1916. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1916. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN"

Transkriptio

1 KERTOMUS \ HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI

2 HELSINKI SANOMALEHTI- JA KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖN KIRJAPAINO

3 SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat 3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat 4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat 5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat.... B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat C. Muut asiat II. Rahatoimikamari. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat 2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat 3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat.... B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat C. Muut asiat III. Tilastokonttori IV. Palotoimikunta V. Vaivaishoitohallitus VI. Kaupunginkirjasto VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus VIII. Majoituslautakunta IX. Holhouslautakunta ' X. Oikeusaputoimisto XI. Sosialilautakunta XII. Kunnan työnvälitystoimisto XIII. Hätäapukomitea XIV. Verotusvalmistelukunta XV. Museoiautakunta XVI. Musiikkilautakunta XVII. Helsingin anniskeluosakeyhtiön tarkastaja Asiarekisteri Oikaistavia V

4

5 ALKULAUSE. Esillä oleva vuosikerta Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta' 1 on toimitettu pääasiallisesti saman suunnitelman mukaan kuin aikaisemmin julkaistut saman julkaisusarjan vuosikerrat. O sain luku on vähentynyt sen kautta että Hikennekonttorin laatima vuosikertomus on siirretty sarjaan II Kauppa, Helsingin kaupungin tilastoa, ja kasvatuslautakunnan, Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan sekä' kansa?? lasien ta,rh ain johtokunnan laatimat vuosikertomukset ovat siirretyt sarjaan VI, Opetuslaitokset, Helsingin kaupungin tilastoa, Edelleen on ra,kennuskonttorin vuosikertomus jätetty pois, syystä että siihen pääasiallisesti on sisältynyt yksityiskohtainen selostus konttorin käytettäväksi annetuista; työmäärärahoista,, jotka, tiedot suurimmaksi osaksi ovat saatavissa rahatoimikonttorin, kaupungin tilejä ja tilinpäätöstä koskevasta, kertomuksesta (Helsingin kaupungin tilasto V), jota vastoin yhdistelmä muista rakennuskonttorin kertomukseen sisältyvistä, tiedoista: löytyy tähän otetussa, kaupungin yleisten töiden hallituksen antamassa, vuosikertomuksessa. Sitävastoin sisältyy hätäapukomitean vuosikertomus nyt ensi kerran tähän julkaisuun. Osastot I (kaupunginvaltuusto) ja II (rahatoimikamari) ovat yliopettaja, filosofianlisensiaatti A. K. O tt e Un in laatima!, jonka, rahatoimikamari oli ottanut mainittujen osain vitosilta, toimittajaksi. Käsikirjoitus on kuitenkin tilastokonttorissa suuressa määrässä muovailtu ja oikaisuluku I osastoon on sitäpaitsi tarkastettu valtuuston kansliassa. Muuten on kertomuksen eri osastojen muodollista puolta, muovailtu sekä, kaikki päivämäärät ja, numerotiedot, mikäli se on käynyt päinsä, konttorissa tarkistettu, jolloin, kuten aikaisemmissakon konttorin toimittamissa, vuosikerroissa, lukuisia, korjauksia, on tehty. Asialuettelo on laadittu saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä edellisissäkin vuosikerro issa. Helsingin kaupungin tilastokonttorissa, marraskuun 1 päivänä, Otto Bruun. \\ t.

6

7 I. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusmiehinä vuonna 1916 olivat seuraavat henkilöt: Valittuina 1916 Filosofiantohtori K. L, Oannelin. Lakitieteentoht. A.F. Charpentier. Lakitieteentoht. L. R. Ehrnrooth. Toimittaja A. E. Frenckell. Ent. senaattori A. J. Hjelt. Professori C. E. Holmberg. Filosofiantohtori H. A. Ivalo. Valtioneuvos G. E. Krogius. Kauppaneuvos L. K. Krogius. Arkkitehti C. H. Lindberg. vuoden loppuun. Johtaja A. I. Lindfors. Pankinjohtaja A. Lundqvist. Ent. senaattori E. F. Nevanlinna. Ent. pankinjohtaja J. A. Norrmen. Työnjohtaja F. Nummivuori. Kauppa-asiamies A. O. Nykopp. Pankinjohtaja E. E. Schybergson. Ent. senaattori O. E. Stenroth. Filosofiantohtori J. A. Thurman. Johtaja E. W. Wallden. Johtaja A. E. Alfthan. Professori A. O. Asehan. Insinööri J. Castren. Lääketieteentohtori vphra A. H. de la Chapelle. Ylimäär. professori A. E. af Forselles Lakitieteentohtori A. Frey. Rehtori E. M. Hornborg. Läänineläinlääkäri A. H. Höijer. Ent. lääkintöneuvos G. R. Idman. Insinööri A. Kramer (tammikuun 25 päivään). Valittuina 1917 vuoden loppuun. Vuorineuvos R. B. Elvin g. Rakennusmestari N. L. Eskola. Ent. prokuraattori B. J. Grotenfelt. Kunnall. kert Konsuli E. E. Krogius. Ent. esittelijäsihteeri A. A. Listo. Ent. senaattori J. K. Paasikivi. Filosofiantohtori O. A. Rosenqvist Apteekkari G. W. Salingre. Johtaja A. H. Soini. Lakitieteenkandid. A. Sourander. Professori O. A. Tarjanne. Lakitieteentohtori A. A. Tulenheimo. Kunnallisneuvos J. V. von Wright. Lääketieteentohtori H. J. W. Zilliacus (helmikuun 25 päivästä). Valittuina 1918 vuoden loppuun. Filosofiantohtori L. Harmaja. Johtaja R. W. Huber. Varatuomari A. M. Lassenius.

8 2 I. Kaupunginvaltuusto. Apteekkari E. W. K. Lauren. Johtaja E. L. Lerche. Kansakoulunopettaj a A. Noponen. Filosofiantohtori K. A. Paloheimo. Rehtori V. T. Rosenqvist. Rakennusmestari K. J. Rousti. Konsuli K. E. K. Stockmann. Professori K. J. Ståhlberg. Lääketieteenlisensiaatti E. E. W, Varatuomari A. G. A. Söderholm. Suolahti. Lääketieteenlisensiaatti E. A. Tollet. Rakennusmestari M. E. Udd. Professori A. G. Wallensköld. Johtaja F. von Wright. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuoden varrella oli herra Norrmen ja varapuheenjohtajana herra Stenroth. Kaupunginvaltuuston valmisteluvaliokuntana olivat, paitsi puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, herrat Elving, Grotenfelt, Paloheimo, V. T. Rosenqvist, Tarjanne ja Tollet jäseninä sekä herrat Ehrnrooth ja Ståhlberg varajäseninä. Kaupunginvaltuuston sihteerintointa hoiti ent. oikeusneuvosmies A. V. Lindberg ja apulaissihteerintointa ent. prokuraattorinsihteeri J. R. Uggla. Notaarina toimi toimittaja K. V. Puuska. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 25 kertaa, niistä 2 kertaa lisätyin luvuin. Vuoden varrella saapui 430 asiaa. Näistä ja vuoden alussa edellisiltä vuosilta lepäävistä 73 asiasta ratkaistiin 404 ja poistettiin 1, joten vuoteen 1917 siirtyi 98 asiaa. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 520 ja valtuuston puolesta annettujen kirjeiden luku 510. Kaupunginvaltuuston vuonna 1916 käsittelemistä asioista mainitaan tässä seuraavat; A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat Korttelien Helsingin kaupungin ja G. F. Stockmann aktiebolag yhtiön n:ojen 30 ja 3i kesken joulukuun 2 päivänä 1911 eräästä korttelissa n:o 31 sijaitkaupunginasemakaavanmuu- sevasta Sofiankadun talon ja tontin n:o 1 osasta tehdyn kauppatos. kirjan mukaan oli kaupunki sitoutunut ryhtymään toimenpiteisiin vahvistuksen hankkimiseksi semmoiselle kaupunginasemakaavan muutokselle, että Sofiankatu yhtiön omistamain mainitun kadun tonttien nrojen 6 ja 2 kohdalta laitetaan niin leveäksi kuin raken-

9 3 I.. Kaupunginvaltuusto. tonteille saisi rakentaa viisikerroksisen talon. 1 ). Kaupungin yleisten töiden hallituksen laadittua ehdotuksen puheenalaiseksi kaupunginasemakaavanmuutokseksi esitti rahatoimikamari kirjelmässä syyskuun 21 päivältä asianmukaisen vahvistuksen hankittavaksi sille. Valtuusto myöntyi 2 ) esitykseen. Kun byggnadsaktiebolaget Bergmansgatan n:o 11 yhtiölle oli Korttelin n :0 myyty osa korttelissa n:o 100 b sijaitsevaa Vuorimiehenkadun tont- gtnasemaka^ tia n:o 6 yhdistettäväksi rajakkaiseen tonttiin n:o 7, jota osaa ra- vanmuutoa. joittivat lännessä viimeksi mainittu tontti, etelässä Vuorimiehenkatu 9 metrin pituudelta, pohjoisessa Tähtitorninkatu niinikään 9 metrin pituudelta ja idässä molempain tontinpäitten itäisiä päätekohtia yhdistävä suora viiva, oli kaupunginasemakaava-arkkitehti laatinut ehdotuksen tästä johtuvaksi kaupunginasemakaavanmuutokseksi, jota ehdotusta kaupungin yleisten töiden hallitus, terveydenhoitolautakunta ja rahatoimikamari puolsivat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja päätti 3 ) hankkia vahvistuksen ehdotetulle kaupungina&emakaavanmuutokselle. Sittemmin ilmoitti 4 ) maistraatti kirjelmässä marraskuun 4 päivältä, että k. senaatti oli lokakuun 10 päivänä vahvistanut mainitun kaupunginasemakaavanmuutoksen. Kirjelmässä elokuun 28 päivältä lähetti 5 ) maistraatti kaupun- LUPA M. A. ginvaltuustolle k. senaatin kesäkuun 27 päivänä antaman päätöksen, topatsaan pyi-" jonka mukaan oli myönnetty lupa valtion historiallis-kansatieteel- tyttämiseen. lisen museon edustalla olevalle avonaiselle paikalle pystyttää Mathias Aleksanteri Castrenin muistopatsas. Rahatoimikamarilta oli osakeyhtiö Hietalahden laivatelakka ja Tokankadun viöröiston kort - konepaja anonut että, sittenkuin yhtiö oli hankkimalla omikseen telien n:oj. en kaikki omistamansa tehdastontin itärajan ja Tokankadun välillä m Ja us kausijaitsevat asuntotontit saanut mahdollisuuden siihen asti käyttä-kaavanmuutos, mänsä alueen laajentamiseen, rahatoimikamari antaisi apuaan kaupungingeodeetin laatiman järjestely suunnitelman mukaisen tontinjärjestelyn ja kaupunginasemakaavanmuutoksen toimeenpanemiseen. Kaupungin yleisten töiden hallituksen ja terveydenhoitolautakunnan annettua lausunnon asiasta sekä sittenkuin yhtiön lunastettaviksi anomain katuosain katselmus ja arviointi oli toimitettu, teki rahatoimikamari kaupunginvaltuustolle esityksen asiasta 6 ) Kaupunginvaltuusto päätti 7 ): että k. senaatilta hankitaan sellainen voimassa olevan kaupunginasemakaavan muutos, että Tokankadun viereiset asuntokorttelit n:ot 117 ja 118, tehdaskorttelin n:o 176 tontti n:o 8 ja näiden korti) Vrt vuod. kert. siv. 43 ja ) Valt. pöytäk ) S:n ) S:n ) S:n ) Rkmrin klrj ) Valt. pöytäk

10 4 I.. Kaupunginvaltuusto. telien välinen Pursimiehenkadun osa, ensinmainitut korttelit ja sanottu Pursimiehenkadun osa alaltaan siten vähennettyinä, kuin Tokankadun laajennus vaati, sekä niin suuri osa Tokan- ja Munkkisaarenkadun kulmauksessa olevasta avonaisesta paikasta, kuin laadittu asemapiirustus lähemmin osotti, yhdistetään tehdaskortteliin nro 176, tehdastontti nro 8 ja edellä mainitut asuntokorttelien nrojen 117 ja 118 sekä Pursimiehenkadun osat uudeksi tontiksi, Tokankadun tontiksi nro 6, sekä puheena oleva, edellä mainitun avonaisen paikan osa lisätään Tokankadun tehdastonttiin nro 14; että sen ohessa rajoitetaan mainitun lisäalueen rakennusoikeutta sikäli, että asemapiirustukseen erittäin merkittyyn osaan ei saa rakentaa 6 metriä korkeampaa rakennusta, katonrajan yläreunaan lukien; että tämän yhteydessä Tokankadun tonttiin nro 4 b ja Munkkisaarenkadun tonttiin nro 4 nähden anotaan sellaista poikkeamista voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksistä, että niihin saa rakentaa enintään viisikerroksisia taloja; että, sittenkuin puheena olevan kaupunginasemakaavanmuutoksen vahvistus on saatu, osakeyhtiö Hietalahden laivatelakalle ja konepajalle myydään Tokankadun tehdastonttiin nro 6 yhdistetty Pursimiehenkadun osa 19,539 markan 4 pennin hinnasta, sillä ehdolla että yhtiö luopuu vaatimasta mitään korvausta niistä omistamistaan Tokankadun tonttien osista, mitkä asemapiirustuksen mukaan tarvitaan tämän kadun laajentamiseen; sekä että mainitulle yhtiölle vuokrataan marraskuun 30 päivään 1935 asti Tokankadun tehdastonttiin nro 14 yhdistetty lisäalue vuotuisesta 1,122 markan vuokrasta sekä niillä ehdoilla, mitkä rahatoimikamari, sen mukaisesti mitä tonttien vuokrauksesta yleensä on voimassa, muutoin katsoo olevan syytä vahvistaa. Tästä kaupunginvaltuuston päätöksestä oli toimittaja G. Malmström Munkkisaarenkadun tontin nro 4 omistajana tehnyt läänin kuvernöörille valituksen, koska hänen mielestään sen Tokan- ja Munkkisaarenkadun kulmauksessa olevan avonaisen paikan osan, joka yhdistettäisiin Tokankadun tehdastonttiin nro 14 ja sitten vuokrattaisiin osakeyhtiö Hietalahden laivatelakalle ja konepajalle, käyttäminen tehdastarkoituksiin tuottaisi tuntuvia haittoja ensinmainitulle tontille, koska oikeudesta edelleen saada siihen rakentaa viisikerroksinen talo ei olisi suurta hyötyä, kun samalla avonainen paikka ilmoineen ja valoineen, vuokralaisten lasten leikkipaikkoineen y.m. muuttuisi puuhaiseksi, meluisaksi ja ikäväksi naapuristoksi, mikä riistäisi häneltä mahdollisuuden tuottavasti käyttää tonttia asuntotonttina. Valituskirjan saavuttua kaupunginvaltuustolle selityksen anta-

11 5 I.. Kaupunginvaltuusto. mistä varten oli osakeyhtiö Hietalahden laivatelakka ja konepaja silla välin valtuustolle osotetussa kirjoituksessa ilmoittanut päättäneensä, jottei sille paljon tärkeämpi kysymys vahvistuksen saamisesta kaupunginvaltuuston päättämälle tehdastontin n:o 6 järjestelylle, jolle tontille yhtiö aikoi heti käydä teettämään uutta konepajarakennusta, viivästyisi, nykyään luopua anomuksestaan Tokanja Munkkisaarenkadun kulmauksessa olevan avonaisen paikan yhdistämisestä tehdaskortteliin n:o 176, joten hankkeissa oleva kaupunginasemakaavanmuutos ainoastaan käsittäisi uuden tehdastontin 11:0 6 ynnä Tokankadun laajennuksen rajaviivain vahvistamisen. Kaupunginvaltuusto päätti l ) kirjelmässä kuvernöörille ilmoittaa luopuneensa päätöksestään siltä kohden, joka oli aiheuttanut toimittaja Malmströmin valituksen, joten ei enää ollut olemassa aihetta lausunnon antamiseen valituksesta, jota valtuusto puolestaan piti perusteettomana. Samalla päätti valtuusto k. senaatille ilmoittaa, että senaatin tutkittavaksi aikaisemmin annettu kaupunginasemakaavan muutosanomus nyttemmin ainoastaan tarkoitti, että Tokankadun viereiset asuntokorttelit n:ot 117 ja 118, tehdaskorttelin n:o 176 tontti n:o 8 ja mainittujen tonttien välinen Pursimiehenkadun osa, ensinmainittu kortteli ja puheenalainen Pursimiehenkadun osa pinta-alaltaan siten vähennettyinä, kuin Tokankadun laajentaminen vaati, yhdistettäisiin uutena tehdastonttina, Tokankadun 11:0 6, tehdaskortteliin n:o 176. Sittemmin saatiin 2 ) maistraatin kirjelmästä tietää, että k. senaatti oli elokuun 19 päivänä vahvistanut puheenalaisen kaupunginasemakaavanmuutoksen, mutta samalla määrännyt, että uudelle tontille oli rakennettaessa jätettävä vapaata yhtäjaksoista pihamaata vähintään saman suuruinen ala, kuin niiden vapaiden pihamaiden yhteenlaskettu pinta-ala oli, mitkä kaupungin 1895 vuoden rakennusjärjestyksessä oli määrätty kullekin tontille erikseen, sekä että yhdistetyille tonteille rakennettavain kivitalojen ullakot oli täydellisillä palomuureilla, joihin ei saanut tehdä minkäänlaisia aukkoja rautaovin tai ilman niitä, jaettava siten, ettei yksikään palomuurien välinen ullakon osa käsittänyt 350 m 2 :ä suurempaa alaa. Kun kuitenkin mainittu määräys todellisuudessa koski asunto- eikä, niinkuin valtuusto oli tarkoittanut, tehdastontteja, teki 2 ) valtuusto k. senaatille alistuksen edellä mainitun ehdon peruuttamisesta. Asiaa uudestaan esiteltäessä marraskuun 7 päivänä hyväksyi k. senaatti kaupunginasemakaavanmuutoksen, mistä maistraatti kirjelmässä marraskuun 18 päivältä ilmoitti kaupunginvaltuustolle, i) Yalt. pöytäk ) S:n

12 6 I.. Kaupunginvaltuusto. Tämän mukaisesti ja valtuuston aikaisemman päätöksen johdosta kehoitettiin rahatoimikamaria laatimaan puheenalaisten alueiden kauppakirja. Sörnäsinran- Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli päättänyt kone- ja siltaratatien vierei- kennusosakeyhtiölle myydä 2 ) Sörnäsin rantatien vierellä sijaitsese teiifn:o Sk 29f van, yhtiölle kuuluvan tehdaskorttelin n:o 292 länsipuolisen vesikaupunginase- alueen kauppakirja sittemmin oli laadittu, päätti 3 ) valtuusto makaavanmuu-. i j. l tos. hankkia siitä johtuvan kaupungmasemakaavanmuutoksen kaupungin yleisten töiden hallituksen laatiman asemapiirroksen mukaisesti, sörnäsin nie- Myöskin Sörnäsin niemekkeellä sijatsevain tehdaskorttelien mekkeeiiä si- n:0j en 272 y. m. käyttöön nähden oli kaupunginvaltuusto päättätelien n:ojen nyt 4 ) muutoksia, minkätähden valtuusto päätti 5) vahvistettavaksi 272, 273 ja 280 lähettää kaupungin yleisten töiden hallituksen laatiman ehdotukmakaavanmuu- sen voimassa olevaan kaupunginasemakaavaan tehdaskortteleiksi tos - n:oiksi 272, 273 ja 280 merkittyjen alueiden kaupunginasemakaavanmuutokseksi. pakaan ja Hie- Kirjelmässä 6 ) syyskuun 11 päivältä esitti rahatoimikamari taniemen aiuei-kaupunginvaltuuston päätettäväksi: d TaitonteiksT että Pakaan alueen tasoitustyöt viivyttelemättä aloitetaan aija varastopai- kaisemmin hyväksytyn asemakaavajaoituksen mukaisesti; koiksi että rahatoimikamari valtuutetaan enintään 50 vuoden vuokralle huutokaupalla antamaan tehdas- ja varastotontteja sieltä; että alueen kuntoonpanettamiseksi kaupungin menosääntöön merkitään 575,000 markkaa, jaettuna kahdelle tai useammalle vuodelle sen mukaan kuin budjetinkäsittelyn yhteydessä tarkemmin määrätään; että kuluvana vuonna teetettäviä töitä varten kaupunginkassasta maksetaan enintään 50,000 markan etuanti; että Hietaniemen alue pannaan väliaikaisesti kuntoon kirjelmän oheisessa vaihtopuolisessa ehdotuksessa A osotetun asemakaavajaoituksen mukaisesti; että vastamainittua tarkoitusta varten kaupungin menosääntöön merkitään 110,000 markkaa jaettavaksi* kahdelle tai useammalle vuodelle sen mukaan kuin budjetinkäsittelyssä tarkemmin määrätään; sekä että kaupunginkassasta kuluvana vuonna tähän tarkoitukseen saa edeltäpäin maksaa enintään 40,000 markkaa. Valtuusto ei pitänyt asiaa kypsänä ratkaistavaksi, vaan asetti komitean, jonka tuli koko laajuudessaan tutkia kysymyksiä uusien maa-alojen hankkimisesta kaupungille sekä tehdastonttien ja va- Yalt. pöytäk ) Ks. tätä kert. edempänä. 3) Valt. pöytäk ) Yrt. tätä kert. edempänä. s) Valt. pöytäk ) Valt. pain. asiakirj. n:o 41, 7) y a i t. pöytäk. 24, 10, 10,

13 7 I.. Kaupunginvaltuusto. rastopaikkain osoittamisesta, jonka komitean jäseniksi valittiin herrat Castren, Elving, L. Krogius, Lindberg, Lindfors, Norrmen ja Paloheimo sekä insinööri C. Enckell. 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat Kirjelmässä huhtikuun 1 päivältä lähetti maistraatti kaupun- Maakirjaan ja ginvaltuustolle jäljennöksenä k. senaatin helmikuun 23 päivänä ^emävfmer- 1 tekemän päätöksen merkinnän tekemisestä maakirjaan ja maare- kintä Kottbyn liisteriin Helsingin pitäjän Kottbyn kylän Kottbyn verotalon puolik- y h^st tnisltä kaan sekä Pikkuhuopalahden kylän Hindersnäsin eli Meilansin Helsingin kauyksinäisen verotalon ja Greijuksen kruununtilan ynnä siihen kuupunlilin - luvan Stenbackan tiluksen siirtämisestä hallinnollisessa, kameraalisessa, kirkollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Helsingin kaupunkiin. Kaupunginvaltuusto päätti i) ilmoittaa päätöksen rahatoimikamarin tiedoksi. Kirjelmässä 2 ) marraskuun 13 päivältä mainitsi kasvatuslauta- Lohjan pitäjän kunta, että Lohjan pitäjän Outamon ja Yarolan talojen omistaja «tamon J» v 7 J r J J J J «- rolan maatilain oli mainituilta tiloilta Helsingin kaupungin halkokomitealle myynyt osto. kasvavaa nuorta metsää 300,000 markan arvosta ja aikoi lohkoa talot sekä sittemmin myydä uudet tilukset, minkä johdosta oli syytä peljätä häiritsevää taajaa asutusta syntyvän Outamosta erilleen murretun, kaupungin omistaman Toivoniemen tiluksen läheisyyteen, jolla tiluksella sijaitsi kaupungin kasvatuslaitos. Lautakunta oli sitä mieltä, että Toivoniemen viereltä olisi hankittava kaupungille alue, jotta saataisiin laitoksen ympäristö rauhoitetuksi, eritoten kun siten saataisiin mullanottopaikka, jommoinen tarvittiin tilan puutarhanhoitoa varten, minkä ohessa Finby n pitäjän Sjötorpin tilalle vuokrahuoneistoihin sijoitetun ruotsinkielisen tyttöjen kasvatuslaitoksen vastedes voisi muuttaa tänne. Rahatoimikamari puolsi molempain talojen ostoa, m. m. koska kaupunki siten saisi sopivia metsämaita halkotarpeensa tyydyttämiseksi. Maatilain ja eritoten viljeltyjen maiden vastaiseen käyttöön nähden kamari huomautti, että vakavarainen ostaja jo oli ilmoittautunut ostamaan ne alueet, joita kaupunki ei tarvitsisi. Maanviljelyskalujen nykyisiin korkeisiin hintoihin nähden olisi kuitenkin, siinä tapauksessa että kaupunki osti nämä talot, niiden viljelysmaat, sikäli kuin niitä ei käytetty kaupungin tarpeisiin, aluksi annettava vuokralle, ja oli halullisten henkilöjen kanssa jo ryhdytty alustaviin keskusteluihin tästä. Säännöllisen hintatason jälleen palauduttua Valt. pöytäk, 2, ) Valt. pain. asiakirj. n:o 60,

14 8 I.. Kaupunginvaltuusto. voitaisiin kysymys maatilain vastaisesta käytöstä ottaa lopullisesti ratkaistavaksi. Tarkoituksina, joihin maatilain osia voitaisiin käyttää, mainittiin toinen tyttöjen kasvatuslaitos, kansakoulunoppilaiden, ehdollisesti aikuisten naisten kesä siirtolat sekä maanviljelyssiirtolat kasvatuslaitoksista päässeille hoidokeille. Rahatoimikamari' ehdotti, että kaupunginvaltuusto lisätyin luvuin päättäisi: tehdyn tarjouksen hyväksymällä 600,000 markan hinnasta Helsingin kaupungille ostaa Lohjan pitäjässä sijaitsevat Outamon ja Varolan maatilat kasvavine metsineen ja valmiine rakennuksineen ; 1916 vuoden velkakirjalainasta osottaa ostoon tarvittavat varat, lainhuudatus- y. m. s. kuluineen enintään 607,000 markkaa; sekä antaa varsinaisen kaupunginvaltuuston tehtäväksi ryhtyä tästä päätöksestä johtuviin täytäntöönpanotoimiin. Kaupunginvaltuusto päätti *) maistraatilta anoa valittavaksi lisättyjä valtuusmiehiä ratkaiseman tätä asiaa, joka siten siirtyi vuoteen Maan lunasta- Kirjelmässä 2 ) lokakuun 12 päivältä esitti rahatoimikamari, kielis^raaia^^ttä Nickbyn aseman ja mielisairaala-alueella olevan rakennuspairaitiotieta var- kan välille rakennettu hevosraitiotie edelleen pysytettäisiin, koska ten ' sen käyttäminen oli taloudellisesti edullisempaa kuin kuormain vedättäminen hevosilla. Raitiotien pysyttämiseksi oli kuitenkin lunastettava rataa varten tarpeellinen maa, kaikkiaan m 2. Maan omistajat olivat sitoutuneet luovuttamaan sen osin 1 markan ja osin 75 pennin hinnasta m 2 :ltä, joten kustannuksia tästä olisi Smk 5,357:50, paitsi lainliuudatuskuluja. Kamari ehdotti, että kaupunginvaltuusto lisätyin luvuin päättäisi 5,600 markan hinnasta ostaa sen maakaistaleen, mihin Porvoon radan Nickbyn aseman ja Sipoossa olevan kunnallisen mielisairaalan välinen raitiotie oli rakennettu. Valtuusto päätti 3 ) maistraatilta anoa valittavaksi lisättyjä kaupunginvaltuusmiehiä käsittelemään mainittua maanhankintakysymystä. Menosääntöön oli kuitenkin sekalaisia menoja kaupungin taloista ja maatiloista nimisen erän kohdalle tätä tarkoitusta varten merkittävä 5,600 markan määräraha. Alueen maksu- Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli joulukuun 14 päivänä 1915 Tuusulaanpa- Päättänyt k. senaatilta anoa, että eräs Tuusulan pitäjän Ruotsinkennettavaa kylän Vävarsin sotilasvirkataloon kuuluva, ha:n laajuinen rmiii^arten! alue maksil tta luovutettaisiin kaupungille tuberkulosisairaalan paikaksi, ilmoitti maistraatti kirjelmässä toukokuun 13 päivältä k. senaatin huhtikuun 18 päivänä myöntyneen mainittuun anomukseen, l ) Yalt. pöytäk ) y alt pain. asiakirj. n:0 49> _ 3) y altt pöytäk

15 I. Kaupungifivaltuusto. 9 sillä ehdolla että kaupunki, niin kauan kuin nykyistä vuokrakautta kestää, virkatalon vuokraajalle suorittaa hänen vaatimansa 100 markkaa vuodessa korvaukseksi käyttöoikeuden vähenemisestä; että alueen halki kulkevain, väestön käyttämäin kahden tien sijaan teetetään uudet yhtä hyvät tiet vastaisen sairaala-alueen ulkopuolelle; sekä että alueella kasvavaa metsää ei saa käyttää siihen hankkimatta metsähallituksen lähempää ohjetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 0 edellä mainitut valtion panemat luovutusehdot, ja oli rahatoimikamarille ilmoitettava päätöksestä niihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi, joita alueen ottamiseksi kaupungin haltuun saattoi olla tarpeen. Kirjelmässä 2 ) joulukuun 23 päivältä 1915 mainitsi rahatoimi- Korttelissan:o kamari, että kaupunginasemakaavan mukaan Lapinlahdenkadun denkadun ^artontin nro 21, osoite nro 10, käsittämäin maakappalten vuokrakausi rellasi i aitsevan oli päättynyt syyskuun 2 päivänä 1907, minkätähden oli herännyt ^e n!o io,' kysymys, eikö kaupunginviranomaisten puolelta olisi ryhdyttävä hallintaoikeus, toimenpiteisiin vuokraajan häätämiseksi vuokratontilta tai ainakin muutoksen aikaansaamiseksi sen hallintaoikeuteen. Maistraatti oli vuonna 1857 myöntänyt yhtiölle, joka sittemmin oli uudesti muodostettu aktiebolaget arbetarbostäderna ä villan Lugnet nimiseksi osakeyhtiöksi, vuokraoikeuden kahteen, yhteensä 15,000 neliökyynärän laajuiseen maakappaleeseen viideksikymmeneksi vuodeksi, kun taas kuvernööri ja k. senaatti olivat yhtiölle myöntäneet hallintaoikeuden mainittuihin maakappaleihin vuokraoikeuden päätyttyäkin, niin kauan kuin siinä olevia vuokra-asuntoja kunnollisesti käytetään nykyiseen tarkoitukseensa ja pidetään paikkakunnan tarpeita vastaavassa kunnossa". Vuokra määrättiin tynnyriksi rukiita verohinnan mukaan. Terveydenhoitolautakunnan toimittamasta katselmuksesta oli käynyt selville, että työväenasuntoja ei ollut hoidettu sillä tavoin kuin tonttia luovutettaessa oli määrätty pysyväisen hallintaoikeuden nauttimisen ehdoksi, mutta tämä seikka ei näyttänyt antavan pätevää tukea hallintaoikeuden lakkauttamista tarkoittavalle vaatimukselle. Ilmeistä oli, ettei yhtiön hallintaoikeus syyskuun 2 päivästä 1907 lähtien perustunut sopimussuhteeseen, jossa molempain asianosaisten, kaupungin vuokranantajana ja yhtiön vuokranottajana, tahto ilmenisi sopimuksesta, vaan että tämä hallintaoikeus perustui yksinomaan hallinnollisten viranomaisten toimenpiteisiin. Mitä erittäin tuli siihen tontin osaan, joka vasta maistraatin syyskuun 2 päivänä 1857 tekemän päätöksen nojalla luovutettiin vuokralle ja oli 2 / 3 koko tontista, näytti sitä enemmän loukatun kaupungin oikeutta käyttää maataan lain sää-!) Yalt. pöytäk ) Yalt. pain. asiakirj. n:o 6. Kunnall. kert

16 10 I.. Kaupunginvaltuusto. tämäin rajain sisällä, kun mainittu päätös jo oli saavuttanut lainvoiman. Vaikka yhtiön toiminta alkuaan olikin tarkoittanut poistaa vallinnutta tuntuvaa riittäväin ja terveellisten työväenasuntojen puutetta, kävi syyllä epäileminen, eikö yhtiön toiminnan tarkoitus nykyoloissa ollut kadottanut merkitystään. Huojennuksia, jotka kuusi vuosikymmentä takaperin näyttivät oikeutetuilta, ei enää käynyt pitäminen oikeuden ja kohtuuden mukaisina. Yhtiön ylipäätään epäajanmukaisten työväen-asuntojen tarpeellisuus ei enää ollut yhtä tuntuva kuin oli laita yhtiötä perustettaessa. Sekin seikka, että yhtiö edelleen maksoi vuosivuokraa, joka rahaksi muunnettuna oli tuskin kymmentä markkaa, suhtautui luonnottomasti siihen voittoon, jonka yhtiö epäilemättä sai yrityksestään ja joka alun pitäenkin lienee ollut sangen runsas. Siihen nähden että oli epätietoista, miten vaatimus yhtiön häätämisestä oikeudessa päättyisi, oli rahatoimikamari ryhtynyt yhtiön kanssa keskusteluihin aikaansaadakseen sopimuksen määrävuotisesta vuokrakaudesta. Semmoisen sopimuksen avulla pääsisi kaupunki verraten lyhyen ajan kuluttua jälleen maan omistajaksi. Keskustelut olivat antaneet tulokseksi seuraavan sopimuksen, joka oli tehty, edellyttäen kaupunginvaltuuston sen hyväksyvän: a) Vuokrakausi päättyy kesäkuun 1 päivänä b) Vuokramaksu pysyy ennallaan. c) Tontilla ennestään olevia tai sinne vastedes teetettäviä rakennuksia saa käyttää ainoastaan työväenasuntoina tahi tarpeellisina talous- ja ulkohuoneina. Ellei näitä rakennuksia vuokrakauden kuluessa käytetä mainitulla tavalla, joten yhtiön liikkeen tarkoitus muuttuu, taikka myös jos mainittu liike kokonaan lopetetaan, on yhtiö paikalla menettänyt vuokraoikeutensa. d) Viimeistään kuukauden kuluessa vuokran lakkaamisesta on vuokraaja velvollinen omalla kustannuksellaan purkamaan ja tilukselta poistamaan kaikki huoneukset ja rakennukset, jota vastoin aidat ja istutukset pysytetään ja joutuvat korvauksetta kaupungin omiksi. Maahan käyttämistään muista kuluista ei vuokraaja myöskään ole oikeutettu saamaan korvausta. e) Vuokraajalla on oikeus luovuttaa vuokra toiselle ainoastaan rahatoimikamarilta luvan hankittuaan, jota vastoin ei vuokraaja minkään syyn varjolla saa toiselle rakennutettavaksi eikä muuhun tarkoitukseen luovuttaa mitään osaa tontista. f) Vuokraajan velvollisuutena on tonttiin rajoittuvain katujen ja jalkakäytäväin kunnossa- ja puhtaanapito, jota vastoin niiden uudistus on kaupungin velvollisuutena,

17 11 I.. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 0 sopimuksen, minkä ohessa terveydenhoitolautakunta sai toimekseen katsoa, että asunnot pantiin asianmukaiseen kuntoon ja pidettiin kunnossa. Sen johdosta että rahatoimikamari oli 1917 vuoden budjettia Kysymys Kakäsiteltäessä saanut toimekseen antaa lausunnon, olisiko syytä ^aion^s 1 myydä korttelissa n:o 48 Kasarminkadun varrella oleva talo, osoite myynnistä. n:o 21 2 ), oli kamari vaatinut lausuntoa sekä tyttöjen ammattikoulun että suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalta. Molemmat johtokunnat lausuivat käsityksenään, että tontti olisi pysytettävä kaupungin omana ja käytettävä jonkin kunnallisen laitoksen paikaksi, johon käsitykseen rahatoimikamarikin yhtyi. Esimerkiksi mainittiin, että tontin voi käyttää teknillisten laitosten laajennettujen huoneistojen, kaupunginkirjaston haaraosaston t. m. s. paikaksi. Kaupungilla ei ollut tässä eikä viereisissä kaupunginosissa muita vastaisiin tarkoituksiin käytettäviä tontteja. Nykyään oli tontilla sijaitseva koulutalo luovutettu majoitustarkoituksiin. Näin ollen rahatoimikamari kirjelmässä toukokuun 18 päivältä esitti kaupun- * ginvaltuuston päätettäväksi, että kysymys puheenalaisen tontin ja talon myymisestä ei aiheuttaisi toimenpidettä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3 ) tämän esityksen. Rahatoimikamarille osotetussa kirjelmässä oli kone- ja silta- Kone- ja siitarakennusosakeyhtiö anonut, että Vallilan kortteli n:o 555 vuokrat- keyhti^n^yötaisiin yhtiölle ja yhtiö oikeutettaisiin rakennuttamaan kortteli väenasunnot pääasiallisesti kirjelmän oheisten luonnospiirustusten mukaisesti ifeav^o^s. 6 " sekä, korttelin tultua otetuksi vahvistettuun kaupunginasemakaavaan, lunastamaan se omakseen. Tähän myöntyen päätti 4 ) kaupunginvaltuusto: Vallilan korttelin n:o 555 tontit erotettaviksi kaupunginvaltuuston helmikuun 8 päivänä 1916 Vallilan alueelle vahvistaman rakennusjärjestyksen ja alueelle samanaikaisesti vahvistetun tontin jaoituskaa van alaisuudesta; valtuuttaa rahatoimikamarin, sittenkuin mainittu kortteli on järjestetty sen ulkolaidasta erottamalla noin neljän metrin levyinen kaistale, kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle vuokraamaan korttelin sinne pääasiallisesti yhtiön kirjelmän oheisten luonnospiirustusten mukaisesti teetettäväin työväenasuntojen paikaksi vuotuisesta 1 markan vuokrasta neliömetriltä ja velvoittamalla yhtiön ottamaan huolekseen sekä kadun kunnossapidon, niin kauan kuin kaupunki itse ei halua sitä maksusta toimittaa, että myös edellä mainitun, korttelista erilleen murretun alueen hoidon, kunnes kaupunki!) Valt. pöytäk ) Ks vuod. kert. siv ) Valt. pöytäk ) Valt. pain. asiakirj. n:o 56; valt. pöytäk

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923.

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause V I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925.

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. KERTOMUS 35. 1922. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto, A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 36. 1923. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1926.

KERTOMUS 36. 1923. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1926. KERTOMUS 36. 1923. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1926. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927.

KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927. KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 40. 1927. HELSINGIN KAUPUNGIN TILAST0K0NTT0R1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. K a u p u n g i n k i i n t e ä ä o m a i s u u t t a k o s k e

Lisätiedot

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA VUONNA 1906 YHDEKSÄSTOISTA VUOSIKERTA HELSINGISSÄ UIVIUS & HERTZBERG OSAKEYHTIÖ 1909 SISÄLLYS. Kaupunginvaltuusto Rahatoimikamari Vaivaishoitohallitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 46 1938 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää

Lisätiedot

V. Vaivaishoitohallitus.

V. Vaivaishoitohallitus. V. Vaivaishoitohallitus. Vaivaishoitohallituksen kertomus Helsingin kaupungin vaivaishoidon hallinnosta vuonna 1912 oli seuraavaa sisällystä: Vaivaishoitohallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet seu-

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 241 vuoksi kielto oli heille varsin haitallinen. Rakennuskonttorin ilmoitettua, kaupungin kalavesillä kun ei ollut rajaa aavalle merelle päin, olevan epävarmaa, omistiko kaupunki saaret, mutta että niiden

Lisätiedot

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat 146 II. Rahatoimikamari. 146 neväylät samoinkuin mahdollisesti erinäiset kadut voitiin rakentaa ja niitä liikennöidä ilman että sähköjohdot tällöin aiheuttivat kaupungille kustannuksia. Samalla rahatoimikamari

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

käsittävä vuosikaudet

käsittävä vuosikaudet Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuosikaudet 1885-1887. -O-Gj&O- HELSINGISSÄ, J. C. FREN CK ELL JA POIKA, 1888. ~L\^un allekirjoittaneet Valtiosäätyjen

Lisätiedot

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä 1905 1906 siitä

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 224

2. Kaupunginhallitus 224 120 2. Kaupunginhallitus 224 Hakulinen ja fil. kand. Christoffer Schildt sekä varajäseniksi kontt. pääll. Konsti Järnefelt, maaherratar Hellä Meltti ja toimitsija Aune Seme. Suomen Taiteilijaseura oli

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

Osuustoimintakin pääkohdat.

Osuustoimintakin pääkohdat. Pellervon Kirjasto N:o 10. Osuustoimintakin pääkohdat. Kirjoittanut J. K. Paasikivi. HELSINKI 1902 PELLERVO-SEURA Helsinki 1902 OSAKEYHTIÖ KAUPPAKIRJAPAINO 88 1513 Seuraava esitys sisältää sen esitelmän,

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. Nro 22.

1907. V. M. Esit. Nro 22. 1907. V. M. Esit. Nro 22. Valtiovarainvaliokunnan mietints N:o 14 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee T arojen hankkimista niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset Taltion

Lisätiedot

130 11. Kaupunginh allitus 130

130 11. Kaupunginh allitus 130 130 11. Kaupunginh allitus 130 varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 2,447:50 markkaa 1 ); Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui 2 ) Helsingin komendanttiviraston esitykseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 62 1949 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause.. Sivu III... 1. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

1907. - V. M. laillisesta järjestyksestä vielä vall i t se vai n poikkeusten poistamista.

1907. - V. M. laillisesta järjestyksestä vielä vall i t se vai n poikkeusten poistamista. 1907. - V. M. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 4 koskeva Kertomusta Hallituksen toimenpiteistä niiden päätösten johdosta, jotka Suomenmaan Valtiosäädyt 1904 1905 vuosien valtiopäivillä ovat tehneet,

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Eduskunnan Pankkivaliokunnalle vuodelta 1907. Helsingissä 1908, Suomalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. y u o s i 1907 on maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 22. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varojen hankkimisesta niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä.

Lisätiedot

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. Suomen Pankin Ohj esään tö-ehdotlls. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. 1. Suomen pankilla, joka on Suomen Waltiosäätyjen takuun ja hoidon alainen, on tarkotuksena maan raha-asiain pitäminen vakavalla ja turvallisella

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 180 2. Kaupunginhallitus ten sekä 65 000 mk värillisten kivipiirrosten näyttelystä eri sairaaloita varten ostettavaa 20 työtä varten 2 ). Kaupunginhallitus päätti 3 ) suostua Suomen Taideakatemian anomukseen,

Lisätiedot