1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VIIKARI-KODIN SIJAISHUOLTOPROSESSI Sijoitus Sijaishuolto Hoito- ja kasvatustyö Opetustyön tukeminen Itsenäistymisen tukeminen Jälkihuolto Sijaishuollon tukiprosessit HENKILÖKUNTA Työnohjaus Henkilöstön jatkuva kouluttaminen Arviointi TYKY-toiminta TYÖSUOJELU Työterveyshuolto LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMITILAT

2 2/11 1. TOIMINTA-AJATUS Viikari-kodin päämääränä on luoda lapsille/nuorille hyvän elämän edellytykset vahvistamalla heidän itsetuntoaan ja ylläpitämällä sekä rakentamalla heidän sosiaalista verkostoaan pitkäjänteisesti työskentelemällä välittämällä ja turvallisia rajoja asettamalla. ARVOT Nuorten kanssa työskennellessämme meille on tärkeää toimia lastensuojelulain hengen mukaisesti. Nuorten pitää voida tuntea, että heidän asioistaan ollaan aidosti kiinnostuneita. Erilaisissa hoito-, kasvatus- tai opetustilanteissa tulee näkyä ihmisyyden kunnioittaminen. Nuoria on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, kuitenkin niin, että heidän yksilöllisyytensä otetaan huomioon. Lastensuojelutyössä kohdattavien vaikeiden ja tunteisiin vetoavien asioiden ymmärtämiseksi meidän on työskenneltävä avoimesti, salassapitovelvollisuus huomioiden. Yrityksenä toimiessamme kunnioitamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Huolehdimme yhteiskunnallisista velvoitteistamme harjoittaessamme yritystoimintaamme. Henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara. Kollegiaalisuus ja luottamus työyhteisössä ovat välttämättömiä hoito-, kasvatus- ja opetustyön onnistumiseksi.

3 3/11 2. VIIKARI-KODIN SIJAISHUOLTOPROSESSI Viikari-kodin toiminnan perustana ja sitä vahvasti tukemassa ovat Viikari-kodin toiminta-ajatus ja arvot, johtaminen sekä lastensuojelutoimintaa sääntelevät lait ja asetukset. Viikari-kodissa voidaan kasvattaa ja hoitaa sijaishuollon tarpeessa olevia nuoria, jotka ovat iältään vuotiaita. Viikari-koti hoitaa ja kasvattaa nuoria, joilla on sosiaalista sopeutumattomuutta ja / tai psyykkisiä vaikeuksia sekä turvattomuuden vuoksi avun tarpeessa olevia nuoria. Viikari-kodissa on kaksi asuinyksikköä, Porin kaupungin ylläpitämä opetusyksikkö ja itsenäistymisasunto. Viikari-kodin asuinyksikkö Tyynelässä ( vastaava ohjaaja Karoliina Hallenberg) on 7 paikkaa ja Töyssylässä ( vastaava ohjaaja Kati Armia) 6 paikkaa. Asuinyksiköt toimivat käytännön arjessa toisistaan erillisinä. Sijoitus Viikari-kotiin voidaan sijoittaa ensisijaisesti huostaan otettuja vuotiaita nuoria. Kuntien lastensuojelutyötä tekevät sosiaalityöntekijät päättävät huostaan otettujen lasten sijoittamisesta Viikari-kotiin yhdessä perheiden ja Viikari-kodin henkilökunnan kanssa. Sijoitukselle määritellään aina syy, tavoitteet ja suunniteltu kesto. Sijoitusprosessi on kuvattuna perehdytyskansiossa. Sijaishuolto Sijoituksen tarkoituksena on turvata sijaishuollon avulla sijoitetuille nuorille hyvän elämän edellytykset, jolloin nuori saa tarvitsemansa huolenpidon voidakseen kasvaa ja kehittyä ikätasoaan vastaavasti. Sijaishuollolla tarjotaan nuorille turvallinen kasvuympäristö Viikari-kodin palveluiden avulla. Hoito- ja kasvatustyö Omaohjaajatyö Hoito- ja kasvatustyö on ohjaajien pitkäjänteistä ja tavoitteellista työskentelyä erilaisten menetelmien avulla sekä ammatillista välittämistä ja turvallisten rajojen asettamista. Hoito- ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilöstö. Tärkeimpänä työvälineenä hoito- ja kasvatussuunnitelma, johon on kirjattu tavoitteet sekä erilaiset hoito- ja kasvatustyön menetelmät. Hoidollisina menetelminä mm. musiikki, kuvataide, ART sekä vanhempien vertaistuki. Omaohjaajatyön tarkoituksena on tarjota nuorelle turvallinen, ammatillinen tunnesuhde aikuiseen. Omaohjaaja vastaa nuoren käytännön kasvatustyön toteuttamisesta. Omaohjaaja vastaa kokonaisvaltaisesti nuoren huollosta ja kasvatuksesta työparinaan osaston vastaava ohjaaja.

4 4/11 Työmenetelminä ovat mm. tavoitteelliset keskustelut sekä nk. omaohjaajaillat, jotka ovat yhdessä suunniteltuja ja toteutettuja, omaohjaajan ja nuoren keskinäistä suhdetta tukevaa toimintaa. Omaohjaaja huolehtii pitkäjänteisesti nuoren tarpeista, sekä siitä, että nuori tulee kuulluksi ja saa tarvitsemansa huollon ja hoidon. Omaohjaaja laatii kuukausittain yhteenvedon nuoren tilanteesta. Omaohjaaja pitää säännöllisesti yhteyttä nuoren vanhempiin sekä toimii heidän tukenaan vanhemmuudessa ja kasvatuksessa. Hoito- ja kasvatussuunnitelma Toiminnallisuus Esitietojen ja asiakassuunnitelman pohjalta suunnitellaan ja kirjataan nuorta koskeva yksilöllinen suunnitelma yhden kahden kuukauden kuluessa sijoituksen alkamisesta. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään puolivuosittain. Suunnitelmaan kirjataan hoito- ja kasvatustyön tavoitteet sekä -menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman laativat omaohjaaja ja vastaava ohjaaja. Nuori osallistuu suunnitelman tekemiseen keskustelemalla omaohjaajan kanssa ja määrittelemällä omat tavoitteensa. Lisäksi laaditaan suunnitelma perhetyön toteuttamisesta. a) Harrasteryhmät Vuonna 2012 harrasteryhminä ovat musiikki- sekä liikuntaryhmä. b) Harrastukset Jokaiselle nuorelle pyritään löytämään vähintään yksi hänen itsensä valitsema harrastus. c) Toimintapäivät Toimintapäivien tarkoituksena on tarjota nuorille elämyksiä, onnistumisen kokemuksia ja purkukanavia aktiivisuudelle, sekä lisätä yhteisöllisyyttä. d) Nuortenillat Ohjaajat järjestävät, pääasiassa Viikari-kodin sisä- tai ulkotiloissa, nuorille kerran kuukaudessa koulun lukuvuoden aikana yhteistä toimintaa e) Leirit Nuorille tarjotaan virkistystä, annetaan mahdollisuuksia omien rajojen kokeilemiseen turvallisissa olosuhteissa sekä vastataan nuorten elämyshakuisuuden tarpeisiin. f) Koti-illat Kaikki asuinyksikön nuoret ovat joka toinen viikko torstai-illat yhdessä Viikarissa.

5 5/11 Muut terapeuttiset ja kasvatusta tukevat menetelmät a) Kuvataidetuokiot Nuorella on mahdollisuus ilmaista itseään, käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan kuvan tekemiseen perehtyneen hoito- ja kasvatustyön ohjaajan opastuksella. Tuokiot tukevat hoito- ja kasvatussuunnitelmaa, ovat kahdenkeskisiä ja etenevät nuoren omassa tahdissa. b) Kuvataideryhmät Nuorella on mahdollisuus itsensä ilmaisemiseen ja vaikeiden asioiden käsittelyyn ryhmässä kuvataiteen avulla. Kuvataideryhmät ohjaa kuvataideterapeuttisiin menetelmiin perehtynyt hoito- ja kasvatustyön ohjaaja. Ryhmät toteutetaan ennalta suunnitellussa aikataulussa 2-5 nuoren ryhmissä. c) Bänditoiminta ja soittotuokiot Nuorella on mahdollisuus ilmaista itseään musiikin avulla. Nuori voi bändikämpällä soitella soittotaitoisen ohjaajan kanssa kahden kesken tai ryhmässä. Viikarin soittotaitoisista nuorista voidaan myös koota yhdessä harjoitteleva bändi. d) Itsenäistyvien nuorten ryhmät Täysi-ikäisyyttä lähestyvistä nuorista kootaan ryhmä, joka opettelee ja kertaa itsenäistymisessä tarvittavia käytännön tietoja ja taitoja. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Ryhmään osallistuvat nuoret noudattavat itsenäistyville nuorille suunniteltua porrasjärjestelmää. Portaissa korostetaan vastuun siirtymistä nuorille ja pyritään näin helpottamaan nuorten itsenäistymistä sijoituksen jälkeen. e) Vanhempien vertaistukiryhmät Ryhmän tavoitteena on luoda vanhemmille ohjatusti mahdollisuus lapsen sijoitukseen liittyvien tunteiden käsittelyyn vertaistuen avulla. Ryhmässä käytettävä lähestymistapa on voimavarakeskeinen ja ryhmässä käytetään toiminnallisia / narratiivisia menetelmiä. Ryhmä on suljettu ja kokoontuu 8-10 kertaa. Ryhmää ohjaavat vanhempien vertaistukiryhmän ohjaamiseen koulutetut ohjaajat. f) ART-ryhmät ART (Aggression Replacement Training) menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistamiseen. Tavoite on, että nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä.

6 6/11 Psykiatrinen hoito Omaohjaajakeskustelujen lisäksi psykiatrista keskusteluapua voi antaa psykiatrian sairaanhoitaja. Apua voidaan tarjota arkipäivän ongelmatilanteiden ja niihin liittyvien tunteiden purkamiseen. Nuorilla on myös mahdollisuus äkillisten, traumaattisten tilanteiden jälkipurkuun. Tarvittaessa nuori ohjataan psykiatriaan erikoistuneen lääkärin vastaanotolle tai terapiaan. Viikari-kodissa toteutetaan lääkärin määräämää lääkehoitoa. Kriisihoito Intensiivihoito Kriisihoidon tarkoituksena on nuoren kiihtyvän, hallitsemattoman käytöksen pysäyttäminen ja turvallisten olosuhteiden luominen. Tavoitteet pyritään saavuttamaan jatkuvalla ohjaajan läsnäololla sekä tämän terapeuttisella kontaktilla nuoreen. Intensiivihoidolla turvataan nuoren asettuminen Viikari-kotiin. Nuori on intensiivihoidossa aina sijoituksen alkuvaiheessa ja muulloin tarvitessaan normaalia enemmän tukea arkipäiväänsä.

7 7/11 Opetustyön tukeminen Viikarin opetusyksikkö Viikari-kodin ohjaajat tukevat nuorten koulunkäyntiä toimimalla tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa, seuraamalla nuorten opintojen edistymistä sekä motivoimalla ja käytännössä tukemalla, esimerkiksi läksyjen teossa. Viikarin opetusyksikössä koulua käyviä tuetaan erilaisilla menetelmillä esimerkiksi järjestämällä kokeita edeltävinä iltoina koepiirejä, jolloin ohjaajat ja nuoret yhdessä valmistautuvat seuraavan päivän kokeisiin. Yksikön opetusmenetelmillä turvataan niiden oppivelvollisten nuorten koulunkäynti, joilla on koulunkäyntiongelmia. Opetusyksikkö toimii Porin koulutoimen alaisuudessa (LASTU), mutta sen toimitilat sijaitsevat Viikari-kodin kanssa samassa pihapiirissä. Oppilaat on jaettu kahteen-kolmeen pienryhmään, joissa työskentelee kaksi opettaja sekä tarvittaessa koulunkäyntiavustaja. Opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä Viikari-kodin henkilökunnan kanssa Leirikoulu Tarkoituksena on järjestää koulutyöskentelyä tukevaa ja motivoivaa toimintaa. Leirikouluissa keskitytään sosiaalisten taitojen, käden taitojen, liikunnallisten aktiviteettien ja ympäristökasvatuksen kehittämiseen. Leirikoulu toteutetaan vähintään kerran vuodessa. Teemapäivät Teemapäivien avulla pyritään lisäämään mielekkyyttä varsin teoriapitoisen koulunkäynnin sisältöön. Tekemisen ja kokemisen kautta oppiminen on todella tärkeässä roolissa. 2. asteen koulutus ja Viikarin ulkopuolinen perusopetus Viikari-kodista toisen asteen koulutuksessa tai muualla peruskoulua käyvää nuorta tuetaan pitämällä yhteyttä hänen kouluunsa ja seuraamalla hänen opintojensa edistymistä. Viikari-kodista ollaan yhteydessä suoraan nuoren opettajaan ja käydään vanhempainilloissa. Nuorta tuetaan opintojen suorittamisessa ja mahdollisten oppimisongelmien selvittämisessä.

8 8/11 Itsenäistymisen tukeminen Viikari-kodin kasvatustyössä kiinnitetään huomiota itsenäistymisessä tarvittavien tietojen ja taitojen opetteluun koko sijoituksen ajan. Päivittäisessä elämässä harjoitellaan arkielämän taitoja. Ohjaajien opastuksella nuori harjoittelee ruoka- ja vaatehuoltoa sekä siivousta. Sijoituksen edetessä nuorta opetetaan myös rahaasioiden hoitoon, terveydenhuoltoon, virastoissa asiointiin sekä kodin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jälkihuolto Jälkihuoltotyön avulla tuetaan kotiutuvaa/itsenäistyvää nuorta ja hänen verkostoaan Viikari-kodista muuton jälkeen. Nuoren luo tehdään kotikäyntejä sovitusti sekä laaditaan nuoren tilanteesta kuukausittain yhteenveto, joka lähetetään sosiaalityöntekijälle sekä sovitusti vanhemmille tai muille nuoren tukitahoille. Jälkihuoltotyön tavoitteena on, että nuori sopeutuu elämään ilman jatkuvaa tukea joko itsenäisesti tai huoltajiensa kanssa. Jälkihuoltotyötä voidaan tehdä myös Viikari-kodin omaan itsenäistymisasuntoon. Nuoren kanssa solmitaan tällöin vuokrasopimus asuntoon ja sijoittaneen kunnan kanssa jälkihuoltosopimus, jossa määritellään nuorelle kuuluvat palvelut. Sijaishuollon tukiprosessit Ruokahuolto ja kodinhoito Kiinteistönhuolto Nuorelle pyritään tarjoamaan mahdollisimman kodinomainen ympäristö. Nuori huolehtii omaohjaajansa opastuksella huoneensa siisteydestä ja vaatteidensa puhtaudesta. Nuoret osallistuvat keittiötöihin kukin omalla keittiövuorollaan. Nuorten osallistumisen tarkoituksena on, että nuori oppii huolehtimaan itsenäisesti päivittäiseen elämiseen liittyvistä toimista. Viikari-kodin kiinteistön huollosta vastaa kiinteistönhoitaja.

9 9/11 3. HENKILÖKUNTA Viikari-kodissa työskentelee hoito- ja kasvatustyössä johtaja sekä 13 hoito- ja kasvatustyön ohjaajaa, joista 2 toimii yksikköjen vastaavina ohjaajina. Viikari-kodissa työskentelee myös 2 osa-aikaista opettajaa sekä kiinteistönhoitaja. Siivouspalvelut ostetaan Viikari-kodin ulkopuolelta. Nuorten ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi Viikari-kodilla on turvallisuusalan yrityksen kanssa vartiointi/hälytyskeskuspalvelusopimus. Hoito- ja kasvatustyössä työskentelevillä on sosiaali- tai terveysalan alalle sopiva koulutus. Heistä kahdeksalla on vähintään opistoasteen tutkinto. Viikari-kodin tavoitteena on luoda sitoutuneiden työntekijöiden kanssa pysyviä, vakituisia työsuhteita. 1. TYÖNOHJAUS Hoito-, kasvatus- ja opetustyössä toimiville järjestetään ryhmätyönohjausta pienryhmissä. Miespuolisille työntekijöille on aloitettu lisäksi ryhmätyönohjaus. Henkilökunnalla on mahdollisuus yksilötyönohjaukseen ja konsultaatioon tarvittaessa. 2. HENKILÖSTÖN JATKUVA KOULUTTAMINEN Luennot ja koulutukset, joihin työntekijöiden on mahdollisuus osallistua työn puitteissa, valitaan heidän tarpeidensa ja mielenkiintonsa pohjalta. Viikari-kodissa nähdään tärkeänä henkilöstön jatkuva kouluttautuminen ammattitaidon syventämiseksi. Vuonna 2012 koulutuksella syvennetään Viikari-kodin henkilöstön osaamista mm. kuvataideterapian, lääkehoidon sekä psykiatrian osaamista. 3.ARVIOINTI Kehityskeskustelut Kunkin työntekijän esimiehet käyvät kehityskeskustelua jokaisen työntekijän kanssa kaksi kertaa vuoden aikana. Kehityskeskusteluiden painopistealueet muuttuvat vuosittain ajankohtaisten asioiden mukaan. 4. TYKY-TOIMINTA Viikari-kodin työntekijöiden työssä jaksamisesta huolehditaan ammatillisen osaamisen lisäksi tukemalla heidän vapaa-aikanaan tapahtuvaa virkistäytymistä.

10 10/11 4. TYÖSUOJELU Työturvallisuus on osa Viikari-kodin kokonaistoimintaa. Työsuojeluun panostaminen lisää työntekijöiden hyvinvointia ja työssä jaksamista, mikä vaikuttaa myös Viikari-kodissa tehtävän kasvatustyön laatuun. Työsuojelusta on erillinen toimintasuunnitelma, joka sisältää turvallisuus- ja toimintaohjeet, tavoitteiden määrittelyn, toteuttamisen ja seurannan. Työsuojeluyhteistoimintahenkilöstö: Työnantajan edustajana, työsuojelupäällikkönä on Taija Brander Henkilöstön edustajana, työsuojeluvaltuutettuna on Karoliina Hallenberg. Luottamusmiehenä toimii Mika Aho TYÖTERVEYSHUOLTO Viikari-kodin työterveydenhuollosta huolehtii Porin Lääkäritalon Työterveys Oy, Itsenäisyydenkatu 33, Pori, puh:

11 11/11 5. LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN Viikari-kodissa on laadunhallintajärjestelmä. Erillisessä laatukansiossa on laatukäsikirja sekä vastuumatriisi, sijaishuollon prosessikaavio ja -kuvaukset. Kansiossa ovat myös luettelot Viikarikodissa käytössä olevista dokumenteista ja asiakirjoista. Viikari-kodissa on myös käytössä kattava perehdytyskansio, jota edelleen täydennetään ja parannetaan. Viikari-kodin palvelut on tuotteistettu ja käytettävät työmenetelmät kuvattu kirjallisesti. Viikarikodissa nuorille annetut seuraamukset kirjataan ja niistä tehdään vuosittain yhteenveto. Käytettävistä pakotteista ja rajoitteista tehdään lastensuojelulain mukaiset päätökset ja kirjaukset. Viikari-kodissa järjestetään sisäinen auditointi ja johdon katselmus vuosittain. Viikari-kodille on myönnetty laatusertifikaatti ja sen voimassaolo varmistetaan vuosittaisilla tarkastuskäynneillä. Käytössämme on asiakaspalautelomakkeet. Asiakaspalautekysely tehdään joka toinen vuosi. Asiakaspalautekysely on tehty vuonna Suullista palautetta kerätään jatkuvasti asiakaskontakteissa. Järjestelmällisesti sitä kerätään asiakassuunnitelmaneuvotteluista. Kaikki saatu suullinen palaute kirjataan ja käsitellään henkilökunnan yhteisissä kokouksissa. Mittaamme vuoden 2012 aikana jatkuvasti myös opetustyön tukemista. Mittarit on kehitetty Viikarin opetusyksikössä koulua käyville, muualla peruskoulua suorittaville ja 2. asteen opiskelijoille. Toiminnallisuuden toteutumista seurataan nuorten iltojen sekä harrasteryhmien toteutumisen osalta. Omaohjaajatyöskentelyä seurataan seuraamalla omaohjaajailtojen toteutumista. Toiminnan kehittämiseksi seuraamme myös järjestelmällisesti nuorten karkaamisiin liittyviä asioita. 6. TOIMITILAT Viikari-koti toimii entisessä koulurakennuksessa, joka on peruskorjattu ja muutettu lastensuojelulaitoksen toimintaan sopivaksi vuosina Viikari-kodissa on kaksi asuinyksikköä. Töyssylässä on 6 huonetta nuorille ja Tyynelässä 7 (12-18 m²). Asuinyksiköissä on omat WC- ja suihku- ja oleskelutilansa sekä ohjaajien käytössä olevat toimistot. Lisäksi on yhteiset keittiö- ja harrastetilat, muita toimistotiloja sekä neuvottelutila, yhteensä noin 770 m². Pihassa sijaitsevassa rakennuksessa on lisäksi Viikarin opetusyksikön tilat, sauna, bändikämppä ja kuntosali. Itsenäistymisasunto sijaitsee myös pihassa olevassa rakennuksessa.

1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2

1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2 IMINTASUUNNITELMA AVOHUOLLON PALVELUT 2014-2015 1. IMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2 2. VIIKARI-KODIN AVOHUOLPROSESSI ----------------------------------- 3 1.Arviointi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA)

SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA) SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA) 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mehiläinen Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Perhekoti Otto- Onnin

Perhekoti Otto- Onnin Kuvassa Otto ja Onni Perhekoti Otto- Onnin LAATUA LAPSEN JA NUOREN ARKEEN - laatuajattelun lähtökohdista luodun toimintasuunnitelman toteutumisen arviointia käytännön kokemusten pohjalta Sisällys 1. Taustaa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot