Miten tietosuojavastaava voi auttaa? Kuntamarkkinat Kuka auttaa organisaation johtoa käytönvalvonnassa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten tietosuojavastaava voi auttaa? Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kuka auttaa organisaation johtoa käytönvalvonnassa?"

Transkriptio

1 Miten tietosuojavastaava voi auttaa? Kuntamarkkinat Kuka auttaa organisaation johtoa käytönvalvonnassa?

2 Esityksen sisältö Kuka puhuu? Tietoturva- ja tietosuojatyön organisointi TIEVA Tietosuojavastaavan rooli, asema ja tehtävät Käytönvalvonnan prosessit Väärinkäytökset Tutkimusta tietosuojavastaavan roolista Oppaita ja julkaisuja tietosuojatyön tueksi

3 Kuka puhuu? Helena Eronen: - pätkätöitä Joensuun maakunta-arkistossa arkistosihteeri PKSHP/Asiakirjahallinto arkistotoimen johtaja ja tietosuojavastaava PPSHP/Asiakirjahallinto kehittämispäällikkö ja tietosuojavastaava PSSHP/Tietohallinto alkaen - asiantuntijana Kanta-palveluiden määrittelytyössä ja käyttöönotossa - terveydenhuollon tietosuojan ohjausryhmän (TELLU) sihteeri - tietosuojavastaavien yhdistyksen (TIEVA) puheenjohtaja

4 Tietoturva- ja tietosuojatyön organisointi esim. KYS Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka on yhteinen KYS erva alueella Politiikka on valmisteltu yhteistyössä KYS ervassa ja vahvistettu 2013 Organisointi ja vastuut osiota ei tehty yhtaikaa, koska organisaatioiden nimikkeet erosivat merkittävästi, jolloin sama dokumentti ei toiminut yhteisenä, mutta sovittiin nämä tehtävät tietylle ammattihenkilölle sopiviksi

5 Tietoturvavastuuhenkilöt KYSissä Organisaation johto: rekisterinpitäjän vastuu Tietohallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö: tietoturva Tietosuojavastaava: tietosuoja Tietoturvan johtoryhmä linjaa tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat asiat Tietoturvatyöryhmä valmistelee asioita tietoturvan joryyn ja koordinoi SHP:n kokonaisuutta Arkistopäällikkö vastaa arkistotoimen tehtävästä Esimiehet vastaavat yksiköidensä tietoturvallisuudesta ja siitä, että henkilöstö tuntee tietoturvallisuuden perusasiat Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuuden toteutumisesta voimassaolevan lainsäädännön ja tietojen käsittelystä annettujen ohjeiden mukaisesti

6 Lainsäädäntötausta Miksi tietosuojavastaava? Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja ja apteekki sekä Kansaneläkelaitos ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus nimeävät tietosuojavastaavan Henkilötietolain (523/1999) mukaan henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste, johon merkitään rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterinpitäjän edustaja, jonka tulee huolehtia rekisteröityjen oikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojavastaava tulossa pakolliseksi muuallekin kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon

7 Mikä tietosuojavastaava on? Organisaation erityisasiantuntija Tietosuojavastaavan nimeäminen organisaatioon ei poista rekisterinpitäjänä olevan organisaation vastuuta Tietosuojavastaavan tehtävänä on auttaa rekisterinpitäjää sen velvoitteiden toteuttamisessa Auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan korkea tietosuojan taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille Tehtävänä on antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä

8 TIEVA Suomessa työskentelevien tietosuojavastaavien yhdistys TIEVA, tietosuojavastaavien nimi, on myös saamea ja tarkoittaa hiekkakumpua, harjua. Myös lyhenne tietosuojavastaavista. Nimi kuvastaa tietosuojan kasvavaa merkitystä Perustettu Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen alajaosto Ensimmäinen puheenjohtaja Kirsi-Marja Remes Sihteeri Hilkka Karivuo 2010 Puheenjohtajaksi Helena Eronen 2013 Tarjoaa koulutusta ja tietoa tietosuoja-asioissa sekä tukee tehtävänkuvaa ja auttaa tietosuojavastaavien verkostoitumisessa

9 Tietosuojavastaavan asema 1 Itsenäinen asema: tehtävät ja niihin liittyvät suunnittelu, seuranta ja raportointi saatava tehdä itsenäisesti Tietosuojavastaavan tulee tuntea organisaation asiakaspalvelu-, tietojenkäsittely- sekä asiakirjahallinnon prosessit ja niille asetettavat vaatimukset. Tietosuojavastaavan koulutuksesta tai ammattinimikkeestä ei varsinaisia määräyksiä, mutta: tulisi kuitenkin olla riittävä koulutus tehtäväänsä sekä mahdollisuus ylläpitää erityisammattitaitoaan Tulee olla mahdollisuus osallistua ja lausua käsityksensä organisaation suunnittelemista henkilötietojen käsittelyä koskevista hallinnollisista uudistuksista

10 Tietosuojavastaavan asema 2 Raportoi suoraan organisaation ylimmälle johdolle oltava suora yhteys organisaation johtoon tietosuoja-asioissa Osallistuu riittävän varhain ja korkealla tasolla organisaatiossa käynnistyviin asiakaspalveluprosessien suunnittelu- ja kehittämistehtäviin Tietosuojavastaava voi toimia myös useamman organisaation tietosuojavastaavana jos: on tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa tehtävää useammassa organisaatiossa on huomioitu organisaatioiden koko ja samankaltaisuus, tietosuojavastaavan muiden tehtävien laajuus, mahdollisuudet perehtyä organisaatioiden henkilötietojen käsittelyyn käytännössä sekä toimia yhteistyössä eri organisaatioiden johdon ja henkilöstön apuna. Tietosuojavastaavan tehtävissä tulee noudattaa salassapitosäännöksiä.

11 Tietosuojavastaavan tehtävät 1 Osallistuu organisaation henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan Osallistuu rekisterinpitäjän hyväksymiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon tietosuoja- ja tietoturvakäsikirjat Seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä mm. käytönvalvonta

12 Tietosuojavastaavan tehtävät 2 Osallistuu rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen Tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa Toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin Raportoi organisaation johdolle tietosuojan (ja tietoturvallisuuden) tilasta ja kehittämistarpeista (sisäiset auditoinnit ja käytönvalvonta) Vastaa organisaation johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä

13 Käytönvalvonnan prosesseja ja miten tietosuojavastaava liittyy niihin?

14 Asiakasaloitteinen lokivalvonta 1

15 Asiakasaloitteinen lokivalvonta 2

16 Harkinnanvarainen lokivalvonta

17 Säännönmukainen lokivalvonta

18 Väärinkäytökset

19 Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Rikosoikeudelliset seuraamukset rikoslain mukaan henkilörekisteririkoksesta, vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta ja salassapitorikkomuksesta Vahingonkorvausvelvollisuus: Rekisterinpitäjä on henkilötietolain 47 :n mukaan velvollinen korvaamaan sen taloudellisen ja muun vahingon, joka on aiheutunut rekisteröidylle tai muulle henkilölle henkilötietolain vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Kurinpidolliset seuraukset organisaation omien ohjeiden mukaisesti

20 Väärinkäyttötilanteet Henkilöstöhallinnon prosessi: Väärinkäyttöepäily syntyy Väärinkäytöstä epäillylle tulee antaa mahdolliseen vastineeseen Väärinkäyttötapauksista järjestetään kuulemistilaisuus Kuulemistilaisuudesta laaditaan pöytäkirja Kuulemistilaisuuden jälkeen esimies huolehtii sovittujen kurinpitomenettelyjen toimeenpanosta Sille, jonka tietoja on väärin perustein käytetty, ilmoitetaan väärinkäytöksestä

21 Sanktioprosessi

22 Tutkimusta Mirja Vilpponen: Tietosuojavastaavien rooli ja asema sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pro gradu tutkielma. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto. ItäSuomen yliopisto. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Tutkimuksen taustalla tutkijan oma tehtävä Joensuun kaupungin tietosuojavastaavana. Tietosuojavastaavan tehtävä tuli lakisääteiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa 2007 eikä siitä oltu tehty tutkimuksia Tutkimuksen tavoitteena tietosuojavastaavan työn tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä työn kehittämiskohteiden löytäminen Millainen on tietosuojavastaavan rooli ja asema sosiaali- ja terveydenhuollossa? Millaisena tietosuojavastaavat kokevat tehtävänsä?

23 Tutkimustuloksia: Tiedot ja taidot Koulutuksen riittämättömyys käytännön työ, lakiasiat, dokumenttien laatiminen, sosiaalihuollon ts-asiat Tehtävään saatu koulutus Osaava tietosuojavastaava (Itä-Suomen yliopisto) tietosuojavastaavien lakikoulutus TIEVAn järjestämät koulutukset alueelliset koulutukset (SHP, eresepti, KanTa) omaan tutkintoon tai työhön liittyvä Monipuolinen osaaminen tutkintoa tärkeämpi lainsäädäntö, alan tuntemus, tietotekniikka, tietojärjestelmät

24 Tutkimustuloksia: Organisaation ja työympäristön vaikutus Työtehtävien määrittely puutteellista toimenkuva, vastuut ja valtuudet Toimintaresurssit riittämättömät työaikaa koulutusta johdon tukea Itsenäinen asema, vaikutusmahdollisuus toteutui työtä koskeva päätöksenteko, tehtäviin vaikuttaminen organisaation tietosuoja-asioihin vaikuttaminen tietosuoja-asioiden suunnitteluun osallistuminen

25 Tutkimustuloksia 3: Henkilökohtaiset ominaisuudet Luottamuksen ja varmuuden tunne suurin osa luottaa osaamiseensa ja kokee työn tärkeäksi Oppimisasenne hyvä, halu oppia Sopeutumiskyky ja uudet haasteet työ koetaan haasteelliseksi, kiinnostavaksi enimmäkseen positiiviseksi suurin osa uskoo selviytyvänsä tsv:n työn uusista haasteista

26 Tutkimustuloksia 4: Tietosuojavastaavien kokemuksia Työ on tärkeää, haasteellista, vaikeaa haasteellisuus positiivista ja palkitsevaa osa koki tehtävän aliarvostetuksi, näkymättömäksi, vastemieliseksi ongelmakohdat: riittämätön koulutus, toimintaresurssien puute, puutteet työtehtävienmäärittelyssä Asema on vahva ja arvostettu/ heikko, epämääräinen ja vakiintumaton pakollinen paha, toimintaa jarruttava tekijä

27 Tutkimustuloksia 5 Tietosuojavastaavan rooli monitahoinen, tärkeä, epäselvä asiantuntija, valvoja, kouluttaja, yhteyshenkilö tehtävä haasteellinen, vaatii monipuolista osaamista Asemaa heikentävät koulutuksen riittämättömyys toimintaresurssien puute työtehtävien epäselvyys Tietosuojavastaavan roolin kehittäminen osaamisen kehittäminen näkyvyyttä työhön selkeitä toimintamalleja ja toimintaohjeita lisää toimintaresursseja tehtävänkuvan määrittely

28 Miten tukea tietosuojavastaavaa? Tehtävien ja aseman määrittely ei pelkästään nimetä tietosuojavastaava vaan nimeämisvaiheessa käydään läpi tehtävät ja asema ja kirjataan ne nimeämispäätökseen Organisaation johdon tuki tärkeää suurin osa Suomen tietosuojavastaavista tekee tietosuojatyötä oman toimen ohella Tarvitaan käytännön työhön liittyvää koulutusta Riittävästi aikaa työtehtävien hoitoon oman toimen ohella vai kokoaikaisesti

29 Oppaita ja julkaisuja tietosuojatyön tueksi 1 Tietosuojavastaavan käsikirja (Andreasson, Koivisto, Ylipartanen 2013) Tietosuojavastaavan käsikirja osa 2 (Andreasson, Koivisto, Ylipartanen 2014) Henkilötietojen suoja (Pitkänen, Tiilikka, Warma 2013) Tietoturvaa toteuttamassa (Andreasson, Koivisto 2013) Tietosuoja terveydenhuollossa (Ylipartanen 2010) Tietosuoja kuntoon opas tietosuojavastuiden ja tehtävien organisointiin; ladattavissa tietokoneelle tai tilattavissa painettuna versiona Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelu ja ICT-varautuminen (Iivari, Laaksonen 2009) Vuoden tietoturvaopinnäytetyöt (http://www.tietoturva.org/tietoturvary/opinnaytetyo

30 Oppaita ja julkaisuja tietosuojatyön tueksi 2 Paljon asiantuntija/ammattikirjoja sekä koulutustarjontaa Paljon asiantuntija/ammattikirjoja sekä koulutustarjontaa Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän julkaisut Nixu Oy on Pohjoismaiden suurin tietoturvakonsultointiyritys. Nettisivuilla ilmaisia julkaisuja tarjolla

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi S T A K E S I N R A P O R T T E J A 5 / 2 0 0 7 tero tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi Periaatteet ja menetelmät Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi 3_08.indd 1 28.9.2008 12:51:27 Työfysioterapeutti 3/2008 sisällys 3 Hallituksen ilmoitustaulu 6 Työfysioterapeuttiyrittäjän monet haasteet 9 Onko sattumaa olemassa? 11 NES-konferenssi 13 Työkyky, Kansallinen

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2014 HPär 12.8.2014 Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA

Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Oulunkaaren kuntayhtymän toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus ja virheettömyys ovat

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA 41 Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus, toimintakyky,

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Lisätiedot

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Päivitetty 1/2013 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 2. YLEISET PERIAATTEET... 3 2.1 Amnestyn puolueettomuus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS 24.4.2012 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. MIKÄ ON TIETOTILINPÄÄTÖS 2. MIKSI TIETOTILINPÄÄTÖS KANNATTAA TEHDÄ 2.1. Tietotilinpäätös luottamuksen rakentajana

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot