KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE"

Transkriptio

1 KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa OCCASIONAL PAPER 2C 2003

2 Kun opintie vie ulkomaille Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa Irma Garam OCCASIONAL PAPER 2c/2003 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO 1

3 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Julkaisusarjan ulkoasun suunnittelu M-L Muukka ISBN ISSN

4 Sisältö 1 Johdanto 6 2 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 11 3 Ulkomailla opiskelevat ja ulkomailla suoritettavat opinnot 13 4 Ulkomaille opiskelemaan? Perustelut ulkomailla opiskelulle Tiedon hankinta ja tietolähteet Hallinnolliset vaikeudet opiskelupaikan saamisessa 33 5 Ulkomailla opiskelu ja eläminen Opintojen rahoitus Opiskelun kustannukset Opiskelun ja elämisen puitteet Sopeutuminen opiskelumaahan ja -ympäristöön 44 6 Työelämä ja työelämään siirtyminen Opiskeluaikainen työssäkäynti Työnsaantimahdollisuudet tulevaisuudessa Ulkomailla suoritetun tutkinnon työmarkkina-arvo 55 7 Tulevaisuudensuunnitelmat Suunnitelmat tulevasta asuinmaasta Juuret vetävät Suomeen, työmahdollisuudet ulkomaille 64 8 Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa 69 Kirjallisuus ja lähteet 75 Liitteet 78 3

5 Esipuhe Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen keskeisimpiä elementtejä on opiskelijoiden liikkuvuus. Yleensä liikkuvat opiskelijat mielletään vaihto-opiskelijoiksi, jotka suorittavat tiettyyn vaihto-ohjelmaan perustuen osan tutkinnostaan ulkomaisessa korkeakoulussa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kokonaista korkeakoulututkintoa ulkomailla suorittavat ovat määrällisesti merkittävä osa kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta ja vähintään yhtä tärkeässä asemassa korkeakoulutuksen kansainvälistymisessä kuin vaihto-opiskelijatkin. Kansainvälistyminen opiskelijaliikkuvuuden muodossa integroitiin suomalaiseen korkeakoulupolitiikkaan 1980-luvun lopulla, joten 1990-lukua voisi kutsua kansainvälistymisen ensimmäiseksi vuosikymmeneksi. Koska painopiste oli vastavuoroisessa organisoidussa liikkuvuudessa, vuosikymmentä voi luonnehtia myös vaihto-opiskelun vuosikymmeneksi. Euroopan unionin vaihto-ohjelmat lippulaivana Sokrates/Erasmus, englanninkielinen koulutustarjonta ja kansainväliset opiskelijapalvelut loivat perustan opiskelijaliikkuvuuden nopealle kasvulle. Suomeen tulevien vaihto-opiskelijoiden määrä nousi kymmenessä vuodessa muutamasta sadasta 6000:een ja Suomesta ulkomaille lähteneiden määrä lähes nollapisteestä 7000 opiskelijaan. Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tutkimus on ollut toistaiseksi vähäistä ja keskittynyt lähinnä vaihto-opiskeluun. CIMOn toimesta on tutkittu ulkomaisten opiskelijoiden ja harjoittelijoiden Suomeen tulon motiiveja ja kokemuksia Suomessa olon ajalta. (Hietaluoma 2001, Garam 2001, Aalto et.al. 2002). Korkeakouluissa tehdyissä opinnäytetöissä on selvitetty muun muassa vaihtoon lähdön syitä, ulkomaanjakson antia henkilökohtaisena ja opiskelukokemuksena sekä vaihtoon osallistumisen esteitä. Tilastollisia tunnuslukuja lukuunottamatta tutkinto-opiskelusta ulkomailla tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia kiinnitti huomion kansainvälistymiskeskustelun valtavirrasta sivussa olleisiin kokonaista korkeakoulututkintoa suorittaviin ulkomaisiin opiskelijoihin. (Opetusministeriö 2001). Heitä on Suomessa hieman enemmän kuin vaihto-opiskelijoita, noin 7000, ja valtaosa on kotoisin Suomen naapurimaista Venäjältä, Ruotsista ja Virosta sekä Aasiasta Kiinasta. Mikä motivoi ulkomaisia opiskelijoita hakemaan korkeakoulututkintoa Suomesta, mikä painaa oman korkeakoulun valinnassa, miten ulkomaalaiset integroituvat suomalaiseen opiskeluympäristöön ja yhteiskuntaan? Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita opiskelumaassaan ovat myös ne 5000 suomalaista, jotka suorittavat tutkintoa ulkomaisessa korkeakoulussa, pääosin Britanniassa, Ruotsissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Virossa. Mikä saa suomalaiset valisemaan opiskelua kotimaassa kalliimman vaihtoehdon, onko ulkomailla opiskelevilla valmiuksia palata tutkinnon suorittamisen jälkeen Suomeen, mitkä ovat heidän käsityksensä ulkomailla opiskelun työmarkkina-arvosta? 4

6 Korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategiassa ulkomaiset tutkinto-opiskelijat nähdään yhtenä potentiaalisena tulevaisuuden työmarkkinavarantona. Toteutuessaan tämä edellyttäisi, että suomalaiset korkeakoulut ja yhteiskunta koetaan tarpeeksi vetovoimaisiksi ulkomaisten opiskelijoiden keskuudessa. Mitkä ovat korkeakoulujen valmiudet ja mahdollisuudet vastaanottaa enenevissä määrin ulkomaisia tutkinto-opiskelijota, miten korkeakoulujen käsitykset vahvuuksistaan ja kehittämisen alueista suhteutuvat opiskelijoiden näkemyksiin ja kokemuksiin? Vastauksia näihin kysymyksiin etsitään CIMOn ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön (Otus) yhteistyönä valmistuneissa kolmessa tutkimuksessa, joissa yhteisenä nimittäjänä on tutkintoon johtava opiskelu ulkomailla. Erikoissuunnittelija Pirjo Aalto tarkastelee selvityksessään korkeakoulujen ulkomaista tutkinto-opiskelua koskevia politiikkoja ja käytäntöjä. FT Taina Kinnusen tutkimuksen aiheena on ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen ja suomalaiseen korkeakouluyhteisöön. Tutkija Irma Garam tarkastelee suomalaisten tutkinto-opiskelua ulkomaisissa korkeakouluissa koulutusuran valinnan sekä koulutuksen työmarkkinarelevanssin näkökulmasta. Tekijät esittävät parhaat kiitoksensa opetusministeriölle ja Kansaneläkelaitoksen opintotutkikeskukselle hankkeelle osoitetusta tuesta. Kiitämme tutkimushankkeiden tukiryhmiin kuuluneita opetushallinnon, työhallinnon, korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen edustajia kiinnostuksesta ja kannustavasta palautteesta projektin edetessä. Kyselyihin vastanneille korkeakoulujen edustajille sekä suomalaisille ja ulkomaisille opiskelijoille esitämme lämpimät kiitokset aktiivisesta osallistumisesta. Osoitamme parhaat kiitoksemme Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle, joka antoi Otuksen tutkimuksen käyttöön oman vastaavan tutkimuksensa aineiston (Ally, Kulsoom (2002): Making a New Life. A Study of Foreign Degree Students in the University of Helsinki). Tekijät toivovat, että ulkomaista tutkinto-opiskelua kohtaan herännyt kiinnostus säilyy ja keskustelu aiheesta jatkuu edelleen. 5

7 1 Johdanto Suomalaiset ovat hakeneet oppia ulkomailta yliopistolaitoksen alkuajoista saakka. Alkuun ulkomailla opiskelu johtui kotimaisen yliopistokoulutuksen puuttumisesta. Kuitenkin jo varhain ulkomaista opinkäyntiä perusteltiin myös uusien vaikutteiden ja tasokkaamman opetuksen saamisella sekä kielitaidon kartuttamisella, eikä kotimaisten yliopistojen perustaminen juurikaan vähentänyt suomalaisten opiskelijoiden hakeutumista ulkomaille. (Nevala 1997; de Ridder-Symoens 1996, ; 1992, ) Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus voi tänä päivänä toteutua kahdella tavalla: pääosin korkeakoulujen organisoimana opiskelijavaihtona tai koko tutkinnon suorittamisena ulkomaisessa korkeakoulussa luku oli korkeakoulujen kansainvälistymisessä leimallisesti opiskelijavaihdon vuosikymmen: Opiskelijavaihdolle asetettiin kansalliset tavoitteet, siitä tuli osa korkeakoulujen tuloksellisuuskriteeristöä ja korkeakouluihin kehitettiin opiskelijavaihtoa tukevia hallinnollisia rakenteita. Erityisesti Euroopan unionin koulutusohjelmiin liittyminen lisäsi suomalaisopiskelijoiden mahdollisuuksia määräaikaiseen kansainväliseen liikkuvuuteen, mikä näkyi nopeasti kohoavina vaihto-opiskelija- ja harjoittelijamäärinä. Vaihto-opiskelun rinnalla koko ajan elänyt kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden toinen puoli, koko tutkinnon suorittaminen ulkomaisessa korkeakoulussa, on jäänyt vähemmälle huomiolle. Näin siitäkin huolimatta, että sekä ulkomaisten tutkinto-opiskelu Suomessa että suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomailla lisääntyivät määrällisesti 1990-luvulla. Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokonaismäärästä ulkomailla ei ole tarkkaa tietoa. Kansaneläkelaitos (KELA) tilastoi opintotukea ulkomaisiin opintoihin saavat, mutta tiedossa ei ole, kuinka moni suomalainen tämän lisäksi opiskelee ulkomailla vailla oikeutta suomalaiseen opintotukeen. Opintotuen saantiehtoja sekä sitä, kuinka hyvin ulkomaille opintotukea saavat edustavat ulkomailla opiskelevia, käsitellään tarkemmin luvussa 2. Lukuvuonna yhteensä 4702 korkeakouluopiskelijaa sai opintotukea tutkintoon johtaviin opintoihin ulkomailla. Keski-Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen lähes kolmekymmentä vuotta sitten tekemässä selvityksessä arvioitiin korkeakouluopiskelijoita olevan ulkomailla kaiken kaikkiaan noin 2 3 kertaa niin paljon kuin opintotukea saavia (Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus 1978, 126; ks. myös Komiteamietintö 1983:51, 11). Selvityksessä ei kuitenkaan perusteltu, millä laskelmilla arvioon oli päästy. Samassa selvityksessä pyrittiin tarkentamaan ulkomailla opiskelevien suomalaisten kokonaismäärää lähettämällä kysely yhteensä 12:een Ruotsin ja silloisen Saksan liittotasavallan oppilaitokseen. Tuloksena esitettiin, että Ruotsissa opiskelevien suomalaisten todellinen määrä on 67 % suurempi kuin opintotukea saavien määrä ja Saksassa 94 % suurempi eli lähes kaksinkertainen. Näiden lukujen pohjalta voi arvella ulkomailla opiskelevien määrän olevan hieman vajaat kaksi kertaa niin suuri kuin opintotukea saavien määrä. On kuitenkin todennäköistä, että Ruotsissa ja Saksassa on keskimääräistä enemmän ulkosuomalaisia, jolloin muiden maiden ottaminen mukaan tarkasteluun 6

8 vähentänee hieman ulkomailla opiskelevien suomalaisten määrää. Seuraavassa tarkastellaan ulkomailla opiskelevia opintotuen saajia Kansaneläkelaitoksen (KELA) opintoetuustilastojen valossa. Taulukossa 1 on esitetty kokonaismäärät suomalaisille opintotuen saajille ulkomailla lukuvuodesta lähtien. Luvut sisältävät kaikki koulutustasot. Ylivoimaisesti suurin osa (94% lukuvuonna ) opiskelee kuitenkin korkeakoulussa. Taulukko 1. Ulkomaille opintotukea saavien suomalaisopiskelijoiden lukumäärä vuosina 1981/ /02. Lähde: KELA Lukuvuosi Ulkomaille opintotukea saavien suomalaisopiskelijoiden lukumäärä 1981/ Muutos edelliseen vuoteen (lkm) 1982/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ulkomaille opintotukea saavien suomalaisopiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa luvun lopulta lähtien ulkomailla opiskelevien määrä on tasaisesti kasvanut ja erityisen voimakasta kasvu oli 90-luvun puolivälissä. Vuosituhannen vaihteessa kokonaismäärä on kuitenkin kääntynyt hienoiseen laskuun. Tämä heijastanee 90-luvun lopulla tapahtunutta ulkomaille lähtemiseen liittyvän innostuksen tasaantumista. Tutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärän kehittyminen myötäilee vaihto-opiskelijamäärien kehitystä. Lisääntyvien vaihtoväylien myötä myös Suomesta ulkomaille lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä kasvoi voimakkaasti 1990-luvun puolivälissä, kunnes tasaantui vuosituhannen vaihteessa (Aalto 2001; 2002). Vuonna 1978 julkaistu suomalaisten ulkomailla opiskelua käsittelevä selvitys antaa mahdollisuuden tarkastella ulkomaille opintotukea saavien määrän kehittymistä 1970-luvulla. Selvityksen mukaan keväällä 1972 opintotukea ulkomaille sai yhteensä 1373 opiskelijaa, joista 525 opiskeli korkeakoulussa. Kuusi vuotta myöhemmin keväällä 1978 kokonaismäärä oli kohonnut jo 3118 opiskelijaan, joista 2810 opiskeli korkeakouluissa. (Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus 1978, liite 1.) Näyttää siis siltä, että ulkomaille opintotukea saavien kokonaismäärä on kaiken kaikkiaan lisääntynyt, mutta kehitys on tapahtunut aaltoilevasti. Laskukaudet ajoittuvat ja 2000-lukujen alkuun. Mikäli ulkomailla opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden määrä suhteutetaan suomalaisiin yliopisto-opiskelijoihin 1, vuonna 2001 vajaat kolme (2,8) prosenttia kaikista suomalaisista yliopistoopiskelijoista suoritti tutkintoaan ulkomailla. Jos mukaan otetaan myös ammattikorkeakouluissa opiskelevat 2, vajaat kaksi (1,6) prosenttia suomalaisista korkeakouluopiskelijoista opiskeli ulkomailla. 1 Tiedot KOTA-tietokannasta 2 Tiedot AMKOTA-tietokannasta 7

9 1981/ / / / / / / / / /91 Britannia Ruotsi USA Saksa Viro Alankomaat Ranska Italia Norja Tanska Venäjä (NL) Kanada Australia Espanja Sveitsi Belgia Itävalta Unkari Thaimaa Islanti Turkki Chile Kiina Muut maat Yhteensä Taulukossa 2 on tarkasteltu ulkomailla opiskelua maittain. Britannia ja Ruotsi ovat tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituimmat opiskelumaat. Suosituimmat opiskelumaat kertovat siitä, mitä kieliä suomalaiset ovat koulussa oppineet: englantia, ruotsia, saksaa ja ranskaa. Alankomaissa on runsaasti englanninkielistä opetusta tarjolla (ks. Maiworm & Wächter 2002), mikä helpottaa ulkomaalaisten opiskelua maan korkeakouluissa. Kaiken kaikkiaan suomalaisten opiskelu ulkomailla on keskittynyt vahvasti muutamaan opiskelumaahan: viidessä suosituimmassa maassa opiskelee yli 80 prosenttia kaikista ulkomailla opiskelevista. Ruotsi ja Saksa ovat olleet suomalaisten suosimia opiskelumaita 1970-luvulta lähtien (Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus 1978, liite 1). Yhdysvalloissa opiskelu yleistyi 1980-luvulla, Britannian ja Viron suosio opiskelumaana kasvoi vasta 90-luvulla. Taulukossa 3 on tarkasteltu ulkomaille opintotukea saavia korkeakouluopiskelijoita koulutusaloittain. Vertailun vuoksi rinnalle on otettu KOTA-tietokannasta Suomen yliopistoissa opiskelevien jakautuminen koulutusaloittain. KE- LA:n opintoetuustilastoja ja KOTA-tietokannan tietoja rinnakkain tarkasteltaessa on kuitenkin huomattava, etteivät luvut ole keskenään täysin 8

10 1991/ / / / / / / / / / /02 % (01/02) vertailukelpoiset 3. Luvut tarjoavat kuitenkin suuntaa-antavaa tietoa ulkomailla opiskelun yleisyydestä eri aloilla. Ulkomailla suomalaiset opiskelevat yleisimmin yhteiskuntatieteitä, kauppatieteitä, humanistisia aineita (kielet mukaan luettuna) ja taideaineita. Verratessa ulkomailla ja Suomessa opiskelevien aloittaista jakautumista erottuvat taidealat selke- Taulukko 2. Ulkomailla opiskelevat suomalaiset maittain 1981/ /02. Lähde: KELA ästi joukosta. Taidealoja opiskelevia on ulkomailla huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Vastaavasti tekniikka ja matemaattis-luonnontieteelliset alat erottuvat joukosta siten, että niitä ei juurikaan opiskella ulkomailla. Lisäksi myös yhteiskunta-, oikeus- ja 3 KOTA-tietokanta käsittää ainoastaan yliopisto-opiskelijat, kun taas ulkomailla opiskelevien joukossa voi olla mukana myös ammattikorkeakouluja vastaavissa oppilaitoksissa opiskelevia. Lisäksi KELA:n tilastoissa tuntemattomien alojen suuri määrä vääristänee jakaumaa. KELA:n opintoetuustilastojen ja KOTA-tietokannan koulutusalaluokitukset eivät myöskään ole kaikilta osin täysin yhtenevät. Esimerkiksi muu kasvatustieteellinen koulutus kuin opettajakoulutus on KELA:n tilastoissa luokiteltu yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin, mikä vaikeuttaa näiden luokkien vertailtavuutta KOTA-tietoihin. KOTA-tiedoissa erikseen luokiteltu psykologia on tässä yhdistetty luokkaan yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet. Hotelli-, ravintola- ja matkailualaa ei KOTA-tiedoissa ole lainkaan omana luokkanaan. 9

11 kauppatieteiden, liikunnan sekä lääketieteiden opiskelu on ulkomailla suhteellisesti hieman yleisempää kuin Suomessa. Kauppatieteet ja humanistinen ala ovat olleet suosituimpia ulkomailla opiskeltavia aloja jo 1970-luvulla (Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus 1978, liite 2), taidealat ja yhteiskuntatieteet nousivat suosituimpien koulutusalojen joukkoon 1990-luvulla. Liitteeseen 1 on kerätty ulkomaille opintotukea saavat aloittain 1990-luvun alusta lähtien. Taulukko 3. Ulkomaille opintotukea saavat korkeakouluopiskelijat koulutusaloittain 2001/02 (Lähde: KELA) sekä Suomessa opiskelevat yliopisto-opiskelijat koulutusaloittain 2001 (Lähde: KOTA) Opintoala Ulkomaille opintotukea saavat 2001/02 Lkm % Suomalaisissa yliopistoissa opiskelevat 2001 % Teologinen 41 0,8 1,6 Humanistinen ,1 16,4 Opettajakoulutus 138 2,9 8,7 Yhteiskunta- ja käyttäytymistiede ,1 11,2 Oikeustiede 185 4,0 2,9 Kauppatiede ,0 10,0 Liikunta 52 1,1 0,4 Terveydenhuolto 27 0,6 1,7 Lääketiede 244 5,2 4,7 Hammaslääketiede 39 0,8 0,3 Eläinlääketiede 58 1,2 0,3 Farmasia 5 0,1 1,0 Tekniikka 163 3,5 21,0 Matemaattis-luonnontieteellinen, ATK 250 5,3 14,8 Maa- ja metsätalous 16 0,3 2,1 Taidealat ,2 2,8 Hotelli, ravintola ja matkailu 91 1,9 Muu / tuntematon ,8 Yhteensä

12 2 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Käsillä olevan tutkimuksessa tarkastelun kohteena on suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa. Suomalaisten ulkomaista tutkinto-opiskelua tarkastellaan sekä koulutusuran valinnan näkökulmasta että koulutuksen työmarkkinarelevanssin näkökulmasta. Huomio kiinnitetään erityisesti ulkomailla opiskelun syihin, opiskelijoiden valmiuteen palata Suomeen sekä käsityksiin omista työllistymismahdollisuuksista ja ulkomailla opiskelun työmarkkina-arvosta. Suomalaisia opiskelijoita ulkomaisissa korkeakouluissa on aikaisemmin tutkittu kahdessa selvityksessä: 1970-luvun lopulla Keski-Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen (1978) laatimassa selvityksessä sekä 1990-luvun alussa Jyväskylän yliopistossa valmistuneena sosiologian pro gradu -työssä (Heinänen 1992). Molemmat ovat luonteeltaan yleiskartoituksia: niissä tarkastellaan ulkomaille lähdön syitä, ulkomailla opiskelua ja elämistä sekä ensin mainitussa jossain määrin myös valmistumisen jälkeistä sijoittumista. Näiden tutkimusten tuloksia käytetään soveltuvin osin vertailukohtana tämän tutkimuksen tuloksille. Tutkittaessa suomalaisia opiskelijoita ulkomaisissa korkeakoulussa ongelmana on kohderyhmän tavoittaminen. Pyrkiessään itsenäisesti ulkomaiseen korkeakouluun opiskelijat eivät rekisteröidy tai tilastoidu Suomessa millään tavalla. Ainoa tapa tavoittaa ulkomailla opiskelijat on Kansaneläkelaitoksen (KELA) opintoetuustiedot. Suomen kansalaisen on mahdollista saada opintotukea ulkomailla tapahtuvaan korkeakouluopiskeluun, mikäli opiskelu on kokopäiväistä, tähtää maan koulutusjärjestelmässä hyväksyttyyn tutkintoon ja vastaa Suomessa tuettavia opintoja. KELA:n opintoetuustiedot ulkomaille opintotukea saavista opiskelijoista on ainoa saatavilla oleva estimaatti ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelevista suomalaisista 4. On kovin epätodennäköistä, että ulkomailla opiskelisi ilman opintotukea suuri määrä tukeen oikeutettuja henkilöitä. Opintotuki kun mielletään tänä päivänä opiskeluaikaan automaattisesti kuuluvaksi etuudeksi. Kaikki ulkomailla opiskelevat suomalaiset eivät ole kuitenkaan oikeutettuja opintotukeen. Esimerkiksi yhtämittaisesti yli kaksi vuotta ennen opintojen alkua ulkomailla asuneet putoavat pois suomalaisen opintotuen piiristä eivätkä näin ollen ole KELA:n opintoetuustietojen tavoitettavissa. KELA:n opintoetuustiedot ulkomaille opintotuen saajista eivät siis tarjoa edustavaa otosta suomalaisista korkeakouluopiskelijoista ulkomailla; siihen valikoituvat opiskelijat, joilla on vielä tuoreet yhteydet Suomeen. Toisaalta juuri nämä opiskelijat ovat käsillä olevan tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen joukko. Onhan esimerkiksi Suomeen palaaminen opintojen jälkeen heille todennäköisempi vaihtoehto kuin jo vuosia ulkomailla asuneille. Samoin ulkomaille opiskelemaan lähdön syiden tarkastelu ei ole järin mielekästä sellaisten henkilöiden tapauksessa, jotka ovat ennen opintoja asuneet jo vuosia ulkomailla. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä. Ulkomailla opiskelevat on haettu KELA:n opintotuen maksutiedoista poimimalla sellaiset opiskelijat, jotka saavat opintotukea muihin ulkomaisiin korkeakouluopintoihin kuin vaihto-ohjelmiin, joille on maksettu opintotukea vuoden 2002 aikana ja joilla on voimassa oleva osoite ulkomailla. Tällaisia henkilöitä löytyi yhteensä Kyselyloma- 4 Arvioista ulkomailla opiskelevien kokonaismäärästä ks. luku 1 11

13 ke (liite 2) lähetettiin heille kaikille. Lomakkeiden postitus suoritettiin KELA:n toimesta. Posti palautti väärän osoitteen vuoksi 362 lomaketta ja vastauksia saatiin 1068 kappaletta. Vastausprosentiksi saatiin siten 55 prosenttia. Vastausprosenttia on tarkasteltu maittain liitteessä 3. Lomakkeet tallennettiin SPSS-ohjelmalla. Tallennuksen suoritti HCI Productions Oy. Vastausten analysoinnissa käytettiin pääasiassa kuvailevia menetelmiä: ristiintaulukointia, korrelaatioita ja keskiarvovertailuja. Avovastaukset käsiteltiin sisällönanalyysin keinoin hakien usein toistuvia tyyppivastauksia ja luokittelemalla vastaukset eri tyyppeihin. Parhaillaan ulkomailla opiskelevien lisäksi tutkimuksessa haluttiin myös haastatella ulkomailta jo valmistuneita. Näin pyrittiin syventämään käsitystä ulkomailta paluun syistä sekä sitä, kuinka arvokkaana ulkomainen tutkinto näyttäytyy Suomeen palattua. Tätä varten haettiin KELA: n opintotuen maksutiedoista henkilöt, jotka ovat saaneet tukea muihin ulkomaisiin korkeakouluopintoihin kuin vaihto-ohjelmiin ja joille tukea on maksettu viimeisen kerran vuosina Ulkomailta valmistuneiden tavoittaminen opintotuen maksutiedoista osoittautui vaikeaksi. Vain 152 henkilön yhteystiedot saatiin poimittua. Heille lähetettiin pyyntö osallistua haastatteluun. Koska yhteydenottoja saatiin vain yhdeksän kappaletta, haettiin ulkomailla valmistuneiden yhteystietoja myös Opetushallituksesta, josta ulkomaisen tutkinnon suorittaneet voivat hakea tutkintonsa tunnustamista. Pyyntö osallistua haastatteluun lähetettiin yhteensä 36:lle ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamista hakeneelle. Henkilöt valittiin siten, että mukaan tuli Britanniassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Virossa, Saksassa ja Ranskassa opiskelleita, kuusi kustakin maasta. Tästä joukosta yhteydenottoja saatiin seitsemän. Kaiken kaikkiaan yhteydenottoja haastattelua varten tuli siten 16 kappaletta. Heistä seitsemää haastateltiin. Haastateltavat on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. Haastattelut toteutettiin käytännössä sähköpostitse käytynä keskusteluna, jossa tutkija lähetti sähköpostitse kysymyksiä liittyen pääasiassa Suomeen paluuseen opintojen jälkeen. Haastateltavan vastattua kysymyksiin hänelle saatettiin lähettää tarkentavia lisäkysymyksiä, joskus useammankin kerran. Yleensä tarkentavia kyselykierroksia oli yksi tai kaksi henkilöä kohti. Tutkimuksen raportointi etenee pääosin kysymyslomakkeen järjestystä noudattaen. Luvussa 3 lähdetään liikkeelle perustiedoista: keitä ulkomailla opiskelevat ovat ja mitä tutkintoja ulkomailla suoritetaan. Luvussa 4 pureudutaan ulkomaille lähdön syihin. Ajaako opiskelijoita ulkomaille vaihtelunhalu, kiinnostus opiskelumaata kohtaan, ilman opiskelupaikkaa Suomessa jääminen vai jokin muu? Lisäksi luvussa käsitellään myös tiedonhankintaa ulkomaisista opiskelumahdollisuuksista. Luvussa 5 tarkastellaan ulkomailla asumista ja elämistä. Tässä yhteydessä huomiota kiinnitetään opintojen rahoitukseen sekä ulkomailla opiskelun ja elämisen puitteisiin kuten kielitaitoon, ystäväpiiriin, asumistasoon, opintojen ja ohjauksen tasoon. Oman tarkastelunsa saavat myös kokemukset opiskelumaahan sopeutumisesta ja sopeutumiseen yhteydessä olevat tekijät. Luvussa 6 huomio kiinnitetään opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin sekä opiskelijoiden käsityksiin omista työllistymismahdollisuuksista. Olennaista tässä yhteydessä ovat opiskelijoiden käsitykset ulkomailla suoritetun tutkinnon arvosta työmarkkinoilla. Lopulta luvussa 7 katsotaan tulevaisuuteen. Mitä ulkomailla opiskelevat suunnittelevat tekevänsä opintojen jälkeen? Erityisenä kiinnostuksen kohteena tässä on opiskelijoiden halukkuus palata Suomeen ja tähän halukkuuteen liittyvät tekijät. Tuloksista raportoidessa vastaajista käytetään yksinkertaisuuden vuoksi usein termiä suomalaiset korkeakouluopiskelijat ulkomailla, vaikka tarkasti ottaen kyse on ulkomaisiin korkeakouluopintoihin opintotukea saavista suomalaisopiskelijoista. 12

14 3 Ulkomailla opiskelevat ja ulkomailla suoritettavat opinnot Opiskelumaat Tutkimukseen vastanneiden opiskelijoiden opiskelumaajakauma vastaa hyvin KELA:n tilastoja. Tässä suhteessa vastaajat edustavat hyvin suomalaisia opintotuen saajia ulkomailla. Britannia ja Ruotsi ovat yleisimmät opiskelumaat ja viiden suosituimman maan (Britannia, Ruotsi, Saksa, Yhdysvallat, Viro) osuus kaikista ulkomailla opiskelevista on hieman yli 80 prosenttia. Britanniassa ja Yhdysvalloissa opiskelevat ovat kyselyyn vastanneiden joukossa hieman aliedustettuja, Ruotsissa ja Saksassa opiskelevat hieman yliedustettuja. Koulutusalat Myös koulutusaloittain tarkasteltuna kyselyyn vastaajat edustavat hyvin KELA:n opintoetuustilaston antamaa kuvaa yleisimmistä ulkomailla opiskeltavista aloista. Humanistinen ala, yhteiskuntatiede ja kauppatiede muodostavat vastaajien joukossa kolme selvästi suurinta alaa. Myös taidealojen opiskelijoita on runsaasti. Tosin on huomattava, ettei kysymyslomakkeessa käytetty koulutusalajaottelu ole kaikin osin täysin yhtenevä KELA:n opintoetuustilastojen alajaottelun kanssa. Opiskelumaa Lkm % Britannia Ruotsi Saksa Yhdysvallat 70 7 Viro 42 4 Alankomaat 39 4 Ranska 24 2 Norja 21 2 Italia 16 2 Tanska 14 1 Belgia 12 1 Irlanti 12 1 Sveitsi 11 1 Espanja 9 1 Kanada 9 1 Unkari 7 1 Muu Euroopan maa 16 2 Muu Euroopan ulkopuolinen maa 10 1 Yhteensä Taulukko 4. Kyselyyn vastaajat opiskelumaittain

15 Taulukko 5. Vastaajat koulutusaloittain Koulutusala lkm % Teologia 14 1 Humanistinen Kasvatus 33 3 Yhteiskuntatiede Psykologia 47 4 Oikeustiede 45 4 Kauppatiede Liikunta 15 1 Terveydenhuolto 9 1 Lääketiede 78 7 Hammaslääketiede 7 1 Eläinlääketiede 17 2 Farmasia 1 0 Tekniikka 48 5 Matematiikka, luonnontiede 62 6 Maa- ja metsätalous 2 0 Taideteollisuus 53 5 Musiikki 46 4 Teatteri, tanssi 23 2 Kuvataide 26 2 Hotelli, matkailu, ravintola-ala 24 2 Muu ala 28 3 Yhteensä Kyselylomakkeessa koulutusalaa tiedusteltiin yliopistojen 20-luokkaisen alajaottelun avulla. Tilastollisen tarkastelun helpottamiseksi koulutusala on luokiteltu uudelleen 8-luokkaiseksi muuttujaksi taulukon 6 osoittamalla tavalla. Yksityiskohtaisempaa koulutusalaluokitusta käytetään vain, mikäli on tarvetta tarkastella jonkin yksittäisen alan erityispiirteitä. Opiskelumaat koulutusaloittain Taulukossa 7 on tarkasteltu eri koulutusaloilla opiskelevien jakautumista opiskelumaittain. Kaiken kaikkiaan eri aloilla opiskelevien maaprofiilit eivät poikkea toisistaan kovin suuresti: valtaosa opiskelee Britanniassa ja Ruotsissa, kohtalaisen moni myös Saksassa ja Yhdysvalloissa. Ainoan poikkeuksen muodostaa lääketiede, jota opiskellaan lähes pelkästään Ruotsissa, Virossa tai Saksassa. Taidealojen ja taidealojen sisällä erityisesti taideteollisuuden opiskelu on keskittynyt hieman keskimääräistä selvemmin Britanniaan. Taidealojen opiskelijat suosivat muita useammin myös Alankomaiden korkeakouluja. Kauppatiedettä opiskellaan puolestaan Yhdysvalloissa hieman keskimääräistä useammin. Taulukko 6. Uusi koulutusalaluokitus Koulutusala lkm % Humanistinen ja teologia Kasvatus ja psykologia 80 8 Yhteiskunta- ja oikeustieteet Kauppatiede Lääketieteet (myös hoitotiede ja farmasia) Tekniikka ja luonnontieteet (myös maa- ja metsätalous) Taideaineet Muut alat (myös liikunta sekä hotelli-, matkailu- ja ravintola-ala) 67 6 Yhteensä

16 Taulukko 7. Kyselyyn vastaajat koulutusaloittain maittain Yleisimmät opiskelumaat Kaikki alat Humanistinen ala ja teologia % (N=186) Kasvatus ja psykologia (N=80) Yhteiskuntaja oikeustiede % (N=197) Kauppatiede % (N=165) Britannia Ruotsi Saksa USA Viro Alankomaat Ranska Norja Italia Tanska Belgia Irlanti Sveitsi Espanja Kanada Unkari Muut maat Yhteensä Yleisimmät opiskelumaat Lääketieteet % (N=112) Tekniikka ja mat. luonnont. % (N=112) 15 Taidealat % (N=148) Muut alat % (N=67) Britannia Ruotsi Saksa USA Viro 25 3 Alankomaat Ranska Norja Italia 1 1 Tanska Belgia 1 Irlanti 2 2 Sveitsi 2 Espanja Kanada 1 2 Unkari 4 Muut maat 2 3 Yhteensä

17 Taulukko 8. Tutkinnon suorittamiseen ulkomailla tähtäävät opiskelijat tutkinnon tason mukaan Tutkinnon taso Lkm % Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti/bachelor) Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri/master) Jatkotutkinto (lisensiaatti/tohtori) 31 3 Muu tutkinto 85 9 Ei osaa sanoa 19 2 Yhteensä Ulkomailla suoritettu tutkinto Suurin osa (89%) kyselyyn vastanneista aikoo opiskella ulkomailla tutkintoon saakka. 35 vastaajaa (3%) tietää, ettei suorita tutkintoa nykyisessä opiskelupaikassa ja vajaa kymmenen prosenttia (7%) vastaajista ei vielä osannut sanoa, suorittaako tutkinnon vai ei. Taulukossa 8 on tarkasteltu niitä suomalaisopiskelijoita, jotka aikovat suorittaa tutkinnon nykyisessä opiskelupaikassaan. Heidät on jaoteltu tähtäimessä olevan tutkinnon tason mukaan. Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin kirjoittamaan sen tutkinnon nimi, johon opinnot tähtäävät. Alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti/ Bachelor -taso) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri/master -taso) suorittaminen on yhtä yleistä. Mediaanilla mitattuna alemman korkeakoulututkinnon suorittajat arvioivat opiskelunsa kestävän keskimäärin 3,5 vuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajat 4,5 vuotta. Taulukon 8 luokka muu tutkinto tarkoittaa tutkintoa, jota ei voi vastausten perusteella yksiselitteisesti asettaa kandidaatti-maisteri-tohtori -rakenteeseen. Esimerkiksi Ranskan yliopistoissa suoritettu nk. ensimmäisen syklin DEUG-tutkinto on tällainen. Kyseessä on maassa yleisesti hyväksytty kaksivuotinen tutkinto, joka ei kuitenkaan vastaa tasoltaan alempaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi joissakin vastauksissa tutkinto on kuvattu niin ylimalkaisesti (esim. muusikko), ettei niistä voi päätellä tutkinnon tasoa. Myös nämä vastaukset löytyvät kategoriasta muu tutkinto. Tähtäimessä olevan tutkinnon taso vaihtelee maittain. Erot heijastavat maiden erilaisia tutkintorakenteita. Britanniassa ja Irlannissa opiskelevista selvästi suurin osa (Britanniassa 71%, Irlannissa 92%) tähtää Bachelor-tasoiseen alempaan korkeakoulututkintoon. Myös Yhdysvalloissa opiskelevista yli puolet tavoittelee alempaa korkeakoulututkintoa. Tietenkin on mahdollista, että Bachelor-tasoisen alemman korkeakoulututkinnon suorittavat jatkavat opiskeluaan maisteritasolle. Saksassa, Ruotsissa ja Virossa opiskelevista suurin osa tavoittelee ylempää korkeakoulututkintoa. Suurin osa niistä, jotka eivät aio suorittaa tutkintoa nykyisessä opiskelupaikassaan, jatkavat opintojaan jossakin muussa oppilaitoksessa joko nykyisessä opiskelumaassaan tai Suomessa. 5 Ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi on tässä luokiteltu myös lisensiaatin tutkinto silloin, kun tutkinto toimii alan perustutkintona (esim. lääketieteen lisensiaatti). 16

18 Taulukko 9. Ylioppilastutkinnon suorittaminen Lkm % Yo-tutkinto Suomessa Vastaava kansainvälinen tutkinto (IB tms.) Suomessa 32 3 Yo-tutkintoa vastaava tutkinto ulkomailla 51 5 Ei tietoa, missä yo-tutkinto tai vast. suoritettu 15 1 Ei mainintaa yo-tutkinnon suorittamisesta 75 7 Yhteensä Aikaisemmat opinnot Taulukosta 9 näkyy, että suurin osa vastaajista on suorittanut tavallisen ylioppilastutkinnon Suomessa. Ulkomaille opintotukea saavien korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen opintoura ei pääsääntöisesti ala vielä lukioaikana. Taulukon 9 kohta ei mainintaa yo-tutkinnon suorittamisesta tarkoittaa joko sitä, että vastaaja ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa tai että hän ei ole maininnut sitä kyselylomakkeessa. Ulkomailla opiskelevat suomalaiset ovat jo valmiiksi kohtalaisen kouluttautuneita. Runsas neljäsosa (28 %) vastaajista on opiskellut aikaisemmin vastaavaa alaa jossain muussa oppilaitoksessa. Heistä kaksi kolmasosaa (67%) oli opiskellut alaa Suomessa. Yleensä Suomessa vastaavaa alaa oli opiskeltu joko avoimessa yliopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai erilaisissa kansanopistoissa. Lisäksi lähes neljäsosa (23%) vastaajista on jo suorittanut jonkin yleissivistävän koulutuksen jälkeisen tutkinnon, yleensä alemman korkeakoulututkinnon. Suurin osa (60%) yleissivistävän koulutuksen jälkeisistä tutkinnoista on suoritettu Suomessa. Ylempää korkeakoulututkintoa ulkomailla suorittavista lähes kolmasosalla (32%) on pohjalla jokin yleissivistävän koulutuksen jälkeinen tutkinto, yleensä joko alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto. Näistäkin yli puolet (52%) on suoritettu Suomessa. Moninkertainen kouluttautuminen näyttää hieman yleistyneen 1970-luvulta, sillä Keski-Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen (1978, 36) selvityksessä todettiin, että 11 prosentilla vuonna 1978 ulkomailla opiskelleista on jokin ammatillinen pohjakoulutus ulkomaille lähtiessä. Taulukko 10. Aikaisemmat tutkinnot, jotka suoritettu yleissivistävän lukiokoulutuksen jälkeen Alempaa kk-tutkintoa ulkomailla suorittavat Ylempää kk-tutkintoa ulkomailla suorittavat Kaikki vastaajat yhteensä Lkm % Lkm % Lkm % Ei aikaisempaa, yleissivistävän koulutuksen jälkeistä tutkintoa Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Ammatillinen perustutkinto Muu tutkinto Yhteensä Tutkinnot, joita ei pysty yksiselitteisesti asettamaan suomalaiseen tutkintorakenteeseen 17

19 Vastaajien ikä ja sukupuoli Ulkomailla opiskelevat suomalaiset ovat keskimäärin (mediaani) 23-vuotiaita. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista (69%) on vastaushetkellä iältään vuotiaita. Taulukko 11. Ulkomailla opiskelevat ikäryhmittäin Ikä % Yhteensä 100 Ulkomailla opiskelevat ovat iältään kohtalaisen nuoria. Kun Suomen yliopistoissa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavista neljännes on iältään vähintään 30-vuotias (Tilastokeskus 2003, 32), on tämän ikäisiä opiskelijoita ulkomailla vain muutama. Osittain ero saattaa selittyä sillä, että kyselyn vastaajat on poimittu KELA:n opintotukirekisteristä, ja iältään vanhemmat opiskelijat ovat nuorempia todennäköisemmin jo poistuneet opintotuen piiristä. Kyselyyn vastanneista yli kolme neljäsosaa (77%) on naisia. Naisten osuus vastaajien joukossa on hieman suurempi kuin KELA:n opintotukirekisteristä saadussa otoksessa, jossa naisia oli 74 prosenttia. Ulkomailla opiskelevat ovat kovin naisvaltainen joukko, selvästi naisvaltaisempi kuin suomalaiset korkeakouluopiskelijat kaiken kaikkiaan (Tilastokeskus 2003, 23, 30). Ulkomailla opiskelevien naisvaltaisuus ei ole uusi ilmiö, vaan vastaava havainto tehtiin jo 1970-luvulla (Keski- Suomen taloudellinen tutkimuskeskus 1978, 22). Suomalaisten naisten miehiä suurempi into lähteä ulkomaille opiskelemaan on huomattu myös vaihto-opiskelijoiden keskuudessa (esim. Aalto 2002, 7). Osaltaan naisten yliedustus ulkomailla opiskelevien joukossa liittyy eri koulutusalojen kansainvälisyyteen: juuri miesvaltaisilla tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla ulkomailla opiskelu on vähäistä. Aikaisempi kansainvälinen kokemus Ulkomailla opiskelevat suomalaiset ovat jo opiskelemaan lähtiessään kansainvälisesti varsin kokeneita. 27 prosenttia vastaajista oli asunut aikaisemminkin nykyisessä opiskelumaassa ja 45 prosenttia jossakin muualla ulkomailla. Kyselylomakkeessa haettiin nimenomaan pidempiaikaista ulkomailla asumista, ei pelkkiä lomamatkoja. Kaiken kaikkiaan 61 prosentilla oli kokemusta ulkomailla asumisesta joko nykyisessä opiskelumaassa tai muualla ulkomailla tai molempia - ennen opiskelemaan lähtöä. Vaikka vertailutietoa Suomessa opiskelevan kokemuksista ulkomailla asumisesta ei ole saatavilla, on prosenttiluku niin suuri, että kansainvälisen opiskelukokemuksen voi sanoa kasautuvan ennestäänkin jo varsin kansainvälisille nuorille. Vieraassa maassa asuminen tekee ulkomaisesta korkeakoulusta konkreettisen vaihtoehdon muiden opiskelupaikkojen joukossa. Yleisin ulkomailla asumisen syy oli vanhempien mukana ulkomailla asuminen. Runsas neljäsosa (28%) vastaajista tuli kansainvälisestä kotitaustasta: vanhempien työn, opiskelun, kotimaan tms. oli lapsena asuttu Suomen ulkopuolella. Seuraaviksi yleisimmät syyt olivat lukioaikainen vaihtooppilasvuosi, työskentely ulkomailla, opiskelu ulkomailla tai työskentely au pairina. Naisten miehiä suurempi aktiivisuus ulkomaille lähdön suhteen näyttää alkavan jo nuorena. Naisilla on miehiä useammin aikaisempaa kokemusta ulkomailla asumisesta. Ero ei ole kovin suuri, mutta tilastollisesti merkitsevä. Tytöt näyttävät olevan jo melko varhaisessa vaiheessa poikia Taulukko 12. Aikaisempi kokemus ulkomailla asumisesta sukupuolen mukaan % (N=1067) Naiset Miehet Aikaisempaa kokemusta ulkomailla asumisesta Ei aikaisempaa kokemusta Yhteensä

20 Taulukko 13. Perhe, puoliso, tyttö-poikaystävä tai sukulaisia opiskelumaassa Opiskelumaassa on Lkm % Oma perhe (puoliso ja lapsia) 14 1 (Avo)puoliso, tyttö- tai poikaystävä Sukulaisia (myös vanhemmat, sisarukset) Useita edellä mainituista 53 5 Ei sukulaisia, (avo)puolisoa, perhettä opiskelumassa Yhteensä Sukulaiset, perheenjäsenet tai puoliso opiskelumaassa kiinnostuneempia lähtemään ulkomaille vaikkapa vaihto-oppilaaksi tai kesätyöhön. Myös au pairina työskentely tarjoaa nimenomaan tytöille helpon ja turvallisen väylän lähteä töihin ulkomaille. Vastaajien vahvoja kontakteja ulkomaille ja nykyiseen opiskelumaahan korostaa myös se, että yli puolella oli opiskelumassa perheenjäseniä, sukulaisia, puoliso tai tyttö-/poikaystävä (taulukko 13). Tavallisia ystäviä ei ole tässä huomioitu lainkaan. 39 prosentilla vastaajista on opiskelumassa perhe, puoliso tai seurustelukumppani. 19

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Faktaa. Koulussa, yliopistossa, ulkomailla.

Faktaa. Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. A 05 Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. Tilastoja yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen kansainvälisestä oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta 04. Kansainvälisen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Ruotsi on suosittu opiskelumaa

Ruotsi on suosittu opiskelumaa OPISKELEMAAN RUOTSIIN 3.12.2009 Ruotsi on suosittu opiskelumaa Vuonna 2008 Ruotsi oli suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa 4. suosituin korkeakouluvaihdon kohdemaa Vuonna 2008 suomalaisista korkeakouluista

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen, n LUMA-keskus, kemian professori Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017 Meillä on oikeus tehdä valintoja, mutta valintojen seurauksia ei aina voi valita

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia EUROSTUDENT VI - SEMINAARI Petri Haltia 1.3.2016 Eurostudent FI = Opiskelijatutkimus 2014 Relevanssi kansalliselle koulutuspolitiikalle, Euroopan komissiolle, Bolognan prosessiin Suomen osuus Eurostudent

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta)

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta) Koulutus 2016 Opintojen kulku 2014 Tutkinnon suorittaminen nopeutui kaikissa koulutussektoreissa Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2014 tietojen mukaan 81 prosenttia lukiolaisista ja 66 prosenttia

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot