VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten"

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia määrän, joka vastaa 1 mg granisetronia. 3 ml sisältää granisetronihydrokloridia määrän, joka vastaa 3 mg granisetronia. Apuaine: 3,5 mg natriumia per ml. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten Kirkas väritön liuos, jonka ph on 5,0 5,7. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Granisetron Fresenius Kabi on tarkoitettu solunsalpaaja- ja sädehoidon aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun estoon tai hoitoon aikuisille ja yli 2-vuotialle lapsille ja nuorille. 4.2 Annostus ja antotapa Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml on tarkoitettu vain laskimonsisäiseen annosteluun. Lisäohjeita valmisteen laimentamisesta, ks. kohta 6.6. Aikuiset Annos voidaan antaa boluksena laskimoon vähintään 30 sekunnin kestoisena injektiona yhteensopivaan infuusionesteeseen laimennettuna. 1 ml ampullin sisältö tulee laimentaa 5 ml:n tilavuuteen. 3 ml ampullin sisältö tulee laimentaa 15 ml:n tilavuuteen. Granisetron Fresenius Kabi voidaan laimentaa myös ml:aan infuusionestettä ja tämän jälkeen annostella 5 minuutin kestoisena infuusiona. Estohoito: Suositeltu Granisetron Fresenius Kabi -annos on 1 mg tai 3 mg solunsalpaaja- tai sädehoidon emetogeenisuudesta riippuen. Kliinisissä lääketutkimuksissa suurin osa potilaista tarvitsi vain kertaannoksen granisetronia pahoinvoinnin ja oksentelun hallitsemiseksi 24 tunnin ajaksi. Annostelusta kerran vuorokaudessa, enintään viitenä peräkkäisenä päivänä, yhden hoitokuurin ajan on kliinistä kokemusta. 1

2 On suositeltavaa, että granisetroniannoksen antamisen ja solunsalpaajahoidon aloittamisen välillä on korkeintaan 30 minuuttia. Granisetron Fresenius Kabi -valmisteen estohoidon anto on saatettava loppuun ennen solunsalpaajahoidon aloittamista. Hoito: Hoitoon käytetään samaa Granisetron Fresenius Kabi - annosta kuin estohoitoon. Lisäannosta ei saa antaa ennen kuin edellisestä antokerrasta on kulunut vähintään 10 minuuttia. Enimmäisvuorokausiannos: 24 tunnin ajanjakson aikana saa antaa enintään kolme 3 mg:n Granisetron Fresenius Kabi -annosta. Granisetron Fresenius Kabi -valmisteen enimmäisvuorokausiannosta 9 mg ei saa ylittää. Kortikosteroidien samanaikainen käyttö Granisetronin tehoa voidaan lisätä lisäämällä hoitoon deksametasonia (8 20 mg) tai metyyliprenisolonia (250 mg). 2-vuotiaat ja vanhemmat lapset Estohoito Granisetron-kerta-annos mikrog/kg (enintään 3 mg) tulee annostella infuusiona laskimoon laimennettuna ml:aan yhteensopivaa infuusionestettä (ks. kohta 6.6) ja infuusion tulee kestää 5 minuutin ajan. Anto on saatettava loppuun ennen solunsalpaajahoidon aloittamista. Hoito: Hoitoon käytetään samaa granisetroniannosta kuin estohoitoon. Yksi lisäannos mikrog/kg (enintään 3 mg) voidaan antaa 24 tunnin kuluessa joko kerta-annoksena tai kahteen annokseen jaettuna. Tämä lisäannos voidaan antaa kun ensimmäisen infuusion annosta on kulunut vähintään 10 minuuttia. Alle 2-vuotiaiden lasten hoidosta ei ole riittävästi tietoa. Siksi Granisetron Fresenius Kabi - valmistetta ei saa antaa alle 2-vuotiaille lapsille. Iäkkäät potilaat Ei erityisiä annostussuosituksia. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat Ei erityisiä annostussuosituksia. Maksan vajaatoimintaa sairastavat Ei erityisiä annostussuosituksia. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai Granisetron Fresenius Kabi -valmisteen sisältämälle apuaineelle (ks. kohta 6.1). 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Granisetroni saattaa heikentää suolen motiliteettia. Potilaiden, joilla on subakuutin suolitukoksen oireita Granisetron Fresenius Kabi -valmisteen annostelun jälkeen, tilaa on seurattava huolellisesti. 5-HT 3 -antagonistien, kuten granisetronin, käyttöön voi liittyä sydämen rytmihäiriöitä tai EKGpoikkeavuuksia. Tällä voi olla kliinistä merkitystä potilaille, joilla on aiemmin esiintynyt sydämen rytmi- tai johtumishäiriöitä, tai potilaille, joilla on rytmihäiriö- tai beetasalpaajalääkitys. 2

3 Iäkkäiden potilaiden tai munuaisten ja/tai maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoon ei liity erityisiä varotoimia. Vaikka maksan vajaatoimintaa sairastaville ei ole tähän mennessä havaittu merkkejä haittavaikutusten ilmaantuvuuden suurenemisesta, on granisetronin farmakokineettisten ominaisuuksien vuoksi oltava varovainen hoidettaessa näitä potilaita granisetronilla. Tämä lääkevalmiste sisältää 1,37 mmol natriumia (tai 31,5 mg) 9 mg:n enimmäisvuorokausiannoksessa. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Varsinaisia lääkeaineiden yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Granisetron metaboloituu pääasiassa CYP3A-entsyymin välityksellä eikä indusoi tai estä muita CYP-entsyymejä. Voimakkaan CYP3A-estäjän, ketokonatsolin, on osoitettu in vitro estävän granisetronin metaboliaa, Granisetronin samanaikainen anto systeemisesti annetun ketokonatsolin kanssa saattaa siksi pidentää granisetronin eliminaation puoliintumisaikaa. Fenobarbitaalin maksaentsyymejä indusoiva vaikutus on johtanut ihmisellä plasmassa olevan granisetronin kokonaispuhdistuman lisääntymiseen noin 25 %. Tämän muutoksen kliinistä merkitystä ei tiedetä. Toistaiseksi ei ole havaittu yhteisvaikutuksia granisetronin ja lääkevalmisteiden kanssa, joita usein määrätään antiemeettihoidon yhteydessä, kuten bentsodiatsepiinit, neuroleptit ja haavaumien hoitoon tarkoitetut lääkkeet. Granisetroni-injektioista ei ole osoitettu seuranneen yhteisvaikutuksia syövän hoitoon käytettävien emetogeenisten solunsalpaajien kanssa. Nukutetuilla potilailla ei ole tehty erityisiä yhteisvaikutustutkimuksia, mutta granisetroni-injektiota on annettu turvallisesti yleisesti käytettyjen anesteettien ja analgeettien kanssa. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus Vaikka eläinkokeet eivät ole osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia, granisetronin käytöstä ihmisen raskauden aikana ei ole kokemusta. Siksi Granisetron Fresenius Kabi -valmistetta ei saa antaa raskaana oleville naisille ellei ole olemassa pakottavia kliinisiä syitä. Imetys Ei ole tietoa erittyykö granisetroni rintamaitoon. Tämän vuoksi imettäminen tulee lopettaa Granisetron Fresenius Kabi -hoidon ajaksi. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Granisetronihoidon jälkeen on havaittu yleisenä haittavaikutuksena uneliaisuutta. Potilaan yksilöllisistä reaktioista riippuen, tämä saattaa heikentää hänen ajokykyään, kykyään käyttää koneita tai kykyään työskennellä korkeissa paikoissa. Jos potilas tuntee olonsa uneliaaksi Granisetron Fresenius Kabi -hoidon jälkeen, häntä on kehotettava olemaan ajamatta, käyttämättä koneita ja ryhtymästä toimiin, jotka edellyttävät vakaita liikkeitä. 4.8 Haittavaikutukset 3

4 Yleisin haittavaikutus on päänsärky, jota esiintyy noin 14 %:lla potilaista. Muita harvemmin esiintyviä granisetronin käyttöön liittyviä haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot (esim. anafylaksia), ummetus, ripuli, voimattomuus ja uneliaisuus. Haittavaikutukset on jaettu seuraaviin luokkiin esiintymistiheyden mukaan: Hyvin yleinen 1/10 Yleinen 1/100, <1/10 Melko harvinainen 1/1 000, <1/100 Harvinainen 1/10 000, <1/1 000 Hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) Haittavaikutusten ilmaantuvuus ja vaikeusaste on esitetty seuraavassa taulukossa: Sydän Hermosto Silmät Kuulo ja tasapainoelin Ruoansulatuselimistö Iho ja ihoalainen kudos Hyvin yleinen Yleinen Päänsärky Uneliaisuus, levottomuus, ahdistuneisuus, unettomuus, makuhäiriöt Heitehuimaus Ripuli, ummetus, ruokahaluttomuus Melko harvinainen Näköaistin poikkeavuudet Ihottuma Harvinainen Sydämen rytmihäiriöt kuten sinusbradykardia, eteisvärinä, eriasteiset eteiskammiokatkokset, kammiolisälyönnit (mukaan lukien lyhytkestoinen takykardia), EKGpoikkeavuudet Dystoniaa ja dyskinesiaa on raportoitu 5-HT 3 - antagonistien ryhmään kuuluvien lääkkeiden käytön yhteydessä Paikallinen ärsytys antokohdassa laskimoon tapahtuvan toistuvan annon jälkeen Verisuonisto Hypertensio Hypotensio Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Kuume, voimattomuus Immuunijärjestelmä Maksa ja sappi Yliherkkyysreaktiot, jotka ovat joskus vaikeita (esim. anafylaksia, hengenahdistus, hypotensio, nokkosihottuma) epänormaali maksan Hyvin harvinainen Turvotus (mukaan lukien kasvojen turvotus) 4

5 toiminta, transaminaasiarvojen nousu 4.9 Yliannostus 30 mg:n granisetroni-injektion yliannoksia (10-kertainen verrattuna suositeltuun annokseen) on raportoitu eikä potilailla esiintynyt oireita tai esiintyi vai vähäistä päänsärkyä. Granisetroniyliannostukseen ei ole spesifistä vasta-ainetta. Yliannostuksen sattuessa on annettava oireenmukaista hoitoa. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Serotoniiniantagonistit, ATC-koodi: A04AA02 Granisetroni on voimakas antiemeetti ja erittäin selektiivinen 5-hydroksitryptamiinireseptorien (5-HT 3 ) antagonisti. Radioligandimenetelmällä tehdyt sitoutumistutkimukset ovat osoittaneet että granisetronin affiniteetti muihin reseptorityyppeihin, kuten 5-HT- ja dopamiini D 2 -sitoutumispaikkoihin on vähäistä. Granisetroni on tehokas laskimoon annettuna joko estohoitona tai hoitona solunsalpaajahoidon tai koko kehon sädehoidon aiheuttamaan yökkäilyyn tai oksenteluun. 5.2 Farmakokinetiikka Yleiset ominaisuudet Imeytyminen Laskimoon annetun annoksen mikrog/kg jälkeen farmakokineettiset ominaisuudet plasmassa (C max ja AUC) olivat sekä terveillä koehenkilöillä että solunsalpaajahoitoa saaneilla potilailla yleensä suhteessa annokseen. Keskimääräinen puoliintumisaika plasmassa oli terveillä koehenkilöillä 5,2 tuntia ja solunsalpaajahoitoa saavilla potilailla 8,7 tuntia. Jakautuminen Granisetroni jakautuu laajasti ja keskimääräinen jakautumistilavuus on noin 3 l/kg. Plasman proteiineihin sitoutuminen on noin 65 %. Biotransformaatio Biotransformaatioreittejä ovat N-demetylaatio ja aromaattisen renkaan hapettuminen, jota seuraa konjugaatio. Eliminaatio Puhdistuma tapahtuu pääasiassa maksametabolian kautta. Virtsaan granisetronia erittyy muuttumattomassa muodossa 12 % annoksesta, kun taas metaboliitteina määrä on noin 47 % annoksesta. Loppuosa erittyy metaboliitteina ulosteisiin. Keskimääräinen puoliintumisaika plasmassa potilailla on noin 9 tuntia ja siinä on suuria yksilöllisiä vaihteluita. Ominaisuudet potilaissa Granisetronin pitoisuus plasmassa ei selvästi korreloi sen antiemeettisen vaikutuksen kanssa. Kliinistä hyötyä voidaan saavuttaa vaikka granisetronia ei ole mitattavissa plasmassa. 5

6 Iäkkäillä farmakokineettiset parametrit olivat laskimoon annetun kerta-annoksen jälkeen samoissa rajoissa kuin muilla aikuisilla. Lapsilla farmakokinetiikka oli laskimonsisäisen kerta-annoksen jälkeen sama kuin aikuisilla kun asiaankuuluvat parametrit (jakautumistilavuus, kokonaispuhdistuma plasmasta) suhteutettiin painon mukaan. Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, tiedot osoittavat farmakokineettiset parametrit laskimoon annetun kerta-annoksen jälkeen ovat yleensä samankaltaiset kuin terveillä koehenkilöillä. Potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta johtuen maksan kasvaimista, kokonaispuhdistuma plasmasta laskimonsisäisen annoksen jälkeen oli noin puolet verrattuna potilaisiin, joilla ei ole maksan vajaatoimintaa. Annoksen sovittaminen ei kuitenkaan ole tarpeellista. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Perustuen konventionaalisiin tutkimuksiin tutkittaessa toistuvan annoksen toksisuutta, karsinogeenisuutta, lisääntymistoksisuutta ja genotoksisuutta, tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmiselle. Kloonatuilla ihmisen sydämen ionikanavilla tehty tutkimus osoitti, että granisetroni mahdollisesti vaikuttaa sydämen repolarisaatioon estämällä HERG-kaliumkanavia. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Sitruunahappomonohydraatti Kloorivetyhappo (ph:n säätö) Natriumkloridi Natriumhydroksidi (ph:n säätö) Injektionesteisiin käytettävä vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Kestoaika 3 vuotta. Avaamisen jälkeen: Valmiste on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen. Laimentamisen jälkeen: Kemiallinen ja fysikaalinen käytön aikainen säilyvyys on osoitettu olevan 24 tuntia 25 C:ssa suojattuna suoralta auringonvalolta. Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä heti, säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saisi olla kuin korkeintaan 24 tuntia 2 8 C:ssa, ellei laimennosta ole suoritettu kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. 6.4 Säilytys 6

7 Pidä ampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä. Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 1 ml, tyypin I kirkas lasiampulli 3 ml, tyypin I kirkas lasiampulli Pakkauskoot: 5 x 1 ml, 10 x 1 ml 5 x 3 ml, 10 x 3 ml Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Laimenna ennen käyttöä. Vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt annos on hävitettävä. Laimennetut injektiot ja infuusiot tulee tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten varalta ennen annostelua. Liuoksia saa käyttää vain, jos ne ovat kirkkaita ja hiukkasettomia. Infuusion valmistus Aikuiset: 1 ml ampullin sisältö voidaan laimentaa 5 ml:n tilavuuteen ja 3 ml ampullin sisältö voidaan laimentaa 15 ml:n tilavuuteen. Granisetron Fresenius Kabi voidaan laimentaa myös ml:aan yhteensopivaa infuusionestettä ja sen jälkeen antaa 5 minuutin ajan laskimonsisäisenä infuusiona sekoitettuna johonkin seuraavista liuoksista: 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi 50 mg/ml (5 %) glukoosiliuos Ringerin laktaattiliuos Muita laimentimia ei saa käyttää. 2-vuotiaat ja vanhemmat lapset: Annoksen mikrog/kg annoksen valmistamiseksi, vedä sopiva määrä liuosta ruiskuun ja laimenna se infuusionesteeseen (kuten aikuisille) kokonaistilavuuteen ml. Yleisenä varotoimena Granisetron Fresenius Kabi -valmistetta ei saa sekoittaa samaan liuokseen muiden lääkeaineiden kanssa. Granisetroni 1 mg/ml on yhteensopiva deksametasonidivetyfosfaattidinatriumin kanssa 24 tunnin ajan pitoisuudella mikrog/ml granisetronia ja mikrog/ml deksametasonifosfaattia laimennettuna 9 mg/ml natriumkloridiliuokseen tai 50 mg/ml glukoosiliuokseen Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Fresenius Kabi AB, SE Uppsala, Ruotsi 7

8 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Tilavuus / antokerta

VALMISTEYHTEENVETO. Tilavuus / antokerta VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia. Yksi 50 ml:n infuusiopullo sisältää 500 mg parasetamolia.

Lisätiedot

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

Vinorelbiinin tavallinen annos on 25 30 mg/m² kerran viikossa.

Vinorelbiinin tavallinen annos on 25 30 mg/m² kerran viikossa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vinorelbiini (tartraattina) 10 mg/ml 1 ml:n injektiopullo sisältää

Lisätiedot

Yksi injektiopullo sisältää 4 g piperasilliinia (natriumsuolana) ja 0,5 g tatsobaktaamia (natriumsuolana).

Yksi injektiopullo sisältää 4 g piperasilliinia (natriumsuolana) ja 0,5 g tatsobaktaamia (natriumsuolana). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g injektio- tai infuusiokuiva-aine,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon.

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiokuiva-ainepullo sisältää keftriaksoninatriumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten. VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää: 334 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cetirizin Bluefish10 mg, kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml infuusionestettä sisältää siprofloksasiinivetysulfaattia vastaten 2 mg siprofloksasiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml infuusionestettä sisältää siprofloksasiinivetysulfaattia vastaten 2 mg siprofloksasiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml infuusionestettä sisältää siprofloksasiinivetysulfaattia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 66,40 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 66,40 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lomfast 10 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia

Lisätiedot

1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia.

1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreoflex 200 mikrog/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ubistesin 40 mg/ml + 5 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Yksi 1,7 ml:n sylinteriampulli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heinix 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein.

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eloxatin 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia sisältää 5 mg oksaliplatiinia 10 ml

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 25 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valaciclovir Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia,

Lisätiedot

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti, ilman merkintää kummallakaan puolella.

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti, ilman merkintää kummallakaan puolella. 1.3.1 Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paracetamol Accord 1000 mg poretabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen poretabletti sisältää 1000 mg parasetamolia. Apuaineet: sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta.

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lopex 2 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on ih misen albumiinia.

Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on ih misen albumiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alburex 200 g/l, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot