PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Päärakennus (Tähkä)/alakerran luokka esityslistan mukaiset asiat Yhtymähallituksen saapuvilla olleet ( ), poissa olleet (-) Yhtymähallitus Jäsen Varajäsen Rantanen Mika, pj. Aro Pekka, varapj. Lindell Maria Mattsson Kaj - Rautanen Hannu Kurkilahti Tomi, saapui klo aikana - Toivola Kirsi Kuparinen Heikki Triipponen Pia Muut osallistujat Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. Suominen Heikki, yhtymävaltuuston 1.vpj. Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Polviander Marjut, henkilöstöedustaja Mika Rantanen kokouksen puheenjohtaja Ulla Hiiri pöytäkirjanpitäjä

2 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 157 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika / 2013 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Paikka ja pvm Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen.

3 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 158 ASIALISTA Käsiteltävä asia no asia 124 KOKOUKSEN AVAAMINEN 125 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 126 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 127 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 128 POISTOSUUNNITELMAN TARKISTUS 129 KUNTAYHTYMÄN YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN PÄIVITYS 130 KALATALOUS- JAYMPÄRISTÖOPISTON NEUVOTTELUKUNTA 131 MAASEUTUOPISTON NEUVOTTELUKUNTA 132 SOSIAALI- JA TERVEYSOPISTON NEUVOTTELUKUNTA 133 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN TOTEUTUKSEN OPISKELIJA- TYÖVUOSIEN HAKU 134 ITÄMERI SITOUMUS 135 INVESTOINTIOSAN TARKISTUS/INVESTOINTIOHJELMA OPISKELIJAHUOLLON HYVINVOINTISUUNNITELMA 137 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKETOIMINNAN TILANNE- KATSAUS 138 OPISKELIJAHUOLLON OHJAUSRYHMÄ 139 Ei julkinen 140 Ei julkinen 141 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 142 ILMOITUSASIAT 143 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

4 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 126 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Pia Triipponen ja Pekka Aro. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pia Triipponen ja Pekka Aro. Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 127 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 160 POISTOSUUNNITELMAN TARKISTUS Yhtymähallitus 128 Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Yleisohjeen tarkoituksena on ohjata suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä kunnassa ja kuntayhtymässä sekä yhdenmukaistaa kunnissa/kuntayhtymissä käytettäviä poistoaikoja ja menetelmiä. Yksittäinen kunta/kuntayhtymä voi poiketa annetuista ohjeista perustellusta syystä. Tällöin sen on selostettava olennaiset poikkeamat liitetiedoissa. Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot tulee aktivoida ja poistaa vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta. Suunnitelman mukainen poistaminen edellyttää hyödykkeiden hankintamenon kirjaamista ennalta laaditut suunnitelman mukaan järjestelmällisesti kuluksi. Poistot tulee tehdä suunnitelman mukaisesti tilikauden tuloksesta riippumatta. Suunnitelmapoistot voidaan laskea tasapoisto- tai menojäännöspoistomenetelmällä. Poistosuunnitelman aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ryhmitellään tasetta koskevan yleisohjeen mukaisiin ryhmiin. Kuntajaoston suosituksen mukaan kunta/kuntayhtymä voi kirjata hyödykkeen hankintamenon kokonaan hankintatilikauden kuluksi, vaikka se tuottaa tuloa tai on palvelutoiminnan käytössä useamman tilikauden aikana, mikäli hankintameno ennen rahoitusosuuden vähentämistä alittaa enintään euroa (pienhankinta), eikä kirjaustavalla ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen eikä taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan. Kuntajaoston mukaan suunnitelmapoistojen perusteiden tulee olla valtuuston hyväksymiä joko hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä. Esityslistan liitteenä on Kuntajaoston poistoja koskeva yleisohje (liite n:o 49) Kuntajaosto suosittelee käytettäväksi poistoaikojen alarajoja. Liitteenä on myös esitys kuntayhtymän poistosuunnitelmaksi noudatettavaksi lukien (liite n:o 50). Ennen vuotta 2013 hankittujen hyödykkeiden osalta noudatetaan aiemmin voimassa olleen poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri, taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen n:o 50 mukaisen Peimarin koulutuskuntayhtymän poistosuunnitelman noudatettavaksi alkaen siten, että uusia poistoaikoja sovelletaan hankittavien hyödykkeiden osalta vuoden 2013 alusta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 161 KUNTAYHTYMÄN YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN PÄIVITYS Yhtymähallitus 129 Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksikkö tekee oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Tämän vuoksi hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kuntayhtymän tulee noudattaa julkisia hankintoja koskevaa yleistä hankintalakia (Laki julkisista hankinnoista, 348/07) ja erityisalojen hankintalakia (349/07) sekä asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankintaohjeistus on osa kuntayhtymän toiminnan säätelyä ja siten olennainen osa sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan toimivuus edellyttää, että ohjeistusta, sääntöjä ja säädöksiä noudatetaan. Ohjeita tulee kuitenkin tarkistaa ajoittain vastaamaan käytännön toimintaa. Kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet on hyväksytty yhtymävaltuuston käsittelyssä /10 (yhtymähallituksen käsittely /49 ). Johtoryhmä totesi kokouksessaan (kohta 9), että käytännön kokemusten perusteella hankintaohjeistusta on tarpeen joiltain osin tarkistaa ja perusti hankintaryhmän valmistelemaan asiaa. Todettiin, että työ olisi syytä tehdä hallinnon ja hankintoja tekevien yhteistyönä, joten ryhmän koostumus päätettiin seuraavasti: talousjohtaja Ulla Hiiri (kokoonkutsuja), toimistosihteeri Helinä Jakonen, kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen, tietohallintopäällikkö Lauri Vaura ja tiiminvetäjä Antti Forsman. Hankintaryhmä on käynyt ohjeistusta ja käytännön hankintaprosessia läpi ja todennut, että hankintoihin oikeutettujen sekä hankintapaikkojen määrää olisi syytä tarkastella kriittisesti. Lisäksi olisi syytä perehdyttää ja ohjeistaa paremmin hankintoja tekeviä. Hankintaohjeisiin päädyttiin esittämään eräitä toimintatapamuutoksia ja täsmennyksiä alle kansallisen hankintarajan oleviin hankintoihin, joista keskeisimmät ovat: alle euron hankinnoista ei hankintapäätöksiä (entinen käytäntö), mutta tilaus/hankintamenettely tulee tarvittaessa pystyä varmentamaan euron hankinnasta ei enää hankintapäätöksiä (viranhaltijapäätökset), mutta dokumentoitava ja dokumentointi laskun liitteeksi tai kommenttikenttään. Yli euron hankinnoista tulee entiseen tapaan tehdä hankintapäätös (viranhaltijapäätös) sekä sopimus. Lisäksi esitetään hankintarajoihin muutosta siten, että kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan hankintavaltuudet/hyväksymisoikeudet olisivat euroa (nyt e). Em. muutoksin päivitetyt yleiset hankintaohjeet olisivat voimassa lukien (liite n:o 51). Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

7 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 162 Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja kuntayhtymän hankinnoissa noudatettaviksi liitteen (liite n:o 51) mukaiset päivitetyt Peimarin koulutuskuntayhtymän Yleiset hankintaohjeet noudatettaviksi lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 163 KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTON NEUVOTTELUKUNTA Yhtymähallitus 130 Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 7 mukaisesti jokaisella opistolla on neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettamisesta päättää yhtymähallitus ao. rehtorin esityksestä. Neuvottelukuntaan kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiskelijoiden sekä asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Neuvottelukunnassa on 5-9 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii rehtori. Neuvottelukunta toimii alueellisena ja opiston koulutuksen ammatillisena edunvalvojana ja informaatiokanavana opistosta edustamiinsa sidosryhmiin sekä huolehtii työelämäsuhteiden kehittymisestä. Neuvottelukunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu toimia ammattiosaamisen toimielimenä, tehdä opiston kehittämistä ja investointeja koskevia ehdotuksia, tehdä tuotantotoimintaa koskevia kehittämisehdotuksia opetukselliset näkökohdat huomioiden ja lisäksi muut yhtymähallituksen määrittelemät tehtävät. Valmistelija: Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtori Mailis Kuuppo Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Kalatalous- ja ympäristöopiston neuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi väliseksi ajaksi: Jäsen Varajäsen Ranta-aho Kari Suominen Paavo Vesa Karttunen Chris Karppinen Sahlstén Olavi Vyyryläinen Jouni Laakkonen Mika Tobiasson Jukka Skytén-Suominen Irja Dernjatin Anja Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalousjohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalastusmestari, varajäsen Kalatalouden Keskusliitto ry, osastopäällikkö L-S Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja, varajäsen Kalastusyhtymä Sahlstén, kalastusyrittäjä Suomen Vapaa-ajan Kalastajain Keskusjärjestö, varajäsen Metsähallitus, ylitarkastaja Vattkast, maataloustyöntekijä, varajäsen Lännenpuolen Lohi ky, kalanviljely-yrittäjä Helsingin Kalansavustamo Oy, toimistopäällikkö, varajäsen

9 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 164 Setälä Jari Lerche Knut-Olof Katajamäki Arto Särkijärvi Helena Alexander Rättö Timo Rinne Riista- ja kalantutkimuslaitos/turku, tutkija Rehuraisio Oy, kehityspäällikkö, varajäsen opettajien edustaja opettajien varaedustaja opiskelijoiden edustaja opiskelijoiden varaedustaja Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajat neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi yhtymähallitus päättää valita Kari Ranta-ahon ja varapuheenjohtajaksi Irja Skytén-Suomisen. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin nimittämään uuden opiskelijaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta. OTE Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus valitsi neuvottelukuntaan yhtymähallituksen varsinaiseksi edustajaksi Kaj Mattssonin ja varaedustajaksi Maria Lindellin. valitut henkilöt

10 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 165 MAASEUTUOPISTON NEUVOTTELUKUNTA Yhtymähallitus 131 Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 7 mukaisesti jokaisella opistolla on neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettamisesta päättää yhtymähallitus ao. rehtorin esityksestä. Neuvottelukuntaan kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiskelijoiden sekä asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Neuvottelukunnassa on 5-9 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii rehtori. Neuvottelukunta toimii alueellisena ja opiston koulutuksen ammatillisena edunvalvojana ja informaatiokanavana opistosta edustamiinsa sidosryhmiin sekä huolehtii työelämäsuhteiden kehittymisestä. Neuvottelukunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu toimia ammattiosaamisen toimielimenä, tehdä opiston kehittämistä ja investointeja koskevia ehdotuksia, tehdä tuotantotoimintaa koskevia kehittämisehdotuksia opetukselliset näkökohdat huomioiden ja lisäksi muut yhtymähallituksen määrittelemät tehtävät. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää asettaa maaseutuopiston neuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi väliseksi ajaksi: jäsen henkilökohtainen varajäsen Inkeri Kauppila-Numminen, Kauppilan puutarha Timo Salminen, Kultaranta Pertti Hemmilä, Metsä ja energia Hemmilä Pasi Heino, metsäkoneyrittäjä Paavo Myllymäki, MTK V-S, toim. johtaja Timo Lehtinen, maatalousyrittäjä Jaana Itälä-Laine, Valonia, suun.päällikkö Marjukka Kulmala, Kaiturin tila Sanna Vieras, eläinyrittäjä Ann-Brit Schuler, eläinyrittäjä Reeta Rouhiainen, Koroisten puutarha Esko Holma, puutarhayrittäjä Timo Teinilä, tiiminvetäjä Elina Torvinen, opettaja Katja Korkeamäki, opiskelija Tuorla Sanna Vuorio, opiskelija Paimio Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajat neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi yhtymähallitus päättää valita Inkeri Kauppila- Nummisen ja varapuheenjohtajaksi Reeta Rouhiaisen. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskelijaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta.

11 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 166 OTE Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus valitsi neuvottelukuntaan yhtymähallituksen varsinaiseksi edustajaksi Kirsi Toivolan ja varaedustajaksi Pekka Aron. valitut henkilöt

12 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 167 SOSIAALI- JA TERVEYSOPISTON NEUVOTTELUKUNTA Yhtymähallitus 132 Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 7 :n mukaisesti jokaisella opistolla on neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettamisesta päättää yhtymähallitus ao. rehtorin esityksestä. Neuvottelukuntaa kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiskelijoiden sekä asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Neuvottelukunnassa on 5 9 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii rehtori. Neuvottelukunta toimii alueellisena ja opiston koulutuksen ammatillisena edunvalvojana ja informaatiokanavana opistosta edustamiinsa sidosryhmiin sekä huolehtii työelämäsuhteiden kehittymisestä. Neuvottelukunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu toimia ammattiosaamisen toimielimenä, tehdä opiston kehittämistä ja investointeja koskevia ehdotuksia, tehdä tuotantotoimintaa koskevia kehittämisehdotuksia opetukselliset näkökohdat huomioiden ja lisäksi muut yhtymähallituksen määrittelemät tehtävät. Valmistelija: rehtori Maria Luoma-aho Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää asettaa sosiaali- ja terveysopiston neuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi väliseksi ajaksi: jäsen henkilökohtainen varajäsen Ritva Mutanen, Hovirinnan päiväkodin johtaja Kirsi Rokala, Kaarinan kaupungin hyvinvointipalvelut Minna Nieminen, Kaarinan palvelukeskukset Sari Kulta, Kaarinan palvelukeskukset Päivi Ström-Valo, Kaarinan terveyskeskus varajäsen ilmoitetaan myöh. Asko Mäki, opettaja Markku Hirvonen, opettaja Linda Hellen, opiskelija varajäsen ilm. myöh. Yksi jäsen ilm. myöh varajäsen ilm. myöh. Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajat neuvottelukuntaan. Yhtymähallitus päättää valita neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa Sosiaali- ja terveysopiston rehtorin nimittämään uuden opiskelijaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta.

13 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 168 Käsittely: Asian käsittelyn yhteydessä täydennettiin päätösehdotukseen seuraavat esitykset: Varsinaiseksi jäseneksi valitaan Sinikka Keinänen, Monitoimikeskus Tikli ja varajäseneksi Marja-Leena Virkki, Kaarinan kaupungin hyvinvointipalvelut sekä opiskelijajäsen Linda Hellenin varajäseneksi Sari Pirttimäki. Päivi Ström-Valon varajäsen ilmoitetaan myöhemmin. Sosiaali- ja terveysopiston neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Ritva Mutanen ja varapuheenjohtajaksi Minna Nieminen. OTE Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus valitsi neuvottelukuntaan yhtymähallituksen varsinaiseksi edustajaksi Pia Triipposen ja varaedustajaksi Hannu Rautasen. valitut henkilöt

14 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 169 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN TOTEUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN HAKU Yhtymähallitus 133 Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeellään OKM/244/522/2013 julistanut haettavaksi vuoden 2014 ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien, oppisopimuskoulutuksen ja muun määrärahan haun nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamista varten. Osana nuorisotakuuta hallitus käynnistää määräaikaisen ohjelman, jolla lisätään koulutusmahdollisuuksia aikaisemmin perusopetuksen päättäneille ja ilman toisen asteen koulutusta jääneille nuorille aikuisille. Ohjelman puitteissa heille tarjotaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ja niiden osiin valmistavaa koulutusta, ammatillista peruskoulutusta sekä opintojen hakeutumista ja opintojen suorittamista edesauttavaa ohjausta ja neuvontaa. Kohderyhmänä ovat vuotiaat ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevat noin nuorta aikuista. Hallitus on päättänyt kehyspäätöksessään kohdentaa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan yhteensä 183 miljoonaa euroa, josta 40 miljoonaa on kohdennettu vuodelle 2014 opetukseen sekä ohjaukseen ja hakevaan toimintaan 2 miljoonaa euroa. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, että koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä liitteiden n:o 52 ja 53 mukaisesti rahoitusta ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen 15 opiskelijatyövuotta vailla toisen asteen koulutusta jääneille nuorille aikuisille. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 170 ITÄMERI SITOUMUS Yhtymähallitus 134 Baltic Sea Action Group (BSAG) on suomalainen säätiö, jonka tavoitteena on Itämeren pelastaminen. Ilkka Herlin, Saara Kankaanrinta ja Anna Kotsalo-Mustonen perustivat säätiön vuonna Kolmikko työskenteli yhdessä John Nurmisen säätiön Pietarin jätevesihankkeessa vuonna Kun hanke saavutti vakaan vauhdin, Herlin, Kankaanrinta ja Kotsalo-Mustonen halusivat jatkaa Itämerityötä erilaisella lähestymistavalla. Baltic Sea Action Group (BSAG) on 2008 perustettu puolueeton säätiö, joka tuo yhteen kaikki Itämeren pelastamiseksi tarvittavat toimijat, myös korkeimmalla poliittisella tasolla. BSAG tekee rakentavaa, ratkaisukeskeistä yhteistyötä eri viranomaisten sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Säätiön toimintatapa ketjuttaa eri tahoja työskentelemään Itämeren ongelmien ratkaisemiseksi. BSAG tunnistaa ongelmien osa-alueita ja syy-yhteyksiä sekä saattaa yhteen ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisijat. Lähtökohtana on, että kaikki tekevät Itämeren hyväksi sitä, minkä parhaiten osaavat. Innovatiivisesta toimintatavasta hyötyvät niin Itämeri kuin työhön mukaan lähteneet tahotkin. BSAG:n työn kohteena ovat erityisesti maatalouden, merenkulun ja vaarallisten aineiden haitat. Toiminta perustuu tutkijoiden tuottamaan tietoon ja Itämeren suojelukomission HELCOM:in toimenpidesuunnitelmaan (Baltic Sea Action Plan). Työn levittämiseksi kaikkiin Itämeren maihin BSAG järjesti yhdessä tasavallan presidentin ja pääministerin kanssa Baltic Sea Action Summitin (BSAS) Helsingissä helmikuussa Julkilausumien sijaan tässä huippukokouksessa Itämeren maiden päämiehet sekä yli 140 yritystä ja tahoa sitoutuivat konkreettiseen työhön Itämeren hyväksi. Helsingin BSAS -huippukokous sai jatkoa Pietarissa Huhtikuuta 2013 pääministeri Medvedevin isännöimänä. Prosessi jatkuu, sitoumuksen tekijät lunastavat tekemiään sitoumuksia ja BSAG sekä seuraa vanhoja sitoumuksia, että hakee aktiivisesti uusia sitoumuksia Itämeren hyväksi. Baltic Sea Action Groupin toiminnan yksi keskeinen muoto on sitoumusten kerääminen yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä ihmisiltä. Sitoumus on konkreettinen teko Itämeren hyväksi, ja se edistää Itämerityötä joko suoraan tai välillisesti. Sitoumus on tapa julkisesti kertoa, mitä organisaatio on sitoutunut tekemään Itämeren hyväksi. Sitoumuksien edistymistä tarkkaillaan välitavoitteiden (milestone) avulla ja ne voivat olla osaamista, tuotteita, palveluja, rahaa tai oman toiminnan kehittämistä Itämerta hyödyttävällä tavalla. Hyvästä sitoumuksesta on hyötyä tekijälle ja se myös hyödyntää tämän omaa osaamista. Sitoumuspankissa sitoumukset kohdennetaan Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission HELCOMin toimintaohjelman osa-alueelle. Sitoumuksia kerätään ympäri Itämeren valuma-aluetta, siksi ne ovat englanninkielisiä.

16 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 171 Sitoumus Itämerelle on teko tai prosessi, joka vaikuttaa positiivisesti, joko suorasti tai epäsuorasti, Itämeren ekologiseen tasapainoon on sitoumuksen tekijältä uusi aloite tai teko jo suoritettuja toimia ei hyväksytä on konkreettinen ja välitavoitteet (milestone) ovat selvästi määriteltyjä voi olla yksittäinen teko, prosessien kehittämistä tai teknologian, asiantuntemuksen tai palveluiden käyttöön antamista voi olla taloudellista tai muun tyyppistä tukea Ammattiopisto Livian sitoumusta on valmisteltu maaseutuopiston maatalous- ja tuotantotiimien sekä BSAG säätiön kanssa. Sitoumuksella (liite n:o ) tehostamme ravinteiden kierrätystä koulutilalla ja vähennämme väkilannoitteiden käyttöä. Sitoudumme myös kokeilemaan viljelyteknisiä toimia ravinnehuuhtoumien pienentämiseksi ja otamme ravinteiden kierrätyksen mukaan opetukseen. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Livia tekee liitteenä (liite n:o 54) olevan Itämeri sitoumuksen. Käsittely: OTE Asian käsittelyn yhteydessä jäsen Kaj Mattsson esitti Heikki Kuparisen kannattaessa täydennettäväksi liitteeseen n:o 54 kohtaan : Julkaisemme vuosittain koulutilan ravinnetaseen.. tilalta poistuvat ravinteet seuraavan lisäyksen: Lisäksi esitetään kalatalous- ja ympäristöopiston kalastuksen mukana Itämerestä poistuvien ravinteiden määrä. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Baltic Sea Action Group

17 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 172 INVESTOINTIOSAN TARKISTUS/INVESTOINTIOHJELMA 2013 Yhtymähallitus 135 Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille sekä vuoden 2013 talousarvio investointiosineen hyväksyttiin Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa /5. Alustava investointiohjelma vuodelle 2013 käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa /21 /liite n:o 12. Investointiohjelman muutoksia ja määrärahamuutostarpeita on käsitelty yhtymähallituksen kokouksissa /50 (Tuorlan hakelaitos), (Sosiaali- ja terveysopisto/kiesikatu 3 kiinteistön hankinta) sekä /66 ( euroan määrärahan siirto hankkeelta maataloustiimin henkilöstötilojen muutos hankkeelle lietesäiliön rakentaminen ). Yhtymähallitus on esittänyt ja yhtymävaltuusto hyväksynyt investointiosan määrärahatarpeiden muutokset seuraavasti: 14 : Tuorlan hakelaitos. Talousarvion muutos 1,5 miljoonan euron lisämääräraha siten, että arviot maksueristä olivat vuodelle ,0 milj euroa ja vuodelle ,5 milj.euroa. 15 : Kiesikatu 3, Sosiaali- ja terveysopiston opetustilat. Talousarvioon lisättiin 2, 1 miljoonan euron määräraha kiinteistön ostoa ja kunnostusta varten. Rakentamiseen liittyvien hankkeiden tilannetta on seurattu rakennustoimikunnassa, jonka kokouksista on tehty erilliset muistiot, jotka ovat nähtävillä mm. intrassa. Kiinteistöpäällikkö on tuonut rakennustoimikunnan tietoon muutostarpeita sekä hankkeisiin liittyen että erinäisten lisähankkeiden osalta. Suurempien hankkeiden (Tuorlan hakelaitos sekä Kiesikatu 3 kiinteistön remontointi ja kalustus) osalta on todettu mm. rakennuslupakäytännöstä ja aikatauluista johtuen, että hankkeiden aikataulutusta joudutaan muuttamaan siten, että vuosien 2013 ja 2014 keskinäisiä määrärahatarpeita tulee tarkastella uudelleen. Vuoden 2014 osalta muutokset on huomioitu talousarvion 2014 investointiosassa, jonka yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Investointiosaan ja -ohjelmaan on ollut tarpeen tehdä myös erinäisiä muita, pienempiä tarkistuksia ja lisäyksiä tai siirtoja investointiosasta käyttötalousosaan. Edellä mainitut muutokset on esitetty koontina oheisessa liitteessä (liite n:o 55). Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen (rakennustoimikunta) Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutetun investointiohjelman 2013 sekä esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2013 investointiosaan tarvittavat muutokset (liite n:o 55). Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 173 OPISKELIJAHUOLLON HYVINVOINTISUUNNITELMA Yhtymähallitus 136 Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan koulutuksenjärjestäjän omistajakuntien valtuustojen tulee hyväksyä opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma. Liitteenä (liite n:o 56) oleva Peimarin koulutuskuntayhtymän opiskelijahuollon hyvinvointisuunnitelma on valmisteltu yhdessä Paula Sundqvistin, Esko Poikelan ja Jukka Talkan kanssa. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Peimarin koulutuskuntayhtymän opiskelijahuollon hyvinvointisuunnitelman (liite n:o 56). Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 174 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKETOIMINNAN TILANNEKATSAUS Yhtymähallitus 137 Peimarin koulutuskuntayhtymällä/ammattiopisto Livialla on vuoden 2013 aikana ollut sekä kaikkien kolmen opiston yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kanssa toteuttamia hankkeita että eri opistojen alakohtaisia omien verkostojensa kanssa toteuttamia hankkeita. Vuoden 2013 aikana Peimarin koulutuskuntayhtymä on hallinnoinut useita ammattikalastuksen kehittämishankkeita ja ollut partnerina Cofreen ruokokylä- hankkeessa sekä Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushankkeessa. Maaseutuopisto toteuttaa Peimarin koulutuskuntayhtymän saamaa määräaikaista TY- KE -tehtävää Verkostossa Voimaa -hankkeen kautta Varsinais-Suomen alueella toimivien muiden TYKE -tehtävän saaneiden oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on järjestää infotilaisuuksia ja seminaareja sekä edistää maatilojen bioenergian käyttöä, tehdä bioenergiakatselmuksia ja antaa apua energiasuunnitteluun. Kansainvälisistä hankkeista on jatkettu partnerina vuonna 2012 alkaneen monikansallisen Impact of Human Activities on Aquatic Resources and Water Quality Comenius hankkeen toteutusta. Peimarin koulutuskuntayhtymä on partnerina myös syksyllä 2013 alkaneessa Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten yhteistyöhankkeessa Teachers working abroad TWA. Lisäksi on osallistuttu partnerina tai yhteistyökumppanina useisiin Varsinais-Suomen verkostoyhteistyöhankkeisiin, joiden tavoitteena on ollut henkilöstön ja työyhteisöjen osaamisen kehittäminen, opetus-, opiskelu- ja ohjausmenetelmien kehittäminen sekä ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen ja opintojen keskeyttämisen vähentäminen. Hankkeiden esittely on liitteenä n:o 57. Valmistelijat: Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtori Mailis Kuuppo, koulutus- ja hankesuunnittelija Essi Erävesi ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen selvityksen Peimarin koulutuskuntayhtymän hanketoiminnasta. Käsittely: Rehtori Mailis Kuuppo esitteli kuntayhtymän käynnissä olevat hankkeet. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 175 OPISKELIJAHUOLLON OHJAUSRYHMÄ Yhtymähallitus 138 Valmisteilla olevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan koulutuksenjärjestäjällä tulee olla opiskelijahuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja arvioida opiskelijahuoltoa. Opiskelijahuoltoryhmän tulee olla monialainen. Rehtoriryhmä on kokouksessaan sopinut, että ohjausryhmään kysytään Kaarinan opiskelijahuollon lääkäriä, opettajaedustajaa sosiaali- ja terveysopistosta ja opiskelijaedustajaa maaseutuopistosta. Lisäksi ohjausryhmään kuuluisivat kunkin opiston rehtorit ja yhtymähallituksen edustaja. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää asettaa Peimarin koulutuskuntayhtymän opiskelijahuollon ohjausryhmän jäseniksi väliseksi ajaksi: Eeva Uimonen, opiskelijahuollon lääkäri Marjo Silvan, opiskelijaedustaja Eeva Loukonen, opettajaedustaja Mailis Kuuppo, rehtori Maria Luoma-aho, rehtori Ilkka Harkkila, rehtori Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan ohjausryhmään. Yhtymähallituksen edustaja toimii samalla ohjausryhmän puheenjohtajana. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskelijaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta. OTE Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus valitsi edustajakseen ohjausryhmään Hannu Rautasen, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. valitut henkilöt

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 17.00 17.17 88 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 15.45 16.29 219 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto/Paimio Taatilantie

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 16.00 17.17 101 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2012

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2012 24.1.2012 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA 2012 6 YHTYMÄVALTUUSTON

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU ASIALISTA Kokouksen aika: tiistai klo 16.30 tutustuminen Sosiaali- ja terveysopiston tiloihin klo 17.15 esityslistan mukaiset kokousasiat paikka:

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 Yhtymähallitus 15.04.2014 Aika 15.04.2014 17:00-19:22 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 21.5.2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai 21.5.2014 klo

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 14 22 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot