M-REAL VUOSI Yhteiskuntavastuuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti

2 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikka iv M-realin ympäristöpolitiikka 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 M-real lyhyesti 3 Yhteenveto 3 Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut 4 Yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toimenpiteillä 6 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen 7 Sidosryhmien odotukset 8 Yhteiskuntavastuu osana toimintaa 10 Tako Boardin integroidut hallintajärjestelmät 11 Yhtiön hallinnointi 12 Puunhankinta 15 Taloudellinen vastuu 16 M-realin taloudelliset vaikutukset 17 Kaskisten tehdasinvestointi 18 Tutkimus ja tuotekehitys 19 Kilpailuoikeudelliset asiat 20 Tuoteturvallisuus ja tuottajan vastuu 21 Asiakastyytyväisyys ja vastuullinen mainonta 22 Riskienhallinta 23 Ympäristönsuojelun taso 24 Paperituotteen elinkaari 25 Asiakaspalaute 26 Kuljetukset 27 Tehtailla suoritettuja parannuksia 28 Ympäristömenot 29 Hiilidioksidipäästöt 30 Materiaalitase 31 Energia 33 Päästöt 35 Poikkeamat lupaehdoista ja vastuut 36 Henkilöstö ja yhteistyö paikallisyhteisöissä 37 Henkilöstö 39 Eurooppalainen yritysneuvosto (EWC) 40 Työturvallisuus ja -hyvinvointi 42 Henkilöstön kehittäminen 43 Toimintaa paikallisyhteisöissä 45 Raportointiperiaatteet 48 Numerotietoa M-realin toimipaikoista 50 Varmennuslausunto 51 Yhteystietoja 52 Raportin vertailu GRI -suosituksiin v M-realin toimipaikat vii Tietoa julkaisun papereista ii

3 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet M-realin sitoumus yhteiskuntavastuusta M-real on sitoutunut edistämään liiketoiminnassaan kestävää kehitystä, parantamaan jatkuvasti toimintaansa ja harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti. Otamme toiminnassamme huomioon taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat sekä ympäristön. Tavoitteena on turvata oma ja kumppaniemme pitkän aikavälin menestys liiketoiminnassa, lisätä ihmisten hyvinvointia tuotteidemme ja toimintamme avulla sekä minimoida haitalliset ympäristövaikutukset. Tuemme Global Compactin* ) periaatteita, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristönsuojelua ja lahjonnan vastaisuutta. Olemme sitoutuneet edistämään niitä oman vaikutusvaltamme rajoissa. M-real Oyj määrittelee tämän sitoumuksen tarkemmin konkreettisten periaatteiden avulla ja seuraa niiden toimeenpanoa. * ) Global Compact on YK:n ja elinkeinoelämän yhteinen hyvän yrityskansalaisuuden aloite, joka perustuu kymmeneen yleismaailmalliseen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristönsuojelua ja lahjonnan vastaisuutta koskevaan periaatteeseen. M-realin yhteiskuntavastuun periaatteet Yleistä Perustana M-realin arvot M-realin toiminta perustuu yhtiön arvoihin: Meillä ei ole raja-aitoja Tarkoitamme mitä sanomme, teemme niin kuin sanomme Kannustamme jokaista käyttämään kaikkia kykyjään Kunnioitamme toisiamme Lainsäädännön noudattaminen Yhteistyö sidosryhmien kanssa Kestävän metsänhoidon edistäminen Vastuullisuus investoinneissa ja yritysjärjestelyissä Vastuullinen mainonta ja sponsorointi Taloudellinen vastuu Pitkän aikavälin kannattavuus Avoin ja rehellinen taloustiedotus Kieltäytyminen korruptiosta ja lahjonnasta Yhtiön hallinnointi Sosiaalinen vastuu Ihmisoikeus- ja työstandardien kunnioittaminen Työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen Erilaisten kulttuurien kunnioittaminen Mielekäs työ Ympäristövastuu Periaatteiden toteuttaminen käytännössä Näiden periaatteiden toteuttamiseksi M-real laatii toimintaohjeita tarvittaville osaalueille. M-realin intranetissä (Pulse) esitetään luettelo laadituista ohjeista, sekä viitteet varsinaisiin ohjedokumentteihin ja niistä vastaaviin liiketoimintoihin. Toteuttamisen seuranta Näiden periaatteiden toteuttamista seurataan ja asiasta raportoidaan säännöllisesti M-realin konsernijohdolle ja hallitukselle. M-real julkaisee säännöllisesti ulkopuolisille sidosryhmille suunnatun yhteiskuntavastuuraportin. Periaatteiden tarkistaminen M-realin johtokunta tarkistaa näitä periaatteita tarpeen mukaan seurantatulosten ja liiketoimintaympäristön analysoinnin perusteella. Nämä periaatteet esitetään yksityiskohtaisesti M-realin internet-sivuilla iii

4 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet M-realin työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikka M-realin arvojen ja yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti olemme sitoutuneet edistämään henkilöstömme työterveyttä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia. Lakien ja asiaankuuluvien sopimusten noudattamisen lisäksi M-realin tavoitteena on olla yksi johtavista yhtiöistä työterveyden ja -hyvinvoinnin alalla. Uskomme, että työtapaturmat ja ammattitaudit voidaan estää. Siksi M-realissa ainoastaan turvalliset työtavat ja -ympäristöt ovat sallittuja. Pyrimme siihen, ettei työtapaturmia ja ammattitauteja esiintyisi lainkaan. M-real osoittaa sitoutumisensa työterveyteen ja -turvallisuuteen seuraavasti: organisoimme tehtävät ja vastuut siten, että ne parantavat turvallisuutta ja hyvinvointia työssä käytämme, ylläpidämme ja kehitämme tunnuslukujen avointa raportointia ja seurantaa asetamme säännöllisesti tavoitteita, laadimme toimintasuunnitelmia ja varaamme niitä varten tarvittavat resurssit seuraamme alan kehitystä ja ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa vertaamme toimintaa sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella varmistaaksemme kilpailukykymme tällä osa-alueella. Liiketoimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet vastaavat työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Riskien hallinta ja turvallisten työtapojen edistäminen vaativat työntekijöiden ja johdon yhteistä panosta. Turvalliset työympäristöt tukevat fyysistä, henkistä ja sosiaalista terveyttä sen lisäksi työhyvinvointi edellyttää, että jokainen kokee työnsä mielekkääksi ja saa mahdollisuuden hyödyntää kaikkia kykyjään. M-realin johtokunta hyväksyi tämän politiikan M-realin ympäristöpolitiikka M-real on yksi Euroopan johtavista paperi- ja kartonkituotteiden valmistajista. Ympäristönhallinta on olennainen osa kaikkea toimintaamme. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti: toimimme vastuullisesti ja olemme luotettava liikekumppani, joka täyttää lain asettamat velvoitteet sekä velvollisuutensa asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan varmistamme, että jokainen työntekijämme kantaa oman vastuunsa ympäristönsuojelumme tasosta käytämme raaka-aineita ja energiaa säästäväisesti ja huolehdimme tuotantovälineiden ja -laitteiden kunnossapidosta toimitamme asiakkaillemme turvallisia ja tarkoituksenmukaisia tuotteita ja ratkaisuja kehitämme tuotteitamme, tuotantoprosessejamme ja toimintatapojamme parantaen samalla jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa ylläpidämme avointa keskustelua ympäristöasioistamme. Ympäristöpolitiikkaamme perustuen olemme asettaneet itsellemme lisäksi joukon tavoitteita, joiden mukaisesti käytämme hyvin hoidetuissa metsissä kasvanutta puuta ja edistämme luotettavien metsäsertifiointijärjestelmien luomista vähennämme toimintamme ympäristö- ja terveysvaikutuksia kehitämme luonnonvaroja säästäviä, kierrätyskelpoisia tuotteita kannustamme työntekijöitämme pitämään huolta ympäristöstä ja varmistamme, että heillä on siihen riittävät tiedot ja taidot jaamme avoimesti tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista edistämme avointa verkottumista ja tiedonkulkua M-realissa. M-realin toimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet toteuttavat tätä ympäristöpolitiikkaa yhteistyössä konsernitoimintojen kanssa. Politiikan toteutumista seurataan ja sen sisältöä tarkistetaan tarvittaessa. Espoossa 25. maaliskuuta 2002 Jouko M. Jaakkola iv

5 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Toimitusjohtajan katsaus Hyvä lukija Toteutimme vuonna 2004 useita muutoksia kehittääksemme M-realia ja parantaaksemme liiketoimintamme tehokkuutta. Tiedämme kuitenkin haasteita riittävän myös vuodelle Keskeinen tavoitteemme on nostaa yhtiömme taloudellinen tulos hyväksyttävälle tasolle. Etenkin tällaisena aikana on tärkeää, että tiedämme suuntamme ja että toimintatapamme ovat kestävällä pohjalla. Siksi M-realin arvot ovat ohjenuoranamme vastedeskin. Sitoutumalla yhteiskuntavastuuseen olemme samalla sitoutuneet toimimaan arvojemme mukaisesti. Kyse on pitkäjänteisestä sitoumuksesta, jonka toteutuminen edellyttää johdon tukea ja esimerkkiä. M-real julkaisi helmikuussa 2004 sitoumuksen yhteiskuntavastuusta. Lisäksi olemme laatineet yhteiskuntavastuun toteuttamisperiaatteet ja mittarit sen arvioimiseksi, miten yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toiminnassamme. M-realin hallitus hyväksyi tätä koskevan toimintaohjelman tammikuussa Yhtiössämme yhteiskuntavastuun toteuttaminen perustuu johdonmukaisiin periaatteisiin. Olemme kirjanneet niihin monia käytäntöjä, joiden mukaan olemme toimineet jo kauan. Uutta on entistä parempi koordinointi ja koko yhtiön kattava yhteistyö. Voidaan tietenkin kysyä, kannattaako meidän käynnistää näin laajamittaista hanketta aikana, jolloin joudumme arvioimaan kaikkia projekteja tiukalla seulalla ja edellyttämään niiltä hyvin lyhyttä takaisinmaksuaikaa. Olen kuitenkin varma siitä, että nyt on tämän hankkeen aika. Kyse ei ole korkealentoisesta, irrallisesta projektista vaan hankkeesta, joka vaikuttaa toimintaamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun alueella. M-realin pitkän aikavälin kannattavuuden varmistaminen on tietenkin yksi taloudellisen vastuun periaatteistamme. Meidän on parannettava toimintamme kannattavuutta palauttaaksemme omistajiemme luottamuksen. Tuotteemme ja palvelumme muodostavat tälle lujan pohjan. Olemme perinteisesti toimineet tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa sekä paikallisesti että koko konsernin tasolla. Sidosryhmiemme tärkeinä pitämät asiat vaikuttavat väistämättä toimintaedellytyksiimme. Siksi pyrimme keräämään ja arvioimaan saamaamme palautetta järjestelmällisesti. Kuluvan vuoden aikana selkeytämme eräitä sisäisiä prosessejamme. Selväpiirteinen strategia ja organisaatio auttavat meitä tehostamaan liiketoimintaamme. Uskon, että selkeät tavoitteet ja vastuut parantavat myös työhyvinvointia koko M-realissa. Työterveyttä ja -turvallisuutta parantavat toimenpiteet ovat korkealla tärkeysjärjestyksessämme. Ympäristötyömme lähtökohtana on tuotteidemme koko elinkaari. Pyrimme entistä säästeliäämpään luonnonvarojen käyttöön ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen tuotteidemme elinkaaren eri vaiheissa. Jaamme avoimesti tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Hannu Anttila Toimitusjohtaja 1

6 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 M-real lyhyesti M-real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial Printing ja Office Papers. M-realin maailmanlaajuinen asiakaskunta koostuu pääosin lehtikustantamoista, painotaloista, paperitukkureista, toimistoista ja tunnettuja kuluttajatuotteita valmistavista yrityksistä sekä kotelopainajista. M-real tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla ensiluokkaisia puukuitupohjaisia ratkaisuja kuluttajapakkauksiin ja sekä viestinnän että mainonnan loppukäyttöihin. Yhdessä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa M-real kehittää innovatiivisia ratkaisuja vaativiin käyttötarkoituksiin. Esimerkkinä näistä ovat aikakauslehdet, taidekirjat, esitteet, suoramainonta, toimistopaperit sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, savukkeiden, merkkielintarvikkeiden ja kuluttajaelektroniikan pakkaukset. M-realin tuotemerkkejä ovat muun muassa hienopaperit Galerie, Euro Art, Data Copy ja Logic sekä kartongit Carta ja Avanta. M-realilla on 26 tuotantolaitosta yhdeksässä Euroopan maassa: Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Unkarissa. M-realin vuosituotantokapasiteetti on 4,7 miljoonaa tonnia paperia ja 1,0 miljoonaa tonnia kartonkia. M-realin maailmanlaajuisella myyntiverkostolla on myyntikonttoreita ja agentteja yli 70 maassa, ja yhtiön paperitukkuriryhmällä Map Merchant Groupilla on toimipisteet 22:ssa Euroopan maassa. M-realilla on Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa neljä teknologiakeskusta, jotka kehittävät asiakkaiden uusia tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin. M-real Oyj:n liikevaihto oli vuonna ,5 miljardia euroa, ja henkilöstömäärä oli lähes Suomessa pääkonttoriaan pitävän yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. M-realin toimialat 2005 Consumer Packaging Consumer Packaging -toimiala tarjoaa korkealaatuisia kartonkeja, pakkausratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja esimerkiksi kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, elintarvikkeiden, savukkeiden ja kestokulutushyödykkeiden valmistajille sekä kotelopainajille. Tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi korkealaatuisia graafisia kartonkeja, tapettien pohjapapereita sekä joustopakkauksissa, etiketeissä ja itseliimautuvissa laminaateissa käytettäviä materiaaleja. Publishing Publishing-toimiala toimittaa päällystettyjä Galerie-papereita, jotka on tarkoitettu vaativiin käyttökohteisiin, kuten aikakauslehtiin, tuoteluetteloihin, suoramainontaan ja muihin mainosmateriaaleihin. Galerie-papereilla on erinomainen painettavuus myös kevyimmillä laaduilla. Johtavat kustantamot, painotalot ja merkkituotteiden valmistajat arvostavat niitä kaikkialla maailmassa. Commercial Printing Commercial Printing -toimiala valmistaa päällystettyjä ja päällystämättomiä hienopapereita käytettäväksi myynninedistämisessä ja yritysviestinnässä. Toimialan tuotteita käytetään taidekirjoissa, esitteissä, vuosikertomuksissa sekä suoramainonta- ja muissa mainosmateriaaleissa. Tuotteet päätyvät useimmiten markkinoinnin ja konserniviestinnän ammattilaisten käyttöön, ja valtaosa niistä myydään paperitukkureiden kautta. Office Papers Office Papers -toimiala valmistaa tulostukseen ja kopiointiin tarkoitettuja korkealaatuisia toimistopapereita sekä lomakkeissa, kirjekuorissa, käyttöohjeissa ja yritysviestinnässä käytettäviä papereita. Tuotevalikoima tarjoaa useita vaihtoehtoja kaikkiin eri tulostustekniikoihin. Map Merchant Group Map Merchant Group on Euroopan kolmanneksi suurin paperitukkuriryhmä, joka koostuu 24 itsenäisestä tukkuriyhtiöistä. Map Merchant Group toimii 22 maassa ja toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti. Sen noin asiakasta ovat pääosin eurooppalaisia painotaloja, kustantamoja, mainostoimistoja, pankkeja ja kauppaketjuja. Map Merchant Group myy sekä M-realin että muiden paperinvalmistajien tuotteita. 2

7 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Yhteenveto Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut Taloudelliset tunnusluvut Taloudellinen tulos Liikevaihto milj. euroa Liikevoitto milj. euroa Voitto ennen satunnaiseriä milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto % 1,0 1,6 5,8 Omavaraisuusaste % 41,5 31,9 34,2 Bruttoinvestoinnit milj. euroa T&K-menot milj. euroa Maksut sidosryhmille Osingot ja korot milj. euroa Palkat (sis. palkat ja palkkiot, eläkekulut ja muut sotu-maksut) milj. euroa Ostot alihankkijoilta milj. euroa Tulovero milj. euroa Tulos ennen satunnaiseriä + korkokulut, Sijoitetun pääoman tuotto (%) = nettokurssierot ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin) Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma saadut ennakot Ympäristö Raaka-aineet Puu m Ostetut polttoaineet GWh Päästöt ilmaan Kasvihuoneilmiö (CO 2 -ekv.) tonnia Happamoituminen (SO 2 -ekv.) tonnia Päästöt veteen Kemiallinen hapenkulutus (COD) tonnia Rehevöityminen (P-ekv.) tonnia Kiinteä jäte Kaatopaikkajäte tonnia Ekvivalenttien laskentakertoimet sivulla 46. Henkilöstö Perustilastot Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen palvelusaika 15,7 16,6 16,0 Henkilöstön vaihtuvuus % 4,5 8,3 6,7 Työturvallisuus ja -hyvinvointi Poissaoloon johtaneet työtapaturmat milj. työtuntia kohden 19,0 18,7 Sairaus- ja työtapaturmapoissaolo % 5,0 5,3 5,8 Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäivät/henkilö 2,8 2,5 1,6 Liikevaihto, milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Sisältää 47 prosenttia Botnian henkilöstöstä. 3

8 Yhteenveto Yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toimenpiteillä Hyvä lukija Helmikuussa 2004 M-realin johtokunta vahvisti yhtiön yhteiskuntavastuusitoumuksen, ja hallitus hyväksyi yhteiskuntavastuun periaatteet tammikuussa M-real on sitoutunut noudattamaan myös YK:n käynnistämän Global Compact -hankkeen periaatteita, joiden tarkoituksena on edistää yritysten yhteiskuntavastuuta. Ympäristöasioiden entistä parempi hallinta ja henkilöstön hyvinvointi ovat jo pitkään olleet tärkeitä kehityskohteita M-realissa. Tämä ilmenee myös yhtiön arvoista. Yhteiskuntavastuusitoumuksen julkaiseminen ei siis ollut meille askel uuteen aikakauteen vaan osoitus siitä, että olemme päättäneet toteuttaa periaatteitamme entistä johdonmukaisemmin. M-real vahvisti vuonna 2004 yhteiskuntavastuuasioiden hallintaorganisaatiotaan perustamalla kaksi uutta johtajan tehtävää: toinen vastaa yhteiskuntasuhteista ja toinen työterveydestä ja henkilöstön hyvinvoinnista. Samalla määrittelimme yhteiskuntavastuuasioiden hallintaan liittyvät vastuualueet entistä selkeämmin. Kehitimme vuonna 2004 monin tavoin myös ympäristöviestintää. Täydensimme ympäristötuoteselosteitamme ottamalla käyttöön liitteen, jossa raportoimme tuotteisiin käytetyn puun alkuperän. Koulutimme myyntihenkilöstöämme ja järjestimme asiakastilaisuuksia, joissa kerroimme, miten varmistamme, että kaikki käyttämämme puuraaka-aine on hakattu laillisesti. Puunhankinnassa kohtaamme kaikki kolme yhteiskuntavastuun osa-aluetta: toiminnallamme on sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus. Vastuullinen puunhankinta edistää M-realin ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti Tämä raportti kattaa M-realin toiminnan ja tulokset vuonna 2004 taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. Raportti on laadittu soveltamalla Global Reporting Initiativen (GRI) julkaisemaa kestävän kehityksen raportointia koskevaa ohjeistusta Sustainability Reporting Guidelines M-real on raportoinut ympäristövaikutuksistaan vuodesta 1989 lähtien, ja vuodesta 1995 lähtien yhtiö on julkaissut vuosittain ympäristöraportin, jonka tiedot vastaavat sisällöltään tämän yhteiskuntavastuuraportin ympäristötietoja. Johdanto Raportti alkaa M-realin johdon katsauksella ja yhtiötä koskevilla perustiedoilla. Tämän jälkeen esitetään yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut ja yhteenveto yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimenpiteistä vuonna 2004 ja tulevaisuuden näkymistä. Ks. sivut 1 5 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Tässä osiossa esitetään M-realin sidosryhmien odotuksia koskeneen arvioinnin tulokset. M-realin sitoumus yhteiskuntavastuusta, yhteiskuntavastuun periaatteet ja selvästi määritellyt vastuualueet kertovat yhtiön sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan. Kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan edistäminen on keskeinen osa M-realin liiketoimintaa ja sitoutumista yhteiskuntavastuuseen. Ks. sivut 6 14 ja etukannen sisäpuoli 4

9 Yhteenveto hankinta-alueiden taloudellista vireyttä tuomalla myyntituloja ja luomalla työpaikkoja. Meidän on kuitenkin varmistettava, että hakkuut eivät vaaranna luonnon monimuotoisuutta. Uskomme, että talousmetsien biologisen monimuotoisuuden säilyminen voidaan parhaiten varmistaa riippumattoman osapuolen todentamilla luotettavilla metsäsertifiointijärjestelmillä. Kuluvanakin vuonna toteutamme yhteiskuntavastuusitoumustamme monin eri käytännön toimin. Yhtiön sisäisellä viestinnällä ja koulutuksella varmistamme, että kaikki työntekijämme perehtyvät yhteiskuntavastuuseen ja sen käytännön toteutukseen. Pyrimme lisäämään vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa ja saamaan entistä enemmän palautetta. Seuraamme myös heikkoja signaaleja, jotka antavat viitteitä tulevista trendeistä. Hyödynnämme näin saamamme tiedot entistä tarkemmin ja otamme ne huomioon kehittäessämme M-realin strategiaa. M-realin johtokunta hyväksyi 14. joulukuuta 2004 yhtiön työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikan. Sen avulla voimme yhdenmukaisella tavalla edistää koko henkilöstömme hyvinvointia. Hyödynnämme tässä työssä periaatteita, jotka perustuvat M-realin jo pitkään soveltamiin hyviin käytäntöihin. Nyt meidän on aika keskittyä M-realin kannattavuuden parantamiseen, joten vuonna 2005 emme voi toteuttaa kovin monia hankkeita. Uskon kuitenkin vakaasti, että käytännöllinen lähestymistapamme yhteiskuntavastuuseen tuottaa pitkällä aikavälillä hyviä tuloksia. Armi Temmes Taloudellinen vastuu Tässä osiossa kuvaillaan M-realin ja sen sidosryhmien välisiä rahavirtoja, Kaskisten investointihanketta, tutkimus- ja kehitystyötä ja yhtiön panosta toimialan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä kilpailuoikeudellisia asioita ja riskienhallintaa. Lisäksi tässä osiossa kerrotaan tuoteturvallisuudesta, tuottajan vastuusta ja asiakastyytyväisyydestä. Ks. sivut Ympäristönsuojelun taso ja tunnusluvut Tässä osiossa kerrotaan tuotantolaitoksilla toteutetuista parannuksista, energian käytöstä ja päästöistä sekä esitetään materiaalitase. Lisäksi osiossa kerrotaan M-realin valmistautumisesta EU:n päästökauppajärjestelmään, asiakkaiden painottamista ympäristöasioista ja M-realin kuljetuksien ympäristövaikutuksista. Ks. sivut Henkilöstö ja tunnusluvut Tässä osiossa kerrotaan M-realin henkilöstöasioista, kuten esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden edistämisestä sekä henkilöstön kehittämisestä. Lisäksi osiossa on esimerkkejä M-realin osallistumisesta lähiyhteisöjen toimintaan. Ks. sivut Raportointiperiaatteet ja varmennuslausunto Tässä osiossa kerrotaan raportin laajuudesta ja esitetään vertailu Global Reporting Initiativen (GRI) Sustainability Reporting Guidelines ohjeistuksen suosituksiin. Mukana on myös varmennuslausunto, joka perustuu PricewaterhouseCoopersin tekemään riippumattomaan arviointiin. Varmennuslausunnossa esitetään arvio esitettyjen lukujen kattavuudesta, tarkkuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Lisäksi osiosta löytyy numerotietoa M-realin toimipaikoista ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien keskeisten osaalueiden yhteystiedot. Ks. sivut

10 SITOUTUMINEN

11 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Sidosryhmien odotukset Konsernitasolla toimiva M-realin yhteiskuntavastuuperiaatteiden valmisteluryhmä on tehnyt omiin kokemuksiinsa perustuvan arvion sidosryhmien odotuksista yhtiön toimintaa kohtaan. M-realin yhteiskuntavastuusitoumus ja -periaatteet perustuvat sidosryhmien odotuksiin sekä Global Compactin periaatteisiin. M-real pyrkii järjestelmälliseen yhteydenpitoon sidosryhmiensä kanssa tunteakseen niiden odotukset. Asiakkaat ja kuluttajat Osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot Työntekijät ja heidän perheensä Työnhakijat, oppilaitokset, opiskelijat Puuntoimittajat ja yksityiset metsänomistajat Henkilöstöasiat Ympäristöasiat Puunhankinta Vastuulliset liiketoimintatavat Asiakaslähtöisyys ja tehokas palveluorganisaatio. Arvoketjun hallinta. Henkilöstöhallinnon hyvät käytännöt, keskeinen asia etenkin eettisessä sijoitustoiminnassa. Työolot, turvallisuus, terveys, hyvinvointi. Palkka. Jatkuvuus. Työn ja muun elämän tasapaino. Mielekäs työ. Kunnioitus. Yhtiön maine, menestys. Arvot, luotettavuus. Yrityksen kansainvälisyys. Ammattitaitoinen ostotoiminta. Tuotteiden ympäristötiedot. Ympäristöriskien hallinta. Hyvä maine. Vanhojen metsien suojelu. Työturvallisuus. Hyvä maine. Kannattavuus, jatkuvuus, kilpailukyky. Toimintojen laatu. Metsänomistajien elinkeinon ja tulojen turvaaminen. Asiakkaiden liiketoiminnan edistäminen ja heidän asiakaspalvelunsa tukeminen. Pitkäaikainen kumppanuus, luotettavuus, johdonmukaisuus. Vakaus suhdannekierron aikana. Tietoturva. Tuoteturvallisuus. Kannattavuus, tasaiset osingot. Avoin, läpinäkyvä ja luotettava sijoittajaviestintä. Hyvä hallintotapa, ylimmän johdon pätevyys ja palkkiot, riskienhallinta. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät hyvät käytännöt ja tulokset. Hyvä maine. Hyvä maine. Kannattavuus. Hyvä maine. Muut toimittajat Ammattitaitoinen ostotoiminta. Pitkäaikaiset, kannattavat ja luotettavat liikekumppanuudet. Laatuvaatimusten ja kustannusten tasapaino. Hyvä maine. Lähiyhteisöt, tuotantolaitosten naapurit Kansalaisjärjestöt, ympäristöjärjestöt Viranomaiset (valtio, ympäristö-, kilpailu-) Media Poliitikot Suuri yleisö Jatkuvuus, luotettavuus, turvallisuus, työllisyys. Vuorovaikutus paikallisyhteisön kanssa, esim. vierailut, yhteiset hankkeet, ohjelmat. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Työpaikkoja koskevat uutiset, henkilökohtaiset kertomukset. Henkilöstön vastuullinen kohtelu etenkin vähennettäessä työvoimaa. Ympäristönsuojelu ja turvallisuus. Haittatekijöiden minimointi (esim. melu, hajut ja liikenne). Vuorovaikutus. Lainsäädännön noudattaminen. Tapauskohtaiset vaatimukset. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Aluesuunnittelun huomioon ottaminen. Avoin, luotettava, monipuolinen ja ammattimainen ulkoinen viestintä. Vaikutukset työllisyyteen ja aluesuunnitteluun. Avoin ulkoinen viestintä. Kielteisten vaikutusten minimointi. Metsään perustuvan elinkeinon turvaaminen, taloudellinen toimeliaisuus. Ympäristönsuojelu, metsien virkistyskäyttö ja maisemanhoito, jokamiehenoikeudet. Vastuullinen toiminta, lainsäädännön noudattaminen. Luonnonarvojen säilyttäminen. Puunkäytön vähentäminen. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Metsien virkistyskäyttö ja maisemanhoito, jokamiehenoikeudet. Työpaikkojen, palvelujen ja taloudellisen panoksen (verotus) jatkuvuus. Eettinen toiminta. Kilpailun rajoittamisen estäminen. Eettinen toiminta ja hyvä hallintotapa. Väärinkäytöksiä ei hyväksytä. Henkilöstön vastuullinen kohtelu etenkin vähennettäessä työvoimaa. Eettinen toiminta ja hyvä hallintotapa. Ei väärinkäytöksiä. 7

12 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Yhteiskuntavastuu osana M-realin toimintaa Ei juuri ole sellaista ihmistä, joka ei tavalla tai toisella käyttäisi paperia. Siksi paperin tuotannossa ja jakelussa on kyse suurista materiaalivirroista. Paperiteollisuus työllistää miljoonia ihmisiä suoraan tai välillisesti sekä vaikuttaa yhteiskuntaan monella muullakin tavalla. M-realilla on tuotantoa useissa Euroopan maissa ja sen myötä merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Tämä edellyttää myös vastuullisuutta. Sidosryhmät Määriteltäessä M-realin yhteiskuntavastuun periaatteita otettiin huomioon yhtiön arvojen ja eettisten näkökohtien lisäksi sidosryhmien odotukset. Tiedot näistä odotuksista saatiin M-realin konsernitoiminnoista, liiketoimintaalueilta ja paikallisilta yksiköiltä, ja ne perustuvat säännölliseen yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa. M-realissa käynnistetään alkaneena vuonna toimia sen varmistamiseksi, että sidosryhmiltä saatu palaute tulee tehokkaasti tietoon yhtiössä ja että tietoa käytetään hyväksi yhtiön suunnittelu- ja strategiaprosesseissa. Lisäksi varmistetaan, että kaikkien sidosryhmien kanssa ollaan yhteydessä järjestelmällisesti. M-realin arvot Vuoden 2001 aikana määritellyt ja vuonna 2002 julkistetut M-realin arvot ovat yhtiön yhteiskuntavastuun peruspilari. M-realin henkilöstö on perehdytetty arvoihin laajan koulutusohjelman avulla. Edut M-realin liiketoiminnalle Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen tuo M-realille seuraavia pitkän aikavälin etuja: luja pohja pitkäaikaisille liikesuhteille parempi kiinnostavuus työnantajana parempi uskottavuus ja maine. Sitoutuminen ja periaatteet M-realin yhteiskuntavastuusitoumus viimeisteltiin vuonna 2004, ja konsernin johtokunta hyväksyi yhteiskuntavastuun periaatteiden luonnoksen helmikuussa Periaatteita tarkennettiin laajan sisäisen arvioinnin perusteella, ja saatua palautetta hyödynnetään myös päätettäessä yhteiskuntavastuuseen liittyvistä käytännön toimista. M-realin yhteiskuntavastuun periaatteita koskevan sisäisen arvioinnin keskeiset tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti: Kaikkia ehdotettuja periaatteita pidettiin tärkeinä. Suurimpina haasteina pidettiin yhtiön kannattavuutta ja kestävää puunhankintaa. Yhteiskuntavastuun toteuttaminen ei saisi lisätä byrokratiaa. Pelkkä sitoutuminen ei riitä käytäntö ratkaisee. Etuja: edistää vuorovaikutusta paikallisten sidosryhmien kanssa, parantaa yhtiön mainetta, tukee myyntiä ja markkinointia, parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Yhtiön ylimmän johdon on osoitettava tukensa sitoutumisellaan ja esimerkillään, yhdenmukaisilla mutta joustavilla ohjeilla ja selkeällä liiketoimintastrategialla. Pääkonttorin tulee tuottaa korkealaatuista tiedotusmateriaalia yhtiön henkilöstölle ja asiakkaille. M-realin hallitus hyväksyi yhteiskuntavastuusitoumuksen ja periaatteet 12. tammikuuta 2005 (ks. etukannen sisäpuoli). Arvot M-realissa käynnistettiin vuonna 2001 ylimmän johdon aloitteesta hanke, jonka tarkoituksena oli luoda koko yhtiön työntekijöille yhteiset arvot. Prosessin lopputuloksena johtokunta määritteli helmikuussa 2002 M-real-konsernin arvot seuraaviksi: Meillä ei ole raja-aitoja Tarkoitamme mitä sanomme, teemme niin kuin sanomme Kannustamme jokaista käyttämään kaikkia kykyjään Kunnioitamme toisiamme Arvojen on tarkoitus yhdistää M-realin henkilöstöä, jonka työskentely-ympäristö on kansainvälistynyt yhtiön kasvaessa liki kaksinkertaiseksi muutamassa vuodessa. Arvot ovat M-realin toiminnan perusta ja ne liittyvät läheisesti yhteiskuntavastuun käsitteeseen. Yhtiön arvojen mukaisesti M-realin työntekijät kuuntelevat toisiaan ja kohtelevat liikekumppaneitaan reilusti. He lupaavat vain sellaista, minkä voivat pitää. M-real tukee avointa viestintää, kannustaa yksittäisten työntekijöiden ja ryhmien aloitteita ja sallii virheistä oppimisen. 8

13 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sidosryhmät Osa liiketoimintaa Jatkuva parantaminen Arvot Raaka-aineiden ja energian säästeliäs käyttö Yhteinen vastuu YMPÄRISTÖ Tulos Lainsäädäntö YLEISTÄ SITOUTUMINEN Kestävä kehitys taloudellinen sosiaalinen ympäristö Global Compact Toteuttaminen & seuranta TALOUDELLINEN Avoin tiedotus Kestävä metsänhoito Lahjonnan vastaisuus Investoinnit SOSIAALINEN Yhtiön hallinnointi Mainonta ja sponsorointi Ihmisoikeudet Työhön liittyvät käytännöt Työterveys ja työturvallisuus Kulttuurit Mielekäs työ Toteutus M-realin hallitus on hyväksynyt myös yhteiskuntavastuuta koskevan toimintaohjelman. Siihen sisältyvät palautteen kerääminen sidosryhmiltä ja sen järjestelmällinen hyödyntäminen kehitettäessä yhtiön liiketoimintastrategiaa. Yhteiskuntavastuun keskeisiä osa-alueita koskevat vastuut on määritelty. Hallitus on myös päättänyt, että yhteiskuntavastuuseen liittyvistä tuloksista raportoidaan säännöllisesti yhtiön vuosiraportoinnin yhteydessä. Hallinta Yhteiskuntavastuun osa-alueiden hallinta perustuu siihen, että vastuut on integroitu M-realin nykyisiin toimintoihin ja toimintojen välillä varmistetaan tehokas yhteistyö. Yhteiskuntavastuuseen liittyvää työtä koordinoi M-realin yhteiskuntasuhdejohtaja, joka vastaa: yhteiskuntavastuupolitiikan kehittämisestä ja täytäntöönpanosta säännöllisestä yhteiskuntavastuuraportoinnista ja sen kehittämisestä järjestelmällisestä vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa ja sen kehittämisestä yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden tukemisesta ja koordinoinnista Seuraavat konsernitoiminnot vastaavat tarvittavien periaatteiden ja käytäntöjen kehittämisestä ja toteuttamisesta, tarvittavan organisaation ja verkostojen ylläpidosta ja luomisesta sekä yhteyksistä sidosryhmiin. hyvä hallintotapa (corporate governance) Hallituksen sihteeri konsernin maine Corporate Communications markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu Sales Services investoinnit Industrial Development alihankkijat Corporate Purchasing henkilöstö Human Resources työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi HR, Occupational Safety and Well-being ympäristövastuu Environmental Affairs riskienhallinta Risk Management kilpailuasiat Legal Affairs taloudellinen informaatio, tulevaisuuden näkymät Finance and Control Lisäksi M-realissa on määritelty seuraavat vastuualueet, jotka koskevat yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa: yliopistot, koulut, opiskelijat Human Resources tutkimuslaitokset, yliopistot Research and Development puunhankintaketju Industrial Development and Resources Kaikilla M-realin yksiköillä on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä, mikä varmistaa yhtiön yhteiskuntavastuun periaatteiden järjestelmällisen toteutuksen. Lisäksi työ- ja tuoteturvallisuutta koskevat asiat sisältyvät jo ennestään monien yksiköiden hallintajärjestelmiin. Yhteenveto kaikista hallintajärjestelmistä esitetään sivulla 48. Global Compact M-real edistää oman toimivaltansa rajoissa Global Compactin periaatteita. Global Compact on YK:n ja elinkeinoelämän yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää hyvää yrityskansalaisuutta kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöasioita ja lahjonnan vastaisuutta koskevan periaatteen avulla. Global Compactiin osallistuvien yritysten edellytetään tiedottavan sidosryhmilleen säännöllisesti näiden periaatteiden toteuttamisesta. M-real raportoi näistä asioista vuosikertomuksessaan ja yhteiskuntavastuuraportissaan sekä muiden tiedotuskanaviensa avulla, kuten esimerkiksi verkkosivuillaan. Lisäksi M-real toimittaa Global Compactin verkkosivuille linkin kyseisiin julkaisuihin. 9

14 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Tako Board yhdisti viisi sertifioitua hallintajärjestelmäänsä Tako Board on yhdistänyt viisi sertifioitua hallintajärjestelmäänsä yhdeksi integroiduksi IMS-järjestelmäksi (Integrated Management System). Integroitu järjestelmä kattaa laadunvalvonnan, ympäristöasioiden hallinnan, hygienian valvonnan, tuote- ja työturvallisuuden sekä puun alkuperän jäljittämisen. Tako aloitti ISO laatujärjestelmänsä kehittämisen 1990-luvun alussa. Koska tehdas sijaitsee Tampereen keskustassa, ympäristöviranomaiset ovat aina asettaneet tiukkoja rajoja sen päästöille veteen ja ilmaan. Takon oli myös kyettävä osoittamaan asiakkailleen, että se täyttää sille asetetut ympäristövaatimukset tai ylittääkin ne. Takon laatujärjestelmälle myönnettiin ISO sertifikaatti vuonna 1994, ja tehtaan ympäristöjärjestelmä sai ISO sertifikaatin vuonna Tämän jälkeen Tako alkoi valmistella kolmen muun järjestelmänsä sertifiointia. Kaikkien viiden järjestelmän perusperiaatteet, osatekijät ja käytännön toteutus olivat hyvin samantapaiset, minkä ansiosta Tako Board pystyi integroimaan järjestelmät toisiinsa. Tehtaan toimintatavat olivat ennestään korkeatasoisia, ja siksi integroidun IMS-järjestelmän toteutus oli odotettua helpompaa. Tarvittiin ainoastaan pieniä muutoksia työtapoihin ja joitakin lisämäärittelyjä. Tako Boardille on myönnetty seuraavat kansainvälisesti tunnustetut sertifikaatit: ISO 9001 laatujärjestelmä (1994) ISO ympäristöjärjestelmä (2001) OHSAS työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä (2003) DS 3027 hygienia- ja tuoteturvallisuusjärjestelmä (2003) SMS puun alkuperän hallintajärjestelmä (2003) Koska kaikki viisi järjestelmää on koottu yhteen, Takon on entistä helpompi esittää niiden kattamat tiedot asiakkaille, viranomaisille ja tarkastajille. Integroitu järjestelmä on keventänyt tehtaan työkuormaa, alentanut kuluja ja tehostanut koulutusta. Riippumaton yritys auditoi IMS-järjestelmän yhdeksän kuukauden välein. M-realin kartonkitehtaiden vertailutiedot intranetissä Hallintajärjestelmien käyttöä ja päivittämistä on helpotettu sillä, että niihin liittyvät asiakirjat ovat saatavissa M-realin intranet-verkosta (Pulse), jota käytetään ainoana virallisena tietokanavana. Intranet tehostaa tiedonkulkua kartonkitehtaiden välillä ja mahdollistaa järjestelmien keskinäisen vertailun. Kaikki M-realin kartonkitehtaat osallistuvat IMS-järjestelmän kehittämiseen. Integroidun IMS-järjestelmän etuja: Tehdas täyttää entistä varmemmin asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset. Kaikki standardit on koottu yhdeksi auditoitavaksi kokonaisuudeksi. Päällekkäisen työn määrä yhtiössä on vähentynyt. Yhdenmukainen toiminta kaikissa tehtaissa parantaa tehokkuutta. 10

15 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Yhtiön hallinnointi M-real Oyj:n (M-real tai yhtiö) eri toimielinten tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Suomen arvopaperimarkkinalain sekä muiden Suomen lakien mukaisesti. M-real noudattaa Helsingin Pörssin sääntöjä ja suosituksia soveltuvilta osiltaan. Yhtiötä hallinnoidaan Helsingin Pörssin antaman Corporate Governance -suosituksen mukaisesti. Yhtiön hallitus vastaa hallinnointiperiaatteiden noudattamisesta. M-real on laatinut tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Suomessa noudatettavien tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2005 alusta yhtiö siirtyy noudattamaan kansainvälisiä tilinpäätösperiaatteita, International Financial Reporting Standards, (IFRS). Nämä tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. M-real Oyj:n hallinnointiperiaatteiden kattavuus Yhtiökokous Hallitus Hallituksen valiokunnat Tarkastus- Palkitsemisvaliokunta valiokunta Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan Johtokunta sijainen (CEB) Sisäpiirisäännöt Nimitysvaliokunta Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuutena on varmistaa, että yhtiön kirjanpito on hoidettu lainmukaisesti ja varainhoito järjestetty luotettavasti. M-realin johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtokunta (CEB). M-realin uusi organisaatio astui voimaan 1. syyskuuta Uudessa organisaatiossa toimialat on määritelty uudelleen siten, että toimialat ovat vastuussa sekä myynnistä että tuotannosta ja niiden tulosvastuu on aiempaa selkeämpi. M-realin toimialat ovat Consumer Packaging, Commercial Printing (ml. Specialities), Publishing ja Office Papers. Toimialojen tukiyksiköt ovat Corporate Strategy & Sales Services sekä Industrial Development & Resources. Muut konsernitason toiminnot ovat Human Resources & Communications, Finance, Control & Legal Affairs sekä Corporate Public Affairs. Vuonna 2004 yhtiön tilintarkastajina toimivat Tarkastustoiminta Sisäinen Ulkoinen tarkastus tarkastus Göran Lindell, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) ja päävastuullisena tilintarkastajana Ilkka Haarlaa, KHT. Yhtiön hallinnointiin (Corporate Governance) liittyvät asiat on esitetty tarkemmin yhtiön Tilinpäätösraportissa ja verkkosivuilla (www.m-real.com). Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Yhtiön johtamisesta vastaavat päätöksentekoelimet ovat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Yhtiön toimintojen koordinoinnista huolehtii johtokunta (Corporate Executive Board, CEB). M-realin hallituksella on toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys, joka on julkaistu kokonaisuudessaan M-realin verkkosivuilla (www.m-real.com). Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Vuonna 2004 hallitus piti 22 kokousta, joista viisi oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin keskimäärin 94-prosenttisesti. 11

16 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Puunhankinta Politiikkansa mukaisesti M-real käyttää vain kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuraaka-ainetta. Yhtiön tavoitteena on lisätä riippumattomien osapuolien sertifioiman puun osuutta tuotteissaan. M-real tuntee puuraaka-aineensa alkuperän ja ilmoittaa sen avoimesti. M-realin tehtaiden puunhankinnasta vastaavat sen emoyhtiö ja suurin osakas Metsäliitto Osuuskunta sekä tämän tytäryhtiö Thomesto Oy. Metsäliitto Osuuskunta vastaa puunhankinnasta Suomessa ja Thomesto Suomen rajojen ulkopuolella, Venäjällä, Baltian maissa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Itävallassa. Puunhankinnan ympäristöpolitiikka Metsäliitto ja Thomesto noudattavat puunhankinnassaan yhtenäistä ympäristöpolitiikkaa. Puunhankinnan ympäristöpolitiikan pääkohtia ovat kestävä metsänhoito, lainsäädännön noudattaminen, puun alkuperäketjun hallinta, metsäsertifioinnin tukeminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Ympäristöpolitiikan käytännön toteutus perustuu yhtiöiden ympäristöohjelmiin, jotka tarkistetaan vuosittain. Metsäliitto ja Thomesto varmistavat laatu- ja ympäristöjärjestelmillään sekä puun alkuperäketjun hallintajärjestelmillä, että kaikissa hakkuissa noudatetaan yhtiöiden ympäristöpolitiikkaa. Nämä järjestelmät ovat riippumattomien osapuolten sertifioimia ja niitä tarkistetaan ja kehitetään vuosittain. Metsäliitto ja Thomesto eivät hanki eivätkä ota vastaan puuta suojelu- tai muilta sellaisilta alueilta, joilla hakkuut on kielletty. Metsäliitto ja Thomesto arvostavat paikallista osaamista ja toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa luoden työtilaisuuksia ja edistäen puunhankinta-alueiden taloudellista hyvinvointia. Metsätulot parantavat elinoloja esimerkiksi Venäjän puunhankinta-alueilla, joilla on vähän muita työpaikkoja ja tulonlähteitä. Suomalaiset metsänomistajat saivat vuonna 2004 Metsäliitolle myymästään puusta noin 469 miljoonaa euroa. Metsätalouden myötä syntyy myös merkittäviä välillisiä tuloja. Metsäliitto maksoi vuonna 2004 alihankkijoilleen hakkuista, puunkuljetuksista ja muista puunhankintaan liittyvistä palveluista noin 217 miljoonaa euroa. Puunhankinnan taloudellinen vaikutus hankinta-alueilla Noin 50 prosenttia M-realin tehtaiden käyttämästä puuraaka-aineesta hankitaan Suomesta, pääasiassa Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Näiden yksityisten metsänomistajien metsien keskimääräinen pinta-ala on 40 hehtaaria. Metsätaloudella on suuri merkitys Suomen maaseudun elinvoimalle. Joka viides suomalainen perhe omistaa metsää, ja yleensä metsät siirtyvät sukupolvelta toiselle. Hakkuut suunnitellaan pääsääntöisesti siten, että jokainen sukupolvi saa oman osansa metsätuloista. Kestävä puunhankinta ja metsien biologinen monimuotoisuus Metsäliitto ja Thomesto ovat sitoutuneet noudattamaan paikallisia lakeja. Lisäksi kaikkien alihankkijoiden edellytetään noudattavan Metsäliiton ja Thomeston puunhankinnan ympäristöpolitiikkaa. Suurin osa Metsäliiton ja Thomeston puunhankinta-alueista sijaitsee boreaalisella havumetsävyöhykkeellä, jossa metsäluonnon luontainen monimuotoisuus ei vedä vertoja esimerkiksi sademetsille. Suomessa talousmetsiä hoidetaan aktiivisesti, mutta ne muistuttavat luonnontilaisia metsiä ja niissä esiintyy samoja kasvi- ja eläinlajeja. 12

17 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen metsätalouden suositusten mukaan olisi mahdollista. Tiukasti suojellut kohteet, kuten kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet, kattavat Venäjän metsien pinta-alasta noin 12 prosenttia. Metsiin istutetaan ainoastaan Suomen luonnolle tyypillisiä puulajeja, ja merkittävä osa taimista syntyy luontaisesti siemenpuiden avulla. Kestävällä metsänhoidolla pyritään Suomessa varmistamaan korkealaatuisen puuraaka-aineen saanti ja samalla säilyttämään metsien biologinen monimuotoisuus ja mahdollistamaan metsien monipuolinen käyttö. Hakkuita tehdään vuosittain vajaalla kahdella prosentilla metsämaan pintaalasta. Näistä noin puolet on harvennushakkuita. Avohakkuut ovat kooltaan keskimäärin alle kaksi hehtaaria. Suomen luonnonsuojelualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli kolme miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin Belgian kokoista maa-alaa. Lakien ja suojeluohjelmien perusteella suojellut alueet ovat pääasiassa valtion omistamia. Lisäksi yksityiset metsänomistajat ovat suojelleet vapaaehtoisesti metsiään. Myös talousmetsissä sijaitsevat herkät elinympäristöt, nk. avainbiotoopit, on suojeltu lailla. Suomen metsäviranomaiset seuraavat säännöllisesti hakkuiden laatua ja luonnonarvojen säilyttämistä hakkuualueilla. Maastotarkastusten mukaan metsäluonnon hoidon laatu Metsäliiton hakkuualueilla on parantunut tasaisesti jo pitkään. Thomeston tärkein puunhankinta-alue on Luoteis-Venäjä. Venäjällä korjataan puuta vain noin 30 prosenttia siitä määrästä, mikä kestävän Puun alkuperän jäljittäminen Metsäliitto ja Thomesto jäljittävät hankkimansa puun alkuperän sertifioiduilla järjestelmillä varmistaakseen, että puu tulee ainoastaan laillisista lähteistä. Apuna käytetään mm. GIS-paikkatietojärjestelmää. Suomessa GIS-järjestelmää käytetään myös hakkuiden ja kuljetusten suunnittelussa, koska se mahdollistaa tienvarsilla olevien puuerien paikantamisen ja kuljetusreittien tehokkaan suunnittelun. Tehokas kuljetuslogistiikka vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Suomessa puun alkuperän jäljittäminen perustuu sopimusnumeroihin. Jokaiselle puun ostosopimukselle annetaan oma numero, joka kirjataan Metsäliiton tietojärjestelmään. Numero seuraa tietojärjestelmän tunnistetiedoissa kunkin puuerän mukana metsästä tehtaan portille saakka. Näin puuerän alkuperä voidaan tunnistaa sen saapuessa tehtaalle. Metsäliiton toimitusraporttien ansiosta tehtaat pystyvät ilmoittamaan, miten paljon sertifioitua puuta ne käyttävät tuotteidensa valmistukseen. Thomesto hankkii puuta tytäryhtiöidensä kautta ja ulkopuolisilta puuntoimittajilta. Thomesto käyttää Venäjällä puuntoimittajien luokittelujärjestelmää, jonka avulla se pyrkii valitsemaan parhaat yhteistyökumppanit. Luokitus perustuu toimintojen laatuun ja kentällä tehtäviin auditointeihin. Auditoinnissa otetaan huomioon ympäristöasiat ja sosiaaliset näkökohdat, kuten metsäluonnon hoidon laatu ja työturvallisuus. Thomeston ostosopimuksiin sisältyy ympäristöehto, jonka mukaan puuntoimittaja sitoutuu toimittamaan puuta vain laillisista lähteistä ja ilmoittamaan hakkuualueen tarkan sijainnin. Puun alkuperätiedot syötetään Thomeston GIS-karttajärjestelmään, joka sisältää tiedot mm. suojelualueista. Karttajärjestelmä varoittaa puun alkuperätietojen ristiriitaisuuksista tai laittomuuksista kuten hakkuista suojelualueilla. Jos puuntoimittaja rikkoo sopimusehtoja, Thomestolla on oikeus purkaa sopimus ja kieltäytyä vastaanottamasta puuta. 13

18 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Thomesto auditoi säännöllisesti puuntoimittajiaan ja niiden hakkuita Venäjällä ja Baltian maissa. Yhtiö kehitti edelleen auditointimenetelmiään vuonna Thomeston Suomeen ja Ruotsiin tuomasta puusta 62 prosenttia (52 %) oli peräisin auditoiduista kohteista. Vuosina ei ole tullut ilmi hakkuita, jotka olisi tehty ilman asianmukaisia hakkuulupia. Metsäsertifiointi M-real raportoi sertifioidun puun osuuden tuotteistaan. Siksi yhtiö tukee paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien metsäsertifiointijärjestelmien kehittämistä. Metsäsertifiointi on vapaaehtoinen menetelmä, jolla tuetaan kestävää metsänhoitoa ottaen tasapainoisesti huomioon taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat. Metsäliitto noudattaa Suomen metsäsertifiointijärjestelmän vaatimuksia (Finnish Forest Certification System, FFCS). Suomen metsäsertifiointijärjestelmä on PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) hyväksymä. Suomen metsien pinta-alasta 95 prosenttia on FFCS-sertifioitu. FFCS-standardit uudistettiin vuosien aikana, ja uudet standardit tulivat voimaan vuoden 2005 alussa. Ruotsissa metsäyhtiöt ovat valinneet omien metsiensä ensisijaiseksi sertifiointijärjestelmäksi FSC:n (Forest Stewardship Council), kun taas pienmetsänomistajat käyttävät pääasiassa PEFC-järjestelmää. Eräiden yhtiöiden metsillä on kumpikin sertifikaatti. Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa käytetään pääasiassa PEFC-järjestelmää. Baltian maissa suuri osa valtion omistamista metsistä on FCSsertifioitua. Venäjällä kehitetään kansallisia FSC- ja PEFC-perusteisia standardeja, ja sertifioitujen metsien pinta-ala kasvaa. Sertifioidun puun toimitukset M-realin tehtaille (sisältää 47 % Botnian tehtaille toimitetusta puusta) Sertifioitu PEFC (%) Sertifioitu FSC (%) Suomi 73 0 Ruotsi 2 28 Saksa 65 2 Itävalta 65 0 Ranska 41 0 Lukuihin sisältyvät sellaiset puuntoimitukset mukaan lukien tuontipuu, jotka ovat peräisin sertifioiduista metsistä, ja joiden alkuperä voidaan varmistaa, koska puun toimittajalla on alkuperäketjun sertifikaatti. Puunhankinta M-realin tehtaille maittain (sisältää 47 % Botnian tehtaille toimitetusta puusta) m 3 Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Itävalta 715 Latvia 674 Saksa 503 Viro 348 Liettua 193 Lisäksi M-realin osuutena vaihtopuusta m 3 on peräisin Iso-Brintanniasta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta ja Virosta. Metsäliiton ja Thomeston sertifioidut ympäristö- ja puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät Alkuperämaa ISO Sertifioitu puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä Itävalta PEFC (2001) Latvia Sisältyy Thomesto Oy:n ympäristöjärjestelmään, sertifioitu 2003 PEFC (2003) ja FSC (2002) Liettua Sisältyy Thomesto Oy:n ympäristöjärjestelmään, sertifioitu 2003 Ranska Puunhankinta osa Alizayn tehtaan ympäristöjärjestelmää, sertifioitu 1999 PEFC (2003) Ruotsi Sertifioitu 2003 PEFC (2003) Saksa PEFC (2001) Suomi Sertifioitu 1997 FFCS/PEFC (2000) Venäjä Sisältyy Thomesto Oy:n ympäristöjärjestelmään, sertifioitu 2003 Viro Sertifioitu 2005 PEFC (2005) 14

19 TALOUDELLINEN VASTUU

20 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Taloudellinen vastuu M-Realin taloudelliset vaikutukset Vuonna 2004 M-realin liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa lähes M-real valmisti 4,1 miljoonaa tonnia paperia ja 1,2 miljoonaa tonnia kartonkia. M-realin menot sisältävät suoria maksuja toimitusketjuun kuuluville yrityksille sekä henkilöstölle, yhteiskunnalle ja yhteisöille. Näiden suorien talousvaikutusten lisäksi yhtiön toiminnalla on merkittäviä välillisiä vaikutuksia, kuten työpaikkojen luominen ja liiketoimintamahdollisuuksien tarjoaminen alihankkijoille ja yrittäjille, jotka tuottavat hakkuu-, kuljetus- ja muita palveluja. Taloudelliset vaikutukset toimitusketjussa M-realin ostot tavarantoimittajilta olivat yhteensä 3,4 miljardia euroa, mistä raaka-aineiden ja tarvikkeiden osuus oli 3,2 miljardia euroa ja ulkopuolisten palvelujen osuus 224 miljoonaa euroa. Raaka-aineita ovat mm. puu, sellu, keräyspaperi, pigmentit, sidosaineet, polttoaineet ja sähkö (ks. materiaalitase sivulla 30). Investointihankkeet sekä tutkimus- ja kehitystyö parantavat M-realin kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2004 bruttoinvestoinnit olivat 259 miljoonaa euroa, ja suurimmat investoinnit olivat Kaskisten uusi valkaistua kemihierrettä valmistava tehdas, Husumin tehtaan biologinen jätevedenpuhdistamo ja Halleinin tehtaan bioenergiaa käyttävä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitos. M-realin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 28 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 M-realin hakemien patenttien määrä oli 18, mikä oli 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. M-real osallistui mm. seuraaviin t&k-hankkeisiiin: NETCOAT (Osaamisverkosto ), ECOTARGET (Uudet ja joustavat tuotantoprosessit), SUSTAINPACK (Kuitupohjaiset pakkausratkaisut elintarvikekäyttöön), PINTA (Likaantumattomat pinnat ) ja FinNano (Nanoteknologiaohjelma ). M-realin liiketoiminta parantaa puunhankinta-alueiden elinoloja ja tarjoaa elinkeinon metsänomistajille sekä hakkuu- ja kuljetusalan pienyrittäjille. M-realin tehtaiden puunhankinnasta vastaavat sen emoyhtiö ja suurin osakas Metsäliitto Osuuskunta sekä tämän tytäryhtiö Thomesto Oy. Metsäliitto Osuuskunta vastaa puunhankinnasta Suomessa ja Thomesto Venäjällä, Baltian maissa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Itävallassa. Noin 50 prosenttia M-realin tehtaiden käyttämästä puuraaka-aineesta hankitaan Suomesta, pääasiassa Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Näiden yksityisten metsänomistajien metsien keskimääräinen pinta-ala on 40 hehtaaria. Metsätaloudella on suuri merkitys maaseudun elinvoimalle. Esimerkiksi Suomessa joka viides perhe omistaa metsää, ja yleensä metsät siirtyvät sukupolvelta toiselle. Hakkuut suunnitellaan yleensä siten, että jokainen sukupolvi saa oman osansa metsätuloista. M-realin omistamat maa-alueet ovat pääosin teollisuusalueita. M-real omistaa Suomessa noin hehtaarin maa-alueet, jotka ovat yhtiön omia teollisuusalueita, muille Metsäliitto-Yhtymään kuuluville yhtiöille vuokrattuja alueita ja kohteita, joiden toiminta on lakkautettu. 16

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä 25.9.2013 Päättäjien Metsäakatemia Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Metsäsertifiointimerkit ovat ympäristömerkkejä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hannu Anttila Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2006 M-real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Tarjoamme ratkaisuja kuluttajapakkauksiin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008 M-real Tilannekatsaus Juha Laine Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 12.-13.11.2008 Sijoitus-Invest 2008 Esityksen sisältö 1. Yleistä 2. Liiketoimintaympäristö 3. M-realin strateginen tarkastelu 4. Tuloskehitys,

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Tuloksemme Vuoden 2013 tulos kuten aiemmin raportoitu Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto 10 544 milj. euroa 578 milj. euroa Operatiivinen ROCE 7,1 % Liiketoiminnan rahavirta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody)

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Sisältö: 2 Mikä PEFC on? Puun laillisuuden ja kestävän alkuperän osoittaminen (chain of custody, CoC) Mitä alkuperän osoittaminen tarkoittaa yrityksen arkipäivässä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot