1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2"

Transkriptio

1 IMINTASUUNNITELMA AVOHUOLLON PALVELUT IMINTA-AJATUS JA ARVOT VIIKARI-KODIN AVOHUOLPROSESSI Arviointi Avohuollon palvelut Perhetyö Avohuollon ryhmätoiminta Jälkihuolto HENKILÖKUNTA Työnohjaus Henkilöstön jatkuva kouluttaminen Arviointi TYKY-toiminta Työterveyshuolto LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN

2 2/7 1.1 IMINTA-AJATUS Viikari-kodin avohuollon päämääränä on luoda perheille hyvän arjen edellytykset vahvistamalla ja rakentamalla yhteistyössä perheiden kanssa niiden toimintakykyä. Pyrimme perheiden itsenäistymiseen pitkäjänteisellä työskentelyllä: tukemalla ja ohjaamalla haastavassa elämäntilanteessa. 1.2 ARVOT Perheiden kanssa työskennellessämme meille on tärkeää toimia lastensuojelulain hengen mukaisesti. Kaikkien perheen jäsenten pitää voida tuntea, että heidän asioistaan ollaan aidosti kiinnostuneita. Erilaisissa tuki-, kasvatus- tai ohjaustilanteissa tulee näkyä ihmisyyden kunnioittaminen. Sekä lapsia että aikuisia on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, kuitenkin niin, että heidän yksilöllisyytensä otetaan huomioon. Lastensuojelutyössä kohdattavien vaikeiden ja tunteisiin vetoavien asioiden ymmärtämiseksi meidän on työskenneltävä avoimesti, salassapitovelvollisuus huomioiden. Yrityksenä toimiessamme kunnioitamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Huolehdimme yhteiskunnallisista velvoitteistamme harjoittaessamme yritystoimintaamme. Henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara. Kollegiaalisuus ja luottamus työyhteisössä ovat välttämättömiä perhetyön onnistumiseksi.

3 3/7 2. VIIKARI-KODIN AVOHUOLPROSESSI Viikari-kodin toiminnan perustana ja sitä vahvasti tukemassa ovat toiminta-ajatus ja arvot, johtaminen sekä lastensuojelutoimintaa sääntelevät lait ja asetukset. Avohuoltotyö Viikari-kodin palveluna aloitetaan aina lastensuojelullisen tarpeen tai huolen pohjalta. Perheet voivat hakeutua myös omatoimisesti avohuollon asiakkaiksi kokiessaan tarvetta perheensä tukemiselle. Perhetyötä toteutetaan yhdessä perheen kanssa siten, että perheen lasten etu toimii ensisijaisena toimintaa ohjaavana asiana. Avohuoltotyötä voidaan toteuttaa myös itsenäistyvä nuoren jälkihuoltona sekä erilaisena ryhmätoimintana. Viikari-kodin avohuollon palveluita voidaan toteuttaa sekä Porin seudulla (avopalveluohjaaja Piia Salmi-Ibishi) että Porin ympäristöalueilla noin 150 km säteellä (avopalveluohjaaja Karoliina Hallenberg). Avohuollon palveluille on kiinteä hinnoittelu, joka perustuu käyntimääriin sekä etäisyyteen Viikari-kodista. Palvelun hintaan sisältyvät myös matkakulut. Ryhmätoiminta järjestetään ensisijaisesti Viikari-kodin tiloissa Porissa. Arviointi Viikari-kodin avohuollon palveluiden piiriin tullaan tarpeen arvioinnin jälkeen. Tuen tarvetta arvioi ensisijaisesti perheen tai nuoren lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Avohuollon palvelutarpeen arviointiin voidaan myös osallistua lapsen sijoituksen aikana Viikari-kodissa tai erillisenä perhetyön arviointina. Tapaamisissa arvioidaan vanhemmuutta, perheen sisäisiä voimavaroja sekä perheen toimintaa. Avohuollon palvelut Avohuollon palveluiden tavoitteena on itsenäisesti toimiva perhe tai nuori. Tavoitteeseen pyritään perhetyön, ryhmätoiminnan ja jälkihuollon menetelmillä. Palveluiden toteuttamiseksi tehdään aina suunnitelma yhdessä perheiden, nuorten tai ryhmäläisten kanssa. Toiminta on suunnitelmallista ja voimavaroja tukevaa, ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyödyntävää lastensuojelupalvelua. Avohuollon palveluita voidaan käyttää myös perheen toimintakyvyn lisäämiseen lapsen sijoituksen aikana pyrittäessä perheen uudelleen yhdistämiseen.

4 4/7 Perhetyö Viikari-kodin perhetyö tarjoaa tukea ja ohjausta haastavassa elämäntilanteessa oleville perheille. Työskentely on perheen vanhemmille suunnattua pitkäkestoista tai lyhyttä kriisitilanteeseen kohdistettua tukea. Työskentelyllä pyritään ennaltaehkäisemään perheen arjen kriisiytymistä tai mahdollista sijaishuollon tarvetta. Työskentely on käytännönläheistä ohjausta ja yhdessä tekemistä perheen arjessa. Työskentelymenetelmänä ovat ohjaajan käynnit kotona. Perheen tarpeet huomioiden laaditaan yksilöllinen perhetyön suunnitelma yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Perhetyöhön voidaan liittää tarvittaessa päihdetyötä, lapsen hyvinvointia tukevaa toimintaa ja/tai ryhmätoimintaa. - Päihdetyö: päihteiden käyttöön liittyvä arviointi (esim. Audit-testi), tukeminen ja ohjaus päihteettömyyteen, päihdekeskustelut, seuranta. Päihdetyötä tekee Viikari-kodin päihdetyöntekijä tai päihdetyöhön perehtyneet avopalveluohjaajat. - Lasten tukitoiminta: Lasten ja nuorten tukeminen yhdessä tekemällä, mm. leikki, harrastaminen, koulunkäynnin tukeminen, kuvataideterapeuttiset tapaamiset. Jälkihuolto Jälkihuoltotyön avulla tuetaan kotiutuvaa/itsenäistyvää nuorta ja hänen verkostoaan Viikarikodista tai muusta sijaishuoltopaikasta muuton jälkeen. Nuoren luo tehdään kotikäyntejä sovitusti sekä laaditaan nuoren tilanteesta kuukausittain yhteenveto, joka lähetetään sosiaalityöntekijälle sekä sovitusti vanhemmille tai muille nuoren tukitahoille. Jälkihuoltotyön tavoitteena on, että nuori sopeutuu elämään ilman jatkuvaa tukea joko itsenäisesti tai huoltajiensa kanssa. Jälkihuoltotyötä voidaan tehdä myös Viikari-kodin omaan itsenäistymisasuntoon. Nuoren kanssa solmitaan tällöin vuokrasopimus asuntoon ja sijoittaneen kunnan kanssa jälkihuoltosopimus, jossa määritellään nuorelle kuuluvat palvelut.

5 5/7 Avohuollon ryhmätoiminta Vanhempien vertaistukiryhmät Ryhmän tavoitteena on luoda vanhemmille ohjatusti mahdollisuus kasvatukseen ja vanhemmuuden ongelmiin liittyvien tunteiden käsittelyyn vertaistuen avulla. Ryhmässä käytettävä lähestymistapa on voimavarakeskeinen ja ryhmässä käytetään toiminnallisia / narratiivisia menetelmiä. Ryhmä on suljettu ja kokoontuu 8-10 kertaa. Ryhmää ohjaavat vanhempien vertaistukiryhmän ohjaamiseen koulutetut ohjaajat. Kuvataidetuokiot ja -ryhmät Lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään, käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan kuvataideterapeuttisiin menetelmiin perehtyneen ohjaajan opastuksella. Tuokiot tukevat asiakassuunnitelmaa, ovat kahdenkeskisiä ja etenevät lapsen omassa tahdissa. Ryhmässä lapsella on mahdollisuus itsensä ilmaisemiseen ja vaikeiden asioiden käsittelyyn kuvataiteen avulla.. Ryhmät toteutetaan ennalta suunnitellussa aikataulussa 2-5 lapsen ryhmissä. Perhe-ART ART (Aggression Replacement Training) menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistamiseen. PerheART:n tavoitteena on opettaa perheen lapsille ART:a, tukea vanhempia ohjaamaan omia lapsiaan sekä ratkaisemaan lastensa ja perheen sisäisiä ristiriitoja. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että lapset käyttävät oppimiaan taitoja ryhmän ulkopuolella kotona perheen parissa, arjessa ja omassa maailmassaan. Perhe- ART:a ohjaavat menetelmän käyttöön koulutetut ohjaajat

6 6/7 3. HENKILÖKUNTA Viikari-kodin avohuollossa työskentelee kaksi osa-aikaista, useita vuosia lastensuojelutyötä tehnyttä ohjaajaa. Ohjaajilla on ammatillisen perustutkinnon lisäksi koulutus psykiatriseen hoitotyöhön, ART-ryhmän ohjaajaksi, vanhempien vertaistukiryhmän ohjaajaksi, päihdetyöhön ja debriefingiin. Avohuollossa tarvittavaa erityisosaamista voidaan lisäksi täydentää Viikarikodin hyvin koulutetulla henkilökunnalla. Avohuollon palveluiden ohjaajiksi etsitään tarvittaessa uusia ammattitaitoisia ohjaajia. Viikari-kodin avohuollon palveluiden tavoitteena on luoda sitoutuneiden työntekijöiden kanssa pysyviä, vakituisia työsuhteita. 1. TYÖNOHJAUS Avohuollon ohjaajille järjestetään ryhmätyönohjausta pienryhmissä. Henkilökunnalla on mahdollisuus yksilötyönohjaukseen ja konsultaatioon tarvittaessa. 2. HENKILÖSTÖN JATKUVA KOULUTTAMINEN Luennot ja koulutukset, joihin työntekijöiden on mahdollisuus osallistua työn puitteissa, valitaan heidän tarpeidensa ja mielenkiintonsa pohjalta. Viikari-kodissa nähdään tärkeänä henkilöstön jatkuva kouluttautuminen ammattitaidon syventämiseksi. Vuoden 2014 aikana Viikarin henkilöstön osaamista täydennetään mm. neuropsykiatristen sairauksien osalta. 3. ARVIOINTI Kehityskeskustelut Kunkin työntekijän esimiehet käyvät kehityskeskustelua jokaisen työntekijän kanssa. Kehityskeskusteluiden painopistealueet muuttuvat vuosittain ajankohtaisten asioiden mukaan. 4. TYKY-IMINTA Viikari-kodin työntekijöiden työssä jaksamisesta huolehditaan ammatillisen osaamisen lisäksi tukemalla heidän vapaa-aikanaan tapahtuvaa virkistäytymistä. 5. TYÖTERVEYSHUOL Viikari-kodin työterveydenhuollosta huolehtii Porin Lääkäritalon Työterveys Oy, Itsenäisyydenkatu 33, Pori, puh:

7 7/7 5. LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN Viikari-kodissa on laadunhallintajärjestelmä. Erillisessä laatukansiossa on laatukäsikirja sekä vastuumatriisi, lastensuojelutyön prosessikaavio ja -kuvaukset. Avohuollon palveluissa on myös käytössä perehdytyskansio, jota edelleen täydennetään ja parannetaan. Avopalvelut kuuluvat Viikari-kodin laatujärjestelmän piiriin. Viikari-kodin palvelut on tuotteistettu ja käytettävät työmenetelmät kuvattu kirjallisesti. Viikari-kodissa järjestetään sisäinen auditointi ja johdon katselmus vuosittain. Viikari-kodille avopalveluineen on myönnetty laatusertifikaatti ja sen voimassaolo varmistetaan vuosittaisilla tarkastuskäynneillä. Käytössämme on asiakaspalautelomakkeet. Asiakaspalautekysely tehdään jatkuvana, sijoituksen tai avohuollon päättymisen jälkeen. Palautteista tehdään yhteenveto kalenterivuosittain. Suullista palautetta kerätään jatkuvasti asiakaskontakteissa. Järjestelmällisesti sitä kerätään asiakassuunnitelmaneuvotteluista. Kaikki saatu suullinen palaute kirjataan ja käsitellään avopalvelun henkilökunnan yhteisissä kokouksissa.

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus

Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus Metsäkodon ja Rinnekodon toiminta perustuu sosiaalityön, kasvatustieteellisen tiedon, psykiatrisen hoitotyön ja kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteiden integrointiin yhteisöllisessä, kasvua tukevassa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut

Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut 1. Toiminnan taustoitus Lapsiperheiden varhaisen tuen kehittämisen taustalla on yhteiskunnassa jo pitkään vallinnut näkemys, että lapsiperheet ovat jääneet ilman

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA

SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJAK (Hyväksytty 9.12.2009) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA osoittaa, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori. Lastensuojelun tukipalvelut

Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori. Lastensuojelun tukipalvelut Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori Lastensuojelun tukipalvelut Toimintasuunnitelma 1.Yleistä Lastensuojelun tukipalvelutoiminta käsittää seuraavanlaisia palveluja, joiden tuottamiseen ammatinharjoittaja

Lisätiedot

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Levottoman ja/tai keskittymättömän lapsen ja nuoren Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Sisällysluettelo: 1. Johdanto ja määritelmä 2 - Tukitoimet alle kouluikäisille lapsille huoneentaulu 3 - Tukitoimet

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

SISÄLLYS. Liitteet: Talousliite

SISÄLLYS. Liitteet: Talousliite SISÄLLYS 1. ASUMISHARJOITTELUN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET 2.ASUMISHARJOITTELUN EDELLYTYKSET JA TAVOITTEET 2.1 Asumisharjoittelun asiakkaat 2.2 Edellytykset asumisharjoittelun aloittamiseen 2.3 Asumisharjoittelun

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot