetusta ei sovelleta asuinrakennuksiin tarkoitettuihin ilmanvaihtokoneisiin, jotka a) ovat yksi-ilmavirtaisia (poisto tai tulo) ja joiden sähkön ottoteho on alle 30 wattia; 7 8 Komission asetus (EU) N:o..., annettu..., ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista (EUVL [...] [... ], [...], [...]). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista (EUVL L 316, , s. 12). FI 9 FI

10 b) ovat yksinomaan tarkoitettu toimimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/9/EY 9 määritellyissä räjähdysvaarallisissa tiloissa; c) ovat yksinomaan tarkoitettu käytettäviksi hätätilanteissa lyhyitä aikoja ja jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 305/ säädetyt rakennuskohteen paloturvallisuutta koskevat perusvaatimukset; d) on määritelty toimimaan yksinomaan i) siirrettävän ilman käyttölämpötilojen ollessa yli 100 C; ii) puhallinta käyttävän moottorin toimintaympäristön lämpötilan ollessa yli 65 C, jos moottori sijaitsee virtaavan ilman ulkopuolella; iii) siirrettävän ilman lämpötilan tai moottorin toimintaympäristön lämpötilan ollessa alle -40 C, jos moottori sijaitsee virtaavan ilman ulkopuolella; iv) syöttöjännitteen ylittäessä volttia (vaihtojännite) tai volttia (tasajännite); v) myrkyllisissä, voimakkaasti syövyttävissä tai helposti syttyvissä ympäristöissä taikka ympäristöissä, joissa on hankaavaa ainesta; e) ovat koneita, joissa on lämmönsiirrin ja lämpöpumppu lämmöntalteenottoa varten tai jotka mahdollistavat lämmön siirtämisen tai poistamisen lämmöntalteenottojärjestelmän lisänä, lukuun ottamatta lämmönsiirtoa jäätymisenesto- tai sulatustarkoituksessa; f) luokitellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta 1 päivänä lokakuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/ soveltamisalaan kuuluviksi liesituulettimiksi. 2 artikla Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan 1) ilmanvaihtokoneella sähkölaitetta, joka on varustettu vähintään yhdellä siipipyörällä, yhdellä moottorilla ja vaipalla ja joka on tarkoitettu korvaamaan käytetty ilma ulkoilmalla rakennuksessa tai rakennuksen osassa; 2) asuinrakennuksiin tarkoitetulla ilmanvaihtokoneella ilmanvaihtokonetta, jonka a) maksimi-ilmavirta ei ylitä arvoa 250 m³/h; b) maksimi-ilmavirta on m³/h ja jonka valmistaja on ilmoittanut, että ilmanvaihtokone on yksinomaan tarkoitettu asuinrakennusten ilmanvaihtoon; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 100, , s. 1). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL L 88, , s. 5). EUVL L 29, , s.1. FI 10 FI

11 3) maksimi-ilmavirralla ilmanvaihtokoneen ilmoitettua suurinta ilmavirtaa, joka voidaan saavuttaa ilmanvaihtokoneeseen sisältyvillä tai sen mukana erikseen toimitetuilla säätimillä standardin mukaisissa ilmaolosuhteissa (20 C) ja pascalin paineessa, kun ilmanvaihtokone on valmistajan ohjeiden mukaisesti valmiiksi asennettuna (esim. siinä on puhtaat suodattimet); kanavaliitäntäisten asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden maksimi-ilmavirta mitataan ilmavirrasta ulkoisen paineenkorotuksen ollessa 100 pascalia ja muiden kuin kanavaliitäntäisten asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden maksimiilmavirta mitataan ilmavirrasta kokonaispaineenkorotuksen ollessa pienin saavutettavissa oleva valittuna arvoista 10 (pienin), 20, 50, 100, 150, 200, 250 pascalia sen mukaan, mikä arvoista on yhtä suuri tai hieman pienempi kuin mitatun paine-eron arvo; 4) yksi-ilmavirtaisella ilmanvaihtokoneella ilmanvaihtokonetta, joka tuottaa ilmavirran ainoastaan yhteen suuntaan joko sisätiloista ulos (poisto) ja ulkoa sisätiloihin (tulo) ja jossa koneellisesti tuotettua ilmavirtaa tasapainotetaan painovoimaisella ilmantulolla tai -poistolla; 5) kaksi-ilmavirtaisella ilmanvaihtokoneella ilmanvaihtokonetta, joka tuottaa ilmavirran sisä- ja ulkotilojen välillä ja joka on varustettu sekä poisto- että tulopuhaltimella tai -puhaltimilla; 6) vastaavalla ilmanvaihtokonemallilla ilmanvaihtokonetta, jolla on samat sovellettavien tuotetietovaatimusten mukaiset tekniset ominaisuudet, mutta jonka sama valmistaja, valtuutettu edustaja tai tuoja on saattanut markkinoille eri ilmanvaihtokonemallina. Liitteiden II IX soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä. 3 artikla Tavarantoimittajien velvollisuudet 1. Tavarantoimittajien, jotka saattavat asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita markkinoille, on varmistettava, että 1 päivästä tammikuuta 2016 seuraavat vaatimukset täyttyvät: a) kukin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen, ja merkki on ainakin ilmanvaihtokoneen pakkauksessa. Jokaisesta asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallista asetetaan jälleenmyyjien saataville ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen sähköinen merkki, jossa esitetään mainitun liitteen mukaiset tiedot; b) saataville asetetaan liitteen IV mukainen tuoteseloste. Tuoteseloste toimitetaan vähintään ilmanvaihtokoneen pakkauksessa. Jokaisesta asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallista asetetaan jälleenmyyjien saataville ja vapaassa käytössä oleville internetsivustoille liitteen IV mukainen sähköinen tuoteseloste; c) liitteessä V määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville; d) saataville asetetaan käyttöohjeet; e) tiettyä asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin ominaisenergiankulutusluokka; FI 11 FI

12 f) tiettyä asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin ominaisenergiankulutusluokka. 2. Markkinoille saatettavat asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet on 1 päivästä tammikuuta 2016 varustettava merkillä, joka on ulkoasultaan liitteessä III olevan 1 kohdan mukainen, jos kyseessä ovat yksi-ilmavirtaiset asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet, ja merkillä, joka on ulkoasultaan liitteessä III olevan 2 kohdan mukainen, jos kyseessä ovat kaksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet. 4 artikla Jälleenmyyjien velvollisuudet Jälleenmyyjien on varmistettava, että a) kaikissa myyntipisteessä olevissa asuinrakennuksiin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa on laitteen ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittama merkki; b) markkinoitaessa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteen VI mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteessä VII olevia säännöksiä; c) tiettyä asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin ominaisenergiankulutusluokka; d) tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin ominaisenergiankulutusluokka ja materiaaliin sisältyvät tavarantoimittajan tarjoamat käyttöohjeet. 5 artikla Mittausmenetelmät Edellä olevien 3 ja 4 artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin liittyvä ominaisenergiankulutusluokka on määritettävä liitteessä II olevan taulukon mukaisesti. Ominaisenergiankulutus, vuotuinen sähkönkulutus, vuotuinen lämmityssäästö, maksimiilmavirta ja äänitehotaso on määritettävä käyttäen liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä ja ottaen huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. 6 artikla Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä IX säädettyä menettelyä arvioidessaan ilmanvaihtokoneen vaatimustenmukaisuutta. FI 12 FI

13 7 artikla Uudelleentarkastelu Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille viimeistään 1 päivänä tammikuuta Tässä uudelleenarvioinnissa arvioidaan erityisesti muiden ilmanvaihtokoneiden, erityisesti muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden, joiden sähkön kokonaisottoteho on alle 30 wattia, mahdollista sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan sekä tarpeenmukaisella ohjauksella varustettujen yksi- ja kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden ominaisenergiankulutuksen laskentaa ja ominaisenergiankulutusluokkia. 8 artikla Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Komission puolesta Puheenjohtaja José Manuel BARROSO FI 13 FI

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu 7.7.2014,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu 7.7.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu 7.7.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta ilmanvaihtokoneiden ekologisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12074/14 ENER 358 ENV 684 DELACT 128 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 27.4.2015,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 27.4.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2015 C(2015) 2623 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 27.4.2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kiinteän polttoaineen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D019772/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D019772/02. EUROOAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7975/12 ENER 109 ENV 226 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2013 (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. lokakuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2016 COM(2016) 315 final 2016/0158 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission maatalouden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2013 (OR. en) 15394/13 ENV 982 MI 927 DELACT 66 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. lokakuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2012 COM(2012) 217 final 2012/0110 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.2.2013,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.2.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2013 C(2013) 817 final Osa 1/9 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.2.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) 9541/16 EF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.5.2011,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.5.2011, FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2011 K(2011) 2875 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.5.2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä huoneilmastointilaitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot