KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014,"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2014) 4653 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

2 PERUSTELUT DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tämän asetuksen tavoitteena on ottaa käyttöön yhdenmukaistettu järjestelmä, jossa asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet merkitään niiden energiatehokkuuden perusteella ja kuluttajille annetaan tietyt vakiomuotoiset tuotetiedot. Merkintävaatimukset myös tarjoavat valmistajille dynaamisen kannustimen parantaa tällaisten markkinoille saatettavien ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuutta ja nopeuttaa energiatehokkaiden tuotteiden yleistymistä markkinoilla. Asetuksella täydennetään ehdotettua sekä asuinrakennuksiin että muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevaa komission asetusta. Yleinen tausta Suurin osa EU:n rakennuskannasta voisi hyötyä optimoidusta koneellisesta ilmanvaihdosta, jossa olisi tarpeenmukainen ohjaus tai lämmöntalteenotto tai molemmat. Energiatehokkaat ilmanvaihtokoneet eivät ole kuitenkaan saavuttaneet markkinoilla suurempaa osuutta, eikä ilmanvaihtokoneiden käyttö ole lisääntynyt paljoakaan korvamaan painovoimaista ilmanvaihtoa. Rakennusten energiatehokkuutta koskevat säännökset (rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 1 ) ovat merkittävä tekijä näillä markkinoilla järjestelmätasolla, mutta niillä ei ole täysin onnistuttu poistamaan markkinoiden esteitä, ja huomattavia säästöjä on jäänyt saavuttamatta, koska sääntely on ollut riittämätöntä tuotetasolla. Myös testi- ja laskentastandardien alalla on vielä aika paljon tehtävää, jotta saadaan laadittua selkeät yhdenmukaistetut standardit, joilla markkinat ja viranomaiset ohjataan omaksumaan optimaalisia ratkaisuja. Tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisimmalta lähestymistavalta vaikuttaa yhdistelmä, joka koostuu ekosuunnittelun vähimmäisvaatimuksista, pakollisista tuotetiedoista ja asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnästä. Tällä toimintatavalla edistetään EU:n vuoden 2020 tavoitetta saavuttaa 20 prosentin väheneminen energiankulutuksessa ja hiilidioksidipäästöissä. Yhdistetty tekninen, taloudellinen ja ympäristöanalyysi on osoittanut, että ilmanvaihtokoneet tarjoavat mahdollisuuksia energian säästämiseen ilman liiallisia kustannuksia. Ilmanvaihtokoneet ovat energiaa käyttäviä mutta myös energiaan liittyviä tuotteita, joilla on paljon käyttämätöntä potentiaalia vähentää omaa sähkönkulutustaan, mutta niillä voidaan saavuttaa säästöjä myös tilalämmityksessä. Jos kaikki ilmanvaihtokoneet korvattaisiin parhaalla saatavilla olevalla teknologialla, yli prosentin säästöt olisivat mahdollisia. Alustavan laadullisen näytön perusteella voidaan arvioida, että tähän ehdotetukseen sisältyvillä uusilla ekosuunnitteluvaatimuksilla ja uudella merkintäjärjestelmällä voitaisiin yhdessä saavuttaa vuoteen 2025 mennessä vuosittain noin petajoulen lisäsäästö primäärienergian kulutuksessa (vuonna 2030: petajoulea). Asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkintää koskevan ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön yleisesti tunnettu asteikko A+ G erityyppisille asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihtokoneille. Kuluttajien saataville asetetaan vakiomuotoiset tuotetiedot tuoteselosteissa, internetissä ja mainosmateriaalissa. Johdonmukaisuus unionin muiden politiikkojen ja tavoitteiden kanssa 1 EUVL L 153, , s. 13. FI 2 FI

3 Ehdotuksella täydennetään hiljattain erityyppisille lämmityskattiloille 2 ja ilmastointijärjestelmille 3 säädettyjä ekosuunnittelua ja energiamerkintää koskevia toimenpiteitä. Ilmanvaihto on näin ollen viimeinen ja kolmas osa-alue, jolla täydennetään rakennusten lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyvien teknisten tuotteiden sääntelyä. Ehdotus koskee tuotteita, joten se on rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin johdanto-osan 12 kappaleen suositusten mukainen ja sillä täydennetään mainitun direktiivin lähestymistapaa, jossa luodaan jäsenvaltiolle puitteet käsitellä näitä markkinoita järjestelmätasolla. Komponenttitasolla ehdotuksella täydennetään moottoreita koskevaa ekosuunnitteluasetusta (EY) N:o 640/2009 4, jonka soveltamisala rajoittuu tiettyihin vaihtovirtamoottoreihin, joiden nimellisteho on vähintään 750 wattia, ja ottoteholtaan vähintään 125 watin puhaltimia koskevaa ekosuunnitteluasetusta (EU) N:o 327/2011 5, jossa keskitytään yleiseen soveltamiseen eikä oteta huomioon ilmanvaihtokoneiden korkeita käyttötuntimääriä eikä erityisvaatimuksia. KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI EU:n ja kansainvälisiä sidosryhmiä sekä jäsenvaltioiden asiantuntijoita on kuultu heti prosessin alusta lähtien. Asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskeva taustaselvitys (ENER, Lot 10) toteutettiin marraskuun 2007 ja helmikuun 2009 välisenä aikana, ja toinen muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskeva selvitys (ENTR, Lot 6) tammikuun 2010 ja kesäkuun 2012 välisenä aikana. Taustaselvitykset toteutettiin avoimena prosessina, jossa otettiin huomioon lausunnot asianomaisilta sidosryhmiltä, kuten laitevalmistajilta ja niiden järjestöiltä, ympäristöalan kansalaisjärjestöiltä, kuluttajajärjestöiltä ja EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijoilta. Kunkin taustaselvityksen aikana järjestettiin kolme sidosryhmien kokousta ja useita kahdenvälisiä tapaamisia sidosryhmien kanssa. Euroopan komissio kuuli pk-yrityksiä, ilmanvaihtoalan yrityksiä ja muita asianomaisia sidosryhmiä ilmanvaihtotuotteiden mahdollisista tulevista EUvaatimuksista. Asiaa koskeva tiedotus- ja kuulemisasiakirja laadittiin kuudella kielellä (EN, FR, DE, IT, ES, PL). Se oli laajassa jakelussa Enterprise Europe Network -verkoston, kaupan alan järjestöjen, julkisten verkkosivujen ja CIRCA-järjestelmän välityksellä. Kuuleminen käynnistettiin lokakuussa 2012, ja siinä pystyi esittämään näkemyksiään yli 12 viikon ajan. Vastaukset saatiin muutamilta eri jäsenvaltioiden pk-yrityksiltä helmikuun 2013 loppuun mennessä, ja niiden huomautukset on otettu huomioon. Asuinrakennuksiin ja muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskeva sidosryhmien virallinen kuuleminen toteutettiin ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumissa, jossa oli tasapuolisesti edustettuina kaikkien jäsenvaltioiden edustajat ja sidosryhmät, joita tarkasteltavana oleva tuoteryhmä koskee. Ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumin kokous pidettiin 6. marraskuuta Komission yksiköt esittelivät taustaselvitysten tulosten perusteella laaditun valmisteluasiakirjan, jossa ehdotettiin ekosuunnitteluvaatimuksia, jotka perustuvat taustaselvitysten aikana laadittuihin skenaarioihin Tilan- ja vedenlämmittimiä koskevat ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset (EU) N:o 811, 812, 813 ja 814/2013 (EUVL L 239, ); kiinteän polttoaineen kattiloita ja paikallisia tilanlämmittimiä koskevat ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset ovat parhaillaan hyväksyttävinä. Ekosuunnitteluasetus (EU) N:o 206/2012 (EUVL L 72, , s. 7 27) ja energiamerkintäasetus (EU) N:o 626/2011 (EUVL L 178, , s. 1 72). EUVL L 191, , s. 26. EUVL L 90, , p. 8. FI 3 FI

4 Asetusluonnos toimitettiin Maailman kauppajärjestölle (WTO) 10. lokakuuta 2013 kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen mukaisesti. Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Jäsenvaltiot pääsääntöisesti tukivat asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihtokoneille suunniteltuja energiamerkintätoimenpiteitä. Ne myös pääsääntöisesti kannattivat sitä, että ekosuunnittelun vähimmäisvaatimukset vahvistetaan sekä asuinrakennuksiin että muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihtokoneille. Asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden osalta useat jäsenvaltiot vaativat, että ekosuunnitteluvaatimuksissa olisi noudatettava samaa lähestymistapaa ja kokonaisvaltaista laskentamenetelmää kuin mitä sovelletaan energiamerkkiin. Ruotsi pyysi komissiota tarkastelemaan, voitaisiinko energialuokan A rajaa tiukentaa, koska Ruotsin tekemistä selvityksistä oli käynyt ilmi, että jo useat mallit täyttivät kyseisen vaatimuksen. Italia korosti, että asetuksen soveltamisalaan ei saisi sisällyttää pienempiä yksi-ilmavirtaisia ilmanvaihtokoneita, joita käytetään hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin ja jotka yleensä toimivat jaksoittain. Ympäristöalan kansalaisjärjestöt ja kuluttajajärjestöt tukivat komission ehdotukseen sisältyviä vaatimuksia, mutta ne myös halusivat, että puhaltimen ominaissähkötehoa (SFP) käytetään sääntelemään muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden sähkön hyötysuhdetta. Toimialajärjestöt tukivat laajasti komission ehdottamia ekosuunnittelu- ja energiamerkintätoimenpiteitä, erityisesti kun kyse oli kaksi-ilmavirtaisista ilmanvaihtokoneista. Yksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden osalta esiintyi alkuvaiheessa voimakasta vastustusta komission ehdottamaa tavoitetasoa kohtaan. Kuulemisfoorumin jälkeen komission yksiköt tarkastelivat huomautuksia ja pyrkivät ottamaan erinäiset esitetyt huolenaiheet huomioon ehdotuksissaan tai löytämään kompromissiratkaisuja järjestämällä kahdenvälisiä kokouksia ja toteuttamalla lisäanalyysejä. Ehdotetuissa ekosuunnittelu- ja energiamerkintätoimenpiteissä on otettu huomioon kuulemisten tulokset. Pienemmät yksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet, joiden ottoteho on alle 30 wattia, on jätetty asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle Italian esittämien huomautusten perusteella, ja energialuokka A+ on lisätty Ruotsin esittämien huomautusten johdosta. Eräiden yritysten esittämä huolenaihe siitä, että yhtä energiamerkintätapaa sovelletaan sekä yksi- että kaksiilmavirtaisiin ilmanvaihtokoneisiin, on ratkaistu siten, että energiamerkkiin sisällytetään erityinen symboli, jolla tällaiset ilmanvaihtokoneet voidaan eriyttää. Asiantuntijatiedon käyttö Tieteellinen asiantuntemus Ulkopuolista asiantuntemusta hyödynnettiin pääasiassa taustaselvityksissä, joihin sisältyi tekninen, taloudellinen ja ympäristöanalyysi. Analyysin toteuttivat ulkopuoliset konsultit komission energian pääosaston ja yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston toimeksiannosta. Tärkeimmät organisaatiot ja asiantuntijat, joita on kuultu Taustaselvitykset toteutettiin avoimena prosessina, jossa otettiin huomioon lausunnot asianomaisilta sidosryhmiltä, kuten laitevalmistajilta, asentajilta, jälleenmyyjiltä ja niiden järjestöiltä, ympäristöjärjestöiltä, kuluttajajärjestöiltä ja asiantuntijoilta. Tiivistelmä saaduista ja huomioon otetuista asiantuntijalausunnoista Peruuttamattomia seurauksia aiheuttavia vakavia riskejä ei havaittu. Vaikutusten arviointi FI 4 FI

5 Mahdollisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi toteutettiin direktiivin 2009/125/EY 15 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin useita toimintavaihtoehtoja sellaisen markkinamuutoksen saavuttamiseksi, jolla sopiva tavoitetaso toteutuu. Näihin vaihtoehtoihin kuuluivat toiminnan jatkaminen entiseen tapaan, itsesääntely, pelkkä energiamerkintä, pelkkä ekosuunnitteluasetus ja kahden viimeksi mainitun yhdistelmä. Koska komissiolla on selvä lainsäädännöllinen valtuutus vahvistaa ilmanvaihtokoneita koskevat ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset, painopiste oli ehdotettujen täytäntöönpanoasetusten arvioinnissa ja niiden tavoitetasossa eikä muissa vaihtoehdoissa. Energiamerkintöjen käyttöönottoon perustuvien toimintavaihtoehtojen vaikutuksia tarkasteltiin suhteessa skenaarioon, jossa mitään uusia toimenpiteitä ei toteuteta. Kustannusten ja hyötyjen arvioinnin perusteella paras toimintavaihtoehto toteuttaa ilmanvaihtokoneisiin liittyvät parannusmahdollisuudet on komission asetus, jossa asetetaan ekosuunnitteluvaatimukset kaikille kyseisille tuotteille, ja samassa yhteydessä annettava asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtoyksiköiden energiamerkintää koskeva delegoitu asetus, jolla ohjataan kuluttajia valitsemaan laitteet, joiden energiatehokkuus on paras mahdollinen. Ekosuunnitteluvaatimukset on tarkoitus ottaa käyttöön kahdessa vaiheessa eli kahden ja neljän vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkintävaatimusten olisi tultava voimaan samanaikaisesti. Tällä vaihtoehdolla voidaan varmistaa seuraavien tavoitteiden saavuttaminen: energiatehottomimmat ilmanvaihtokoneet poistetaan markkinoilta, ja energiatehokkuuteen pikemminkin kuin hintaan ja lisätoimintoihin perustuva kilpailu lisääntyy, energiatehokkuuden jatkuvia parannuksia edistetään ottamalla käyttöön selkeä lainsäädäntökehys, joka antaa tuotannonalalle pitkän aikavälin varmuuden, jota se tarvitsee investoidakseen innovatiiviseen teknologiaan, tuotetiedot antavat kuluttajille toimivan ja luotettavan keinon vertailla tuotteiden energiankulutusta, mikä lisää energiatehokkaiden laitteiden kysyntää, mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmanvaihtokoneiden sähkönkulutusta voidaan ottaa käyttöön nopeasti, mikä parantaa keskimääräistä energiatehokkuutta merkittävästi, ilmanvaihtokoneiden käyttämän primäärienergian nettosäästö kasvaa pelkästään tässä ehdotettujen toimenpiteiden ansiosta vuoteen 2030 mennessä petajoulella ja hiilidioksidipäästöt vähenevät 81 megatonnilla, yhteenlaskettu energiansäästö on 16 eksajoulea ja hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä 0,76 gigatonnia hiilidioksidiekvivalenttina ilmaistuna vuosina , tämä voidaan saavuttaa ilman kuluttajille tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia lisäkustannuksia, eikä siitä myöskään odoteta kohdistuvan kielteisiä vaikutuksia muihin osa-alueisiin, kuten terveyteen, turvallisuuteen ja kilpailukykyyn, tuotesuunnittelulle syntyy selkeä lainsäädäntökehys, jonka puitteissa valmistajat voivat joustavasti saavuttaa vaaditut energiatehokkuustasot, ja lainsäädäntökehys myös tarjoaa valmistajille tasapuoliset toimintaedellytykset, millä varmistetaan reilu kilpailu ja tuotteiden vapaa liikkuvuus, FI 5 FI

6 unionissa aletaan noudattaa ilmanvaihtokoneita koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia, minkä ansiosta talouden toimijoiden hallinnolliset rasitteet ja kustannukset ovat mahdollisimman pienet, markkinoiden puutteellinen toiminta korjataan, ja sisämarkkinat toimivat moitteettomasti, lainsäätäjän nimenomaista toimeksiantoa noudatetaan, asetuksen tullessa voimaan aiheutuu uudelleensuunnitteluun ja uudelleenarviointiin liittyviä kustannuksia, jotka ovat absoluuttisesti rajallisia ja suhteellisesti vähämerkityksisiä (tuotetta kohti), valmistajille ei aiheudu kohtuuttomia rasitteita, koska uudelleensuunnittelusyklit otetaan huomioon siirtymäajoissa, toimenpiteillä ei ole merkittäviä vaikutuksia kyseisen tuotannonalan ja erityisesti pk-yritysten kilpailukykyyn, toimenpiteillä on myönteinen vaikutus työllisyyteen, erityisesti pk-yrityksissä. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Ehdotetussa toimenpiteessä vahvistetaan uudet pakolliset energiamerkintä- ja tuotetietovaatimukset tavarantoimittajille, jotka saattavat asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita markkinoille. Toimenpiteen soveltamisala on sama kuin ehdotetun ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen, jossa asetetaan ekosuunnitteluvaatimukset näille ilmanvaihtokoneille Ekosuunnitteluvaatimuksia koskevaan asetukseen sisältyvät myös muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskevat vaatimukset. Koska asuinrakennuksiin ja muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetuilla ilmanvaihtokoneilla on omat erityiset reunaehtonsa ja eri standardikokonaisuutensa, ei ollut mahdollista ehdottaa näitä molempia ilmanvaihtokonetyyppejä koskevaa yhtä yhdenmukaistettujen vaatimusten kokonaisuutta. Asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihtokoneille ehdotetaan sekä energiamerkintää että energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia. Ehdotuksen tarkoituksena on yhdistää näiden kahden vaihtoehdon edut eli energiamerkintään liittyvä markkinoiden imuvoima (market pull) ja ekosuunnitteluun liittyvä markkinoiden työntövoima (market push). Molemmissa asetuksissa tukeudutaan ilmanvaihdon kokonaisvaltaiseen yhteen ominaisenergiankulutuksen (SEC) arvoon, joka lasketaan asunnon tai rakennuksen lämmitetyn lattia-alan neliömetriä kohden [kwh/(m².a)] parametrit sisältävällä laskentakaavalla. SEC-lähestymistapa antaa valmistajille vapauden optimoida joko ilmanvaihdon tai ohjauksen tai lämmöntalteenoton energiatehokkuuden tai näiden kaikkien energiatehokkuuden. Energiamerkintöjen ilmoittaminen energialuokilla A+ G tulee voimaan vuoden 2016 alussa samaan aikaan, kun ekosuunnitteluvaatimusten ensimmäisessä vaiheessa poistetaan markkinoilta energiatehottomin energialuokkaa G. Ekosuunnitteluvaatimusten toisessa vaiheessa vuoden 2018 alussa poistetaan markkinoilta silloiset kaksi energiatehottominta energialuokkaa E ja F. Ekosuunnittelu- ja energiatehokkuusvaatimusten tueksi annetaan muita teknisiä eritelmiä. Asetukseen myös sisältyvät asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden äänitehovaatimukset. FI 6 FI

7 Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden markkinat ovat hyvin epäyhtenäiset. Kuten kaikissa ammattikäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa ostajien tietämys tällaisista tuotteista on paljon suurempi kuin kotitalouksilla. Päätelmänä on, että energiamerkintä ei sovellu muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuihin ilmanvaihtokoneisiin. Sen vuoksi vain ekosuunnitteluvaatimukset on asetettu kunnianhimoisesti. Lisäksi ilmanvaihtokoneista on annettava vakiomuotoiset tuotetiedot, kuten tuoteseloste ja tekninen dokumentaatio. Lisäksi määritellään vaatimukset tiedoista, jotka on annettava ilmanvaihtokoneiden kaikentyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa. Ehdotetut energiamerkit ja vakiomuotoiset tuotetiedot auttavat korjaamaan ilmanvaihtokoneita ostavien henkilöiden tiedonpuutetta ja tasoittamaan rakennusten omistajien, arkkitehtien ja suunnittelijoiden ristiriitaisia kannustimia. Tässä asetuksessa käytetään samoja mittausmenetelmiä ja tarkastusmenettelyä markkinavalvontaa varten kuin ehdotetussa ekosuunnittelua koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä. Oikeusperusta Delegoidulla asetuksella pannaan täytäntöön direktiivi 2010/30/EU ja erityisesti sen 10 artikla. Toissijaisuusperiaate Asetuksella pannaan täytäntöön direktiivi 2010/30/EU sen 10 artiklan mukaisesti. Suhteellisuusperiaate Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä toimenpiteessä ei ylitetä sitä, mikä on sen tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Täytäntöönpanotoimenpide on muodoltaan asetus, jota sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Näin varmistetaan, ettei EU:n eikä jäsenvaltioiden hallinnoille aiheudu kustannuksia täytäntöönpanosäädöksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: delegoitu asetus. Talousarviovaikutukset Ehdotuksella ei ole suoraa vaikutusta yhteisön talousarvioon. LISÄTIEDOT Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke Luonnos sisältää uudelleentarkastelulausekkeen. Euroopan talousalue Ehdotettu toimenpide koskee ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa asiaa, minkä vuoksi se on ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta. FI 7 FI

8 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU 6 ja erityisesti sen 10 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä. Delegoituja säädöksiä on annettava, jos tuotteisiin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia, niiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka ne ovat toiminnoiltaan samankaltaisia, ja muulla unionin lainsäädännöllä tai itsesääntelyllä ei odoteta saavutettavan toiminnan tavoitteita nopeammin tai pienemmin kustannuksin kuin pakottavilla vaatimuksilla. (2) Komissio on arvioinut asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Arvioinnissa ilmeni, että asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden käyttämä energia muodostaa merkittävän osan kotitalouksien kokonaisenergiantarpeesta unionissa. Parannuksia on jo saavutettu kyseisten tuotteiden energiatehokkuudessa, mutta on mahdollista vähentää vielä huomattavasti niiden energiankulutusta. Arvioinnissa myös todettiin huomattavia eroja suoritustasoissa ja se, ettei ollut olemassa itsesääntelyä tai vapaaehtoisia sopimuksia, joilla voitaisiin saavuttaa toiminnan tavoitteet. (3) Pienet ilmanvaihtokoneet, joiden sähkön ottoteho on alle 30 wattia yhtä ilmavirtaa kohden, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Kyseiset ilmanvaihtokoneet on suunniteltu useita erilaisia käyttötarkoituksia varten pääasiassa toimimaan jaksottaisesti ja ainoastaan yhdessä muiden lisätoimintojen kanssa, esimerkiksi kylpyhuoneissa. Tällaisten ilmanvaihtokoneiden sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan aiheuttaisi huomattavaa hallinnollista rasitusta markkinavalvonnan alalla, koska niiden myyntimäärät ovat suuret, mutta niiden tarjoamat energiansäästömahdollisuudet ovat vain vähäiset. Koska niissä on kuitenkin samanlaisia toimintoja kuin muissa ilmanvaihtokoneissa, niiden mahdollista sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan olisi käsiteltävä tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä. Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet olisi jätettävä energiamerkinnän ulkopuolelle, koska suunnittelijat 6 EUVL L 153, , s. 13. FI 8 FI

9 ja arkkitehdit valitsevat kyseiset tuotteet ja ne ovat pitkälti riippumattomia kuluttaja- ja markkinakäyttäytymisestä. Ilmanvaihtokoneet, jotka on nimenomaisesti suunniteltu toimimaan ainoastaan hätätapauksissa tai poikkeuksellisissa tai vaarallisissa ympäristöissä, olisi myös jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niitä käytetään harvoin ja lyhyen aikaa. Lisäksi selvennetään, että sellaiset monitoimintoiset ilmanvaihtokoneet, joiden pääasiallinen toiminto on lämmittäminen tai jäähdyttäminen, ja liesituulettimet jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Olisi annettava yhdenmukaistetut säännökset asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden ominaisenergiankulutusta koskevista merkinnöistä ja vakiomuotoisista tuotetiedoista, jotta voitaisiin kannustaa valmistajia parantamaan tällaisten ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuutta ja loppukäyttäjiä ostamaan energiatehokkaita tuotteita sekä edistää sisämarkkinoiden toimintaa. (4) Koska asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen melutaso voi olla tärkeä tekijä kuluttajille, tätä koskevat tiedot olisi lisättävä energiamerkkiin. (5) Tämä asetuksen ja... annetun komission asetuksen (EU) N:o... 7 yhteisvaikutuksella energiansäästön odotetaan kasvavan petajoulella (45 prosenttia) petajouleen vuoteen 2025 mennessä. (6) Energiamerkissä esitettävät tiedot olisi saatava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät, mukaan lukien, jos niitä on saatavilla, eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jotka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/ säädettyjä menettelyjä noudattaen. (7) Tässä asetuksessa olisi määriteltävä energiamerkin, teknisen dokumentaation ja tuoteselosteen yhdenmukaista ulkoasua ja sisältöä koskevat vaatimukset. Vaatimukset olisi myös vahvistettava niiden tietojen osalta, jotka on annettava kaikentyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, koska loppukäyttäjille internetissä esitettävien tietojen merkitys on kasvussa, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Kohde ja soveltamisala 1. Tässä asetuksessa vahvistetaan asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkintävaatimukset. 2. Tätä asetusta ei sovelleta asuinrakennuksiin tarkoitettuihin ilmanvaihtokoneisiin, jotka a) ovat yksi-ilmavirtaisia (poisto tai tulo) ja joiden sähkön ottoteho on alle 30 wattia; 7 8 Komission asetus (EU) N:o..., annettu..., ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista (EUVL [...] [... ], [...], [...]). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista (EUVL L 316, , s. 12). FI 9 FI

10 b) ovat yksinomaan tarkoitettu toimimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/9/EY 9 määritellyissä räjähdysvaarallisissa tiloissa; c) ovat yksinomaan tarkoitettu käytettäviksi hätätilanteissa lyhyitä aikoja ja jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 305/ säädetyt rakennuskohteen paloturvallisuutta koskevat perusvaatimukset; d) on määritelty toimimaan yksinomaan i) siirrettävän ilman käyttölämpötilojen ollessa yli 100 C; ii) puhallinta käyttävän moottorin toimintaympäristön lämpötilan ollessa yli 65 C, jos moottori sijaitsee virtaavan ilman ulkopuolella; iii) siirrettävän ilman lämpötilan tai moottorin toimintaympäristön lämpötilan ollessa alle -40 C, jos moottori sijaitsee virtaavan ilman ulkopuolella; iv) syöttöjännitteen ylittäessä volttia (vaihtojännite) tai volttia (tasajännite); v) myrkyllisissä, voimakkaasti syövyttävissä tai helposti syttyvissä ympäristöissä taikka ympäristöissä, joissa on hankaavaa ainesta; e) ovat koneita, joissa on lämmönsiirrin ja lämpöpumppu lämmöntalteenottoa varten tai jotka mahdollistavat lämmön siirtämisen tai poistamisen lämmöntalteenottojärjestelmän lisänä, lukuun ottamatta lämmönsiirtoa jäätymisenesto- tai sulatustarkoituksessa; f) luokitellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta 1 päivänä lokakuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/ soveltamisalaan kuuluviksi liesituulettimiksi. 2 artikla Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan 1) ilmanvaihtokoneella sähkölaitetta, joka on varustettu vähintään yhdellä siipipyörällä, yhdellä moottorilla ja vaipalla ja joka on tarkoitettu korvaamaan käytetty ilma ulkoilmalla rakennuksessa tai rakennuksen osassa; 2) asuinrakennuksiin tarkoitetulla ilmanvaihtokoneella ilmanvaihtokonetta, jonka a) maksimi-ilmavirta ei ylitä arvoa 250 m³/h; b) maksimi-ilmavirta on m³/h ja jonka valmistaja on ilmoittanut, että ilmanvaihtokone on yksinomaan tarkoitettu asuinrakennusten ilmanvaihtoon; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 100, , s. 1). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL L 88, , s. 5). EUVL L 29, , s.1. FI 10 FI

11 3) maksimi-ilmavirralla ilmanvaihtokoneen ilmoitettua suurinta ilmavirtaa, joka voidaan saavuttaa ilmanvaihtokoneeseen sisältyvillä tai sen mukana erikseen toimitetuilla säätimillä standardin mukaisissa ilmaolosuhteissa (20 C) ja pascalin paineessa, kun ilmanvaihtokone on valmistajan ohjeiden mukaisesti valmiiksi asennettuna (esim. siinä on puhtaat suodattimet); kanavaliitäntäisten asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden maksimi-ilmavirta mitataan ilmavirrasta ulkoisen paineenkorotuksen ollessa 100 pascalia ja muiden kuin kanavaliitäntäisten asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden maksimiilmavirta mitataan ilmavirrasta kokonaispaineenkorotuksen ollessa pienin saavutettavissa oleva valittuna arvoista 10 (pienin), 20, 50, 100, 150, 200, 250 pascalia sen mukaan, mikä arvoista on yhtä suuri tai hieman pienempi kuin mitatun paine-eron arvo; 4) yksi-ilmavirtaisella ilmanvaihtokoneella ilmanvaihtokonetta, joka tuottaa ilmavirran ainoastaan yhteen suuntaan joko sisätiloista ulos (poisto) ja ulkoa sisätiloihin (tulo) ja jossa koneellisesti tuotettua ilmavirtaa tasapainotetaan painovoimaisella ilmantulolla tai -poistolla; 5) kaksi-ilmavirtaisella ilmanvaihtokoneella ilmanvaihtokonetta, joka tuottaa ilmavirran sisä- ja ulkotilojen välillä ja joka on varustettu sekä poisto- että tulopuhaltimella tai -puhaltimilla; 6) vastaavalla ilmanvaihtokonemallilla ilmanvaihtokonetta, jolla on samat sovellettavien tuotetietovaatimusten mukaiset tekniset ominaisuudet, mutta jonka sama valmistaja, valtuutettu edustaja tai tuoja on saattanut markkinoille eri ilmanvaihtokonemallina. Liitteiden II IX soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä. 3 artikla Tavarantoimittajien velvollisuudet 1. Tavarantoimittajien, jotka saattavat asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita markkinoille, on varmistettava, että 1 päivästä tammikuuta 2016 seuraavat vaatimukset täyttyvät: a) kukin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen, ja merkki on ainakin ilmanvaihtokoneen pakkauksessa. Jokaisesta asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallista asetetaan jälleenmyyjien saataville ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen sähköinen merkki, jossa esitetään mainitun liitteen mukaiset tiedot; b) saataville asetetaan liitteen IV mukainen tuoteseloste. Tuoteseloste toimitetaan vähintään ilmanvaihtokoneen pakkauksessa. Jokaisesta asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallista asetetaan jälleenmyyjien saataville ja vapaassa käytössä oleville internetsivustoille liitteen IV mukainen sähköinen tuoteseloste; c) liitteessä V määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville; d) saataville asetetaan käyttöohjeet; e) tiettyä asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin ominaisenergiankulutusluokka; FI 11 FI

12 f) tiettyä asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin ominaisenergiankulutusluokka. 2. Markkinoille saatettavat asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet on 1 päivästä tammikuuta 2016 varustettava merkillä, joka on ulkoasultaan liitteessä III olevan 1 kohdan mukainen, jos kyseessä ovat yksi-ilmavirtaiset asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet, ja merkillä, joka on ulkoasultaan liitteessä III olevan 2 kohdan mukainen, jos kyseessä ovat kaksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet. 4 artikla Jälleenmyyjien velvollisuudet Jälleenmyyjien on varmistettava, että a) kaikissa myyntipisteessä olevissa asuinrakennuksiin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa on laitteen ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittama merkki; b) markkinoitaessa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajat ovat toimittaneet liitteen VI mukaisesti, paitsi kun tarjous tehdään internetin välityksellä, jolloin sovelletaan liitteessä VII olevia säännöksiä; c) tiettyä asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin ominaisenergiankulutusluokka; d) tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin ominaisenergiankulutusluokka ja materiaaliin sisältyvät tavarantoimittajan tarjoamat käyttöohjeet. 5 artikla Mittausmenetelmät Edellä olevien 3 ja 4 artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin liittyvä ominaisenergiankulutusluokka on määritettävä liitteessä II olevan taulukon mukaisesti. Ominaisenergiankulutus, vuotuinen sähkönkulutus, vuotuinen lämmityssäästö, maksimiilmavirta ja äänitehotaso on määritettävä käyttäen liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä ja ottaen huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. 6 artikla Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä IX säädettyä menettelyä arvioidessaan ilmanvaihtokoneen vaatimustenmukaisuutta. FI 12 FI

13 7 artikla Uudelleentarkastelu Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille viimeistään 1 päivänä tammikuuta Tässä uudelleenarvioinnissa arvioidaan erityisesti muiden ilmanvaihtokoneiden, erityisesti muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden, joiden sähkön kokonaisottoteho on alle 30 wattia, mahdollista sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan sekä tarpeenmukaisella ohjauksella varustettujen yksi- ja kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden ominaisenergiankulutuksen laskentaa ja ominaisenergiankulutusluokkia. 8 artikla Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Komission puolesta Puheenjohtaja José Manuel BARROSO FI 13 FI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 81/18 Euroopan unionin virallinen lehti 21.3.2012 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 244/2012, annettu 16 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin virallinen lehti L 149/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY

Lisätiedot

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Vesikiertoiset lämmittimet

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Vesikiertoiset lämmittimet EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Vesikiertoiset lämmittimet EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot