M-REAL VUOSI Yhteiskuntavastuuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti

2 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikka iv M-realin ympäristöpolitiikka 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 M-real lyhyesti 3 Yhteenveto 3 Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut 4 Yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toimenpiteillä 6 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen 7 Sidosryhmien odotukset 8 Yhteiskuntavastuu osana toimintaa 10 Tako Boardin integroidut hallintajärjestelmät 11 Yhtiön hallinnointi 12 Puunhankinta 15 Taloudellinen vastuu 16 M-realin taloudelliset vaikutukset 17 Kaskisten tehdasinvestointi 18 Tutkimus ja tuotekehitys 19 Kilpailuoikeudelliset asiat 20 Tuoteturvallisuus ja tuottajan vastuu 21 Asiakastyytyväisyys ja vastuullinen mainonta 22 Riskienhallinta 23 Ympäristönsuojelun taso 24 Paperituotteen elinkaari 25 Asiakaspalaute 26 Kuljetukset 27 Tehtailla suoritettuja parannuksia 28 Ympäristömenot 29 Hiilidioksidipäästöt 30 Materiaalitase 31 Energia 33 Päästöt 35 Poikkeamat lupaehdoista ja vastuut 36 Henkilöstö ja yhteistyö paikallisyhteisöissä 37 Henkilöstö 39 Eurooppalainen yritysneuvosto (EWC) 40 Työturvallisuus ja -hyvinvointi 42 Henkilöstön kehittäminen 43 Toimintaa paikallisyhteisöissä 45 Raportointiperiaatteet 48 Numerotietoa M-realin toimipaikoista 50 Varmennuslausunto 51 Yhteystietoja 52 Raportin vertailu GRI -suosituksiin v M-realin toimipaikat vii Tietoa julkaisun papereista ii

3 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet M-realin sitoumus yhteiskuntavastuusta M-real on sitoutunut edistämään liiketoiminnassaan kestävää kehitystä, parantamaan jatkuvasti toimintaansa ja harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti. Otamme toiminnassamme huomioon taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat sekä ympäristön. Tavoitteena on turvata oma ja kumppaniemme pitkän aikavälin menestys liiketoiminnassa, lisätä ihmisten hyvinvointia tuotteidemme ja toimintamme avulla sekä minimoida haitalliset ympäristövaikutukset. Tuemme Global Compactin* ) periaatteita, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristönsuojelua ja lahjonnan vastaisuutta. Olemme sitoutuneet edistämään niitä oman vaikutusvaltamme rajoissa. M-real Oyj määrittelee tämän sitoumuksen tarkemmin konkreettisten periaatteiden avulla ja seuraa niiden toimeenpanoa. * ) Global Compact on YK:n ja elinkeinoelämän yhteinen hyvän yrityskansalaisuuden aloite, joka perustuu kymmeneen yleismaailmalliseen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristönsuojelua ja lahjonnan vastaisuutta koskevaan periaatteeseen. M-realin yhteiskuntavastuun periaatteet Yleistä Perustana M-realin arvot M-realin toiminta perustuu yhtiön arvoihin: Meillä ei ole raja-aitoja Tarkoitamme mitä sanomme, teemme niin kuin sanomme Kannustamme jokaista käyttämään kaikkia kykyjään Kunnioitamme toisiamme Lainsäädännön noudattaminen Yhteistyö sidosryhmien kanssa Kestävän metsänhoidon edistäminen Vastuullisuus investoinneissa ja yritysjärjestelyissä Vastuullinen mainonta ja sponsorointi Taloudellinen vastuu Pitkän aikavälin kannattavuus Avoin ja rehellinen taloustiedotus Kieltäytyminen korruptiosta ja lahjonnasta Yhtiön hallinnointi Sosiaalinen vastuu Ihmisoikeus- ja työstandardien kunnioittaminen Työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen Erilaisten kulttuurien kunnioittaminen Mielekäs työ Ympäristövastuu Periaatteiden toteuttaminen käytännössä Näiden periaatteiden toteuttamiseksi M-real laatii toimintaohjeita tarvittaville osaalueille. M-realin intranetissä (Pulse) esitetään luettelo laadituista ohjeista, sekä viitteet varsinaisiin ohjedokumentteihin ja niistä vastaaviin liiketoimintoihin. Toteuttamisen seuranta Näiden periaatteiden toteuttamista seurataan ja asiasta raportoidaan säännöllisesti M-realin konsernijohdolle ja hallitukselle. M-real julkaisee säännöllisesti ulkopuolisille sidosryhmille suunnatun yhteiskuntavastuuraportin. Periaatteiden tarkistaminen M-realin johtokunta tarkistaa näitä periaatteita tarpeen mukaan seurantatulosten ja liiketoimintaympäristön analysoinnin perusteella. Nämä periaatteet esitetään yksityiskohtaisesti M-realin internet-sivuilla iii

4 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet M-realin työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikka M-realin arvojen ja yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti olemme sitoutuneet edistämään henkilöstömme työterveyttä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia. Lakien ja asiaankuuluvien sopimusten noudattamisen lisäksi M-realin tavoitteena on olla yksi johtavista yhtiöistä työterveyden ja -hyvinvoinnin alalla. Uskomme, että työtapaturmat ja ammattitaudit voidaan estää. Siksi M-realissa ainoastaan turvalliset työtavat ja -ympäristöt ovat sallittuja. Pyrimme siihen, ettei työtapaturmia ja ammattitauteja esiintyisi lainkaan. M-real osoittaa sitoutumisensa työterveyteen ja -turvallisuuteen seuraavasti: organisoimme tehtävät ja vastuut siten, että ne parantavat turvallisuutta ja hyvinvointia työssä käytämme, ylläpidämme ja kehitämme tunnuslukujen avointa raportointia ja seurantaa asetamme säännöllisesti tavoitteita, laadimme toimintasuunnitelmia ja varaamme niitä varten tarvittavat resurssit seuraamme alan kehitystä ja ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa vertaamme toimintaa sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella varmistaaksemme kilpailukykymme tällä osa-alueella. Liiketoimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet vastaavat työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Riskien hallinta ja turvallisten työtapojen edistäminen vaativat työntekijöiden ja johdon yhteistä panosta. Turvalliset työympäristöt tukevat fyysistä, henkistä ja sosiaalista terveyttä sen lisäksi työhyvinvointi edellyttää, että jokainen kokee työnsä mielekkääksi ja saa mahdollisuuden hyödyntää kaikkia kykyjään. M-realin johtokunta hyväksyi tämän politiikan M-realin ympäristöpolitiikka M-real on yksi Euroopan johtavista paperi- ja kartonkituotteiden valmistajista. Ympäristönhallinta on olennainen osa kaikkea toimintaamme. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti: toimimme vastuullisesti ja olemme luotettava liikekumppani, joka täyttää lain asettamat velvoitteet sekä velvollisuutensa asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan varmistamme, että jokainen työntekijämme kantaa oman vastuunsa ympäristönsuojelumme tasosta käytämme raaka-aineita ja energiaa säästäväisesti ja huolehdimme tuotantovälineiden ja -laitteiden kunnossapidosta toimitamme asiakkaillemme turvallisia ja tarkoituksenmukaisia tuotteita ja ratkaisuja kehitämme tuotteitamme, tuotantoprosessejamme ja toimintatapojamme parantaen samalla jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa ylläpidämme avointa keskustelua ympäristöasioistamme. Ympäristöpolitiikkaamme perustuen olemme asettaneet itsellemme lisäksi joukon tavoitteita, joiden mukaisesti käytämme hyvin hoidetuissa metsissä kasvanutta puuta ja edistämme luotettavien metsäsertifiointijärjestelmien luomista vähennämme toimintamme ympäristö- ja terveysvaikutuksia kehitämme luonnonvaroja säästäviä, kierrätyskelpoisia tuotteita kannustamme työntekijöitämme pitämään huolta ympäristöstä ja varmistamme, että heillä on siihen riittävät tiedot ja taidot jaamme avoimesti tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista edistämme avointa verkottumista ja tiedonkulkua M-realissa. M-realin toimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet toteuttavat tätä ympäristöpolitiikkaa yhteistyössä konsernitoimintojen kanssa. Politiikan toteutumista seurataan ja sen sisältöä tarkistetaan tarvittaessa. Espoossa 25. maaliskuuta 2002 Jouko M. Jaakkola iv

5 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Toimitusjohtajan katsaus Hyvä lukija Toteutimme vuonna 2004 useita muutoksia kehittääksemme M-realia ja parantaaksemme liiketoimintamme tehokkuutta. Tiedämme kuitenkin haasteita riittävän myös vuodelle Keskeinen tavoitteemme on nostaa yhtiömme taloudellinen tulos hyväksyttävälle tasolle. Etenkin tällaisena aikana on tärkeää, että tiedämme suuntamme ja että toimintatapamme ovat kestävällä pohjalla. Siksi M-realin arvot ovat ohjenuoranamme vastedeskin. Sitoutumalla yhteiskuntavastuuseen olemme samalla sitoutuneet toimimaan arvojemme mukaisesti. Kyse on pitkäjänteisestä sitoumuksesta, jonka toteutuminen edellyttää johdon tukea ja esimerkkiä. M-real julkaisi helmikuussa 2004 sitoumuksen yhteiskuntavastuusta. Lisäksi olemme laatineet yhteiskuntavastuun toteuttamisperiaatteet ja mittarit sen arvioimiseksi, miten yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toiminnassamme. M-realin hallitus hyväksyi tätä koskevan toimintaohjelman tammikuussa Yhtiössämme yhteiskuntavastuun toteuttaminen perustuu johdonmukaisiin periaatteisiin. Olemme kirjanneet niihin monia käytäntöjä, joiden mukaan olemme toimineet jo kauan. Uutta on entistä parempi koordinointi ja koko yhtiön kattava yhteistyö. Voidaan tietenkin kysyä, kannattaako meidän käynnistää näin laajamittaista hanketta aikana, jolloin joudumme arvioimaan kaikkia projekteja tiukalla seulalla ja edellyttämään niiltä hyvin lyhyttä takaisinmaksuaikaa. Olen kuitenkin varma siitä, että nyt on tämän hankkeen aika. Kyse ei ole korkealentoisesta, irrallisesta projektista vaan hankkeesta, joka vaikuttaa toimintaamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun alueella. M-realin pitkän aikavälin kannattavuuden varmistaminen on tietenkin yksi taloudellisen vastuun periaatteistamme. Meidän on parannettava toimintamme kannattavuutta palauttaaksemme omistajiemme luottamuksen. Tuotteemme ja palvelumme muodostavat tälle lujan pohjan. Olemme perinteisesti toimineet tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa sekä paikallisesti että koko konsernin tasolla. Sidosryhmiemme tärkeinä pitämät asiat vaikuttavat väistämättä toimintaedellytyksiimme. Siksi pyrimme keräämään ja arvioimaan saamaamme palautetta järjestelmällisesti. Kuluvan vuoden aikana selkeytämme eräitä sisäisiä prosessejamme. Selväpiirteinen strategia ja organisaatio auttavat meitä tehostamaan liiketoimintaamme. Uskon, että selkeät tavoitteet ja vastuut parantavat myös työhyvinvointia koko M-realissa. Työterveyttä ja -turvallisuutta parantavat toimenpiteet ovat korkealla tärkeysjärjestyksessämme. Ympäristötyömme lähtökohtana on tuotteidemme koko elinkaari. Pyrimme entistä säästeliäämpään luonnonvarojen käyttöön ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen tuotteidemme elinkaaren eri vaiheissa. Jaamme avoimesti tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Hannu Anttila Toimitusjohtaja 1

6 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 M-real lyhyesti M-real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial Printing ja Office Papers. M-realin maailmanlaajuinen asiakaskunta koostuu pääosin lehtikustantamoista, painotaloista, paperitukkureista, toimistoista ja tunnettuja kuluttajatuotteita valmistavista yrityksistä sekä kotelopainajista. M-real tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla ensiluokkaisia puukuitupohjaisia ratkaisuja kuluttajapakkauksiin ja sekä viestinnän että mainonnan loppukäyttöihin. Yhdessä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa M-real kehittää innovatiivisia ratkaisuja vaativiin käyttötarkoituksiin. Esimerkkinä näistä ovat aikakauslehdet, taidekirjat, esitteet, suoramainonta, toimistopaperit sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, savukkeiden, merkkielintarvikkeiden ja kuluttajaelektroniikan pakkaukset. M-realin tuotemerkkejä ovat muun muassa hienopaperit Galerie, Euro Art, Data Copy ja Logic sekä kartongit Carta ja Avanta. M-realilla on 26 tuotantolaitosta yhdeksässä Euroopan maassa: Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Unkarissa. M-realin vuosituotantokapasiteetti on 4,7 miljoonaa tonnia paperia ja 1,0 miljoonaa tonnia kartonkia. M-realin maailmanlaajuisella myyntiverkostolla on myyntikonttoreita ja agentteja yli 70 maassa, ja yhtiön paperitukkuriryhmällä Map Merchant Groupilla on toimipisteet 22:ssa Euroopan maassa. M-realilla on Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa neljä teknologiakeskusta, jotka kehittävät asiakkaiden uusia tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin. M-real Oyj:n liikevaihto oli vuonna ,5 miljardia euroa, ja henkilöstömäärä oli lähes Suomessa pääkonttoriaan pitävän yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. M-realin toimialat 2005 Consumer Packaging Consumer Packaging -toimiala tarjoaa korkealaatuisia kartonkeja, pakkausratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja esimerkiksi kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, elintarvikkeiden, savukkeiden ja kestokulutushyödykkeiden valmistajille sekä kotelopainajille. Tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi korkealaatuisia graafisia kartonkeja, tapettien pohjapapereita sekä joustopakkauksissa, etiketeissä ja itseliimautuvissa laminaateissa käytettäviä materiaaleja. Publishing Publishing-toimiala toimittaa päällystettyjä Galerie-papereita, jotka on tarkoitettu vaativiin käyttökohteisiin, kuten aikakauslehtiin, tuoteluetteloihin, suoramainontaan ja muihin mainosmateriaaleihin. Galerie-papereilla on erinomainen painettavuus myös kevyimmillä laaduilla. Johtavat kustantamot, painotalot ja merkkituotteiden valmistajat arvostavat niitä kaikkialla maailmassa. Commercial Printing Commercial Printing -toimiala valmistaa päällystettyjä ja päällystämättomiä hienopapereita käytettäväksi myynninedistämisessä ja yritysviestinnässä. Toimialan tuotteita käytetään taidekirjoissa, esitteissä, vuosikertomuksissa sekä suoramainonta- ja muissa mainosmateriaaleissa. Tuotteet päätyvät useimmiten markkinoinnin ja konserniviestinnän ammattilaisten käyttöön, ja valtaosa niistä myydään paperitukkureiden kautta. Office Papers Office Papers -toimiala valmistaa tulostukseen ja kopiointiin tarkoitettuja korkealaatuisia toimistopapereita sekä lomakkeissa, kirjekuorissa, käyttöohjeissa ja yritysviestinnässä käytettäviä papereita. Tuotevalikoima tarjoaa useita vaihtoehtoja kaikkiin eri tulostustekniikoihin. Map Merchant Group Map Merchant Group on Euroopan kolmanneksi suurin paperitukkuriryhmä, joka koostuu 24 itsenäisestä tukkuriyhtiöistä. Map Merchant Group toimii 22 maassa ja toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti. Sen noin asiakasta ovat pääosin eurooppalaisia painotaloja, kustantamoja, mainostoimistoja, pankkeja ja kauppaketjuja. Map Merchant Group myy sekä M-realin että muiden paperinvalmistajien tuotteita. 2

7 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Yhteenveto Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut Taloudelliset tunnusluvut Taloudellinen tulos Liikevaihto milj. euroa Liikevoitto milj. euroa Voitto ennen satunnaiseriä milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto % 1,0 1,6 5,8 Omavaraisuusaste % 41,5 31,9 34,2 Bruttoinvestoinnit milj. euroa T&K-menot milj. euroa Maksut sidosryhmille Osingot ja korot milj. euroa Palkat (sis. palkat ja palkkiot, eläkekulut ja muut sotu-maksut) milj. euroa Ostot alihankkijoilta milj. euroa Tulovero milj. euroa Tulos ennen satunnaiseriä + korkokulut, Sijoitetun pääoman tuotto (%) = nettokurssierot ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin) Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma saadut ennakot Ympäristö Raaka-aineet Puu m Ostetut polttoaineet GWh Päästöt ilmaan Kasvihuoneilmiö (CO 2 -ekv.) tonnia Happamoituminen (SO 2 -ekv.) tonnia Päästöt veteen Kemiallinen hapenkulutus (COD) tonnia Rehevöityminen (P-ekv.) tonnia Kiinteä jäte Kaatopaikkajäte tonnia Ekvivalenttien laskentakertoimet sivulla 46. Henkilöstö Perustilastot Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen palvelusaika 15,7 16,6 16,0 Henkilöstön vaihtuvuus % 4,5 8,3 6,7 Työturvallisuus ja -hyvinvointi Poissaoloon johtaneet työtapaturmat milj. työtuntia kohden 19,0 18,7 Sairaus- ja työtapaturmapoissaolo % 5,0 5,3 5,8 Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäivät/henkilö 2,8 2,5 1,6 Liikevaihto, milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Sisältää 47 prosenttia Botnian henkilöstöstä. 3

8 Yhteenveto Yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toimenpiteillä Hyvä lukija Helmikuussa 2004 M-realin johtokunta vahvisti yhtiön yhteiskuntavastuusitoumuksen, ja hallitus hyväksyi yhteiskuntavastuun periaatteet tammikuussa M-real on sitoutunut noudattamaan myös YK:n käynnistämän Global Compact -hankkeen periaatteita, joiden tarkoituksena on edistää yritysten yhteiskuntavastuuta. Ympäristöasioiden entistä parempi hallinta ja henkilöstön hyvinvointi ovat jo pitkään olleet tärkeitä kehityskohteita M-realissa. Tämä ilmenee myös yhtiön arvoista. Yhteiskuntavastuusitoumuksen julkaiseminen ei siis ollut meille askel uuteen aikakauteen vaan osoitus siitä, että olemme päättäneet toteuttaa periaatteitamme entistä johdonmukaisemmin. M-real vahvisti vuonna 2004 yhteiskuntavastuuasioiden hallintaorganisaatiotaan perustamalla kaksi uutta johtajan tehtävää: toinen vastaa yhteiskuntasuhteista ja toinen työterveydestä ja henkilöstön hyvinvoinnista. Samalla määrittelimme yhteiskuntavastuuasioiden hallintaan liittyvät vastuualueet entistä selkeämmin. Kehitimme vuonna 2004 monin tavoin myös ympäristöviestintää. Täydensimme ympäristötuoteselosteitamme ottamalla käyttöön liitteen, jossa raportoimme tuotteisiin käytetyn puun alkuperän. Koulutimme myyntihenkilöstöämme ja järjestimme asiakastilaisuuksia, joissa kerroimme, miten varmistamme, että kaikki käyttämämme puuraaka-aine on hakattu laillisesti. Puunhankinnassa kohtaamme kaikki kolme yhteiskuntavastuun osa-aluetta: toiminnallamme on sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus. Vastuullinen puunhankinta edistää M-realin ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti Tämä raportti kattaa M-realin toiminnan ja tulokset vuonna 2004 taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. Raportti on laadittu soveltamalla Global Reporting Initiativen (GRI) julkaisemaa kestävän kehityksen raportointia koskevaa ohjeistusta Sustainability Reporting Guidelines M-real on raportoinut ympäristövaikutuksistaan vuodesta 1989 lähtien, ja vuodesta 1995 lähtien yhtiö on julkaissut vuosittain ympäristöraportin, jonka tiedot vastaavat sisällöltään tämän yhteiskuntavastuuraportin ympäristötietoja. Johdanto Raportti alkaa M-realin johdon katsauksella ja yhtiötä koskevilla perustiedoilla. Tämän jälkeen esitetään yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut ja yhteenveto yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimenpiteistä vuonna 2004 ja tulevaisuuden näkymistä. Ks. sivut 1 5 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Tässä osiossa esitetään M-realin sidosryhmien odotuksia koskeneen arvioinnin tulokset. M-realin sitoumus yhteiskuntavastuusta, yhteiskuntavastuun periaatteet ja selvästi määritellyt vastuualueet kertovat yhtiön sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan. Kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan edistäminen on keskeinen osa M-realin liiketoimintaa ja sitoutumista yhteiskuntavastuuseen. Ks. sivut 6 14 ja etukannen sisäpuoli 4

9 Yhteenveto hankinta-alueiden taloudellista vireyttä tuomalla myyntituloja ja luomalla työpaikkoja. Meidän on kuitenkin varmistettava, että hakkuut eivät vaaranna luonnon monimuotoisuutta. Uskomme, että talousmetsien biologisen monimuotoisuuden säilyminen voidaan parhaiten varmistaa riippumattoman osapuolen todentamilla luotettavilla metsäsertifiointijärjestelmillä. Kuluvanakin vuonna toteutamme yhteiskuntavastuusitoumustamme monin eri käytännön toimin. Yhtiön sisäisellä viestinnällä ja koulutuksella varmistamme, että kaikki työntekijämme perehtyvät yhteiskuntavastuuseen ja sen käytännön toteutukseen. Pyrimme lisäämään vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa ja saamaan entistä enemmän palautetta. Seuraamme myös heikkoja signaaleja, jotka antavat viitteitä tulevista trendeistä. Hyödynnämme näin saamamme tiedot entistä tarkemmin ja otamme ne huomioon kehittäessämme M-realin strategiaa. M-realin johtokunta hyväksyi 14. joulukuuta 2004 yhtiön työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikan. Sen avulla voimme yhdenmukaisella tavalla edistää koko henkilöstömme hyvinvointia. Hyödynnämme tässä työssä periaatteita, jotka perustuvat M-realin jo pitkään soveltamiin hyviin käytäntöihin. Nyt meidän on aika keskittyä M-realin kannattavuuden parantamiseen, joten vuonna 2005 emme voi toteuttaa kovin monia hankkeita. Uskon kuitenkin vakaasti, että käytännöllinen lähestymistapamme yhteiskuntavastuuseen tuottaa pitkällä aikavälillä hyviä tuloksia. Armi Temmes Taloudellinen vastuu Tässä osiossa kuvaillaan M-realin ja sen sidosryhmien välisiä rahavirtoja, Kaskisten investointihanketta, tutkimus- ja kehitystyötä ja yhtiön panosta toimialan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä kilpailuoikeudellisia asioita ja riskienhallintaa. Lisäksi tässä osiossa kerrotaan tuoteturvallisuudesta, tuottajan vastuusta ja asiakastyytyväisyydestä. Ks. sivut Ympäristönsuojelun taso ja tunnusluvut Tässä osiossa kerrotaan tuotantolaitoksilla toteutetuista parannuksista, energian käytöstä ja päästöistä sekä esitetään materiaalitase. Lisäksi osiossa kerrotaan M-realin valmistautumisesta EU:n päästökauppajärjestelmään, asiakkaiden painottamista ympäristöasioista ja M-realin kuljetuksien ympäristövaikutuksista. Ks. sivut Henkilöstö ja tunnusluvut Tässä osiossa kerrotaan M-realin henkilöstöasioista, kuten esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden edistämisestä sekä henkilöstön kehittämisestä. Lisäksi osiossa on esimerkkejä M-realin osallistumisesta lähiyhteisöjen toimintaan. Ks. sivut Raportointiperiaatteet ja varmennuslausunto Tässä osiossa kerrotaan raportin laajuudesta ja esitetään vertailu Global Reporting Initiativen (GRI) Sustainability Reporting Guidelines ohjeistuksen suosituksiin. Mukana on myös varmennuslausunto, joka perustuu PricewaterhouseCoopersin tekemään riippumattomaan arviointiin. Varmennuslausunnossa esitetään arvio esitettyjen lukujen kattavuudesta, tarkkuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Lisäksi osiosta löytyy numerotietoa M-realin toimipaikoista ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien keskeisten osaalueiden yhteystiedot. Ks. sivut

10 SITOUTUMINEN

11 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Sidosryhmien odotukset Konsernitasolla toimiva M-realin yhteiskuntavastuuperiaatteiden valmisteluryhmä on tehnyt omiin kokemuksiinsa perustuvan arvion sidosryhmien odotuksista yhtiön toimintaa kohtaan. M-realin yhteiskuntavastuusitoumus ja -periaatteet perustuvat sidosryhmien odotuksiin sekä Global Compactin periaatteisiin. M-real pyrkii järjestelmälliseen yhteydenpitoon sidosryhmiensä kanssa tunteakseen niiden odotukset. Asiakkaat ja kuluttajat Osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot Työntekijät ja heidän perheensä Työnhakijat, oppilaitokset, opiskelijat Puuntoimittajat ja yksityiset metsänomistajat Henkilöstöasiat Ympäristöasiat Puunhankinta Vastuulliset liiketoimintatavat Asiakaslähtöisyys ja tehokas palveluorganisaatio. Arvoketjun hallinta. Henkilöstöhallinnon hyvät käytännöt, keskeinen asia etenkin eettisessä sijoitustoiminnassa. Työolot, turvallisuus, terveys, hyvinvointi. Palkka. Jatkuvuus. Työn ja muun elämän tasapaino. Mielekäs työ. Kunnioitus. Yhtiön maine, menestys. Arvot, luotettavuus. Yrityksen kansainvälisyys. Ammattitaitoinen ostotoiminta. Tuotteiden ympäristötiedot. Ympäristöriskien hallinta. Hyvä maine. Vanhojen metsien suojelu. Työturvallisuus. Hyvä maine. Kannattavuus, jatkuvuus, kilpailukyky. Toimintojen laatu. Metsänomistajien elinkeinon ja tulojen turvaaminen. Asiakkaiden liiketoiminnan edistäminen ja heidän asiakaspalvelunsa tukeminen. Pitkäaikainen kumppanuus, luotettavuus, johdonmukaisuus. Vakaus suhdannekierron aikana. Tietoturva. Tuoteturvallisuus. Kannattavuus, tasaiset osingot. Avoin, läpinäkyvä ja luotettava sijoittajaviestintä. Hyvä hallintotapa, ylimmän johdon pätevyys ja palkkiot, riskienhallinta. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät hyvät käytännöt ja tulokset. Hyvä maine. Hyvä maine. Kannattavuus. Hyvä maine. Muut toimittajat Ammattitaitoinen ostotoiminta. Pitkäaikaiset, kannattavat ja luotettavat liikekumppanuudet. Laatuvaatimusten ja kustannusten tasapaino. Hyvä maine. Lähiyhteisöt, tuotantolaitosten naapurit Kansalaisjärjestöt, ympäristöjärjestöt Viranomaiset (valtio, ympäristö-, kilpailu-) Media Poliitikot Suuri yleisö Jatkuvuus, luotettavuus, turvallisuus, työllisyys. Vuorovaikutus paikallisyhteisön kanssa, esim. vierailut, yhteiset hankkeet, ohjelmat. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Työpaikkoja koskevat uutiset, henkilökohtaiset kertomukset. Henkilöstön vastuullinen kohtelu etenkin vähennettäessä työvoimaa. Ympäristönsuojelu ja turvallisuus. Haittatekijöiden minimointi (esim. melu, hajut ja liikenne). Vuorovaikutus. Lainsäädännön noudattaminen. Tapauskohtaiset vaatimukset. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Aluesuunnittelun huomioon ottaminen. Avoin, luotettava, monipuolinen ja ammattimainen ulkoinen viestintä. Vaikutukset työllisyyteen ja aluesuunnitteluun. Avoin ulkoinen viestintä. Kielteisten vaikutusten minimointi. Metsään perustuvan elinkeinon turvaaminen, taloudellinen toimeliaisuus. Ympäristönsuojelu, metsien virkistyskäyttö ja maisemanhoito, jokamiehenoikeudet. Vastuullinen toiminta, lainsäädännön noudattaminen. Luonnonarvojen säilyttäminen. Puunkäytön vähentäminen. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Metsien virkistyskäyttö ja maisemanhoito, jokamiehenoikeudet. Työpaikkojen, palvelujen ja taloudellisen panoksen (verotus) jatkuvuus. Eettinen toiminta. Kilpailun rajoittamisen estäminen. Eettinen toiminta ja hyvä hallintotapa. Väärinkäytöksiä ei hyväksytä. Henkilöstön vastuullinen kohtelu etenkin vähennettäessä työvoimaa. Eettinen toiminta ja hyvä hallintotapa. Ei väärinkäytöksiä. 7

12 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Yhteiskuntavastuu osana M-realin toimintaa Ei juuri ole sellaista ihmistä, joka ei tavalla tai toisella käyttäisi paperia. Siksi paperin tuotannossa ja jakelussa on kyse suurista materiaalivirroista. Paperiteollisuus työllistää miljoonia ihmisiä suoraan tai välillisesti sekä vaikuttaa yhteiskuntaan monella muullakin tavalla. M-realilla on tuotantoa useissa Euroopan maissa ja sen myötä merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Tämä edellyttää myös vastuullisuutta. Sidosryhmät Määriteltäessä M-realin yhteiskuntavastuun periaatteita otettiin huomioon yhtiön arvojen ja eettisten näkökohtien lisäksi sidosryhmien odotukset. Tiedot näistä odotuksista saatiin M-realin konsernitoiminnoista, liiketoimintaalueilta ja paikallisilta yksiköiltä, ja ne perustuvat säännölliseen yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa. M-realissa käynnistetään alkaneena vuonna toimia sen varmistamiseksi, että sidosryhmiltä saatu palaute tulee tehokkaasti tietoon yhtiössä ja että tietoa käytetään hyväksi yhtiön suunnittelu- ja strategiaprosesseissa. Lisäksi varmistetaan, että kaikkien sidosryhmien kanssa ollaan yhteydessä järjestelmällisesti. M-realin arvot Vuoden 2001 aikana määritellyt ja vuonna 2002 julkistetut M-realin arvot ovat yhtiön yhteiskuntavastuun peruspilari. M-realin henkilöstö on perehdytetty arvoihin laajan koulutusohjelman avulla. Edut M-realin liiketoiminnalle Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen tuo M-realille seuraavia pitkän aikavälin etuja: luja pohja pitkäaikaisille liikesuhteille parempi kiinnostavuus työnantajana parempi uskottavuus ja maine. Sitoutuminen ja periaatteet M-realin yhteiskuntavastuusitoumus viimeisteltiin vuonna 2004, ja konsernin johtokunta hyväksyi yhteiskuntavastuun periaatteiden luonnoksen helmikuussa Periaatteita tarkennettiin laajan sisäisen arvioinnin perusteella, ja saatua palautetta hyödynnetään myös päätettäessä yhteiskuntavastuuseen liittyvistä käytännön toimista. M-realin yhteiskuntavastuun periaatteita koskevan sisäisen arvioinnin keskeiset tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti: Kaikkia ehdotettuja periaatteita pidettiin tärkeinä. Suurimpina haasteina pidettiin yhtiön kannattavuutta ja kestävää puunhankintaa. Yhteiskuntavastuun toteuttaminen ei saisi lisätä byrokratiaa. Pelkkä sitoutuminen ei riitä käytäntö ratkaisee. Etuja: edistää vuorovaikutusta paikallisten sidosryhmien kanssa, parantaa yhtiön mainetta, tukee myyntiä ja markkinointia, parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Yhtiön ylimmän johdon on osoitettava tukensa sitoutumisellaan ja esimerkillään, yhdenmukaisilla mutta joustavilla ohjeilla ja selkeällä liiketoimintastrategialla. Pääkonttorin tulee tuottaa korkealaatuista tiedotusmateriaalia yhtiön henkilöstölle ja asiakkaille. M-realin hallitus hyväksyi yhteiskuntavastuusitoumuksen ja periaatteet 12. tammikuuta 2005 (ks. etukannen sisäpuoli). Arvot M-realissa käynnistettiin vuonna 2001 ylimmän johdon aloitteesta hanke, jonka tarkoituksena oli luoda koko yhtiön työntekijöille yhteiset arvot. Prosessin lopputuloksena johtokunta määritteli helmikuussa 2002 M-real-konsernin arvot seuraaviksi: Meillä ei ole raja-aitoja Tarkoitamme mitä sanomme, teemme niin kuin sanomme Kannustamme jokaista käyttämään kaikkia kykyjään Kunnioitamme toisiamme Arvojen on tarkoitus yhdistää M-realin henkilöstöä, jonka työskentely-ympäristö on kansainvälistynyt yhtiön kasvaessa liki kaksinkertaiseksi muutamassa vuodessa. Arvot ovat M-realin toiminnan perusta ja ne liittyvät läheisesti yhteiskuntavastuun käsitteeseen. Yhtiön arvojen mukaisesti M-realin työntekijät kuuntelevat toisiaan ja kohtelevat liikekumppaneitaan reilusti. He lupaavat vain sellaista, minkä voivat pitää. M-real tukee avointa viestintää, kannustaa yksittäisten työntekijöiden ja ryhmien aloitteita ja sallii virheistä oppimisen. 8

13 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sidosryhmät Osa liiketoimintaa Jatkuva parantaminen Arvot Raaka-aineiden ja energian säästeliäs käyttö Yhteinen vastuu YMPÄRISTÖ Tulos Lainsäädäntö YLEISTÄ SITOUTUMINEN Kestävä kehitys taloudellinen sosiaalinen ympäristö Global Compact Toteuttaminen & seuranta TALOUDELLINEN Avoin tiedotus Kestävä metsänhoito Lahjonnan vastaisuus Investoinnit SOSIAALINEN Yhtiön hallinnointi Mainonta ja sponsorointi Ihmisoikeudet Työhön liittyvät käytännöt Työterveys ja työturvallisuus Kulttuurit Mielekäs työ Toteutus M-realin hallitus on hyväksynyt myös yhteiskuntavastuuta koskevan toimintaohjelman. Siihen sisältyvät palautteen kerääminen sidosryhmiltä ja sen järjestelmällinen hyödyntäminen kehitettäessä yhtiön liiketoimintastrategiaa. Yhteiskuntavastuun keskeisiä osa-alueita koskevat vastuut on määritelty. Hallitus on myös päättänyt, että yhteiskuntavastuuseen liittyvistä tuloksista raportoidaan säännöllisesti yhtiön vuosiraportoinnin yhteydessä. Hallinta Yhteiskuntavastuun osa-alueiden hallinta perustuu siihen, että vastuut on integroitu M-realin nykyisiin toimintoihin ja toimintojen välillä varmistetaan tehokas yhteistyö. Yhteiskuntavastuuseen liittyvää työtä koordinoi M-realin yhteiskuntasuhdejohtaja, joka vastaa: yhteiskuntavastuupolitiikan kehittämisestä ja täytäntöönpanosta säännöllisestä yhteiskuntavastuuraportoinnista ja sen kehittämisestä järjestelmällisestä vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa ja sen kehittämisestä yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden tukemisesta ja koordinoinnista Seuraavat konsernitoiminnot vastaavat tarvittavien periaatteiden ja käytäntöjen kehittämisestä ja toteuttamisesta, tarvittavan organisaation ja verkostojen ylläpidosta ja luomisesta sekä yhteyksistä sidosryhmiin. hyvä hallintotapa (corporate governance) Hallituksen sihteeri konsernin maine Corporate Communications markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu Sales Services investoinnit Industrial Development alihankkijat Corporate Purchasing henkilöstö Human Resources työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi HR, Occupational Safety and Well-being ympäristövastuu Environmental Affairs riskienhallinta Risk Management kilpailuasiat Legal Affairs taloudellinen informaatio, tulevaisuuden näkymät Finance and Control Lisäksi M-realissa on määritelty seuraavat vastuualueet, jotka koskevat yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa: yliopistot, koulut, opiskelijat Human Resources tutkimuslaitokset, yliopistot Research and Development puunhankintaketju Industrial Development and Resources Kaikilla M-realin yksiköillä on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä, mikä varmistaa yhtiön yhteiskuntavastuun periaatteiden järjestelmällisen toteutuksen. Lisäksi työ- ja tuoteturvallisuutta koskevat asiat sisältyvät jo ennestään monien yksiköiden hallintajärjestelmiin. Yhteenveto kaikista hallintajärjestelmistä esitetään sivulla 48. Global Compact M-real edistää oman toimivaltansa rajoissa Global Compactin periaatteita. Global Compact on YK:n ja elinkeinoelämän yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää hyvää yrityskansalaisuutta kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöasioita ja lahjonnan vastaisuutta koskevan periaatteen avulla. Global Compactiin osallistuvien yritysten edellytetään tiedottavan sidosryhmilleen säännöllisesti näiden periaatteiden toteuttamisesta. M-real raportoi näistä asioista vuosikertomuksessaan ja yhteiskuntavastuuraportissaan sekä muiden tiedotuskanaviensa avulla, kuten esimerkiksi verkkosivuillaan. Lisäksi M-real toimittaa Global Compactin verkkosivuille linkin kyseisiin julkaisuihin. 9

14 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Tako Board yhdisti viisi sertifioitua hallintajärjestelmäänsä Tako Board on yhdistänyt viisi sertifioitua hallintajärjestelmäänsä yhdeksi integroiduksi IMS-järjestelmäksi (Integrated Management System). Integroitu järjestelmä kattaa laadunvalvonnan, ympäristöasioiden hallinnan, hygienian valvonnan, tuote- ja työturvallisuuden sekä puun alkuperän jäljittämisen. Tako aloitti ISO laatujärjestelmänsä kehittämisen 1990-luvun alussa. Koska tehdas sijaitsee Tampereen keskustassa, ympäristöviranomaiset ovat aina asettaneet tiukkoja rajoja sen päästöille veteen ja ilmaan. Takon oli myös kyettävä osoittamaan asiakkailleen, että se täyttää sille asetetut ympäristövaatimukset tai ylittääkin ne. Takon laatujärjestelmälle myönnettiin ISO sertifikaatti vuonna 1994, ja tehtaan ympäristöjärjestelmä sai ISO sertifikaatin vuonna Tämän jälkeen Tako alkoi valmistella kolmen muun järjestelmänsä sertifiointia. Kaikkien viiden järjestelmän perusperiaatteet, osatekijät ja käytännön toteutus olivat hyvin samantapaiset, minkä ansiosta Tako Board pystyi integroimaan järjestelmät toisiinsa. Tehtaan toimintatavat olivat ennestään korkeatasoisia, ja siksi integroidun IMS-järjestelmän toteutus oli odotettua helpompaa. Tarvittiin ainoastaan pieniä muutoksia työtapoihin ja joitakin lisämäärittelyjä. Tako Boardille on myönnetty seuraavat kansainvälisesti tunnustetut sertifikaatit: ISO 9001 laatujärjestelmä (1994) ISO ympäristöjärjestelmä (2001) OHSAS työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä (2003) DS 3027 hygienia- ja tuoteturvallisuusjärjestelmä (2003) SMS puun alkuperän hallintajärjestelmä (2003) Koska kaikki viisi järjestelmää on koottu yhteen, Takon on entistä helpompi esittää niiden kattamat tiedot asiakkaille, viranomaisille ja tarkastajille. Integroitu järjestelmä on keventänyt tehtaan työkuormaa, alentanut kuluja ja tehostanut koulutusta. Riippumaton yritys auditoi IMS-järjestelmän yhdeksän kuukauden välein. M-realin kartonkitehtaiden vertailutiedot intranetissä Hallintajärjestelmien käyttöä ja päivittämistä on helpotettu sillä, että niihin liittyvät asiakirjat ovat saatavissa M-realin intranet-verkosta (Pulse), jota käytetään ainoana virallisena tietokanavana. Intranet tehostaa tiedonkulkua kartonkitehtaiden välillä ja mahdollistaa järjestelmien keskinäisen vertailun. Kaikki M-realin kartonkitehtaat osallistuvat IMS-järjestelmän kehittämiseen. Integroidun IMS-järjestelmän etuja: Tehdas täyttää entistä varmemmin asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset. Kaikki standardit on koottu yhdeksi auditoitavaksi kokonaisuudeksi. Päällekkäisen työn määrä yhtiössä on vähentynyt. Yhdenmukainen toiminta kaikissa tehtaissa parantaa tehokkuutta. 10

15 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Yhtiön hallinnointi M-real Oyj:n (M-real tai yhtiö) eri toimielinten tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Suomen arvopaperimarkkinalain sekä muiden Suomen lakien mukaisesti. M-real noudattaa Helsingin Pörssin sääntöjä ja suosituksia soveltuvilta osiltaan. Yhtiötä hallinnoidaan Helsingin Pörssin antaman Corporate Governance -suosituksen mukaisesti. Yhtiön hallitus vastaa hallinnointiperiaatteiden noudattamisesta. M-real on laatinut tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Suomessa noudatettavien tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2005 alusta yhtiö siirtyy noudattamaan kansainvälisiä tilinpäätösperiaatteita, International Financial Reporting Standards, (IFRS). Nämä tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. M-real Oyj:n hallinnointiperiaatteiden kattavuus Yhtiökokous Hallitus Hallituksen valiokunnat Tarkastus- Palkitsemisvaliokunta valiokunta Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan Johtokunta sijainen (CEB) Sisäpiirisäännöt Nimitysvaliokunta Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuutena on varmistaa, että yhtiön kirjanpito on hoidettu lainmukaisesti ja varainhoito järjestetty luotettavasti. M-realin johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtokunta (CEB). M-realin uusi organisaatio astui voimaan 1. syyskuuta Uudessa organisaatiossa toimialat on määritelty uudelleen siten, että toimialat ovat vastuussa sekä myynnistä että tuotannosta ja niiden tulosvastuu on aiempaa selkeämpi. M-realin toimialat ovat Consumer Packaging, Commercial Printing (ml. Specialities), Publishing ja Office Papers. Toimialojen tukiyksiköt ovat Corporate Strategy & Sales Services sekä Industrial Development & Resources. Muut konsernitason toiminnot ovat Human Resources & Communications, Finance, Control & Legal Affairs sekä Corporate Public Affairs. Vuonna 2004 yhtiön tilintarkastajina toimivat Tarkastustoiminta Sisäinen Ulkoinen tarkastus tarkastus Göran Lindell, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) ja päävastuullisena tilintarkastajana Ilkka Haarlaa, KHT. Yhtiön hallinnointiin (Corporate Governance) liittyvät asiat on esitetty tarkemmin yhtiön Tilinpäätösraportissa ja verkkosivuilla (www.m-real.com). Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Yhtiön johtamisesta vastaavat päätöksentekoelimet ovat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Yhtiön toimintojen koordinoinnista huolehtii johtokunta (Corporate Executive Board, CEB). M-realin hallituksella on toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys, joka on julkaistu kokonaisuudessaan M-realin verkkosivuilla (www.m-real.com). Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Vuonna 2004 hallitus piti 22 kokousta, joista viisi oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin keskimäärin 94-prosenttisesti. 11

16 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Puunhankinta Politiikkansa mukaisesti M-real käyttää vain kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuraaka-ainetta. Yhtiön tavoitteena on lisätä riippumattomien osapuolien sertifioiman puun osuutta tuotteissaan. M-real tuntee puuraaka-aineensa alkuperän ja ilmoittaa sen avoimesti. M-realin tehtaiden puunhankinnasta vastaavat sen emoyhtiö ja suurin osakas Metsäliitto Osuuskunta sekä tämän tytäryhtiö Thomesto Oy. Metsäliitto Osuuskunta vastaa puunhankinnasta Suomessa ja Thomesto Suomen rajojen ulkopuolella, Venäjällä, Baltian maissa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Itävallassa. Puunhankinnan ympäristöpolitiikka Metsäliitto ja Thomesto noudattavat puunhankinnassaan yhtenäistä ympäristöpolitiikkaa. Puunhankinnan ympäristöpolitiikan pääkohtia ovat kestävä metsänhoito, lainsäädännön noudattaminen, puun alkuperäketjun hallinta, metsäsertifioinnin tukeminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Ympäristöpolitiikan käytännön toteutus perustuu yhtiöiden ympäristöohjelmiin, jotka tarkistetaan vuosittain. Metsäliitto ja Thomesto varmistavat laatu- ja ympäristöjärjestelmillään sekä puun alkuperäketjun hallintajärjestelmillä, että kaikissa hakkuissa noudatetaan yhtiöiden ympäristöpolitiikkaa. Nämä järjestelmät ovat riippumattomien osapuolten sertifioimia ja niitä tarkistetaan ja kehitetään vuosittain. Metsäliitto ja Thomesto eivät hanki eivätkä ota vastaan puuta suojelu- tai muilta sellaisilta alueilta, joilla hakkuut on kielletty. Metsäliitto ja Thomesto arvostavat paikallista osaamista ja toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa luoden työtilaisuuksia ja edistäen puunhankinta-alueiden taloudellista hyvinvointia. Metsätulot parantavat elinoloja esimerkiksi Venäjän puunhankinta-alueilla, joilla on vähän muita työpaikkoja ja tulonlähteitä. Suomalaiset metsänomistajat saivat vuonna 2004 Metsäliitolle myymästään puusta noin 469 miljoonaa euroa. Metsätalouden myötä syntyy myös merkittäviä välillisiä tuloja. Metsäliitto maksoi vuonna 2004 alihankkijoilleen hakkuista, puunkuljetuksista ja muista puunhankintaan liittyvistä palveluista noin 217 miljoonaa euroa. Puunhankinnan taloudellinen vaikutus hankinta-alueilla Noin 50 prosenttia M-realin tehtaiden käyttämästä puuraaka-aineesta hankitaan Suomesta, pääasiassa Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Näiden yksityisten metsänomistajien metsien keskimääräinen pinta-ala on 40 hehtaaria. Metsätaloudella on suuri merkitys Suomen maaseudun elinvoimalle. Joka viides suomalainen perhe omistaa metsää, ja yleensä metsät siirtyvät sukupolvelta toiselle. Hakkuut suunnitellaan pääsääntöisesti siten, että jokainen sukupolvi saa oman osansa metsätuloista. Kestävä puunhankinta ja metsien biologinen monimuotoisuus Metsäliitto ja Thomesto ovat sitoutuneet noudattamaan paikallisia lakeja. Lisäksi kaikkien alihankkijoiden edellytetään noudattavan Metsäliiton ja Thomeston puunhankinnan ympäristöpolitiikkaa. Suurin osa Metsäliiton ja Thomeston puunhankinta-alueista sijaitsee boreaalisella havumetsävyöhykkeellä, jossa metsäluonnon luontainen monimuotoisuus ei vedä vertoja esimerkiksi sademetsille. Suomessa talousmetsiä hoidetaan aktiivisesti, mutta ne muistuttavat luonnontilaisia metsiä ja niissä esiintyy samoja kasvi- ja eläinlajeja. 12

17 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen metsätalouden suositusten mukaan olisi mahdollista. Tiukasti suojellut kohteet, kuten kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet, kattavat Venäjän metsien pinta-alasta noin 12 prosenttia. Metsiin istutetaan ainoastaan Suomen luonnolle tyypillisiä puulajeja, ja merkittävä osa taimista syntyy luontaisesti siemenpuiden avulla. Kestävällä metsänhoidolla pyritään Suomessa varmistamaan korkealaatuisen puuraaka-aineen saanti ja samalla säilyttämään metsien biologinen monimuotoisuus ja mahdollistamaan metsien monipuolinen käyttö. Hakkuita tehdään vuosittain vajaalla kahdella prosentilla metsämaan pintaalasta. Näistä noin puolet on harvennushakkuita. Avohakkuut ovat kooltaan keskimäärin alle kaksi hehtaaria. Suomen luonnonsuojelualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli kolme miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin Belgian kokoista maa-alaa. Lakien ja suojeluohjelmien perusteella suojellut alueet ovat pääasiassa valtion omistamia. Lisäksi yksityiset metsänomistajat ovat suojelleet vapaaehtoisesti metsiään. Myös talousmetsissä sijaitsevat herkät elinympäristöt, nk. avainbiotoopit, on suojeltu lailla. Suomen metsäviranomaiset seuraavat säännöllisesti hakkuiden laatua ja luonnonarvojen säilyttämistä hakkuualueilla. Maastotarkastusten mukaan metsäluonnon hoidon laatu Metsäliiton hakkuualueilla on parantunut tasaisesti jo pitkään. Thomeston tärkein puunhankinta-alue on Luoteis-Venäjä. Venäjällä korjataan puuta vain noin 30 prosenttia siitä määrästä, mikä kestävän Puun alkuperän jäljittäminen Metsäliitto ja Thomesto jäljittävät hankkimansa puun alkuperän sertifioiduilla järjestelmillä varmistaakseen, että puu tulee ainoastaan laillisista lähteistä. Apuna käytetään mm. GIS-paikkatietojärjestelmää. Suomessa GIS-järjestelmää käytetään myös hakkuiden ja kuljetusten suunnittelussa, koska se mahdollistaa tienvarsilla olevien puuerien paikantamisen ja kuljetusreittien tehokkaan suunnittelun. Tehokas kuljetuslogistiikka vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Suomessa puun alkuperän jäljittäminen perustuu sopimusnumeroihin. Jokaiselle puun ostosopimukselle annetaan oma numero, joka kirjataan Metsäliiton tietojärjestelmään. Numero seuraa tietojärjestelmän tunnistetiedoissa kunkin puuerän mukana metsästä tehtaan portille saakka. Näin puuerän alkuperä voidaan tunnistaa sen saapuessa tehtaalle. Metsäliiton toimitusraporttien ansiosta tehtaat pystyvät ilmoittamaan, miten paljon sertifioitua puuta ne käyttävät tuotteidensa valmistukseen. Thomesto hankkii puuta tytäryhtiöidensä kautta ja ulkopuolisilta puuntoimittajilta. Thomesto käyttää Venäjällä puuntoimittajien luokittelujärjestelmää, jonka avulla se pyrkii valitsemaan parhaat yhteistyökumppanit. Luokitus perustuu toimintojen laatuun ja kentällä tehtäviin auditointeihin. Auditoinnissa otetaan huomioon ympäristöasiat ja sosiaaliset näkökohdat, kuten metsäluonnon hoidon laatu ja työturvallisuus. Thomeston ostosopimuksiin sisältyy ympäristöehto, jonka mukaan puuntoimittaja sitoutuu toimittamaan puuta vain laillisista lähteistä ja ilmoittamaan hakkuualueen tarkan sijainnin. Puun alkuperätiedot syötetään Thomeston GIS-karttajärjestelmään, joka sisältää tiedot mm. suojelualueista. Karttajärjestelmä varoittaa puun alkuperätietojen ristiriitaisuuksista tai laittomuuksista kuten hakkuista suojelualueilla. Jos puuntoimittaja rikkoo sopimusehtoja, Thomestolla on oikeus purkaa sopimus ja kieltäytyä vastaanottamasta puuta. 13

18 M-realin sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Thomesto auditoi säännöllisesti puuntoimittajiaan ja niiden hakkuita Venäjällä ja Baltian maissa. Yhtiö kehitti edelleen auditointimenetelmiään vuonna Thomeston Suomeen ja Ruotsiin tuomasta puusta 62 prosenttia (52 %) oli peräisin auditoiduista kohteista. Vuosina ei ole tullut ilmi hakkuita, jotka olisi tehty ilman asianmukaisia hakkuulupia. Metsäsertifiointi M-real raportoi sertifioidun puun osuuden tuotteistaan. Siksi yhtiö tukee paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien metsäsertifiointijärjestelmien kehittämistä. Metsäsertifiointi on vapaaehtoinen menetelmä, jolla tuetaan kestävää metsänhoitoa ottaen tasapainoisesti huomioon taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat. Metsäliitto noudattaa Suomen metsäsertifiointijärjestelmän vaatimuksia (Finnish Forest Certification System, FFCS). Suomen metsäsertifiointijärjestelmä on PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) hyväksymä. Suomen metsien pinta-alasta 95 prosenttia on FFCS-sertifioitu. FFCS-standardit uudistettiin vuosien aikana, ja uudet standardit tulivat voimaan vuoden 2005 alussa. Ruotsissa metsäyhtiöt ovat valinneet omien metsiensä ensisijaiseksi sertifiointijärjestelmäksi FSC:n (Forest Stewardship Council), kun taas pienmetsänomistajat käyttävät pääasiassa PEFC-järjestelmää. Eräiden yhtiöiden metsillä on kumpikin sertifikaatti. Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa käytetään pääasiassa PEFC-järjestelmää. Baltian maissa suuri osa valtion omistamista metsistä on FCSsertifioitua. Venäjällä kehitetään kansallisia FSC- ja PEFC-perusteisia standardeja, ja sertifioitujen metsien pinta-ala kasvaa. Sertifioidun puun toimitukset M-realin tehtaille (sisältää 47 % Botnian tehtaille toimitetusta puusta) Sertifioitu PEFC (%) Sertifioitu FSC (%) Suomi 73 0 Ruotsi 2 28 Saksa 65 2 Itävalta 65 0 Ranska 41 0 Lukuihin sisältyvät sellaiset puuntoimitukset mukaan lukien tuontipuu, jotka ovat peräisin sertifioiduista metsistä, ja joiden alkuperä voidaan varmistaa, koska puun toimittajalla on alkuperäketjun sertifikaatti. Puunhankinta M-realin tehtaille maittain (sisältää 47 % Botnian tehtaille toimitetusta puusta) m 3 Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Itävalta 715 Latvia 674 Saksa 503 Viro 348 Liettua 193 Lisäksi M-realin osuutena vaihtopuusta m 3 on peräisin Iso-Brintanniasta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta ja Virosta. Metsäliiton ja Thomeston sertifioidut ympäristö- ja puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät Alkuperämaa ISO Sertifioitu puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä Itävalta PEFC (2001) Latvia Sisältyy Thomesto Oy:n ympäristöjärjestelmään, sertifioitu 2003 PEFC (2003) ja FSC (2002) Liettua Sisältyy Thomesto Oy:n ympäristöjärjestelmään, sertifioitu 2003 Ranska Puunhankinta osa Alizayn tehtaan ympäristöjärjestelmää, sertifioitu 1999 PEFC (2003) Ruotsi Sertifioitu 2003 PEFC (2003) Saksa PEFC (2001) Suomi Sertifioitu 1997 FFCS/PEFC (2000) Venäjä Sisältyy Thomesto Oy:n ympäristöjärjestelmään, sertifioitu 2003 Viro Sertifioitu 2005 PEFC (2005) 14

19 TALOUDELLINEN VASTUU

20 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Taloudellinen vastuu M-Realin taloudelliset vaikutukset Vuonna 2004 M-realin liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa lähes M-real valmisti 4,1 miljoonaa tonnia paperia ja 1,2 miljoonaa tonnia kartonkia. M-realin menot sisältävät suoria maksuja toimitusketjuun kuuluville yrityksille sekä henkilöstölle, yhteiskunnalle ja yhteisöille. Näiden suorien talousvaikutusten lisäksi yhtiön toiminnalla on merkittäviä välillisiä vaikutuksia, kuten työpaikkojen luominen ja liiketoimintamahdollisuuksien tarjoaminen alihankkijoille ja yrittäjille, jotka tuottavat hakkuu-, kuljetus- ja muita palveluja. Taloudelliset vaikutukset toimitusketjussa M-realin ostot tavarantoimittajilta olivat yhteensä 3,4 miljardia euroa, mistä raaka-aineiden ja tarvikkeiden osuus oli 3,2 miljardia euroa ja ulkopuolisten palvelujen osuus 224 miljoonaa euroa. Raaka-aineita ovat mm. puu, sellu, keräyspaperi, pigmentit, sidosaineet, polttoaineet ja sähkö (ks. materiaalitase sivulla 30). Investointihankkeet sekä tutkimus- ja kehitystyö parantavat M-realin kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2004 bruttoinvestoinnit olivat 259 miljoonaa euroa, ja suurimmat investoinnit olivat Kaskisten uusi valkaistua kemihierrettä valmistava tehdas, Husumin tehtaan biologinen jätevedenpuhdistamo ja Halleinin tehtaan bioenergiaa käyttävä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitos. M-realin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 28 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 M-realin hakemien patenttien määrä oli 18, mikä oli 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. M-real osallistui mm. seuraaviin t&k-hankkeisiiin: NETCOAT (Osaamisverkosto ), ECOTARGET (Uudet ja joustavat tuotantoprosessit), SUSTAINPACK (Kuitupohjaiset pakkausratkaisut elintarvikekäyttöön), PINTA (Likaantumattomat pinnat ) ja FinNano (Nanoteknologiaohjelma ). M-realin liiketoiminta parantaa puunhankinta-alueiden elinoloja ja tarjoaa elinkeinon metsänomistajille sekä hakkuu- ja kuljetusalan pienyrittäjille. M-realin tehtaiden puunhankinnasta vastaavat sen emoyhtiö ja suurin osakas Metsäliitto Osuuskunta sekä tämän tytäryhtiö Thomesto Oy. Metsäliitto Osuuskunta vastaa puunhankinnasta Suomessa ja Thomesto Venäjällä, Baltian maissa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Itävallassa. Noin 50 prosenttia M-realin tehtaiden käyttämästä puuraaka-aineesta hankitaan Suomesta, pääasiassa Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Näiden yksityisten metsänomistajien metsien keskimääräinen pinta-ala on 40 hehtaaria. Metsätaloudella on suuri merkitys maaseudun elinvoimalle. Esimerkiksi Suomessa joka viides perhe omistaa metsää, ja yleensä metsät siirtyvät sukupolvelta toiselle. Hakkuut suunnitellaan yleensä siten, että jokainen sukupolvi saa oman osansa metsätuloista. M-realin omistamat maa-alueet ovat pääosin teollisuusalueita. M-real omistaa Suomessa noin hehtaarin maa-alueet, jotka ovat yhtiön omia teollisuusalueita, muille Metsäliitto-Yhtymään kuuluville yhtiöille vuokrattuja alueita ja kohteita, joiden toiminta on lakkautettu. 16

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja

Lisätiedot

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Päättäjien metsäakatemia 22.5.2013 Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Metsäsertifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa, vastaako metsien

Lisätiedot

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi painotalossa Anu Aurassalo Insinöörityöseminaari 14.5.2009 Metropolia AMK Edita lyhyesti Konsernin päätoimialat: markkinointiviestinnän tuotantopalvelut, graafisen

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ Kestävä kehitys on toimintamme perusta Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä.

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana

Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana 17.11.2015 Metsätieteen päivä Maarit Sallinen Metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö Tornator Oyj Metsien sertifiointi Tornator Oyj:ssä Missio: Luomme kestävää hyvinvointia

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Esimerkkinä metsäsertifiointimerkit 18.1.2011 Vihreät hankinnat haltuun -seminaari Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa 27.10.2011 Puupäivä 2011, Wanha Satama Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien

Lisätiedot

M-real. Uudet kannattavuuden parannustoimet 13.11.2007

M-real. Uudet kannattavuuden parannustoimet 13.11.2007 M-real Uudet kannattavuuden parannustoimet 13.11.2007 M-realin strateginen tarkastelu jatkuu Vaihe 1: Laaja saneerausohjelma käynnistettiin lokakuussa 2006 Vaihe 2: Saneerausohjelma laajennettiin kattamaan

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-2Q 28 Merkittävintä toisella neljänneksellä Tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelman tavoite nostettiin 1 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon M-real

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hannu Anttila Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2006 M-real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Tarjoamme ratkaisuja kuluttajapakkauksiin

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä 25.9.2013 Päättäjien Metsäakatemia Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Metsäsertifiointimerkit ovat ympäristömerkkejä

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla Paras puukauppatili Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla On monta tapaa korjata puuta. Meidän tapamme on maksimoida arvokkaan sahapuun määrä ja pitää kuitupuun osuus pienenä. K Keiteleen kanssa

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi

M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi Mikko Helander 23.11.2011 1 Sisältö 1. M-realin strateginen suunta 2. M-realin merkittävä tulosparannuspotentiaali 2 3 M-realin strateginen suunta Strategia

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 1 Sisältö: Mikä PEFC on ja mitä PEFCmetsäsertifiointi on Tavoitteet kriteerien uudistustyölle

Lisätiedot

St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5

St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5 St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5 s ÄL s FIBS Vastuullinen yritystoiminta Yritysvastuu Suomessa: FIBSin yrityvastuututkimus

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot