Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013-2014"

Transkriptio

1 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta ISSN ISBN SATAKUNTALIITTO

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Satakunnan kärkihankkeet 3. Toimintaympäristö ja yhteistyö 4. Maakuntaohjelman toteuttamisen painopisteet Osaava Satakunta Energiaosaaminen Elintarvikeketju Teollisuuden ja yritystoiminnan uusiutuminen ja kasvu Luova yrittäjyys Koulutus, tutkimus ja yhteistyö 4.2.Saavutettava Satakunta Liikennejärjestelmä Yhdyskuntarakenteen tekninen huolto Monipuoliset asumisen ja matkailun mahdollisuudet 4.3 Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus Vesistöjen kunnostus ja parantaminen 5. Yhteistoiminta-alueen keskeiset hankkeet 5.1.Valtatie 8 Turku-Pori yhteysvälihanke 5.2 Lounais-Suomen merialueen virkistys ja matkailukäytön kehittäminen 6. Vaikutusten arviointi Hyväksytty maakuntahallituksessa

3 1 Johdanto Aluehallinnon uudistuksen myötä maakunnan liitot sekä ELYt ja AVIt laativat rinnakkain omat suunnitelmansa ja ohjelmansa. Satakunnan maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ja maakuntasuunnitelma Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja aluehallinto-viranomaiset ovat laatineet uudet strategiset tulossopimukset vuosille Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman tehtävä on vaikuttaa valtion talousarvioon, keskushallinnon suunnitelmiin sekä ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen (AVI) strategisiin tulossuunnitelmiin. Myös maakunnan sisällä se tarkentaa maakuntaohjelmaa sekä ajoittaa ja hankkeistaa ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat keskeisimmät toimenpiteet kahden seuraavan vuoden ajalle. Suunnitelma jäsennetään maakuntaohjelman painopisteiden mukaisesti. Lisäksi alueiden kehittämislain (1651/2009) mukaan maakunnan liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi maa on jaettu maakuntien yhteistoiminta-alueisiin. Satakunta muodostaa yhdessä Varsinais-Suomen maakunnan kanssa yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat päättäneet yhteisten hankkeiden esittämisestä molempien maakuntien maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmissa. Hankkeet on kuvattu kappaleessa viisi. Satakunnassa on maaliskuussa 2012 hyväksytty myös pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelma, Satakunnan tulevaisuuskäsikirja Suunnitelma perustuu laajaan kansalaisosallistumiseen ja tästä nouseviin hyvän elämän peruselementteihin; turvattu toimeentulo, hyvä elinympäristö, sujuva arki, lähimmäiset ja yhteisö sekä terveys. Tulevaisuuden hyvän elämän kulmakivet Satakunnassa ovat puhtaan elinvoiman vahvistaminen, kannustava yhteisöllisyys ja ihmiskeskeiset ratkaisut. Maakuntasuunnitelma on pohjana EU- ohjelmakauden valmistelulle ja seuraavalla valtuustokaudella päivitettävälle maakuntaohjelmalle ( ). Tätä toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa esillä on useita aluekehittämiseen vaikuttavia avoimia asioita. Maakunnan kehittämisrahan leikkaaminen valtion budjetissa ja meneillään olevan ohjelmakauden päättyminen tarkoittavat sitä, että vuoden 2013 aikana uusia kehittämishankkeita ei todennäköisesti voida rahoittaa. Seuraavan ohjelmakauden käynnistyminen on tämän hetkisten valmistelutietojen mukaan erittäin epätodennäköistä. Ohjelmakauden sisällölliset asiat ovat lisäksi niin auki, että mahdollisesti seuraavalla ohjelmakaudella rahoitettavia hankkeita ei voida pitävästi linjata. Tähän toteuttamissuunnitelmaan on kirjattu Satakunnan maakuntaohjelman mukaisia Satakunnan kehittymiseen keskeisesti vaikuttavia kärkihankkeita, kehittämisteemoja, joihin tarvitaan valtion vahvempaa panostusta sekä maakunnassa meneillään olevia keskeisimpiä kehittämishankkeita ja kokonaisuuksia. Lisäksi mukana on maakunnan toimijoilta tulleita hanke-esityksiä. Aluekehitysjohtaja Heikki Juurinen / 1

4 2 Satakunnan kärkihankkeet Satakunnan saavutettavuus on saatava kilpailukykyiseksi VT8 Turku-Pori ja Pori-Helsinki raideyhteys Pohjoisen ulottuvuuden ja Itämeren yhteistyössä Suomen tulee painottaa yhteistyötä erityisesti liikennejärjestelmien kehittämisessä. Kansantalouden kannalta merkittävien lounaisrannikon satamien meri- ja maayhteydet on saatava liikenteen edellyttämään kuntoon. Porin ja Rauman satamien kautta kulkevat ulkomaanyhteydet palvelevat koko maan taloutta, niiden kautta kulkee neljännes koko maan merikuljetuksista. Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteisessä Lounais-Suomen liikennestrategiassa on konkretisoitu alueen elinkeinoelämän ja kaupunkiseutujen menestymisen liikenteelliset edellytykset. Koko Lounais-Suomen tärkeimmäksi hankkeeksi on strategia-asiakirjassa hyväksytty valtatie 8 (E18) Turku-Pori yhteysväli. Yhteysväli on osa länsirannikon satamakaupunkeja yhdistävää valtatietä. Yhteysväli on merkittävä tavaraliikenteen ja työmatkaliikenteen väylä, joka on osa tulevaa TEN-T verkkoa. Turun ja Porin välillä ei ole valtatielle vaihtoehtoista suoraa ratayhteyttä. Yhteysväli on vilkasliikenteinen ja tien turvallisuus on pääteiden huonoimpia. Pohjavesisuojausten puute lisää pilaantumisen riskejä pohjavedenottamoalueilla. Myös meluntorjunnassa on puutteita. Valtioneuvoston vuoden 2012 liikennepoliittisessa selonteossa valtatien 8 Turku-Pori yhteysvälin palvelutasoa esitetään parannettavaksi 100 milj. eurolla tällä hallituskaudella Selontekoon sisältyvä 100 milj. euron hanke ei sellaisenaan ole riittävän tehokas ja vaikuttava. Olemassa olevien suunnitelmien mukainen kustannusarvio yhteysvälillä on noin 210 M. Liikennepoliittisessa selonteossa on edellytetty hankesuunnitelman uudelleen arviointia, joka tehdään syksyn 2012 aikana. Uudelleenarviointi ei saa muuttaa hankkeen kokonaissuunnitelmaa eikä viivästyttää töiden aloittamista. Kehyspäätöksen mukaiselle 100 milj. euron hankkeelle tarvitaan siis välittömästi jatkoa. Hankkeen toteutus on tarkoituksenmukaista käynnistää viimeistään vuonna 2013 ja saattaa loppuun seuraavalla hallituskaudella. Maskun pohjavesialueiden ympäristöluvan raukeaminen edellyttää rakentamistöiden aloitusta nelikaistaistuksen osalta Maskussa jo vuonna Maakuntakeskusten ja pääkaupunkiseudun välillä on pystyttävä tarjoamaan nopeat ja tasokkaat yhteydet. Pori/Rauma-Tampere rata on valtakunnallisesti erittäin merkittävä metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden sekä satamien kuljetusväylä, ja alueellisesti tärkeä henkilöliikenteen yhteys. Vuonna 2012 käynnistyneessä Lielahti Kokemäki- rataosan parantamishankkeessa (ns. Liekkihanke) peruskorjataan rata, parannetaan radan kantavuutta (25 tonnin akselipainot) tavara- ja henkilöliikenteen tarpeisiin sekä toteutetaan muutamia turvallisuuden parantamistoimenpiteitä vuosina Liekki-hankkeen toteutukseen on 91 miljoonaa euroa. Hankkeen myötä edellytykset teollisuuden ratakuljetuksille paranevat vuoden 2013 aikana. Syyskuussa 2012 valmistui Porin ja Tampereen välisen raideliikenteen jatkokehittämisestä laadittu suunnitelma, jonka toimenpiteillä on mahdollista lyhentää henkilöliikenteen matka-aika Porin ja Helsingin välillä kahteen ja puoleen tuntiin. Junayhteys Porin ja Tampereen välillä olisi jopa 30 minuuttia nopeampi. 2

5 Liikenteen siirtyminen maantieltä ja ilmatilasta junaan on suomalaisen ja eurooppalaisen liikennepolitiikan mukaista: turvallisempaa, ympäristöystävällisempää ja energiataloudellisempaa. Porin seudulta työmatkoja Tampereen radan suuntaan tekee noin 5000 henkilöä vuorokaudessa. Näistä noin 2000 kulkee väliä Pori Tampere ja vajaa 1000 väliä Pori pääkaupunkiseutu. Junamatkan nopeutuessa Pori Tampere Helsinki-akselilla noin miljoonasta vuosittaisesta työmatkasta voidaan olettaa osan siirtyvän junalla kuljettavaksi. Junamatkustajien määrä voidaan sitä kautta jopa kaksinkertaistaa nykyiseen verrattuna. Pori on ainut maakuntakeskus Suomen eteläosassa, johon ei nykyisin ole Pendolino-liikennettä vaikka henkilöliikennettä Poriin on melkein yhtä paljon kuin esimerkiksi Vaasaan, Jyväskylään ja Joensuuhun. Matka-ajan lyhentämisen edellytyksenä radalle on tehtävä parantamistoimenpiteitä, mm. kaikki tasoristeykset on poistettava turvallisuuden vuoksi, siltoja on uusittava ja radan turvalaitteita sekä ohjausjärjestelmää parannettava. Lisäksi liikennöintiin on käytettävä kallistuvakorista kalustoa. Selvityksessä esitettyjen parannustoimenpiteiden kustannukset ovat miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada hanke valtioneuvoston seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon. Satakunnan aluekehittämisen toimintaedellytykset Maakuntien asema on jäänyt taka-alalle viimeaikojen suomalaisessa aluehallintomyllerryksessä. Eurooppa on ennen kaikkea maakuntien Eurooppa, jossa tasapuolisen kehittämisen pyrkimys perustuu alueiden omiin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin. Suomen aluepolitiikassa maakunnallisen itsehallinnon vahvistaminen edelleen tukisi yhteistä eurooppalaista tavoitetta. Vuoden 2013 jälkeen EU:n rakennepolitiikkaa tulee toteuttaa pääosin alueellisilla rahoitusohjelmilla ja aluekehittämisen pitää tukea koko maata tasapuolisesti maakuntien erityispiirteet huomioiden. Maakunnan kehittämisraha tulee palauttaa leikkauksia edeltävälle tasolle. Ely-keskuksille on asetettu kovat säästövaateet. Alkukesästä väläytettiin julkisuudessa yhtenä sopeutustoimena 15 ELY-keskuksen vähentämistä yhdeksään. Yhtenä lakkautettavana keskuksena mainittiin Satakunnan ELY-keskus. TEM on sittemmin kieltänyt uutisen. ELY-keskusten nykyisen määrän säilyttäminen on mainittu hallitusohjelmassa. Satakunta on Suomen 7. suurin maakunta. Satakunnan ELY-keskuksen alue on nykyisten 15 keskuksen joukossa tunnusluvuiltaan selvästi keskisuuri. Siitä huolimatta Satakuntaan perustettiin pieni yhden vastuualueen ELY-keskus, jonka olemassa olo on jatkuvasti vaakalaudalla. Nyt valtion säästötoimet kohdistuvat erityisen kipeästi pieniin ELY-keskuksiin. Esimerkiksi Satakunnan ELY-keskuksen keksintöneuvontaa hoitaneen innovaatio-asiantuntijan jäätyä eläkkeelle syksyllä 2012 uutta asiantuntijaa ei voitu palkata Satakuntaan, vaan palvelu vastuutettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hoidettavaksi. Suuret kolmen vastuualueen keskukset on muodostettu useiden entisten alueviranomaisten organisaatioista, joissa on sen takia edelleen pieniä keskuksia enemmän henkilöresursseja esim. hallintotehtävissä, ja siten enemmän mahdollisuuksia sopeutustoimiin. Satakunnan ELY-keskuksen toimintaa saataisiin tehostettua yhdistämällä ELY-keskus ja alueen TE-toimistot. Se toisi alueellisesti selkeitä synergiaetuja, säästöjä ja resurssien käytön joustavuutta. Samalla yhden vastuualueen ELY-keskuksesta muodostuisi nykyistä vahvempi ja yhtenäisempi alueellinen toimija. Osaamiskeskusohjelma päättyy Suomessa ensi vuonna Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee määräaikaista ohjelmaa vuosille alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistamiseksi. Uusi innovaatiopoliittinen ohjelma korvaa nykyisen päättyvän osaamiskeskusohjelman. Satakunnan osaamiskeskusohjelma on menestynyt useiden arvioiden mukaan hyvin. Se on merkittävästi vaikuttanut teollisuusvaltaisen maakunnan yritystoiminnan uudistumiseen ja kehittymiseen. Satakunnalle on erittäin tärkeää päästä jatkamaan tätä työtä uuden innovaatio-ohjelmanpuitteissa. 3

6 Selkämeren kansallispuiston kehittämiseen varattava rahoitus Vuonna 2011 perustettu Selkämeren kansallispuisto on uusin kansallispuistomme ja sen toiminnan käynnistyminen on kiinnostanut alueen sidosryhmiä ja toimijoita. Myös matkailijat ja virkistyskäyttäjät ovat löytämässä uuden puiston, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden meren tilan ja ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden seuraamiseen sekä virkistys- ja matkailukäyttöön. Valtion budjetissa tulee osoittaa Metsähallitukselle rahoitus uuden Selkämeren kansallispuiston kehittämistä, saavutettavuutta ja hoitoa varten ( e). Nyt käytettävissä on vain valtioneuvoston myöntämä erillismääräraha perustamiskustannuksiin. Tärkeimmät kehittämisen kohteet puistossa ovat retkeilyä ja matkailua koskevien palvelurakenteiden rakentaminen ja ylläpito, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten hoito- ja säilyttäminen sekä luonnonhoidon aloittaminen valituilla kohteilla. Perustamislain mukaisesti ammattikalastuksen ja luonnonkalakantojen turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Samalla Metsähallituksen henkilöresursseja on lisättävä Selkämerellä. Selkämerelläkin on jo havaittavissa rehevöitymisen merkkejä, ja sen vuoksi vesiensuojeluun on panostettava aiempaa voimakkaammin. Kansallispuiston tavoitteet ja kasvavat vierailijamäärät haastavat merensuojelun sekä vedenalaisen meriluonnon inventointien (VELMU-ohjelma) tehostamiseen Selkämerellä. Valtion odotetaan panostavan aiempaa voimallisemmin Selkämeren ekologian tutkimukseen, merenkulun riskien vähentämiseen, öljy- ja kemikaalionnettomuuksien hallintaan sekä erityisesti maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen. Nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin ja jakeluverkoston rakentaminen Satakuntaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön asettamat päästörajoitukset (mm. rikkidirektiivi alkaen 2015) tulevat voimaan nk. päästöjen erityisalueilla, joihin Itämeri kuuluu. Päästörajoitukset lisäävät merikuljetusten kustannuksia. Rajoituksiin voidaan vastata puhdistusteknologialla tai käyttämällä päästöystävällisempiä polttoaineita, joista tällä hetkellä varteenotettavin on nesteytetty maakaasu (LNG=liqufied natural gas). LNG on useisiin käyttötarpeisiin teollisuudessa, energiantuotannossa, lämmityksessä ja liikennekäytössä (merellä, maalla ja lentoliikenteessä) soveltuva poltto- ja raakaaine. Käyttö ei ole sidottu perinteiseen putkiverkkoon. Satakunnan talouden ominaispiirre on merkittävä teollisuus: jalostuksen (teollisuus, energiasektori, rakentaminen ja kaivannaisalat) työllistävyys on Suomen maakunnista suurin. Satakunnan teollisuuden energiaintensiteetti on yksi korkeimmista nykyisen maakaasuputkiverkoston ulkopuolella. Satakunnan rikkidioksidipäästöt ovat kolmanneksi suurimmat heti Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan jälkeen. Satakunta maakuntana on siten yksi merkittävimmistä LNG:n potentiaalisista käyttäjistä. Markkinoiden syntyminen edellyttää LNG:n tuonnin, varastoinnin ja loppukäyttäjäjakeluverkoston rakentamista. LNG:n tuonnin osalta olemassa oleva satamakapasiteetti Satakunnassa on selkeä LNG-terminaalin sijoittumisen kilpailuetu. Tuotannollisen toiminnan sijoittumispäätöksiä tehtäessä yritykset haluavat varmistaa kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen energiansaannin, johon maakaasulla pystytään vastaamaan. Terminaalin ja jakeluverkoston rakentamiseen liittyy merkittäviä rakentamisen ja käytön aikaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Satakunnan meriklusterin näkökulmasta jääolosuhteisiin soveltuvien uudenlaisten LNG-alusten rakentamisen liiketoimintapotentiaali on merkittävä. Suomen rannikolle olisi mahdollista sijoittaa useita LNGterminaaleja, suunnitelmat ovat pisimmällä eteläisessä Suomessa. Myös Satakunta tarjoaa erinomaiset puitteet LNG:n tuontiterminaalille, mitä tukevat alueen vahva teollisuus samoin kuin kuljetus- ja jakeluverkostoon soveltuva satamakapasiteetti. Valtiovallan tulisi osallistua entistä aktiivisemmin LNG:n maa- ja merikäytön infrastruktuuriin luomisedellytysten parantamiseen. 4

7 3. Satakunnan toimintaympäristö ja yhteistyö Satakunnassa on noin asukasta, mikä on Suomen yhdeksästätoista maakunnasta seitsemänneksi eniten. Maapinta-ala on hieman alle neliökilometriä, joten Satakunta on Suomen keskimittaisin maakunta. Asukkaita neliökilometriä kohden on 29, koko maan keskiarvon ollessa 16. Satakunnassa on 21 kuntaa. Satakunnan ikärakenne on selvästi maan keskiarvoa heikompi. Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 vuoteen henkilöä (kuvio 2). Vastaava muutosprosentti väkiluvussa on - 6,3. Samalla ajanjaksolla koko maan väkiluku on kasvanut 6,4 %. Suhteellisesti mitattuna suurin väestötappioalue on Pohjois-Satakunta (-16,3 %). Sekä Rauman seutukunnassa että erityisesti Pohjois-Satakunnassa väestön väheneminen on ollut Porin seutua voimakkaampaa vuoteen 2008 saakka. Rauman seudulla väestönlasku on tasaantunut vuosina Pohjois-Satakunnassa väkiluku on selvästi supistunut vuoteen 2010 saakka, mutta vuonna 2011 pudotus tasaantui jonkin verran. Väestön vähenemisen taustalla on ollut pienenevä syntyvyys ja negatiivinen muuttotase kuntien välisessä muuttoliikkeessä. Toisaalta voitto kansainvälisestä muuttoliikkeestä on paikannut osaltaan tappioita. Väestön määrän muutokseen on liittynyt myös vanhentuva väestön ikärakenne ja sitä kautta kuolleiden määrän kasvu. Kuvio 1. Satakunnan väestön ikärakenne Tarkasteltaessa Satakunnan seutukuntien ja kuntien väestöennustetta vuosille havaitaan, että väkiluku kasvaa hieman Porissa (n :een eli 3,5 % vuoteen 2040 mennessä) ja väkiluku pysyy sen ansiosta suunnilleen samana koko seutukunnassa vuoteen 2040 asti. Ennuste on aikaisempaa myönteisempi. Muille Porin seutukunnan kunnille ennustetaan kuitenkin laskua. Esimerkiksi Kokemäellä väestö vähenee 10,1 %, Harjavallassa 11,1 % ja Ulvilassa 6,3 %. Rauman kaupungissa väki vähenee 4,5 %, Eurassa 9,9 % ja koko seutukunnassa 6 % vuoteen 2040 mennessä. Rauman kaupungin ennuste on aiempaa huomattavasti myönteisempi. Kankaanpäässä lasku tulee olemaan 12,5 % ja koko Pohjois-Satakunnan seutukunnassa 14,3 %. Kiikoisissa väestö kasvanee hieman ainoana kuntana Porin ohella. 5

8 Kuvio 2. Koko maan, Satakunnan ja sen seutukuntien väestökehitys Kuvio 5. Koko maan, Satakunnan ja sen kuntien väestöennuste (laadittu v. 2012) 6

9 Väestöllinen huoltosuhde heikkenee koko maassa vuoteen 2040 mennessä. Satakunnassa väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen kiihtyy voimakkaasti ennusteen mukaan 2010-luvun alkupuolella, ja huoltosuhde on maan keskiarvoa epäsuotuisampi. Heikointa kehitys tulee olemaan edelleen Pohjois-Satakunnassa. Rauman seudulla heikennys on Porin seudun luokkaa. Porissa, Luvialla ja Raumalla huoltosuhde tulee olemaan muita maakunnan kuntia edullisempi jatkossakin. Satakunnassa ulkomaalaisten osuus (ulkomailla syntyneet) väestöstä on erittäin alhainen, vain runsaan kahden prosentin verran. Ulkomaalaisia on runsaat v Työperäisen maahanmuuton lisäksi muista syistä alueelle muuttavien määrä on kasvussa. Vuonna 2011 ulkomaalaisten määrä lisääntyi lähes 350 henkeä. Nousu oli suurin piirtein edellisvuoden luokkaa. Maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työllistäminen alueen työmarkkinoille ovat Satakunnassa kasvava haaste. Sekä väestön että kuntien asenteissa maahanmuuttajia sekä heidän kotouttamistaan kohtaan on Satakunnassa kehitettävää. Korkea-asteen tutkintojen suorittaneiden osuus jää Satakunnassa edelleen selvästi alle maan keskimääräisen. Kuvio 3. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Kuva vuotiaiden koulutustaso ja osuudet sekä ikäryhmittäiset määrät 7

10 Satakunnan työvoiman määrä on noin (v. 2010). Työikäinen väestö vähenee ennusteiden mukaan vuosina 2012 ja 2013 vajaalla 2 200:lla ja parina seuraavana vuotena runsaalla 1700:lla vuotta kohden. Työikäisen väestön määrän supistuminen loivenee vuotta 2020 kohti. Vuonna 2020 vähennys on noin tuhat henkeä vuodessa. Vuosina työelämästä arvioidaan poistuvan vuositasolla noin henkeä. Työvoiman saatavuuden turvaaminen on suuri haaste koko maakunnalle. Satakunnan työttömyysaste on yhä korkeampi kuin maassa keskimäärin (elokuussa ,8 %, koko maa 9,1 %). Nuorten työttömyys on pysynyt vuodentakaiseen verrattuna ennallaan, mutta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita on tällä hetkellä runsaat 3000, mikä on yli 300 enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista on 13,1 % (lähes 1400). Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys keskittyy Porin seudulle. Satakunnan työllisyysaste v oli 67,8 % Tilastokeskuksen otantatutkimuksen mukaan, mikä on jonkin verran edellisvuotta korkeampi. Hallitusohjelman mukaisen työllisyysastetavoitteen (72 %) saavuttaminen tarkoittaisi Satakunnassa vajaata työssäkäyvää enemmän. Mikäli vertailutietona käytetään väestön pääasiallista toimintaa vuoden 2010 lopussa, jää tällä tavoin laskettuna työllisyysaste alle 64 %:n, josta laskettuna täytyy saada vajaat työllistä enemmän, jotta se nousee 72 %:iin.) Harjavallassa on Suomen toiseksi korkein työpaikkaomavaraisuus (työpaikkojen suhde työllisiin 133,8 %). Muita työpaikkaomavaraisia (> 100 %) satakuntalaisia kuntia ovat Säkylä (sija 11 Suomen 336 kunnan joukossa, 121,7 %), Kankaanpää (29., 107,8 %) Pori (32., 106,8 %), Honkajoki (50., 104,3 %), Rauma (58., 102,8 %), Eurajoki (60., 102,6 %) ja Eura (61., 102,5 %). Suomen kunnista 71 on työpaikkaomavaraisia. Vuosina työpaikkojen määrän nousu on ollut Satakunnassa maan keskiarvoa hitaampaa. Pohjois-Satakunnassa työpaikat ovat hieman vähentyneet vuoden 2009 heikon kehityksen myötä. Toimialoittain tarkasteltuna työpaikkojen määrä on vähentynyt kaikilla alueilla alkutuotannossa, teollisuudessa sekä logistiikassa. Muuten on kirjattu kasvua. Nousu on ollut ripeää rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa, jälkimmäisessä mm. teollisuuden ulkoistusten seurauksena, mikä osittain selittää myös teollisuustyöpaikkojen laskua. Rakennusalalla kasvu on ollut Rauman seudulla muita alueita vaisumpaa miltei 2000-luvun puoleenväliin asti, minkä jälkeen Olkiluoto on nostanut alan työpaikat voimakkaaseen kasvuun. Rauman seudulla myös energiasektorin työpaikat ovat lisääntyneet vauhdilla. Kaikilla alueilla on selvää kasvua kirjattu myös kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä yhteiskunnallisissa palveluissa. Vuonna 2010 työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta kaikkien maakunnan seutujen päätoimialoilla lukuun ottamatta teollisuutta ja logistiikkaa. Pohjois-Satakunnassa näilläkin aloilla kirjattiin kasvua, mutta yhteiskunnallisissa palveluissa työpaikkojen määrä väheni selvästi muista alueista poiketen. Siten taantumasta toipuminen on edennyt maakunnassa melko hyvin. Kuitenkin alkutuotannossa, jalostuksessa sekä logistiikassa työpaikkojen määrä ei ollut vielä saavuttanut vuoden 2008 tasoaan. Muilla palvelualoilla kehitys on ollut suotuisampaa. Satakunnan työllisyydelle ja alueelliselle kilpailukyvylle meriteollisuudella on poikkeuksellisen suuri merkitys. Alueen telakat Raumalla ja Porissa työllistävät suoraan noin 1800 henkilöä. Telakoiden välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 1,5-kertaiset. Satakunnassa teollisuuden (ml. kaivostoiminta ja energiasektori) palveluksessa oleva osuus työllisistä on suhteellisesti ottaen edelleen maan korkein. Mahdollisen uuden taantuman vaikutukset näkyisivät nopeasti Satakunnassa vientiherkillä aloilla. 8

11 Satakunnan elinkeinoelämän vahvan toimialapohjan muodostavat prosessiteollisuus (metalli-, metallituote-, metsä- ja kemian teollisuus), koneenrakennusteollisuus ja elintarviketuotanto. Pori on profiloitunut kansainvälisenä tapahtumatuotannon osaajana ja myös Raumalla ja Pohjois- Satakunnassa on panostettu luoviin aloihin, matkailuun liittyvään palveluliiketoimintaan ja tapahtumiin. Hyvinvointipalvelujen kehittämisen yhteistyötä ja osaamista on kehitetty maakunnassa voimakkaasti 2000-luvulla. Aktiivisia maatiloja on hieman alle 3900 ja keskimääräinen tilakoko on noin 37 ha, jossa kasvua on ollut noin hehtaarin vuodessa. Alkutuotannon kannattavuuden heikkeneminen on vaikuttanut monen tilan tuotannon lopettamiseen, mutta tuotantosuuntakohtaiset erot ovat tilojen välillä suuria. Parhaiten ovat Satakunnassa pärjänneet maito- ja broilertilat sekä kasvihuoneviljely ja heikoiten sikatilat. Vuonna 2011 investointien määrä väheni merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Satakunnan maapinta-alasta 71 % on metsätalouden maata ja metsänomistajia on kpl. Hakkuumäärä on ollut viimevuosina n. 80 % tavoitteesta ja Satakunnan metsäteollisuuden puunkäyttö on lähes kolminkertaista hakkuisiin nähden. Puuenergian käyttö ja siihen liittyvä yrittäjyys on edelleen lisääntynyt. Lämpöyrittäjien ja osuuskuntien hoitamia lämmityskohteita on noin 40 kpl. Olkiluodon 3. ydinvoimalayksikön vuosia meneillään ollut rakennustyö on ollut merkittävä Satakunnan työllisyyttä ja palvelujen kysyntää ylläpitävä tekijä. OL3-yksikön rakennustöiden valmistuminen on lykkääntynyt useaan otteeseen. OL4-yksiköstä saatiin periaatepäätös heinäkuussa Aikaa rakennusluvan hakemiselle on kesäkuun loppuun Mikäli ydinvoimarakentamiseen tulee tauko, on sillä merkitystä koko Satakunnan työllisyydelle ja aluekehitykselle. Toisaalta työmaalla on jo nähtävissä suuri osaajapula. Ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakennustyöt alkanevat v. 2012, jossa siinäkin on kyse maakunnan kannalta merkittävistä investoinneista. Satakunta on monipuolinen energiatuotannon keskittymä, jossa tuotetaan sähköä kolminkertaisesti maakunnan tarpeisiin nähden. Uusiutuvan energian käyttö ylittää valtakunnallisen keskiarvon. Maakunnassa on useita uusiutuvan energian, erityisesti tuuli- ja aurinkoenergian sektoreilla toimivia yrityksiä. Satakunnassa on yritystä ja uusia perustettiin v vajaat Yrityskanta on hyvin pienyritysvaltaista. Vajaat 93 % yritysten toimipaikoista työllistää Satakunnassa alle 10 henkilöä, ja toimipaikoista 99 % on alle 50 henkeä työllistäviä. Yrityskoko vaikuttaa voimakkaasti myös yritysten kasvu- ja kansainvälistymiskykyyn. Satakunnassa, ja etenkin Porin seudulla t&k-panokset henkeä kohti ovat edelleen selvästi jäljessä maan keskiarvosta ja muista suurista seutukunnista (koko maa 1297 ja Porin seutu 380 asukasta kohti v. 2010). Taustalla on mm. korkeakoulusektorin pienuus sekä t&k-toimintaa harjoittavien yritysten vähäisyys. Satakunnassa pitäisi olla merkittävästi nykyistä enemmän kansainvälistymällä kasvuun pyrkiviä yrityksiä. Satakunta on nykyisellä osaamiskeskusohjelmakaudella mukana kolmessa klusteriohjelmassa; energiateknologia, meriklusteri ja jokapaikan tietotekniikka. Vesi-Instituutin ja Magneettiteknologiakeskuksen kaltaisten kehittämis- ja tutkimusyksiköiden lisäksi ydinvoimaenergian toimittajaverkosto, FinNuclear, on vahvasti verkottamassa maakunnan toimijoita kansallisiin verkostoihin. Osaamiskeskusohjelma päättyy nykymuodossaan vuoden 2013 lopussa. Ohjelma korvataan todennäköisesti uudella innovaatiopoliittisella instrumentilla vuoden 2014 alussa. Alun perin vuosille suunniteltujen seudullisten KOKO ohjelmien rahoitus on päättynyt, mutta Satakunnassa ohjelmanmukaista toimintaa osin jatketaan. 9

12 Satakunnan aluerakenteen ja saavutettavuuden perustekijät ovat maakunnan sijainti Pohjanlahden rannalla, alueen meri- ja lentoyhteydet, suurten vesistöjen jokilaaksot taajamineen sekä monipuolinen maaliikennejärjestelmä. Satakunnan teollisuuden toimintaedellytyksille toimivat satamat ja rannikon suuntaiset sekä sisämaan liikenneyhteydet ovat elintärkeitä. Vahvasti vientivetoiselle maakunnalle myös lentoliikenneyhteydet pääkaupunkiin jatkoyhteyksineen ovat välttämättömiä. Lentoliikenteen jatkuvuus on toistaiseksi turvattu, mutta palvelutaso ei saisi nykyisestä heikentyä. Satakunnalle tärkeitä ovat hyvät kulkuyhteydet Helsingin lisäksi naapurimaakuntiin. Yhteyksien parantamisella kehitetään myös maakunnan sisäisiä yhteyksiä eli Pori-Rauma väliä, Kokemäenjokilaakson, Pyhäjärvi-seudun ja Pohjois-Satakunnan yhteyksiä. Maaseudun elinvoimalle myös alemman tieverkon kohtuullinen kunto on oleellinen. Asukkaiden liikkumisen lisäksi puhtaan lähiruuan ja uusiutuvan energian tuotanto edellyttää tiekuljetuksia. Verkkopalvelujen saavutettavuus ja etätyömahdollisuudet etenkin maaseutualueilla ovat puutteelliset. Ilman laajakaistaa on edelleen useita haja-asutusalueen kiinteistöjä. Myös matkailuelinkeinon kehittäminen Satakunnassa edellyttää infrainvestointeja maalla ja vesistöalueilla. Satakunnassa sijaitsee kaksi varuskunta-aluetta, joista Kankaanpään Niinisalossa on puolustusvoimien selvityksen perusteella valtakunnallisesti parhaimmat tilat ja koko Etelä-Suomen tärkein tykistön ja heittimien harjoitusalue, Pohjankankaan ampuma-alue. Säkylässä Huovinrinteellä sijaitseva Porin Prikaati on tärkein suomalaisten kriisinhallintajoukkojen koulutusyksikkö, jossa koulutetaan ja varustetaan sotilaat kansainvälisiin tehtäviin. Vahva alan osaamisen keskittymä ja hyvät fyysiset tilat mahdollistavat uusien toimintojen sijoittamisen Satakunnan varuskuntiin. Niinisalon varuskunnassa Kankaanpäässä koulutettiin vuosikymmenten ajan YK-joukkoja. Porin Prikaati on Suomen tärkein kriisihallintajoukkojen koulutuksen joukko-osasto. Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue sisältää mm. siviilikriisinhallintakylän erilaisten tilanteiden harjoittelua varten. Satakunnassa on myös yrityksiä, joilla on kokemusta siviilikriisihallintatehtävistä. Satakuntaliiton ja Porin kaupungin projektien kautta käytännön siviilikriisihallintatoimintaan on tutustuttu mm. Balkanilla. Projektien tuloksena Satakuntaan on muodostunut monipuolinen siviilikriisihallinnan osaajien ja yritysten verkosto. Satakunnassa on hyvä perusta siviilikriisihallinnan ja yleensä kriisinhallinnan toimintojen sijoittamiseksi maakuntaan. Satakunnan ympäristön tila ja elinympäristön laatu kokonaisuudessaan on vesien tilaa lukuun ottamatta suhteellisen hyvä. Pohjavesien yleistila on säilynyt Lounais-Suomessa suhteellisen hyvänä, mutta pintavesien tila on heikompi kuin muualla Suomessa keskimäärin, ja tämä asettaa vesienhoidolle suureet haasteet. Selkämeren rehevöitymiskehitys vaatii panostuksia vesienhoitotoimenpiteisiin. Merikarvialta Kustaviin ulottuva Selkämeren kansallispuisto täydentää merkittävällä tavalla aiemmin puutteellisesti turvattujen ja uhanalaisten ekosysteemien suojelua sekä mahdollistaa luontomatkailun kehittämisen. Kansallispuiston päätarkoituksena on Selkämeren rannikkovyöhykkeen vedenalaisluonnon ja ekosysteemien turvaaminen sekä kalakannan säilyminen elinvoimaisena. Selkämeren kansallispuistossa tarvitaan aktiivista kehittämistyötä etenkin perusinfrastruuktuurin osalta. Ennusteiden mukaan ilmastomuutoksen vaikutuksesta vuotuiset sademäärät lisääntyvät, sateet ovat entistä rankempia ja niitä voi sattua lähes mihin vuodenaikaan hyvänsä. Tulvariskit lisääntyvät sisävesillä, rannikkoalueilla ja taajamissa. Kokemäenjoen vesistöalueelle on valtioneuvoston toimesta nimetty kaksi merkittävää tulvariskialuetta: Pori ja Huittinen. Pori on Suomen merkittävin yksittäinen tulvariskialue, jossa harvinaisen tulvan leviämisalueella asuu yli asukasta. 10

13 Yhteistyö Satakunnan kehittämistoimijat tuntevat toisensa, mikä osaltaan edesauttaa kehittämisen ja asiakaspalvelun vaikuttavuutta ja tehokkuutta. TEKESin selvityksen (2011) mukaan satakuntalaiset innovaatiotoimijat toimivat samansuuntaisesti ja tunnistavat ja toteuttavat alueensa strategioita myös käytännössä. Satakuntaliiton keskeisin viranomaisyhteistyökumppani, Satakunnan ELY, on asiakaspalvelussa Suomen parhaimmistoa. Satakunnan ELY-keskus hoitaa Satakunnassa E- vastuualueen eli elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen ja kulttuuriin liittyviä tehtäviä. Varsinais- Suomen ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvat Satakunnan liikenne- ja ympäristöasiat sekä pääosa sivistyspuolen tehtävistä sekä kalatalousasiat ja maahanmuuttajien kotouttamiseen ja turvapaikan hakijoiden vastaanottoon liittyvät yhteensovitus- ja suunnittelutehtävät. Asiakaspalvelun ja aluekehityksen tuloksellisuuden näkökulmasta olisi selkeintä, että Satakunnassa toimisi täyden palvelun ELY tai vähintään E-vastuualueen ohella ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvä vastuualue. Satakuntaliitto tekee tarkoituksenmukaista maakuntien ja alueiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön odotetaan joustavoituvan ja lisääntyvän erityisesti uuden EU-ohjelmakauden myötä. Satakunta muodostaa Länsi-Suomen allianssin (WFA, West Finland Alliance) neljän muun maakunnan kanssa; Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Österbotten/Pohjanmaa. Alueella toteutetaan mm. Länsi-Suomen EAKR- ja ESR ohjelmia. WFAn alue yhdessä Hämeen liiton kanssa pilotoi maakunnallisen ennakoinnin kansallista mallia. Maakuntaohjelmia puolestaan arvioidaan yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Länsi-Suomen WFA- maakunnat (pl.pirkanmaa) ylläpitävät yhteistä Eurooppa- toimistoa Brysselissä. Eurooppa-toimiston kautta Satakunta on mukana eurooppalaisen maatalouden innovatiivisen kumppanuusverkoston valmistelussa joka on käynnistynyt Toscanan aloitteesta keväällä Verkosto edistää osaltaan sekä alueiden näkyvyyttä Euroopassa että toimijoiden yhteistyötä maatalouden alalla ensi ohjelmakaudella. Eurooppa-toimiston kautta Satakunta on mukana myös vastaavan kumppanuusverkoston valmistelussa vesiasioiden osalta. Satakuntaliitto on liittynyt keväällä 2012 myös komission koordinoimalle S3 (Smart specialisation, älykäs erikoistuminen) Platformille. Älykäs erikoistuminen tulee osaksi uuden EU:n ohjelmakauden toteutusta Eurooppa 2020-strategian mukaisesti. Tulevalla ohjelmakaudella Satakuntaliitto on kiinnostunut Central Baltic ohjelmasta Botnia-Atlantican sijaan, koska suunta tukee luontevammin Satakuntaliiton yhteistyösuuntia ja Selkämeren kehittämisen tavoitteita. Satakunta osallistuu BSSSC:n ja AER:n toimintaan. AER (Euroopan alueiden liitto) jäsenyyden jatkamista harkitaan. Samalla selvitetään onko tarkoituksenmukaista liittyä CPMR:n (perifeeristen merellisten alueiden liitto) jäseneksi. CPMR:n Itämeri-komissio toimii yhteistyössä BSSSC:n kanssa. Satakuntaliitto on vuodesta 2009 alkaen ollut jäsenenä Keski-Pohjola komiteassa. Liitto on ilmoittautunut mukaan myös komitean kulttuuri- ja nuorisotyöryhmiin. Kansanterveysryhmän muodostaminen on vireillä. Satakuntaliitto jatkaa yhteistyötä Kiinan Changzhoun maakunnan ja Viron Viljandin maakunnan kanssa sekä käynnistää uuden yhteistyösopimuksen mukaisesti yhteistyön Viron Harjumaan (Tallinnan alue) maakunnan kanssa. Aluekehityslain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen Satakunta muodostaa Varsinais-Suomen maakunnan kanssa. Maakuntaliittojen yhteiset hankkeet on valmisteltu liittojen yhteistyönä. 11

14 4. Maakuntaohjelman painopisteet ja toteuttaminen Satakunnan maakuntaohjelman teemat ovat Osaava Satakunta, Saavutettava Satakunta sekä Energinen ja hyvinvoiva Satakunta. Tämän toteuttamissuunnitelman toimenpiteet on koottu näiden teemojen alle. 4.1 Osaava Satakunta Energiaosaaminen Satakunnan veturiksi Satakunnassa on tulevina vuosina edistettävä valtion toimin monipuolista energian tuotantoa, hyödyntämistä ja alan osaamista. Erityisesti uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä on edistettävä: esimerkiksi puuperäinen bioetanoli, aurinkoenergia ja tuulivoima. Eri energia-alojen osaajia tarvitaan entistä enemmän ja maakunnan valmiudet järjestää koulutusta monipuolisen energiaosaamisen varmistamiseksi ovat hyvät. Suomen hyvinvointi on paljolti edelleen viennin varassa ja vientiteollisuuden kilpailukyvystä on huolehdittava verotuksen lisäksi myös teollisuuden jätemaksujen ja vastaavien kustannusten osalta. Säteilyturvakeskuksen toimintojen alueellistaminen Suomen ydinvoimatuotanto on keskittynyt Eurajoen Olkiluotoon OL3- projektin valmistuessa. Yli kolme neljännestä Suomen ydinvoimalla kehittämästä sähköstä tullaan tuottamaan Olkiluodossa. Olkiluotoon tullaan myös loppusijoittamaan käytetty ydinpolttoaine. Posiva Oy:n suorittama käytetyn polttoaineen loppusijoituksen tutkimus on kansainvälisesti uraauurtavaa ja toiminta on monilta osin ainutlaatuista. Eduskunta on tehnyt periaatepäätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön, OL 4, rakentamisesta Olkiluotoon. Rauman seutua voidaan hyvällä syyllä kutsua Suomen ydinvoimaosaamisen keskukseksi. Säteilyturvakeskus viranomaisena valvoo ydinvoimalaitosten turvallisuutta. Viranomaisvalvonnassa suuri osa työstä on henkilötyötä ja tarkistustoimintaa. Läheisellä sijainnilla voidaan toimia kustannustehokkaammin ja pienemmin sijoittumis- ja matkakuluin. Esitämme, että Säteilyturvakeskus valmistautuu organisaationsa alueellistamiseen Rauman seudulle. Sopivin olisi ydinturvallisuusvalvonnan siirtäminen. VM, STM - 3M Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia sisältää maakunnan tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet vuoteen Strategian toteutumista edistetään laajassa yhteistyössä ja hyödynnetään myös muun muassa Satakunnan energiahuoltoa koskevassa vaihemaakuntakaavoituksessa. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet Satakunnassa. Tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimatuotannon merkittävä lisääminen. Satakunnassa edistetään vahvan ympäristö- ja energiateknologian yritysklusterin kehittymistä, energian ja materiaalin käytön tehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä. Lisäksi toteutetaan neuvontahankkeita bioenergian käytön ja alan yrittäjyyden lisäämiseksi sekä tuetaan maaseudun bioenergiayrittäjyyteen liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Tuotannon sivuvirtoja hyödynnetään raaka-aineena ja energialähteenä etenkin Satakunnan elintarvikeketjussa ja mittavia panostuksia tähän tehdään edelleen. Lounais-Suomen metsäohjelmaa toteutetaan erityisesti metsäalan työvoiman hankinnassa ja puutuotealaa kehittävissä hankkeissa. 12

15 EAKR-rahoitusta on suunnattu kuluvalla ohjelmakaudella myös Tekesin rahoittamiin tutkimushankkeisiin, joista suurin osa suuntautuu luonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin tietoja viestintäteknologian hankkeisiin Elintarvikeketjun osaaminen ja kilpailukyky Satakunta on elintarvikealalla Suomen johtavia maakuntia ja alueella toimii useita eri tavoin profiloituneita toimijoita, jotka ovat keskittyneet alkutuotannon, jalostuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Näiden toimijoiden tarvelähtöisen kehittämistyön jatkuminen on turvattava. Mittavin keskeisimpien toimijoiden (Satafood, Pyhäjärvi-instituutti, ProAgria) yhteishanke keskittyy satakuntalaisen lähiruuan tuotannon, jalostuksen ja tunnettuuden lisäämiseen. Siksees parasta -hankkeella toteutetaan laaja kartoitus lähi- ja luomuruokaketjujen toimintaedellytyksistä ja yritystoiminnan laajentamisen mahdollisuuksista, toteutetaan vuosittain seminaareja paikallisista raaka-aineista ja tuotteista sekä samalla neuvotaan niiden käyttömahdollisuuksista erityisesti ammattikeittiöille. Lisäksi edistetään ja tuetaan Aitoja Makuja -toimintaa sekä Satakunta Menun toteutusta, tiedotetaan laajasti alan toiminnasta ja lisätään alan toimijoiden yhteistyötä koordinoidusti. Hankkeen tuloksena Satakuntaan saadaan uusia elintarvikealan pienyrityksiä ja maakunnan elintarvikealan toimijaverkosto vahvistuu ja verkottuu ja satakuntalaisen ruokakulttuurin tunnettuus lisääntyy. Hanke on käynnissä vuoden 2014 loppuun saakka ja se rahoitetaan maaseuturahastosta. Agroekologisen Food Centerin kehittämishankkeiden tavoitteena on edistää ravinteiden ja energian kierrätysmalleja ja pyrkiä entistäkin parempaan ympäristötehokkuuteen alkutuotannon ja sen tuotteiden jalostuksen yhteydessä. Tavoitteena on myös edistää yritysten välisiä ympäristömyönteisiä toimintamalleja sovellettavasti laajemminkin niin kotimaassa ja ulkomailla. Kirkkokallion yritykset ovat johtavia kansallisia toimijoita erikoistumisaloillaan Satakunnan teollisuuden ja yritystoiminnan uusiutuminen ja kasvu Satakunta on Suomen teollisuusvaltaisin maakunta. Teollisuus on monipuolista ja sen uusiutumiskyvystä on huolehdittava. Myös yritysten toimintaympäristö ja kasvun tukeminen vaativat jatkuvaa panostusta. Mikäli ohjelmakauden loppurahoituksen tai maakunnan kehittämisrahan osalta ei tule muutoksia, uusia hankkeita ei juuri pystytä käynnistään. Aihe tulee olemaan keskeinen myös seuraavalla ohjelmakaudella. Satakunnassa muun muassa Huittisissa ja Kokemäellä halutaan panostaa teollisten työpaikkojen saamiseksi nykyisten teollisten yritysten kasvun kautta tai saamalla muualta kokonaan uusia teollisia yrityksiä. Alueelta ehdotetun hankkeen ajatuksena on kehittää vetovoimatekijöitä (osaava työvoima, toimivat verkostot, teknologiakehitys, hyvä infra, hyvä logistinen sijainti), rakentaa viestintäohjelma ja tehdä jalkatyötä kontaktien hankkimiseksi. Kohteena olisivat sekä suomalaiset että kansainväliset yritykset. Kankaanpäässä panostetaan muun muassa Puupuiston (Halmeen teollisuusalue) kehittämiseen. Prizztech Oy haluaa kehittää Satakuntalaisen Living Lab-konseptin sekä Satakunnan kilpailukykyä edistävän instituutin. Käyttäjälähtöisyys ja vetovoimaiset tuotekehitys- ja innovaatioympäristöt ovat avainasemassa yritysten kilpailukyvyn ja alueen vetovoimaisuuden kehittämisessä. Satakunnassa tulisi olla hyvin tuotteistettuja, avoimia innovaatioympäristöjä (Living Labit), jotta pystymme sekä houkuttelemaan kansainvälisiä tuotekehitysyksikköjä Satakuntaan että toimimaan yritysten tuotekehityksen kumppanina. Projektin idea pohjautuu useisiin Satakunnassa rakentuneisiin Living 13

16 Lab ympäristöihin, joista keskeisimpinä ovat Porin seudun kehittämiskeskuksen Hyvinvointiteknologian Living Lab ja Prizztech Oy:n OIP-tapahtumakehitysympäristö. INSTITUUTTI? - hankkeen tavoitteena on käynnistää Satakunnassa kansallisesti erottuva, uudenlainen yritysten kilpailukykyä kehittävä instituutti, joka tukee yrityksiä erityisesti haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä. Meriteollisuuden kilpailukyvystä on huolehdittava Vuoden 2008 finanssikriisin takia telakoiden tilaukset romahtivat koko maailmassa ja myös Suomessa. Hiljaisen kauden jälkeen markkinat ovat alkaneet elpyä, mutta Suomen meriteollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen on panostettava kireässä kilpailutilanteessa. Ympäristö- ja innovaatiotukien rinnalla tarvitaan valtion tilauksia sekä jatkoa myös tulevina vuosina EU:n tukidirektiiville, kansalliselle rahoitukselle ja valtiontakauksille. Laivanrakennuksen innovaatiotuki tulisi ulottaa koskemaan myös Satakunnalle tärkeää offshore-teollisuutta ja muutoinkin offshoresektorin kehittäminen tulee huomioida tasapuolisesti meriteollisuuden kehittämisessä. Edellä mainittujen tukitoimien ohella tulee edistää ja tukea meriteollisuuden uusiutumista sekä alihankkijaverkostojen kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä varata näihin tarkoituksiin riittävä rahoitus ja joustavat toimintamallit Luova yrittäjyys Alueelliset elokuvatuotantokeskukset on vakinaistettava Alueelliset elokuvatuotantokeskukset ovat osoittaneet toimivuutensa ja tarpeellisuutensa. Niiden avulla ammattimaista tuotantotoimintaa on saatu laajennettua eri puolille Suomea. Yksi merkittävä alueellinen tuotantokeskus on Villilä Studiot Nakkilassa. Villilässä tehdään pitkäjänteistä työtä tvja elokuvatuotantojen saamiseksi Villilään, saatujen tuotantojen palvelemiseksi laadukkaasti sekä tuotantopalveluiden kehittämiseksi. Toiminnan kehittäminen edistää erityisesti luovan alan ja oheispalvelujen yrittäjyysmahdollisuuksia alueella. Satakunnassa tuotantokeskuksen toimintaa tukee sen välittömässä yhteydessä alan ammattiopisto. Yhteistyökumppaneita ovat myös Kankaanpään taidekoulu, Palmgren-konservatorio, Turun yliopiston kulttuurituotannon ja Aaltoyliopiston Taideteollisen korkeakoulun Porin yksiköt. Alueelliset elokuvatuotantokeskukset toimivat paljolti projektikohtaisten tukien varassa. Se ei riitä takaamaan ammattimaisen henkilöstön pysyvyyttä eikä sellaista valtakunnallista ja alueellista vaikuttavuutta, mihin olisi mahdollisuus. Luovan talouden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa on käynnistetty Satakunnan Apparaatin toiminnan kaksivuotisella hankkeella (ELY / EAKR). Apparaatti on törmäyttämis- ja kohtaamispaikka, joka madaltaa yritysten, opiskelijoiden ja alkavien yrittäjien kynnystä työskennellä muualla ja muiden kanssa. Varsinainen Apparaatti-toiminta on yritysten toimeksiantojen ja Satakunnan korkeakoululaitoksen opiskelijoiden kohtauttamista. Sen lisäksi satakuntalaisessa mallissa on mukana opiskelijoiden yrityskiihdyttämö-toiminta, väliaikaisesti työttömäksi joutuneiden yritystoiminnan kiihdyttäminen (Protomo) sekä tila, jota yksinyrittäjät voivat käyttää väliaikaisena työskentelytilana (Hub). Apparaatti on osa valtakunnallista Protomoverkostoa. Apparaatille on tehty verkkopalvelu ja toimipisteet ovat Porissa Huittisissa ja Raumalla. ELY-keskuksen rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa tavoitteena on vahvistaa luovien toimialojen yritysten ja toimijoiden liiketoimintaosaamista, mahdollistaa luovan osaamisen hyödyntäminen muiden toimialojen kehittämisessä sekä löytää verkostoitumisen avulla 14

17 kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia. Hankkeen toteutus tapahtuu yhteistyössä Rauman kaupungin ja Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n toteuttamana hankekokonaisuutenata. Satakuntalaiset keksijät saavat apua ja neuvoja keksintöjensä kehittämiseen liittyvissä asioissa kuntien elinkeinotoimijoilta ja Prizztech Oy:stä. Prizztechistä toimii Keksintösäätiön Tuoteväyläpalvelun edustaja ja keksijöiden ensimmäinen kontaktipinta Satakunnassa. Palvelu rahoitetaan Satakunnan ELY-keskuksen myöntämällä kaksivuotisella EU-hankerahoituksella ja palvelun toteuttamisessa tehdään muutenkin tiivistä yhteistyötä Satakunnan ELY-keskuksen kanssa. Palvelun rahoittamiseen osallistuu suuri osa alueen kunnista. Alueellinen taidetoimikunta säilytettävä Satakunnassa on säilytettävä itsenäinen taidetoimikunta, jolla on maakunnassa oma toimipiste. Taidetoimikunnan tehtäviin tulee kuulua yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa maakunnallisen kulttuuristrategian laadinta ja toteuttaminen sekä päätöksenteko maakunnallisista taideapurahoista Koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä Porin yliopistokeskuksen toiminta ja rahoitus on vakinaistettava Nykymuotoisten monitieteisten yliopistokeskusten toimintaa on edelleen vahvistettava ja kehitettävä. Yliopistokeskusten sijaintimaakuntien tavoitteena on väestön koulutustason kohottaminen sekä maakuntien kilpailukyvyn ja korkeamman tason osaamisen turvaaminen. Porin yliopistokeskuksen vaikutus näkyy jo maakunnan väestön koulutustason kohoamisena. Yliopistokeskuksesta valmistuneista yli 60 % työllistyy Satakuntaan, mikä on yliopistojen joukossa valtakunnan korkein luku, mikä samalla osoittaa korkeakoulutuksen tarpeellisuuden Satakunnassa. Porin yliopistokeskuksessa on voitava jatkaa ylioppilaspohjaista tutkintokoulutusta. Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen toiminnallinen ja rahoituksellinen asema on turvattava ja tuettava niiden yhteistyön kehittämistä. Yliopistokeskusten kehittämiseen tarkoitetun määrärahan tulee sisältyä korvamerkittynä opetusministeriön pääluokan talousarvioon. Muu korkeakoulutus ja tutkimusyksiköt Satakunnassa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tavoitteena on täydennyskoulutustoiminnan turvaaminen ja kehittäminen. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan strategian mukaan Rauman yksikkö on profiloitunut juuri varhaiskasvatuksen sekä käsityökasvatuksen perustutkinto-opetukseen ja tutkimukseen. Tällöin yksikössä jo olemassa olevaa asiantuntijuutta voidaan entistä paremmin hyödyntää myös täydennyskoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Vesi-Instituutti WANDERin toimiala on talousvesi ja sen kanssa kosketuksissa olevien materiaalit Wanderin tavoitteena on synnyttää Raumalle pysyvä kansallisesti merkittävä asiantuntijaorganisaatio Teknologiatalo Sytyttimeen. Se kerää vesialan toimijoita yhteen Länsi- Suomen alueella sekä etsii yrityksiä, jotka tulevaisuudessa voisivat innovoida ja kehittää itselleen uutta liiketoimintaa vesialalta. Tavoitteena on myös kannustaa ja ohjata yrityksiä kansainvälisille markkinoille joko osana verkostoa tai yksinään sekä parantaa tutkimuslaitosten kansainvälisiä toimintaedellytyksiä. Pyhäjärvi-Instituutti Eurassa on merkittävä toimija luonnonvesien puhtauden edistämisessä. Magneettiteknologiakeskus kehittää ja vahvistaa magneettiteknologiaan liittyvää osaamista tavoitteenaan alan teollisuuden kehittyminen alueellisesti ja kansallisesti. Monet Satakunnan 15

18 materiaali- ja energiaklustereiden yritykset hyödyntävät tuotteissaan ja prosesseissaan magneettiteknologiaa. Keskus edistää alan opetusta ja tutkimusta mm. yhteistyössä TTY:n Porin yksikön kanssa, tutkimushankkeissa yritysten kanssa sekä tarjoamalla yrityksille tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. TTY:n Elektroniikan Rauman tutkimusyksikön (ELE-Rauma) ja TTY:n Hydrauliikan Rauman tutkimusyksikön (IHA-Rauma) toimintaedellytyksiä kehitetään ja niiden yhteistyöverkostoja ja aluevaikuttavuutta parannetaan. Kehittäminen jäsentyy ydintutkimusalueittain, jotka ovat RFID- ja sensoriverkkotutkimuksen toimintaedellytykset, sekä merihydrauliikka- ja etädiagnostiikkatutkimuksen toimintaedellytykset. Tavoitteena on vakinaistaa toiminta. Tampereen teknillisen yliopiston Kankaanpään yksikön kehitystyön kohteena on puettava teknologia. Tavoitteena on vakinaistaa toiminta. Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Rauman yksikön tavoitteena on kehittää vakiinnuttaa se osaksi satakuntalaista korkeakoulukenttää. Yksikkö edistää meriteollisuusja merenkulkusidonnaisten, lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten, kouluttautumista ja edistää osaltaan alan ja alueen vetovoimaa. Maakunnallinen ennakointi Maakunnallisen alue-ennakoinnin yhteistyöfoorumin tehtävänä on tarjota kattavalle maakunnalliselle suunnittelu- ja kehittämistyölle ennakoinnin keskustelufoorumi. Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hallinnoimien ESR-rahoitteisten ENSA- ja SataViisari -projektien tavoitteena on ennakoinnin käytännön kehittäminen. Projektit toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Satakuntaliiton intressinä on, että yhteinen tietämys tulevaisuudesta erityisesti koulutuksen ja osaamisen ennakoinnin näkökulmasta saadaan toimijoiden hallintaan ja projektien tulokset esim. ennakointimallien osalta siirtyvät osaksi käytännön toimintaa. Satakuntaliitto on mukana (TEM:n rahoittamassa) projektissa, jossa pilotoidaan ennakoinnin kansallista mallia kuuden maakunnan yhteistyönä (Länsi-Suomen liitot ja Hämeen liitto). Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Satakunnan toisen asteen koulutuksen järjestäjät ovat yhdistäneet voimavarojansa aiempaa tiiviimmän koulutusverkoston luomiseksi. Jatkuva kehitystyö on ollut käynnissä vuodesta 1999 alkaen. Tuloksena on syntynyt kaksi isoa tiiviissä yhteistyössä toimivaa ammatillisen koulutuksen järjestäjää: Länsirannikon koulutus Oy Winnova ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu. Yhteistyötä on alkaen koordinoitu Satakuntaliiton hankkeena erityisesti lukioiden näkökulmasta. Tavoitteena on monipuolisen, laadukkaan ja tasa-arvoisesti saavutettavan perusopetuksen jälkeisen opintotarjonnan turvaaminen alueen nuorille. Erityisen huolestuttavana etenkin yhteiskuntatakuun toteutumisen näkökulmasta Satakunnassa nähdään aloituspaikkojen määrän ja oppisopimuskoulutuksen väheneminen. 16

19 4.2. Saavutettava Satakunta Liikennejärjestelmä Satakunnan sijainti maamme länsirannikolla ja maakunnan elinkeinoelämän rakenne edellyttävät hyviä kansallisia ja kansainvälisiä liikenneyhteyksiä. Satakunnan suuret liikennehankkeet toteuttamissuunnitelmakaudella ovat seuraavat: Valtatien 8 liikenneolosuhteiden parantaminen liikenteen tarpeiden edellyttämälle tasolle Valtatie 8 on länsirannikon tärkein satamia palveleva väylä. Lähes puolet Suomen vienti- ja tuontikuljetuksista kulkee länsirannikon satamien kautta. Lounais-Suomen liikennestrategiassa hanke on Satakunnan ja Varsinais-Suomen liittojen hallitusten päätöksillä koko alueen tärkein liikennehanke. Satakunnassa erityisesti osuudet Rauma Pori sekä Porin Hyvelä Söörmarkku eivät vastaa välityskyvyltään ja liikenneturvallisuudeltaan väylän liikennemääriä. Myös onnettomuustiheys on suurempi kuin valtateillä keskimäärin. Hankkeen toteuttaminen, jolla kiistatta on laaja-alaisesti valtakunnallista ja maakunnallista merkitystä, toteuttaa hallitusohjelmaa turvaamalla kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta keskeisen väylän liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä satamien että muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeen kustannusarvio yhteysvälin osuudella Turku Pori on noin 210 M. Valtioneuvoston vuoden 2012 liikennepoliittisessa selonteossa yhteysvälin parantamistoimenpiteisiin esitetään 100 miljoonaa euroa ja edellytetään hankesuunnitelman uudelleen arviointia. Arviointi tehdään syksyn 2012 aikana. Uudelleenarviointi ei saa muuttaa hankkeen kokonaissuunnitelmaa eikä viivästyttää töiden aloittamista. Toimenpiteiden toteutuksen tulee alkaa mahdollisimman nopeasti yhteysvälin molemmista päistä. Myös hankkeen jatkorahoitus (noin 100 miljoonaa euroa) on turvattava. Rauman meriväylän syventäminen Rauman satama on valtakunnallisesti yksi teollisuuden ja muun elinkeinoelämän solmupiste, jonka toimivuus vienti- ja tuontikuljetusten turvaamiseksi on varmistettava. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 41 M, josta valtionrahoitusta olisi 31 M. Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon kehittämisohjelmassa vuosille Rauman meriväylän-hankkeelle on osoitettu 20 M. Hanke käsittää Rauman nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan vähintään 11,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Hyöty-kustannussuhde on 2,1. Hanke parantaa paperin kaukoviennin, raaka-ainekuljetusten ja konttiliikenteen kuljetustaloutta. Pori/Rauma Tampere radan kehittämistoimet Tampere Pori/Rauma-radasta laadittiin vuonna 2011 tarveselvitys. Vuonna 2012 käynnistyneessä Lielahti Kokemäki- rataosan parantamishankkeessa (ns. Liekki-hanke) peruskorjataan rata, parannetaan radan kantavuutta (25 tonnin akselipainot) tavara- ja henkilöliikenteen tarpeisiin sekä toteutetaan muutamia turvallisuuden parantamistoimenpiteitä vuosina Liekki-hankkeen toteutukseen on 91 miljoonaa euroa. Hankkeen myötä edellytykset teollisuuden ratakuljetuksille paranevat vuoden 2013 aikana. Syyskuussa 2012 valmistui Porin ja Tampereen välisen raideliikenteen jatkokehittämisestä laadittu suunnitelma, jonka toimenpiteillä olisi mahdollista lyhentää henkilöliikenteen matka-aika Porin ja Helsingin välillä kahteen ja puoleen tuntiin. Junayhteys Porin ja Tampereen välillä olisi jopa minuuttia nopeampi. Junamatkan nopeutuessa Pori Tampere Helsinki-akselilla noin miljoonasta 17

20 vuosittaisesta työmatkasta voidaan olettaa osan siirtyvän muista kulkuvälineistä junalla kuljettavaksi. Matka-ajan lyhentämisen edellytyksenä radalle on tehtävä parantamistoimenpiteitä, mm. kaikki tasoristeykset on poistettava turvallisuuden vuoksi, siltoja on uusittava ja radan turvalaitteita sekä ohjausjärjestelmää parannettava. Lisäksi liikennöintiin on käytettävä kallistuvakorista kalustoa. Selvityksessä esitettyjen parannustoimenpiteiden kustannukset ovat miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada hanke valtioneuvoston seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon. Lentoliikenneyhteyksien kehittäminen ja turvaaminen Satakunnan elinkeinoelämän ja kansainvälisen vientiteollisuuden turvaaminen edellyttävät toimivia yhteyksiä Porin lentoaseman ja ensisijaisesti Helsinki-Vantaan välillä. Maakunnan tulee huolehtia Pori-Helsinki ja Pori-Tukholma väleillä toiminnassa olevien lentoyhteyksien säilymisestä. Satakunnan pääyhteydet osaksi TEN-T - liikenneverkkoa Tavoitteena on Valtateiden 8 sekä 2, Porin ja Rauman satamien sekä rataosuuden Pori/Rauma Tampere saaminen osaksi yleiseurooppalaista TEN-T -liikenneverkkoa Muut liikennehankkeet Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavia maakunnan sisäisiä hanketarpeita on runsaasti. Voimassa oleva Lounais-Suomen liikennestrategia tullaan päivittämään vuonna Siihen pohjautuva Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma toteutetaan vuonna Yhdyskuntarakenteen tekninen huolto Vesihuolto Haja-asutuksen viemäröintiä edistetään. Satakunnan osalta viemäröitäviä kiinteistöjä on ja viemäröinnin piiriin tulevien asukkaiden määrä noin Kokonaiskustannukset ovat noin 45 M, josta valtion osuus noin M. Avaintoimijoita ovat kunnat ja paikalliset vesihuoltoosuuskunnat. Varsinais-Suomen ELY-keskus on rahoittajataho. Toteutetaan Sastamala-Huittinen siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohanke. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 13.5 M. Valtion vesihuoltotyöhön tulisi sisällyttää Sastamala- Huittinen-Kiikoinen siirtoviemäri ja valtion rahoituksen tulisi olla minimissään 4 M. Työ jakautuu vuosille (Pirkanmaan ja V-S ELY-keskusten yhteistyöhanke, Satakunnassa väli Vampula-Huittinen). Vampula-Huittinen siirtoviemärin rakentaminen ajoittuu vuodelle Linjaussuunnitelman on hyväksytty ja ne ovat lainvoimaiset. Hanke edistää kokonaisuudessaan lounaisen Satakunnan ja kaakkoisen Pirkanmaan alueen vesihuoltoyhteistyötä. Jätehuollon kehittäminen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman 2020 toteuttamista edistetään. Tehostetaan jätehuollon suunnittelua ja ohjausta Etelä- ja Länsi-Suomen alueella vakiinnuttamalla ja tiivistämällä ELYkeskusten välistä yhteistyötä. 18

Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013-2014

Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013-2014 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta SATAKUNTALIITTO Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Satakunnan kärkihankkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnassa

Ajankohtaista edunvalvonnassa 1 SATAKUNTA Ajankohtaista edunvalvonnassa 2014 2 VAASA PARKANO JYVÄSKYLÄ 8 23 8 2 11 TAMPERE TAMPERE 12 TURKU HELSINKI SATAKUNTA Satakunta on noin 227 000 asukkaallaan Suomen 19 maakunnasta seitsemänneksi

Lisätiedot

SATAKUNTA. Ajankohtaista edunvalvonnassa kesä 2013 VALTATIE 8 TURKU-PORI -YHTEYSVÄLIHANKE PORI/RAUMA-TAMPERE RATA SATAKUNNAN PERUSTIENPIDON MÄÄRÄRAHAT

SATAKUNTA. Ajankohtaista edunvalvonnassa kesä 2013 VALTATIE 8 TURKU-PORI -YHTEYSVÄLIHANKE PORI/RAUMA-TAMPERE RATA SATAKUNNAN PERUSTIENPIDON MÄÄRÄRAHAT 1 SATAKUNTA VALTATIE 8 TURKU-PORI -YHTEYSVÄLIHANKE PORI/RAUMA-TAMPERE RATA SATAKUNNAN PERUSTIENPIDON MÄÄRÄRAHAT SATAKUNNAN ELY-KESKUKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Ajankohtaista edunvalvonnassa kesä 2013 SELKÄMEREN

Lisätiedot

Satakunnan ilmasto-ja energiastrategian huomioiminen aluerakenteen suunnittelussa. Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto

Satakunnan ilmasto-ja energiastrategian huomioiminen aluerakenteen suunnittelussa. Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunnan ilmasto-ja energiastrategian huomioiminen aluerakenteen suunnittelussa Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 11.12.2012 Ilmastokysymyksiä maakunnan suunnittelussa EU:n ilmasto- ja

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8.2013 Satakuntaliitto Satakunnan 20 kunnan lakisääteinen

Lisätiedot

Maakuntainfot. Satakunta. Laatijat: Merja Mannelin, Jouni Vataja ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Maakuntainfot. Satakunta. Laatijat: Merja Mannelin, Jouni Vataja ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Maakuntainfot Satakunta Laatijat: Merja Mannelin, Jouni Vataja ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Sisällysluettelo Diat 1 ja 2: Kansilehti ja sisällysluettelo Diat 3 ja 4: Yleistä Satakunnan maakunnasta

Lisätiedot

EDUNVALVONNALLINEN VISIO SATAKUNNASTA AA-H

EDUNVALVONNALLINEN VISIO SATAKUNNASTA AA-H EDUNVALVONNALLINEN VISIO SATAKUNNASTA 30.11.2017 AA-H SATAKUNTA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA Saku Vähäsantanen 2017 Tilastokeskus 2017 Satakunnan osuus Suomen viennistä on 6,2 % (vrt. väestöosuus 4,1 %, 2015).

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KANKAANPÄÄ. äly taide hyvinvointi asuvat meillä / AA-H

KANKAANPÄÄ. äly taide hyvinvointi asuvat meillä / AA-H KANKAANPÄÄ äly taide hyvinvointi asuvat meillä 13.11.2017 / AA-H Saku Vähäsantanen 2017 Tilastokeskus 2017 SATAKUNTA ON KOMPAKTI KOKONAISUUS JA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA Satakunnan osuus Suomen viennistä

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Mikä on maakuntaohjelma? Maakuntaohjelma kokoaa maakunnan kehittämisen tavoitteet, keskeiset

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

AISA Aikuiskoulutus Satakunnassa - toimintaympäristö lukuina 2012. Saku Vähäsantanen ja Tia Kemppainen

AISA Aikuiskoulutus Satakunnassa - toimintaympäristö lukuina 2012. Saku Vähäsantanen ja Tia Kemppainen Satakuntaliitto AISA Aikuiskoulutus Satakunnassa - toimintaympäristö lukuina 2012 Saku Vähäsantanen ja Tia Kemppainen Raportin tiedot löytyvät myös osoitteesta www.satamittari.fi Aikuiskoulutuksen toimintaympäristö

Lisätiedot

Vahvat peruskunnat -hanke

Vahvat peruskunnat -hanke Vahvat peruskunnat -hanke Signe Jauhiainen 22.5.2012 Tutkimuskysymykset Syntyykö kuntaliitoksissa elinvoimaisia peruskuntia? Ovatko kunnat elinvoimaisia myös tulevaisuudessa? Millaisia vaikutuksia liitoksilla

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 Osaamis- ja rakennetekijät maakunnan aluekehittämisen voimavaroina tai rajoitteina / Osaamisprofiilikysely Teollisuuden toimintaympäristön TKI-foorumi 7.3.2017 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Loura-yhteistyö Satakunnan ja Varsinais- Suomen ylimaakunnallisena mahdollisuutena

Loura-yhteistyö Satakunnan ja Varsinais- Suomen ylimaakunnallisena mahdollisuutena Loura-yhteistyö Satakunnan ja Varsinais- Suomen ylimaakunnallisena mahdollisuutena Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto Timo Vesiluoma, Satakunnan liitto 4.2.2016 Loura-yhteistyö Satakunnan ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan Osaamisprofiili 2013. Maakuntaohjelma 2014-2017: tausta-aineisto

Satakunnan Osaamisprofiili 2013. Maakuntaohjelma 2014-2017: tausta-aineisto Satakunnan Osaamisprofiili 2013 Maakuntaohjelma 2014-2017: tausta-aineisto Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 tausta-aineisto: Missä asioissa Satakunta erottuu osaamisellaan? Mikä on ainutlaatuista

Lisätiedot

Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen

Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen Satavesi 10 vuotta ohjelmakokous 2012 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 22.11.2012 Satakunta yksi Suomen 19 maakunnasta monia kansallisesti ja jopa

Lisätiedot

AISA Aikuiskoulutus Satakunnassa - toimintaympäristö lukuina 11.12.2012

AISA Aikuiskoulutus Satakunnassa - toimintaympäristö lukuina 11.12.2012 Satakuntaliitto www.satakuntaliitto.fi/aisa Satamittari www.satamittari.fi AISA Aikuiskoulutus Satakunnassa - toimintaympäristö lukuina 11.12.2012 Saku Vähäsantanen ja Tia Kemppainen Tämä toimintaympäristökuvaus

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 Osaamis- ja rakennetekijät maakunnan aluekehittämisen voimavaroina tai rajoitteina / Osaamisprofiilikyselyn tulosten tiivistelmä helmikuu 2017 Satakuntaliitto vastaa

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 28.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.11.2016 Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Yhteistyötä asiakkaiden ja alueen hyväksi Osaavalla työvoimalla menestykseen Houkuttelevalla toimintaympäristöllä uusia asukkaita ja yrityksiä Kehittyvällä ruokaketjulla

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio Keski-Pohjanmaa Maakuntainfo Marko Muotio Yleistä Keski-Pohjanmaasta Keski-Pohjanmaan on väestömäärältään yksi Suomen pienemmistä maakunnista Maakunnan väestön määrä 31.12.2014 oli kaikkiaan 68 832 henkilöä

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Satakunta Hannu Ahvenjärvi, Jouni Vataja ja Marja Karvonen

Satakunta Hannu Ahvenjärvi, Jouni Vataja ja Marja Karvonen Maakuntainfo Satakunta Hannu Ahvenjärvi, Jouni Vataja ja Marja Karvonen Sisällysluettelo 2 Diat 1-2: Kansilehti ja sisällysluettelo Diat 3-5: Yleistä Satakunnan maakunnasta Dia 6: Maakuntien tunnuslukuja

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2 Kasikäytävä on Suomen kansatalouden tukipilari. Se yhdistää kaikki liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä kuljetusmuodot. Toimintaympäristö on vahva

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY nuorten maakunnassa; miten maakuntaohjelma näkyy ELY-keskuksen toiminnassa Ylijohtaja Matti Räinä 26.2.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA 1 13.9.2017 TEM/ Johanna Osenius Aluekehittäminen on yhteistoimintaa Alueiden kehittäminen on ministeriöiden, maakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008

Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008 KESKI-SUOMEN SUOMEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008 maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto Visio Keski-Suomi tilastojen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 Aluekehityksen tilannekuva Aluekehityksen tilannekuva on

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Teollisuuden uusiutuminen on Satakunnan maakunnan kärkitavoite Teollisuuden uusiutumisen edistäminen on keskeinen Satakunnan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Maakuntaohjelman

Maakuntaohjelman Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2010-2011 Hannu Korhonen Pääpainotukset: Liikenteellinen saavutettavuus Uusien elinkeinokärkien käynnistäminen Hyvinvointipalvelujen turvaaminen Osaavan työvoiman

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 12.11.2014 Tilastot: Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin 13.11.2014 140 HAASTEELLINEN tilanne: Suomen

Lisätiedot

PORI-PARKANO-HAAPAMÄKI RADAN UUDELLEEN KÄYTTÖÖNOTON TOTEUTETTAVUUSSELVITYS

PORI-PARKANO-HAAPAMÄKI RADAN UUDELLEEN KÄYTTÖÖNOTON TOTEUTETTAVUUSSELVITYS PORI-PARKANO-HAAPAMÄKI RADAN UUDELLEEN KÄYTTÖÖNOTON TOTEUTETTAVUUSSELVITYS PPH -RATATYÖRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET Marko Rajamäki Kaasuvetureiden käytön edellytykset Suomessa nyt selvitetty Selvitystyöllä uutuusarvo,

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Central Baltic -ohjelma Josefina Bjurström, Information Officer Central Baltic Contact Point Finland

Central Baltic -ohjelma Josefina Bjurström, Information Officer Central Baltic Contact Point Finland Central Baltic -ohjelma 2014-2020 Josefina Bjurström, Information Officer Central Baltic Contact Point Finland 15.10.2014 Helsinki Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Ohjelma-alue Suomessa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot