M-REAL VUOSI Yhteiskuntavastuuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti

2 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikka iv M-realin ympäristöpolitiikka 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 M-real lyhyesti 3 Yhteenveto 3 Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut 4 Yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toimenpiteillä 6 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen 7 Sidosryhmien odotukset 8 Yhteiskuntavastuu osana toimintaa 10 Tako Boardin integroidut hallintajärjestelmät 11 Yhtiön hallinnointi 12 Puunhankinta 15 Taloudellinen vastuu 16 M-realin taloudelliset vaikutukset 17 Kaskisten tehdasinvestointi 18 Tutkimus ja tuotekehitys 19 Kilpailuoikeudelliset asiat 20 Tuoteturvallisuus ja tuottajan vastuu 21 Asiakastyytyväisyys ja vastuullinen mainonta 22 Riskienhallinta 23 Ympäristönsuojelun taso 24 Paperituotteen elinkaari 25 Asiakaspalaute 26 Kuljetukset 27 Tehtailla suoritettuja parannuksia 28 Ympäristömenot 29 Hiilidioksidipäästöt 30 Materiaalitase 31 Energia 33 Päästöt 35 Poikkeamat lupaehdoista ja vastuut 36 Henkilöstö ja yhteistyö paikallisyhteisöissä 37 Henkilöstö 39 Eurooppalainen yritysneuvosto (EWC) 40 Työturvallisuus ja -hyvinvointi 42 Henkilöstön kehittäminen 43 Toimintaa paikallisyhteisöissä 45 Raportointiperiaatteet 48 Numerotietoa M-realin toimipaikoista 50 Varmennuslausunto 51 Yhteystietoja 52 Raportin vertailu GRI -suosituksiin v M-realin toimipaikat vii Tietoa julkaisun papereista ii

3 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet M-realin sitoumus yhteiskuntavastuusta M-real on sitoutunut edistämään liiketoiminnassaan kestävää kehitystä, parantamaan jatkuvasti toimintaansa ja harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti. Otamme toiminnassamme huomioon taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat sekä ympäristön. Tavoitteena on turvata oma ja kumppaniemme pitkän aikavälin menestys liiketoiminnassa, lisätä ihmisten hyvinvointia tuotteidemme ja toimintamme avulla sekä minimoida haitalliset ympäristövaikutukset. Tuemme Global Compactin* ) periaatteita, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristönsuojelua ja lahjonnan vastaisuutta. Olemme sitoutuneet edistämään niitä oman vaikutusvaltamme rajoissa. M-real Oyj määrittelee tämän sitoumuksen tarkemmin konkreettisten periaatteiden avulla ja seuraa niiden toimeenpanoa. * ) Global Compact on YK:n ja elinkeinoelämän yhteinen hyvän yrityskansalaisuuden aloite, joka perustuu kymmeneen yleismaailmalliseen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristönsuojelua ja lahjonnan vastaisuutta koskevaan periaatteeseen. M-realin yhteiskuntavastuun periaatteet Yleistä Perustana M-realin arvot M-realin toiminta perustuu yhtiön arvoihin: Meillä ei ole raja-aitoja Tarkoitamme mitä sanomme, teemme niin kuin sanomme Kannustamme jokaista käyttämään kaikkia kykyjään Kunnioitamme toisiamme Lainsäädännön noudattaminen Yhteistyö sidosryhmien kanssa Kestävän metsänhoidon edistäminen Vastuullisuus investoinneissa ja yritysjärjestelyissä Vastuullinen mainonta ja sponsorointi Taloudellinen vastuu Pitkän aikavälin kannattavuus Avoin ja rehellinen taloustiedotus Kieltäytyminen korruptiosta ja lahjonnasta Yhtiön hallinnointi Sosiaalinen vastuu Ihmisoikeus- ja työstandardien kunnioittaminen Työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen Erilaisten kulttuurien kunnioittaminen Mielekäs työ Ympäristövastuu Periaatteiden toteuttaminen käytännössä Näiden periaatteiden toteuttamiseksi M-real laatii toimintaohjeita tarvittaville osaalueille. M-realin intranetissä (Pulse) esitetään luettelo laadituista ohjeista, sekä viitteet varsinaisiin ohjedokumentteihin ja niistä vastaaviin liiketoimintoihin. Toteuttamisen seuranta Näiden periaatteiden toteuttamista seurataan ja asiasta raportoidaan säännöllisesti M-realin konsernijohdolle ja hallitukselle. M-real julkaisee säännöllisesti ulkopuolisille sidosryhmille suunnatun yhteiskuntavastuuraportin. Periaatteiden tarkistaminen M-realin johtokunta tarkistaa näitä periaatteita tarpeen mukaan seurantatulosten ja liiketoimintaympäristön analysoinnin perusteella. Nämä periaatteet esitetään yksityiskohtaisesti M-realin internet-sivuilla iii

4 M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet M-realin työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikka M-realin arvojen ja yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti olemme sitoutuneet edistämään henkilöstömme työterveyttä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia. Lakien ja asiaankuuluvien sopimusten noudattamisen lisäksi M-realin tavoitteena on olla yksi johtavista yhtiöistä työterveyden ja -hyvinvoinnin alalla. Uskomme, että työtapaturmat ja ammattitaudit voidaan estää. Siksi M-realissa ainoastaan turvalliset työtavat ja -ympäristöt ovat sallittuja. Pyrimme siihen, ettei työtapaturmia ja ammattitauteja esiintyisi lainkaan. M-real osoittaa sitoutumisensa työterveyteen ja -turvallisuuteen seuraavasti: organisoimme tehtävät ja vastuut siten, että ne parantavat turvallisuutta ja hyvinvointia työssä käytämme, ylläpidämme ja kehitämme tunnuslukujen avointa raportointia ja seurantaa asetamme säännöllisesti tavoitteita, laadimme toimintasuunnitelmia ja varaamme niitä varten tarvittavat resurssit seuraamme alan kehitystä ja ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa vertaamme toimintaa sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella varmistaaksemme kilpailukykymme tällä osa-alueella. Liiketoimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet vastaavat työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Riskien hallinta ja turvallisten työtapojen edistäminen vaativat työntekijöiden ja johdon yhteistä panosta. Turvalliset työympäristöt tukevat fyysistä, henkistä ja sosiaalista terveyttä sen lisäksi työhyvinvointi edellyttää, että jokainen kokee työnsä mielekkääksi ja saa mahdollisuuden hyödyntää kaikkia kykyjään. M-realin johtokunta hyväksyi tämän politiikan M-realin ympäristöpolitiikka M-real on yksi Euroopan johtavista paperi- ja kartonkituotteiden valmistajista. Ympäristönhallinta on olennainen osa kaikkea toimintaamme. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti: toimimme vastuullisesti ja olemme luotettava liikekumppani, joka täyttää lain asettamat velvoitteet sekä velvollisuutensa asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan varmistamme, että jokainen työntekijämme kantaa oman vastuunsa ympäristönsuojelumme tasosta käytämme raaka-aineita ja energiaa säästäväisesti ja huolehdimme tuotantovälineiden ja -laitteiden kunnossapidosta toimitamme asiakkaillemme turvallisia ja tarkoituksenmukaisia tuotteita ja ratkaisuja kehitämme tuotteitamme, tuotantoprosessejamme ja toimintatapojamme parantaen samalla jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa ylläpidämme avointa keskustelua ympäristöasioistamme. Ympäristöpolitiikkaamme perustuen olemme asettaneet itsellemme lisäksi joukon tavoitteita, joiden mukaisesti käytämme hyvin hoidetuissa metsissä kasvanutta puuta ja edistämme luotettavien metsäsertifiointijärjestelmien luomista vähennämme toimintamme ympäristö- ja terveysvaikutuksia kehitämme luonnonvaroja säästäviä, kierrätyskelpoisia tuotteita kannustamme työntekijöitämme pitämään huolta ympäristöstä ja varmistamme, että heillä on siihen riittävät tiedot ja taidot jaamme avoimesti tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista edistämme avointa verkottumista ja tiedonkulkua M-realissa. M-realin toimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet toteuttavat tätä ympäristöpolitiikkaa yhteistyössä konsernitoimintojen kanssa. Politiikan toteutumista seurataan ja sen sisältöä tarkistetaan tarvittaessa. Espoossa 25. maaliskuuta 2002 Jouko M. Jaakkola iv

5 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Toimitusjohtajan katsaus Hyvä lukija Toteutimme vuonna 2004 useita muutoksia kehittääksemme M-realia ja parantaaksemme liiketoimintamme tehokkuutta. Tiedämme kuitenkin haasteita riittävän myös vuodelle Keskeinen tavoitteemme on nostaa yhtiömme taloudellinen tulos hyväksyttävälle tasolle. Etenkin tällaisena aikana on tärkeää, että tiedämme suuntamme ja että toimintatapamme ovat kestävällä pohjalla. Siksi M-realin arvot ovat ohjenuoranamme vastedeskin. Sitoutumalla yhteiskuntavastuuseen olemme samalla sitoutuneet toimimaan arvojemme mukaisesti. Kyse on pitkäjänteisestä sitoumuksesta, jonka toteutuminen edellyttää johdon tukea ja esimerkkiä. M-real julkaisi helmikuussa 2004 sitoumuksen yhteiskuntavastuusta. Lisäksi olemme laatineet yhteiskuntavastuun toteuttamisperiaatteet ja mittarit sen arvioimiseksi, miten yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toiminnassamme. M-realin hallitus hyväksyi tätä koskevan toimintaohjelman tammikuussa Yhtiössämme yhteiskuntavastuun toteuttaminen perustuu johdonmukaisiin periaatteisiin. Olemme kirjanneet niihin monia käytäntöjä, joiden mukaan olemme toimineet jo kauan. Uutta on entistä parempi koordinointi ja koko yhtiön kattava yhteistyö. Voidaan tietenkin kysyä, kannattaako meidän käynnistää näin laajamittaista hanketta aikana, jolloin joudumme arvioimaan kaikkia projekteja tiukalla seulalla ja edellyttämään niiltä hyvin lyhyttä takaisinmaksuaikaa. Olen kuitenkin varma siitä, että nyt on tämän hankkeen aika. Kyse ei ole korkealentoisesta, irrallisesta projektista vaan hankkeesta, joka vaikuttaa toimintaamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun alueella. M-realin pitkän aikavälin kannattavuuden varmistaminen on tietenkin yksi taloudellisen vastuun periaatteistamme. Meidän on parannettava toimintamme kannattavuutta palauttaaksemme omistajiemme luottamuksen. Tuotteemme ja palvelumme muodostavat tälle lujan pohjan. Olemme perinteisesti toimineet tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa sekä paikallisesti että koko konsernin tasolla. Sidosryhmiemme tärkeinä pitämät asiat vaikuttavat väistämättä toimintaedellytyksiimme. Siksi pyrimme keräämään ja arvioimaan saamaamme palautetta järjestelmällisesti. Kuluvan vuoden aikana selkeytämme eräitä sisäisiä prosessejamme. Selväpiirteinen strategia ja organisaatio auttavat meitä tehostamaan liiketoimintaamme. Uskon, että selkeät tavoitteet ja vastuut parantavat myös työhyvinvointia koko M-realissa. Työterveyttä ja -turvallisuutta parantavat toimenpiteet ovat korkealla tärkeysjärjestyksessämme. Ympäristötyömme lähtökohtana on tuotteidemme koko elinkaari. Pyrimme entistä säästeliäämpään luonnonvarojen käyttöön ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen tuotteidemme elinkaaren eri vaiheissa. Jaamme avoimesti tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Hannu Anttila Toimitusjohtaja 1

6 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 M-real lyhyesti M-real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial Printing ja Office Papers. M-realin maailmanlaajuinen asiakaskunta koostuu pääosin lehtikustantamoista, painotaloista, paperitukkureista, toimistoista ja tunnettuja kuluttajatuotteita valmistavista yrityksistä sekä kotelopainajista. M-real tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla ensiluokkaisia puukuitupohjaisia ratkaisuja kuluttajapakkauksiin ja sekä viestinnän että mainonnan loppukäyttöihin. Yhdessä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa M-real kehittää innovatiivisia ratkaisuja vaativiin käyttötarkoituksiin. Esimerkkinä näistä ovat aikakauslehdet, taidekirjat, esitteet, suoramainonta, toimistopaperit sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, savukkeiden, merkkielintarvikkeiden ja kuluttajaelektroniikan pakkaukset. M-realin tuotemerkkejä ovat muun muassa hienopaperit Galerie, Euro Art, Data Copy ja Logic sekä kartongit Carta ja Avanta. M-realilla on 26 tuotantolaitosta yhdeksässä Euroopan maassa: Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Unkarissa. M-realin vuosituotantokapasiteetti on 4,7 miljoonaa tonnia paperia ja 1,0 miljoonaa tonnia kartonkia. M-realin maailmanlaajuisella myyntiverkostolla on myyntikonttoreita ja agentteja yli 70 maassa, ja yhtiön paperitukkuriryhmällä Map Merchant Groupilla on toimipisteet 22:ssa Euroopan maassa. M-realilla on Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa neljä teknologiakeskusta, jotka kehittävät asiakkaiden uusia tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin. M-real Oyj:n liikevaihto oli vuonna ,5 miljardia euroa, ja henkilöstömäärä oli lähes Suomessa pääkonttoriaan pitävän yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. M-realin toimialat 2005 Consumer Packaging Consumer Packaging -toimiala tarjoaa korkealaatuisia kartonkeja, pakkausratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja esimerkiksi kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, elintarvikkeiden, savukkeiden ja kestokulutushyödykkeiden valmistajille sekä kotelopainajille. Tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi korkealaatuisia graafisia kartonkeja, tapettien pohjapapereita sekä joustopakkauksissa, etiketeissä ja itseliimautuvissa laminaateissa käytettäviä materiaaleja. Publishing Publishing-toimiala toimittaa päällystettyjä Galerie-papereita, jotka on tarkoitettu vaativiin käyttökohteisiin, kuten aikakauslehtiin, tuoteluetteloihin, suoramainontaan ja muihin mainosmateriaaleihin. Galerie-papereilla on erinomainen painettavuus myös kevyimmillä laaduilla. Johtavat kustantamot, painotalot ja merkkituotteiden valmistajat arvostavat niitä kaikkialla maailmassa. Commercial Printing Commercial Printing -toimiala valmistaa päällystettyjä ja päällystämättomiä hienopapereita käytettäväksi myynninedistämisessä ja yritysviestinnässä. Toimialan tuotteita käytetään taidekirjoissa, esitteissä, vuosikertomuksissa sekä suoramainonta- ja muissa mainosmateriaaleissa. Tuotteet päätyvät useimmiten markkinoinnin ja konserniviestinnän ammattilaisten käyttöön, ja valtaosa niistä myydään paperitukkureiden kautta. Office Papers Office Papers -toimiala valmistaa tulostukseen ja kopiointiin tarkoitettuja korkealaatuisia toimistopapereita sekä lomakkeissa, kirjekuorissa, käyttöohjeissa ja yritysviestinnässä käytettäviä papereita. Tuotevalikoima tarjoaa useita vaihtoehtoja kaikkiin eri tulostustekniikoihin. Map Merchant Group Map Merchant Group on Euroopan kolmanneksi suurin paperitukkuriryhmä, joka koostuu 24 itsenäisestä tukkuriyhtiöistä. Map Merchant Group toimii 22 maassa ja toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti. Sen noin asiakasta ovat pääosin eurooppalaisia painotaloja, kustantamoja, mainostoimistoja, pankkeja ja kauppaketjuja. Map Merchant Group myy sekä M-realin että muiden paperinvalmistajien tuotteita. 2

7 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Yhteenveto Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut Taloudelliset tunnusluvut Taloudellinen tulos Liikevaihto milj. euroa Liikevoitto milj. euroa Voitto ennen satunnaiseriä milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto % 1,0 1,6 5,8 Omavaraisuusaste % 41,5 31,9 34,2 Bruttoinvestoinnit milj. euroa T&K-menot milj. euroa Maksut sidosryhmille Osingot ja korot milj. euroa Palkat (sis. palkat ja palkkiot, eläkekulut ja muut sotu-maksut) milj. euroa Ostot alihankkijoilta milj. euroa Tulovero milj. euroa Tulos ennen satunnaiseriä + korkokulut, Sijoitetun pääoman tuotto (%) = nettokurssierot ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin) Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma saadut ennakot Ympäristö Raaka-aineet Puu m Ostetut polttoaineet GWh Päästöt ilmaan Kasvihuoneilmiö (CO 2 -ekv.) tonnia Happamoituminen (SO 2 -ekv.) tonnia Päästöt veteen Kemiallinen hapenkulutus (COD) tonnia Rehevöityminen (P-ekv.) tonnia Kiinteä jäte Kaatopaikkajäte tonnia Ekvivalenttien laskentakertoimet sivulla 46. Henkilöstö Perustilastot Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen palvelusaika 15,7 16,6 16,0 Henkilöstön vaihtuvuus % 4,5 8,3 6,7 Työturvallisuus ja -hyvinvointi Poissaoloon johtaneet työtapaturmat milj. työtuntia kohden 19,0 18,7 Sairaus- ja työtapaturmapoissaolo % 5,0 5,3 5,8 Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäivät/henkilö 2,8 2,5 1,6 Liikevaihto, milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Sisältää 47 prosenttia Botnian henkilöstöstä. 3

8 Yhteenveto Yhteiskuntavastuu toteutuu käytännön toimenpiteillä Hyvä lukija Helmikuussa 2004 M-realin johtokunta vahvisti yhtiön yhteiskuntavastuusitoumuksen, ja hallitus hyväksyi yhteiskuntavastuun periaatteet tammikuussa M-real on sitoutunut noudattamaan myös YK:n käynnistämän Global Compact -hankkeen periaatteita, joiden tarkoituksena on edistää yritysten yhteiskuntavastuuta. Ympäristöasioiden entistä parempi hallinta ja henkilöstön hyvinvointi ovat jo pitkään olleet tärkeitä kehityskohteita M-realissa. Tämä ilmenee myös yhtiön arvoista. Yhteiskuntavastuusitoumuksen julkaiseminen ei siis ollut meille askel uuteen aikakauteen vaan osoitus siitä, että olemme päättäneet toteuttaa periaatteitamme entistä johdonmukaisemmin. M-real vahvisti vuonna 2004 yhteiskuntavastuuasioiden hallintaorganisaatiotaan perustamalla kaksi uutta johtajan tehtävää: toinen vastaa yhteiskuntasuhteista ja toinen työterveydestä ja henkilöstön hyvinvoinnista. Samalla määrittelimme yhteiskuntavastuuasioiden hallintaan liittyvät vastuualueet entistä selkeämmin. Kehitimme vuonna 2004 monin tavoin myös ympäristöviestintää. Täydensimme ympäristötuoteselosteitamme ottamalla käyttöön liitteen, jossa raportoimme tuotteisiin käytetyn puun alkuperän. Koulutimme myyntihenkilöstöämme ja järjestimme asiakastilaisuuksia, joissa kerroimme, miten varmistamme, että kaikki käyttämämme puuraaka-aine on hakattu laillisesti. Puunhankinnassa kohtaamme kaikki kolme yhteiskuntavastuun osa-aluetta: toiminnallamme on sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus. Vastuullinen puunhankinta edistää M-realin ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti Tämä raportti kattaa M-realin toiminnan ja tulokset vuonna 2004 taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. Raportti on laadittu soveltamalla Global Reporting Initiativen (GRI) julkaisemaa kestävän kehityksen raportointia koskevaa ohjeistusta Sustainability Reporting Guidelines M-real on raportoinut ympäristövaikutuksistaan vuodesta 1989 lähtien, ja vuodesta 1995 lähtien yhtiö on julkaissut vuosittain ympäristöraportin, jonka tiedot vastaavat sisällöltään tämän yhteiskuntavastuuraportin ympäristötietoja. Johdanto Raportti alkaa M-realin johdon katsauksella ja yhtiötä koskevilla perustiedoilla. Tämän jälkeen esitetään yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut ja yhteenveto yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimenpiteistä vuonna 2004 ja tulevaisuuden näkymistä. Ks. sivut 1 5 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Tässä osiossa esitetään M-realin sidosryhmien odotuksia koskeneen arvioinnin tulokset. M-realin sitoumus yhteiskuntavastuusta, yhteiskuntavastuun periaatteet ja selvästi määritellyt vastuualueet kertovat yhtiön sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan. Kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan edistäminen on keskeinen osa M-realin liiketoimintaa ja sitoutumista yhteiskuntavastuuseen. Ks. sivut 6 14 ja etukannen sisäpuoli 4

9 Yhteenveto hankinta-alueiden taloudellista vireyttä tuomalla myyntituloja ja luomalla työpaikkoja. Meidän on kuitenkin varmistettava, että hakkuut eivät vaaranna luonnon monimuotoisuutta. Uskomme, että talousmetsien biologisen monimuotoisuuden säilyminen voidaan parhaiten varmistaa riippumattoman osapuolen todentamilla luotettavilla metsäsertifiointijärjestelmillä. Kuluvanakin vuonna toteutamme yhteiskuntavastuusitoumustamme monin eri käytännön toimin. Yhtiön sisäisellä viestinnällä ja koulutuksella varmistamme, että kaikki työntekijämme perehtyvät yhteiskuntavastuuseen ja sen käytännön toteutukseen. Pyrimme lisäämään vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa ja saamaan entistä enemmän palautetta. Seuraamme myös heikkoja signaaleja, jotka antavat viitteitä tulevista trendeistä. Hyödynnämme näin saamamme tiedot entistä tarkemmin ja otamme ne huomioon kehittäessämme M-realin strategiaa. M-realin johtokunta hyväksyi 14. joulukuuta 2004 yhtiön työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikan. Sen avulla voimme yhdenmukaisella tavalla edistää koko henkilöstömme hyvinvointia. Hyödynnämme tässä työssä periaatteita, jotka perustuvat M-realin jo pitkään soveltamiin hyviin käytäntöihin. Nyt meidän on aika keskittyä M-realin kannattavuuden parantamiseen, joten vuonna 2005 emme voi toteuttaa kovin monia hankkeita. Uskon kuitenkin vakaasti, että käytännöllinen lähestymistapamme yhteiskuntavastuuseen tuottaa pitkällä aikavälillä hyviä tuloksia. Armi Temmes Taloudellinen vastuu Tässä osiossa kuvaillaan M-realin ja sen sidosryhmien välisiä rahavirtoja, Kaskisten investointihanketta, tutkimus- ja kehitystyötä ja yhtiön panosta toimialan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä kilpailuoikeudellisia asioita ja riskienhallintaa. Lisäksi tässä osiossa kerrotaan tuoteturvallisuudesta, tuottajan vastuusta ja asiakastyytyväisyydestä. Ks. sivut Ympäristönsuojelun taso ja tunnusluvut Tässä osiossa kerrotaan tuotantolaitoksilla toteutetuista parannuksista, energian käytöstä ja päästöistä sekä esitetään materiaalitase. Lisäksi osiossa kerrotaan M-realin valmistautumisesta EU:n päästökauppajärjestelmään, asiakkaiden painottamista ympäristöasioista ja M-realin kuljetuksien ympäristövaikutuksista. Ks. sivut Henkilöstö ja tunnusluvut Tässä osiossa kerrotaan M-realin henkilöstöasioista, kuten esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden edistämisestä sekä henkilöstön kehittämisestä. Lisäksi osiossa on esimerkkejä M-realin osallistumisesta lähiyhteisöjen toimintaan. Ks. sivut Raportointiperiaatteet ja varmennuslausunto Tässä osiossa kerrotaan raportin laajuudesta ja esitetään vertailu Global Reporting Initiativen (GRI) Sustainability Reporting Guidelines ohjeistuksen suosituksiin. Mukana on myös varmennuslausunto, joka perustuu PricewaterhouseCoopersin tekemään riippumattomaan arviointiin. Varmennuslausunnossa esitetään arvio esitettyjen lukujen kattavuudesta, tarkkuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Lisäksi osiosta löytyy numerotietoa M-realin toimipaikoista ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien keskeisten osaalueiden yhteystiedot. Ks. sivut

10 SITOUTUMINEN

11 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen Sidosryhmien odotukset Konsernitasolla toimiva M-realin yhteiskuntavastuuperiaatteiden valmisteluryhmä on tehnyt omiin kokemuksiinsa perustuvan arvion sidosryhmien odotuksista yhtiön toimintaa kohtaan. M-realin yhteiskuntavastuusitoumus ja -periaatteet perustuvat sidosryhmien odotuksiin sekä Global Compactin periaatteisiin. M-real pyrkii järjestelmälliseen yhteydenpitoon sidosryhmiensä kanssa tunteakseen niiden odotukset. Asiakkaat ja kuluttajat Osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot Työntekijät ja heidän perheensä Työnhakijat, oppilaitokset, opiskelijat Puuntoimittajat ja yksityiset metsänomistajat Henkilöstöasiat Ympäristöasiat Puunhankinta Vastuulliset liiketoimintatavat Asiakaslähtöisyys ja tehokas palveluorganisaatio. Arvoketjun hallinta. Henkilöstöhallinnon hyvät käytännöt, keskeinen asia etenkin eettisessä sijoitustoiminnassa. Työolot, turvallisuus, terveys, hyvinvointi. Palkka. Jatkuvuus. Työn ja muun elämän tasapaino. Mielekäs työ. Kunnioitus. Yhtiön maine, menestys. Arvot, luotettavuus. Yrityksen kansainvälisyys. Ammattitaitoinen ostotoiminta. Tuotteiden ympäristötiedot. Ympäristöriskien hallinta. Hyvä maine. Vanhojen metsien suojelu. Työturvallisuus. Hyvä maine. Kannattavuus, jatkuvuus, kilpailukyky. Toimintojen laatu. Metsänomistajien elinkeinon ja tulojen turvaaminen. Asiakkaiden liiketoiminnan edistäminen ja heidän asiakaspalvelunsa tukeminen. Pitkäaikainen kumppanuus, luotettavuus, johdonmukaisuus. Vakaus suhdannekierron aikana. Tietoturva. Tuoteturvallisuus. Kannattavuus, tasaiset osingot. Avoin, läpinäkyvä ja luotettava sijoittajaviestintä. Hyvä hallintotapa, ylimmän johdon pätevyys ja palkkiot, riskienhallinta. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät hyvät käytännöt ja tulokset. Hyvä maine. Hyvä maine. Kannattavuus. Hyvä maine. Muut toimittajat Ammattitaitoinen ostotoiminta. Pitkäaikaiset, kannattavat ja luotettavat liikekumppanuudet. Laatuvaatimusten ja kustannusten tasapaino. Hyvä maine. Lähiyhteisöt, tuotantolaitosten naapurit Kansalaisjärjestöt, ympäristöjärjestöt Viranomaiset (valtio, ympäristö-, kilpailu-) Media Poliitikot Suuri yleisö Jatkuvuus, luotettavuus, turvallisuus, työllisyys. Vuorovaikutus paikallisyhteisön kanssa, esim. vierailut, yhteiset hankkeet, ohjelmat. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Työpaikkoja koskevat uutiset, henkilökohtaiset kertomukset. Henkilöstön vastuullinen kohtelu etenkin vähennettäessä työvoimaa. Ympäristönsuojelu ja turvallisuus. Haittatekijöiden minimointi (esim. melu, hajut ja liikenne). Vuorovaikutus. Lainsäädännön noudattaminen. Tapauskohtaiset vaatimukset. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Aluesuunnittelun huomioon ottaminen. Avoin, luotettava, monipuolinen ja ammattimainen ulkoinen viestintä. Vaikutukset työllisyyteen ja aluesuunnitteluun. Avoin ulkoinen viestintä. Kielteisten vaikutusten minimointi. Metsään perustuvan elinkeinon turvaaminen, taloudellinen toimeliaisuus. Ympäristönsuojelu, metsien virkistyskäyttö ja maisemanhoito, jokamiehenoikeudet. Vastuullinen toiminta, lainsäädännön noudattaminen. Luonnonarvojen säilyttäminen. Puunkäytön vähentäminen. Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen. Metsien virkistyskäyttö ja maisemanhoito, jokamiehenoikeudet. Työpaikkojen, palvelujen ja taloudellisen panoksen (verotus) jatkuvuus. Eettinen toiminta. Kilpailun rajoittamisen estäminen. Eettinen toiminta ja hyvä hallintotapa. Väärinkäytöksiä ei hyväksytä. Henkilöstön vastuullinen kohtelu etenkin vähennettäessä työvoimaa. Eettinen toiminta ja hyvä hallintotapa. Ei väärinkäytöksiä. 7

12 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Yhteiskuntavastuu osana M-realin toimintaa Ei juuri ole sellaista ihmistä, joka ei tavalla tai toisella käyttäisi paperia. Siksi paperin tuotannossa ja jakelussa on kyse suurista materiaalivirroista. Paperiteollisuus työllistää miljoonia ihmisiä suoraan tai välillisesti sekä vaikuttaa yhteiskuntaan monella muullakin tavalla. M-realilla on tuotantoa useissa Euroopan maissa ja sen myötä merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Tämä edellyttää myös vastuullisuutta. Sidosryhmät Määriteltäessä M-realin yhteiskuntavastuun periaatteita otettiin huomioon yhtiön arvojen ja eettisten näkökohtien lisäksi sidosryhmien odotukset. Tiedot näistä odotuksista saatiin M-realin konsernitoiminnoista, liiketoimintaalueilta ja paikallisilta yksiköiltä, ja ne perustuvat säännölliseen yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa. M-realissa käynnistetään alkaneena vuonna toimia sen varmistamiseksi, että sidosryhmiltä saatu palaute tulee tehokkaasti tietoon yhtiössä ja että tietoa käytetään hyväksi yhtiön suunnittelu- ja strategiaprosesseissa. Lisäksi varmistetaan, että kaikkien sidosryhmien kanssa ollaan yhteydessä järjestelmällisesti. M-realin arvot Vuoden 2001 aikana määritellyt ja vuonna 2002 julkistetut M-realin arvot ovat yhtiön yhteiskuntavastuun peruspilari. M-realin henkilöstö on perehdytetty arvoihin laajan koulutusohjelman avulla. Edut M-realin liiketoiminnalle Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen tuo M-realille seuraavia pitkän aikavälin etuja: luja pohja pitkäaikaisille liikesuhteille parempi kiinnostavuus työnantajana parempi uskottavuus ja maine. Sitoutuminen ja periaatteet M-realin yhteiskuntavastuusitoumus viimeisteltiin vuonna 2004, ja konsernin johtokunta hyväksyi yhteiskuntavastuun periaatteiden luonnoksen helmikuussa Periaatteita tarkennettiin laajan sisäisen arvioinnin perusteella, ja saatua palautetta hyödynnetään myös päätettäessä yhteiskuntavastuuseen liittyvistä käytännön toimista. M-realin yhteiskuntavastuun periaatteita koskevan sisäisen arvioinnin keskeiset tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti: Kaikkia ehdotettuja periaatteita pidettiin tärkeinä. Suurimpina haasteina pidettiin yhtiön kannattavuutta ja kestävää puunhankintaa. Yhteiskuntavastuun toteuttaminen ei saisi lisätä byrokratiaa. Pelkkä sitoutuminen ei riitä käytäntö ratkaisee. Etuja: edistää vuorovaikutusta paikallisten sidosryhmien kanssa, parantaa yhtiön mainetta, tukee myyntiä ja markkinointia, parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Yhtiön ylimmän johdon on osoitettava tukensa sitoutumisellaan ja esimerkillään, yhdenmukaisilla mutta joustavilla ohjeilla ja selkeällä liiketoimintastrategialla. Pääkonttorin tulee tuottaa korkealaatuista tiedotusmateriaalia yhtiön henkilöstölle ja asiakkaille. M-realin hallitus hyväksyi yhteiskuntavastuusitoumuksen ja periaatteet 12. tammikuuta 2005 (ks. etukannen sisäpuoli). Arvot M-realissa käynnistettiin vuonna 2001 ylimmän johdon aloitteesta hanke, jonka tarkoituksena oli luoda koko yhtiön työntekijöille yhteiset arvot. Prosessin lopputuloksena johtokunta määritteli helmikuussa 2002 M-real-konsernin arvot seuraaviksi: Meillä ei ole raja-aitoja Tarkoitamme mitä sanomme, teemme niin kuin sanomme Kannustamme jokaista käyttämään kaikkia kykyjään Kunnioitamme toisiamme Arvojen on tarkoitus yhdistää M-realin henkilöstöä, jonka työskentely-ympäristö on kansainvälistynyt yhtiön kasvaessa liki kaksinkertaiseksi muutamassa vuodessa. Arvot ovat M-realin toiminnan perusta ja ne liittyvät läheisesti yhteiskuntavastuun käsitteeseen. Yhtiön arvojen mukaisesti M-realin työntekijät kuuntelevat toisiaan ja kohtelevat liikekumppaneitaan reilusti. He lupaavat vain sellaista, minkä voivat pitää. M-real tukee avointa viestintää, kannustaa yksittäisten työntekijöiden ja ryhmien aloitteita ja sallii virheistä oppimisen. 8

13 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sidosryhmät Osa liiketoimintaa Jatkuva parantaminen Arvot Raaka-aineiden ja energian säästeliäs käyttö Yhteinen vastuu YMPÄRISTÖ Tulos Lainsäädäntö YLEISTÄ SITOUTUMINEN Kestävä kehitys taloudellinen sosiaalinen ympäristö Global Compact Toteuttaminen & seuranta TALOUDELLINEN Avoin tiedotus Kestävä metsänhoito Lahjonnan vastaisuus Investoinnit SOSIAALINEN Yhtiön hallinnointi Mainonta ja sponsorointi Ihmisoikeudet Työhön liittyvät käytännöt Työterveys ja työturvallisuus Kulttuurit Mielekäs työ Toteutus M-realin hallitus on hyväksynyt myös yhteiskuntavastuuta koskevan toimintaohjelman. Siihen sisältyvät palautteen kerääminen sidosryhmiltä ja sen järjestelmällinen hyödyntäminen kehitettäessä yhtiön liiketoimintastrategiaa. Yhteiskuntavastuun keskeisiä osa-alueita koskevat vastuut on määritelty. Hallitus on myös päättänyt, että yhteiskuntavastuuseen liittyvistä tuloksista raportoidaan säännöllisesti yhtiön vuosiraportoinnin yhteydessä. Hallinta Yhteiskuntavastuun osa-alueiden hallinta perustuu siihen, että vastuut on integroitu M-realin nykyisiin toimintoihin ja toimintojen välillä varmistetaan tehokas yhteistyö. Yhteiskuntavastuuseen liittyvää työtä koordinoi M-realin yhteiskuntasuhdejohtaja, joka vastaa: yhteiskuntavastuupolitiikan kehittämisestä ja täytäntöönpanosta säännöllisestä yhteiskuntavastuuraportoinnista ja sen kehittämisestä järjestelmällisestä vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa ja sen kehittämisestä yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden tukemisesta ja koordinoinnista Seuraavat konsernitoiminnot vastaavat tarvittavien periaatteiden ja käytäntöjen kehittämisestä ja toteuttamisesta, tarvittavan organisaation ja verkostojen ylläpidosta ja luomisesta sekä yhteyksistä sidosryhmiin. hyvä hallintotapa (corporate governance) Hallituksen sihteeri konsernin maine Corporate Communications markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu Sales Services investoinnit Industrial Development alihankkijat Corporate Purchasing henkilöstö Human Resources työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi HR, Occupational Safety and Well-being ympäristövastuu Environmental Affairs riskienhallinta Risk Management kilpailuasiat Legal Affairs taloudellinen informaatio, tulevaisuuden näkymät Finance and Control Lisäksi M-realissa on määritelty seuraavat vastuualueet, jotka koskevat yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa: yliopistot, koulut, opiskelijat Human Resources tutkimuslaitokset, yliopistot Research and Development puunhankintaketju Industrial Development and Resources Kaikilla M-realin yksiköillä on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä, mikä varmistaa yhtiön yhteiskuntavastuun periaatteiden järjestelmällisen toteutuksen. Lisäksi työ- ja tuoteturvallisuutta koskevat asiat sisältyvät jo ennestään monien yksiköiden hallintajärjestelmiin. Yhteenveto kaikista hallintajärjestelmistä esitetään sivulla 48. Global Compact M-real edistää oman toimivaltansa rajoissa Global Compactin periaatteita. Global Compact on YK:n ja elinkeinoelämän yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää hyvää yrityskansalaisuutta kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöasioita ja lahjonnan vastaisuutta koskevan periaatteen avulla. Global Compactiin osallistuvien yritysten edellytetään tiedottavan sidosryhmilleen säännöllisesti näiden periaatteiden toteuttamisesta. M-real raportoi näistä asioista vuosikertomuksessaan ja yhteiskuntavastuuraportissaan sekä muiden tiedotuskanaviensa avulla, kuten esimerkiksi verkkosivuillaan. Lisäksi M-real toimittaa Global Compactin verkkosivuille linkin kyseisiin julkaisuihin. 9

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002:

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002: Vuosikertomus 22 M-real vuosikertomus 22: 1 Tietoja osakkeenomistajille 4 Keskeisiä tapahtumia vuonna 22 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 M-realin liiketoimintaympäristö 7M-realin strategia 8 M-realin toimialat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Julkaisun tilaukset: M-real Oyj Viestintä PL 20 02020 METSÄ Puh. 010 469 4552 Fax 010 469 4531 Sähköposti: communications@m-real.com Julkaisu löytyy myös PDF-muodossa

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2005 Tilinpäätösraportti M real lyhyesti n M real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2012 24.4.2013 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2012 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2012

Lisätiedot

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ BOARDIN STRATEGIA 6 TUOTTEET 8 CARTONBOARD 10 LINERBOARD AND PAPER 12 KESTÄVÄ KEHITYS 20 TILINPÄÄTÖS 87 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 92 EMOYHTIÖN

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportti

Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti 2005 GRI Organisational Stakeholder 2006 Sisällysluettelo Raportin sisällön esittely...3 Pääjohtajan katsaus...4 Perustietoja Kesko-konsernista...5 Yhteiskuntavastuun keskeiset

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2014 9.4.2015 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/80 Orion-konsernin GRI G3:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Raportin sisällön esittely

Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely 2 Keskon kolmas yhteiskuntavastuun raportti on laadittu Global Reporting Initiative organisaation (GRI) elokuussa 2002 julkaisemaa Sustainability Guidelines

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot Make it real. Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 a 2 Vuosi lyhyesti ja keskeisiä tapahtumia vuonna 2001 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 M-realin liiketoimintastrategia 5 M-realin toimintaympäristö 6M-realin

Lisätiedot

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka Vastuullinen liiketoiminta Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

13 % vuoteen 2012 mennessä. 5 % vuodessa vertailukelpoisin valuuttakurssein, mukaan lukien yritysostot 50 80 %

13 % vuoteen 2012 mennessä. 5 % vuodessa vertailukelpoisin valuuttakurssein, mukaan lukien yritysostot 50 80 % Sijoitetun pääoman tuotto Liikevaihto % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09 10 Sijoitetun pääoman (ROCE) tuotto vähintään 13 % vuoteen 2012 mennessä milj. e 2 000 1 600 1 200 800 400 0 06 07 08 09 10 % 20 15

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot