KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY"

Transkriptio

1 KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

2 TIIVISTELMÄ Projektin lopputuloksena on syntynyt perusteltu näkemys Kuopion keskusta-alueella ns. Savotalossa ja pääterveysasemalla tarjottavista perusterveydenhuollon palveluista ja niiden toiminnallisesta kehittämisestä näissä kiinteistöissä. Keskeisiä asioita, joihin projektin kuluessa on kiinnitetty erityistä huomiota ovat asiakasnäkökulma, tilatehokkuus sekä toiminnallisuus ja muuntojoustavuus. Asiakasnäkökulma Projektissa on esitetty ratkaisuja asiakaskokemuksen selkeyttämiseen. Selvityksen mukaan yksi isoimmista ongelmista tällä hetkellä on asiakasliikenteen sekavuus ja huoltoliikenteen ahtaus. Projektin suositusten mukaan apuvälinelainaamo ja -huolto sekä hoitotarvikejakelu siirtyvät muualle, jolloin pihoilla tapahtuva huoltoja asiakkaiden henkilöautoliikenne vähenevät merkittävästi. Savotalon sisäisen asiakasliikenteen osalta on projektissa esitetty uusi ratkaisu, missä asiakaspalvelu keskitetään uuteen aulaan sisäpihan puolelle. Ratkaisu parantaa rakennuksen käytettävyyttä merkittävästi mm. poistamalla nykyiset esteettömyys- ja läpikulkuongelmat. Koska rakennusten yhdistäminen on asemakaavallisista syistä mahdotonta on päädytty kahden keskitetyn sisäänkäynnin malliin. Tavoitteena on, että molemmat rakennukset keskitetään asiakaspalveluun. Tämä tarkoittaa johdon tukipalveluiden siirtämistä muualle. Tilatehokkuus Suuri osa rakennusten pinta-alasta on erikoistilaa. Projektin lähtökohtana on ollut kalliiden muutostöiden minimointi, joten isot erikoistilakokonaisuudet on säilytetty pääosin ennallaan. Näitä ovat laboratoriotilat, suun terveydenhuollon tilat sekä lääkäri- ja hoitajapalvelut. Näiden tilaryhmien osalta projektissa on esitetty tehokkuutta parantavina toimenpiteinä yhteistilojen keskittämistä ja joidenkin tarpeettomien tilojen ottamista työtiloina käyttöön. Hallintotilojen ja toimistotilojen osalta on esitetty uudenlainen työympäristöratkaisu. Ratkaisu perustuu ns. monitilatoimiston malliin. Työpisteet ovat pääosin tiimitiloissa ja erilaisia aputoimintoja ja asiakastapaamisia varten on näille tarkoitetut erilliset joustavasti yhteiskäyttöiset erillistilat työpisteiden läheisyydessä. Ratkaisun avulla tilatehokkuutta on mahdollista merkittävästi parantaa ja huolella käyttäjälähtöisesti suunniteltuna se myös parantaa organisaation sisäistä tiedonkulkua ja mahdollistaa uudenlaisia poikkihallinnollisia toimintamalleja. Koko kaupungin terveydenhuollon mittakaavassa tilatehokkuutta parantaa esitetty neuvolan, perhesuunnittelun, joukkotarkastusten, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja pääterveysaseman yhteyteen, jolloin voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Toiminnallisuus ja muuntojoustavuus Projektissa on kartoitettu tarkastelun kohteena olleiden rakennusten kapasiteetti ja esitetty tämän hetken mitoituksella eri toiminnoille omat alueet siten, että syntyy toimiva kokonaisuus liikenteelliset-, asiakaspalvelu- yms. seikat huomioiden. Esitetyt tilajärjestelyt perustuvat tarvekartoituksen pohjalta tehtyyn kokonaistarkasteluun. Merkittävimmät muutokset keskittyvät Savotalon kellari- ja 1. kerroksiin. Savotalon uudet aula-, porras-, hissi- ja kokoustilajärjestelyt mahdollistavat rakennuksen nykyistä merkittävästi joustavamman käytön eri yksiköiden tarpeisiin. Kokous-, ruokala- ja asiakaspalvelutilojen keskittämisellä yhteistilavyöhykkeelle on myös turvallisuutta parantava vaikutus, kun asiakkaiden kontrolloimaton liikkuminen rakennuksissa vähenee. Opiskelijaterveydenhuollon, neuvolan ym. toimintojen sijoittuminen pääterveysaseman yhteyteen tuo sekä toiminnallisia, että tilatehokkuusetuja kun lääkäreiden liikkuminen ja päällekkäisten vastaanottotilojen tarve vähenee. Jatkosuositukset Eri toiminnallisten osa-alueiden sisäisiä järjestelyjä on projektissa sivuttu siltä osin kuin esitetyt muutokset ovat edellyttäneet. Jatkossa tulee keskittyä vastaanottotilojen sisäisten järjestelyjen kehittämiseen tässä määriteltyjen raamien puitteissa. Myös toimisto- ja hallintotilojen monitilatoimistomallin käyttöönotto edellyttää vuorovaikutteisen työympäristöprojektin toteuttamista varsinaisen tilasuunnittelun pohjaksi. Muutostöiden toteutus ilman mittavia väistötilajärjestelyjä merkitsee työn jakamista useisiin osakokonaisuuksiin ja toteutuksen vaiheistamista usealle vuodelle. Budjetoinnin ja toiminnan suunnittelun kannalta on seuraavaksi tehtävä toteutuksen hankesuunnittelu missä nämä asiat määritellään tarkemmin.

3 LÄHTÖKOHDAT Projekti perustuu Kuopion kaupungin työympäristökehittämisen puitesopimukseen kaudelle , jonka mukaan Tilakeskus järjestää asiakkailleen työympäristön kehittämispalveluja. Kohteena ovat sekä palveluverkostot, että yksittäiset kohteet. Tavoitteena tukea ja tehostaa toimintaa, parantaa asiakaspalvelua ja työviihtyvyyttä, tehostaa tilankäyttöä ja pienentää vuokrakustannuksia. Lähtökohtana poikkihallinnollinen yhteistyö, uudistuneet avainprosessit ja asiakaspalvelun näkökulma. Toteutetaan yhteistyössä palvelualueen kanssa. Yksittäisen kohteen työympäristökehittäminen voi käsittää esim. seuraavat tasot: Työympäristön kehittäminen ja tilankäytön tehostaminen pienillä muutostoimenpiteillä. Toiminnan luonteen muuttaminen, toimintojen yhdistäminen tai kiinteistön kehittäminen. Nykyisten tilojen kehittäminen tulevaisuuden muutosnäkymien pohjalta. Innovatiivisten palveluratkaisujen luominen (palvelustrategia, prosessit, asiakaspalvelukonsepti). Projektin tavoitteita ja linjauksia on kirjattu muistioon Savotalo - Pääterveysaseman työympäristön kehittämisestä: Pääterveysasema keskitetään hoitopalvelujen käyttöön ja opetusterveyskeskustoiminta jatkuu. Avohoidon potilaat ovat pääasia. Tavaroiden vastaanotto ja postitus on siirtymässä Servicalle. Selvitetään tämän vaikutus tilajärjestelyihin. Selvitetään hoitotarvikejakelun sijainti jatkossa. Selvitetään palveluohjausyksikön sijainti Savotalon ja pääterveysaseman kiinteistöissä tai mahdollisesti muualla (Kivelä, Harjula). Kallaveden Työterveys on siirtynyt pois (III/2013), jolloin pääterveysasemalla on vapautunut tiloja. Selvitetään tämän vaikutus tilajärjestelyihin. Selvitetään perhesuunnittelun, joukkotarkastusten, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja pääterveysaseman yhteyteen. Näin voidaan saavuttaa synergiaetuja muun toiminnan kanssa ja luopua vuokratiloista. Selvitetään ravintolan tulevaisuuden näkymät. Selvitetään Aapa-hankkeen vaikutus apuvälinekorjauksen sijoittumiseen. Selvitetään kotihoidon tiimitilojen tarve ja luonne jatkossa. Huomioidaan toiminnan muutos erilaisten älykkäiden ICT-ratkaisujen myötä. Selvitetään kuntoutuksen ja apuvälinelainaamon tilojen sijainti. Huomioidaan Aapa-hankkeen vaikutus ja nykyisten asiakaspysäköintitilojen ongelmat. Toimisto-tyyppisten työtilojen tehokkaamman käytön tarkastelu. Toimisto- ja sihteeripalveluiden tiimiyttäminen.

4 PROJEKTI Projektissa selvitettiin kahden rakennuksen ns. Savotalon ja pääterveysaseman sisäisiä toiminnallisia ratkaisuja. Kaupungilla on lisäksi käynnissä mm. perusterveydenhuollon kokonaisuuden logistisia järjestelyjä koskeva selvitys yhteistyössä Servican kanssa. Toimintojen sijoittumisen ja mitoituksen osalta projektissa on huomioitu kokonaisselvityksen linjauksia siinä määrin kuin niitä on ollut käytettävissä. Perustiedot kiinteistöistä: Pääterveysasema, Tulliportinkatu 15, Kuopio Tontti 2:7:3, pinta-ala 2360 m2 Kerrokset kellari - 5. krs Huoneistoala n m2 Kerrosala m2 Bruttoala m2 Tilavuus m3 Savotalo, Tulliportinkatu 17, Kuopio Tontti 2:8:3, pinta-ala 2889 m2 Kerrokset krs Huoneistoala n m2 Kerrosala 6.508,5 m2 Bruttoala m2 Tilavuus m3

5 ORGANISAATIO KUOPION KAUPUNKI strategiset tavoitteet taloudelliset reunaehdot tilaresurssit KÄYTTÄJÄT henkilökunta asiakkaat toiminnalliset tarpeet OHJAUSRYHMÄ palvelualueiden johto tilakeskuksen asiantuntijat strategisten tavoitteiden kanavointi projektiin tilahallinnan näkökulma PROJEKTIRYHMÄ toimintaa tuntevat henkilöt avustaa lähtötiedoissa kommentoi suunnitelmia linkki käyttäjien suuntaan

6 AIKATAULU VIII / 12 IX / 12 X / 12 XI / 12 XII / 12 I-III / 13 IV-V /13 analyysi tarveselvitys kysely tilasijoitus * raportointi palaute kokoukset Kokoukset * erillinen selvitys laboratorion ja neuvolan tiloista aloituskokous, tiloihin tutustuminen projektiryhmä, kyselyn valmistelu ja henkilöstöinfo projektiryhmä, tarveselvityksen kommentointi projektiryhmä, tilasijoitustyöpaja projektiryhmä, tilaratkaisujen kommentointi neuvolan ja laboratorion lisäselvitykset lopullisen luonnoksen esittely

7 ANALYYSI MITÄ SELVITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Käyttäjät ja tilaryhmät Toiminnallisuus Asiakaskokemus Asiakas-, henkilökunta- ja tavaralogistiikka Kulkualueet ja turvallisuus Ongelmakohdat Tilatehokkuus Opastettu tutustuminen tiloihin Dokumentointi valokuvaamalla Pohjapiirrosten analysointi Käyttäjähaastattelu Pohjapiirroskaaviot Laskelmat Selostus

8 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo kellari Pääterveysasema kellari Savotalo 1. kerros Pääterveysasema 1. kerros

9 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo 2. kerros Pääterveysasema 2. kerros Savotalo 3. kerros Pääterveysasema 3. kerros

10 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo 4. kerros Pääterveysasema 4. kerros toimistotilat vastaanottotilat aputilat sosiaalitilat Pääterveysasema 5. kerros liikennetilat

11 ANALYYSI Nykytilanteen pohjat käyttäjien mukaan ryhmiteltynä. Jaottelu perustuu tilakierron havaintoihin ja käyttäjäkyselyn tuloksiin. Työpisteet on esitetty mustilla ja harmailla pisteillä. Kellari 1. krs

12 ANALYYSI 2. krs 3. krs

13 ANALYYSI 4. krs 5. krs

14 TARVESELVITYS MITÄ SELVITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Organisaatiorakenne Henkilömäärät Asiakaspalvelun luonne Henkilöstöryhmät ja työprofiilit Yhteystarpeet Tarvittavat työtilat, välineet ja aputilat Johdon strategiset linjaukset Johdon haastattelu Infotilaisuus henkilöstölle Henkilöstökyselyn valmistelu Kysely vastattavana Vastausten analyysi Yhteenveto vastauksista Toimintakaavio Työtilojen perusratkaisun kuvaus Tilatarvelaskelma Projektiryhmän työpaja

15 TARVESELVITYS Rakennusten nykyisten toimijoiden tehtäviä, henkilökuntamäärää ja jakautumista eri tyyppisiin tehtäviin, tilatarpeita ja nykyisen toiminnan mahdollisia ongelmakohtia kartoitettiin yksiköiden yhteyshenkilöiden kautta henkilöstölle suunnatulla kyselyllä syyskuussa Vastauksia tarkennettiin vielä projektiryhmän kokouksissa. Tarveselvityksen vastaukset ovat olleet pohjana lopullista tilasijoitusta laadittaessa. Uusina toimijoina rakennuksiin siirtyvien yksiköiden osalta kartoitettiin tilatarvetta alustavan huonetilaohjelman muodossa. Ohessa on esitetty kyselyn tuloksista yhteenvetotaulukot ja huoneohjelmat. Vastaukset kokonaisuudessaan ovat saatavissa hankkeen projektipankista. Opiskeluterveydenhuolto

16 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA KOTIHOITO Merja Ylönen Savotalo 0 krs Savotalo 1. krs:ssa 1 huone / 2h Savotalo 3. krs:ssa 1 huone / 2h Tiimit 44 h Kotisairaanhoito 2 h Toimii kahdessa vuorossa. Asiakkaiden luona kaupungilla. Atk-luokka yleisessä käytössä. Mobiilipohjainen työnjako tulossa, jolloin tarve käydä toimitiloissa pienenee. Pukuhuonetilojen puute. Yleensä tilanpuute henkilöstömäärään nähden. Henkilöstön sijainti hajallaan (Valkeisella 2 tiimiä). ARKISTO Liisa Vainikainen Pääterveysasema 0 krs 8,5 h Peten asiakas- ja potilastietojen arkistointi ja niihin liittyvä tietopalvelu. Potilaskertomuspyynnöt, selvityspyynnöt yms. Sähköisen arkiston pilotointi. Puhelinpalvelua. Arkistojen vastaanottopalvelua. Tutkijoiden palvelua. Työntekijät joutuvat työskentelemään ikkunattomissa tiloissa. Tarvitaan lisää keskusarkistotilaa n. 100 m2. RUOKAPALVELUT Servica / Anu Tuomainen, Kaija Hattunen Savotalo 0 krs 8 h Henkilöstöravintola. Tuottaa ruokaa myös muihin kaupungin pisteisiin. Ruokakuljetukset. Tilaustarjoilu Palvelee myös ulkopuolisia. Kiinteistössä oltava ravintola (lääkäreiden virkaehtosop.). Muuttuu palvelukeittiöksi. Talon henkilökunta. Terveyskeskuksen asiakkaat. Aamupalalla n. 20 h yleensä. Lounaalla h. Lisäksi tilauksia talon sisälle n. 50 h:lle. Iltapäivällä kahviona 5-30 h. Tilat ahtaat suhteessa annosmääriin. Matala tila. Rullakoiden säilytys käytävillä. Raaka-aineet ja annokset kuljetetaan kellarikäytävää toiseen taloon. Riittämätön ilmanvaihto. Asiakkaat ei löydä tiloihin. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Anne Miettinen Savotalo 1. krs 7 h Kotihoidon hallinto Sisäisiä asiakkaita (=työntekijät) kymmeniä / pv. Kokoustilojen puute. Laboratorion ja röntgenin asiakasliikenne häiritsee. Henkilökunta kaukana esimiehistä. LABORATORIOPALVELUT Islab / Leena Virtanen Savotalo 1. krs Laboratorionhoitajia 17 h Osastonsihteereitä 3 h Apulaisosastonhoitaja 1 h Osastonhoitaja 1 h Sairaalakemistit käy tarpeen mukaan 3 h Laitosapulainen 1 h Tuottaa laboratoriopalveluita Kuopion kaupungin asukkaille ja terveydenhoitoyksiköille. Asiakkaiden ohjaus, näytteenotto, näytteiden käsittely jne = laboratoriotyö. Osastonhoitajalla hallintoa. Verinäytteet keskim. 310 h/pv. Muut asiakkaat h/pv Itella tuo ja vie näytepakkauksia useita kertoja päivässä. Tarviketoimittajat tuo viikoittain tarvikkeita (lavoja ja pienempiä). Puhelinpalvelua. Ajanvaraus ja vuoronumerot. Myös potilastutkimusta spirometrioita ja sydänfilmejä. Kulkureitit ovat sokkeloisia. Asiakkaiden odotustilat ovat hetkittäin ruuhkaiset. Pukukaappeja tarvitaan lisää.

17 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA KUVANTAMISPALVELUT Aila Savolainen Savotalo 1. krs 8 h Asiakaspalvelu. Ajanvaraus. Tutkimus h/pv Uä-huoneen ahtaus ja toisen pukuhuonetilan puute. Odotustilojen hetkittäinen ahtaus laboratorion odottajista johtuen. Opastus puutteellista. SUUN TERVEYDENHUOLTO Hannele Korhonen Savotalo 2. krs 60 h Hallinto. Hammaslääkärit. Hoitohenkilökunta. 300 h/pv Potilaiden toipumishuone puuttuu. Apulaisosastonhoitajan huone puuttuu. Potilaskorttiarkiston voisi siirtää muualle. HALLINTO JA JOHDON TUKIPALVELUT Arja Matsi, Katri Hiltunen / 3. krs Marjatta Räsänen, Tarja Hyvärinen / 4. krs Savotalo 3. krs 13 h johdon tukipalvelussa 22 h muissa tehtävissä Savotalo 4. krs 8h Pääterv.aseman 0 ja 1. krs 3 h Tietohallinto. Hankkeet. Tukipalvelut. Johto. Hallinto. Sisäisiä asiakkaita päivittäin. Asiakasmaksuasioissa ulkoisia asiakkaita 1-2 h/pv. Kokoustiloissa päivittäin sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Sijainti hajautuu 3 ja 4 kerroksiin. Kokoustilojen puute. Huoneet liian isoja yhdelle ja pieniä kahdelle hengelle. Asiakaspalvelu ei toimi tehokkaasti. POSTI JA JAKELUKESKUS Arttu Smolander Pääterveysaseman 0 krs 2 h Postin ja tavaroiden vastaanotto, lajittelu ja jakelu. Lähettipalvelut molemmissa rakennuksissa ja tarvittaessa muihinkin Peten pisteisiin. Käteiskassa pieniin hankintoihin. Avainten luovutus ja vastaanotto. Kalustovaraston hallinnointi. Sisäisiä asiakkaita (=Peten työntekijöitä). Itellan henkilöt käy useita kertoja päivässä. Yksityiset kuljetusliikkeet. Käynnit osastojen postitushuoneissa ympäri taloa. Pakkasilla lastausovista tulee kylmää. Lastaus- ja purkualue autoille ahdas. Lastausalueelle pysäköidyt autot tiellä.

18 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUT SEKÄ HOITOTARVIKEJAKELU Marja-Liisa Ahonen Raija Miettinen Pääterveysasema 1, 2 ja 5 krs 1. krs:ssa 39 h 2. krs:ssa 37 h 5. krs:ssa 21 h Vastaanottopalvelut Kuopiolaisille. Opetusterveyskeskus. Potilaskertomusarkisto. Välinehuolto. Hoitotarvikkeiden jakelu. Asiakkaat tulee omatoimisesti (ei baaripotilaita). Päivystyspiste ala-aulassa. Potilaita n. 800 h/pv Lisäksi palveluohjaus. Sisäisiä yhteyksiä laboratorioon, kotihoitoon ja kiint.huoltoon. Lääkärille ilmoittautumisen kautta, hoitajille suoraan. Vastaanottoa hoitajan tai lääkärin huoneissa sekä toimenpide- ja ensiapuhuoneissa. Huoneet ei sovellu työparityöskentelyyn (suunniteltu aikana kun hoitaja ei tehnyt potilastyötä). Väliovi puuttuu. Hoitajien huoneet liian pieniä. Huoneiden varapoistumistiet puuttuu. Säilytystiloja niukasti. Taukotilat liian pienet 1 ja 2 krs:ssa. 2. krs kokoustilat liian pienet koko henkilökunnan kokoontumiseen. Pitäisi olla opetusvastaanottohuone joka kerroksessa. KUNTOUTUS Maija Roine Pääterveysasema 3. krs 23 h Erikoislääkärin vastaanotto. Kuntoutusohjaus. Toimintaterapia. Kuntoutuspalvelujen hallinto. Fysioterapia. Kotikäyntejä. Keskustaan pääsee hyvin julkisilla kulkuvälineillä. Ulkoisia asiakkaita 80 h/pv. Läheisiä (lasten saattajat jne.) 25 h/pv. Sisäisiä asiakkaita 5 h/pv. Osa asiakkaista vaikeasti liikuntavammaisia. Voitava liikkua sähköpyörätuolilla. Pysäköintitilojen puute. Siirtyminen Savotalon kuntosaliin kellarin kautta. Siirtyminen muiden toimipisteiden välillä (Suokatu, Harjula). PALVELUOHJAUSYKSIKKÖ VANAMO Kauko Pursiainen Pääterveysasema 3. krs 19 h Lisäksi henkilöstöä Harjulassa. Vanhusten ja vammaisten palveluohjaus. Palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko. Omaishoidon tuki. Yksityisen palvelun valvonta h/pv Vanhusten palveluohjaus Harjulassa, vammaiset pääterveysasemalla. Yhteys apuvälinehuoltoon ja terapiatiloihin tärkeä. Henkilöstö jakauttu eri toimipisteisiin.

19 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA OPISKELIJA- TERVEYDENHUOLTO Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 8 h Opiskelulääkärit 4 h Huoneohjelma m2 AMK-opiskelijoiden ja lukioiden terveydenhoitopalvelut. KESKUSTAN NEUVOLA Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 10 h Lääkärit 3 h Ultraääni 1 h Huoneohjelma m2 Huomioitava lastenvaunut. Perhevalmennusta illalla. ROKOTUKSET JA TARTTUVAT TAUDIT, PERHESUUNNITTELU, PAPA, RAVITSEMUSSUUNNITTELU Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 5 h Lääkärit 3 h Muut 5 h Huoneohjelma m2 HALLINTO Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. 7 h Huoneohjelma 134 m2

20 IDEALUONNOS 1. KRS Luonnos Savotalon 1. krs:n muutoksesta jolla selkeytetään asiakasliikennettä rakennuksessa. Pihan puolelle tehdään rakennuksen rungon ulkopuolelle 1-kerroksinen laajennus joka toimii asiakasaulana (piirroksessa vihreä alue). Aulan kautta asiakasliikenne ohjataan rakennuksen eri yksiköihin niin, että asiakas ei joudu kulkemaan muiden tilojen läpi kuten nykyään tapahtuu. Kyseessä on periaatepiirros, jossa ei oteta kantaa laboratorion, neuvolan ja kuvantamispalveluiden sisäisiin järjestelyihin. Näistä on tehty tarkempi erillisprojekti (Nylund Oy), jonka pohjapiirrokset on esitetty tämän raportin tilasijoitusosiossa. Sisääntulo ja kulku vastaanottotiloihin voidaan toteuttaa esteettömänä. Piirroksessa on periaateratkaisu pihan tasoerot huomioivasta luiska- ja porrasjärjestelystä. Uusi sisäänkäynti Tulliportinkadulta on myös asemoitu kohtaan, jossa 1. krs:n lattia on jalkakäytävän tasossa, jolloin siihen ei tarvita portaita. Uuden sisäänkäynnin ja ravintolan ikkunoiden suurentamisen vaikutus rakennuksen arkkitehtuuriin ja katujulkisivuun on esitetty oheisessa valokuvasovituksessa. Aulan laajennuksella ja sen yhteydessä tehtävillä piharakenteilla voidaa myös sisäpihan sekavaa ilmettä kohentaa. Suunnitelman keskeinen ajatus on ravintolan nostaminen katutasoon sen nykyisestä sijaintipaikasta kellarissa. Ravintolan saavutettavuus myös ulkopuolisten asiakkaiden kannalta paranee merkittävästi. Samalla keittiön huolto helpottuu ja tilan ilme voidaan toteuttaa nykyistä valoisampana. Keittiön ja ravintolan nykyinen sijaintipaikka vapautuu kokouskäyttöön ja sinne rakennetaan pääsy uuden portaan kautta joka sijoittuu osittain nykyisen keittiön huoltoluiskan kohdalle. Portaan viereinen hissi uudistetaan siten, että se avautuu läpikuljettavana uuden aulan puolelle.

21 IDEALUONNOS 3. KRS Luonnos Savotalon 3. krs:n mahdollisesta muutoksesta monitilatoimistoksi. Ratkaisussa työtilat on jäsennetty työprofiilien ja työprosessien tarpeiden mukaisesti eri tyyppisiin tiimitiloihin ja osittain yksilötyöhuoneisiin. Työpisteiden lisäksi ratkaisuun kuuluu tarpeellinen määrä työn tekemistä tukevia aputiloja ja paikkoja siihen liittyville toiminnoille. Tämän tyyppisellä sisustuksella työpisteiden määrä on n. 47 (tumman punaiset tuolit) eli n. 12 enemmän kuin nykyisellä huonetoimistoperiaatteella. Vastaavaa periaatetta voidaan soveltaa myös 4. krs:ssa. Monitilatoimiston ratkaisut suunnitellaan yleensä henkilöstöä osallistaen ja siihen liittyy tilaratkaisujen lisäksi uudenlaisten työtapojen käyttöönotto ja mobiilit ICTratkaisut. Toteutetuissa projekteissa on tilatehokkuus tyypillisesti parantunut n. 30 %. Kun perinteisen erillishuoneratkaisun tilatehokkuus on n. 30 htm2/tp on se monitilatoimistossa yleensä n. 20 htm2/tp. Jos ratkaisu suunnitellaan käyttäjälähtöisesti se yleensä johtaa myös toiminnan tehostumiseen ja vuorovaikutuksen paranemiseen organisaation sisällä.

22 TILASIJOITUS MITÄ ESITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Eri tilaryhmien sijoittumisperiaatteet rakennuksiin Logistiset ratkaisut Kulkualueet Yhteiskäyttöiset tilat Muuntojoustavuusratkaisut Tilatehokkuuslaskelmat Luonnossuunnittelu / alustavat luonnokset Työpajatyyppinen projektiryhmän kokous Luonnossuunnittelu / lopulliset luonnokset Tilakaaviotasoiset pohjapiirrokset Eri käyttäjät ja tilatyypit värein eroteltuna Laskelmat Ratkaisun selostus

23 TILASIJOITUS Osana terveydenhuollon kokonaisjärjestelyjä apuvälinehuolto ja -lainaamo, hoitotarvikejakelu, postituskeskus ja johdon tukipalvelut siirtyvät Servicaan ja poistuvat näistä rakennuksista. Kallaveden Työterveys on poistunut alkuvuodesta Uutena yksikkönä rakennuksiin sijoitetaan keskustan neuvola ja mm. KELA:n tiloista siirtyvät terveydenhoidon palvelut. Järjestelyllä saavutetaan synergiaetuja pääterveysaseman lääkäri- ja hoitajapalveluiden kanssa ja voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Suunnitelman periaatteena on ollut rakennusten sisäisen liikenteen selkeyttäminen sekä asiakaskokemuksen ja tilatehokkuuden parantaminen. Isoimmat erikoistiloja sisältävät yksiköt on kustannustehokkuuden johdosta säilytetty ennallaan. Merkittävimmät tilalliset muutokset keskittyvät Savotalon kellari- ja 1. kerroksiin, joissa asiakasliikennettä on selkeytetty uusilla aula-, hissi- ja porrasjärjestelyillä. Lisäksi Savotalon 3. ja 4. kerroksissa on mahdollista toteuttaa tilankäyttöä tehostavia muutoksia uudenlaisen monitilatoimiston konseptilla. Luonnoksissa on molempiin rakennuksiin yhteensä esitetty 384 työpistettä kun niitä nykyään on 356. Kellari - Ruokala, keittiö ja apuvälinepalvelu poistuvat ja tilalle tehdään kokouskeskus. Asiakasliikenne ohjataan uuden aulan kautta. - Neuvolan ryhmätila ja perhevalmennus sijoitetaan kokouskeskuksen yhteyteen. Hyvä kulkuyhteys uuden asiakasaulan ja hissin kautta tukee saavutettavuutta ja monikäyttöisyyttä. - Vanhus- ja vammaispalvelun kotihoidon tiimitilat sijoittuvat Savotalon pohjoissivulle. Röntgenin arkistotila pienenee. 1. krs - Savotalon sisäpihalle uusi asiakassisäänkäynti ja aula laajennuksena. - Laboratorio ja kuvantamispalvelut entisillä paikoillaan nyk. hoivapalveluiden tiloilla laajennettuina. - Tulliportinkadun puolelle nyk. apuvälinejakelun paikalle kahvio/keittiö ja kokoustiloja, jotka korvaavat 4. krs:n lautakuntahuoneen. - Pääterveysaseman puolella lääkäri- ja hoitajapalvelut periaatteessa ennallaan. 2. krs - Savotalon puoli periaatteessa enallaan. - Pääterveysaseman puolella nykyinen hoitotarvikejakelu poistuu ja tilalle tehdään kerroksen yhteiset tauko- ja neuvottelutilat. Muutoin lääkäri- ja hoitajapalvelut ennallaan. 3. krs - Johdon tukipalvelut poistuu ja Vanamo siirtyy Savotalon E-siipeen. Kulkuyhteys uuden asiakasaulan kautta hissillä. - Vanamolle ehdotetaan uudenlaista asiakaspalvelukonseptia. Kuudelle henkilölle, joilla käy eniten asiakkaita on omat erillishuoneet, joissa asiakkaita voi ottaa vastaan. Muiden työpiste on avo-/tiimitilassa ja asiakaspalvelua varten on monikäyttöisiä palveluhuoneita välittömästi työpisteiden vieressä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista ottaa Vanamon käyttöön osa muille käyttäjille osoitetuista työpisteistä nykyisen huonejaon mukaisesti. - Samaa periaatetta noudattaen D- ja A-siivet on esitetty laaditun monitilatoimiston lay-outin mukaisina. - Pääterveysaseman puolella kuntoutus periaatteessa ennallaan. Vanhus- ja vammaispalveluiden hallinto siirtyy nyk. Vanamon tiloihin. 4. krs - Terveydenhoidon palvelujen hallinto on Savotalon A-siivessä kuten aiemminkin. Samassa kerroksessa on myös nimeämätöntä toimistotilaa (19). Työpistesijoittelu on esitetty laaditun monitilatoimiston lay-outin mukaisesti. Jos halutaan pitäytyä erillisissä yksilötyöhuoneissa vie terveydenhoidon hallinto koko siiven ja näitä lisätyöpisteitä ei synny. - Pääterveysaseman puolella neuvola, opiskelijaterveys, rokotus, perhesuunnittelu jne. varaavat koko kerroksen. Opiskelijaterveydenhuolto siirtyy oppilaitosten tiloista pääterveysasemalle. Tilat soveltuvat tähän ilman isoja muutoksia. Vastaanottohuoneet ovat m2, eli muutamat huoneet ovat vähän pienempiä kuin tilaohjelman m2. 5. krs - Lääkäri- ja hoitajapalvelut kuten nykyisin.

24 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema kellari 1. kerros

25 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema 2. kerros 3. kerros

26 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema 4. kerros 5. kerros

27 TILASIJOITUS Savotalon 1. krs:n tarkemman tilasuunnittelun yhteydessä Nylund Oy tarkisti laboratorion ja kuvantamispalveluiden tilatarpeen verrattuna syyskuussa 2012 toteutettuun tarvekyselyyn. Samalla selvitettiin ravintolan tilatarve sen siirtyessä uudella konseptilla kellarista katutasoon.

28 TILASIJOITUS Nylund Oy:n alustava suunnitelma Savotalon 1. krs:n ratkaisusta Suunnitelma perustuu tämän projektin perusratkaisuun sekä laboratorion ja kuvantamispalveluiden tarkentuneeseen tilaohjelmaan.

29 TILASIJOITUS Nylund Oy:n alustava suunnitelma Pääterveysaseman 4. krs:n ratkaisusta Suunnitelma perustuu tämän projektin perusratkaisuun sekä äitiysneuvolan tarkentuneeseen tilaohjelmaan.

30 RAPORTOINTI MITÄ ESITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Projektin vaiheet kuvattuna Projektin lopputulokset tiivistelmänä Jatkosuositukset Projektiryhmän kokous Infotilaisuus henkilöstölle Loppuraportti kirjallisena ja sähköisenä Raportin taitto

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4235/10.03.02/2014 80 Matinkylän terveysaseman tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. 046 877 1914 Heli Yli-Knuuttila, puh. 046 877 2627

Lisätiedot

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015 Arkkitehti SAFA Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit oy 25.4.2016 - YTV - Tilaajan tietomallinnusohjeet - Nykytilanteen kartoitus ja mallintaminen- tapauskohtainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia vuokraa: NYKYAIKAISTA TOIMITILAA 20-400 henkilön organisaatioille fenniatilat.fi/sentnerikuja1 Tilaratkaisut Sentnerikuja 1 sisältää vuokrattavia

Lisätiedot

Nilsiän Hyvinvointikeskus

Nilsiän Hyvinvointikeskus K o u l u p o l k u KIRJTO U k k o - p a a v o n t i e +108,0 +108,3 ENSIAU SAATTO K o u l u t i e +108,6 UINKERROSTALO UOLTO UOLTO +109,6 OLESKELU +109,0 VALTION VIRTOTALO +109,7 n yvinvointikeskus TORI

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin 200 työpistettä Laadukasta toimistotilaa Helsingin ydinkeskustassa Kevan omistama, moderni toimistokiinteistö vapautuu kokonaisuudessaan vuokrattavaksi sopimuksen

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Tutkimuslaitosseminaari #244206 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Senaatti-kiinteistöt elää niin kuin opettaa Projektin tarkoitus Projektin

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Joensuun hallintokuntien tilamuutokset Muutostyö. Hankesuunnitelma. Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu Joensuun Tilakeskus

Joensuun hallintokuntien tilamuutokset Muutostyö. Hankesuunnitelma. Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu Joensuun Tilakeskus Joensuun hallintokuntien tilamuutokset 2015 Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu 8 Muutostyö Hankesuunnitelma 17.11.2015 LIITTEET: Pohjapiirrokset 1:200 Kustannusarvio Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Työryhmä

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminta ja muistisairaiden lyhytaikainen intervallihoito ssa, Yh 30.9.2015 142 Yksi vuodeosasto, esitetyn rakenneuudistuksen hyödyt ja tavoitteet Laadukkaan vuodeosastotoiminnan

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS Kaupunginhallitus 116 05.03.2012 Kaupunginvaltuusto 39 10.04.2012 AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS. OIKEUSTALON) SIJOITTUMISSELVITYKSESTÄ KAUPUNGINTALON TONTILLE JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-11 MUUNNELTAVAT TILAT s 12 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus sijoittuu Pitäjänmäen keskeiselle

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Toimivat esteettömät työtilat: case THL

Toimivat esteettömät työtilat: case THL Toimivat esteettömät työtilat: case THL ESKEN verkostoseminaari 18.3.2015 Mikko Nissinen, THL Kai Rajakaltio, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy 19.3.2015 THL 1 THL:n tehtävänä on tutkia, seurata ja

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-10 MUUNNELTAVAT TILAT s 11-12 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ s 13 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus

Lisätiedot

A V I A T O W E R m o v e t o a n e w l e v e l

A V I A T O W E R m o v e t o a n e w l e v e l AV IA move to a new level TOWER Uutta muotokieltä ja ekologista ajattelua edustava Avia Tower tarjoaa käyttäjilleen inspiroivan ja muunneltavan työympäristön. Avia Tower kohoaa Vantaalle Aviapoliksen liike-

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA ESPOON LEPPÄVAARAAN

UUTTA LIIKETILAA ESPOON LEPPÄVAARAAN Kuvat: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa. Lujatalo Oy pidättää oikeudet muutoksiin. UUTTA LIIKETILAA ESPOON LEPPÄVAARAAN LBERGAN SOLA NÄKYMÄ ALBERGAN KARTANOLTA 20.08.2010 10-2010 LUONNOS VASTAANOTTO

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1. 2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi www.thl.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Rovaniemen kaupunginhallituksen pöytäkirja

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Tulevaisuuden työympäristöt

Tulevaisuuden työympäristöt Tulevaisuuden työympäristöt Green Office-aamukahvit/ Ilmatieteen laitos ja Senaatti-kiinteistöt Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Muutoksesta Tilatehokkuudesta Toimitilakustannuksista Etä-/joustotyöstä

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Kiinteistö Oy 2 Pohjoisesplanadi 35 Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

ANTINKATU 1 00100, HELSINKI

ANTINKATU 1 00100, HELSINKI 00100, HELSINKI DÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ 15.567 m 2 Myynnin kohteena osoitteessa Antinkatu 1, 00100 Helsinki sijaitseva kiinteistö (tontti+rakennus) Kiinteistöllä on yksi toimistorakennus, jossa 8 maanpäällistä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

TARVESELVITYS. Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitilat. hallinnon vastuualue suunnittelun vastuualue verkoston vastuualue

TARVESELVITYS. Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitilat. hallinnon vastuualue suunnittelun vastuualue verkoston vastuualue TARVESELVITYS Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitilat hallinnon vastuualue suunnittelun vastuualue verkoston vastuualue Kuopion kaupunki Kuopion Vesi 2 ryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet

Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet Ehdotuksessa on päädytty noudattamaan 1930-luvulla laaditun funkiskaavan puoliavoimen korttelirakenteen periaatteita. Suunnitelma perustuu kahteen kuusikerroksiseen

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT Ehdotuksen lähtökohtana on ollut luoda Linnanmaan kampusrakenteeseen sopeutuva, omaleimainen, monikäyttöinen ja korkeatasoinen ratkaisu, joka selväpiirteisyydellään

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

METRO JA RAITIOLIIKENNE - Metron sisäänkäynnit sijaitsevat korttelin 307 tontin 7 ja korttelin 306 tontin 8 rakennuksissa.

METRO JA RAITIOLIIKENNE - Metron sisäänkäynnit sijaitsevat korttelin 307 tontin 7 ja korttelin 306 tontin 8 rakennuksissa. HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Teknistaloudellinen toimisto 1 (2) 24.4.2017 SILTASAAREN PORTTI Suunnittelun reunaehdot METRO JA RAITIOLIIKENNE - Metron sisäänkäynnit sijaitsevat korttelin

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 Lundin yliopistollinen sairaala, lasten ja sädehoidon rakennusosat sekä Malmön akuuttisairaala Lundin yliopistollinen sairaala Lundin yliopistollinen

Lisätiedot

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Aallon harjalla näyttöön perustuva suunnittelu FRAMI 15. 16.3.2011 Tiina Yli-Karhu, EPSHP, projektipäällikkö Helinä Kotilainen, THL,

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan rakentamisen aikaa. Esplanadista

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN A-I SOVELTUVUUSARVIO SOVELTUVUUSARVION PERUSTELUJA

HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN A-I SOVELTUVUUSARVIO SOVELTUVUUSARVION PERUSTELUJA Ramboll CM Oy Päiväys 7.6.2017 Reijo Lyytikäinen Puh. 050 571 4995 reijo.lyytikainen@ramboll.fi Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä Terveyskampus Vaihe 2, Hankesuunnitelma HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

D2/2012 ilmanvaihdon ohjeellisten ilmavirtojen tarkistus ja päivitys nettikyselyn tulokset MUUT KUIN ASUINRAKENNUKSET. Jorma Railio 23.8.

D2/2012 ilmanvaihdon ohjeellisten ilmavirtojen tarkistus ja päivitys nettikyselyn tulokset MUUT KUIN ASUINRAKENNUKSET. Jorma Railio 23.8. D2/2012 ilmanvaihdon ohjeellisten ilmavirtojen tarkistus ja päivitys nettikyselyn tulokset MUUT KUIN ASUINRAKENNUKSET Jorma Railio 23.8.2017 Vastaajat 20 vastannutta runsas puolet vastasi molempiin Asuinrakennukset

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

Mikonkatu 13. Mikonkatu 13 Kiinteistö täynnä mahdollisuuksia Mikonkatu 13, ydinkeskusta, Helsinki

Mikonkatu 13. Mikonkatu 13 Kiinteistö täynnä mahdollisuuksia Mikonkatu 13, ydinkeskusta, Helsinki Mikonkatu 13 Kiinteistö täynnä mahdollisuuksia Mikonkatu 13, ydinkeskusta, 00100 Helsinki Mikonkatu 13 Mikonkatu 13 Helsingin ydinkeskustassa, vain muutaman askeleen päässä Rautatieasemasta ja keskellä

Lisätiedot

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus-projekti Lars Rosengren /Projektipäällikkö (lars.rosengren@hel.fi) Hilkka Kulmala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Lappeenranta helmikuu Tuula Karhula, terv.- ja vanh.palv.joht.

Vanhusneuvosto Lappeenranta helmikuu Tuula Karhula, terv.- ja vanh.palv.joht. Vanhusneuvosto Lappeenranta helmikuu 2017 Tuula Karhula, terv.- ja vanh.palv.joht. PALVELUIDEN KÄYTÖN JAKAUTUMINEN 2015 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Avokäynnit 539 000 Lääkärillä (33%) Avokäynnit

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Perinteet ja nykyaika kohtaavat

Perinteet ja nykyaika kohtaavat Perinteet ja nykyaika kohtaavat on yli 30 menestyvän kotimaisen ja kansainvälisen yrityksen toimipaikka. Asiakkaidemme toimitilatarpeet on ratkaistu erikokoisissa muuntojoustavissa tiloissa, joiden koot

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä Toimistotalo Ylitse muiden 26 kerrosta Noin 3000 työpistettä metro 2015 Kaukokatsei sen valinta Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee olemaan

Lisätiedot

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Vaivattomasti perille. E12 VANTAA 45 E75 Sijainti Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä.

Lisätiedot