1916. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1916. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN"

Transkriptio

1 KERTOMUS \ HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI

2 HELSINKI SANOMALEHTI- JA KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖN KIRJAPAINO

3 SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat 3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat 4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat 5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat.... B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat C. Muut asiat II. Rahatoimikamari. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat 2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat 3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat.... B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat C. Muut asiat III. Tilastokonttori IV. Palotoimikunta V. Vaivaishoitohallitus VI. Kaupunginkirjasto VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus VIII. Majoituslautakunta IX. Holhouslautakunta ' X. Oikeusaputoimisto XI. Sosialilautakunta XII. Kunnan työnvälitystoimisto XIII. Hätäapukomitea XIV. Verotusvalmistelukunta XV. Museoiautakunta XVI. Musiikkilautakunta XVII. Helsingin anniskeluosakeyhtiön tarkastaja Asiarekisteri Oikaistavia V

4

5 ALKULAUSE. Esillä oleva vuosikerta Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta' 1 on toimitettu pääasiallisesti saman suunnitelman mukaan kuin aikaisemmin julkaistut saman julkaisusarjan vuosikerrat. O sain luku on vähentynyt sen kautta että Hikennekonttorin laatima vuosikertomus on siirretty sarjaan II Kauppa, Helsingin kaupungin tilastoa, ja kasvatuslautakunnan, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan sekä' kansa?? lasien ta,rh ain johtokunnan laatimat vuosikertomukset ovat siirretyt sarjaan VI, Opetuslaitokset, Helsingin kaupungin tilastoa, Edelleen on ra,kennuskonttorin vuosikertomus jätetty pois, syystä että siihen pääasiallisesti on sisältynyt yksityiskohtainen selostus konttorin käytettäväksi annetuista; työmäärärahoista,, jotka, tiedot suurimmaksi osaksi ovat saatavissa rahatoimikonttorin, kaupungin tilejä ja tilinpäätöstä koskevasta, kertomuksesta (Helsingin kaupungin tilasto V), jota vastoin yhdistelmä muista rakennuskonttorin kertomukseen sisältyvistä, tiedoista: löytyy tähän otetussa, kaupungin yleisten töiden hallituksen antamassa, vuosikertomuksessa. Sitävastoin sisältyy hätäapukomitean vuosikertomus nyt ensi kerran tähän julkaisuun. Osastot I (kaupunginvaltuusto) ja II (rahatoimikamari) ovat yliopettaja, filosofianlisensiaatti A. K. O tt e Un in laatima!, jonka, rahatoimikamari oli ottanut mainittujen osain vitosilta, toimittajaksi. Käsikirjoitus on kuitenkin tilastokonttorissa suuressa määrässä muovailtu ja oikaisuluku I osastoon on sitäpaitsi tarkastettu valtuuston kansliassa. Muuten on kertomuksen eri osastojen muodollista puolta, muovailtu sekä, kaikki päivämäärät ja, numerotiedot, mikäli se on käynyt päinsä, konttorissa tarkistettu, jolloin, kuten aikaisemmissakon konttorin toimittamissa, vuosikerroissa, lukuisia, korjauksia, on tehty. Asialuettelo on laadittu saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä edellisissäkin vuosikerro issa. Helsingin kaupungin tilastokonttorissa, marraskuun 1 päivänä, Otto Bruun. \\ t.

6

7 I. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusmiehinä vuonna 1916 olivat seuraavat henkilöt: Valittuina 1916 Filosofiantohtori K. L, Oannelin. Lakitieteentoht. A.F. Charpentier. Lakitieteentoht. L. R. Ehrnrooth. Toimittaja A. E. Frenckell. Ent. senaattori A. J. Hjelt. Professori C. E. Holmberg. Filosofiantohtori H. A. Ivalo. Valtioneuvos G. E. Krogius. Kauppaneuvos L. K. Krogius. Arkkitehti C. H. Lindberg. vuoden loppuun. Johtaja A. I. Lindfors. Pankinjohtaja A. Lundqvist. Ent. senaattori E. F. Nevanlinna. Ent. pankinjohtaja J. A. Norrmen. Työnjohtaja F. Nummivuori. Kauppa-asiamies A. O. Nykopp. Pankinjohtaja E. E. Schybergson. Ent. senaattori O. E. Stenroth. Filosofiantohtori J. A. Thurman. Johtaja E. W. Wallden. Johtaja A. E. Alfthan. Professori A. O. Asehan. Insinööri J. Castren. Lääketieteentohtori vphra A. H. de la Chapelle. Ylimäär. professori A. E. af Forselles Lakitieteentohtori A. Frey. Rehtori E. M. Hornborg. Läänineläinlääkäri A. H. Höijer. Ent. lääkintöneuvos G. R. Idman. Insinööri A. Kramer (tammikuun 25 päivään). Valittuina 1917 vuoden loppuun. Vuorineuvos R. B. Elvin g. Rakennusmestari N. L. Eskola. Ent. prokuraattori B. J. Grotenfelt. Kunnall. kert Konsuli E. E. Krogius. Ent. esittelijäsihteeri A. A. Listo. Ent. senaattori J. K. Paasikivi. Filosofiantohtori O. A. Rosenqvist Apteekkari G. W. Salingre. Johtaja A. H. Soini. Lakitieteenkandid. A. Sourander. Professori O. A. Tarjanne. Lakitieteentohtori A. A. Tulenheimo. Kunnallisneuvos J. V. von Wright. Lääketieteentohtori H. J. W. Zilliacus (helmikuun 25 päivästä). Valittuina 1918 vuoden loppuun. Filosofiantohtori L. Harmaja. Johtaja R. W. Huber. Varatuomari A. M. Lassenius.

8 2 I. Kaupunginvaltuusto. Apteekkari E. W. K. Lauren. Johtaja E. L. Lerche. Kansakoulunopettaj a A. Noponen. Filosofiantohtori K. A. Paloheimo. Rehtori V. T. Rosenqvist. Rakennusmestari K. J. Rousti. Konsuli K. E. K. Stockmann. Professori K. J. Ståhlberg. Lääketieteenlisensiaatti E. E. W, Varatuomari A. G. A. Söderholm. Suolahti. Lääketieteenlisensiaatti E. A. Tollet. Rakennusmestari M. E. Udd. Professori A. G. Wallensköld. Johtaja F. von Wright. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuoden varrella oli herra Norrmen ja varapuheenjohtajana herra Stenroth. Kaupunginvaltuuston valmisteluvaliokuntana olivat, paitsi puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, herrat Elving, Grotenfelt, Paloheimo, V. T. Rosenqvist, Tarjanne ja Tollet jäseninä sekä herrat Ehrnrooth ja Ståhlberg varajäseninä. Kaupunginvaltuuston sihteerintointa hoiti ent. oikeusneuvosmies A. V. Lindberg ja apulaissihteerintointa ent. prokuraattorinsihteeri J. R. Uggla. Notaarina toimi toimittaja K. V. Puuska. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 25 kertaa, niistä 2 kertaa lisätyin luvuin. Vuoden varrella saapui 430 asiaa. Näistä ja vuoden alussa edellisiltä vuosilta lepäävistä 73 asiasta ratkaistiin 404 ja poistettiin 1, joten vuoteen 1917 siirtyi 98 asiaa. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 520 ja valtuuston puolesta annettujen kirjeiden luku 510. Kaupunginvaltuuston vuonna 1916 käsittelemistä asioista mainitaan tässä seuraavat; A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat Korttelien Helsingin kaupungin ja G. F. Stockmann aktiebolag yhtiön n:ojen 30 ja 3i kesken joulukuun 2 päivänä 1911 eräästä korttelissa n:o 31 sijaitkaupunginasemakaavanmuu- sevasta Sofiankadun talon ja tontin n:o 1 osasta tehdyn kauppatos. kirjan mukaan oli kaupunki sitoutunut ryhtymään toimenpiteisiin vahvistuksen hankkimiseksi semmoiselle kaupunginasemakaavan muutokselle, että Sofiankatu yhtiön omistamain mainitun kadun tonttien nrojen 6 ja 2 kohdalta laitetaan niin leveäksi kuin raken-

9 3 I.. Kaupunginvaltuusto. tonteille saisi rakentaa viisikerroksisen talon. 1 ). Kaupungin yleisten töiden hallituksen laadittua ehdotuksen puheenalaiseksi kaupunginasemakaavanmuutokseksi esitti rahatoimikamari kirjelmässä syyskuun 21 päivältä asianmukaisen vahvistuksen hankittavaksi sille. Valtuusto myöntyi 2 ) esitykseen. Kun byggnadsaktiebolaget Bergmansgatan n:o 11 yhtiölle oli Korttelin n :0 myyty osa korttelissa n:o 100 b sijaitsevaa Vuorimiehenkadun tont- gtnasemaka^ tia n:o 6 yhdistettäväksi rajakkaiseen tonttiin n:o 7, jota osaa ra- vanmuutoa. joittivat lännessä viimeksi mainittu tontti, etelässä Vuorimiehenkatu 9 metrin pituudelta, pohjoisessa Tähtitorninkatu niinikään 9 metrin pituudelta ja idässä molempain tontinpäitten itäisiä päätekohtia yhdistävä suora viiva, oli kaupunginasemakaava-arkkitehti laatinut ehdotuksen tästä johtuvaksi kaupunginasemakaavanmuutokseksi, jota ehdotusta kaupungin yleisten töiden hallitus, terveydenhoitolautakunta ja rahatoimikamari puolsivat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja päätti 3 ) hankkia vahvistuksen ehdotetulle kaupungina&emakaavanmuutokselle. Sittemmin ilmoitti 4 ) maistraatti kirjelmässä marraskuun 4 päivältä, että k. senaatti oli lokakuun 10 päivänä vahvistanut mainitun kaupunginasemakaavanmuutoksen. Kirjelmässä elokuun 28 päivältä lähetti 5 ) maistraatti kaupun- LUPA M. A. ginvaltuustolle k. senaatin kesäkuun 27 päivänä antaman päätöksen, topatsaan pyi-" jonka mukaan oli myönnetty lupa valtion historiallis-kansatieteel- tyttämiseen. lisen museon edustalla olevalle avonaiselle paikalle pystyttää Mathias Aleksanteri Castrenin muistopatsas. Rahatoimikamarilta oli osakeyhtiö Hietalahden laivatelakka ja Tokankadun viöröiston kort - konepaja anonut että, sittenkuin yhtiö oli hankkimalla omikseen telien n:oj. en kaikki omistamansa tehdastontin itärajan ja Tokankadun välillä m Ja us kausijaitsevat asuntotontit saanut mahdollisuuden siihen asti käyttä-kaavanmuutos, mänsä alueen laajentamiseen, rahatoimikamari antaisi apuaan kaupungingeodeetin laatiman järjestely suunnitelman mukaisen tontinjärjestelyn ja kaupunginasemakaavanmuutoksen toimeenpanemiseen. Kaupungin yleisten töiden hallituksen ja terveydenhoitolautakunnan annettua lausunnon asiasta sekä sittenkuin yhtiön lunastettaviksi anomain katuosain katselmus ja arviointi oli toimitettu, teki rahatoimikamari kaupunginvaltuustolle esityksen asiasta 6 ) Kaupunginvaltuusto päätti 7 ): että k. senaatilta hankitaan sellainen voimassa olevan kaupunginasemakaavan muutos, että Tokankadun viereiset asuntokorttelit n:ot 117 ja 118, tehdaskorttelin n:o 176 tontti n:o 8 ja näiden korti) Vrt vuod. kert. siv. 43 ja ) Valt. pöytäk ) S:n ) S:n ) S:n ) Rkmrin klrj ) Valt. pöytäk

10 4 I.. Kaupunginvaltuusto. telien välinen Pursimiehenkadun osa, ensinmainitut korttelit ja sanottu Pursimiehenkadun osa alaltaan siten vähennettyinä, kuin Tokankadun laajennus vaati, sekä niin suuri osa Tokan- ja Munkkisaarenkadun kulmauksessa olevasta avonaisesta paikasta, kuin laadittu asemapiirustus lähemmin osotti, yhdistetään tehdaskortteliin nro 176, tehdastontti nro 8 ja edellä mainitut asuntokorttelien nrojen 117 ja 118 sekä Pursimiehenkadun osat uudeksi tontiksi, Tokankadun tontiksi nro 6, sekä puheena oleva, edellä mainitun avonaisen paikan osa lisätään Tokankadun tehdastonttiin nro 14; että sen ohessa rajoitetaan mainitun lisäalueen rakennusoikeutta sikäli, että asemapiirustukseen erittäin merkittyyn osaan ei saa rakentaa 6 metriä korkeampaa rakennusta, katonrajan yläreunaan lukien; että tämän yhteydessä Tokankadun tonttiin nro 4 b ja Munkkisaarenkadun tonttiin nro 4 nähden anotaan sellaista poikkeamista voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksistä, että niihin saa rakentaa enintään viisikerroksisia taloja; että, sittenkuin puheena olevan kaupunginasemakaavanmuutoksen vahvistus on saatu, osakeyhtiö Hietalahden laivatelakalle ja konepajalle myydään Tokankadun tehdastonttiin nro 6 yhdistetty Pursimiehenkadun osa 19,539 markan 4 pennin hinnasta, sillä ehdolla että yhtiö luopuu vaatimasta mitään korvausta niistä omistamistaan Tokankadun tonttien osista, mitkä asemapiirustuksen mukaan tarvitaan tämän kadun laajentamiseen; sekä että mainitulle yhtiölle vuokrataan marraskuun 30 päivään 1935 asti Tokankadun tehdastonttiin nro 14 yhdistetty lisäalue vuotuisesta 1,122 markan vuokrasta sekä niillä ehdoilla, mitkä rahatoimikamari, sen mukaisesti mitä tonttien vuokrauksesta yleensä on voimassa, muutoin katsoo olevan syytä vahvistaa. Tästä kaupunginvaltuuston päätöksestä oli toimittaja G. Malmström Munkkisaarenkadun tontin nro 4 omistajana tehnyt läänin kuvernöörille valituksen, koska hänen mielestään sen Tokan- ja Munkkisaarenkadun kulmauksessa olevan avonaisen paikan osan, joka yhdistettäisiin Tokankadun tehdastonttiin nro 14 ja sitten vuokrattaisiin osakeyhtiö Hietalahden laivatelakalle ja konepajalle, käyttäminen tehdastarkoituksiin tuottaisi tuntuvia haittoja ensinmainitulle tontille, koska oikeudesta edelleen saada siihen rakentaa viisikerroksinen talo ei olisi suurta hyötyä, kun samalla avonainen paikka ilmoineen ja valoineen, vuokralaisten lasten leikkipaikkoineen y.m. muuttuisi puuhaiseksi, meluisaksi ja ikäväksi naapuristoksi, mikä riistäisi häneltä mahdollisuuden tuottavasti käyttää tonttia asuntotonttina. Valituskirjan saavuttua kaupunginvaltuustolle selityksen anta-

11 5 I.. Kaupunginvaltuusto. mistä varten oli osakeyhtiö Hietalahden laivatelakka ja konepaja silla välin valtuustolle osotetussa kirjoituksessa ilmoittanut päättäneensä, jottei sille paljon tärkeämpi kysymys vahvistuksen saamisesta kaupunginvaltuuston päättämälle tehdastontin n:o 6 järjestelylle, jolle tontille yhtiö aikoi heti käydä teettämään uutta konepajarakennusta, viivästyisi, nykyään luopua anomuksestaan Tokanja Munkkisaarenkadun kulmauksessa olevan avonaisen paikan yhdistämisestä tehdaskortteliin n:o 176, joten hankkeissa oleva kaupunginasemakaavanmuutos ainoastaan käsittäisi uuden tehdastontin 11:0 6 ynnä Tokankadun laajennuksen rajaviivain vahvistamisen. Kaupunginvaltuusto päätti l ) kirjelmässä kuvernöörille ilmoittaa luopuneensa päätöksestään siltä kohden, joka oli aiheuttanut toimittaja Malmströmin valituksen, joten ei enää ollut olemassa aihetta lausunnon antamiseen valituksesta, jota valtuusto puolestaan piti perusteettomana. Samalla päätti valtuusto k. senaatille ilmoittaa, että senaatin tutkittavaksi aikaisemmin annettu kaupunginasemakaavan muutosanomus nyttemmin ainoastaan tarkoitti, että Tokankadun viereiset asuntokorttelit n:ot 117 ja 118, tehdaskorttelin n:o 176 tontti n:o 8 ja mainittujen tonttien välinen Pursimiehenkadun osa, ensinmainittu kortteli ja puheenalainen Pursimiehenkadun osa pinta-alaltaan siten vähennettyinä, kuin Tokankadun laajentaminen vaati, yhdistettäisiin uutena tehdastonttina, Tokankadun 11:0 6, tehdaskortteliin n:o 176. Sittemmin saatiin 2 ) maistraatin kirjelmästä tietää, että k. senaatti oli elokuun 19 päivänä vahvistanut puheenalaisen kaupunginasemakaavanmuutoksen, mutta samalla määrännyt, että uudelle tontille oli rakennettaessa jätettävä vapaata yhtäjaksoista pihamaata vähintään saman suuruinen ala, kuin niiden vapaiden pihamaiden yhteenlaskettu pinta-ala oli, mitkä kaupungin 1895 vuoden rakennusjärjestyksessä oli määrätty kullekin tontille erikseen, sekä että yhdistetyille tonteille rakennettavain kivitalojen ullakot oli täydellisillä palomuureilla, joihin ei saanut tehdä minkäänlaisia aukkoja rautaovin tai ilman niitä, jaettava siten, ettei yksikään palomuurien välinen ullakon osa käsittänyt 350 m 2 :ä suurempaa alaa. Kun kuitenkin mainittu määräys todellisuudessa koski asunto- eikä, niinkuin valtuusto oli tarkoittanut, tehdastontteja, teki 2 ) valtuusto k. senaatille alistuksen edellä mainitun ehdon peruuttamisesta. Asiaa uudestaan esiteltäessä marraskuun 7 päivänä hyväksyi k. senaatti kaupunginasemakaavanmuutoksen, mistä maistraatti kirjelmässä marraskuun 18 päivältä ilmoitti kaupunginvaltuustolle, i) Yalt. pöytäk ) S:n

12 6 I.. Kaupunginvaltuusto. Tämän mukaisesti ja valtuuston aikaisemman päätöksen johdosta kehoitettiin rahatoimikamaria laatimaan puheenalaisten alueiden kauppakirja. Sörnäsinran- Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli päättänyt kone- ja siltaratatien vierei- kennusosakeyhtiölle myydä 2 ) Sörnäsin rantatien vierellä sijaitsese teiifn:o Sk 29f van, yhtiölle kuuluvan tehdaskorttelin n:o 292 länsipuolisen vesikaupunginase- alueen kauppakirja sittemmin oli laadittu, päätti 3 ) valtuusto makaavanmuu-. i j. l tos. hankkia siitä johtuvan kaupungmasemakaavanmuutoksen kaupungin yleisten töiden hallituksen laatiman asemapiirroksen mukaisesti, sörnäsin nie- Myöskin Sörnäsin niemekkeellä sijatsevain tehdaskorttelien mekkeeiiä si- n:0j en 272 y. m. käyttöön nähden oli kaupunginvaltuusto päättätelien n:ojen nyt 4 ) muutoksia, minkätähden valtuusto päätti 5) vahvistettavaksi 272, 273 ja 280 lähettää kaupungin yleisten töiden hallituksen laatiman ehdotukmakaavanmuu- sen voimassa olevaan kaupunginasemakaavaan tehdaskortteleiksi tos - n:oiksi 272, 273 ja 280 merkittyjen alueiden kaupunginasemakaavanmuutokseksi. pakaan ja Hie- Kirjelmässä 6 ) syyskuun 11 päivältä esitti rahatoimikamari taniemen aiuei-kaupunginvaltuuston päätettäväksi: d TaitonteiksT että Pakaan alueen tasoitustyöt viivyttelemättä aloitetaan aija varastopai- kaisemmin hyväksytyn asemakaavajaoituksen mukaisesti; koiksi että rahatoimikamari valtuutetaan enintään 50 vuoden vuokralle huutokaupalla antamaan tehdas- ja varastotontteja sieltä; että alueen kuntoonpanettamiseksi kaupungin menosääntöön merkitään 575,000 markkaa, jaettuna kahdelle tai useammalle vuodelle sen mukaan kuin budjetinkäsittelyn yhteydessä tarkemmin määrätään; että kuluvana vuonna teetettäviä töitä varten kaupunginkassasta maksetaan enintään 50,000 markan etuanti; että Hietaniemen alue pannaan väliaikaisesti kuntoon kirjelmän oheisessa vaihtopuolisessa ehdotuksessa A osotetun asemakaavajaoituksen mukaisesti; että vastamainittua tarkoitusta varten kaupungin menosääntöön merkitään 110,000 markkaa jaettavaksi* kahdelle tai useammalle vuodelle sen mukaan kuin budjetinkäsittelyssä tarkemmin määrätään; sekä että kaupunginkassasta kuluvana vuonna tähän tarkoitukseen saa edeltäpäin maksaa enintään 40,000 markkaa. Valtuusto ei pitänyt asiaa kypsänä ratkaistavaksi, vaan asetti komitean, jonka tuli koko laajuudessaan tutkia kysymyksiä uusien maa-alojen hankkimisesta kaupungille sekä tehdastonttien ja va- Yalt. pöytäk ) Ks. tätä kert. edempänä. 3) Valt. pöytäk ) Yrt. tätä kert. edempänä. s) Valt. pöytäk ) Valt. pain. asiakirj. n:o 41, 7) y a i t. pöytäk. 24, 10, 10,

13 7 I.. Kaupunginvaltuusto. rastopaikkain osoittamisesta, jonka komitean jäseniksi valittiin herrat Castren, Elving, L. Krogius, Lindberg, Lindfors, Norrmen ja Paloheimo sekä insinööri C. Enckell. 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat Kirjelmässä huhtikuun 1 päivältä lähetti maistraatti kaupun- Maakirjaan ja ginvaltuustolle jäljennöksenä k. senaatin helmikuun 23 päivänä ^emävfmer- 1 tekemän päätöksen merkinnän tekemisestä maakirjaan ja maare- kintä Kottbyn liisteriin Helsingin pitäjän Kottbyn kylän Kottbyn verotalon puolik- y h^st tnisltä kaan sekä Pikkuhuopalahden kylän Hindersnäsin eli Meilansin Helsingin kauyksinäisen verotalon ja Greijuksen kruununtilan ynnä siihen kuupunlilin - luvan Stenbackan tiluksen siirtämisestä hallinnollisessa, kameraalisessa, kirkollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Helsingin kaupunkiin. Kaupunginvaltuusto päätti i) ilmoittaa päätöksen rahatoimikamarin tiedoksi. Kirjelmässä 2 ) marraskuun 13 päivältä mainitsi kasvatuslauta- Lohjan pitäjän kunta, että Lohjan pitäjän Outamon ja Yarolan talojen omistaja «tamon J» v 7 J r J J J J «- rolan maatilain oli mainituilta tiloilta Helsingin kaupungin halkokomitealle myynyt osto. kasvavaa nuorta metsää 300,000 markan arvosta ja aikoi lohkoa talot sekä sittemmin myydä uudet tilukset, minkä johdosta oli syytä peljätä häiritsevää taajaa asutusta syntyvän Outamosta erilleen murretun, kaupungin omistaman Toivoniemen tiluksen läheisyyteen, jolla tiluksella sijaitsi kaupungin kasvatuslaitos. Lautakunta oli sitä mieltä, että Toivoniemen viereltä olisi hankittava kaupungille alue, jotta saataisiin laitoksen ympäristö rauhoitetuksi, eritoten kun siten saataisiin mullanottopaikka, jommoinen tarvittiin tilan puutarhanhoitoa varten, minkä ohessa Finby n pitäjän Sjötorpin tilalle vuokrahuoneistoihin sijoitetun ruotsinkielisen tyttöjen kasvatuslaitoksen vastedes voisi muuttaa tänne. Rahatoimikamari puolsi molempain talojen ostoa, m. m. koska kaupunki siten saisi sopivia metsämaita halkotarpeensa tyydyttämiseksi. Maatilain ja eritoten viljeltyjen maiden vastaiseen käyttöön nähden kamari huomautti, että vakavarainen ostaja jo oli ilmoittautunut ostamaan ne alueet, joita kaupunki ei tarvitsisi. Maanviljelyskalujen nykyisiin korkeisiin hintoihin nähden olisi kuitenkin, siinä tapauksessa että kaupunki osti nämä talot, niiden viljelysmaat, sikäli kuin niitä ei käytetty kaupungin tarpeisiin, aluksi annettava vuokralle, ja oli halullisten henkilöjen kanssa jo ryhdytty alustaviin keskusteluihin tästä. Säännöllisen hintatason jälleen palauduttua Valt. pöytäk, 2, ) Valt. pain. asiakirj. n:o 60,

14 8 I.. Kaupunginvaltuusto. voitaisiin kysymys maatilain vastaisesta käytöstä ottaa lopullisesti ratkaistavaksi. Tarkoituksina, joihin maatilain osia voitaisiin käyttää, mainittiin toinen tyttöjen kasvatuslaitos, kansakoulunoppilaiden, ehdollisesti aikuisten naisten kesä siirtolat sekä maanviljelyssiirtolat kasvatuslaitoksista päässeille hoidokeille. Rahatoimikamari' ehdotti, että kaupunginvaltuusto lisätyin luvuin päättäisi: tehdyn tarjouksen hyväksymällä 600,000 markan hinnasta Helsingin kaupungille ostaa Lohjan pitäjässä sijaitsevat Outamon ja Varolan maatilat kasvavine metsineen ja valmiine rakennuksineen ; 1916 vuoden velkakirjalainasta osottaa ostoon tarvittavat varat, lainhuudatus- y. m. s. kuluineen enintään 607,000 markkaa; sekä antaa varsinaisen kaupunginvaltuuston tehtäväksi ryhtyä tästä päätöksestä johtuviin täytäntöönpanotoimiin. Kaupunginvaltuusto päätti *) maistraatilta anoa valittavaksi lisättyjä valtuusmiehiä ratkaiseman tätä asiaa, joka siten siirtyi vuoteen Maan lunasta- Kirjelmässä 2 ) lokakuun 12 päivältä esitti rahatoimikamari, kielis^raaia^^ttä Nickbyn aseman ja mielisairaala-alueella olevan rakennuspairaitiotieta var- kan välille rakennettu hevosraitiotie edelleen pysytettäisiin, koska ten ' sen käyttäminen oli taloudellisesti edullisempaa kuin kuormain vedättäminen hevosilla. Raitiotien pysyttämiseksi oli kuitenkin lunastettava rataa varten tarpeellinen maa, kaikkiaan m 2. Maan omistajat olivat sitoutuneet luovuttamaan sen osin 1 markan ja osin 75 pennin hinnasta m 2 :ltä, joten kustannuksia tästä olisi Smk 5,357:50, paitsi lainliuudatuskuluja. Kamari ehdotti, että kaupunginvaltuusto lisätyin luvuin päättäisi 5,600 markan hinnasta ostaa sen maakaistaleen, mihin Porvoon radan Nickbyn aseman ja Sipoossa olevan kunnallisen mielisairaalan välinen raitiotie oli rakennettu. Valtuusto päätti 3 ) maistraatilta anoa valittavaksi lisättyjä kaupunginvaltuusmiehiä käsittelemään mainittua maanhankintakysymystä. Menosääntöön oli kuitenkin sekalaisia menoja kaupungin taloista ja maatiloista nimisen erän kohdalle tätä tarkoitusta varten merkittävä 5,600 markan määräraha. Alueen maksu- Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli joulukuun 14 päivänä 1915 Tuusulaanpa- Päättänyt k. senaatilta anoa, että eräs Tuusulan pitäjän Ruotsinkennettavaa kylän Vävarsin sotilasvirkataloon kuuluva, ha:n laajuinen rmiii^arten! alue maksil tta luovutettaisiin kaupungille tuberkulosisairaalan paikaksi, ilmoitti maistraatti kirjelmässä toukokuun 13 päivältä k. senaatin huhtikuun 18 päivänä myöntyneen mainittuun anomukseen, l ) Yalt. pöytäk ) y alt pain. asiakirj. n:0 49> _ 3) y altt pöytäk

15 I. Kaupungifivaltuusto. 9 sillä ehdolla että kaupunki, niin kauan kuin nykyistä vuokrakautta kestää, virkatalon vuokraajalle suorittaa hänen vaatimansa 100 markkaa vuodessa korvaukseksi käyttöoikeuden vähenemisestä; että alueen halki kulkevain, väestön käyttämäin kahden tien sijaan teetetään uudet yhtä hyvät tiet vastaisen sairaala-alueen ulkopuolelle; sekä että alueella kasvavaa metsää ei saa käyttää siihen hankkimatta metsähallituksen lähempää ohjetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 0 edellä mainitut valtion panemat luovutusehdot, ja oli rahatoimikamarille ilmoitettava päätöksestä niihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi, joita alueen ottamiseksi kaupungin haltuun saattoi olla tarpeen. Kirjelmässä 2 ) joulukuun 23 päivältä 1915 mainitsi rahatoimi- Korttelissan:o kamari, että kaupunginasemakaavan mukaan Lapinlahdenkadun denkadun ^artontin nro 21, osoite nro 10, käsittämäin maakappalten vuokrakausi rellasi i aitsevan oli päättynyt syyskuun 2 päivänä 1907, minkätähden oli herännyt ^e n!o io,' kysymys, eikö kaupunginviranomaisten puolelta olisi ryhdyttävä hallintaoikeus, toimenpiteisiin vuokraajan häätämiseksi vuokratontilta tai ainakin muutoksen aikaansaamiseksi sen hallintaoikeuteen. Maistraatti oli vuonna 1857 myöntänyt yhtiölle, joka sittemmin oli uudesti muodostettu aktiebolaget arbetarbostäderna ä villan Lugnet nimiseksi osakeyhtiöksi, vuokraoikeuden kahteen, yhteensä 15,000 neliökyynärän laajuiseen maakappaleeseen viideksikymmeneksi vuodeksi, kun taas kuvernööri ja k. senaatti olivat yhtiölle myöntäneet hallintaoikeuden mainittuihin maakappaleihin vuokraoikeuden päätyttyäkin, niin kauan kuin siinä olevia vuokra-asuntoja kunnollisesti käytetään nykyiseen tarkoitukseensa ja pidetään paikkakunnan tarpeita vastaavassa kunnossa". Vuokra määrättiin tynnyriksi rukiita verohinnan mukaan. Terveydenhoitolautakunnan toimittamasta katselmuksesta oli käynyt selville, että työväenasuntoja ei ollut hoidettu sillä tavoin kuin tonttia luovutettaessa oli määrätty pysyväisen hallintaoikeuden nauttimisen ehdoksi, mutta tämä seikka ei näyttänyt antavan pätevää tukea hallintaoikeuden lakkauttamista tarkoittavalle vaatimukselle. Ilmeistä oli, ettei yhtiön hallintaoikeus syyskuun 2 päivästä 1907 lähtien perustunut sopimussuhteeseen, jossa molempain asianosaisten, kaupungin vuokranantajana ja yhtiön vuokranottajana, tahto ilmenisi sopimuksesta, vaan että tämä hallintaoikeus perustui yksinomaan hallinnollisten viranomaisten toimenpiteisiin. Mitä erittäin tuli siihen tontin osaan, joka vasta maistraatin syyskuun 2 päivänä 1857 tekemän päätöksen nojalla luovutettiin vuokralle ja oli 2 / 3 koko tontista, näytti sitä enemmän loukatun kaupungin oikeutta käyttää maataan lain sää-!) Yalt. pöytäk ) Yalt. pain. asiakirj. n:o 6. Kunnall. kert

16 10 I.. Kaupunginvaltuusto. tämäin rajain sisällä, kun mainittu päätös jo oli saavuttanut lainvoiman. Vaikka yhtiön toiminta alkuaan olikin tarkoittanut poistaa vallinnutta tuntuvaa riittäväin ja terveellisten työväenasuntojen puutetta, kävi syyllä epäileminen, eikö yhtiön toiminnan tarkoitus nykyoloissa ollut kadottanut merkitystään. Huojennuksia, jotka kuusi vuosikymmentä takaperin näyttivät oikeutetuilta, ei enää käynyt pitäminen oikeuden ja kohtuuden mukaisina. Yhtiön ylipäätään epäajanmukaisten työväen-asuntojen tarpeellisuus ei enää ollut yhtä tuntuva kuin oli laita yhtiötä perustettaessa. Sekin seikka, että yhtiö edelleen maksoi vuosivuokraa, joka rahaksi muunnettuna oli tuskin kymmentä markkaa, suhtautui luonnottomasti siihen voittoon, jonka yhtiö epäilemättä sai yrityksestään ja joka alun pitäenkin lienee ollut sangen runsas. Siihen nähden että oli epätietoista, miten vaatimus yhtiön häätämisestä oikeudessa päättyisi, oli rahatoimikamari ryhtynyt yhtiön kanssa keskusteluihin aikaansaadakseen sopimuksen määrävuotisesta vuokrakaudesta. Semmoisen sopimuksen avulla pääsisi kaupunki verraten lyhyen ajan kuluttua jälleen maan omistajaksi. Keskustelut olivat antaneet tulokseksi seuraavan sopimuksen, joka oli tehty, edellyttäen kaupunginvaltuuston sen hyväksyvän: a) Vuokrakausi päättyy kesäkuun 1 päivänä b) Vuokramaksu pysyy ennallaan. c) Tontilla ennestään olevia tai sinne vastedes teetettäviä rakennuksia saa käyttää ainoastaan työväenasuntoina tahi tarpeellisina talous- ja ulkohuoneina. Ellei näitä rakennuksia vuokrakauden kuluessa käytetä mainitulla tavalla, joten yhtiön liikkeen tarkoitus muuttuu, taikka myös jos mainittu liike kokonaan lopetetaan, on yhtiö paikalla menettänyt vuokraoikeutensa. d) Viimeistään kuukauden kuluessa vuokran lakkaamisesta on vuokraaja velvollinen omalla kustannuksellaan purkamaan ja tilukselta poistamaan kaikki huoneukset ja rakennukset, jota vastoin aidat ja istutukset pysytetään ja joutuvat korvauksetta kaupungin omiksi. Maahan käyttämistään muista kuluista ei vuokraaja myöskään ole oikeutettu saamaan korvausta. e) Vuokraajalla on oikeus luovuttaa vuokra toiselle ainoastaan rahatoimikamarilta luvan hankittuaan, jota vastoin ei vuokraaja minkään syyn varjolla saa toiselle rakennutettavaksi eikä muuhun tarkoitukseen luovuttaa mitään osaa tontista. f) Vuokraajan velvollisuutena on tonttiin rajoittuvain katujen ja jalkakäytäväin kunnossa- ja puhtaanapito, jota vastoin niiden uudistus on kaupungin velvollisuutena,

17 11 I.. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 0 sopimuksen, minkä ohessa terveydenhoitolautakunta sai toimekseen katsoa, että asunnot pantiin asianmukaiseen kuntoon ja pidettiin kunnossa. Sen johdosta että rahatoimikamari oli 1917 vuoden budjettia Kysymys Kakäsiteltäessä saanut toimekseen antaa lausunnon, olisiko syytä ^aion^s 1 myydä korttelissa n:o 48 Kasarminkadun varrella oleva talo, osoite myynnistä. n:o 21 2 ), oli kamari vaatinut lausuntoa sekä tyttöjen ammattikoulun että suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalta. Molemmat johtokunnat lausuivat käsityksenään, että tontti olisi pysytettävä kaupungin omana ja käytettävä jonkin kunnallisen laitoksen paikaksi, johon käsitykseen rahatoimikamarikin yhtyi. Esimerkiksi mainittiin, että tontin voi käyttää teknillisten laitosten laajennettujen huoneistojen, kaupunginkirjaston haaraosaston t. m. s. paikaksi. Kaupungilla ei ollut tässä eikä viereisissä kaupunginosissa muita vastaisiin tarkoituksiin käytettäviä tontteja. Nykyään oli tontilla sijaitseva koulutalo luovutettu majoitustarkoituksiin. Näin ollen rahatoimikamari kirjelmässä toukokuun 18 päivältä esitti kaupun- * ginvaltuuston päätettäväksi, että kysymys puheenalaisen tontin ja talon myymisestä ei aiheuttaisi toimenpidettä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3 ) tämän esityksen. Rahatoimikamarille osotetussa kirjelmässä oli kone- ja silta- Kone- ja siitarakennusosakeyhtiö anonut, että Vallilan kortteli n:o 555 vuokrat- keyhti^n^yötaisiin yhtiölle ja yhtiö oikeutettaisiin rakennuttamaan kortteli väenasunnot pääasiallisesti kirjelmän oheisten luonnospiirustusten mukaisesti ifeav^o^s. 6 " sekä, korttelin tultua otetuksi vahvistettuun kaupunginasemakaavaan, lunastamaan se omakseen. Tähän myöntyen päätti 4 ) kaupunginvaltuusto: Vallilan korttelin n:o 555 tontit erotettaviksi kaupunginvaltuuston helmikuun 8 päivänä 1916 Vallilan alueelle vahvistaman rakennusjärjestyksen ja alueelle samanaikaisesti vahvistetun tontin jaoituskaa van alaisuudesta; valtuuttaa rahatoimikamarin, sittenkuin mainittu kortteli on järjestetty sen ulkolaidasta erottamalla noin neljän metrin levyinen kaistale, kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle vuokraamaan korttelin sinne pääasiallisesti yhtiön kirjelmän oheisten luonnospiirustusten mukaisesti teetettäväin työväenasuntojen paikaksi vuotuisesta 1 markan vuokrasta neliömetriltä ja velvoittamalla yhtiön ottamaan huolekseen sekä kadun kunnossapidon, niin kauan kuin kaupunki itse ei halua sitä maksusta toimittaa, että myös edellä mainitun, korttelista erilleen murretun alueen hoidon, kunnes kaupunki!) Valt. pöytäk ) Ks vuod. kert. siv ) Valt. pöytäk ) Valt. pain. asiakirj. n:o 56; valt. pöytäk

18 12 I.. Kaupunginvaltuusto. sen ottaa huostaansa, samoin kuin vuokrakauden kuluessa täydellisesti rakennuttamaan korttelin annetun suunnitelman mukaisesti siten, että vähintään puolet aiotusta rakennusryhmästä on valmistunut kahden ensimäisen vuoden kuluessa, sekä oikeuttamalla yhtiön edellä mainituin edellytyksin ei ainoastaan nauttimaan vuokravapautta, vaan myös vuokrakauden päättyessä, sittenkuin kortteli on otettu kaupunginasemakaavaan, lunastamaan sen omakseen 20 markan hinnasta neliömetriltä lukien; sekä antaa rahatoimikamarin tehtäväksi ryhtyä toimiin Vallilan alueen jaoituskaavan järjestämiseksi, jotta puheena oleva kortteli ympäristöineen voidaan ottaa vahvistettuun kaupunginasemakaavaan, ja uuden alueen kuntoonpanettamiseksi pienten erillisten asuinrakennusten paikaksi. Korttelin n:o Rahatoimikamarilta oli kone- ja siltarakennusosakeyhtiö anovtiat^etiu- nut saada lunastaa Sörnäsin rantatien viereisen, yhtiölle kuuluvan nastus. tehdaskorttelin n:o 292 länsipuolella sijaitsevan vesialueen. Rahatoimikamarin maaliskuun 19 päivänä tekemän ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti l ): että, edellyttäen tarpeellisen kaupunginasemakaavanmuutoksen saavuttavan hyväksymisen, kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle myydään kohta yhtiön omistaman tehdaskorttelin n:o 292 länsipuolella Sörnäsin rantatiehen rajoittuva noin 18,580 neliömetrin laajuinen, tarkoitusta varten laaditussa asemapiirustuksessa kuviolla A B C D osoitettu vesialue 10 markasta neliömetri ja muutoin seuraavin ehdoin: että ala A B rakennetaan rantasillaksi; että ala B O varustetaan kivireunustuksella siten, ettei kaupungille rajakkaista satama-aluetta syventäessään siitä koidu eri kustannusta: että kivireunustus on oleva rakennettu kaupunginviranomaisten määräämän ajan kuluessa, kun taas yhtiön on heti aloitettava laiturityö ja suoritettava se viiden vuoden kuluessa marraskuun 17 päivästä 1915 lukien; että puheena oleva luovutus ei saa estää kaupunkia toimittamasta vesialueen täyttämistä rajaviivan B C ulkopuolella eikä yhtiö sentähden ole oikeutettu vaatimaan ainiaaksi käytettäväkseen mainittuun rajaan tehtävää kivireunustusta alusten kytkypaikkana; että yhtiö alueen käyttöön nähden alistuu kaupungin satamajärjestyksen ja liikennetaksan määräyksiin; että vesialueen lunastus ei oikeuta yhtiötä käyttämään rajak- Valt. pöytäk. 28, 3. 5.

19 13 I.. Kaupunginvaltuusto. kaista vesialuetta eikä vähentämään kaupungin oikeutta mielin määrin käyttää sitä; sekä että yhtiö alueen aitaamiseen ja rakentamiseen nähden on niiden määräysten alainen, joita rakennusjärjestyksessä on tahi vastedes siinä säädetään. Rahatoimikamarille annettiin toimeksi näillä ehdoilla päättää kauppa sekä määrätä, milloin ja miten kauppahinta oli suoritetava, samoin kuin tehdä esitys semmoisesta voimassa olevan kaupunginasemakaavan muuttamisesta, että myyty alue tulee yhdistetyksi kortteliin nro 292. Helsingin kaupungin vuonna ,000 markan hinnasta vuorimiehenostamaan Vuorimiehenkadun taloon ja tonttiin nro 6 nähden oli ra- tonto^ov 8 hatoimikamariin saapunut kaksi ostotarjousta, joista toinen tar- myynti, koitti sen korkuisen koulutalon rakennuttamista tontille, että näköala Tähtitorninmäeltä jäisi vapaaksi, ja tuottaisi kauppahintana noin 100,000 markkaa, toinen taas oli aktiebolaget Bergmansgatan nro 11 yhtiön tekemä, jossa yhtiö tarjoutui 50,000 markasta lunastamaan omakseen sen osan tonttia, jota lännessä rajoitti tontti nro 7, etelässä Vuorimiehenkatu 7 metrin pituudelta, pohjoisessa Tähtitorninkatu 8 metrin pituudelta ja idässä molempain tontinpäiden itäisiä päätekohtia yhdistävä suora viiva. Rahatoimikamari puolsi jälkimäistä tarjousta. Ennen asian esittämistä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi oli tämä tarjous kuitenkin peruutettu. Näin ollen sai asia tältä kohden toistaiseksi raueta. 0 Asia kääntyi uuteen vaiheeseen, sittenkuin sekä ensinmainittu ostaja oli tarkistanut tarjouksensa 125,000 markaksi ja sen lisäksi tarjonnut kiinnitysoikeutta ynnä 75,000 markan määräistä korotonta velkakirjaa, jonka saisi irtisanoa, siinä tapauksessa että ehdotettua kouluhuoneistoa ei pidettäisi voimassa, että myös aktiebolaget Bergmansgatan nro 11 oli tehnyt uuden tarjouksen. Rahatoimikamari puolsi jälkimäistä tarjousta, koska sen mukaan oli mahdollista olevissa oloissa tyydyttävästi säilyttää näköala Tähtitorninmäeltä ja järjestää mäen etelärinnettä pitkin kulkeva tie. Vaikka olisikin ollut suotavaa rajoittaa rakennettavaksi aiottu tontinosa 7 8 metriksi, ei näyttänyt olevan pantava ratkaisevaa painoa siihen, että nyt oli kysymys 9 metrin levyisestä kaistaleesta, koska pinta-ala oli vain mitättömän vähän laajentunut, mutta hinta oli kahta vertaa suurempi entistään. Rahatoimikamari sentähden kirjelmässä huhtikuun 27 päivältä 2 ) esitti kaupunginvaltuuston päätettäväksi r 0 Valt. pain. asiakirj. 11:0 9; valt. pöytäk ) Valt. pain. asiakirj. n:o 22.

20 14 I.. Kaupunginvaltuusto. että byggnadsaktiebolaget Bergmansgatan n:o 11 yhtiölle myydään rajakkaiseen tonttiin n:o 7 yhdistettäväksi se korttelissa n:o 100 b sijaitsevan Vuorimiehenkadun tontin n:o 6 osa, jota lännessä rajoittaa tontti n:o 7, etelässä Vuorimiehenkatu 9 metrin pituudelta, pohjoisessa Tähtitorninkatu niinikään 9 metrin pituudelta ja idässä molempien viimeksi mainittujen sivujen itäpuolisia päätepisteitä yhdistävä suora viiva seuraavilla ehdoilla: 1) kauppahinta, 100,000 markkaa, maksetaan kaupunginkassaan kauppaa päätettäessä; 2) ostaja saa tontinosan haltuunsa ensi kesäkuun 1 päivänä; 3) tontinosalla sijatseva rakennus tulee ostajan omaksi; 4) ostaja sitoutuu alistamaan julkisivupiirustukset rahatoimikamarin tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi; että Vuorimiehenkadun tontin n-.o 6 jäljellä oleva osa yhdistetään Tähtitorninmäen istutuksiin ja tontilla olevat rakennukset poistetaan; sekä että rahatoimikamari saa toimekseen laadituttaa ja kaupunginvaltuustolle lähettää ehdotuksen tästä johtuvaksi kaupunginasemakaavan muutokseksi ynnä muiksi edellä mainitusta päätöksestä aiheutuviksi toimenpiteiksi. Tämän esityksen kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 ), ja oli puheenalainen tuloerä tileihin merkittävä tontinlunastusten kohdalle. Teollisuuden Rahatoimikamarissa oli ollut käsiteltävänä kysymys, eikö kaukeskuslabora-.. toorin tontti, pungin olisi kannatettava suunniteltua toellisuuskoetoiminnan keskuslaboratooria luovuttamalla sille maksuton rakennustontti. Kahden eri tontin välillä valittaessa oli korttelissa n:o 447 sijaitseva Töölönkadun tontti n:o 16 näyttänyt sopivalta, ja kamari ehdotti kirjelmässä huhtikuun 20 päivältä, että kaupunginvaltuusto päättäisi luovuttaa tämän 1, m 2 :n laajuisen tontin aktiebolaget Centrallaboratorium Keskuslaboratorio osakeyhtiölle seuraavilla ehdoilla: että kauppahinta, 120,100 markkaa, saa olla tontin ensimäistä kiinnitystä vastaan korottomana lainana, niin kauan kuin siinä pidetään voimassa keskuslaboratooria teollisuuskoetoimintaa varten ; sekä että, jollei viimeksi mainittua ehtoa täytetä, tontinomistaja on velvollinen heti kaupunginkassaan suorittamaan koko kauppahinnan. Sittenkuin yhtiön väliaikainen johtokunta oli nämä ehdot hyväksynyt, myöntyi 3) kaupunginvaltuusto niihin, pannen kuitenkin omalta osaltaan sen lisäehdon, että kauppahinta oli erääntynyt Yalt. pöytäk ) S:n t> 8< 13 3) S:n 16> 5< 8 _

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat 7 I.. Kaupunginvaltuusto. rastopaikkain osoittamisesta, jonka komitean jäseniksi valittiin herrat Castren, Elving, L. Krogius, Lindberg, Lindfors, Norrmen ja Paloheimo sekä insinööri C. Enckell. 2. Kiinteän

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Kasvatuslautakunta. Kasvatuslautakunnan kertomus vuodelta 1911 x ) oli seuraavaa sisällystä:

Kasvatuslautakunta. Kasvatuslautakunnan kertomus vuodelta 1911 x ) oli seuraavaa sisällystä: VI. Kasvatuslautakunta. Kasvatuslautakunnan kertomus vuodelta 1911 x ) oli seuraavaa sisällystä: Kasvatuslautakuntaan ovat vuonna 1911 kuuluneet pankinjohtaja Karl W. Sauren puheenjohtajana, aistivialliskoulujen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti.

Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti. VII. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin kertomus vuodelta 191 oli seuraavaa sisällystä: Eräiden yhteensattuneiden asianhaarain

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan 1(5) Särmö, siirtyvät kesämajat KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA Särkiniemen mökkiläiset ry 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 280 II. Rahatoimikamari. Vuoden varrella möi rahatoimikamari seuraavat kaupungille nuksia. kuuluvat, asuttaviksi kelvottomat rakennukset velvoittamalla ostajan poistamaan rakennusaineet: erään Gumtähdessä

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 2 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Asunto-osakeyhtiö Raahen Anna Mustosen Puisto Y-tunnus 269 7186-8

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot