LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I VALMISTEYHTEENVETO"

Transkriptio

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TESLASCAN 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN M R T TESLASCAN 0,01 mmol/ml infuusioneste, liuos (kirkas, vaalean-tai tummankeltainen neste). Vaikuttava aine Mangafodipiiritrinatrium (anhydr.) respond. Mangafodipiiri Sisältö/ml respond. 7,57 mg 0,01 mmol (10 mikromol) 6,91 mg 3. LÄÄKEMUOTO Infuusioneste, liuos. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Terapeuttiset indikaatiot TESLASCAN on tarkoitettu käytettäväksi epäiltyjen maksametastaasien tai pahanlaatuisten maksakasvainten toteamiseen diagnostisessa magneettikuvauksessa. 4.2 Annostus ja antotapa Tämä varjoaine on tarkoitettu annosteltavaksi ainoastaan kerta-annoksena laskimoon, koska toistettavaa annostelua ei ole tutkittu. Valmiste infusoidaan laskimoon nopeudella 2-3 ml/min. Normaali maksaparenkyymi saadaan erottumaan lähes maksimaalisesti yleensä minuutin kuluttua annostelun aloittamisesta ja vaikutus kestää noin neljä tuntia. Kliinisellä annoksella ei ole T 2 -vaikutusta ja T 2 -painotteiset kuvat ovat samanarvosia sekä ennen että jälkeen varjoaineinjektion. TESLASCANin kliininen käyttö on tutkittu 0,5-2,0 Teslan kenttävahvuuksilla. Aikuiset Annostussuositus on 0,5 ml/kg (5 mikromol/kg), mikä vastaa 35 ml:n annosta 70-kiloisella henkilöllä. Yli 100-kiloisilla potilailla 50 ml riittää yleensä tuottamaan diagnostisesti adekvaatin kontrastin. Vanhukset Farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu vanhuksilla. Tämänhetkiset kliiniset tutkimukset eivät kuitenkaan edellytä annostuksen sovittamista. Lapset Valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiailla ei ole dokumentoitu.

3 4.3 Kontraindikaatiot Raskaus ja imetys. Yliherkkyys valmisteelle tai jollekin sen aineosalle. Feokromosytooma. Vakava maksan toiminnan vajaus (Child-Pugh class C), erityisesti vakava obstruktiivinen hepatobiliaarinen sairaus. Vakava munuaisten toiminnan vajaus. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Joskus harvoin voi esiintyä yliherkkyysreaktioita (urtikariaa ja muita mahdollisia allergiaoireita). Koska muiden varjoaineiden yhteydessä on havaittu anafylaktisia reaktioita, ei tällaisten reaktioiden mahdollisuutta TESLASCANin annostelun jälkeen voida poissulkea. Elvytyskäytännön ja -tekniikan ja anafylaksihoidon tuntemus on välttämätöntä. Asianmukaisten lääkkeiden ja instrumenttien on oltava heti saatavilla. Varovaisuutta on noudatettava vakavaa kardiovaskulaarista tautia sairastavilla, veri-aivoesteen ollessa vaurioitunut ja vakavan aivosairauden yhteydessä. TESLASCANia käytettäessä tulee muistaa, että pitkäaikainen parenteraalinen mangaanikorvaushoito voi aiheuttaa mangaanin kerääntymistä basaaliganglioihin tällaista korvaushoitoa saavilla potilailla. 4.5 Interaktiot muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut interaktiot TESLASCANilla ei ole tehty erityisiä interaktiotutkimuksia. 4.6 Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Raskaus TESLASCANin turvallisuutta ihmisen raskauden aikana ei ole osoitettu.teslascania ei saa käyttää raskausaikana (Katso kohta 4.3.). Raskauden mahdollisuus tulee poissulkea ennen TESLASCANin antoa naisille. TESLASCANlla on todettu teratogeenisia vaikutuksia rotilla tehdyissä kokeissa, joissa sitä annettiin toistuvasti pääasiallisen organogeneesin aikana.teslascan aiheuttaa sikiötoksisia ja embryotoksisia vaikutuksia kaneilla. TESLASCAN ei ole teratogeeninen kaneilla. TESLASCAN ei vaikuta rotan hedelmällisyyteen kummallakaan sukupuolella. Imetys Ei tiedetä, missä määrin valmiste erittyy rintamaitoon. Imetys pitäisi keskeyttää TESLASCANin annostelun alkaessa ja sen saisi aloittaa uudestaan vasta 14 päivää annostelun jälkeen. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei tunnettuja vaikutuksia. 4.8 Haittavaikutukset Useimmat ilmoitetuista haittavaikutuksista olivat ohimeneviä ja lieviä. Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat olleet: lämmöntunne/punoitus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, muut maha-suolikanavan oireet (esim. vatsakipu, ripuli, ilmavaivat) ja makuaistimukset. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot (kuten ihoreaktiot, nuha, nielutulehdus), pyörrytys, sydämentykytys, rintakipu, hypertensio ja injektion aiheuttama epämiellyttävä tunne. Näköhäiriöitä, kuumetta ja parestesiaa on raportoitu harvoin. Mangafodipiiri voi nostaa väliaikaisesti bilirubiinin ja maksan transaminaasien ja alentaa plasman sinkin arvoja.

4 Lievien ja keskivaikeiden ei-vakavien haittavaikutusten, pääasiassa ohimenevän lämmöntunteen ja punoituksen todennäköisyys kasvaa, jos TESLASCANia annetaan suositeltua nopeammin. 4.9 Yliannostus Normaalin kliinisen annoksen jopa viisinkertaisesti (tutkittu enimmäisannos) ylittäneiden annostusten ei ole raportoitu aiheuttaneen vakavia haittatapahtumia terveille koehenkilöille. Kalsiumantagonistisesta vaikutuksesta johtuen suurilla mangaaniannoksilla voi olla vaikutus sydämen rytmiin ja johtumiseen sekä negatiivinen inotrooppinen ja vasodilatoiva vaikutus. Yliannostuksen hoito on oireenmukainen ja elintoimintoja tukeva. Tällä varjoaineella ei ole vasta-ainetta. Mangafodipiiri ja sen metaboliitit läpäisevät dialyysikalvot päätekynnyksellä kda ja ne katsotaan sen vuoksi hyvin todennäköisesti dialysoituviksi konventionaalisten kalvojen lävitse. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmako-terapeuttinen ryhmä: Paramagneettinen varjoaine magneettikuvaukseen. ATC-koodi: V08C A05. Mangafodipiiri on mangaania sisältävä kelaatti, jolla on paramagneettisia ominaisuuksia ja joka tehostaa kontrastivaikutusta magneettikuvauksessa. Se sisältää myös fodipiiriligandia (dipyridoksyylidifosfaattia). Epänormaalin ja normaalin maksakudoksen erotettavuus on mahdollista, koska mangaani siirtyy etupäässä normaaliin maksakudokseen. Valmiste lyhentää kohdekudosten pitkittäistä relaksaatioaikaa (T 1 ) magneettikuvauksen aikana, mikä voimistaa signaalia (kirkkautta) esimerkiksi maksaparenkyymissa. Maksan erotettavuus paranee lähes maksimaalisesti noin neljäksi tunniksi annostelusta ja leesioihin liittyvä tietyntyyppisten kasvainten, kuten etäpesäkkeiden ja hepatosellulaarikarsinoomien, erotettavuuden paraneminen voi säilyä jopa 24 tunnin ajan. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että TESLASCAN mahdollistaa maksakasvainten toteamisen potilailla, joilla on näitä leesioita. TESLASCAN on isotoninen veren ja normaalien kehon nesteiden kanssa. 5.2 Farmakokinetiikka Mangafodipiiritrinatrium metaboloituu defosforyloitumalla ja mangaani-ionien vapautuminen tapahtuu (pääasiassa) plasman sinkin kanssa vaihtumalla laskimonsisäisen annostelun jälkeen. Mangaanilla ja ligandilla (fodipiiri) on erilainen farmakokinetiikka ja ne eliminoituvat eri reittejä. Mangaanin keskimääräinen initiaalinen puoliintumisaika plasmassa on enintään 20 minuuttia ja soluunotto maksassa, haimassa, munuaisissa ja pernassa on huomattavaa. Ligandin initiaalinen puoliintumisaika plasmassa on noin 50 minuuttia. Mangaanin jakaantumistilavuus on 0,5-1,5 l/kg ja fodipiirin 0,17-0,45 l/kg. Metaboloitumisen jälkeen ligandi (fodipiiri) erittyy virtsaan lähes täysin 24 tunnissa; häviävän pieni määrä erittyy ulosteeseen. Mangaanista % erittyy virtsaan ensimmäisten 24 tunnin sisällä ja suurin osa jäljelle jääneestä mangaanista erittyy ulosteeseen seuraavien neljän päivän aikana. Ihmisen kokoveritutkimuksissa in vitro mangaanin proteiiniinsitoutumisaste oli noin 27 %, mutta fodipiiri ei sitoudu proteiiniin juuri lainkaan.

5 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Perinteiset genotoksisuus-, farmakologiset turvallisuus- sekä validoidut kinetiikka- ja metaboliatutkimukset eivät osoita valmisteella olevan erityistä haittaa ihmiselle. Toistuvan annostelun toksisuustutkimuksissa on havaittu seuraavia relevantteja haittavaikutuksia: maksatoksisuutta (kolangiohepatiitti) on havaittu koirilla varsin alhaisilla annoksilla. Riittävät turvallisuusrajat on määritetty rotilla ja apinoilla. Mangafodipiiri on teratogeeninen rotilla; se aiheuttaa sikiöllä luuston epämuodostumia annettaessa sitä päivittäin laskimonsisäisinä injektioina naaraspuolisille rotille hieman normaaleja kliinisiä annoksia suuremmilla annoksilla. Mangafodipiirin on havaittu olevan sekä embryo- että sikiötoksinen kaneilla. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Valmiste sisältää seuraavat apuaineet: askorbiinihappo, natriumkloridi, natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo (ph:n säätö), injektionesteisiin käytettävä vesi. TESLASCAN in fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ovat: Osmolaliteetti (mosmol/kg H 2 O) +37 C:ssa 290 Viskositeetti (mpa s) +20 C:ssa 1,0 Viskositeetti (mpa s) +37 C:ssa 0,7 Tiheys (g/ml) +20 C:ssa 1, Yhteensopimattomuus TESLASCAN ia ei saa sekoittaa suoraan muiden lääkkeiden kanssa. Annosteltava erillisellä kanyylilla. 6.3 Kestoaika 24 kuukautta säilytettynä valolta suojattuna. 6.4 Säilytys TESLASCAN on säilytettävä valolta suojattuna. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Tuote on pakattu 50 ml:n kapeakaulaiseen injektiopulloon, joka on kirkasta erittäin kestävää silikoboraattilasia. Injektiopullot on suljettu 20 mm:n hiilenmustilla kumisulkimilla ja sinetöity alumiinikapselilla, jossa on värillinen polypropyleenisuojus. TESLASCAN toimitetaan 1x50 ml:n ja 10x50 ml pulloihin pakattuna. 6.6 KŠyttš-, kšsittely- ja hšvittšmisohjeet (tarvittaessa) Kuten kaikki parenteraaliset valmisteet myös TESLASCAN on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten, värinmuutosten ja injektiopullon eheyden suhteen ennen käyttöä. Injektiopullot ovat kertakäyttöisiä, käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä. Yksilöllinen annos määritellään ja annostellaan asianmukaisesti (laskimoinfuusiona). Ylimääräinen aine pitää poistaa injektiopullosta ennen infuusiota.

6 Yhdysletkusto voidaan huuhdella keittosuolaliuoksella (0,9 % natriumkloridi) koko varjoaineannoksen antamisen varmistamiseksi. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA NYCOMED IMAGING AS Nycoveien 1-2 P.O.Box 4220 Torshov N-0401 OSLO, NORJA/NORGE 8. NUMERO YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

7 LIITE II MAAHANTUONNISTA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA SEKÄ TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET

8 A. VALMISTUSLUVAN HALTIJA Maahantuonnista ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja Euroopan talousalueella: Nycomed Imaging AS Nycoveien 1-2 P.O. Box 4220 Torshov N-0401 Oslo, Norja Valmistusluvan on myöntänyt Norwegian Board of Health, Calmeyers, P.O. Box 8128, DEP. N-0032 OSLO, Norja. B. TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET Lääkemääräys, jota ei voida uusia.

9 LIITE III MYYNTIPƒƒLLYSMERKINNƒT JA PAKKAUSSELOSTE

10 A. MYYNTIPƒƒLLYSMERKINNƒT

11 MERKITSEMISEHDOTUS Sisäpakkauksen merkitseminen TESLASCAN 0,01 mmol/ml mangafodipiiritrinatrium 50 ml infuusioneste MRI-varjoaine laskimonsisäistä infuusiota varten / Vain kertakäyttöön Jäljelle jäänyt liuos hävitetään Ei lasten ulottuville Reseptilääke 1 ml sisältää Mangafodipiiritrinatrium anhydr. 7,57 mg (respond. 0,01 mmol) Askorpiinihappo 1,0 mg Natriumkloridi 7,5 mg Natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo q.s. Injektionesteisiin käytettävä vesi ad 1 ml EU/1/../.../... Erityisohjeet säilytystä varten Teslascan on säilytettävä valolta suojattuna Käyt. ennen Eränro Nycomed Imaging AS Nycoveien 1-2 P.O. Box 4220 Torshov N-0401 Oslo, Norja Etiketit on suunniteltu ns. triple-etiketeiksi kuten muillakin valmistajan varjoaineilla. Repäistävät etiketit on tarkoitettu kiinnitettäviksi potilaan sairaskertomukseen ja ruiskuun jos sitä käytetään. Teksti repäistävissä etiketeissä: TESLASCAN 50 ml Eränro:

12 MERKITSEMISEHDOTUS Ulkopakkauksen merkitseminen (1 x 50 ml pakkaukset) TESLASCAN 0,01 mmol/ml mangafodipiiritrinatrium 1 x 50 ml infuusioneste MRI-varjoaine laskimonsisäistä infuusiota varten Vain kertakäyttöön Jäljelle jäänyt liuos hävitetään Ei lasten ulottuville Reseptilääke 1 ml sisältää: Mangafodipiiritrinatrium anhydr. (respond. 0,01 mmol) Askorpiinihappo Natriumkloridi Natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo Injektionesteisiin käytettävä 7,57 mg 1,0 mg 7,5 mg q.s. vesi ad 1 ml EU/1/../.../... Erityisohjeet säilytystä varten Teslascan on säilytettävä valolta suojattuna Käyt. ennen Eränro: Nycomed Imaging AS Nycoveien 1-2 P.O. Box 4220 Torshov N-0401 Oslo, Norja

13 MERKITSEMISEHDOTUS Ulkopakkauksen merkitseminen (10 x 50 ml pakkaukset) TESLASCAN 0,01 mmol/ml mangafodipiiritrinatrium 10 x 50 ml infuusioneste MRI-varjoaine laskimonsisäistä infuusiota varten / Vain kertakäyttöön Jäljelle jäänyt liuos hävitetään Ei lasten ulottuville Reseptilääke 1 ml sisältää: Mangafodipiiritrinatrium anhydr. (respond. 0,01 mmol) Askorpiinihappo Natriumkloridi Natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo Injektionesteisiin käytettävä 7,57 mg 1,0 mg 7,5 mg q.s. vesi ad 1 ml EU/1/../.../... Erityisohjeet säilytystä varten Teslascan on säilytettävä valolta suojattuna Käyt. ennen Eränro: Nycomed Imaging AS Nycoveien 1-2 P.O. Box 4220 Torshov N-0401 Oslo, Norja

14 B. PAKKAUSSELOSTE

15 Lääkevalmisteen nimi TESLASCAN Mangafodipiiritrinatrium Koostumus TESLASCAN 0,01 mmol/ml infuusioneste (kirkas vaalean-tai tummankeltainen neste) sisältää: Vaikuttava aine: 1 ml sisältää 7,57 mg vedetöntä mangafodipiiritrinatriumia (vastaa 0,01 mmol / ml). Apuaineet: pieniä määriä askorbiinihappoa, natriumkloridia, natriumhydroksidia ja/tai kloorivetyhappoa (ph:n säätöä varten), injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkemuoto Infuusioneste, liuos. Pakkaukset Valmistetta pidetään kaupan seuraavissa pakkauksissa:: 1 x 50 ml, Injektiopullo 10 x 50 ml, Injektiopulloa Valmistetyyppi TESLASCAN on paramagneettinen varjoaine käytettäväksi magneettikuvauksessa (MRI) parantamaan diagnostista informaatiota. Myyntiluvan haltija Nycomed Imaging AS Nycoveien 1-2 P.O.Box 4220 Torshov N-0401 OSLO, Norja Valmistaja Nycomed Imaging AS Nycoveien 1-2 P.O.Box 4220 Torshov N-0401 OSLO, Norja Indikaatiot (Mihin lääkevalmistetta käytetään) TESLASCANia käytetään tiettyjen maksakasvainten toteamiseen maksan diagnostisessa magneettikuvauksessa.

16 Kontraindikaatiot (Milloin lääkevalmistetta ei pidä käyttää) TESLASCANia ei pidä käyttää seuraavien tilojen yhteydessä: - Raskaus - Yliherkkyys valmisteelle tai jollekin sen ainesosalle. - Feokromosytooma - Imetys - Vakava munuaissairaus - Vakava maksasairaus Erityisvaroitukset ja erityistoimenpiteet käytölle (Tilanteet jolloin tehohoito on tarpeellista) Harvinaisina tapauksina voi esiintyä yliherkkyysreaktioita (urtikariaa ja muita mahdollisia allergiaoireita). Varovaisuutta tulee noudattaa seuraavissa tiloissa: - Vakava sydäntauti - erityisesti sydämen vajaatoiminta tai milloin sydämen rytmihäiriöt ovat mahdollisia. - Määrätyn tyyppiset pää- ja aivovammat Interaktiot toisen lääkkeen kanssa TESLASCAN illa ei ole tehty interaktiotutkimuksia. Raskaus ja imetys TESLASCAN ia ei pidä käyttää raskauden aikana. Ei tunneta missä määrin TESLASCAN erittyy äidinmaitoon. Imeväisten altistumisen välttämiseksi tulee rintaruokinta keskeyttää annostelun alkaessa ja kaikki rintamaito tulee hävittää seuraavan 14 päivän ajalta. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei tunnettuja vaikutuksia. Ei ole mitään syytä olla ajamatta tutkimuksen jälkeen ellet tunne huimausta tai oloasi epävarmaksi. Annostus ja antotapa TESLASCAN on tarkoitettu yli 18-vuotiaille potilaille. TESLASCAN on tarkoitettu laskimonsisäiseen käyttöön ja se infusoidaan ennen MRI tutkimusta. TESLASCAN voidaan antaa infuusiona laskimoon, normaalisti käsivarteen ohuella muoviletkulla. Annostelu voi kestää jopa minuuttia. TESLASCAN on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten, värinmuutosten ja injektiopullon eheyden suhteen ennen käyttöä. Injektiopullot ovat kertakäyttöisiä. Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkkeiden kanssa. Käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä. Annos: Annos riippuu potilaan painosta: suositeltu annos aikuisille on 0,5 ml/kg.

17 Yliannostus Tällä varjoaineella ei ole vasta-ainetta. Yliannostus hoidetaan sairaalassa. Hoito on oireeenmukaista. Suuret mangaaniannokset voivat vaikuttaa sydämen rytmiin tai aiheuttaa negatiivisia sydänvaikutuksia. Ei toivotut vaikutukset (Haittavaikutukset) Haittavaikutukset ovat etupäässä ohimeneviä ja lieviä. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat: lämmöntunne/punoitus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, muut maha-suolikanavan oireet (esim. vatsakipu, ripuli, ilmavaivat) ja makuaistimukset. Harvinaisempia ovat yliherkkyysreaktiot (esim. ihorektiot, nuha, nielutulehdus), pyörrytys, sydämentykytys, rintakipu ja hypertensio. Näköhäiriöitä, kuumetta ja parastesiaa on raportoitu harvoin. Röntgenlääkärille, röntgenhoitajalle tai hoitavalle lääkärille tai apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle tulee ilmoittaa kaikki muut ei toivotut vaikutukset, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Viimeinen käyttöpäivämäärä Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen. TESLASCANia ei pidä käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytysohjeet TESLASCAN pitää säilyttää valolta suojattuna. Päivämäärä milloin pakkauseloste on kirjoitettu

18 Muut tiedot Myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan pyydetään ottamaan yhteyttä, jos lääkevalmisteesta tarvitaan lisätietoja. Belgique/België NYCOMED SA/NV Chaussée de Gand, BRUXELLES Tel: Danmark Nycomed DAK A/S Langebjerg Roskilde Tel: Deutschland Nycomed Arzneimittel GmbH Fraunhoferstraße Ismaning b. München Tel.: Luxembourg NYCOMED SA/NV Chaussée de Gand, 615 B-1080 BRUXELLES Belgique Tel: Nederland NYCOMED BV Nikkelstraat AE BREDA Tel: Österreich NYCOMED Austria GmbH St. Peter Strasse 25 Postfach 122 A-4021 LINZ Tel: Portugal NYCOMED S.A. Avda. Pio XII MADRID Espanha Tel: España NYCOMED S.A. Avda. Pio XII MADRID Tel: France Laboratoires NYCOMED S.A. 25 quai Panhard et Levassor - CE N PARIS Cedex 13 Tel: Ireland NYCOMED (U.K.) LTD. Nycomed House 2111 Coventry Road Sheldon, BIRMINGHAM B26 3EA United Kingdom Tel: Italia NYCOMED S.p.A. Piazza Sant'Eustorgio MILANO Tel: Suomi OY NYCOMED AB Vallikallionkatu Espoo/Esbo Tel: Sverige NYCOMED AB Tryffelslingan LIDINGÖ Tel: United Kingdom NYCOMED (U.K.) LTD. Nycomed House 2111 Coventry Road Sheldon, BIRMINGHAM B26 3EA Tel:

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 40 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 40 mg telmisartaania. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Varjoaineiden injisoinnissa on noudatettava varovaisuutta, jotta ainetta ei joutuisi suonen ulkopuolelle.

VALMISTEYHTEENVETO. Varjoaineiden injisoinnissa on noudatettava varovaisuutta, jotta ainetta ei joutuisi suonen ulkopuolelle. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ProHance 279,3 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 279,3 mg gadoteridolia (0,5 mmol/ml). ProHancen

Lisätiedot

MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää: 334 mg

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Iscover 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klopidogreelivetysulfaatti 97,875 mg (vastaa 75 mg klopidogreeliemästä)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tilavuus / antokerta

VALMISTEYHTEENVETO. Tilavuus / antokerta VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia. Yksi 50 ml:n infuusiopullo sisältää 500 mg parasetamolia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Synagis, 50 mg, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 50 mg palivitsumabia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Remicade 100 mg infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen Remicade-injektiopullo sisältää 100

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Peyona 20 mg/ml infuusioneste, liuos ja oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 20 mg kofeiinisitraattia (vastaten

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT TRIACELLUVAX on steriili yhdistelmärokote,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SonoVue, 8 l/ml, injektiokuiva-aine ja liuotin, dispersiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Rikkiheksafluoridin hienojakoinen dispersio

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vaniqa 11,5 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma Vaniqa 11,5 % emulsiovoidetta sisältää 115mg eflornitiinia (kloridisuolan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Osmolaliteetti mosm/kg H 2O

VALMISTEYHTEENVETO. Osmolaliteetti mosm/kg H 2O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI IOMERON 150 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 200 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 250 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 300 mg I/ml, injektioneste,

Lisätiedot

Kirkas, väritön tai vaaleankeltainen liuos, jonka ph on 6,0 7,5 ja osmolaliteetti 260 320 mosm/kg.

Kirkas, väritön tai vaaleankeltainen liuos, jonka ph on 6,0 7,5 ja osmolaliteetti 260 320 mosm/kg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mozobil 20 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 20 mg pleriksaforia. Yksi injektiopullo sisältää 24 mg pleriksaforia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 0,1 mg flumatseniilia. 5 ml:n ampulli

Lisätiedot

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ruconest 2100 U injektiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄ Yksi injektiopullo sisältää 2 100 yksikköä alfakonestaattia,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LeukoScan 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmisteyhdistelmä 99m Tc-leimatun LeukoScan:in valmistusta varten. Yksi 3 ml:n injektiopullo sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Desloratadine Actavis 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 54,65 mg dinatriumlevofolinaattia, joka vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen vahvuus 200 mg/ml (20 %) vastaa valmisteen sisältämien triglyseridien kokonaismäärää.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen vahvuus 200 mg/ml (20 %) vastaa valmisteen sisältämien triglyseridien kokonaismäärää. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lipoplus 200 mg/ml infuusioneste, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml emulsiota sisältää: Keskipitkäketjuisia tyydyttyneitä triglyseridejä

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 1 ml:n injektiopullo injektionestettä sisältää 40 mg triamsinoloniasetonidia. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten. VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cayston 75 mg jauhe ja liuotin sumutinliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Cayston sisältää atstreonaamilysiinia (muodostettu in situ

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. XENETIX 300 mg I/ml, injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. XENETIX 300 mg I/ml, injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XENETIX 300 mg I/ml, injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jobitridoli 300 mg I/ml Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: natrium (enintään

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ubistesin 40 mg/ml + 5 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Yksi 1,7 ml:n sylinteriampulli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thallous ( 201 Tl) chloride 37 MBq/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 201 Tl-talliumia talliumkloridina 37 MBq/ml. Spesifinen aktiivisuus

Lisätiedot