4/2002 joulukuu december

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2002 joulukuu december"

Transkriptio

1 4/2002 joulukuu december

2 Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 4/2002 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja Helsinki Puh. (09) Koonnut Heli Sahala Painopaikka Savion Kirjapaino Oy Kerava Kannen kuva Futureimagebank.com/ Erkki Talvila Tiedote on myös internetissä Kuntaliiton kotisivulla tietopalvelut/kuntatiedotteet/ perusturva Tilaukset ja osoitteenmuutokset Anna-Lena Wilenius Puh./Tel. (09) kuntaliitto.fi Seuraava tiedote Ilmestyy helmikuussa ISSN Sisältö Vapaa liikkuvuus ja sosiaalipolitiikka 4 Fri rörlighet och socialpolitik 5 Uutta lainsäädäntöä ja muuta ajankohtaista 6 Sosiaalista luototusta koskevat lait voimaan Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien päivähoito-oikeutta laajennettiin 6 Sotilasvammalakia muutetaan korvauksen perusteena oleva haitta-asteraja alenee 7 Geneerinen lääkemääräys 7 Sosiaalialan kansallinen kehittämishanke 7 Kuntaliitto panostaa terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseen 8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta -asiakirja 9 Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuuslaista 9 Seutuyhteistyötä sosiaalipalveluissa 9 Ajankohtaista sosiaalihuollon ekonsultaatiohankkeesta 10 Uutta vuodenvaihteessa 11 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Omaishoidon tuki v Toimeentulotuen perusosien määrät lukien 12 Elatusavun ja -tuen määrät ennallaan 13 Asiakasmaksut ennallaan 13 Talous 13 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden muutokset 13 Maksupolitiikkaa selvitetään 13 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen korotus Lapset ja nuoret 14 Kotihoidon tukea koskeva EY-tuomioistuimen tuomio 14 Syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin määräraha 14 Lastensuojelun laatu ja kustannukset (Lasso 3) 15 Leksandin malli perhekeskus 15 Ajankohtaista lastensuojelun suurista kustannuksista 16 Kelan maksama vajaakuntoisen nuoren kuntoutusraha 16 Oppilashuollon merkitys korostuu 17 Vanhukset 18 Vanhuspoliittinen strategiatyö etenee kunnissa 18 Laatua vanhustyön arkeen Lasso2-hankkeella 19 Turvallisuusselvityksen laadintaopas 21 Terveydenhuolto 21 Terveyskeskusasiakkaiden tyytyväisyys mitattu 21 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus v Koko väestö tuetun hammashoidon piiriin Lääkehoidon kehittämiskeskus 23 E-Lääkärinlausuntolomake uudistui 24 Svenska sidor 24 EG-donstolens dom om hemvårdstödet 24 Kompetensvillkor för personal inom socialvården 24 Anslag för service för barn och unga som riskerar att bli utslagna 24 Riktlinjer för social- och hälsovården 25 Arvoden och ersättningar för familjevården år Stöd för närståendevård Storleken på utkomststödets grunddelar fr.o.m Underhållsbidragen och underhållsstödet höjs inte 26 Inga ändringar i klientavgifterna 26 Julkaisut 27 Vammaispalvelut-kirja 27 Kunta ja seurakunta yhteistyössä yhteisön hyväksi 27 Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma -opas 27 Tapahtumia 28 Lapsipolitiikan iltapäivä 28 Kansallinen hanke terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 29 Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille -seminaarit 30 Lastensuojelupalvelujen laatu & kustannukset -seminaari 30 Sairaalatekniikan neuvottelupäivät 32 Kuntakoulutus kouluttaa 32 Perusturva 4/2002 3

3 Vapaa liikkuvuus ja sosiaalipolitiikka EY-tuomioistuin on antanut päätöksen kotihoidon tuen maksamisesta Suomesta ulkomaille. Päätöksen mukaan kotihoidon tuki on perhe-etuus, joka on maksettava myös toiseen jäsenvaltioon silloin, kun tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Pelkistäen päätös merkitsee, että Suomesta lähetetyt työntekijät saavat Suomen lainsäädännön mukaisen kotihoidon tuen toisessa jäsenvaltiossa työskennellessään ja Suomeen palkatut, muista jäsenvaltioista tulleet työntekijät ja ammatinharjoittajat saavat perheelleen oikeuden kotihoidon tukeen, vaikka muu perhe jäisikin lähtömaahan. Tuomioistuimen päätös on merkittävä sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvien ulkoisten paineiden ja kannalta. Kansalliset ratkaisut ovat yhä kiinteämmin sidottuja kansainväliseen kehykseen. Kotihoidon tuen kohdalla ei tällä hetkellä ole kyse kovin suurista määristä. Kuitenkin odotettavissa oleva EU:n itälaajeneminen voi muuttaa tilannetta etenkin Suomen ja Viron välillä. Toistaiseksi liikkuvuus muista EU-maista Suomeen on ollut vähäistä kieliongelmista ja syrjäisestä sijainnistamme johtuen. Viron ja Suomen välillä ei näitä rajoitteita ole. Sen sijaan maiden väliset elintason-, sosiaaliturvan- ja verotuksen erot ovat merkittäviä ja ne voivat osaltaan lisätä työvoiman ja yritysten liikkuvuutta maiden välillä. Jo ennestään lapsilisät ja elatustuet on katsottu perhe-eduiksi, jotka on maksettava kotihoidon tuen tavoin ulkomaille. Lisäksi toisista jäsenvaltioista tulevat työntekijät ja eläkeläiset ovat Suomessa työskennellessään ja oleskellessaan oikeutettuja terveydenhuollon palveluihin samoin ehdoin ja edellytyksin kuin Suomen kansalaiset. Uudet jäsenmaat ovat valinneet anglosaksisen, työperusteisen sosiaaliturvan eivätkä pohjoismaista, asumiseen perustuvaa mallia. Kysymys on siitä, millainen paine pohjoismaiseen malliin on muodostumassa uusien jäsenvaltioiden myötä, kun paineet talouspolitiikan toimien koordinointiin ovat tuntuvat. EU:n laajeneminen vaatisikin perusteellista arviota siitä, mitä vaikutuksia sillä on suomalaiseen sosiaaliturvaan ja kunnallisiin palveluihin ja voidaanko riittävän pitkillä siirtymäajoilla turvata hallittu muutos. Pahin uhkakuva on järjestelmien erojen hyödyntäminen siten, että valittavina olisivat naapurin alhainen verotus ja omat verorahoitteiset palvelut. Tästäkin on jo kokemusta. Tuula Taskula 4 Perusturva 3/2002

4 Fri rörlighet och socialpolitik EG-domstolen har avkunnat sitt beslut om betalning av hemvårdsstöd från Finland till utlandet. Enligt beslutet är hemvårdsstödet en familjeförmån som också ska betalas till en annan medlemsstat då kriterierna för att få stödet uppfylls. Kortfattat innebär beslutet att arbetstagare som skickats från Finland får hemvårdsstöd enligt Finlands lagstiftning då arbetstagaren arbetar i en annan medlemsstat. Också arbetstagare och yrkesutövare från andra medlemsländer som anställs i Finland får rätt till hemvårdsstöd för sin familj, även om den övriga familjen stannar kvar i hemlandet. Domstolens beslut är av betydelse med tanke på de yttre tryck som riktas mot det sociala trygghetssystemet. Nationella lösningar är allt närmare bundna till de internationella ramarna. Då det gäller hemvårdsstödet är det för närvarande inte fråga om några större belopp. EU:s utvidgning mot öster kan dock förändra situationen framför allt mellan Finland och Estland. Hittills har rörligheten från andra EU-länder till Finland varit knapp på grund av språkproblem och Finlands perifera läge. Mellan Estland och Finland finns inte dessa begränsningar. Däremot är skillnaderna i näringslivet, social trygghet och beskattning mellan länderna stora och de kan å sin sida också öka rörligheten av arbetskraft och företag mellan länderna. Redan tidigare har man betraktat barnbidraget och underhållsstödet som familjeförmåner som ska betalas till utlandet på samma sätt som hemvårdsstödet. Dessutom är arbetstagare och pensionärer från andra länder då de arbetar och vistas i Finland berättigade till service inom hälso- och sjukvården på samma villkor och under samma förutsättningar som finska medborgare. De nya medlemsländerna har valt en anglosaxisk social trygghet som baserar sig på arbete och inte den nordiska modellen som grundar sig på boende. Frågan är hurdant tryck som bildas mot den nordiska modellen i och med de nya medlemsstaterna, då trycket på samordningen inom den ekonomiska politiken är påtagligt. Utvidgningen av EU kräver en grundlig uppskattning av verkningarna på den sociala tryggheten och den kommunala servicen i Finland samt om man med tillräckligt långa övergångsperioder kan säkra en kontrollerad förändring. Den värsta hotbilden är att skillnaderna mellan systemen utnyttjas så att man kan välja grannens låga beskattning och den egna servicen som finansieras med skatter. Man har redan erfarenheter av detta. Tuula Taskula Perusturva 4/2002 5

5 LAINSÄÄDÄNTÖÄ Sosiaalista luototusta koskevat lait voimaan Sosiaalisella luototuksella tarkoitetaan sosiaalihuoltoon kuluvaa luotonantoa, jonka tavoitteena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kykyä suoriutua hänelle myönnetyn sosiaalisen luoton takaisinmaksusta. LUOTOTUS JA TOIMEENTULOTUKI Sosiaalinen luototus tarjoaa kuntien sosiaalihuollolle uuden keinon pienituloisten tai vähävaraisten taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi. Sosiaalisen luototuksen asiakkaiden kannalta rajanveto sosiaalisen luoton ja toimeentulotuen välillä on keskeinen. Ennen luoton myöntämistä tulee selvittää hakijan oikeus saada toimeentulotuen perusosaa, harkinnanvaraista ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Sosiaalinen luototus ei saa korvata tai vähentää kansalaisten oikeutta saada toimeentulotukea. Sosiaalisen luoton korko voi olla enintään korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Muita luottokustannuksia ei sosiaalisesta luotosta voisi periä. Sosiaalisesta luotosta tehtäisiin kirjallinen sopimus luotonsaajan ja kunnan kesken. On myös tärkeätä, että kunta järjestää taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton hakijalle. 6 Perusturva 4/2002 TOTEUTUS Kunta järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on siis kunnille vapaaehtoista. Päättäessään sosiaalisen luototuksen järjestämisestä kunta määrittelee luoton myöntämisen perusteet. Sosiaalinen luototus on tehtävä, jonka hoitamisen kunnat voivat sopia järjestettäväksi esimerkiksi kuntien yhteistyönä tai ostopalvelusopimusten perusteella. Sosiaalinen luototus on sosiaalitoimelle erittäin vaativa tehtävä, joka edellyttää paitsi sosiaalityön myös talousneuvonnan ja velkajärjestelyn monin osin hyvin juridispainotteista osaamista. Sosiaalisen luototuksen asianmukainen hoitaminen vaatii sellaista osaamista ja asiantuntemusta, joka edellyttää henkilöstön täydennyskoulutusta samoin kuin henkilöstöresurssien todellista lisäämistä. Mahdollisuuksia henkilöstön lisäämiseen rajoittaa kuitenkin jo nyt pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Sosiaalitoimen apuna tulisi kunnassa olla käytettävissä myös talous- ja velkaneuvonnan palveluja sekä luotto- ja rahoitustoiminnan osaamista. Rolf Eriksson, p. (09) Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien päivähoitooikeutta laajennettiin Eduskunta on vahvistanut lait lasten päivähoidosta annetun lain 11 a pykälän muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 pykälän muuttamisesta. Näillä lainmuutoksilla lapsen vanhempien oikeus valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki laajennetaan koskemaan myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten ensimmäistä oppivelvollisuusvuotta. Nykyisen lainsäädännön mukaan subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukeen päättyy, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilta nämä oikeudet ovat siksi päättyneet vuotta aikaisemmin kuin muilla lapsilla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä on noin lasta. Kunnat ovat jo nykyisin järjestäneet heille tarvittaessa päivähoitopaikan, sillä päivähoitolain 2a :n mukaan päivähoitoa voivat saada myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen he eivät sen sijaan ole olleet oikeutettuja. Kuntien kustannukset pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten päivähoidon osalta arvioidaan olevan noin euroa vuodessa ja lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen

6 kustannukset euroa vuodessa. Valtionosuutta vuodelle 2003 esitetään kunnille maksettavan euroa. Lakimuutokset tulevat voimaan Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, p. (09) Sotilasvammalakia muutetaan korvauksen perusteena oleva haitta-aste alenee Kunnille on korvattu vähintään 30 %:n sotainvalideille järjestetyistä palveluista aiheutuneita kustannuksia. Korvattavia palveluja ovat eräät sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan järjestetyt palvelut. Syksyn aikana eduskunnassa on ollut käsiteltävänä sotilasvammalain 6 :n muutos (HE 150/ 2002vp). Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille järjestämiä avopalveluja voitaisiin korvata silloin kun sotainvalidin haittaaste on nykyisen 30 prosentin sijaan vähintään 25 %. Huomattava on, että haitta-asteen muutos koskee nimenomaan avopalvelujen korvauksia. Hyväksyessään lain muutoksen eduskunta sisällytti vastaukseen lausuman, jossa Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet pikaisesti alentaa sotainvalideille sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan järjestettyjen avopalvelujen korvaamisen edellytyksenä olevaa työkyvyttömyysasteprosenttia tai poistaa sen kokonaan. (EV 125/2002 vp) Sotilasvammalain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan Tiedot lakiesityksen käsittelystä eduskunnassa on luettavissa eduskunnan internet-sivuilta: (hallituksen esitys HE 150/ 2002 vp sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, StVM 26/2002 vp ja Eduskunnan vastaus EV 125/ 2002 vp) Valtiokonttori, p. (09) > palvelut > sotilasvammaja veteraaniasiat > korvaukset kunnille Geneerinen lääkemääräys Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys 165/2002 lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esitys on jo saanut paljon julkisuutta ja aiheuttanut keskustelua. Lakimuutoksilla ehdotetaan otettavaksi käyttöön rinnakkaisvalmisteiden ja rinnakkaistuontivalmisteiden valinta ja toimittaminen geneerisellä lääkemääräyksellä. Geneerisen lääkemääräyksen käyttöönottamista perustellaan kustannusten nousun hillitsemisellä. Geneerisen substituution käyttöönoton perusteeksi esitetään myös se, että hinnaltaan halvempien rinnakkaisvalmisteiden ja rinnakkaistuontivalmisteiden myynti on ollut vähäistä erityisesti pitkäaikaislääkityksessä. Lääkelaitos vahvistaa vaihtokelpoiset lääkevalmisteet. Vaihtokelpoisia lääkeaineita on n. 160 ja lääkevalmisteita n kpl. Kuntaliitto lähettää asiasta yleiskirjeen sen jälkeen, kun lait on vahvistettu. Sinikka Huhtala, p. (09) AJANKOHTAISTA Sosiaalialan kansallinen kehittämishanke Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lokakuussa kansallisen sosiaalialan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelmalla selvitetään aluksi akuuteimmat kehittämistarpeet ja tehdään esitykset valtion, kuntien ja muiden toimijoiden yhteisistä toimenpiteistä, joilla turvataan alan tasapainoinen kehitys. Kehittämisohjelma etenee vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen kehittämisehdotukset pitäisi olla käytössä valtioneuvoston päättäessä vuosien määrärahakehyksistä. Toisen vaiheen esitykset tukevat hallitusohjelman laatimista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uutta tavoite- ja toimintaohjelmaa Vuoteen 2015 ulottuvien sosiaalialan kehittämistarpeiden ja painopisteiden selvittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriö esittää harkittavaksi laajapohjaisen valmisteluelimen asettamista. Tärkeimmät käsiteltävät asiat hankkeessa ovat: Keskeisten palvelujen saatavuus ja niihin liittyvät rakenteelliset kysymykset Perusturva 4/2002 7

7 Sosiaalialan työvoimakysymykset, henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä muut henkilöstökysymykset Palvelujen ennaltaehkäisevän toiminnan organisointi ja järjestäminen kunnassa Sosiaalialan keskeisten palvelujen ohjauksen kehittäminen ja rahoitus. Hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja on kansliapäällikkö Markku Lehto sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kuntaliiton edustajana johtoryhmässä on toimitusjohtaja Risto Parjanne Selvityshenkilöiksi hankkeeseen on kutsuttu ylijohtaja Matti Heikkilä Stakesista, sosiaalijohtaja Niina Korpelainen Kuusankosken kaupungista ja toimitusjohtaja Juha Kaakinen Sosiaalikehitys Oy:stä. Selvityshenkilöiden työn tueksi on asetettu asiantuntijaryhmät. Asiantuntijaryhmissä ovat Kuntaliitosta mukana sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva- Lahtinen, kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen ja suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento. Tietoja hankkeesta voi saada sosiaali- ja terveysministeriön internet-sivuilta: > hankkeet. Näillä sivuilla on nähtävissä myös johtoryhmän ja asiantuntijaryhmien kokoonpano. Kuntaliitto panostaa terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseen Suomen Kuntaliitto panostaa Terveydenhuollon tulevaisuuden turvaaminen -hankkeeseen. Kuntaliitto tarjoaa tukea kunnille, kuntayhtymille ja terveyskeskuksille kehittämishankkeiden toteutukseen ja ongelmatilanteisiin. Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikkö ja sen uudet työntekijät auttavat kuntia ja kuntayhtymiä hankkeen toteutuksessa. Martti Talja vastaa erikoissairaanhoidon täytäntöönpanoon ja organisointiin liittyvistä kysymyksistä ja Paula Lintunen perus- ja lähipalvelujen sekä seudullisen yhteistyön kehittämisestä. PERIAATEPÄÄTÖKSEN TOIMEENPANO Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on turvata väestön terveystarpeista lähtevä hoidon saatavuus ja laatu maan eri osissa asukkaan maksukyvystä riippumatta. Keskeisimmät kehittämisalueet koskevat terveyden edistämistä ja ehkäisevää työtä, hoitoon pääsyn turvaamista, henkilöstön saatavuuden ja osaamisen parantamista, terveydenhuollon toimintojen ja rakenteiden uudistamista sekä terveydenhuollon rahoituksen vahvistamista. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä terveyspalveluja valtion ja kuntien yhteistyönä sekä ottamalla huomioon järjestöjen ja yksityisen sektorin toiminta. Periaatepäätöksen toimeenpanemiseksi on sosiaali- ja terveysministeriössä perustettu hankkeelle johtoryhmä, laajapohjainen seurantaryhmä ja ohjausryhmä. Hankkeen toteutusohjelma sisältää yli 30 osahanketta, joiden vastuuhenkilöt ja asiantuntijatyöryhmät on nimetty. Kunkin osahankkeen hankesuunnitelmat ovat valmistumassa. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon lähipalveluiden toimivuutta ja seudullista järjestämistä tukemaan on rakennettu alueellinen tukiorganisaatio (Lappi, Pohjois-, Itä-, Länsi-, ja Etelä-Suomi). Alueellisessa tukiverkostossa toimivien aluekoordinaattoreiden nimeäminen on vielä kesken. Alueellisen tukiorganisaation työ käynnistyi marraskuussa Aluekoordinaattoreiden perehdytys- ja verkostoitumistilaisuus pidettiin HANKERAHOITUKSEN HAKEMINEN Kuntien ja kuntayhtymien yhteistyötä tukevien muutosten vauhdittamiseen suunnataan hankerahoitusta. Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin on valtionavustuksena käytettävissä 8 milj. euroa vuonna Muihin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin on vastaavasti varattu 8,03 milj. euroa. Vuoden 2003 perustamishankkeisiin varattu määräraha on jo sidottu lääninhallitusten ennakkoratkaisuilla. Vuodelle 2004 alustavat kehittämishankemäärärahat ovat vastaavasti 12,3 milj. euroa ja 30 milj. euroa. Perustamishankkeisiin on varattu vastaavasti 8 milj. euroa. Vuoden 2003 ja 2004 hankehakemukset lähetetään lääninhallituksille mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuoden 2003 osalta rahoituksen piiriin pääsevistä hankkeista Erikoissairaanhoidon hankehakemukset toimitetaan lääninhallituksille mennessä. Hankerahoituksen kriteerit on esitetty valtioneuvoston antamassa asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista. Kuntien ja kuntayhtymien tulisi huolella perehtyä eri hankkeiden hakuohjeisiin ja kohdentaa tuki kansallisen terveydenhuoltohankkeen tavoitteen mukaisesti palvelurakenteen kehittämiseen huomioiden erityisesti yhteistyö muiden tahojen kanssa saumattoman palveluketjun aikaansaamiseksi. Toimeenpanossa otetaan huomioon Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toteuttamisohjelma, Terveys kansanterveysohjelma ja Terveydenhuolto 2000-luvulle sekä Mielekäs elämä - hankkeiden kokemukset. 8 Perusturva 4/2002

8 ALUEELLISET NEUVOTTELUPÄIVÄT Suomen Kuntaliitto järjestää alueelliset neuvottelupäivät tammikuussa Neuvottelupäivillä käsitellään lähipalveluihin ja seudulliseen yhteistyöhön sekä erikoissairaanhoidon täytäntöönpanoon ja palveluketjuihin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä kuntien taloudellisia ja muita edellytyksiä sitoutua ko. hankkeeseen. VUOROPUHELUA INTERNET-SIVUILLA Suomen Kuntaliitto on luomassa hankkeelle internetsivua informaatio-, palaute- ja keskustelukanavaksi Kuntaliiton ja käytännön toimijoiden välille. Sivulla voidaan esitellä mm. erilaisista seudullisista hankkeista saatuja tuloksia, hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä hankkeissa ilmenneitä ongelmatilanteita ja niiden ratkaisumalleja. Nettisivujen kautta tai hanketyöntekijöihin yhteyttä ottaen kunnat ja kuntayhtymät voivat kertoa, millaista apua he Suomen Kuntaliitolta kehittämistoimintansa tueksi tarvitsevat. Martti Talja, p. (09) , Paula Lintunen, p. (09) , Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta -asiakirja Kuntaliiton hallituksen lokakuussa 2002 hyväksymä Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta on tiivistetty esitys kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntaliiton tavoitteena on, että kuntien sosiaalija terveyspalvelut tulevaisuudessakin ovat keskeisimpiä hyvinvointipalvelujamme ja samalla edistävät maamme kilpailukykyä. Tämä edellyttää, että kuntien mahdollisuudet palvelujen tehokkaaseen järjestämiseen turvataan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta käsittelee ennaltaehkäisevää strategiaa, palvelurakenteen muutostarpeita, henkilöstön saatavuutta, palvelujen rahoitusta ja laatua, eri toimijoiden työnjakoa sekä sosiaaliturvan näkymiä. Asiakirja löytyy Internetissä: > palvelut > sosiaali ja terveys > sosiaali- ja terveyspalveluiden suunta. Matti Liukko, p. (09) Tuula Taskula,p. (09) Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuuslaista Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtoja koskevan lainsäädännön tarvetta on viime vuosina selvitetty useassa eri yhteydessä. Tätä koskeva lakiesitystä valmisteltiin kovalla kiireellä syksyn aikana. Esitystä ei kuitenkaan anneta nyt istuvalle eduskunnalle. Seutuyhteistyötä sosiaalipalveluissa Verkostoituvat erityispalvelut (VEP) on sosiaalija terveysministeriön vuonna 1997 käynnistämä hanke. Hanke keskittyy sosiaalialan alueelliseen yhteistyöhön ja sen tavoitteena on kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja oppilaitosten verkostoitumisella saada aikaan nykyistä paremmin toimivat sosiaalihuollon erityispalvelut sekä turvata erityisosaamisen saatavuus. VEP hankkeessa on meneillään kolmas vaihe, jossa painopiste on sosiaalihuollon erityispalveluja koskevassa seudullisessa yhteistyössä ja sen edellyttämien sopimusmallien luomisessa. Suomen Kuntaliitto toteutti kesällä 2002 seudullista sopimusyhteistyötä koskevan kyselyn, johon saatiin vastaukset 60 seutukunnalta. Seudullisessa palvelujen järjestämisessä voi olla kyse monesta eri asiasta: asiantuntijapalvelusta/konsulttipalvelusta esimerkiksi lakiasioissa, yhteisten viranhaltijoiden/työntekijöiden käyttämisestä seudullisesti sekä muulla tavoin yhdessä organisoitavista palveluista. Seudullinen järjestäminen voi tarkoittaa myös kuntien yhteistyötä palvelujen ostamisessa. Yhteistyötä palveluiden tuottamisessa ja hankkimisessa oli eniten lastensuojelussa ja päihdehuollossa. Kyselyn perusteella sopimuksia, joissa kunta ostaa palvelun toiselta tai toisilta seudun ulkopuolisilta kunnilta, oli tehty päihdehuollossa ainakin 60 ja lastensuojelussa yli 40. Päihdehuollossa sopiminen painottui A-klinikkatoimintaan ja lastensuojelussa taas perheneuvoloihin. Vammaisja kehitysvammapalveluja organisoidaan edelleen eniten kuntayhtymänä. Myös sosiaaliasiamiehen palveluja järjestettiin 19 seutukunnassa yhteisesti tai kunnat ostivat palvelun toiselta tai toisilta seudun ulkopuolisilta kunnilta. Kunnat hankkivat tilaajarenkaana palveluita esimerkiksi järjestöiltä eniten huumehoitoihin, ensi- ja turvakotipalveluihin sekä mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin. (Tutkimuksessa tilaajarengas määriteltiin useiden kuntien muodostamaksi yhteistyöelimeksi, Perusturva 4/2002 9

9 10 Perusturva 4/2002 joka sopii yhden tai useamman palvelutuottajan kanssa palvelujen ostamisesta kaikille tilaajarenkaan kunnille.) Seutujen sosiaalijohdon yhteistyö noudatti perinteisiä muotoja. Yleisimmin sosiaalijohdon yhteistyö näytti olevan keskinäisten tapaamisten ja tiedonvaihdon sekä palveluyhteistyön suunnittelun tasolla. Seutukunnalliset menettelytapasopimukset ja yhtenäisten päätösten aikaansaaminen olivat myös osa yhteistyötä. Hyvinvointistrategioita oli kyselyn mukaan laadittu kahdeksassa seutukunnassa. Muista seudullisista strategioista sosiaalitoimessa yleisimpiä olivat maahanmuuttajien kotouttamisohjelmat. Lisäksi päihdehuollossa seudullisia strategioita oli laadittu 16 seutukunnassa ja vanhuspoliittisia ohjelmia kahdeksassa seutukunnassa. Monilla seuduilla suunnitellaan sosiaalipalveluihin liittyviä seudullisia strategioita tai ohjelmia. Sosiaalihuollossa varsinaisia seutusopimuksia on tehty vain muutamissa seutukunnissa. Kymmenessä seutukunnassa sellainen oli kuitenkin suunnitteilla. Vaikuttaa siltä, että muita kuin sosiaalihuollon erityispalveluita koskevia seutusopimuksia on tehty toistaiseksi enemmän. Seudullista yhteistyötä koettiin tarvittavan selvästi eniten lastensuojeluun. Lastensuojelussa kriisipalvelut sisältäen sosiaalityön virka-ajan ulkopuolella sekä juridinen asiantuntemus tarvitsivat eniten seudullista sopimista. Myös perheneuvola, sijaishuollon suunnittelu ja lastensuojelun yksityisten palvelujen arviointi katsottiin vahvasti seudullisen yhteistyöhön kuuluviksi. Päihdehuollon alueella suurin sopimustarve oli huumehoidoissa, A-klinikkatoiminnassa ja katkaisuhoidoissa. Vammaispalveluista juridinen asiantuntemus, tulkki- ja kuljetuspalvelut vaativat eniten seudullista yhteistyötä. Lisäksi sosiaaliasiamiehen palveluissa ja erityislastentarhanopettajan työssä koettiin tarvittavan seudullista yhteistyötä. Sosiaalipalveluissa seudulliseen yhteistyöhön liittyvät esteet ja yhteistyötä edistävät tekijät olivat samoja kuin seutuyhteistyössä yleensäkin. Yhteistyötä voitaisiin edistää lainsäädäntöä kehittämällä, resursseja lisäämällä ja hyvien mallien ja esimerkkien avulla. Myös valtion avustusten suuntaaminen seutuihin, yhteinen hallinto, yhteiset kehittämishankkeet ja säännölliset kokoontumiset syventäisivät yhteistyötä. Yhteistyön esteinä olivat usein kunnan halu turvata omat toiminnat ja työpaikat, reviiriajattelu, nurkkakuntaisuus, välimatkat seuduilla sekä resurssipula taloudessa ja suunnittelussa ja henkilöstövajaus. Saatujen vastausten ja seutukuntien kanssa käydyn keskustelun perusteella näyttää selvältä, että sopimuskäytäntöjen ja menettelyjen kehittäminen on todella ajankohtainen tehtävä. Kyselyn perusteella tuli selväksi myös, että seuduilla tarvitaan kipeästi malleja erilaisista sopimuksista sekä malleja hankintarenkaana toimimiselle. Sopimusmalleja kehitetään asiantuntijaryhmän (VEP-hanke) sekä seutusopimuksia tehneiden tai niitä suunnittelevien seutujen kanssa niin, että luonnoksia työn edetessä voidaan testata ja muokata käytännön tarpeiden mukaisesti. Terhi Tammi, p. (09) Heli Sahala, p. (09) Ajankohtaista sosiaalihuollon ekonsultaatiohankkeesta Stakesissa vuosina toimiva Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke parantaa sosiaalityön ammattilaisten tiedon ja erityisosaamisen saatavuutta. Hankkeen aikana rakennetaan ammattilaiskäyttöön internetportaali ja kehitetään asiantuntijaja vertaiskonsultointia. Hankekokonaisuuteen kuuluvissa aluehankkeissa helpotetaan ammattitiedon saantia ja käyttöä arjen työssä. SOSIAALIHUOLLON AMMATTILAIS- PORTAALISTA TULEE SOSIAALIPORTTI Sosiaaliportiksi nimetty portaali on tarkoitus avata loppukeväällä 2003 osoitteessa Sen keskeisenä sisältönä on linkkihakemisto, joka kattaa sosiaalityöntekijän työssään kohtaamat aihealueet. Portaaliin rakennetaan myös tietopankki, josta työntekijä löytää konsultin tai muun asiantuntijan tuekseen. Tärkeä osa portaalista ovat sosiaalityöntekijäryhmien käyttöön tulevat ekstranetit eli kumppanuusverkot. Niissä voi olla jäseninä tietyn alueen sosiaalityöntekijöitä tai ne voivat keskittyä eri teemoihin. LEENA KURRA PROJEKTIPÄÄLLIKÖKSI Konsultaatiopalvelujärjestelmän kehittäminen on päässyt vauhtiin Leena Kurran aloitettua osahankkeen projektipäällikkönä. Leena Kurra on Hankasalmen pitkäaikainen sosiaalijohtaja. Konsultointihanke toteutetaan Stakesin ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyönä. ENSIMMÄISET ALUEHANKKEET KÄYNTIIN ekonsultaatiohankkeen johtoryhmä on hyväksynyt neljän aluehankkeen suunnitelmat. Myöhemmin voidaan päättää vielä 2-3 hankkeesta. Ensimmäiseksi hyväksyttiin seuraavat aluehankkeet: Pohjois-Suomen verkostokonsultaatiohanke (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)

10 Päihdelinkin ekonsultaatio (A-klinikkasäätiö ja Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) Ruotsinkielisen sosiaalialan eosaamisen kehittäminen (Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området) Vertaistukea verkossa (Pikassos Oy Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa). LISÄTIETOA HANKKEESTA Tietoa ekonsultaatiohankkeesta saa hankkeen verkkosivuilta Stakesissa projektin johtaja Ani Kajander (p ) ja toimittaja Erja Saarinen (p ), konsultaatiopalvelujen kehittämisestä myös projektipäällikkö Leena Kurra (p ). UUTTA VUODENVAIHTEESSA Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2003 Perhehoitajille maksettavan hoitopalkkion, kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen määrät muuttuvat vuoden 2003 alussa. Perhehoitajille maksettavan hoitopalkkion vähimmäis- ja enimmäismäärästä säädetään perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetussa asetuksessa (420/92, 1 ). Näiden hoitopalkkion markkamääriä tarkistetaan vuosittain TEL-indeksin mukaan. Indeksimuutoksen johdosta hoitopalkkion taso nousee 2,4 % alkaen perhehoitajalle maksetaan perhehoidosta hoitopalkkiota henkilöä kohti kuukaudessa vähintään 225 euroa. Hoitopalkkioita maksetaan enintään 673 euroa silloin, kun perhehoitaja hoitaa henkilöä kokoaikaisesti tai 337 euroa silloin, kun perhehoitaja ei hoida perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti. Perhehoitajille maksettavan kulukorvauksen vähimmäis- ja enimmäismääriä puolestaan tarkistetaan kalenterivuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) mukaisesti. Kulukorvausten tulee vastata todellisia kustannuksia. Asetuksen mukaan kuukausittain maksettava kulukorvaus on kuitenkin vähintään 300 euroa ja enintään 599 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohden. Kertaluonteinen käynnistämiskorvaus on enintään euroa. Säädetyt enimmäis- ja vähimmäismäärät pyöristetään vuosittain tarkistettaessa lähimpään ylempään euroon. Sen sijaan niistä poikkeavat palkkiot ja korvaukset voidaan maksaa senttimääräisinäkin. Indeksikorotukset koskevat kaikkia (myös vähimmäis- ja enimmäismäärän väliin jääviä) perhehoidon palkkioita ja korvauksia. Palkkioiden ja kustannusten korvauksen indeksikorotuksista on STM:n kuntatiedote 17/2002. Kuntatiedote löytyy sähköisenä osoitteesta > tiedotteet > kuntatiedotteet Eevaliisa Virnes, p. (09) Heli Sahala, p. (09) Omaishoidon tuki v Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta lukien 2,4 %. Alin hoitopalkkio nousee 224,20 euroon kuukaudessa. Korotus koskee myös sellaista hoitopalkkiota, joka on sovittu palkkion alinta määrää suuremmaksi tai pienemmäksi ja joka perustuu ennen korotusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun asetuksen (318/ 1993, muutos 166/1997) 7 :ssä. Pykälän 3 momentin mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain TEL-indeksin mukaisesti. Sanotuksi indeksiluvuksi vuodelle 2003 on vahvistettu Vuonna 2002 vastaava luku oli Omaishoidon tuesta on annettu STM:n kuntatiedote 14/2002. Kuntatiedote löytyy sähköisenä osoitteesta > tiedotteet > kuntatiedotteet Eevaliisa Virnes, p. (09) Heli Sahala, p. (09) Perusturva 4/

3/2007. syyskuu september

3/2007. syyskuu september 3/2007 syyskuu september Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2007 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki

Lisätiedot

2/2006. kesäkuu juni

2/2006. kesäkuu juni 2/2006 kesäkuu juni Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2006 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 4/12 joulukuu december Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 4/2012 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04 SOSIAALITURVA 2/04 VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa Pääkirjoitus 2. helmikuuta 2004 Vepin perintöä ei saa hukata Vuoden vaihteessa päättyi kuusi vuotta kestänyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6 Sosiaalinen luototus Opas luototuksen käynnistäjälle Helsinki 2003 2 ISSN 1236-166X ISBN 952-00-1350-4 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Painotyö: Edita Prima

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 1/12

Perusturva Grundtrygghet 1/12 Perusturva Grundtrygghet 1/12 huhtikuu april Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2005

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2005 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2005 HANKASALMI,JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA, JÄMSÄNKOSKI, KORPILAHTI, KUHMOINEN, LAUKAA, LEIVONMÄKI, LUHANKA, MUURAME, PETÄJÄVESI, PIHTIPUDAS, TOIVAKKA,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN. uudistamistyöryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN. uudistamistyöryhmän loppuraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2015 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 0 Asiakkaiden aseman ja oikeuksien tarkastelua Akaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungeissa sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Urjalan kunnissa Loippo,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää. Sirkku Bilaletdin 2.4.

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää. Sirkku Bilaletdin 2.4. SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 2.4.2013 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 08 Kunnanhallituksille

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 21.8.2014 Laki sosiaalisesta luototuksesta 1 Sosiaalisen luototuksen tarkoitus Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 3/12 lokakuu oktober Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 3/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711

Lisätiedot

20.5.2013 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11. Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille + Espoon tarkennuksia

20.5.2013 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11. Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille + Espoon tarkennuksia 20.5.2013 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille + Espoon tarkennuksia SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 TIIVISTELMÄ 2 Toimeentulotuki.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa II

Velkahallintaohjelma Osa II LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita

Lisätiedot

Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen

Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:4 Erkki Paara (toim.) Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen Selvitys vammaislakien yhdistämisestä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2005:10 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan ja maksujärjestelmän uudistamista selvittäneen toimikunnan mietintö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita -

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita - VELKAHALLINTAOHJELMA Osa II: Nykytila ja sen arviointi - Velkahallintatyöryhmän muistioita - 2 SISÄLLYSLUETTELO I Toiminnan koordinointi...4 II Taloustietämyksen antaminen...5 2.1 Talouskasvatus...5 2.2

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ KOTOUTTAMISOHJELMASTA 4 2. ULKOMAALAIS-/MAAHANMUUTTAJATILANNE K5:N ALUEELLA 4 3. KOTOUTTAMISLAIN TARKOITUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot