KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY"

Transkriptio

1 KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

2 TIIVISTELMÄ Projektin lopputuloksena on syntynyt perusteltu näkemys Kuopion keskusta-alueella ns. Savotalossa ja pääterveysasemalla tarjottavista perusterveydenhuollon palveluista ja niiden toiminnallisesta kehittämisestä näissä kiinteistöissä. Keskeisiä asioita, joihin projektin kuluessa on kiinnitetty erityistä huomiota ovat asiakasnäkökulma, tilatehokkuus sekä toiminnallisuus ja muuntojoustavuus. Asiakasnäkökulma Projektissa on esitetty ratkaisuja asiakaskokemuksen selkeyttämiseen. Selvityksen mukaan yksi isoimmista ongelmista tällä hetkellä on asiakasliikenteen sekavuus ja huoltoliikenteen ahtaus. Projektin suositusten mukaan apuvälinelainaamo ja -huolto sekä hoitotarvikejakelu siirtyvät muualle, jolloin pihoilla tapahtuva huoltoja asiakkaiden henkilöautoliikenne vähenevät merkittävästi. Savotalon sisäisen asiakasliikenteen osalta on projektissa esitetty uusi ratkaisu, missä asiakaspalvelu keskitetään uuteen aulaan sisäpihan puolelle. Ratkaisu parantaa rakennuksen käytettävyyttä merkittävästi mm. poistamalla nykyiset esteettömyys- ja läpikulkuongelmat. Koska rakennusten yhdistäminen on asemakaavallisista syistä mahdotonta on päädytty kahden keskitetyn sisäänkäynnin malliin. Tavoitteena on, että molemmat rakennukset keskitetään asiakaspalveluun. Tämä tarkoittaa johdon tukipalveluiden siirtämistä muualle. Tilatehokkuus Suuri osa rakennusten pinta-alasta on erikoistilaa. Projektin lähtökohtana on ollut kalliiden muutostöiden minimointi, joten isot erikoistilakokonaisuudet on säilytetty pääosin ennallaan. Näitä ovat laboratoriotilat, suun terveydenhuollon tilat sekä lääkäri- ja hoitajapalvelut. Näiden tilaryhmien osalta projektissa on esitetty tehokkuutta parantavina toimenpiteinä yhteistilojen keskittämistä ja joidenkin tarpeettomien tilojen ottamista työtiloina käyttöön. Hallintotilojen ja toimistotilojen osalta on esitetty uudenlainen työympäristöratkaisu. Ratkaisu perustuu ns. monitilatoimiston malliin. Työpisteet ovat pääosin tiimitiloissa ja erilaisia aputoimintoja ja asiakastapaamisia varten on näille tarkoitetut erilliset joustavasti yhteiskäyttöiset erillistilat työpisteiden läheisyydessä. Ratkaisun avulla tilatehokkuutta on mahdollista merkittävästi parantaa ja huolella käyttäjälähtöisesti suunniteltuna se myös parantaa organisaation sisäistä tiedonkulkua ja mahdollistaa uudenlaisia poikkihallinnollisia toimintamalleja. Koko kaupungin terveydenhuollon mittakaavassa tilatehokkuutta parantaa esitetty neuvolan, perhesuunnittelun, joukkotarkastusten, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja pääterveysaseman yhteyteen, jolloin voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Toiminnallisuus ja muuntojoustavuus Projektissa on kartoitettu tarkastelun kohteena olleiden rakennusten kapasiteetti ja esitetty tämän hetken mitoituksella eri toiminnoille omat alueet siten, että syntyy toimiva kokonaisuus liikenteelliset-, asiakaspalvelu- yms. seikat huomioiden. Esitetyt tilajärjestelyt perustuvat tarvekartoituksen pohjalta tehtyyn kokonaistarkasteluun. Merkittävimmät muutokset keskittyvät Savotalon kellari- ja 1. kerroksiin. Savotalon uudet aula-, porras-, hissi- ja kokoustilajärjestelyt mahdollistavat rakennuksen nykyistä merkittävästi joustavamman käytön eri yksiköiden tarpeisiin. Kokous-, ruokala- ja asiakaspalvelutilojen keskittämisellä yhteistilavyöhykkeelle on myös turvallisuutta parantava vaikutus, kun asiakkaiden kontrolloimaton liikkuminen rakennuksissa vähenee. Opiskelijaterveydenhuollon, neuvolan ym. toimintojen sijoittuminen pääterveysaseman yhteyteen tuo sekä toiminnallisia, että tilatehokkuusetuja kun lääkäreiden liikkuminen ja päällekkäisten vastaanottotilojen tarve vähenee. Jatkosuositukset Eri toiminnallisten osa-alueiden sisäisiä järjestelyjä on projektissa sivuttu siltä osin kuin esitetyt muutokset ovat edellyttäneet. Jatkossa tulee keskittyä vastaanottotilojen sisäisten järjestelyjen kehittämiseen tässä määriteltyjen raamien puitteissa. Myös toimisto- ja hallintotilojen monitilatoimistomallin käyttöönotto edellyttää vuorovaikutteisen työympäristöprojektin toteuttamista varsinaisen tilasuunnittelun pohjaksi. Muutostöiden toteutus ilman mittavia väistötilajärjestelyjä merkitsee työn jakamista useisiin osakokonaisuuksiin ja toteutuksen vaiheistamista usealle vuodelle. Budjetoinnin ja toiminnan suunnittelun kannalta on seuraavaksi tehtävä toteutuksen hankesuunnittelu missä nämä asiat määritellään tarkemmin.

3 LÄHTÖKOHDAT Projekti perustuu Kuopion kaupungin työympäristökehittämisen puitesopimukseen kaudelle , jonka mukaan Tilakeskus järjestää asiakkailleen työympäristön kehittämispalveluja. Kohteena ovat sekä palveluverkostot, että yksittäiset kohteet. Tavoitteena tukea ja tehostaa toimintaa, parantaa asiakaspalvelua ja työviihtyvyyttä, tehostaa tilankäyttöä ja pienentää vuokrakustannuksia. Lähtökohtana poikkihallinnollinen yhteistyö, uudistuneet avainprosessit ja asiakaspalvelun näkökulma. Toteutetaan yhteistyössä palvelualueen kanssa. Yksittäisen kohteen työympäristökehittäminen voi käsittää esim. seuraavat tasot: Työympäristön kehittäminen ja tilankäytön tehostaminen pienillä muutostoimenpiteillä. Toiminnan luonteen muuttaminen, toimintojen yhdistäminen tai kiinteistön kehittäminen. Nykyisten tilojen kehittäminen tulevaisuuden muutosnäkymien pohjalta. Innovatiivisten palveluratkaisujen luominen (palvelustrategia, prosessit, asiakaspalvelukonsepti). Projektin tavoitteita ja linjauksia on kirjattu muistioon Savotalo - Pääterveysaseman työympäristön kehittämisestä: Pääterveysasema keskitetään hoitopalvelujen käyttöön ja opetusterveyskeskustoiminta jatkuu. Avohoidon potilaat ovat pääasia. Tavaroiden vastaanotto ja postitus on siirtymässä Servicalle. Selvitetään tämän vaikutus tilajärjestelyihin. Selvitetään hoitotarvikejakelun sijainti jatkossa. Selvitetään palveluohjausyksikön sijainti Savotalon ja pääterveysaseman kiinteistöissä tai mahdollisesti muualla (Kivelä, Harjula). Kallaveden Työterveys on siirtynyt pois (III/2013), jolloin pääterveysasemalla on vapautunut tiloja. Selvitetään tämän vaikutus tilajärjestelyihin. Selvitetään perhesuunnittelun, joukkotarkastusten, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja pääterveysaseman yhteyteen. Näin voidaan saavuttaa synergiaetuja muun toiminnan kanssa ja luopua vuokratiloista. Selvitetään ravintolan tulevaisuuden näkymät. Selvitetään Aapa-hankkeen vaikutus apuvälinekorjauksen sijoittumiseen. Selvitetään kotihoidon tiimitilojen tarve ja luonne jatkossa. Huomioidaan toiminnan muutos erilaisten älykkäiden ICT-ratkaisujen myötä. Selvitetään kuntoutuksen ja apuvälinelainaamon tilojen sijainti. Huomioidaan Aapa-hankkeen vaikutus ja nykyisten asiakaspysäköintitilojen ongelmat. Toimisto-tyyppisten työtilojen tehokkaamman käytön tarkastelu. Toimisto- ja sihteeripalveluiden tiimiyttäminen.

4 PROJEKTI Projektissa selvitettiin kahden rakennuksen ns. Savotalon ja pääterveysaseman sisäisiä toiminnallisia ratkaisuja. Kaupungilla on lisäksi käynnissä mm. perusterveydenhuollon kokonaisuuden logistisia järjestelyjä koskeva selvitys yhteistyössä Servican kanssa. Toimintojen sijoittumisen ja mitoituksen osalta projektissa on huomioitu kokonaisselvityksen linjauksia siinä määrin kuin niitä on ollut käytettävissä. Perustiedot kiinteistöistä: Pääterveysasema, Tulliportinkatu 15, Kuopio Tontti 2:7:3, pinta-ala 2360 m2 Kerrokset kellari - 5. krs Huoneistoala n m2 Kerrosala m2 Bruttoala m2 Tilavuus m3 Savotalo, Tulliportinkatu 17, Kuopio Tontti 2:8:3, pinta-ala 2889 m2 Kerrokset krs Huoneistoala n m2 Kerrosala 6.508,5 m2 Bruttoala m2 Tilavuus m3

5 ORGANISAATIO KUOPION KAUPUNKI strategiset tavoitteet taloudelliset reunaehdot tilaresurssit KÄYTTÄJÄT henkilökunta asiakkaat toiminnalliset tarpeet OHJAUSRYHMÄ palvelualueiden johto tilakeskuksen asiantuntijat strategisten tavoitteiden kanavointi projektiin tilahallinnan näkökulma PROJEKTIRYHMÄ toimintaa tuntevat henkilöt avustaa lähtötiedoissa kommentoi suunnitelmia linkki käyttäjien suuntaan

6 AIKATAULU VIII / 12 IX / 12 X / 12 XI / 12 XII / 12 I-III / 13 IV-V /13 analyysi tarveselvitys kysely tilasijoitus * raportointi palaute kokoukset Kokoukset * erillinen selvitys laboratorion ja neuvolan tiloista aloituskokous, tiloihin tutustuminen projektiryhmä, kyselyn valmistelu ja henkilöstöinfo projektiryhmä, tarveselvityksen kommentointi projektiryhmä, tilasijoitustyöpaja projektiryhmä, tilaratkaisujen kommentointi neuvolan ja laboratorion lisäselvitykset lopullisen luonnoksen esittely

7 ANALYYSI MITÄ SELVITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Käyttäjät ja tilaryhmät Toiminnallisuus Asiakaskokemus Asiakas-, henkilökunta- ja tavaralogistiikka Kulkualueet ja turvallisuus Ongelmakohdat Tilatehokkuus Opastettu tutustuminen tiloihin Dokumentointi valokuvaamalla Pohjapiirrosten analysointi Käyttäjähaastattelu Pohjapiirroskaaviot Laskelmat Selostus

8 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo kellari Pääterveysasema kellari Savotalo 1. kerros Pääterveysasema 1. kerros

9 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo 2. kerros Pääterveysasema 2. kerros Savotalo 3. kerros Pääterveysasema 3. kerros

10 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo 4. kerros Pääterveysasema 4. kerros toimistotilat vastaanottotilat aputilat sosiaalitilat Pääterveysasema 5. kerros liikennetilat

11 ANALYYSI Nykytilanteen pohjat käyttäjien mukaan ryhmiteltynä. Jaottelu perustuu tilakierron havaintoihin ja käyttäjäkyselyn tuloksiin. Työpisteet on esitetty mustilla ja harmailla pisteillä. Kellari 1. krs

12 ANALYYSI 2. krs 3. krs

13 ANALYYSI 4. krs 5. krs

14 TARVESELVITYS MITÄ SELVITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Organisaatiorakenne Henkilömäärät Asiakaspalvelun luonne Henkilöstöryhmät ja työprofiilit Yhteystarpeet Tarvittavat työtilat, välineet ja aputilat Johdon strategiset linjaukset Johdon haastattelu Infotilaisuus henkilöstölle Henkilöstökyselyn valmistelu Kysely vastattavana Vastausten analyysi Yhteenveto vastauksista Toimintakaavio Työtilojen perusratkaisun kuvaus Tilatarvelaskelma Projektiryhmän työpaja

15 TARVESELVITYS Rakennusten nykyisten toimijoiden tehtäviä, henkilökuntamäärää ja jakautumista eri tyyppisiin tehtäviin, tilatarpeita ja nykyisen toiminnan mahdollisia ongelmakohtia kartoitettiin yksiköiden yhteyshenkilöiden kautta henkilöstölle suunnatulla kyselyllä syyskuussa Vastauksia tarkennettiin vielä projektiryhmän kokouksissa. Tarveselvityksen vastaukset ovat olleet pohjana lopullista tilasijoitusta laadittaessa. Uusina toimijoina rakennuksiin siirtyvien yksiköiden osalta kartoitettiin tilatarvetta alustavan huonetilaohjelman muodossa. Ohessa on esitetty kyselyn tuloksista yhteenvetotaulukot ja huoneohjelmat. Vastaukset kokonaisuudessaan ovat saatavissa hankkeen projektipankista. Opiskeluterveydenhuolto

16 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA KOTIHOITO Merja Ylönen Savotalo 0 krs Savotalo 1. krs:ssa 1 huone / 2h Savotalo 3. krs:ssa 1 huone / 2h Tiimit 44 h Kotisairaanhoito 2 h Toimii kahdessa vuorossa. Asiakkaiden luona kaupungilla. Atk-luokka yleisessä käytössä. Mobiilipohjainen työnjako tulossa, jolloin tarve käydä toimitiloissa pienenee. Pukuhuonetilojen puute. Yleensä tilanpuute henkilöstömäärään nähden. Henkilöstön sijainti hajallaan (Valkeisella 2 tiimiä). ARKISTO Liisa Vainikainen Pääterveysasema 0 krs 8,5 h Peten asiakas- ja potilastietojen arkistointi ja niihin liittyvä tietopalvelu. Potilaskertomuspyynnöt, selvityspyynnöt yms. Sähköisen arkiston pilotointi. Puhelinpalvelua. Arkistojen vastaanottopalvelua. Tutkijoiden palvelua. Työntekijät joutuvat työskentelemään ikkunattomissa tiloissa. Tarvitaan lisää keskusarkistotilaa n. 100 m2. RUOKAPALVELUT Servica / Anu Tuomainen, Kaija Hattunen Savotalo 0 krs 8 h Henkilöstöravintola. Tuottaa ruokaa myös muihin kaupungin pisteisiin. Ruokakuljetukset. Tilaustarjoilu Palvelee myös ulkopuolisia. Kiinteistössä oltava ravintola (lääkäreiden virkaehtosop.). Muuttuu palvelukeittiöksi. Talon henkilökunta. Terveyskeskuksen asiakkaat. Aamupalalla n. 20 h yleensä. Lounaalla h. Lisäksi tilauksia talon sisälle n. 50 h:lle. Iltapäivällä kahviona 5-30 h. Tilat ahtaat suhteessa annosmääriin. Matala tila. Rullakoiden säilytys käytävillä. Raaka-aineet ja annokset kuljetetaan kellarikäytävää toiseen taloon. Riittämätön ilmanvaihto. Asiakkaat ei löydä tiloihin. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Anne Miettinen Savotalo 1. krs 7 h Kotihoidon hallinto Sisäisiä asiakkaita (=työntekijät) kymmeniä / pv. Kokoustilojen puute. Laboratorion ja röntgenin asiakasliikenne häiritsee. Henkilökunta kaukana esimiehistä. LABORATORIOPALVELUT Islab / Leena Virtanen Savotalo 1. krs Laboratorionhoitajia 17 h Osastonsihteereitä 3 h Apulaisosastonhoitaja 1 h Osastonhoitaja 1 h Sairaalakemistit käy tarpeen mukaan 3 h Laitosapulainen 1 h Tuottaa laboratoriopalveluita Kuopion kaupungin asukkaille ja terveydenhoitoyksiköille. Asiakkaiden ohjaus, näytteenotto, näytteiden käsittely jne = laboratoriotyö. Osastonhoitajalla hallintoa. Verinäytteet keskim. 310 h/pv. Muut asiakkaat h/pv Itella tuo ja vie näytepakkauksia useita kertoja päivässä. Tarviketoimittajat tuo viikoittain tarvikkeita (lavoja ja pienempiä). Puhelinpalvelua. Ajanvaraus ja vuoronumerot. Myös potilastutkimusta spirometrioita ja sydänfilmejä. Kulkureitit ovat sokkeloisia. Asiakkaiden odotustilat ovat hetkittäin ruuhkaiset. Pukukaappeja tarvitaan lisää.

17 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA KUVANTAMISPALVELUT Aila Savolainen Savotalo 1. krs 8 h Asiakaspalvelu. Ajanvaraus. Tutkimus h/pv Uä-huoneen ahtaus ja toisen pukuhuonetilan puute. Odotustilojen hetkittäinen ahtaus laboratorion odottajista johtuen. Opastus puutteellista. SUUN TERVEYDENHUOLTO Hannele Korhonen Savotalo 2. krs 60 h Hallinto. Hammaslääkärit. Hoitohenkilökunta. 300 h/pv Potilaiden toipumishuone puuttuu. Apulaisosastonhoitajan huone puuttuu. Potilaskorttiarkiston voisi siirtää muualle. HALLINTO JA JOHDON TUKIPALVELUT Arja Matsi, Katri Hiltunen / 3. krs Marjatta Räsänen, Tarja Hyvärinen / 4. krs Savotalo 3. krs 13 h johdon tukipalvelussa 22 h muissa tehtävissä Savotalo 4. krs 8h Pääterv.aseman 0 ja 1. krs 3 h Tietohallinto. Hankkeet. Tukipalvelut. Johto. Hallinto. Sisäisiä asiakkaita päivittäin. Asiakasmaksuasioissa ulkoisia asiakkaita 1-2 h/pv. Kokoustiloissa päivittäin sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Sijainti hajautuu 3 ja 4 kerroksiin. Kokoustilojen puute. Huoneet liian isoja yhdelle ja pieniä kahdelle hengelle. Asiakaspalvelu ei toimi tehokkaasti. POSTI JA JAKELUKESKUS Arttu Smolander Pääterveysaseman 0 krs 2 h Postin ja tavaroiden vastaanotto, lajittelu ja jakelu. Lähettipalvelut molemmissa rakennuksissa ja tarvittaessa muihinkin Peten pisteisiin. Käteiskassa pieniin hankintoihin. Avainten luovutus ja vastaanotto. Kalustovaraston hallinnointi. Sisäisiä asiakkaita (=Peten työntekijöitä). Itellan henkilöt käy useita kertoja päivässä. Yksityiset kuljetusliikkeet. Käynnit osastojen postitushuoneissa ympäri taloa. Pakkasilla lastausovista tulee kylmää. Lastaus- ja purkualue autoille ahdas. Lastausalueelle pysäköidyt autot tiellä.

18 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUT SEKÄ HOITOTARVIKEJAKELU Marja-Liisa Ahonen Raija Miettinen Pääterveysasema 1, 2 ja 5 krs 1. krs:ssa 39 h 2. krs:ssa 37 h 5. krs:ssa 21 h Vastaanottopalvelut Kuopiolaisille. Opetusterveyskeskus. Potilaskertomusarkisto. Välinehuolto. Hoitotarvikkeiden jakelu. Asiakkaat tulee omatoimisesti (ei baaripotilaita). Päivystyspiste ala-aulassa. Potilaita n. 800 h/pv Lisäksi palveluohjaus. Sisäisiä yhteyksiä laboratorioon, kotihoitoon ja kiint.huoltoon. Lääkärille ilmoittautumisen kautta, hoitajille suoraan. Vastaanottoa hoitajan tai lääkärin huoneissa sekä toimenpide- ja ensiapuhuoneissa. Huoneet ei sovellu työparityöskentelyyn (suunniteltu aikana kun hoitaja ei tehnyt potilastyötä). Väliovi puuttuu. Hoitajien huoneet liian pieniä. Huoneiden varapoistumistiet puuttuu. Säilytystiloja niukasti. Taukotilat liian pienet 1 ja 2 krs:ssa. 2. krs kokoustilat liian pienet koko henkilökunnan kokoontumiseen. Pitäisi olla opetusvastaanottohuone joka kerroksessa. KUNTOUTUS Maija Roine Pääterveysasema 3. krs 23 h Erikoislääkärin vastaanotto. Kuntoutusohjaus. Toimintaterapia. Kuntoutuspalvelujen hallinto. Fysioterapia. Kotikäyntejä. Keskustaan pääsee hyvin julkisilla kulkuvälineillä. Ulkoisia asiakkaita 80 h/pv. Läheisiä (lasten saattajat jne.) 25 h/pv. Sisäisiä asiakkaita 5 h/pv. Osa asiakkaista vaikeasti liikuntavammaisia. Voitava liikkua sähköpyörätuolilla. Pysäköintitilojen puute. Siirtyminen Savotalon kuntosaliin kellarin kautta. Siirtyminen muiden toimipisteiden välillä (Suokatu, Harjula). PALVELUOHJAUSYKSIKKÖ VANAMO Kauko Pursiainen Pääterveysasema 3. krs 19 h Lisäksi henkilöstöä Harjulassa. Vanhusten ja vammaisten palveluohjaus. Palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko. Omaishoidon tuki. Yksityisen palvelun valvonta h/pv Vanhusten palveluohjaus Harjulassa, vammaiset pääterveysasemalla. Yhteys apuvälinehuoltoon ja terapiatiloihin tärkeä. Henkilöstö jakauttu eri toimipisteisiin.

19 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA OPISKELIJA- TERVEYDENHUOLTO Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 8 h Opiskelulääkärit 4 h Huoneohjelma m2 AMK-opiskelijoiden ja lukioiden terveydenhoitopalvelut. KESKUSTAN NEUVOLA Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 10 h Lääkärit 3 h Ultraääni 1 h Huoneohjelma m2 Huomioitava lastenvaunut. Perhevalmennusta illalla. ROKOTUKSET JA TARTTUVAT TAUDIT, PERHESUUNNITTELU, PAPA, RAVITSEMUSSUUNNITTELU Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 5 h Lääkärit 3 h Muut 5 h Huoneohjelma m2 HALLINTO Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. 7 h Huoneohjelma 134 m2

20 IDEALUONNOS 1. KRS Luonnos Savotalon 1. krs:n muutoksesta jolla selkeytetään asiakasliikennettä rakennuksessa. Pihan puolelle tehdään rakennuksen rungon ulkopuolelle 1-kerroksinen laajennus joka toimii asiakasaulana (piirroksessa vihreä alue). Aulan kautta asiakasliikenne ohjataan rakennuksen eri yksiköihin niin, että asiakas ei joudu kulkemaan muiden tilojen läpi kuten nykyään tapahtuu. Kyseessä on periaatepiirros, jossa ei oteta kantaa laboratorion, neuvolan ja kuvantamispalveluiden sisäisiin järjestelyihin. Näistä on tehty tarkempi erillisprojekti (Nylund Oy), jonka pohjapiirrokset on esitetty tämän raportin tilasijoitusosiossa. Sisääntulo ja kulku vastaanottotiloihin voidaan toteuttaa esteettömänä. Piirroksessa on periaateratkaisu pihan tasoerot huomioivasta luiska- ja porrasjärjestelystä. Uusi sisäänkäynti Tulliportinkadulta on myös asemoitu kohtaan, jossa 1. krs:n lattia on jalkakäytävän tasossa, jolloin siihen ei tarvita portaita. Uuden sisäänkäynnin ja ravintolan ikkunoiden suurentamisen vaikutus rakennuksen arkkitehtuuriin ja katujulkisivuun on esitetty oheisessa valokuvasovituksessa. Aulan laajennuksella ja sen yhteydessä tehtävillä piharakenteilla voidaa myös sisäpihan sekavaa ilmettä kohentaa. Suunnitelman keskeinen ajatus on ravintolan nostaminen katutasoon sen nykyisestä sijaintipaikasta kellarissa. Ravintolan saavutettavuus myös ulkopuolisten asiakkaiden kannalta paranee merkittävästi. Samalla keittiön huolto helpottuu ja tilan ilme voidaan toteuttaa nykyistä valoisampana. Keittiön ja ravintolan nykyinen sijaintipaikka vapautuu kokouskäyttöön ja sinne rakennetaan pääsy uuden portaan kautta joka sijoittuu osittain nykyisen keittiön huoltoluiskan kohdalle. Portaan viereinen hissi uudistetaan siten, että se avautuu läpikuljettavana uuden aulan puolelle.

21 IDEALUONNOS 3. KRS Luonnos Savotalon 3. krs:n mahdollisesta muutoksesta monitilatoimistoksi. Ratkaisussa työtilat on jäsennetty työprofiilien ja työprosessien tarpeiden mukaisesti eri tyyppisiin tiimitiloihin ja osittain yksilötyöhuoneisiin. Työpisteiden lisäksi ratkaisuun kuuluu tarpeellinen määrä työn tekemistä tukevia aputiloja ja paikkoja siihen liittyville toiminnoille. Tämän tyyppisellä sisustuksella työpisteiden määrä on n. 47 (tumman punaiset tuolit) eli n. 12 enemmän kuin nykyisellä huonetoimistoperiaatteella. Vastaavaa periaatetta voidaan soveltaa myös 4. krs:ssa. Monitilatoimiston ratkaisut suunnitellaan yleensä henkilöstöä osallistaen ja siihen liittyy tilaratkaisujen lisäksi uudenlaisten työtapojen käyttöönotto ja mobiilit ICTratkaisut. Toteutetuissa projekteissa on tilatehokkuus tyypillisesti parantunut n. 30 %. Kun perinteisen erillishuoneratkaisun tilatehokkuus on n. 30 htm2/tp on se monitilatoimistossa yleensä n. 20 htm2/tp. Jos ratkaisu suunnitellaan käyttäjälähtöisesti se yleensä johtaa myös toiminnan tehostumiseen ja vuorovaikutuksen paranemiseen organisaation sisällä.

22 TILASIJOITUS MITÄ ESITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Eri tilaryhmien sijoittumisperiaatteet rakennuksiin Logistiset ratkaisut Kulkualueet Yhteiskäyttöiset tilat Muuntojoustavuusratkaisut Tilatehokkuuslaskelmat Luonnossuunnittelu / alustavat luonnokset Työpajatyyppinen projektiryhmän kokous Luonnossuunnittelu / lopulliset luonnokset Tilakaaviotasoiset pohjapiirrokset Eri käyttäjät ja tilatyypit värein eroteltuna Laskelmat Ratkaisun selostus

23 TILASIJOITUS Osana terveydenhuollon kokonaisjärjestelyjä apuvälinehuolto ja -lainaamo, hoitotarvikejakelu, postituskeskus ja johdon tukipalvelut siirtyvät Servicaan ja poistuvat näistä rakennuksista. Kallaveden Työterveys on poistunut alkuvuodesta Uutena yksikkönä rakennuksiin sijoitetaan keskustan neuvola ja mm. KELA:n tiloista siirtyvät terveydenhoidon palvelut. Järjestelyllä saavutetaan synergiaetuja pääterveysaseman lääkäri- ja hoitajapalveluiden kanssa ja voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Suunnitelman periaatteena on ollut rakennusten sisäisen liikenteen selkeyttäminen sekä asiakaskokemuksen ja tilatehokkuuden parantaminen. Isoimmat erikoistiloja sisältävät yksiköt on kustannustehokkuuden johdosta säilytetty ennallaan. Merkittävimmät tilalliset muutokset keskittyvät Savotalon kellari- ja 1. kerroksiin, joissa asiakasliikennettä on selkeytetty uusilla aula-, hissi- ja porrasjärjestelyillä. Lisäksi Savotalon 3. ja 4. kerroksissa on mahdollista toteuttaa tilankäyttöä tehostavia muutoksia uudenlaisen monitilatoimiston konseptilla. Luonnoksissa on molempiin rakennuksiin yhteensä esitetty 384 työpistettä kun niitä nykyään on 356. Kellari - Ruokala, keittiö ja apuvälinepalvelu poistuvat ja tilalle tehdään kokouskeskus. Asiakasliikenne ohjataan uuden aulan kautta. - Neuvolan ryhmätila ja perhevalmennus sijoitetaan kokouskeskuksen yhteyteen. Hyvä kulkuyhteys uuden asiakasaulan ja hissin kautta tukee saavutettavuutta ja monikäyttöisyyttä. - Vanhus- ja vammaispalvelun kotihoidon tiimitilat sijoittuvat Savotalon pohjoissivulle. Röntgenin arkistotila pienenee. 1. krs - Savotalon sisäpihalle uusi asiakassisäänkäynti ja aula laajennuksena. - Laboratorio ja kuvantamispalvelut entisillä paikoillaan nyk. hoivapalveluiden tiloilla laajennettuina. - Tulliportinkadun puolelle nyk. apuvälinejakelun paikalle kahvio/keittiö ja kokoustiloja, jotka korvaavat 4. krs:n lautakuntahuoneen. - Pääterveysaseman puolella lääkäri- ja hoitajapalvelut periaatteessa ennallaan. 2. krs - Savotalon puoli periaatteessa enallaan. - Pääterveysaseman puolella nykyinen hoitotarvikejakelu poistuu ja tilalle tehdään kerroksen yhteiset tauko- ja neuvottelutilat. Muutoin lääkäri- ja hoitajapalvelut ennallaan. 3. krs - Johdon tukipalvelut poistuu ja Vanamo siirtyy Savotalon E-siipeen. Kulkuyhteys uuden asiakasaulan kautta hissillä. - Vanamolle ehdotetaan uudenlaista asiakaspalvelukonseptia. Kuudelle henkilölle, joilla käy eniten asiakkaita on omat erillishuoneet, joissa asiakkaita voi ottaa vastaan. Muiden työpiste on avo-/tiimitilassa ja asiakaspalvelua varten on monikäyttöisiä palveluhuoneita välittömästi työpisteiden vieressä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista ottaa Vanamon käyttöön osa muille käyttäjille osoitetuista työpisteistä nykyisen huonejaon mukaisesti. - Samaa periaatetta noudattaen D- ja A-siivet on esitetty laaditun monitilatoimiston lay-outin mukaisina. - Pääterveysaseman puolella kuntoutus periaatteessa ennallaan. Vanhus- ja vammaispalveluiden hallinto siirtyy nyk. Vanamon tiloihin. 4. krs - Terveydenhoidon palvelujen hallinto on Savotalon A-siivessä kuten aiemminkin. Samassa kerroksessa on myös nimeämätöntä toimistotilaa (19). Työpistesijoittelu on esitetty laaditun monitilatoimiston lay-outin mukaisesti. Jos halutaan pitäytyä erillisissä yksilötyöhuoneissa vie terveydenhoidon hallinto koko siiven ja näitä lisätyöpisteitä ei synny. - Pääterveysaseman puolella neuvola, opiskelijaterveys, rokotus, perhesuunnittelu jne. varaavat koko kerroksen. Opiskelijaterveydenhuolto siirtyy oppilaitosten tiloista pääterveysasemalle. Tilat soveltuvat tähän ilman isoja muutoksia. Vastaanottohuoneet ovat m2, eli muutamat huoneet ovat vähän pienempiä kuin tilaohjelman m2. 5. krs - Lääkäri- ja hoitajapalvelut kuten nykyisin.

24 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema kellari 1. kerros

25 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema 2. kerros 3. kerros

26 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema 4. kerros 5. kerros

27 TILASIJOITUS Savotalon 1. krs:n tarkemman tilasuunnittelun yhteydessä Nylund Oy tarkisti laboratorion ja kuvantamispalveluiden tilatarpeen verrattuna syyskuussa 2012 toteutettuun tarvekyselyyn. Samalla selvitettiin ravintolan tilatarve sen siirtyessä uudella konseptilla kellarista katutasoon.

28 TILASIJOITUS Nylund Oy:n alustava suunnitelma Savotalon 1. krs:n ratkaisusta Suunnitelma perustuu tämän projektin perusratkaisuun sekä laboratorion ja kuvantamispalveluiden tarkentuneeseen tilaohjelmaan.

29 TILASIJOITUS Nylund Oy:n alustava suunnitelma Pääterveysaseman 4. krs:n ratkaisusta Suunnitelma perustuu tämän projektin perusratkaisuun sekä äitiysneuvolan tarkentuneeseen tilaohjelmaan.

30 RAPORTOINTI MITÄ ESITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Projektin vaiheet kuvattuna Projektin lopputulokset tiivistelmänä Jatkosuositukset Projektiryhmän kokous Infotilaisuus henkilöstölle Loppuraportti kirjallisena ja sähköisenä Raportin taitto

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015 Arkkitehti SAFA Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit oy 25.4.2016 - YTV - Tilaajan tietomallinnusohjeet - Nykytilanteen kartoitus ja mallintaminen- tapauskohtainen

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminta ja muistisairaiden lyhytaikainen intervallihoito ssa, Yh 30.9.2015 142 Yksi vuodeosasto, esitetyn rakenneuudistuksen hyödyt ja tavoitteet Laadukkaan vuodeosastotoiminnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013 HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013 Päätoteuttajana: Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Osatoteuttajat: Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Ylä-Savon

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätökset: -Itä-Suomen osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja(17.4.2013

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Seinäjoen osahanke Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan ja Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015

Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015 Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015 Rapal Oy Luottamuksellinen 1 KIINTEISTÖHALLINNAN OSA-ALUEET Yleiset toiminnot Järjestelmän toiminnot Käyttövaltuushallinta Haku, selailu ja raportointi Työjono ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1792/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1792/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 89 Asianro 1792/06.00.00/2014 Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N 2 9. 3. 2 0 1 1 Miksi uusi sairaala tarvitaan? ongelmat sairaalakiinteistöissä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo KEILARANTA 4 Keilaranta 4, Espoo TOIMIVUUTTA, VALOA JA MERELLISTÄ MAISEMAA Keilaranta 4 tarjoaa toimitilat keskeisellä ja halutulla paikalla Espoon Keilaniemessä. Suunnittelutiimi räätälöi toimitilat täysin

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Ajankohtaiset asiat: Järjestämislaki Lapin sote-selvitykset Kasterahoitukset Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä 28.2.2014 Kemissä Järjestämislain kommentointi 13.3.2014

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Tähän tarvittaessa otsikko vaihtoehtojen pohjalta Kunnanvaltuuston kokous 9.2.2015 Liite Perusturvajohtaja Liisa Ståhle Eri vaihtoehtojen

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

TERVETULOA ITIKSEEN TOIMISTOTILAT

TERVETULOA ITIKSEEN TOIMISTOTILAT TERVETULOA ITIKSEEN TOIMISTOTILAT ITIS FAKTAT Avattu 1984. Pinta-alaltaan Suomen suurin kauppakeskus. Itis on alueellinen maamerkki, joka on helppo paikallistaa. Asiakkaiden, henkilöstön ja liikekumppaneiden

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa. 23.2.2011 Tuija Löppönen

Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa. 23.2.2011 Tuija Löppönen Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa 23.2.2011 Tuija Löppönen Suositukset hyvistä kuntoutus- käytännöistä KELA 2011 Laki Kelan kuntoutuksesta toi Kelan säädöspohjaan käsitteen Hyvä kuntoutuskäytäntö

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma SOTE III hankkeen projektisuunnitelma Marjo Lindgren 25.8.2015 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Suunnitelman rakenne I. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus II. Sote III hankkeen keskeiset

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

Kotihoidon mobiilin hyödynnettävyys

Kotihoidon mobiilin hyödynnettävyys Kotihoidon mobiilin hyödynnettävyys Terveydenhuollon Atk-päivät Jyväskylä 20.-21.5.2014 Palvelujohtaja Pirkko Uuttu 21.5.2014 Strategia ja kehittäminen Kehittämisjohtaja Silja Ässämäki Johdon tukipalvelut

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot