KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY"

Transkriptio

1 KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

2 TIIVISTELMÄ Projektin lopputuloksena on syntynyt perusteltu näkemys Kuopion keskusta-alueella ns. Savotalossa ja pääterveysasemalla tarjottavista perusterveydenhuollon palveluista ja niiden toiminnallisesta kehittämisestä näissä kiinteistöissä. Keskeisiä asioita, joihin projektin kuluessa on kiinnitetty erityistä huomiota ovat asiakasnäkökulma, tilatehokkuus sekä toiminnallisuus ja muuntojoustavuus. Asiakasnäkökulma Projektissa on esitetty ratkaisuja asiakaskokemuksen selkeyttämiseen. Selvityksen mukaan yksi isoimmista ongelmista tällä hetkellä on asiakasliikenteen sekavuus ja huoltoliikenteen ahtaus. Projektin suositusten mukaan apuvälinelainaamo ja -huolto sekä hoitotarvikejakelu siirtyvät muualle, jolloin pihoilla tapahtuva huoltoja asiakkaiden henkilöautoliikenne vähenevät merkittävästi. Savotalon sisäisen asiakasliikenteen osalta on projektissa esitetty uusi ratkaisu, missä asiakaspalvelu keskitetään uuteen aulaan sisäpihan puolelle. Ratkaisu parantaa rakennuksen käytettävyyttä merkittävästi mm. poistamalla nykyiset esteettömyys- ja läpikulkuongelmat. Koska rakennusten yhdistäminen on asemakaavallisista syistä mahdotonta on päädytty kahden keskitetyn sisäänkäynnin malliin. Tavoitteena on, että molemmat rakennukset keskitetään asiakaspalveluun. Tämä tarkoittaa johdon tukipalveluiden siirtämistä muualle. Tilatehokkuus Suuri osa rakennusten pinta-alasta on erikoistilaa. Projektin lähtökohtana on ollut kalliiden muutostöiden minimointi, joten isot erikoistilakokonaisuudet on säilytetty pääosin ennallaan. Näitä ovat laboratoriotilat, suun terveydenhuollon tilat sekä lääkäri- ja hoitajapalvelut. Näiden tilaryhmien osalta projektissa on esitetty tehokkuutta parantavina toimenpiteinä yhteistilojen keskittämistä ja joidenkin tarpeettomien tilojen ottamista työtiloina käyttöön. Hallintotilojen ja toimistotilojen osalta on esitetty uudenlainen työympäristöratkaisu. Ratkaisu perustuu ns. monitilatoimiston malliin. Työpisteet ovat pääosin tiimitiloissa ja erilaisia aputoimintoja ja asiakastapaamisia varten on näille tarkoitetut erilliset joustavasti yhteiskäyttöiset erillistilat työpisteiden läheisyydessä. Ratkaisun avulla tilatehokkuutta on mahdollista merkittävästi parantaa ja huolella käyttäjälähtöisesti suunniteltuna se myös parantaa organisaation sisäistä tiedonkulkua ja mahdollistaa uudenlaisia poikkihallinnollisia toimintamalleja. Koko kaupungin terveydenhuollon mittakaavassa tilatehokkuutta parantaa esitetty neuvolan, perhesuunnittelun, joukkotarkastusten, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja pääterveysaseman yhteyteen, jolloin voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Toiminnallisuus ja muuntojoustavuus Projektissa on kartoitettu tarkastelun kohteena olleiden rakennusten kapasiteetti ja esitetty tämän hetken mitoituksella eri toiminnoille omat alueet siten, että syntyy toimiva kokonaisuus liikenteelliset-, asiakaspalvelu- yms. seikat huomioiden. Esitetyt tilajärjestelyt perustuvat tarvekartoituksen pohjalta tehtyyn kokonaistarkasteluun. Merkittävimmät muutokset keskittyvät Savotalon kellari- ja 1. kerroksiin. Savotalon uudet aula-, porras-, hissi- ja kokoustilajärjestelyt mahdollistavat rakennuksen nykyistä merkittävästi joustavamman käytön eri yksiköiden tarpeisiin. Kokous-, ruokala- ja asiakaspalvelutilojen keskittämisellä yhteistilavyöhykkeelle on myös turvallisuutta parantava vaikutus, kun asiakkaiden kontrolloimaton liikkuminen rakennuksissa vähenee. Opiskelijaterveydenhuollon, neuvolan ym. toimintojen sijoittuminen pääterveysaseman yhteyteen tuo sekä toiminnallisia, että tilatehokkuusetuja kun lääkäreiden liikkuminen ja päällekkäisten vastaanottotilojen tarve vähenee. Jatkosuositukset Eri toiminnallisten osa-alueiden sisäisiä järjestelyjä on projektissa sivuttu siltä osin kuin esitetyt muutokset ovat edellyttäneet. Jatkossa tulee keskittyä vastaanottotilojen sisäisten järjestelyjen kehittämiseen tässä määriteltyjen raamien puitteissa. Myös toimisto- ja hallintotilojen monitilatoimistomallin käyttöönotto edellyttää vuorovaikutteisen työympäristöprojektin toteuttamista varsinaisen tilasuunnittelun pohjaksi. Muutostöiden toteutus ilman mittavia väistötilajärjestelyjä merkitsee työn jakamista useisiin osakokonaisuuksiin ja toteutuksen vaiheistamista usealle vuodelle. Budjetoinnin ja toiminnan suunnittelun kannalta on seuraavaksi tehtävä toteutuksen hankesuunnittelu missä nämä asiat määritellään tarkemmin.

3 LÄHTÖKOHDAT Projekti perustuu Kuopion kaupungin työympäristökehittämisen puitesopimukseen kaudelle , jonka mukaan Tilakeskus järjestää asiakkailleen työympäristön kehittämispalveluja. Kohteena ovat sekä palveluverkostot, että yksittäiset kohteet. Tavoitteena tukea ja tehostaa toimintaa, parantaa asiakaspalvelua ja työviihtyvyyttä, tehostaa tilankäyttöä ja pienentää vuokrakustannuksia. Lähtökohtana poikkihallinnollinen yhteistyö, uudistuneet avainprosessit ja asiakaspalvelun näkökulma. Toteutetaan yhteistyössä palvelualueen kanssa. Yksittäisen kohteen työympäristökehittäminen voi käsittää esim. seuraavat tasot: Työympäristön kehittäminen ja tilankäytön tehostaminen pienillä muutostoimenpiteillä. Toiminnan luonteen muuttaminen, toimintojen yhdistäminen tai kiinteistön kehittäminen. Nykyisten tilojen kehittäminen tulevaisuuden muutosnäkymien pohjalta. Innovatiivisten palveluratkaisujen luominen (palvelustrategia, prosessit, asiakaspalvelukonsepti). Projektin tavoitteita ja linjauksia on kirjattu muistioon Savotalo - Pääterveysaseman työympäristön kehittämisestä: Pääterveysasema keskitetään hoitopalvelujen käyttöön ja opetusterveyskeskustoiminta jatkuu. Avohoidon potilaat ovat pääasia. Tavaroiden vastaanotto ja postitus on siirtymässä Servicalle. Selvitetään tämän vaikutus tilajärjestelyihin. Selvitetään hoitotarvikejakelun sijainti jatkossa. Selvitetään palveluohjausyksikön sijainti Savotalon ja pääterveysaseman kiinteistöissä tai mahdollisesti muualla (Kivelä, Harjula). Kallaveden Työterveys on siirtynyt pois (III/2013), jolloin pääterveysasemalla on vapautunut tiloja. Selvitetään tämän vaikutus tilajärjestelyihin. Selvitetään perhesuunnittelun, joukkotarkastusten, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja pääterveysaseman yhteyteen. Näin voidaan saavuttaa synergiaetuja muun toiminnan kanssa ja luopua vuokratiloista. Selvitetään ravintolan tulevaisuuden näkymät. Selvitetään Aapa-hankkeen vaikutus apuvälinekorjauksen sijoittumiseen. Selvitetään kotihoidon tiimitilojen tarve ja luonne jatkossa. Huomioidaan toiminnan muutos erilaisten älykkäiden ICT-ratkaisujen myötä. Selvitetään kuntoutuksen ja apuvälinelainaamon tilojen sijainti. Huomioidaan Aapa-hankkeen vaikutus ja nykyisten asiakaspysäköintitilojen ongelmat. Toimisto-tyyppisten työtilojen tehokkaamman käytön tarkastelu. Toimisto- ja sihteeripalveluiden tiimiyttäminen.

4 PROJEKTI Projektissa selvitettiin kahden rakennuksen ns. Savotalon ja pääterveysaseman sisäisiä toiminnallisia ratkaisuja. Kaupungilla on lisäksi käynnissä mm. perusterveydenhuollon kokonaisuuden logistisia järjestelyjä koskeva selvitys yhteistyössä Servican kanssa. Toimintojen sijoittumisen ja mitoituksen osalta projektissa on huomioitu kokonaisselvityksen linjauksia siinä määrin kuin niitä on ollut käytettävissä. Perustiedot kiinteistöistä: Pääterveysasema, Tulliportinkatu 15, Kuopio Tontti 2:7:3, pinta-ala 2360 m2 Kerrokset kellari - 5. krs Huoneistoala n m2 Kerrosala m2 Bruttoala m2 Tilavuus m3 Savotalo, Tulliportinkatu 17, Kuopio Tontti 2:8:3, pinta-ala 2889 m2 Kerrokset krs Huoneistoala n m2 Kerrosala 6.508,5 m2 Bruttoala m2 Tilavuus m3

5 ORGANISAATIO KUOPION KAUPUNKI strategiset tavoitteet taloudelliset reunaehdot tilaresurssit KÄYTTÄJÄT henkilökunta asiakkaat toiminnalliset tarpeet OHJAUSRYHMÄ palvelualueiden johto tilakeskuksen asiantuntijat strategisten tavoitteiden kanavointi projektiin tilahallinnan näkökulma PROJEKTIRYHMÄ toimintaa tuntevat henkilöt avustaa lähtötiedoissa kommentoi suunnitelmia linkki käyttäjien suuntaan

6 AIKATAULU VIII / 12 IX / 12 X / 12 XI / 12 XII / 12 I-III / 13 IV-V /13 analyysi tarveselvitys kysely tilasijoitus * raportointi palaute kokoukset Kokoukset * erillinen selvitys laboratorion ja neuvolan tiloista aloituskokous, tiloihin tutustuminen projektiryhmä, kyselyn valmistelu ja henkilöstöinfo projektiryhmä, tarveselvityksen kommentointi projektiryhmä, tilasijoitustyöpaja projektiryhmä, tilaratkaisujen kommentointi neuvolan ja laboratorion lisäselvitykset lopullisen luonnoksen esittely

7 ANALYYSI MITÄ SELVITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Käyttäjät ja tilaryhmät Toiminnallisuus Asiakaskokemus Asiakas-, henkilökunta- ja tavaralogistiikka Kulkualueet ja turvallisuus Ongelmakohdat Tilatehokkuus Opastettu tutustuminen tiloihin Dokumentointi valokuvaamalla Pohjapiirrosten analysointi Käyttäjähaastattelu Pohjapiirroskaaviot Laskelmat Selostus

8 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo kellari Pääterveysasema kellari Savotalo 1. kerros Pääterveysasema 1. kerros

9 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo 2. kerros Pääterveysasema 2. kerros Savotalo 3. kerros Pääterveysasema 3. kerros

10 LÄHTÖKOHDAT Nykytilanteen pohjapiirrokset / Kuopion kaupunki, tilakeskus Savotalo 4. kerros Pääterveysasema 4. kerros toimistotilat vastaanottotilat aputilat sosiaalitilat Pääterveysasema 5. kerros liikennetilat

11 ANALYYSI Nykytilanteen pohjat käyttäjien mukaan ryhmiteltynä. Jaottelu perustuu tilakierron havaintoihin ja käyttäjäkyselyn tuloksiin. Työpisteet on esitetty mustilla ja harmailla pisteillä. Kellari 1. krs

12 ANALYYSI 2. krs 3. krs

13 ANALYYSI 4. krs 5. krs

14 TARVESELVITYS MITÄ SELVITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Organisaatiorakenne Henkilömäärät Asiakaspalvelun luonne Henkilöstöryhmät ja työprofiilit Yhteystarpeet Tarvittavat työtilat, välineet ja aputilat Johdon strategiset linjaukset Johdon haastattelu Infotilaisuus henkilöstölle Henkilöstökyselyn valmistelu Kysely vastattavana Vastausten analyysi Yhteenveto vastauksista Toimintakaavio Työtilojen perusratkaisun kuvaus Tilatarvelaskelma Projektiryhmän työpaja

15 TARVESELVITYS Rakennusten nykyisten toimijoiden tehtäviä, henkilökuntamäärää ja jakautumista eri tyyppisiin tehtäviin, tilatarpeita ja nykyisen toiminnan mahdollisia ongelmakohtia kartoitettiin yksiköiden yhteyshenkilöiden kautta henkilöstölle suunnatulla kyselyllä syyskuussa Vastauksia tarkennettiin vielä projektiryhmän kokouksissa. Tarveselvityksen vastaukset ovat olleet pohjana lopullista tilasijoitusta laadittaessa. Uusina toimijoina rakennuksiin siirtyvien yksiköiden osalta kartoitettiin tilatarvetta alustavan huonetilaohjelman muodossa. Ohessa on esitetty kyselyn tuloksista yhteenvetotaulukot ja huoneohjelmat. Vastaukset kokonaisuudessaan ovat saatavissa hankkeen projektipankista. Opiskeluterveydenhuolto

16 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA KOTIHOITO Merja Ylönen Savotalo 0 krs Savotalo 1. krs:ssa 1 huone / 2h Savotalo 3. krs:ssa 1 huone / 2h Tiimit 44 h Kotisairaanhoito 2 h Toimii kahdessa vuorossa. Asiakkaiden luona kaupungilla. Atk-luokka yleisessä käytössä. Mobiilipohjainen työnjako tulossa, jolloin tarve käydä toimitiloissa pienenee. Pukuhuonetilojen puute. Yleensä tilanpuute henkilöstömäärään nähden. Henkilöstön sijainti hajallaan (Valkeisella 2 tiimiä). ARKISTO Liisa Vainikainen Pääterveysasema 0 krs 8,5 h Peten asiakas- ja potilastietojen arkistointi ja niihin liittyvä tietopalvelu. Potilaskertomuspyynnöt, selvityspyynnöt yms. Sähköisen arkiston pilotointi. Puhelinpalvelua. Arkistojen vastaanottopalvelua. Tutkijoiden palvelua. Työntekijät joutuvat työskentelemään ikkunattomissa tiloissa. Tarvitaan lisää keskusarkistotilaa n. 100 m2. RUOKAPALVELUT Servica / Anu Tuomainen, Kaija Hattunen Savotalo 0 krs 8 h Henkilöstöravintola. Tuottaa ruokaa myös muihin kaupungin pisteisiin. Ruokakuljetukset. Tilaustarjoilu Palvelee myös ulkopuolisia. Kiinteistössä oltava ravintola (lääkäreiden virkaehtosop.). Muuttuu palvelukeittiöksi. Talon henkilökunta. Terveyskeskuksen asiakkaat. Aamupalalla n. 20 h yleensä. Lounaalla h. Lisäksi tilauksia talon sisälle n. 50 h:lle. Iltapäivällä kahviona 5-30 h. Tilat ahtaat suhteessa annosmääriin. Matala tila. Rullakoiden säilytys käytävillä. Raaka-aineet ja annokset kuljetetaan kellarikäytävää toiseen taloon. Riittämätön ilmanvaihto. Asiakkaat ei löydä tiloihin. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Anne Miettinen Savotalo 1. krs 7 h Kotihoidon hallinto Sisäisiä asiakkaita (=työntekijät) kymmeniä / pv. Kokoustilojen puute. Laboratorion ja röntgenin asiakasliikenne häiritsee. Henkilökunta kaukana esimiehistä. LABORATORIOPALVELUT Islab / Leena Virtanen Savotalo 1. krs Laboratorionhoitajia 17 h Osastonsihteereitä 3 h Apulaisosastonhoitaja 1 h Osastonhoitaja 1 h Sairaalakemistit käy tarpeen mukaan 3 h Laitosapulainen 1 h Tuottaa laboratoriopalveluita Kuopion kaupungin asukkaille ja terveydenhoitoyksiköille. Asiakkaiden ohjaus, näytteenotto, näytteiden käsittely jne = laboratoriotyö. Osastonhoitajalla hallintoa. Verinäytteet keskim. 310 h/pv. Muut asiakkaat h/pv Itella tuo ja vie näytepakkauksia useita kertoja päivässä. Tarviketoimittajat tuo viikoittain tarvikkeita (lavoja ja pienempiä). Puhelinpalvelua. Ajanvaraus ja vuoronumerot. Myös potilastutkimusta spirometrioita ja sydänfilmejä. Kulkureitit ovat sokkeloisia. Asiakkaiden odotustilat ovat hetkittäin ruuhkaiset. Pukukaappeja tarvitaan lisää.

17 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA KUVANTAMISPALVELUT Aila Savolainen Savotalo 1. krs 8 h Asiakaspalvelu. Ajanvaraus. Tutkimus h/pv Uä-huoneen ahtaus ja toisen pukuhuonetilan puute. Odotustilojen hetkittäinen ahtaus laboratorion odottajista johtuen. Opastus puutteellista. SUUN TERVEYDENHUOLTO Hannele Korhonen Savotalo 2. krs 60 h Hallinto. Hammaslääkärit. Hoitohenkilökunta. 300 h/pv Potilaiden toipumishuone puuttuu. Apulaisosastonhoitajan huone puuttuu. Potilaskorttiarkiston voisi siirtää muualle. HALLINTO JA JOHDON TUKIPALVELUT Arja Matsi, Katri Hiltunen / 3. krs Marjatta Räsänen, Tarja Hyvärinen / 4. krs Savotalo 3. krs 13 h johdon tukipalvelussa 22 h muissa tehtävissä Savotalo 4. krs 8h Pääterv.aseman 0 ja 1. krs 3 h Tietohallinto. Hankkeet. Tukipalvelut. Johto. Hallinto. Sisäisiä asiakkaita päivittäin. Asiakasmaksuasioissa ulkoisia asiakkaita 1-2 h/pv. Kokoustiloissa päivittäin sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Sijainti hajautuu 3 ja 4 kerroksiin. Kokoustilojen puute. Huoneet liian isoja yhdelle ja pieniä kahdelle hengelle. Asiakaspalvelu ei toimi tehokkaasti. POSTI JA JAKELUKESKUS Arttu Smolander Pääterveysaseman 0 krs 2 h Postin ja tavaroiden vastaanotto, lajittelu ja jakelu. Lähettipalvelut molemmissa rakennuksissa ja tarvittaessa muihinkin Peten pisteisiin. Käteiskassa pieniin hankintoihin. Avainten luovutus ja vastaanotto. Kalustovaraston hallinnointi. Sisäisiä asiakkaita (=Peten työntekijöitä). Itellan henkilöt käy useita kertoja päivässä. Yksityiset kuljetusliikkeet. Käynnit osastojen postitushuoneissa ympäri taloa. Pakkasilla lastausovista tulee kylmää. Lastaus- ja purkualue autoille ahdas. Lastausalueelle pysäköidyt autot tiellä.

18 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUT SEKÄ HOITOTARVIKEJAKELU Marja-Liisa Ahonen Raija Miettinen Pääterveysasema 1, 2 ja 5 krs 1. krs:ssa 39 h 2. krs:ssa 37 h 5. krs:ssa 21 h Vastaanottopalvelut Kuopiolaisille. Opetusterveyskeskus. Potilaskertomusarkisto. Välinehuolto. Hoitotarvikkeiden jakelu. Asiakkaat tulee omatoimisesti (ei baaripotilaita). Päivystyspiste ala-aulassa. Potilaita n. 800 h/pv Lisäksi palveluohjaus. Sisäisiä yhteyksiä laboratorioon, kotihoitoon ja kiint.huoltoon. Lääkärille ilmoittautumisen kautta, hoitajille suoraan. Vastaanottoa hoitajan tai lääkärin huoneissa sekä toimenpide- ja ensiapuhuoneissa. Huoneet ei sovellu työparityöskentelyyn (suunniteltu aikana kun hoitaja ei tehnyt potilastyötä). Väliovi puuttuu. Hoitajien huoneet liian pieniä. Huoneiden varapoistumistiet puuttuu. Säilytystiloja niukasti. Taukotilat liian pienet 1 ja 2 krs:ssa. 2. krs kokoustilat liian pienet koko henkilökunnan kokoontumiseen. Pitäisi olla opetusvastaanottohuone joka kerroksessa. KUNTOUTUS Maija Roine Pääterveysasema 3. krs 23 h Erikoislääkärin vastaanotto. Kuntoutusohjaus. Toimintaterapia. Kuntoutuspalvelujen hallinto. Fysioterapia. Kotikäyntejä. Keskustaan pääsee hyvin julkisilla kulkuvälineillä. Ulkoisia asiakkaita 80 h/pv. Läheisiä (lasten saattajat jne.) 25 h/pv. Sisäisiä asiakkaita 5 h/pv. Osa asiakkaista vaikeasti liikuntavammaisia. Voitava liikkua sähköpyörätuolilla. Pysäköintitilojen puute. Siirtyminen Savotalon kuntosaliin kellarin kautta. Siirtyminen muiden toimipisteiden välillä (Suokatu, Harjula). PALVELUOHJAUSYKSIKKÖ VANAMO Kauko Pursiainen Pääterveysasema 3. krs 19 h Lisäksi henkilöstöä Harjulassa. Vanhusten ja vammaisten palveluohjaus. Palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko. Omaishoidon tuki. Yksityisen palvelun valvonta h/pv Vanhusten palveluohjaus Harjulassa, vammaiset pääterveysasemalla. Yhteys apuvälinehuoltoon ja terapiatiloihin tärkeä. Henkilöstö jakauttu eri toimipisteisiin.

19 TARVESELVITYS YKSIKKÖ JA YHDYSHENKILÖ SIJAINTI JA HENKILÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄT ASIAKASPALVELU ONGELMIA OPISKELIJA- TERVEYDENHUOLTO Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 8 h Opiskelulääkärit 4 h Huoneohjelma m2 AMK-opiskelijoiden ja lukioiden terveydenhoitopalvelut. KESKUSTAN NEUVOLA Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 10 h Lääkärit 3 h Ultraääni 1 h Huoneohjelma m2 Huomioitava lastenvaunut. Perhevalmennusta illalla. ROKOTUKSET JA TARTTUVAT TAUDIT, PERHESUUNNITTELU, PAPA, RAVITSEMUSSUUNNITTELU Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. Terveydenhoitajat 5 h Lääkärit 3 h Muut 5 h Huoneohjelma m2 HALLINTO Kristiina Mäki Siirtyy pääterveysasemalle. 7 h Huoneohjelma 134 m2

20 IDEALUONNOS 1. KRS Luonnos Savotalon 1. krs:n muutoksesta jolla selkeytetään asiakasliikennettä rakennuksessa. Pihan puolelle tehdään rakennuksen rungon ulkopuolelle 1-kerroksinen laajennus joka toimii asiakasaulana (piirroksessa vihreä alue). Aulan kautta asiakasliikenne ohjataan rakennuksen eri yksiköihin niin, että asiakas ei joudu kulkemaan muiden tilojen läpi kuten nykyään tapahtuu. Kyseessä on periaatepiirros, jossa ei oteta kantaa laboratorion, neuvolan ja kuvantamispalveluiden sisäisiin järjestelyihin. Näistä on tehty tarkempi erillisprojekti (Nylund Oy), jonka pohjapiirrokset on esitetty tämän raportin tilasijoitusosiossa. Sisääntulo ja kulku vastaanottotiloihin voidaan toteuttaa esteettömänä. Piirroksessa on periaateratkaisu pihan tasoerot huomioivasta luiska- ja porrasjärjestelystä. Uusi sisäänkäynti Tulliportinkadulta on myös asemoitu kohtaan, jossa 1. krs:n lattia on jalkakäytävän tasossa, jolloin siihen ei tarvita portaita. Uuden sisäänkäynnin ja ravintolan ikkunoiden suurentamisen vaikutus rakennuksen arkkitehtuuriin ja katujulkisivuun on esitetty oheisessa valokuvasovituksessa. Aulan laajennuksella ja sen yhteydessä tehtävillä piharakenteilla voidaa myös sisäpihan sekavaa ilmettä kohentaa. Suunnitelman keskeinen ajatus on ravintolan nostaminen katutasoon sen nykyisestä sijaintipaikasta kellarissa. Ravintolan saavutettavuus myös ulkopuolisten asiakkaiden kannalta paranee merkittävästi. Samalla keittiön huolto helpottuu ja tilan ilme voidaan toteuttaa nykyistä valoisampana. Keittiön ja ravintolan nykyinen sijaintipaikka vapautuu kokouskäyttöön ja sinne rakennetaan pääsy uuden portaan kautta joka sijoittuu osittain nykyisen keittiön huoltoluiskan kohdalle. Portaan viereinen hissi uudistetaan siten, että se avautuu läpikuljettavana uuden aulan puolelle.

21 IDEALUONNOS 3. KRS Luonnos Savotalon 3. krs:n mahdollisesta muutoksesta monitilatoimistoksi. Ratkaisussa työtilat on jäsennetty työprofiilien ja työprosessien tarpeiden mukaisesti eri tyyppisiin tiimitiloihin ja osittain yksilötyöhuoneisiin. Työpisteiden lisäksi ratkaisuun kuuluu tarpeellinen määrä työn tekemistä tukevia aputiloja ja paikkoja siihen liittyville toiminnoille. Tämän tyyppisellä sisustuksella työpisteiden määrä on n. 47 (tumman punaiset tuolit) eli n. 12 enemmän kuin nykyisellä huonetoimistoperiaatteella. Vastaavaa periaatetta voidaan soveltaa myös 4. krs:ssa. Monitilatoimiston ratkaisut suunnitellaan yleensä henkilöstöä osallistaen ja siihen liittyy tilaratkaisujen lisäksi uudenlaisten työtapojen käyttöönotto ja mobiilit ICTratkaisut. Toteutetuissa projekteissa on tilatehokkuus tyypillisesti parantunut n. 30 %. Kun perinteisen erillishuoneratkaisun tilatehokkuus on n. 30 htm2/tp on se monitilatoimistossa yleensä n. 20 htm2/tp. Jos ratkaisu suunnitellaan käyttäjälähtöisesti se yleensä johtaa myös toiminnan tehostumiseen ja vuorovaikutuksen paranemiseen organisaation sisällä.

22 TILASIJOITUS MITÄ ESITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Eri tilaryhmien sijoittumisperiaatteet rakennuksiin Logistiset ratkaisut Kulkualueet Yhteiskäyttöiset tilat Muuntojoustavuusratkaisut Tilatehokkuuslaskelmat Luonnossuunnittelu / alustavat luonnokset Työpajatyyppinen projektiryhmän kokous Luonnossuunnittelu / lopulliset luonnokset Tilakaaviotasoiset pohjapiirrokset Eri käyttäjät ja tilatyypit värein eroteltuna Laskelmat Ratkaisun selostus

23 TILASIJOITUS Osana terveydenhuollon kokonaisjärjestelyjä apuvälinehuolto ja -lainaamo, hoitotarvikejakelu, postituskeskus ja johdon tukipalvelut siirtyvät Servicaan ja poistuvat näistä rakennuksista. Kallaveden Työterveys on poistunut alkuvuodesta Uutena yksikkönä rakennuksiin sijoitetaan keskustan neuvola ja mm. KELA:n tiloista siirtyvät terveydenhoidon palvelut. Järjestelyllä saavutetaan synergiaetuja pääterveysaseman lääkäri- ja hoitajapalveluiden kanssa ja voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Suunnitelman periaatteena on ollut rakennusten sisäisen liikenteen selkeyttäminen sekä asiakaskokemuksen ja tilatehokkuuden parantaminen. Isoimmat erikoistiloja sisältävät yksiköt on kustannustehokkuuden johdosta säilytetty ennallaan. Merkittävimmät tilalliset muutokset keskittyvät Savotalon kellari- ja 1. kerroksiin, joissa asiakasliikennettä on selkeytetty uusilla aula-, hissi- ja porrasjärjestelyillä. Lisäksi Savotalon 3. ja 4. kerroksissa on mahdollista toteuttaa tilankäyttöä tehostavia muutoksia uudenlaisen monitilatoimiston konseptilla. Luonnoksissa on molempiin rakennuksiin yhteensä esitetty 384 työpistettä kun niitä nykyään on 356. Kellari - Ruokala, keittiö ja apuvälinepalvelu poistuvat ja tilalle tehdään kokouskeskus. Asiakasliikenne ohjataan uuden aulan kautta. - Neuvolan ryhmätila ja perhevalmennus sijoitetaan kokouskeskuksen yhteyteen. Hyvä kulkuyhteys uuden asiakasaulan ja hissin kautta tukee saavutettavuutta ja monikäyttöisyyttä. - Vanhus- ja vammaispalvelun kotihoidon tiimitilat sijoittuvat Savotalon pohjoissivulle. Röntgenin arkistotila pienenee. 1. krs - Savotalon sisäpihalle uusi asiakassisäänkäynti ja aula laajennuksena. - Laboratorio ja kuvantamispalvelut entisillä paikoillaan nyk. hoivapalveluiden tiloilla laajennettuina. - Tulliportinkadun puolelle nyk. apuvälinejakelun paikalle kahvio/keittiö ja kokoustiloja, jotka korvaavat 4. krs:n lautakuntahuoneen. - Pääterveysaseman puolella lääkäri- ja hoitajapalvelut periaatteessa ennallaan. 2. krs - Savotalon puoli periaatteessa enallaan. - Pääterveysaseman puolella nykyinen hoitotarvikejakelu poistuu ja tilalle tehdään kerroksen yhteiset tauko- ja neuvottelutilat. Muutoin lääkäri- ja hoitajapalvelut ennallaan. 3. krs - Johdon tukipalvelut poistuu ja Vanamo siirtyy Savotalon E-siipeen. Kulkuyhteys uuden asiakasaulan kautta hissillä. - Vanamolle ehdotetaan uudenlaista asiakaspalvelukonseptia. Kuudelle henkilölle, joilla käy eniten asiakkaita on omat erillishuoneet, joissa asiakkaita voi ottaa vastaan. Muiden työpiste on avo-/tiimitilassa ja asiakaspalvelua varten on monikäyttöisiä palveluhuoneita välittömästi työpisteiden vieressä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista ottaa Vanamon käyttöön osa muille käyttäjille osoitetuista työpisteistä nykyisen huonejaon mukaisesti. - Samaa periaatetta noudattaen D- ja A-siivet on esitetty laaditun monitilatoimiston lay-outin mukaisina. - Pääterveysaseman puolella kuntoutus periaatteessa ennallaan. Vanhus- ja vammaispalveluiden hallinto siirtyy nyk. Vanamon tiloihin. 4. krs - Terveydenhoidon palvelujen hallinto on Savotalon A-siivessä kuten aiemminkin. Samassa kerroksessa on myös nimeämätöntä toimistotilaa (19). Työpistesijoittelu on esitetty laaditun monitilatoimiston lay-outin mukaisesti. Jos halutaan pitäytyä erillisissä yksilötyöhuoneissa vie terveydenhoidon hallinto koko siiven ja näitä lisätyöpisteitä ei synny. - Pääterveysaseman puolella neuvola, opiskelijaterveys, rokotus, perhesuunnittelu jne. varaavat koko kerroksen. Opiskelijaterveydenhuolto siirtyy oppilaitosten tiloista pääterveysasemalle. Tilat soveltuvat tähän ilman isoja muutoksia. Vastaanottohuoneet ovat m2, eli muutamat huoneet ovat vähän pienempiä kuin tilaohjelman m2. 5. krs - Lääkäri- ja hoitajapalvelut kuten nykyisin.

24 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema kellari 1. kerros

25 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema 2. kerros 3. kerros

26 TILASIJOITUS Savotalo Pääterveysasema 4. kerros 5. kerros

27 TILASIJOITUS Savotalon 1. krs:n tarkemman tilasuunnittelun yhteydessä Nylund Oy tarkisti laboratorion ja kuvantamispalveluiden tilatarpeen verrattuna syyskuussa 2012 toteutettuun tarvekyselyyn. Samalla selvitettiin ravintolan tilatarve sen siirtyessä uudella konseptilla kellarista katutasoon.

28 TILASIJOITUS Nylund Oy:n alustava suunnitelma Savotalon 1. krs:n ratkaisusta Suunnitelma perustuu tämän projektin perusratkaisuun sekä laboratorion ja kuvantamispalveluiden tarkentuneeseen tilaohjelmaan.

29 TILASIJOITUS Nylund Oy:n alustava suunnitelma Pääterveysaseman 4. krs:n ratkaisusta Suunnitelma perustuu tämän projektin perusratkaisuun sekä äitiysneuvolan tarkentuneeseen tilaohjelmaan.

30 RAPORTOINTI MITÄ ESITETTIIN MITÄ TEHTIIN MITÄ TUOTETTIIN Projektin vaiheet kuvattuna Projektin lopputulokset tiivistelmänä Jatkosuositukset Projektiryhmän kokous Infotilaisuus henkilöstölle Loppuraportti kirjallisena ja sähköisenä Raportin taitto

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 1(28) 2.10.12 TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 2(28) Sisällysluettelo 0 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Hankkeen lähtökohdat... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3

Lisätiedot

6.9. Tietohallinto, ICT-järjestelmät ja tulevaisuuden sairaala-alueen digitaalinen ympäristö

6.9. Tietohallinto, ICT-järjestelmät ja tulevaisuuden sairaala-alueen digitaalinen ympäristö 6.8. Sairaalahygienia ja infektiotorjunta ESPER-hankkeessa huomioitavat sairaalahygienian ja infektiotorjunnan päälinjaukset ovat seuraavat. Pääasiallinen eristystapa on kosketus- tai pisaraesitys. Pintojen

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 8. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012

Espoon kaupunki Päätös 1 / 8. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012 Espoon kaupunki Päätös 1 / 8 3911/10.03.01/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012 94 Matinkylän Palvelutorin tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Nikulainen Riikka, puh. (09) 816 23334 Kumpulainen

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Perkola-toimikunnan raportti EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2007 ISBN 978-951-53-2956-1 (nid) ISBN 978-951-53-2957-8 (PDF) ISSN

Lisätiedot

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän

Lisätiedot

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA Hallitus 23.1.2012, LIITE 13 HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA 1 (32) Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) Sairaanhoidon ja terveydenhuollon logistiikan ja tukipalvelujen kehittäminen sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 VV Hankesuunnitelma Kuntoutuksen uudisrakennus Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 S i v u 1 Yhteenveto 2 1. Hankkeen tausta ja perustelut 2 2. Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö ANNELI SIMOLA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN UUDISTAMISEEN Diplomityö TOTEUTUSKONSEPTI TOIMITILOJEN Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja Tkt Juha Salminen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9. NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 Respace Oy, Olli Hakanen, +358 40 5242111, olli.hakanen@respace.fi, www.respace.fi 0 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA 27.03.2014 27.03.2014 1(22) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA

Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä (PKSSK) vatsaelinsairauksien hoito

Lisätiedot

HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA 30.4.2008

HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA 30.4.2008 HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HELSINKI HANKESUUNNITELMA 30.4.2008 HELSINGIN KAUPUNKI HKR-Rakennuttaja Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ VERSIO 16.11.2007 1(28) 2 SISÄLLYSLUETTELO Taustaksi 1. Hallinto ja tukipalveluiden nykytilan kuvaus 1.1 Hallinto ja tukipalveluiden

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI RAPORTTI 11.09.2009. Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu 1 40101 Jyväskylä. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys

LOPPURAPORTTI RAPORTTI 11.09.2009. Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu 1 40101 Jyväskylä. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys 5.2009 RAPORTTI 11.09.2009 Sivu 1/106 Tilaaja: Jyväskylän tilapalvelu Kilpisenkatu 1 40101 Jyväskylä Hanke: Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvitys LOPPURAPORTTI Haahtela-rakennuttaminen

Lisätiedot