VALMISTEYHTEENVETO. Suun kautta annettavaan aktiiviseen immunisaatioon Salmonella typhi -infektiota (lavantauti) vastaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Suun kautta annettavaan aktiiviseen immunisaatioon Salmonella typhi -infektiota (lavantauti) vastaan."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vivotif enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Vivotif -kerta-annos sisältää vähintään 2 x 10 9 elävää, heikennettyä ja kylmäkuivattua Salmonella typhi Ty21a Berna -kannan bakteeria. Apuaineet, ks LÄÄKEMUOTO Enterokapseli. Kaksivärinen valkoinen / vaaleanpunainen 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Suun kautta annettavaan aktiiviseen immunisaatioon Salmonella typhi -infektiota (lavantauti) vastaan. 4.2 Annostus ja antotapa Rokotus: Aikuisille ja lapsille viiden vuoden iästä alkaen: yksi Vivotif -rokoteannos (kapseli) 1., 3. ja 5. päivänä kylmän veden kera vähintään tuntia ennen ruokailua. Täydellinen rokotusohjelma käsittää 3 rokotekapselia, jotka otetaan suun kautta edellä kuvatusti. Jollei täydellistä rokotusohjelmaa ei noudateta, optimaalista immuunivastetta ei ehkä saavuteta. Rokotteen suojavaikutus alkaa noin 10 päivän kuluttua viimeisen rokoteannoksen ottamisesta. Uusintarokotus: Vivotif -rokotteelle ei ole määritetty optimaalista uusintarokotuksen aikataulua. Endeemisillä alueilla asuville suositellaan uusintarokotusta kolmen vuoden välein. Henkilöille, jotka matkustavat eiendeemiseltä alueelta endeemiselle alueelle, voidaan suositella uusintarokotusta joka vuosi. Uusintarokotus koostuu 3 kapselista, jotka otetaan joka toinen päivä, kuten primaarirokotuksessa. 4.3 Vasta-aiheet Allergiset reaktiot aiemman käytön yhteydessä. Yliherkkyys rokotemikrobikannalle tai muille valmisteen sisältämille aineille. Synnynnäinen tai hankittu immuunivajavuustila. Samanaikainen immunosuppressiivinen tai antimitoottinen lääkehoito. Äkillinen kuume- tai maha-suolikanavan sairaus. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Matkailijoiden on noudatettava kaikkia tarvittavia varotoimia Salmonella typhi -kontaktin tai sen saastuttaman ruoan tai veden välttämiseksi. 1

2 Vivotif -rokotetta ei saa ottaa äkillisissä kuumesairauksissa, äkillisissä maha-suolikanavan sairauksissa eikä antibioottihoidon aikana ja sen päättymistä seuraavina kolmena päivänä rokoteorganismien kasvun mahdollisen estymisen vuoksi. Ennalta suunnitellun malariaprofylaksin saa aloittaa yleensä vasta kun viimeisen Vivotif -annoksen ottamisesta on kulunut 3 päivää. Kliinisessä tutkimuksessa klorokiinin ja pyrimetamiinin/sulfadoksiinin annostelu ennen Vivotif - rokotteen ottamista ei kuitenkaan vaikuttanut rokotteen tuottamaan immuunivasteeseen. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Rokotuksen tuottama immuunivaste voi heikentyä, jos rokotetta käytetään samanaikaisesti sulfonamidien tai antibioottien kanssa (malarialääkkeet, ks kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Ei tiedetä, onko rokotteella interaktioita samanaikaisten rokotusten tai immunoglobuliinien annostelun kanssa. 4.6 Raskaus ja imetys Eläimillä ei ole tehty lisääntymistutkimuksia Vivotif -rokotteella. Ei tiedetä, aiheuttaako Vivotif - rokote sikiövaurioita, kun sitä annostellaan raskaana olevalle naiselle, tai vaikuttaako se hedelmällisyyteen. Käytettäessä rokotetta raskaana olevalla naisella tulee sen sikiölle mahdollisesti aiheuttamaa riskiä arvioida suhteessa Salmonella typhi -infektion riskiin. Koska ei tiedetä erittyykö Vivotif rintamaitoon, ei rokotteen käyttöä suositella imetyksen aikana. Muut salmonellalajit eivät tiettävästi erity äidinmaitoon, joten on kuitenkin luultavaa, että imetysaikana annettu rokotus ei vaikuta imeväiseen haitallisesti. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei rajoituksia. 4.8 Haittavaikutukset Ohimenevää lievää pahoinvointia, päänsärkyä, oksentelua, vatsakouristuksia, kuumetta, ripulia ja nokkosihottumaa voi esiintyä alle 0,1 prosentilla kaikista tapauksista. Kontrolloiduissa tutkimuksissa on annettu yli 1,4 miljoonaa Vivotif-kapselia. Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia: Gastrointestinaalinen kanava Vatsakipu Pahoinvointi Ripuli Oksentelu Kuume Päänsärky 2

3 Iho Ihottuma Mainitut haittavaikutukset hävisivät itsestään muutaman päivän kuluessa. Vakavia systeemisiä haittavaikutuksia ei havaittu. Postmarketing surveillance-tutkimuksista saadut tiedot vahvistavat, että haittavaikutukset ovat harvinaisia: välisenä aikana myytiin yli 122 miljoonaa Vivotif-kapselia, mikä vastaa noin 40 miljoonaa rokotusta. Tänä aikana ilmoitettiin 3,6 haittavaikutuksesta 100'000 immunisointia kohti. Seuraavia haittavaikutuksia esiintyi spontaanisti: Gastrointestinaalinen kanava Vatsakipu Ripuli Pahoinvointi Oksentelu Kuume Päänsärky Iho Ihoreaktiot, esim. dermatiitti, eksanteema, kutina ja nokkosohottuma Seuraavia oireita on esiintynyt yksittäisissä tapauksissa: Voimattomuus, huonovointisuus, väsymys, vilunväristykset Tuntoharhat, huimaus Lihakset/nevelet Nivelsärky, lihassärky Allergisia ja anafylaktisia oireita on raportoitu hyvin harvoissa tapauksissa. 4.9 Yliannostus 155 terveelle aikuiselle miehelle annettiin 5-8 Vivotif -rokoteannosta, jotka sisältävät 3-10 x elävää rokoteorganismia. Annostus oli pienimmillään kymmenkertainen nykyiseen annossuositukseen verrattuna. Merkittäviä reaktioita, kuten oksentelua, äkillisiä vatsavaivoja tai kuumetta ei havaittu. Suositusannostuksella S. typhi Ty21a -rokotekanta ei erity ulosteeseen. Vapaaehtoisilla koehenkilöillä tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että liika-annostelu voi suurentaa todennäköisyyttä, että S. typhi Ty21a -rokotekanta erittyy ulosteeseen. Jos kaikki kolme annosta otettaisiin vahingossa kerralla, odotettavissa ei ole vakavia seurauksia eikä vastatoimia tarvita. Optimaalista vastetta ei ehkä kuitenkaan saavuteta. 3

4 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä, ATC-koodi: J07AP01 Suun kautta otettavat virulentit S. typhi -kannat kulkeutuvat mahalaukun happoesteen läpi, kolonisoituvat suolistossa ja tunkeutuvat suolenseinämän läpi imunestejärjestelmään ja verenkiertoon aiheuttaen sairauden. Yksi sairauden mahdollinen estomekanismi on tuottaa suolistossa paikallinen immuunivaste. Paikallinen immuniteetti saadaan aikaan ottamalla suun kautta eläviä, heikennettyjä S. typhi -kannan bakteereita, jotka eivät kykene aiheuttamaan infektiota. S. typhin kyky aiheuttaa sairaus ja tuottaa suojaava immuunivaste riippuu bakteereista, joilla on kokonainen lipopolysakkaridi. Koska S. typhi Ty21a -rokotekannassa ei ole lainkaan gal E -geenin aktiivisuutta, sen kyky tuottaa kokonaisia lipopolysakkarideja on rajoitettu. Lipopolysakkarideja kuitenkin syntetisoituu riittävä määrä suojaavan immuunivasteen tuottamiseksi. Lavantautirokotusta suositellaan epidemia-alueille matkustaville sekä useimpiin Aasian, Afrikan, Välija Etelä-Amerikan sekä Lähi-idän maihin matkustaville. Vivotifn suojateho on noin 70 %. Suoja alkaa noin 10 päivän kuluttua rokotuksesta ja säilyy vähintään 3 vuotta, jos rokotettu henkilö asuu endeemisellä alueella. Ei-endeemisillä alueilla asuville suositellaan uusintarokotusta vuoden kuluttua hyvän suojatehon varmistamiseksi. 5.2 Farmakokinetiikka Vivotifn kaltaisesta bakteerirokotteesta ei voida esittää farmakokineettisiä tutkimustietoja. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Eläimillä ei ole tehty pitkäaikaistutkimuksia Vivotifn karsinogeenisuuden, mutageenisuuden tai hedelmällisyyttä heikentävän vaikutuksen arvioimiseksi. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Vedetön laktoosi, sakkaroosi, magnesiumstearaatti, Hy-Case SF, askorbiinihappo (enterokapseli: liivatetta, hypromelloosiftalaatti, dietyyliftalaatti, dibutyyliftalaatti, etyleeniglykoli, titaanidoksidi (E 171), rautaoksidi (E 172), erytrosiini (E 127)). 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei tunnettuja. 6.3 Kestoaika 18 kuukautta 6.4 Säilytys Säilytettävä asteessa valolta suojattuna. 4

5 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko Läpipainoliuska, joka on valmistettu muovitaustasta (PVC/PVDC) ja alumiinifoliosta ja joka sisältää 3 enterokapselia. 6.6 Käyttö- ja käsittely- (sekä hävittämis)ohjeet Tarkista rokotekapselit sisältävän läpipainoliuskan foliosinetin ja kapselien virheettömyys. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA PaxVax Ltd. 1 Victoria Square Birmingham England, B1 1BD Yhdistynyt kuningaskunta 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 10 mg klindamysiiniä (klindamysiinifosfaattina). Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta.

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lopex 2 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LAXOBERON 2,5 mg kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. adsorboituna hydratoituun alumiinihydroksidiin 0,5 mg Al 3+

VALMISTEYHTEENVETO. adsorboituna hydratoituun alumiinihydroksidiin 0,5 mg Al 3+ VALMISTEYHTEENVETO 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NeisVacC, injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa Cryhmän meningokokkipolysakkaridikonjugaattirokote, (adsorboitu) 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tamiflu 75 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kova kapseli sisältää 98,5 mg oseltamiviirifosfaattia vastaten 75 mg:aa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon.

Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recrea 50 mg/ml liuos iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 50 mg minoksidiiliä. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Liuos iholle.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT TRIACELLUVAX on steriili yhdistelmärokote,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BCG Vaccine SSI, injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten.

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BCG Vaccine SSI, injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BCG Vaccine SSI, injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi aikuisille

Lisätiedot

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Microtab 2 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi Gabapentin PLIVA 300mg kapseli sisältää 300 mg gabapentiinia. Apuaineet, ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi Gabapentin PLIVA 300mg kapseli sisältää 300 mg gabapentiinia. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gabapentin PLIVA 300mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Gabapentin PLIVA 300mg kapseli sisältää 300 mg gabapentiinia. Apuaineet, ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heinix 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Creon 10 000 enterokapseli, kova Creon 25 000 enterokapseli, kova Creon 40 000 enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Creon 10 000 enterokapseli,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jakouurre, toisella puolella koodi: Searle 1461

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jakouurre, toisella puolella koodi: Searle 1461 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cytotec 0,2 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 0,2 mg (= 200 mikrog) misoprostolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Akuutti epäspesifinen ja krooninen ripuli. Ileostomiapotilaat, joilla ulosteiden päivittäinen määrä on liian suuri.

Akuutti epäspesifinen ja krooninen ripuli. Ileostomiapotilaat, joilla ulosteiden päivittäinen määrä on liian suuri. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imocur 2 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia. Apuaine: laktoosimonohydraatti 100 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Obsidan Fe ++ comp kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Obsidan Fe ++ comp kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Obsidan Fe ++ comp kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää: Ferro(II)glysiinisulfaattikompleksi 5 H 2 O 454,13 mg (vastaten 80,0

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cetirizin Bluefish10 mg, kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää noin 503 mg natriumia ja 131 mg sorbitolia (E420).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää noin 503 mg natriumia ja 131 mg sorbitolia (E420). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paracetamol Accord 500 mg poretabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen Valkea, kalvopäällysteinen kapselin muotoinen tabletti, jakouurre, koko 19,0x9,7 mm, merkintä PAN 1G.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen Valkea, kalvopäällysteinen kapselin muotoinen tabletti, jakouurre, koko 19,0x9,7 mm, merkintä PAN 1G. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Panadol Forte 1g tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää parasetamolia 1g. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Soikea, kalvopäällysteinen, jakouurteinen valkoinen tabletti, jossa tunnus SN10.

VALMISTEYHTEENVETO. Soikea, kalvopäällysteinen, jakouurteinen valkoinen tabletti, jossa tunnus SN10. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STILNOCT 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolpideemitartraatti 10 mg/tabletti Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10 VALMISTEYHTEENVETO Page 1 of 10 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tai 40 mg mannitolia. 5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 25 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Periochip 2,5 mg Hammaslamelli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg. Apuaine(et): Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 66,40 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 66,40 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lomfast 10 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia Apuaineet:

Lisätiedot