Arto Saari TKK Rakentamistalous. Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arto Saari TKK Rakentamistalous. Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet"

Transkriptio

1 Arto Saari TKK Rakentamistalous Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet

2 Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet Arto Saari TKK Rakentamistalous

3 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Johdanto 4 Omakotitalon ympäristöseloste 10 Asuinkerrostalon ympäristöseloste 16 Rakennusosien ympäristöselosteet 22 Perustukset Rakennusrunko Julkisivu Yläpohja Täydentävät sisäosat ISBN Julkaisija: Rakennustietosäätiö RTS Kustantaja: Rakennustieto Oy Helsinki 2001

4 Esipuhe Perusta tässä julkaisussa esitetyille ympäristöselosteille luotiin vuosina Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa läpiviedyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa luotiin laskentamalli rakennusosien elinkaarellansa aiheuttamien ympäristökuormitusten laskentaan, tutkijoina Arto Saari ja Seppo Junnila. Mainitussa tutkimuksessa analysoitiin myös tyypillisen suomalaisen asuinkerrostalon ympäristökuormitus. Nyt käsillä olevassa julkaisussa edellä mainitut tulokset esitetään uudella tavalla, ympäristöselosteina. Myöskin tietoaineksen sisältöä ja erittelyä on muutettu. Julkaisussa esitetään uutuutena tyypillisen suomalaisen omakotitalon ympäristökuormitus. Samoin laadittiin lisää erilaisten asuinrakentamisessa tyypillisesti käytettävien rakennetyyppien elinkaarilaskelmia, joiden tuloksia esitetään ympäristöselosteina. Ympäristöselosteet laadittiin vuosina Tutkimus tehtiin TEKES:n ja Rakennustieto Oy:n rahoittamana. Esitettyjen ympäristöselosteiden laadintaa on ohjannut Rakennustietosäätiön työryhmä, johon ovat kuuluneet dipl.ins. Harto Räty (pj.), arkkitehti Aila Korpivaara, arkkitehti Markus Lindroos, arkkitehti Olavi Montin, arkkitehti Petri Neuvonen, tekn.tri Arto Saari, dipl.ins. Markku Salmi, arkkitehti Sirkka-Liisa Söyrilä ja dipl.ins. Gunnar Åström. Ympäristöselosteet on laatinut Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa tekn.tri Arto Saari avustajanaan rak.mest. Sari Tuomela. 3

5 Johdanto Rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakennusten ympäristöselosteet Rakennusalalla on olemassa eri tasoisia ympäristöselosteita, joissa eritellään tuotteiden ympäristövaikutuksiin liittyviä ominaisuuksia. Yksittäisiä rakennustarvikkeita koskevat RTympäristöselosteet ovat luettavissa osoitteessa Tämä julkaisu käsittelee sen sijaan erilaisten rakennusosatyyppien sekä kokonaisten rakennusten ympäristöselosteita. (Kuva 1) Teoksesta selviävät tavanomaisten suomalaisten rakennusosien ja asuinrakennusten rakennusmateriaalien ja energian kulutus sekä keskeiset ilmastovaikutukset 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla. Selosteet antavat myös kuvan siitä miten vaikutukset ajoittuvat rakennusosan ja koko rakennuksen elinkaarelle. Ympäristöselosteissa tarkasteltaviksi ympäristöominaisuuksiksi on valittu: energia ja raaka-aineet uusiutumaton energia (MJ) uusiutuva energiakulutus (MJ) tuotteisiin (rakennusosiin / rakennukseen) varastoitunut energia (MJ) uusiutumaton raaka-aine (kg) uusiutuva raaka-aine (kg) päästöt ilmaston lämpeneminen (g CO2 -ekv) tuotteisiin (rakennusosiin / rakennuksiin) varastoitunut CO2 (g) happamoituminen (g SO2 -ekv) oksidanttien muodostuminen (g eteeni -ekv) Rakennusosien ja rakennuksen elinkaaren vaiheet ovat: rakentaminen käytön aikainen rakennusosien kunnossapito käytön aikainen kiinteistönhoito purku. Rakentamisvaiheesta on ympäristöselosteisiin sisällytetty raaka-aineiden hankinnasta, rakennustarvikkeiden valmistuksesta ja itse työmaalla tapahtuvasta rakentamisesta aiheutuvat ympäristökuormitukset. Käyttövaiheesta on ympäristöselosteisiin sisällytetty kiinteistönhoidon ja rakennusosien kunnossapidon aiheuttamat ympäristökuormitukset. Selosteissa ei huomioitu mahdollisten muutoskorjausten aiheuttamaa kuormitusta. Kerrostalo- ja omakotitalojen ympäristöselosteissa kiinteistönhoidon kuormitusluvut sisältävät rakennuksen lämmitys- ja sähköenergian kulutuksesta sekä tontin liikennealueiden talvikunnossapidosta aiheutuvat ympäristökuormitukset. Rakennuksen vaipan osien ympäristöselosteissa esitetyt arvot sisältävät rakentamisesta, kunnossapidosta ja rakennusosan purkamista aiheutuvien kuormituksen lisäksi myös tarkasteltavana olevan vaipan osan kautta sisätilasta ulos kulkevan lämmitysenergian ja siitä aiheutuvat päästöt. 4

6 Kuva 1. Eritasoisten ympäristöselosteiden liittyminen toisiinsa. Rakennustarvikkeiden ympäristöselosteet Rakennusosien ympäristöselosteet (sivut 22 92) Rakennusten ympäristöselosteet (sivut 10 21)

7 Kerros- sekä omakotitalon ympäristöselosteissa kuormitustiedot on eritelty myös seuraavan ryhmittelyn mukaan: rakennusosat LVI-järjestelmät vuotoilmanvaihto ilmaisenergiat sähköjärjestelmät Rakennusosat sisältävät kaikki ulkoalueen ja rakennuksen rakennustekniset osat. Vuotoilmanvaihto sisältää hallitsemattoman ilmanvaihdon kuten rakenteissa olevien rakojen kauttakulkevan ilman samoin kuin tuulettamisen. Rakennusta lämmittävät ilmaisenergiat tulevat auringon säteilystä sekä rakennuksen sisällä olevista lähteistä kuten valaistuksesta, hellan käytöstä samoin kuin ihmisistä. Kirjassa esitetyt ympäristöselosteet eivät muodosta varsinaista laskentajärjestelmää. Niiden avulla voidaan kuitenkin tehdä päätöksentekoa varten laskelmia erilaisten rakennetyyppien ympäristöominaisuuksien eroista. Ympäristöselosteiden laatimisen periaatteet Tässä esitettävät rakennusosien ympäristöselosteet perustuvat TKK:n Rakentamistalouden laboratoriossa tehtyihin elinkaariselvityksiin: Asuinkerrostalon rakennusteknisten rakennusosien elinkaaren ympäristökuormat 1, Asuinkerrostalon LVI-järjestelmien aiheuttamat ympäristökuormat 2 ja Rakennusosien aiheuttamien ympäristökuormien laskenta 3. Elinkaariselvitykset nojaavat ISO elinkaariarvioinnin periaatteisiin. Ympäristövaikutusten laskennassa käytettiin Junnila & Saaren 4 kehittämää Rakennusosan elinkaaren ympäristökuormien laskentamenettelyä. Laskelmissa käytetyt rakennusmateriaalien sekä -tarvikkeiden sekä polttoaineiden energiankulutukset ja ympäristöpäästöt kattavat tiedot luonnonvarojen hankinnasta asti aina valmiiksi rakennusmateriaaleiksi ja -tarvikkeiksi tai käyttökohteeseen siirretyksi energiaksi saakka. Raaka-aineiden kulutuksen laskeminen poikkesi energiankulutuksen ja ympäristöpäästöjen laskemisesta. Raaka-aineiden kulutukseen laskettiin mukaan ainoastaan rakennustyömaalle asti tuotavien raaka-aineiden määrät. Rakennuksen raaka-aineiden kulutukseen ei siis laskettu mukaan esimerkiksi malmin louhinnan sivukiveä tai mitään muutakaan sellaista materiaalivirtaa, joka syntyy elinkaarella ennen rakentamisvaihetta ja joka ei jatku rakennustyömaalle saakka. Rakennusosien ympäristövaikutusten laskennassa lähtötietoina käytettiin pääasiassa Rakennustietosäätiön rakennusmateriaalien ympäristöselosteita 5. Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden lähtötietoja täydennettiin lähteistä Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet 6, Environmental data for building materials in the Nordic countries 7 ja Energi- og miljöregnskap for bygg 8. Ympäristövaikutuksia laskettaessa käytettiin seuraavia päästöjen painokertoimia 9 : ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat päästöt: CO 2 =1,CH 4 = 24,5, N 2 O = 320 happamoitumiseen vaikuttavat päästöt: SO 2 = 1, NO = 1,07, NO 2 = 0,70, NO X = 0,70, NH 3 = 1,88, HCl = 0,88, HF = 1,6 oksidanttien muodostukseen vaikuttavat päästöt Eteeni = 1, Metaani = 0,01, Muut = 0,4. Rakennusmateriaalin ympäristöselosteissa rakennusmateriaalien energiasisältöä laskettaessa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan sellaisten rakennusmateriaalien oma energiasisältö otetaan laskennassa huomioon, joita käytetään polttoaineena tai joiden raaka-aineita käytetään polttoaineena. Energiasisältöä ei kuitenkaan oteta huomioon polttoaineena helposti kierrätettävien materiaalien, kuten massiivisen pinta- tai suojakäsittelemättömän sahatavaran arvioinnissa 10. Työmaalla syntyvien rakennusmateriaalihukkien määrittämisessä käytettiin lähdettä Talonrakennustöiden menekit 11. Jos yksittäisen rakennusmateriaalin määrä rakennusosan kokonaismassasta oli vähäinen arvioitiin sen hukaksi työmaalla 10 %. 6

8 Työmaalla käytetyistä apuaineista ja kalustosta huomioitiin laskennassa ainoastaan betonirakenteiden valumuottien käyttö. Valumuottien käytön ja kulumisen 12 aiheuttamat ympäristövaikutukset kohdistettiin valetulle rakenteelle. Rakennustyömaalla käytettävistä koneista aiheutuneet ympäristövaikutukset kohdistettiin rakennusosille päänostokaluston, betonipumpun ja maarakennuskaluston 13 osalta. Koneista aiheutuneet ympäristövaikutukset laskettiin koneen käyttöajan, tehon ja käyttöenergian tyypin (sähkö- tai, dieselmoottori) perusteella. Rakennusosien kunnossapitotoimenpiteinä ja -jaksoina käytettiin ensisijaisesti rakennustuotteiden ympäristöselosteissa 14 esitettyjä tietoja. Jos rakennustuotteiden ympäristöselosteissa ei kyseistä tietoa ole esitetty, niin rakennusosan kunnossapitotoimenpiteinä ja -jaksoina käytettiin pääsääntöisesti lähteessä Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto 15 esitettyjä arvoja. Kunnossapitotoimenpiteiden energia ja raaka-aineet sekä päästöt sisällytettiin tarkasteluajanjaksolle seuraavasti: jos kunnossapitojakso on esim. 20 vuotta, suoritetaan kunnossapitotoimenpide 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla 2 ½ kertaa ( / 20 vuotta). Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden sekä rakennusjätteiden kuljetusetäisyydet valittiin 50 kilometriksi. Poikkeuksena olivat maarakentamisessa käytettävät sora, murske ja humusmaa, joiden kuljetusetäisyyksiksi valittiin 25 km. Kuljetusten ympäristövaikutukset laskettiin lähteen Environmental data for building materials in the Nordic countries 16 perusteella. Rakennusosille kohdistettiin rakennuksen käytön aikaisesta energiankulutuksesta se osuus, johon tarkasteltavan rakennusosan suunnitteluratkaisuvalinnalla voidaan vaikuttaa esim. alapohjalle kohdistettiin sen läpi virtaava energia. Rakennusosan läpi johtunut lämpöenergia laskettiin Suomen rakentamismääräyskokoelman perusteella Talokohtaisissa ympäristöselosteissa LVIjärjestelmälle kohdistettiin ilmanvaihtokoneiden kautta ulkoilmaan puhalletun ilman lämmittämiseen käytetty energia ja siitä aiheutuneet päästöt samoin kuin käytetyn lämpimän käyttöveden. Talokohtaisissa ympäristöselosteissa sähköjärjestelmälle kohdistettiin rakennuksen sähkön kulutus ilman asuntojen sähkönkulutusta. Rakennuspaikan astepäiväluvuksi valittiin S 20 arvo 5000 o Cvrk/a (vastaa lämmitystarvelukua 4220 o Cvrk/a). Rakennuksen käytönaikaiseksi lämpöenergiaksi valittiin kaukolämpö. Kaukolämmön polttoainejakaumaksi valittiin Suomessa vuonna 1998 keskimäärin käytössä ollut jakauma 21 : maakaasu 34% kivihiili 29% turve 20% 7% öljy 7% muut 3% Polttoaineiden tuotannon alkupään energian kulutukset laskettiin SIHTI2-tutkimusohjelman tulosten perusteella 22. Suomessa käytettävien kaukolämpöä tuottavien yhteistuotantolaitosten hyötysuhde oli vuonna 1998 keskimäärin 0,77 ja erillistuotantolaitosten oli 0,90. Vuonna 1998 Suomen kaukolämpölaitoksista oli 79% yhteistuotantolaitoksia ja 21% erillistuotantolaitoksia. 23 Näin keskimääräiseksi kaukolämpölaitosten hyötysuhteeksi saadaan 0,80. Mainituilla periaatteilla laskien tarkasteltavana olevaan rakennukseen tuodun lämpöenergian (kwh) koko elinkaaren energiamääräksi saatiin 5,0 MJ/kWh, josta uusiutumatonta on 4,6 MJ/kWh. Kaukolämmön ympäristövaikutusten laskennassa polttoaineiden päästöinä käytettiin myöskin SIHTI2-tutkimusohjelman tutkimustuloksia 24. Lämpöenergian ympäristövaikutuksiksi saatiin laskennallisesti yllä kuvatun mukaista kaukolämpöä käytettäessä: 7

9 ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen osalta 400 g CO2-ekv /kwh happamoitumista aiheuttavien päästöjen osalta 0,71 g SO2-ekv /kwh oksidanttien muodostumista aiheuttavien päästöjen osalta 0,0083 g eteeni-ekv /kwh. Sähköenergian ympäristövaikutuksina käytettiin puolestaan: ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen osalta 220 g CO2-ekv /kwh happamoitumista aiheuttavien päästöjen osalta 0,39 g SO2-ekv /kwh oksidanttien muodostumista aiheuttavien päästöjen osalta 0,004 g eteeni-ekv /kwh. Tarkasteltavana olevaan rakennukseen tuodun sähköenergian (kwh) koko elinkaaren energiamääränä käytettiin 7,2 MJ/kWh, josta uusiutumatonta on 5,7 MJ/kWh. Sähköenergian ympäristövaikutustiedot sekä energiatiedot (MJ/kWh) määritettiin laskennallisesti, siten että ne vastaavat Suomessa vuonna 1998 toteutunutta sähköntuotantoa voimalaitostyyppien ja niissä käytettyjen polttoaineiden osalta. Esimerkkejä ympäristöselosteiden käytöstä Esimerkki 1 Tehtävä: Kuinka paljon rakennuksen ympäristöominaisuudet muuttuvat, jos tiloja rajaavien ulkoseinien suhteellinen määrä kasvaa vertailukerrostalon määrästä 0,60 usm2/brm2 määrään 0,80 usm2/brm2? Ulkoseinätyyppi on F31-US02 (Betoninen elementtiulkoseinä, tiililaattapinta) ja sen k-arvo on 0,28 W/m2K. Tarkasteltava rakennus on tässä vertailukerrostalo (ks. sivut 16 21). Ratkaisu: Ulkoseinän suhteellinen määrä kasvaa +0,20 usm2/brm2 Ulkoseinän ympäristöominaisuudet muuttuvat 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla seuraavasti (suluissa muutos suhteessa vertailukerrostalon 50 vuoden tarkasteluajanjaksoon): Uusiutumaton energia: +0,20 usm2/brm2 * 8800 MJ/usm2 = MJ/brm2 (+4,4%) Uusiutuva energia: +0,20 usm2/brm2 * 640 MJ/usm2 = +130 MJ/brm2 (+2,4%) Ulkoseinään varastoitunut energia: +0,20 usm2/brm2 * 27 MJ/usm2 = +5,4 MJ/brm2 +0,63%) Uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö: +0,20 usm2/brm2 * 420 kg/usm2 = +84 MJ/brm2 (+2,6%) Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö: +0,20 usm2/brm2 *2kg/usm2= +0,40 kg/brm2 (+0,74%) Ilmaston lämpeneminen (CO2-ekv): +0,20 usm2/brm2 * g/usm2 = g/brm2 (+4,5%) Ulkoseinään varastoitunut energia: +0,20 usm2/brm2 * 880 g/usm2 = +180 g/brm2 (+0,24%) Happamoituminen (SO2-ekv): +0,20 usm2/brm2 * 1700 g/usm2 = +340 g/brm2 (+4,7%) Oksidanttien muodostuminen (eteeni-ekv): +0,20 usm2/brm2 * 33 g/usm2 = +6,6 g/brm2 (+3,3%) Esimerkki 2 Tehtävä: Kuinka paljon rakennuksen ympäristöominaisuudet muuttuvat, jos tiloja rajaavien ulkoseinän k- arvo alenee arvosta 0,28 W/m2K arvoon 0,21 W/m2K? Ulkoseinien suhteellinen määrä on 0,60 usm2/brm2 ja ulkoseinätyyppi on F31-US02 (Betoninen elementtiulkoseinä, tiililaattapinta). Tarkasteltava rakennus on sama kuin esimerkissä 1. 8

10 Ratkaisu: Ulkoseinän ympäristöominaisuudet muuttuvat 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla seuraavasti(suluissa muutos suhteessa vertailukerrostalon 50 vuoden tarkasteluajanjaksoon): Uusiutumaton energia: (7000 MJ/usm MJ/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = MJ/brm2 (-2,6%) Uusiutuva energia: (510 MJ/usm2-640 MJ/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = -78 MJ/brm2 (-1,5%) Ulkoseinään varastoitunut energia: (27 MJ/usm2-27 MJ/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = 0 MJ/brm2 (0%) Uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö: (430 kg/usm2-420 kg/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = +6 MJ/brm2 (+0,2%) Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö: (0 kg/usm2-0 kg/usm2) * 0,6 usm2/brm2 = 0 kg/brm2 (0%) Ilmaston lämpeneminen (CO2-ekv): ( g/usm g/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = g/brm2 (-2,7%) Ulkoseinään varastoitunut energia: (880 g/usm2-880 g/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = 0 g/brm2 (0%) Happamoituminen (SO2-ekv): (1400 g/usm g/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = -180 g/brm2 (-2,5%) Oksidanttien muodostuminen (eteeni-ekv): (31 g/usm2-33 g/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = -1,2 g/brm2 (-0,6%) 1 Junnila & Saari. Asuinkerrostalon rakennusteknisten rakennusosien elinkaaren ympäristökuormat. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 167. Espoo s. 2 Saari & Kokkonen. Asuinkerrostalon LVI-järjestelmien aiheuttamat ympäristökuormat. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 164. Espoo Junnila & Saari. Rakennusosien aiheuttamien ympäristökuormien laskenta. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 150. Espoo s. 4 Junnila & Saari. Rakennusosien aiheuttamien ympäristökuormien laskenta. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 150. Espoo s Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden RT-ympäristöselosteet (http://www.rts.fi). 6 Häkkinen et al Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet. VTT Tiedotteita Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo. 148 s. 7 Environmental data for building materials in the Nordic countries TemaNord 1995:577. Nordic Council of Ministers. Copenhagen. 127 s. 8 Fossdal Energi- og miljöregnskap for bygg. Norges byggforskninginstitutt, Projektraport 173. Oslo. 162 s. 9 Häkkinen et al Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet. VTT Tiedotteita Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo. s Häkkinen et al Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet. VTT Tiedotteita Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo. s Talonrakennustöiden menekit Rakennusteollisuuden Keskusliitto. Rakennustieto Oy. Helsinki. 214 s. 12 Talonrakennustöiden menekit Rakennusteollisuuden Keskusliitto. Rakennustieto Oy. Helsinki. 214 s. 13 RIL 88, rakennuskoneet Suomen Rakennusinsinöörien liitto. Helsinki. 948 s. 14 Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden RT-ympäristöselosteet (http://www.rts.fi). 15 Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto TKK, Rakentamistalous, Raportti 119. Otaniemi. s Environmental data for building materials in the Nordic countries TemaNord 1995:577. Nordic Council of Ministers. Copenhagen. s RT RakMK Ympäristöministeriö. Kaavoitus- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki. 3s. 18 RT RakMK Sisäasiainministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki. 9s. 19 RT RakMK Sisäasiainministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki. 4s. 20 RT RakMK Sisäasiainministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki. 18s 21 Suomen kaukolämpöyhdistys, Mirja Tiitinen, puhelinhaastattelu kesäkuussa Heikkinen, A., Järvinen, P., Elinkaariarviointi ja sähkön tuotanto, Imatran Voima Oy, Tutkimusraportteja IVO-A- 06/94, Vantaa 1994, 61 s. 23 Suomen kaukolämpöyhdistys, Mirja Tiitinen, puhelinhaastattelu kesäkuussa SIHTI 2, Polttoaineketjujen paikalliset ympäristövaikutukset, Energia-Ekono, Raportti 60P00650-Q A, Espoo , 191 s. 9

11 Omakotitalon ympäristöseloste Rakennuksen ympäristövaikutuksiin vaikuttavat sekä rakennuksen ominaisuudet että rakennuspaikan olosuhteet. Junnila & Saari 1 ja Saari & Kokkonen 2 tutkivat laskennallisesti rakennushankkeessa tehtävien valintojen vaikutusta rakennuksen elinkaarella syntyviin päästöihin. Tutkimuksissa selvisi, että rakennuksen lämmöntuottotavalla on suuri vaikutus rakennuksen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin, erityisesti ilmaston lämpenemiseen että happamoitumiseen. Myös paikkakunnan astepäiväluku, rakennusosien määrä, vaipan lämmöneristävyys sekä ilmanvaihdon mitoitus, ilmanvaihdon käyntiajat samoin kuin sisälämpötila vaikuttavat merkittävästi rakennuksen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin. Taulussa 1 esitetään tavanomaisen suomalaisen yksikerroksisen rakenteisen omakotitalon ympäristöseloste, josta ilmenee myös laskennan kohteen tarkempi kuvaus. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty graafisesti omakotitalon ympäristöominaisuuksia elinkaaren vaiheittain ja kuvissa 4 ja 5 aiheuttajien mukaan eriteltynä. Ympäristöselostetta ei suositella käytettäväksi suoraan kohdekohtaisena arviona, koska yksittäisten rakennuskohteiden ympäristöominaisuudet vaihtelevat voimakkaasti. 10

12 Taulu 1. Omakotitalon ympäristöseloste. Laskennan kohde: Vertailuomakotitalo, 1.krs Laskentayksikkö: 1 brm2 sekä päästöt Yksikkö/ Rakentaminen Kunnossa- Yht Kiinteistönhoito Yht Purku laskenta- pito vuotta tarkasteluyksikkö Uusiutumaton energia MJ Uusiutuva energia MJ Tuotteisiin varastoitunut energia uusiutumaton raaka-aine kg uusiutuva raaka-aine kg Ilmaston lämpeneminen g CO2 -ekv Tuotteisiin varastoitunut CO2 g CO Happamoituminen g SO2 -ekv Oksidanttien muodostuminen g eteeni -ekv Yksikkö/ Rakennus- LVI- Vuoto- Ilmais- Sähkö- Yht laskenta- osat järjestelmät ilman- energiat järjestelmät yksikkö vaihto Uusiutumaton energia MJ Uusiutuva energia MJ Tuotteisiin varastoitunut energia uusiutumaton raaka-aine kg uusiutuva raaka-aine kg Ilmaston lämpeneminen g CO2 -ekv Tuotteisiin varastoitunut CO2 g CO Happamoituminen g SO2 -ekv Oksidanttien muodostuminen g eteeni -ekv Asa \vert1kg sisäilmaan. Kierrätys Rakennuksen osien ja rakennusmateriaalien kierrätys on esitetty rakennusosakorteissa. Rakennuspaikka: tontti 3,7 m2/brm2, täytöt h=0,5m perustamisolosuhteet normaalit Laajuus: bruttoala 135 brm2, rakennustilavuus 410 rm3 Tilaohjelma: 5h+k, 1 kpl, yht. 121 as-m2, vapaarahoitteinen taso Suunnitteluratkaisu: rakennuksen ala 1,00 m2/brm2 anturaperustus, normaali perustamissyvyys maanvastainen alapohja, RT AP 207, k-arvo: 0,30 W/m2K;1,00 m2/brm2 runkoiset ulkoseinät, lautaverhous, RT US 602, k-arvo 0,28 W/m2K; 0,80 m2/brm2 muut ulkoseinän osat, 0,24 m2/brm2 kantava ristikko yläpohja profiilopeltikatteella, RT YP 601, k-arvo 0,18 W/m2K; 1,00 m2/br2 kolmilasiset ikkunat, k-arvo 1,75 W/m2K; 0,1/brm2 rakenteiset ulko-ovet, k-arvo 1,75 W/m2K; 0,01 kpl/brm2 kevyet peltirankaiset väliseinät asuinhuoneiden seinäpinnat maalatut tai tapetoidut ja lattioissa parketti keittiökalusteet vakiolaatuiset kylpyhuoneen seinät ja lattia laatoitetut vesikiertoinen radiaattorilämmitys, kaukolämpö vesi- ja viemärijärjestelmä tavanomainen, vedenkulutus 160 l/vrk/asukas, josta 1/3 lämmintä käyttövettä ilmanvaihtona koneellinen poisto, mitoitus SRMK D2 :n ohjearvojen mukaan, tehostettu vaihto 4 h/vrk, ei lämmöntalteenottoa sähköjärjestelmä tavanomainen, käytön aikainen sähkön kulutus sisältää vain kiinteistösähkön (ei asuntojen sähkön kulutusta)

13 Uusiutumaton energia PURKU 56 KIINT.HOITO KUNNOSSAPITO RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM MJ/brm2 Uusiutumaton raaka-aine PURKU 0 KIINT.HOITO 52 KUNNOSSAPITO 100 RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM kg/brm2 Kuva 2. Omakotitalon ympäristöseloste. Uusiutumaton energia ja uusiutumaton raaka-aine elinkaaren vaiheittain. Energiatietoihin sisältyvät energiankulutus luonnonvarojen hankinnasta asti aina käyttökohteeseen siirretyksi energiaksi saakka. Raaka-ainetiedot sisältävät vain rakennustyömaalle tai rakennettuun kohteeseen tuotavien raaka-aineiden määrät. Laskelmien tarkasteluajanjakso on 50 vuotta. 12

14 Ilmaston lämpeneminen PURKU 4500 KIINT.HOITO KUNNOSSAPITO RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM gco2-ekv/brm2 Happamoituminen PURKU 42 KIINT.HOITO 7700 KUNNOSSAPITO 600 RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM gso2-ekv/brm2 Oksidanttien muodostuminen PURKU 2 KIINT.HOITO 78 KUNNOSSAPITO 52 RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM geteeni-ekv/brm2 Asa \vert1kg_ku3ja4 Kuva 3. Omakotitalon ympäristöseloste. Kohteen aiheuttama ilmastonlämpeneminen, happamoituminen sekä oksidanttien muodostuminen elinkaaren vaiheittain. Laskelmien tarkasteluajanjakso on. 13

15 Uusiutumaton energia SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ILMAISENERGIAT VUOTOILMANVAIHTO 5500 LVI-JÄRJESTELMÄT RAKENNUSOSAT MJ/brm2 Kuva 4. Omakotitalon ympäristöseloste. Uusiutumaton energia aiheuttajien mukaan eriteltynä. Energiatietoihin sisältyvät energiankulutus luonnonvarojen hankinnasta asti aina käyttökohteeseen siirretyksi energiaksi saakka. Laskelmien tarkasteluajanjakso on. 14

16 Ilmaston lämpeneminen SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ILMAISENERGIAT VUOTOILMANVAIHTO LVI-JÄRJESTELMÄT RAKENNUSOSAT gco2-ekv/brm2 Happamoituminen SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ILMAISENERGIAT VUOTOILMANVAIHTO 850 LVI-JÄRJESTELMÄT 3900 RAKENNUSOSAT gso2-ekv/brm2 Oksidanttien muodostuminen SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 4 ILMAISENERGIAT -7 VUOTOILMANVAIHTO 5 LVI-JÄRJESTELMÄT 22 RAKENNUSOSAT Kuva 5. Omakotitalon ympäristöseloste. Kohteen aiheuttama ilmastonlämpeneminen, happamoituminen sekä oksidanttien muodostuminen aiheuttajien mukaan eriteltynä. Laskelmien tarkasteluajanjakso on. 1 Junnila & Saari. Asuinkerrostalon rakennusteknisten rakennusosien elinkaaren ympäristökuormat. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 167. Espoo s Saari & Kokkonen. Asuinkerrostalon LVI-järjestelmien aiheuttamat ympäristökuormat. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raporttiluonnos geteeni-ekv/brm2 Asa \vert1kg_ku4ja5 15

17 Asuinkerrostalon ympäristöseloste Kuten jo edellisessä luvussa, omakotitalon ympäristöselosteen yhteydessä mainittiin rakennuksen ympäristövaikutuksiin vaikuttaa rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuspaikan olosuhteet. Todettiin, että rakennuksen lämmöntuottotavalla on suuri vaikutus rakennuksen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin, erityisesti ilmaston lämpenemiseen että happamoitumiseen. Myös paikkakunnan astepäiväluku, rakennusosien määrä, vaipan lämmöneristävyys sekä ilmanvaihdon mitoitus, ilmanvaihdon käyntiajat samoin kuin sisälämpötila vaikuttavat merkittävästi rakennuksen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin. Taulussa 2 esitetään tavanomaisen suomalaisen kolmikerroksisen betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon ympäristöseloste. Laskennan kohteena oleva asuinkerrostalo vastaa ominaisuuksiltaan talonrakennuksen kustannustietojärjestelmän kolmikerroksisen asuinrakennuksen vertailutasoa. 1 Kuvissa 6 ja 7 on esitetty graafisesti asuinkerrostalon ympäristöominaisuuksia elinkaaren vaiheittain ja kuvissa 8 ja 9 aiheuttajien mukaan eriteltynä. Ympäristöselostetta ei suositella käytettäväksi suoraan kohdekohtaisena arviona, koska yksittäisten rakennuskohteiden ympäristöominaisuudet vaihtelevat voimakkaasti. 16

18 Taulu 2. Asuinkerrostalon ympäristöseloste. Laskennan kohde: Vertailukerrostalo, 3.krs Laskentayksikkö: 1 brm2 sekä päästöt Yksikkö/ Rakentaminen Kunnossa- Yht Kiinteistönhoito Yht Purku laskenta- pito vuotta tarkasteluyksikkö Uusiutumaton energia MJ Uusiutuva energia MJ Tuotteisiin varastoitunut energia uusiutumaton raaka-aine kg uusiutuva raaka-aine kg Ilmaston lämpeneminen g CO2 -ekv Tuotteisiin varastoitunut CO2 g CO Happamoituminen g SO2 -ekv Oksidanttien muodostuminen g eteeni -ekv Yksikkö/ Rakennus- LVI- Vuoto- Ilmais- Sähkö- Yht laskenta- osat järjes- ilman- energiat järjesyksikkö telmät vaihto telmät Uusiutumaton energia MJ Uusiutuva energia MJ Tuotteisiin varastoitunut energia uusiutumaton raaka-aine kg uusiutuva raaka-aine kg Ilmaston lämpeneminen g CO2 -ekv Tuotteisiin varastoitunut CO2 g CO Happamoituminen g SO2 -ekv Oksidanttien muodostuminen g eteeni -ekv sisäilmaan. Kierrätys Rakennuksen osien ja rakennusmateriaalien kierrätys on esitetty rakennusosakorteissa. Rakennuspaikka: tontti 1,46 m2/brm2, täytöt h=0,5m perustamisolosuhteet normaalit Laajuus: bruttoala 2447 brm2, rakennustilavuus 7800 rm3 Tilaohjelma: asuntoja yhteensä 1680 m2, aravataso, ilman asuntosaunoja, 28 kpl, keskipinta-ala 60,0 m2 1h+k, 5 kpl, yht. 170 m2 2h+kk, 4 kpl, yht. 180 m2 2h+k, 6 kpl, yht. 330 m2 3h+k, 8 kpl, yht. 580 m2 4h+k, 5 kpl, yht. 420 m2 yhteistilaa yhteensä 275 m2 Suunnitteluratkaisu: rakennuksen ala 0,33 m2/brm2 anturaperustus, normaali perustamissyvyys maanvastainen alapohja, RT AP 205, k-arvo: 0,26 W/m2K; 0,32 m2/brm2 väestösuoja, 0,02 m2/brm2 kantavat betoniväliseinät, RT VS 201, 0,30 m2/brm2 ontelaattavälipohjat, RT VP 501 betonisandwich-ulkoseinät, elementtitiili pinnalla, RT US 503, k-arvo 0,28 W/m2K; 0,60 m2/brm2 muut ulkoseinän osat, 0,06 m2/brm2 betoniparvekkeet teräspilareilla ontelolaattayläpohja, loiva rak. harjakatto kermikatteella, RT YP 512, k-arvo 0,17 W/m2K; 0,33 m2/br2 kolmilasiset ikkunat, k-arvo 1,75 W/m2K; 0,09 m2/brm2 ulko-ovet, k-arvo 1,75 W/m2K; 0,017 kpl/brm2 kevyet rankaiset väliseinät asuinhuoneiden seinäpinnat maalatut tai tapetoidut ja lattioissa muovimatot keittiökalusteet vakiolaatuiset kylpyhuoneen seinät ja lattia laatoitetut ei hissejä vesikiertoinen radiaattorilämmitys, kaukolämpö vesi- ja viemärijärjestelmä tavanomainen, vedenkulutus 160 l/vrk/asukas, josta 1/3 lämmintä käyttövettä ilmanvaihtona koneellinen poisto, mitoitus SRMK D2 :n ohjearvojen mukaan, tehostettu vaihto 4 h/vrk, ei lämmöntalteenottoa sähköjärjestelmä tavanomainen, käytön aikainen sähkön kulutus sisältää vain kiinteistösähkön (ei asuntojen sähkön kulutusta)

19 Uusiutumaton energia PURKU 88 KIINT.HOITO KUNNOSSAPITO RAKENTAMINEN MJ/brm2 Uusiutumaton raaka-aine PURKU 0 KIINT.HOITO 57 KUNNOSSAPITO 560 RAKENTAMINEN kg/brm2 Asa \vert3kg_ku2ja3 Kuva 6. Asuinkerrostalon ympäristöseloste. Uusiutumaton energia ja uusiutumaton raaka-aine elinkaaren vaiheittain. Energiatietoihin sisältyvät energiankulutus luonnonvarojen hankinnasta asti aina käyttökohteeseen siirretyksi energiaksi saakka. Raaka-ainetiedot sisältävät vain rakennustyömaalle tai rakennettuun kohteeseen tuotavien raaka-aineiden määrät. Laskelmien tarkasteluajanjakso on 50 vuotta. 18

Liikuntapaikkojen elinkaari ja ympäristövaikutukset

Liikuntapaikkojen elinkaari ja ympäristövaikutukset Liikuntapaikkojen elinkaari ja ympäristövaikutukset Dosentti, tekn.tri Arto Saari Teknillinen korkeakoulu Liikuntapaikat ja ilmastonmuutos-seminaari 10.9.2008 Suomen Liikunta ja Urheilu, Helsingin messukeskus

Lisätiedot

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT 2 Korjaustarve kuntotarkastus - konsepti Korjattavien talojen

Lisätiedot

Matti Alasaarela HIRSISEINÄÄN VARASTOITUVAN HIILEN LASKENTA SKENAARIO SEINÄN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN KOMPENSOIMISESTA HIILINIELUN AVULLA

Matti Alasaarela HIRSISEINÄÄN VARASTOITUVAN HIILEN LASKENTA SKENAARIO SEINÄN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN KOMPENSOIMISESTA HIILINIELUN AVULLA Matti Alasaarela HIRSISEINÄÄN VARASTOITUVAN HIILEN LASKENTA SKENAARIO SEINÄN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN KOMPENSOIMISESTA HIILINIELUN AVULLA Arkkitehtitoimisto Inspis Oy Oulu 19.12.2008 ALKUSANAT Kansainväliset

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Osoite: TAPIONKATU 2 JOENSUU Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 1996 167-005-0597-0012-M Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

HIRSISEINÄN EKOKILPAILUKYKY

HIRSISEINÄN EKOKILPAILUKYKY HIRSISEINÄN EKOKILPAILUKYKY Perustuu tutkimukseen: Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla Oulu 11.2.28 Matti Alasaarela Arkkitehtitoimisto Inspis Oy KUINKA PALJON HIRSITALOA

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 MR101 1123 Täytöt MR101 Sisäpuolinen täyttö Salaojituskerros 230 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 200 SALAOJITUSKERROS Pesty sepeli 200, ø 6...32 Suodatinkangas 120 g/m2, kun pohjamaa

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5) ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala:

Lisätiedot

Tulevaisuuden vaatimukset rakentamisessa

Tulevaisuuden vaatimukset rakentamisessa Tulevaisuuden vaatimukset rakentamisessa Rakennusneuvos Erkki Laitinen Ympäristöministeriö Aluerakentamisen uudet energiaratkaisut seminaari Vaasa 27.8.28 1 Suomea koskevat ilmasto- ja energiansäästövelvoitteet

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet Tämä seloste kattaa EN 15804-standardin edellyttämän yritysten välisen viestinnän ympäristöselosteen raportoinnin, joka määritetään EN 15942, Sustainability

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS

RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS tutkimustuloksia suunnitteluohjeet laadunvarmistuksessa Julkisivuyhdistyksen syyskokousseminaari Julkisivut ja energiatehokkuus 25.11.2008 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI Teräsbetonit VALMISTAJAT Paalut: Abetoni Oy Kokemäen TB-Paalu Oy Lujabetoni Oy Parma Oy Skanska Betoni Oy Teräsosat: Leimet Oy

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen Passiivirakenteet ja elinkaaritalous Jussi Jokinen RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Eristeteollisuus 2014 1 Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat Rakennusvaippa Suunnitteluratkaisut (muoto, sijainti, suuntaus)

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Mitä elinkaarikustannukset ovat? Entä ympäristökuormitukset?

Mitä elinkaarikustannukset ovat? Entä ympäristökuormitukset? Elinkaarikustannusten ja ympäristökuormitusten ohjaus rakennushankkeissa Arto Saari, tekniikan tohtori Laboratorioinsinööri, Teknillinen korkeakoulu arto.saari@hut.fi Mitä elinkaarikustannukset ovat? Entä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Harkkotalo kuluttaa vähemmän

Harkkotalo kuluttaa vähemmän Dipl.ins Petri Mattila P.T. Mattila Ky petri.mattila@saunalahti.fi Espoo 3.8.25 Harkkotalo kuluttaa vähemmän VTT vertasi pientalojen energiatehokkuutta VTT teki vuonna 25 vertailututkimuksen (VTT tutkimusraportti

Lisätiedot

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan

Lisätiedot

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

KERROSTALOJEN KORJAUSTEN JA PERUSPARANNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA

KERROSTALOJEN KORJAUSTEN JA PERUSPARANNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA KERROSTALOJEN KORJAUSTEN JA PERUSPARANNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA Tarkastelussa on kolme 60- - 70-luvun tavallista kerrostalotyyppiä - 60-luvun talo, jossa on 3 kerrosta 5 porraskäytävää

Lisätiedot

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi 2005, arvion päivitys 2010 Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi Hopeapellontie 4, 13210 Hämeenlinna Rakentaja ja myynti: ValajaGroup Oy Jenni Valaja P.050 364 7886 Mirva Valaja-Rönni P.040 843 4240 HUONEISTO Huoneistot: A ja H

Lisätiedot

Rakennetyypit 01.09.2013. AP1 AP8: Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen solupolystyreenieristys. kelluva pintalaatta, askeläänieristys

Rakennetyypit 01.09.2013. AP1 AP8: Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen solupolystyreenieristys. kelluva pintalaatta, askeläänieristys Rakennetyypit Ontelolaatta-alapohjat AP1 AP8: Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen solupolystyreenieristys AP1: AP2: AP3: AP4: AP5: AP6: AP7: AP8: tasoite pintabetoni pintabetoni ja vedeneristys,

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki. 21.3.2012 Jarek Kurnitski

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki. 21.3.2012 Jarek Kurnitski Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki Hiilijalanjälki ilmastonvaikutukset Rakennusten suorituskyky ja ilmastonvaikutukset voidaan kuvata kokonaisvaltaisesti 3-5 mittarin avulla: - Sisäilmastoluokka (Sisäilmastoluokitus

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy As. Oy Sammon Tähti Hämeenlinnan Sampo 3:n suositulle alueelle rakennettava 11 huoneiston rivitaloyhtiö. Jos arvostat hyvää laatua ja toimivuutta varaa siis kohteestamme unelmiesi koti! Myynti ja rakentaja:

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä:

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä: ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi. Länsitie 40, Riihimäki

As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi. Länsitie 40, Riihimäki As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi Länsitie 40, 11 120 Riihimäki HUONEISTO Huoneistot: A ja B Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: A 52 m 2, B 56,5 m 2 Sijainti: Otsola, Riihimäki 2h+avokeittiö+ sauna Osoite:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Keskisentie A 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-0087-000 / Talo A 99 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista!

Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista! WOODPOLIS www.woodpolis.fi Since 2006 Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista! Hirsirakentaminen 2000- luvulla Suomessa ja mailmalla- seminaari.

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

5,0 C P1: 3,6 C. A1 mean: 1,1 C A2 mean: 0,5 C. 14.9.2007 Timo Kauppinen 1

5,0 C P1: 3,6 C. A1 mean: 1,1 C A2 mean: 0,5 C. 14.9.2007 Timo Kauppinen 1 Rakennukset mukaan ilmastokamppailuun Virolais Suomalainen yhteistyöseminaari Tallinnassa ja Kuresaaressa 13. 14.09. 2007 Lämpökuvaus rakennusten toimivuuden ja energiatehokkuuden arvioinnissa. Timo Kauppinen

Lisätiedot

SPU U-ARVOTAULUKOT. Yläpohjat Yläpohjat Ulkoseinät Ulkoseinät

SPU U-ARVOTAULUKOT. Yläpohjat Yläpohjat Ulkoseinät Ulkoseinät SPU U-ARVOTAULUKOT Yläpohjat Yläpohjat Ulkoseinät Ulkoseinät uudisrakentaminen korjausrakentaminen uudisrakentaminen korjausrakentaminen Alapohjat uudis- ja korjausrakentaminen SPU U-arvotaulukoista löydät

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot