Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 31 04.02.2014 Kunnanhallitus 43 17.02.2014 Kunnanhallitus 96 22.04.2014 Kunnanhallitus 202 15.09.2014"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Taloussuunnittelijan viran julistaminen haettavaksi KHALL 31 Av. hallintojohtaja Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle tehtäväksi tammikuun 2014 loppuun menneessä tehdä ehdotus siitä, miten talousasiat hoidetaan Sotkamon kunnassa kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen. Tässä ehdotettavaa mallia on jo käytännössä toteutettu vuoden 2013 aikana ja sen on todettu olevan toteuttamiskelpoinen toimintatapa. Ehdotettava järjestämistapa tukee myös sotkamon kunnan talouden tervehdyttämistä, on kustannustehokas, motivoi henkilöstöä ja sillä saadaan asianmukaisesti hoidetuksi kaikki kunnan taloushallinnon tehtävät. Aikaisempi talousasioiden hoitamisen toimintatapa: Kunnankamreeri on osallistunut omassa roolissaan kunnan talousasioiden hoitoon oman tehtäväkuvansa mukaisesti. Vuonna 2009 päätettyjen toimintojen uudelleen järjestelyistä lähtien palvelualuejohtajilla on ollut entistä suurempi rooli oman palvelualueensa toiminnan ja talouden suunnittelusta ja yhteensovittamisesta. Palvelualuejohtajat ovat valmistelleet vastuualueensa talousarvio- ja tilinpäätösasiat sekä vastanneet kolme kertaa vuodessa tapahtuvasta talousraportoinnista kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Kunnankamreeri on yhdessä kunnanjohtajan kanssa arvioinut ja seurannut koko kunnan talouden kehitystä. Kunnankamreeri on pääsääntöisesti koostanut talousasioita koskevat esityslista- ja päätösasiat. Toiminnanohjausjärjestelmän muutos vuonna 2009 merkitsi sitä, että kunnanhallituksen rooliksi tuli yksiselitteisesti resurssiohjaajan rooli. Palvelualueet valmistelevat talousarvioasiat suoraan kunnanhallitukselle. Talousarvion hyväksymisen jälkeen käyttösuunnitelmatason toteuttaminen siirtyy lautakuntien (sivistystoimen- ja tekninen lautakunta) sekä hallintopalvelujen osalta kunnanhallituksen ohjaamaksi toiminnaksi. Kunnankamreerin tehtäväkuvaan ei näiltä osin ole kuulunut suoraan vastata toiminnan ja talouden suhteesta eri palvelualueilla. Kunnankamreeri on vastannut maksuvalmiuden seurannasta sekä huolehtinut rahahuollon kysymyksistä (lainojen kilpailutukset ja nostoon liittyvien asioiden hoito, kassa- ja maksuvalmiusseuranta). Kunnankamreeri on myös vastannut siitä, että kunnan talousasioita hoidetaan lakien ja sääntöjen mukaisesti sekä esimerkiksi Kilan ym. ohjeiden toimeenpanon seurannasta.

2 Talouspalvelujen keskiössä on palvelualueiden oman toiminnan lisäksi kuntayhtymän kanssa tehty henkilöstö- ja talouspalveluja koskeva tukipalvelusopimus. Tämä sisältää merkittävässä määrin mm. tilinpäätökseen liittyvien asioiden valmistelua. Ulkoistettuina palveluina nämä eivät ole aikaisemminkaan kuormittaneet merkittävässä määrin kunnan henkilöstöä kun lisäksi huomioidaan, että merkittävä osa raportointiin ja seurantaan liittyvistä asioista tehdään palvelualueilla taloushallinnon eri ohjelmistoilla. Kunnan kannalta olennaista on tulojen ja menojen välisen suhteen seuranta. Kunnankamreeri on omalta osaltaan laskenut ja arvioinut kunnan kokonaistulojen määrää ja koonnut talousarviokirjaan sisällytetyt tulos- ja rahoituslaskelmat. Taloushallinnon järjestelmät eivät tältä osin täysin tue kunnan kaikkia tarpeita ja niitä joudutaan edelleenkin tekemään käsin excel -ohjelmistolla erityisesti seuranta- ja kumulatiivisten tietojen (yli- / alijäämäkertymä ym.) sekä tunnuslukujen kautta tapahtuvan seurannan varmistamiseksi. Talousarvio- ja tilinpäätöstekstit on valmisteltu aikaisemminkin ja valmistellaan palvelualueilla niiden omaa toimintaa koskien. Tilinpäätös- ja talousarviokirjan koko kuntaa ja yleistä suurempaa kuvaa koskevista teksteistä on ennen vuotta 2013 vastannut kunnankamreeri ja osa teksteistä on tullut kunnanjohtajalta. Talousasioiden hoitaminen lähtien: Kunnankamreerin eläköidyttyä vuonna 2013 hallintojohtaja on ottanut ison roolin mm. talousarviokirjan laadinnan ja koonnin vastuuhenkilönä sekä mm. maksuvalmiuden seurannan ja rahahuollon kysymyksistä. Aikaisempaa suoremmin on pystytty taloustehtäviä antamaan myös suoraan palvelualueille ilman erillistä välikättä. Tilinpäätöksen valmistelu toteutetaan vastaavalla periaatteella ja siihen osallistuu myös tukipalvelusopimuksen mukaisesti pääkirjanpitäjä ja muu kuntayhtymän taloushenkilöstö tarpeen mukaan. Kunnassa on käyty voimakasta keskustelua taloushenkilöstön palkkaamiseen liittyen. Talousarvion laadintaprosessi vuodelle 2014 ei ole merkittävällä tavalla poikennut aikaisemmasta käytännöstä, jossa palvelualueilla on ollut jo iso rooli oman vastuualueensa kysymyksiin liittyen. Kunnankamreerin tehtävät on jaettu siten, että pääosasta niistä tehtävistä, joita ei palvelualueilla ole voitu toteuttaa on vastannut hallintojohtajan johtama tiimi, johon sisäisenä resurssina on kuulunut palvelualuesihteeri Kaarina Leinonen. Hän on avustanut mm. taloushallinnon järjestelmän (SAP) tallennus- ja raportointitehtävissä hallintojohtajaa. Hallintojohtaja on vastannut talousarviokirjan koostamisesta ja uudesta sisällöstä sekä koonnut

3 talousarviokirjan julkaistavaan muotoon. Vastaavalla tavalla tullaan toteuttamaan tilinpäätös vuodelta on talousarvion tueksi ollut arvioimassa kunnan kokonaistulokertymää sekä osallistunut kunnan kokonaistilanteen kartoittamiseen ja taloustilanteen seurantaan. Taloushallinnon järjestelmän tunnukset ja käyttöoikeudet ovat nyt kaikilla toiminnasta vastaavilla virkamiehillä, jotka pystyvät milloin tahansa ottamaan järjestelmästä oman toiminnan suunnittelemiseen tarvittavia raportteja ja seurantatietoja taloudesta. Ehdotus uudeksi talousasioiden hoitamisen toimintatavaksi: Talousasioiden hoitamisen järjestämistä koskevan asian valmistelussa on huomioitu myös palvelualuejohtajien mielipiteet. Olemme esittämässä sitä, että taloushallinnon tehtävät toteutettaisiin nykyisen eli jälkeen käytössä olleen järjestelmän mukaisesti ilman, että erillistä talousjohtajaa tai -päällikköä palkataan. Taloushallinnon tehtävien hoito vastuutetaan entistä selkeämmin hallintojohtajan alaisuuteen perustettavalle taloustiimille. Tiimin jäseneksi tulisi alkuvaiheessa hallintojohtajan alaisuuteen kaksi keskeistä jo nyt talousasioita hoitavaa toimistosihteeriä. Hallintojohtaja täydentää tiimiä tarpeen mukaan talossa jo olevilla muilla resursseilla. Lisäksi joitakin tehtäviä tarkennetaan ja siirretään toteutettavaksi kuntayhtymän tukipalvelusopimuksen mukaisesti kuntayhtymän henkilöstölle (käyttöomaisuuskirjanpito). Kunnanhallitus on ollut huolissaan työajan käytöstä ja erityisesti siitä, että keskeisillä viranhaltijoilla menisi kohtuuttoman paljon aikaa talousasioiden hoitamiseen. Tilanne on kuitenkin tosiasiassa se, että kunnankamreerin eläkkeelle siirtymisen jälkeen mikään merkittävä talousasioihin liittyvä työtehtävä ei ole kuormittanut erityisen paljon palvelualuejohtajia verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Palvelualuejohtajat ovat esimerkiksi talousarviolaadinnan yhteydessä tehneet juuri samat asiat kuin aikaisemminkin. Hallintojohtaja on käyttänyt talousasioihin perehtymiseen ja toteuttamiseen sovitusti omaa työaikaansa. Hän on pystynyt uudistamaan talousarviokirjan sisällön ja muodon sekä sisällyttämään siihen kaiken olennaisen ja tarvittavan tiedon ja tekstiosat. Taloustiimin jäsenistä Kaarina Leinonen on ollut mukana raporttien koostamisessa niin kuin aikaisemminkin kunnankamreerin töissä ollessa. Leinosen osaamista on voitu hyödyntää nyt korostuneemmin kuin aikaisemmin. on koostanut vuoden 2014 talousarviokirjaan tulos- ja rahoituslaskelmat, jotka muodostuvat siis koko kunnan tasolle palvelualueiden esityksistä sekä kunnan sopimuksista ym. asioista johtuvista menoista ja tuloista sekä kunnan kokonaistuloarviosta. Talousarviokirjan

4 tekemiseen ei sisälly mitään erityistä mystiikkaa vaan se on kooste kaikista kunnan talouteen liittyvistä asioista. Jatkossakin pyritään yhä enemmän siihen suuntaan, että tiedot saadaan nopeasti suoraan ohjelmista. Näin reaaliaikaisen talousseurannan ja raportoinnin pitäisi olla nopeaa ja vaivatonta. Tässä esitettyä järjestelyä perustellaan seuraavilla seikoilla: taloustiimijärjestelyllä voidaan kunnanjohtajan ja hallintojohtajan työajan käyttöä tehostaa luottamushenkilöiden haluamalla tavalla järjestelyn kautta saadaan kustannussäästöjä taloustiimijärjestelyllä voidaan toteuttaa kaikki talousasioiden hoitoon liittyvät tehtävät kuten aikaisemminkin. Vastuu toiminnan ja talouden suhteesta on palvelualueilla. Talousasioista vastaavana on asianmukaisen koulutuksen omaava henkilö (hallintojohtajalla on kauppatieteellinen ja juridinen koulutus) luottamushenkilöiden käytössä on päätösten mukaisesti käytössä kaikki talouden seurantaan liittyvä aineisto sekä tarvittava tieto kunnan kokonaistaloudesta ja kuntasuunnittelusta. järjestely palvelee kaikkia palvelualueita talousasioissa on selvä vastuuhenkilö (hallintojohtaja) järjestely kattaa kaikki taloushallinnon hoitamiseen liittyvät osa-alueet Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää toteuttaa taloushallinnon hoitamiseen liittyvät tehtäväjärjestelyt edellä mainitulla tavalla ja ettei kuntaan palkata uutta taloushenkilöä. Kunnanhallitus päättää velvoittaa viranhaltijat valmistelemaan talouspäällikön rekrytoinnin ottaen huomioon käynnissä olevat yt-neuvottelut. Asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Merkittiin, että puheenjohtaja määräsi tauon, joka pidettiin klo KHALL 43 Av. hallintojohtaja Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan velvoittaa

5 viranhaltijat valmistelemaan talouspäällikön rekrytoinnin ottaen huomioon käynnissä olevat yt-neuvottelut. Sotkamon kunta on käynnistänyt yt-neuvottelut, jonka käynnistämispäätöksessään kunnanhallitus ei ole jättänyt pois mitään henkilöstöä koskevia toimenpiteitä. Kuntatyönantajien lomauttamista koskevien ohjeiden mukaan, jotka koskevat uuden työvoiman palkkaamista tilanteessa, jossa henkilöstöä on lomautettu tai ollaan lomauttamassa: Uutta työvoimaa voidaan palkata lomautuksista huolimatta, mikäli kyse on sellaisista töistä, joita ei normaaliolosuhteissakaan teetätetä kunnan vakinaisella työvoimalla. Yhteistoimintamenettelyn jälkeen työnantajan ei tule palkata uutta työvoimaa tehtäviin, joista on lomautettu tai joista aiotaan lomauttaa. Työnantajan on tarjottava näitä tehtäviä jo palveluksessa oleville vaihtoehtona lomautukselle. (www. kuntatyonantajat.fi) Talouspäällikön palkkaaminen/rekrytointi edellyttää yt-neuvottelujen loppuunsaattamista. Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ovat korostaneet talouspäällikön palkkaamisen tarpeellisuutta. Mikäli talouspäällikön palkkaaminen tulee mahdolliseksi myöhäisemmässä vaiheessa, edellyttää viran täyttäminen asianmukaisten kelpoisuusvaatimusten ja työtehtävien määrittelyjä. Luonnollisesti mahdollista on myös jatkaa talousasioiden hoitoon liittyvien vaihtoehtojen selvittämistä. Ehdotus Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Päätös KHALL 96 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päättää odottaa yt-neuvottelujen loppuunsaattamista ja velvoittaa viranhaltijat jatkamaan talousasioiden hoitoon liittyvien vaihtoehtojen selvittämistä. Kunnanhallitus päättää odottaa yt-neuvottelujen loppuunsaattamista. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus on edellyttänyt viranhaltijat valmistelemaan lisäresurssin rekrytoinnin talousasioiden hoitamiseen. Kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen kunnankamreerin entisiä työtehtäviä on hoidettu kunnanviraston sisäisellä työvoimalla. Hallintojohtaja jo kunnankamreerin esimiehenäkin on ollut se henkilö, joka

6 on ottanut vastatakseen nykyisen tarpeen mukaisista kunnankamreerin tehtävänkuvaan aikaisemmin sisältyneistä tehtävistä. Lisäksi sellaisista kunnankamreerin tehtävistä, joita ei palvelualueilla ole voitu toteuttaa, on vastannut hallintojohtajan johtama "tiimi", johon sisäisenä resurssina on kuulunut palvelualuesihteeri Kaarina Leinonen. Muut palvelualuejohtajat ja toimistosihteerit ovat osallistuneet esimerkiksi talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun vastaavalla tavalla kuin kunnankamreerin virassa ollessakin. Tämä järjestely on toiminut viranhaltijoiden näkökulmasta hyvin. Luottamushenkilöiden taholta on tuotu esille, että kuntaan tulisi palkata lisäapua talousasioiden hoitamiseen. Kunnankamreerin entinen tehtävänkuva on käyty perusteellisesti läpi. Tehtävänkuva ei sellaisenaan enää vastaa nykyistä tarvetta. Hallintojohtajan rekrytoinnin yhteydessä valintaperusteena korostettiin Paula Halosen juridista (OTK) ja kaupallista (KTM (ekonomi), tradenomi) koulutusta. Tätä kautta saatiin Sotkamon kuntaan myös uutta talousosaamista, mitä on täysimääräisesti hyödynnetty ex-kunnankamreerin tehtävien hoitamisessa. Uusia henkilöitä kunnan palvelukseen palkataan vain ja ainoastaan todelliseen toiminnalliseen tarpeeseen. Siksi talousasioiden hoitamiseen tarkoitettu lisäresurssi on palkattava pelkästään niitä työtehtäviä varten, joihin on todellinen tarve. Kaikki edellä mainitut perustelut huomioiden ja hallintojohtajan ajankäytön järjestämiseksi on tarkoituksenmukaisinta palkata lisäresurssiksi taloussuunnittelijan tasoinen henkilö. Näin toimien säästetään myös henkilöstömenoissa. Näin ollen kunnankamreerin viran nimike tulisi muuttaa taloussuunnittelijaksi. Sotkamon kunnan hallintosäännön 2 luvun 3 :n 18 kohdan mukaan virkanimikkeiden muuttamisesta päättää kunnanhallitus. Perustuslain 11 luvun 125 :n 2 momentin mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan valittavalla tulee em. yleisen kelpoisuuden lisäksi olla erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Koska taloussuunnittelijan viralle ei ole määritelty laissa tai asetuksissa säädettyä kelpoisuutta, voi työnantaja itse määrätä kelpoisuusvaatimukset. Sotkamon kunnan hallintosäännön 4 luvun 11 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Taloussuunnittelijaa haettaisiin seuraavilla perusteilla ja kelpoisuusvaatimuksilla: Tehtävänkuvaus

7 Taloussuunnittelija toimii hallintopalveluissa taloussuunnittelutehtävissä hallintojohtajan alaisuudessa. Taloussuunnittelija raportoi hallintojohtajalle ja kunnanjohtajalle. Taloussuunnittelija vastaa kunnan talousraportoinnista ja -seurannasta, investointien kannattavuuslaskennasta, maksuvalmiudesta, lainoista ja kassanhallinnasta sekä talousarviovalmistelusta ja ennusteiden laadinnasta. Tehtävä edellyttää hyvää vuorovaikutustaitoa ja yhteistyökykyä. Edellytettävä koulutus Hakijalta edellytetään virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Edellytettävä työkokemus Hakijalta edellytetään kokemusta taloussuunnittelun tehtävistä. Kokemus kunnallishallinnosta katsotaan eduksi. Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja Taloussuunnittelija sijoittuu kunnan hallintopalveluihin. Virkasuhde täytetään toistaiseksi. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Lisätietoja Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Paula Halonen, p Hakemukset osoitetaan ja toimitetaan Sotkamon kunnanhallitukselle, osoitteeseen Markkinatie 1, Sotkamo. Sotkamon kunta julisti kunnankamreerin viran haettavaksi päätöksellä Sotkamon kunnanhallituksen päätöksestä koskien kunnankamreerin viran täyttämistä jätettiin kaksi oikaisuvaatimusta mm. tarkoituksenmukaisuus- ja laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimusten perusteella kunnanhallitus kumosi tekemänsä kunnankamreerin virkavaalia koskevan päätöksen ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi siinä vaiheessa, kun kunnankamreerin silloinen haltija on pyytänyt siitä asianmukaisesti eron ja ero on myönnetty (kunnanhallituksen päätökset :t 201 ja 202). Ehdotus kokuksessa Kunnanhallitus päättää keskeyttää ja lopettaa kunnankamreerin viran

8 aikaisemman täyttöprosessin. Kunnanhallitus päättää muuttaa kunnankamreerin viran nimikkeen taloussuunnittelijaksi ja julistaa taloussuunnittelijan viran haettavaksi seuraavilla ehdoilla sekä muutoin esittelytekstissä mainittujen ehtojen mukaisesti: - hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja - kokemusta taloussuunnittelun tehtävistä. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus kunnallishallinnosta ja vaativista kunnan taloushallinnon tehtävistä. Taloussuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. vastata: - kunnan talousraportoinnista ja -seurannasta - investointien kannattavuuslaskennasta - maksuvalmiudesta, lainoista ja kassanhallinnasta - talousarvion- ja tilinpäätöksen valmistelusta ja ennusteiden laadinnasta. Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Sotkamo-lehdessä, Kainuun Sanomissa ja Kuntalehdessä. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun kuluessa Reija Heikkinen ehdotti, että kuntaan palkataan talousjohtaja. Reija Heikkisen ehdotusta kannatti Ari Korhonen. Jarmo Huttunen, Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen ja Vesa-Pekka Sarparanta kannattivat kunnanjohtajan kokouksessa tekemää ehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan kokouksessa tekemästä ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan kokouksessa tekemää ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Reija Heikkisen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai kuusi (6) ääntä (Jarmo Huttunen, Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen, Ari Määttä ja Vesa-Pekka Sarparanta) ja Reija Heikkisen ehdotus sai viisi (5) ääntä (Reija Heikkinen, Ari Korhonen, Airi Mäkinen, Osmo Polvinen ja Irene Toppinen). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen tulleen päätökseksi. Kunnanhallitus Päätös Käydyn keskustelun ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus totesi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen tulleen päätökseksi.

9 Merkittiin, että Reija Heikkinen, Airi Mäkinen ja Irene Toppinen jättivät eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide liitteenä. Otteet Hallintojohtaja Paula Halonen KHALL 202 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan muuttaa kunnankamreerin nimikkeen taloussuunnittelijaksi ja julistaa taloussuunnittelijan viran haettavaksi. Kyseisestä päätöksestä tehtiin kunnankamreerin nimikkeen muuttamisen osalta oikaisuvaatimus. Kunnanhallitus on käsitellyt oikaisuvaatimuksen kokouksessaan ja kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joten päätös on tältä osin lainvoimainen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan täydentää taloussuunnittelijan viran julistamista koskevaa hakua tietyillä ehdoilla, jotka on lisätty seuraavaan tekstiin. Lisäksi seuraavaan tekstiin on lisätty mm. kielitaitovaatimusta koskeva edellytys. Taloussuunnittelijaa haetaan seuraavilla perusteilla ja kelpoisuusvaatimuksilla: Tehtävänkuvaus Taloussuunnittelija toimii hallintopalveluissa taloussuunnitelutehtävissä hallintojohtajan alaisuudessa. Taloussuunnittelija raportoi hallintojohtajalle ja kunnanjohtajalle. Taloussuunnittelija vastaa kunnan talousraportoinnista ja -seurannasta, investointien kannattavuuslaskennasta, maksuvalmiudesta, lainoista ja kassanhallinnasta sekä talousarvion- ja tilinpäätöksen valmistelusta ja ennusteiden laadinnasta. Tehtävä edellyttää hyvää vuorovaikutustaitoa ja yhteistyökykyä. Edellytettävä koulutus Hakijalta edellytetään virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Edellytettävä työkokemus

10 Hakijalta edellytetään kokemusta taloussuunnittelun tehtävistä. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus kunnallishallinnosta ja vaativista kunnan taloushallinnon tehtävistä. Kielitaito Virkaan valitulla tulee olla hyvä suomen kielen taito, jota virkasuhteen menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja Taloussuunnittelija sijoittuu kunnan hallintopalveluihin. Virkasuhde täytetään toistaiseksi alkaen. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Lisätietoja Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttymisen osoittavine todistuksineen osoitetaan Sotkamon kunnanhallitukselle ja toimitetaan sähköisesti Kuntarekry -järjestelmässä tai kirjallisesti Sotkamon kunnanhallitukselle osoitteeseen Markkinatie 1, Sotkamo. Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Kuntarekryssä, mol.fi -palvelussa, Kuntalehdessä, Kainuun Sanomissa ja Sotkamo-lehdessä. Lisätietoja virasta antaa hallintojohtaja Paula Halonen, puh Sotkamossa, xx.xx.2014 Sotkamon kunnanhallitus Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää julistaa taloussuunnittelijan viran haettavaksi esittelytekstissä mainittujen ehtojen mukaisesti. Taloussuunnittelijan virka täytetään toistaiseksi alkaen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 Otteet Hallintojohtaja Paula Halonen

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ Asian taustaksi: Nousiaisten valtuusto on 26.8.2013 69 hyväksynyt talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VM/201/00.00.02/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012 Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kuntalakia tarkistettavaksi laista annetun selonteon johdosta. Kunnan toimielinten

Lisätiedot