LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I VALMISTEYHTEENVETO"

Transkriptio

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT TRIACELLUVAX on steriili yhdistelmärokote, joka sisältää alumiinihydroksidiin adsorboituja difteria- ja tetanustoksoideja sekä kolmea solutonta Bordetella pertussis -antigeenia isotonisessa natriumkloridiliuoksessa, jossa on tiomersaalia säilytysaineena. Yhden 0,5 ml:n annoksen antigeenipitoisuus on seuraava: difteriatoksoidi vähintään 30 IU tetanustoksoidi vähintään 40 IU geneettisesti detoksifioitu pertussistoksiini 5 mikrogrammaa FHA 2,5 mikrogrammaa pertaktiini 2,5 mikrogrammaa Difteria- ja tetanustoksoidit on valmistettu Corynebacterium diphtheriae - ja Clostridium tetani -viljelmissä. Ne on detoksifioitu formaldehydikäsittelyllä. Difteria-antigeenit on puhdistettu geneettisesti modifioidun B. pertussis -bakteerin viljelmistä. Rokotteen sisältämät kolme pertussisantigeenia ovat geneettisesti detoksifioitu pertussistoksiini (PT-9K/129G), joka on B. pertussis -bakteerin tärkein virulenssitekijä; filamenttihemagglutiniini (FHA) ja ulkokalvon proteiini, pertaktiinista (69K). Rokotteen FHA ja pertaktiini ovat villin tyypin antigeenien kaltaisia. 3. LÄÄKEMUOTO Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot TRIACELLUVAX on tarkoitettu 6 viikon 7 vuoden ikäisten lasten aktiiviseen immunisointiin kurkkumätää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää vastaan Annostus ja antotapa Yli 6 viikon ikäisten vauvojen primaariseen immunisointiin kuuluu kolmen annoksen sarja. Injektiot annetaan vähintään 1 kk:n välein. Vaihtoehtoisesti primaarinen immunisointiohjelma koostuu kolmen annoksen sarjasta. Injektiot annetaan 3, 5 ja 12 kk:n iässä. Lapsille, jotka on aiemmin immunisoitu antamalla kolmen annoksen sarja TRIACELLUVAX-rokotetta ensimmäisen 6 elinkuukauden aikana, voidaan antaa neljäs (tehoste) annos 6-12 kk kolmannen annoksen annon jälkeen. Lapsille, jotka on aiemmin immunisoitu antamalla kolmen annoksen sarja kokosolurokotetta ensimmäisen ikävuoden aikana, voidaan antaa ensimmäinen soluton TRIACELLUVAX-tehosterokotus toisen elinvuoden aikana ja toinen soluton TRIACELLUVAX-tehosterokotus 4-6 vuoden iässä. Lapsille, jotka on aiemmin immunisoitu antamalla joko neljän annoksen sarja kokosoluhinkuyskärokotetta tai kolmen annoksen sarja kokosolurokotetta ja ensimmäinen soluton hinkuyskätehosterokotus toisen elinvuoden aikana, voidaan antaa TRIACELLUVAX-tehosterokotus 4-6 ikävuoden aikana.

3 Rokotusohjelmat tulee valita virallisten suositusten perusteella. 0,5 ml:n suuruinen annos annetaan intramuskulaarisesti, joko reiden etu-ulkosyrjälle tai pakaraan (vauvaikäisillä on varottava injisoimasta iskiashermoon). Vanhemmilla lapsilla injektio annetaan hartialihakseen. TRIACELLUVAX-rokotetta ei saa sekoittaa samassa ruiskussa muihin rokotteisiin. Rokoteinjektiot on annettava eri kohtiin. Trombosytopeniaa tai verenvuotosairauksia poteville lapsille rokote on annettava subkutaanisesti Kontraindikaatiot Yliherkkyys rokotteen vaikuttaville aineille tai apuaineille. TRIACELLUVAX-rokotus on vasta-aiheinen lapsilla, joilla on esiintynyt enkefalopatia 7 päivän kuluessa edellisen pertussisrokotetta sisältäneen rokoteannoksen jälkeen. Näissä tapauksissa rokotusohjelmaa on jatkettava difteria-tetanusyhdistelmärokotteilla, jotka eivät sisällä pertussisrokotetta. Mikäli lapsella on akuutti kuumesairaus, tulee TRIACELLUVAX-rokotus siirtää myöhempään ajankohtaan Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet TRIACELLUVAX-rokotetta ei milloinkaan saa antaa laskimonsisäisesti. Ennen rokotusta lapsen terveydentila on tutkittava ja selvitettävä aikaisemmat sairaudet. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota aikaisempien rokotusten yhteydessä mahdollisesti ilmenneisiin haittavaikutuksiin. Mikäli pertussisrokotteen antoon on aikaisemmin ajallisesti liittynyt jokin seuraavista haittavaikutuksista, on tarkkaan harkittava, voidaanko pertussisrokotusta jatkaa: Pyörtyminen tai šokin kaltainen tila (hypotonia-reagoimattomuusjakso) 48 tunnin sisällä rokottamisesta. Muilla syillä selittämätön, vähintään 40 C:n kuumereaktio 48 tunnin sisällä rokottamisesta. Vähintään 3 tuntia kestävä itkujakso 48 tunnin sisällä rokottamisesta. Kouristukset, joihin joko liittyy tai ei liity kuumetta, kolmen päivän sisällä rokottamisesta. Näissä tapauksissa tulee punnita rokotuksen antamaa hyötyä rokottamatta jättämisestä mahdollisesti koituviin riskeihin, esim. silloin, kun väestössä on suuri hinkuyskän ilmaantuvuus. Immuunivasteeltaan heikentyneillä lapsilla voi olla heikentynyt immuunivaste rokotteelle. Tätä voi esiintyä mm. immunosuppressiota aiheuttavan hoidon yhteydessä (mm. sädehoito, kortikosteroidit, antimetaboliitit, alkyloivat ja sytotoksiset valmisteet) tai synnynnäisen immuunipuutoksen tai HIV-infektioiden yhteydessä. Jos difteriatehosterokotusta ei anneta toisen elinvuoden aikana, kk:n rokotusohjelma on ilmeisesti puollettavissa. Kuten aina muulloinkin injisoitavien rokotteiden annon yhteydessä, on varauduttava hoitamaan rokotuksesta mahdollisesti aiheutuvia anafylaktisia reaktioita. Sen vuoksi on suositeltavaa, että lapset jäävät tarkkailtaviksi vähintään 30 minuutin ajaksi rokotuksen jälkeen Interaktiot muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut interaktiot TRIACELLUVAX-rokotetta voidaan antaa samanaikaisesti muiden lasten rokotteiden kanssa käytössä olevien rokotusohjelmien mukaisesti.

4 Kliinisissä tutkimuksissa, joissa allamainittuja rokotteita on annettu yhdessä TRIACELLUVAX-rokotteen kanssa, ei ole havaittu vaikutuksia niiden aiheuttamaan immuunivasteeseen. Näitä rokotteita ovat Hemophilus influenzae tyyppi b -yhdistelmärokote (sekä HbOC että PRP-T), hepatiitti B -rokote, MPR (MMR)-rokote (tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote) ja oraalinen poliorokote Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Ei sovellettavissa Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei sovellettavissa. TRIACELLUVAX on tarkoitettu vain pediatriseen käyttöön Haittavaikutukset Kliinisissä tutkimuksissa TRIACELLUVAX-rokotetta on annettu yli lapselle, etupäässä vauvoille. Yleisesti ottaen vertailevat tutkimukset ovat osoittaneet, että TRIACELLUVAX-rokotteella on difteria- ja tetanusrokotteeseen verrattavissa oleva turvallisuusprofiili ja että se on paremmin siedetty kuin kokosoluja sisältävät hinkuyskärokotteet. Yleisesti ilmenevät rokotuksen jälkeiset reaktiot, kuten kuume, ja rokotuskohdan punoitus, turvotus ja arkuus olivat harvinaisia ja lieviä. Kuten muidenkin rokotteiden annon yhteydesä, TRIACELLUVAX-rokotteenkin annon yhteydessä on todettu paikallisten haittavaikutusten insidenssien lisääntymistä neljännen annoksen annon jälkeen primaariseen ohjelmaan verrattuna. Vakavammat reaktiot, kuten hypotonis-hyporesponsiiviset episodit, 40 C:n rektaalilämpötila ja kouristukset olivat harvinaisia Yliannostus Ei ole raportoitu. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1. Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Yleiset systeemiset anti-infektiolääkkeet; bakteerirokotteet; hinkuyskärokote: ATC-koodi: J07A J. Käytettävissä oleva kliininen tieto puoltaa kk:n primaarista rokotusohjelmaa. Italiassa tehdyssä, rokotteen tehoa koskevassa tutkimuksessa TRIACELLUVAX-rokotteen antoon liittyi 84 %:nen (kaksisuuntainen 95 %:n luottamusväli 76,2 89,7 %) suoja kliinistä hinkuyskää vastaan WHO:n tapausmäärityksen perusteella (vähintään 21 vrk paroksymaalista yskää laboratoriovahvistuksin). Tämä vaikuttavuustutkimus perustuu keskimäärin 17,2 kuukauden seurantaan vauvoilla, joille annettiin 3 annoksen primaari-immunisointi 2, 4 ja 6 kuukauden iässä, ilman tehosteannosta. Ylimääräinen 9 kk:n seuranta (edelleen ilman tehosteannosta) osoitti samanlaisten vaikuttavuuslukujen jatkumisen (Italiassa tehdyn vaikuttavuustutkimuksen vaihe 2). Tässä tutkimuksessa % lapsista, joille annettiin kolme annosta TRIACELLUVAX-rokotetta, oli kurkkumädältä ja tetanukselta suojaavia vasta-ainetittereitä. Toisesta, Ruotsissa tehdyn rokotteen tehoa koskevasta tutkimuksesta saadut tulokset vahvistavat Italiassa tehdyn tutkimuksen tulokset ja osoittavat, että vaihtoehtoista immunisointiohjelmaa, johon kuuluu kolmen rokoteannoksen anto 3, 5 ja 12 kk:n iässä, voidaan myös käyttää primaari-immunisointiin TRIACELLUVAX-rokotteella Farmakokinetiikka Tuotteen laadun huomioon ottaen farmakokinetiikkaa koskevia tietoja ei sovelleta.

5 5.3. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Prekliinisissä tuloksissa, joihin sisältyi kerta-annosta, toistettuja annoksia ja paikallista sietokykyä koskevia tutkimuksia, ei ilmennyt odottamattomia tuloksia tai elintoksisuutta. Toistettuja annoksia koskevassa tutkimuksessa ei todettu hoitoon liittyviä vaikutuksia käytettäessä seuraavia parametrejä: kliiniset merkit, reaktiot pistoskohdassa, paino, ruumiin lämpötila, oftalmologinen tila, hematologia, kliininen kemia ja pääelinten makroskooppinen patologia. Histopatologinen tutkimus rajoitettiin siksi vain pistoskohtaan. Histopatologisia tutkimuksia ei suoritettu samaan kohtaan annettujen toistettujen pistosten jälken. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1. Apuaineet natriumkloridi alumiinihydroksidi tiomersaali (50 mikrogrammaa/0,2 ml) injektionesteisiin käytettävä vesi formaldehydi 6.2. Yhteensopimattomuus Rokotetta ei saa sekoittaa samassa ruiskussa muihin rokotteisiin Kestoaika 18 kuukautta Säilytys Säilytetään +2 ºC +8 C:n lämpötilassa jääkaapissa, valolta suojattuna. Ei saa päästää jäätymään Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) TRIACELLUVAX-rokotetta on saatavana 0,5 ml:n kerta-annoksena. Rokote on steriili suspensio, joka toimitetaan kirkkaassa, lasisessa esitäytetyssä tyyppi I:n (Ph. Eur.) männällä varustetussa injektioruiskussa (jossa on joko kiinteä neula tai jonka mukana toimitetaan erillinen injektioneula ruiskuun kiinnittämistä varten). Männän tulppa on kumia. Rokotetta on saatavana yhden, viiden ja kymmenen kerta-annosruiskun pakkauksissa Käyttö-, käsittely- ja hävittämisohjeet Anna rokotteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Ravista ruiskun sisältöä ja tarkasta, onko nesteessä hiukkasia. Jos nesteessä ilmenee hiukkasia, sitä ei saa käyttää. Käyttämättä jäänyt rokote on kaadettava viemäriin ja huuhdeltava runsaalla vedellä. Ruisku ja neula on pantava niitä varten tarkoitettuun jätesäiliöön. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA

6 CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, SIENA, Italia. 8. NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

7 LIITE II ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA SEKÄ TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET

8 A. VALMISTUSLUVAN HALTIJA Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja Chiron S. p. A., Via Fiorentina, Siena, Italia Valmistusluvan myöntänyt 14. maaliskuuta 1992 Ministero della Sanita, Lungotevere Ripa 1, Roma, Italia. B. TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET Lääkemääräys. [C. ERITYISVELVOITTEET Virallinen erän vapauttaminen: neuvoston direktiivin 89/342/ETY 4 artiklan mukaisesti virallisesta erän vapauttamisesta vastaa tähän tarkoitukseen nimetty virallinen laboratorio.]

9 LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

10 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT

11 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU ILMAN NEULAA (X 1 PAKKAUS) 1.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 1 kerta-annoksella täytetty injektioruisku ilman neulaa Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 1.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

12 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU ILMAN NEULAA (X 5 PAKKAUSTA) 2.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 5 kerta-annoksella täytettyä injektioruiskua ilman neulaa Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 2.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

13 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU ILMAN NEULAA (X 10 PAKKAUSTA) 3.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 10 kerta-annoksella täytettyä injektioruiskua ilman neulaa Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 3.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

14 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU, JOSSA KIINTEÄ NEULA (X 1 PAKKAUS) 4.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 1 kerta-annoksella täytetty injektioruisku, jossa kiinteä neula Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 4.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

15 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU, JOSSA KIINTEÄ NEULA (X 5 PAKKAUSTA) 5.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 5 kerta-annoksella täytettyä injektioruiskua, joissa kiinteä neula Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 5.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

16 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU, JOSSA KIINTEÄ NEULA (X 10 PAKKAUSTA) 6.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 10 kerta-annoksella täytettyä injektioruiskua, joissa kiinteä neula Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 6.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

17 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU, JOSSA ERILLINEN NEULA (X 1 PAKKAUS) 7.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 1 kerta-annoksella täytetty injektioruisku, jossa erillinen neula Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 7.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

18 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU, JOSSA ERILLINEN NEULA (X 5 PAKKAUSTA) 8.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 5 kerta-annoksella täytettyä injektioruiskua, joissa erillinen neula Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 8.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

19 TRIACELLUVAX-ROKOTETTA KERTA-ANNOKSEN SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY INJEKTIORUISKU, JOSSA ERILLINEN NEULA (X 10 PAKKAUSTA) 9.1. Ulkopakkaus TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. Lääkemuoto: Injektioneste, suspensio. Sisältö 0,5 ml (yksi annos), esitäytetty injektioruisku. 10 kerta-annoksella täytettyä injektioruiskua, joissa erillinen neula Koostumus: Yksi annos (0,5 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Difteriatoksoidia vähintään 30 IU, tetanustoksoidia vähintään 40 IU, PT9K/129G (geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia) 5 µg, filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 µg ja pertaktiinia 2,5 μg. Apuaineet: tiomersaali 50 μg, alumiinihydroksidi, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Antotapa: Lihaksensisäinen injektio. Säilytä +2 C +8 C:ssa, valolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ravistettava ennen käyttöä. Eränro: Myyntiluvan haltija: CHIRON S.p.A., Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia. Ei lasten ulottuville. Reseptilääke. Myyntiluvan numero: EU/ 9.2. Sisäpakkaus TRIACELLUVAX 1 annos (0,5 ml). Lihaksensisäiseen injektioon. Erä: CHIRON S.p.A., Siena, Italia.

20 B. PAKKAUSSELOSTE

21 PAKKAUSSELOSTE (esitäytetty injektioruisku) (TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokotetta saavien lasten vanhemmille tai huoltajille) PEREHDY HUOLELLISESTI TÄHÄN OHJELEHTISEEN ennen kuin lapsesi rokotetaan. Tässä ohjelehtisessä on yhteenveto lapsesi rokotetta koskevasta tiedosta. Jos sinulla on kysyttävää tai et ole oikein varma jostakin asiasta, käänny rokottavan lääkärin tai terveydenhoitajan puoleen. Varmista, että lapsesi saa kaikki ohjelmaan kuuluvat rokotukset. Mikäli rokotusohjelma jää kesken, sen antama suoja voi jäädä vajanaiseksi. Pidä tämä ohjelehtinen tallessa, jotta voit lukea sitä tarvittaessa uudelleen. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TRIACELLUVAX on kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote. 2. MINKÄLAINEN ROKOTE TRIACELLUVAX ON? TRIACELLUVAX sisältää vaikuttavina aineina: Vähintään 30 ky difteriatoksoidia, vähintään 40 ky tetanustoksoidia, 5 mikrogrammaa geneettisesti detoksifioitua pertussistoksiinia, 2,5 mikrogrammaa filamenttihemagglutiniinia (FHA) 2,5 mikrogrammaa pertaktiinia. Muut rokotteessa olevat aineet ovat: tiomersaali (säilyte), natriumkloridi, alumiinihydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja formaldehydi. Rokotetta on saatavana 1, 5 ja 10 esitäytetyn injektioruiskun pakkauksissa. Kukin esitäytetty injektioruisku sisältää 0,5 ml:n kerta-annoksen. Valmistaja ja myyntiluvan haltija: Chiron S.p.A., via Fiorentina 1, Siena, Italia. 3. MITÄ TÄMÄ ROKOTE SISÄLTÄÄ? Rokotteen vaikuttavat aineet ovat kurkkumätää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää aiheuttavista bakteereista peräisin olevia valkuaisaineita (joita kutsutaan antigeeneiksi). Tässä rokotteessa ei ole eläviä bakteereita. Se ei voi aiheuttaa kurkkumätää, jäykkäkouristusta tai hinkuyskää. Tämän rokotteen kurkkumätä- ja jäykkäkouristusantigeenit on valmistettu käyttäen samoja menetelmiä kuin muidenkin kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokotteiden valmistuksessa käytetään. TRIACELLUVAX-rokote poikkeaa kuitenkin muista hinkuyskärokotteista siten, että sen antigeenit on puhdistettu uudesta hinkuyskää aiheuttavasta bakteerikannasta. Tämä bakteeri tuottaa ei-toksista hinkuyskätoksiinia. 4. MIHIN ROKOTETTA KÄYTETÄÄN? TRIACELLUVAX on kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskäyhdistelmärokote. Rokote on injisoitava suspensio ja saatavana käyttövalmiina, kertakäyttöisenä kerta-annoksena injektioruiskussa tai kertaannoksena injektiopullossa. Se on tarkoitettu lapsille alkaen 6 viikon iästä alle kouluikäisiin. TRIACELLUVAX-rokotetta käytetään suojaamaan lasta kurkkumätää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää vastaan. Se kehittää lapsessa immuniteetin näitä sairauksia vastaan.

22 5. MITKÄ ASIAT ON TARKISTETTAVA ENNEN KUIN LAPSESI ROKOTETAAN TÄLLÄ ROKOTTEELLA? 5.1. Erityisiä varotoimia Sinun tulisi tietää seuraavista varotoimista ja tilanteista, jolloin lastasi ei tulisi rokottaa: Onko lapsellesi aikaisemmin annettu rokotetta, ja mikäli on, saiko lapsesi haittavaikutuksia tästä rokotteesta? Onko lapsesi allerginen (yliherkkä) jollekin rokotteen aineosalle? Onko lapsellasi jokin aivosairaus, -vamma tai -vika? Onko lapsellasi jokin tulehdus, kuumetta tai jokin muu sairaus (onko hän yskäinen, vilustunut tai flunssainen)? 5.2. Muut varotoimet Sinun ja lääkärin/terveydenhoitajan tulisi käydä läpi seuraavat asiat ennen kuin lapselle annetaan tätä rokotetta: Onko lapsellesi aikaisemmin annettu hinkuyskärokotetta, ja onko seuraavia reaktioita ilmennyt 48 tunnin sisällä rokotteen antamisesta? Onko lapsellesi kehittynyt korkea kuume? Onko lapsesi pyörtynyt tai ollut šokin kaltaisessa tilassa? Onko lapsesi itkenyt yli kolme tuntia? Onko lapsellasi ollut kouristuksia kolmen päivän sisällä hinkuyskärokotteen antamisesta? Onko lapsellasi verenvuotoja? Käyttääkö lapsesi lääkitystä tai onko hänelle äskettäin annettu jotakin muuta rokotetta? Jos vastaus yhteenkin näistä kysymyksistä on KYLLÄ, ILMOITA ASIASTA LÄÄKÄRILLE, sillä rokotusta on mahdollisesti siirrettävä tai rokottaminen ei ole lainkaan suositeltavaa. 6. MITEN TÄTÄ ROKOTETTA ANNETAAN? Lääkäri tai terveydenhoitaja antaa rokotuksen. TRIACELLUVAX-rokote ruiskutetaan tavallisimmin lapsen reiteen tai vanhemmilla lapsilla käsivarteen. Jos lapsellasi on esiintynyt verenvuotoja, on tästä kerrottava lääkärille tai terveydenhoitajalle ennen ruiskeen antoa, sillä näissä tapauksissa rokote on mahdollisesti ruiskutettava eri tavalla (ihon alle). Lapsellesi on annettava vähintään kolme annosta TRIACELLUVAX-rokotetta. Kolme ensimmäistä rokoteannosta annetaan kolmena erillisenä kertana noin kahden kuukauden väliajoin. Lääkäri ilmoittaa sinulle, mikäli lapsi tarvitsee enemmän kuin kolme rokoteannosta. On tärkeää noudattaa tarkoin lääkärin tai terveydenhoitajan antamia ohjeita seuraavista rokotuskerroista. Jos unohdat mennä lääkärin luokse uusintakäynnille suositeltuna ajankohtana, ota yhteys lääkäriin. TRIACELLUVAX-rokotetta voidaan antaa samalla kertaa kuin muita lasten rokotteita, rokote on tällöin kuitenkin annettava eri kohtiin. 7. MINKÄLAISIA SIVUVAIKUTUKSIA VOI ILMETÄ?

23 Lapsi saattaa tuntea kipua tai epämukavuutta pistoskohdassa. Pistoskohdassa voi myös ilmetä punotusta ja turvotusta. Muita reaktioita voivat olla epätavallinen itku, kuume, uneliaisuus, ärtyneisyys, syömisongelmat ja mahavaivat, kuten oksentelu ja/tai ripuli. Hyvin harvoin voi rokotteen ainesosille erittäin allerginen lapsi saada rokotteesta allergisen reaktion. Lääkärit ovat tietoisia allergisten reaktioiden mahdollisuudesta ja ovat varautuneet näiden reaktioiden hoitoon. Vakavammat reaktiot kuten kouristukset tai pyörtyminen tai shokin kaltainen tila ovat harvinaisia, ja niitä esiintyy huomattavasti vähemmän kuin kokosoluhinkuyskärokotetta saavilla lapsilla. Jos nämä reaktiot jatkuvat tai vaikeutuvat, on otettava yhteys LÄÄKÄRIIN. Jos huomaat muita, edellä mainitsemattomia sivuvaikutuksia, ota yhteys LÄÄKÄRIIN TAI APTEEKKIIN. 8. MITEN TÄTÄ ROKOTETTA ON SÄILYTETTÄVÄ? TRIACELLUVAX-rokotetta on säilytettävä +2 ºC +8 C:een lämpötilassa, jääkaapissa, valolta suojattuna, mieluiten alkuperäisessä pahvipakkauksessa. Sitä ei saa pakastaa. Rokotetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pahvipakkauksen ja ruiskun tai injektiopullon etikettiin. Ei lasten ulottuville. 9. MISTÄ ON SAATAVISSA ROKOTETTA KOSKEVAA LISÄTIETOA? Tässä ohjelehtisessä oleva rokotetta koskeva tieto ei ole täydellinen. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin asiaan liittyvästä, ota yhteys lääkäriin, jolla on käytettävissään kaikki rokotetta koskevat tiedot. Tämä ohjelehtinen koskee vain TRIACELLUVAX-rokotetta.

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEEVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEE IMI imenrix, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetyssä ruiskussa. Konjugoitu meningokokki A, C, W-135 ja Y rokote. 2. VAIKUTTAVAT AIEET JA

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 (13) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,030 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi purutabletti sisältää: Karprofeeni 50 mg Apuaineet: Nestemäinen maksa-aromi

Lisätiedot

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. PAKKAUSSELOSTE Gestinyl 20 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Gestinyl 30 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Etinyyliestradioli / gestodeeni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo.

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi inhalaatiojauhekapseli sisältää 22,5 mikrog tiotropiumbromidimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Karprofeeni 50 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Creon 10 000 enterokapseli, kova Creon 25 000 enterokapseli, kova Creon 40 000 enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Creon 10 000 enterokapseli,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa toisella puolella merkintä A1.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa toisella puolella merkintä A1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Anastrozol medac 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg anastrotsolia. Apuaineet:

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA CPMP/3258/03 1/11 EMEA 2004 Artikkeli 30 Viittaus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 10 25 kg 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Imidaklopridi Permetriini 100 mg/ml 500 mg/ml Apuaine:

Lisätiedot