Arto Saari TKK Rakentamistalous. Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arto Saari TKK Rakentamistalous. Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet"

Transkriptio

1 Arto Saari TKK Rakentamistalous Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet

2 Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet Arto Saari TKK Rakentamistalous

3 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Johdanto 4 Omakotitalon ympäristöseloste 10 Asuinkerrostalon ympäristöseloste 16 Rakennusosien ympäristöselosteet 22 Perustukset Rakennusrunko Julkisivu Yläpohja Täydentävät sisäosat ISBN Julkaisija: Rakennustietosäätiö RTS Kustantaja: Rakennustieto Oy Helsinki 2001

4 Esipuhe Perusta tässä julkaisussa esitetyille ympäristöselosteille luotiin vuosina Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa läpiviedyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa luotiin laskentamalli rakennusosien elinkaarellansa aiheuttamien ympäristökuormitusten laskentaan, tutkijoina Arto Saari ja Seppo Junnila. Mainitussa tutkimuksessa analysoitiin myös tyypillisen suomalaisen asuinkerrostalon ympäristökuormitus. Nyt käsillä olevassa julkaisussa edellä mainitut tulokset esitetään uudella tavalla, ympäristöselosteina. Myöskin tietoaineksen sisältöä ja erittelyä on muutettu. Julkaisussa esitetään uutuutena tyypillisen suomalaisen omakotitalon ympäristökuormitus. Samoin laadittiin lisää erilaisten asuinrakentamisessa tyypillisesti käytettävien rakennetyyppien elinkaarilaskelmia, joiden tuloksia esitetään ympäristöselosteina. Ympäristöselosteet laadittiin vuosina Tutkimus tehtiin TEKES:n ja Rakennustieto Oy:n rahoittamana. Esitettyjen ympäristöselosteiden laadintaa on ohjannut Rakennustietosäätiön työryhmä, johon ovat kuuluneet dipl.ins. Harto Räty (pj.), arkkitehti Aila Korpivaara, arkkitehti Markus Lindroos, arkkitehti Olavi Montin, arkkitehti Petri Neuvonen, tekn.tri Arto Saari, dipl.ins. Markku Salmi, arkkitehti Sirkka-Liisa Söyrilä ja dipl.ins. Gunnar Åström. Ympäristöselosteet on laatinut Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa tekn.tri Arto Saari avustajanaan rak.mest. Sari Tuomela. 3

5 Johdanto Rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakennusten ympäristöselosteet Rakennusalalla on olemassa eri tasoisia ympäristöselosteita, joissa eritellään tuotteiden ympäristövaikutuksiin liittyviä ominaisuuksia. Yksittäisiä rakennustarvikkeita koskevat RTympäristöselosteet ovat luettavissa osoitteessa Tämä julkaisu käsittelee sen sijaan erilaisten rakennusosatyyppien sekä kokonaisten rakennusten ympäristöselosteita. (Kuva 1) Teoksesta selviävät tavanomaisten suomalaisten rakennusosien ja asuinrakennusten rakennusmateriaalien ja energian kulutus sekä keskeiset ilmastovaikutukset 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla. Selosteet antavat myös kuvan siitä miten vaikutukset ajoittuvat rakennusosan ja koko rakennuksen elinkaarelle. Ympäristöselosteissa tarkasteltaviksi ympäristöominaisuuksiksi on valittu: energia ja raaka-aineet uusiutumaton energia (MJ) uusiutuva energiakulutus (MJ) tuotteisiin (rakennusosiin / rakennukseen) varastoitunut energia (MJ) uusiutumaton raaka-aine (kg) uusiutuva raaka-aine (kg) päästöt ilmaston lämpeneminen (g CO2 -ekv) tuotteisiin (rakennusosiin / rakennuksiin) varastoitunut CO2 (g) happamoituminen (g SO2 -ekv) oksidanttien muodostuminen (g eteeni -ekv) Rakennusosien ja rakennuksen elinkaaren vaiheet ovat: rakentaminen käytön aikainen rakennusosien kunnossapito käytön aikainen kiinteistönhoito purku. Rakentamisvaiheesta on ympäristöselosteisiin sisällytetty raaka-aineiden hankinnasta, rakennustarvikkeiden valmistuksesta ja itse työmaalla tapahtuvasta rakentamisesta aiheutuvat ympäristökuormitukset. Käyttövaiheesta on ympäristöselosteisiin sisällytetty kiinteistönhoidon ja rakennusosien kunnossapidon aiheuttamat ympäristökuormitukset. Selosteissa ei huomioitu mahdollisten muutoskorjausten aiheuttamaa kuormitusta. Kerrostalo- ja omakotitalojen ympäristöselosteissa kiinteistönhoidon kuormitusluvut sisältävät rakennuksen lämmitys- ja sähköenergian kulutuksesta sekä tontin liikennealueiden talvikunnossapidosta aiheutuvat ympäristökuormitukset. Rakennuksen vaipan osien ympäristöselosteissa esitetyt arvot sisältävät rakentamisesta, kunnossapidosta ja rakennusosan purkamista aiheutuvien kuormituksen lisäksi myös tarkasteltavana olevan vaipan osan kautta sisätilasta ulos kulkevan lämmitysenergian ja siitä aiheutuvat päästöt. 4

6 Kuva 1. Eritasoisten ympäristöselosteiden liittyminen toisiinsa. Rakennustarvikkeiden ympäristöselosteet Rakennusosien ympäristöselosteet (sivut 22 92) Rakennusten ympäristöselosteet (sivut 10 21)

7 Kerros- sekä omakotitalon ympäristöselosteissa kuormitustiedot on eritelty myös seuraavan ryhmittelyn mukaan: rakennusosat LVI-järjestelmät vuotoilmanvaihto ilmaisenergiat sähköjärjestelmät Rakennusosat sisältävät kaikki ulkoalueen ja rakennuksen rakennustekniset osat. Vuotoilmanvaihto sisältää hallitsemattoman ilmanvaihdon kuten rakenteissa olevien rakojen kauttakulkevan ilman samoin kuin tuulettamisen. Rakennusta lämmittävät ilmaisenergiat tulevat auringon säteilystä sekä rakennuksen sisällä olevista lähteistä kuten valaistuksesta, hellan käytöstä samoin kuin ihmisistä. Kirjassa esitetyt ympäristöselosteet eivät muodosta varsinaista laskentajärjestelmää. Niiden avulla voidaan kuitenkin tehdä päätöksentekoa varten laskelmia erilaisten rakennetyyppien ympäristöominaisuuksien eroista. Ympäristöselosteiden laatimisen periaatteet Tässä esitettävät rakennusosien ympäristöselosteet perustuvat TKK:n Rakentamistalouden laboratoriossa tehtyihin elinkaariselvityksiin: Asuinkerrostalon rakennusteknisten rakennusosien elinkaaren ympäristökuormat 1, Asuinkerrostalon LVI-järjestelmien aiheuttamat ympäristökuormat 2 ja Rakennusosien aiheuttamien ympäristökuormien laskenta 3. Elinkaariselvitykset nojaavat ISO elinkaariarvioinnin periaatteisiin. Ympäristövaikutusten laskennassa käytettiin Junnila & Saaren 4 kehittämää Rakennusosan elinkaaren ympäristökuormien laskentamenettelyä. Laskelmissa käytetyt rakennusmateriaalien sekä -tarvikkeiden sekä polttoaineiden energiankulutukset ja ympäristöpäästöt kattavat tiedot luonnonvarojen hankinnasta asti aina valmiiksi rakennusmateriaaleiksi ja -tarvikkeiksi tai käyttökohteeseen siirretyksi energiaksi saakka. Raaka-aineiden kulutuksen laskeminen poikkesi energiankulutuksen ja ympäristöpäästöjen laskemisesta. Raaka-aineiden kulutukseen laskettiin mukaan ainoastaan rakennustyömaalle asti tuotavien raaka-aineiden määrät. Rakennuksen raaka-aineiden kulutukseen ei siis laskettu mukaan esimerkiksi malmin louhinnan sivukiveä tai mitään muutakaan sellaista materiaalivirtaa, joka syntyy elinkaarella ennen rakentamisvaihetta ja joka ei jatku rakennustyömaalle saakka. Rakennusosien ympäristövaikutusten laskennassa lähtötietoina käytettiin pääasiassa Rakennustietosäätiön rakennusmateriaalien ympäristöselosteita 5. Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden lähtötietoja täydennettiin lähteistä Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet 6, Environmental data for building materials in the Nordic countries 7 ja Energi- og miljöregnskap for bygg 8. Ympäristövaikutuksia laskettaessa käytettiin seuraavia päästöjen painokertoimia 9 : ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat päästöt: CO 2 =1,CH 4 = 24,5, N 2 O = 320 happamoitumiseen vaikuttavat päästöt: SO 2 = 1, NO = 1,07, NO 2 = 0,70, NO X = 0,70, NH 3 = 1,88, HCl = 0,88, HF = 1,6 oksidanttien muodostukseen vaikuttavat päästöt Eteeni = 1, Metaani = 0,01, Muut = 0,4. Rakennusmateriaalin ympäristöselosteissa rakennusmateriaalien energiasisältöä laskettaessa noudatettiin periaatetta, jonka mukaan sellaisten rakennusmateriaalien oma energiasisältö otetaan laskennassa huomioon, joita käytetään polttoaineena tai joiden raaka-aineita käytetään polttoaineena. Energiasisältöä ei kuitenkaan oteta huomioon polttoaineena helposti kierrätettävien materiaalien, kuten massiivisen pinta- tai suojakäsittelemättömän sahatavaran arvioinnissa 10. Työmaalla syntyvien rakennusmateriaalihukkien määrittämisessä käytettiin lähdettä Talonrakennustöiden menekit 11. Jos yksittäisen rakennusmateriaalin määrä rakennusosan kokonaismassasta oli vähäinen arvioitiin sen hukaksi työmaalla 10 %. 6

8 Työmaalla käytetyistä apuaineista ja kalustosta huomioitiin laskennassa ainoastaan betonirakenteiden valumuottien käyttö. Valumuottien käytön ja kulumisen 12 aiheuttamat ympäristövaikutukset kohdistettiin valetulle rakenteelle. Rakennustyömaalla käytettävistä koneista aiheutuneet ympäristövaikutukset kohdistettiin rakennusosille päänostokaluston, betonipumpun ja maarakennuskaluston 13 osalta. Koneista aiheutuneet ympäristövaikutukset laskettiin koneen käyttöajan, tehon ja käyttöenergian tyypin (sähkö- tai, dieselmoottori) perusteella. Rakennusosien kunnossapitotoimenpiteinä ja -jaksoina käytettiin ensisijaisesti rakennustuotteiden ympäristöselosteissa 14 esitettyjä tietoja. Jos rakennustuotteiden ympäristöselosteissa ei kyseistä tietoa ole esitetty, niin rakennusosan kunnossapitotoimenpiteinä ja -jaksoina käytettiin pääsääntöisesti lähteessä Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto 15 esitettyjä arvoja. Kunnossapitotoimenpiteiden energia ja raaka-aineet sekä päästöt sisällytettiin tarkasteluajanjaksolle seuraavasti: jos kunnossapitojakso on esim. 20 vuotta, suoritetaan kunnossapitotoimenpide 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla 2 ½ kertaa ( / 20 vuotta). Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden sekä rakennusjätteiden kuljetusetäisyydet valittiin 50 kilometriksi. Poikkeuksena olivat maarakentamisessa käytettävät sora, murske ja humusmaa, joiden kuljetusetäisyyksiksi valittiin 25 km. Kuljetusten ympäristövaikutukset laskettiin lähteen Environmental data for building materials in the Nordic countries 16 perusteella. Rakennusosille kohdistettiin rakennuksen käytön aikaisesta energiankulutuksesta se osuus, johon tarkasteltavan rakennusosan suunnitteluratkaisuvalinnalla voidaan vaikuttaa esim. alapohjalle kohdistettiin sen läpi virtaava energia. Rakennusosan läpi johtunut lämpöenergia laskettiin Suomen rakentamismääräyskokoelman perusteella Talokohtaisissa ympäristöselosteissa LVIjärjestelmälle kohdistettiin ilmanvaihtokoneiden kautta ulkoilmaan puhalletun ilman lämmittämiseen käytetty energia ja siitä aiheutuneet päästöt samoin kuin käytetyn lämpimän käyttöveden. Talokohtaisissa ympäristöselosteissa sähköjärjestelmälle kohdistettiin rakennuksen sähkön kulutus ilman asuntojen sähkönkulutusta. Rakennuspaikan astepäiväluvuksi valittiin S 20 arvo 5000 o Cvrk/a (vastaa lämmitystarvelukua 4220 o Cvrk/a). Rakennuksen käytönaikaiseksi lämpöenergiaksi valittiin kaukolämpö. Kaukolämmön polttoainejakaumaksi valittiin Suomessa vuonna 1998 keskimäärin käytössä ollut jakauma 21 : maakaasu 34% kivihiili 29% turve 20% 7% öljy 7% muut 3% Polttoaineiden tuotannon alkupään energian kulutukset laskettiin SIHTI2-tutkimusohjelman tulosten perusteella 22. Suomessa käytettävien kaukolämpöä tuottavien yhteistuotantolaitosten hyötysuhde oli vuonna 1998 keskimäärin 0,77 ja erillistuotantolaitosten oli 0,90. Vuonna 1998 Suomen kaukolämpölaitoksista oli 79% yhteistuotantolaitoksia ja 21% erillistuotantolaitoksia. 23 Näin keskimääräiseksi kaukolämpölaitosten hyötysuhteeksi saadaan 0,80. Mainituilla periaatteilla laskien tarkasteltavana olevaan rakennukseen tuodun lämpöenergian (kwh) koko elinkaaren energiamääräksi saatiin 5,0 MJ/kWh, josta uusiutumatonta on 4,6 MJ/kWh. Kaukolämmön ympäristövaikutusten laskennassa polttoaineiden päästöinä käytettiin myöskin SIHTI2-tutkimusohjelman tutkimustuloksia 24. Lämpöenergian ympäristövaikutuksiksi saatiin laskennallisesti yllä kuvatun mukaista kaukolämpöä käytettäessä: 7

9 ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen osalta 400 g CO2-ekv /kwh happamoitumista aiheuttavien päästöjen osalta 0,71 g SO2-ekv /kwh oksidanttien muodostumista aiheuttavien päästöjen osalta 0,0083 g eteeni-ekv /kwh. Sähköenergian ympäristövaikutuksina käytettiin puolestaan: ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen osalta 220 g CO2-ekv /kwh happamoitumista aiheuttavien päästöjen osalta 0,39 g SO2-ekv /kwh oksidanttien muodostumista aiheuttavien päästöjen osalta 0,004 g eteeni-ekv /kwh. Tarkasteltavana olevaan rakennukseen tuodun sähköenergian (kwh) koko elinkaaren energiamääränä käytettiin 7,2 MJ/kWh, josta uusiutumatonta on 5,7 MJ/kWh. Sähköenergian ympäristövaikutustiedot sekä energiatiedot (MJ/kWh) määritettiin laskennallisesti, siten että ne vastaavat Suomessa vuonna 1998 toteutunutta sähköntuotantoa voimalaitostyyppien ja niissä käytettyjen polttoaineiden osalta. Esimerkkejä ympäristöselosteiden käytöstä Esimerkki 1 Tehtävä: Kuinka paljon rakennuksen ympäristöominaisuudet muuttuvat, jos tiloja rajaavien ulkoseinien suhteellinen määrä kasvaa vertailukerrostalon määrästä 0,60 usm2/brm2 määrään 0,80 usm2/brm2? Ulkoseinätyyppi on F31-US02 (Betoninen elementtiulkoseinä, tiililaattapinta) ja sen k-arvo on 0,28 W/m2K. Tarkasteltava rakennus on tässä vertailukerrostalo (ks. sivut 16 21). Ratkaisu: Ulkoseinän suhteellinen määrä kasvaa +0,20 usm2/brm2 Ulkoseinän ympäristöominaisuudet muuttuvat 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla seuraavasti (suluissa muutos suhteessa vertailukerrostalon 50 vuoden tarkasteluajanjaksoon): Uusiutumaton energia: +0,20 usm2/brm2 * 8800 MJ/usm2 = MJ/brm2 (+4,4%) Uusiutuva energia: +0,20 usm2/brm2 * 640 MJ/usm2 = +130 MJ/brm2 (+2,4%) Ulkoseinään varastoitunut energia: +0,20 usm2/brm2 * 27 MJ/usm2 = +5,4 MJ/brm2 +0,63%) Uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö: +0,20 usm2/brm2 * 420 kg/usm2 = +84 MJ/brm2 (+2,6%) Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö: +0,20 usm2/brm2 *2kg/usm2= +0,40 kg/brm2 (+0,74%) Ilmaston lämpeneminen (CO2-ekv): +0,20 usm2/brm2 * g/usm2 = g/brm2 (+4,5%) Ulkoseinään varastoitunut energia: +0,20 usm2/brm2 * 880 g/usm2 = +180 g/brm2 (+0,24%) Happamoituminen (SO2-ekv): +0,20 usm2/brm2 * 1700 g/usm2 = +340 g/brm2 (+4,7%) Oksidanttien muodostuminen (eteeni-ekv): +0,20 usm2/brm2 * 33 g/usm2 = +6,6 g/brm2 (+3,3%) Esimerkki 2 Tehtävä: Kuinka paljon rakennuksen ympäristöominaisuudet muuttuvat, jos tiloja rajaavien ulkoseinän k- arvo alenee arvosta 0,28 W/m2K arvoon 0,21 W/m2K? Ulkoseinien suhteellinen määrä on 0,60 usm2/brm2 ja ulkoseinätyyppi on F31-US02 (Betoninen elementtiulkoseinä, tiililaattapinta). Tarkasteltava rakennus on sama kuin esimerkissä 1. 8

10 Ratkaisu: Ulkoseinän ympäristöominaisuudet muuttuvat 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla seuraavasti(suluissa muutos suhteessa vertailukerrostalon 50 vuoden tarkasteluajanjaksoon): Uusiutumaton energia: (7000 MJ/usm MJ/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = MJ/brm2 (-2,6%) Uusiutuva energia: (510 MJ/usm2-640 MJ/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = -78 MJ/brm2 (-1,5%) Ulkoseinään varastoitunut energia: (27 MJ/usm2-27 MJ/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = 0 MJ/brm2 (0%) Uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö: (430 kg/usm2-420 kg/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = +6 MJ/brm2 (+0,2%) Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö: (0 kg/usm2-0 kg/usm2) * 0,6 usm2/brm2 = 0 kg/brm2 (0%) Ilmaston lämpeneminen (CO2-ekv): ( g/usm g/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = g/brm2 (-2,7%) Ulkoseinään varastoitunut energia: (880 g/usm2-880 g/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = 0 g/brm2 (0%) Happamoituminen (SO2-ekv): (1400 g/usm g/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = -180 g/brm2 (-2,5%) Oksidanttien muodostuminen (eteeni-ekv): (31 g/usm2-33 g/usm2) * 0,60 usm2/brm2 = -1,2 g/brm2 (-0,6%) 1 Junnila & Saari. Asuinkerrostalon rakennusteknisten rakennusosien elinkaaren ympäristökuormat. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 167. Espoo s. 2 Saari & Kokkonen. Asuinkerrostalon LVI-järjestelmien aiheuttamat ympäristökuormat. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 164. Espoo Junnila & Saari. Rakennusosien aiheuttamien ympäristökuormien laskenta. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 150. Espoo s. 4 Junnila & Saari. Rakennusosien aiheuttamien ympäristökuormien laskenta. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 150. Espoo s Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden RT-ympäristöselosteet (http://www.rts.fi). 6 Häkkinen et al Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet. VTT Tiedotteita Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo. 148 s. 7 Environmental data for building materials in the Nordic countries TemaNord 1995:577. Nordic Council of Ministers. Copenhagen. 127 s. 8 Fossdal Energi- og miljöregnskap for bygg. Norges byggforskninginstitutt, Projektraport 173. Oslo. 162 s. 9 Häkkinen et al Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet. VTT Tiedotteita Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo. s Häkkinen et al Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet. VTT Tiedotteita Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo. s Talonrakennustöiden menekit Rakennusteollisuuden Keskusliitto. Rakennustieto Oy. Helsinki. 214 s. 12 Talonrakennustöiden menekit Rakennusteollisuuden Keskusliitto. Rakennustieto Oy. Helsinki. 214 s. 13 RIL 88, rakennuskoneet Suomen Rakennusinsinöörien liitto. Helsinki. 948 s. 14 Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden RT-ympäristöselosteet (http://www.rts.fi). 15 Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto TKK, Rakentamistalous, Raportti 119. Otaniemi. s Environmental data for building materials in the Nordic countries TemaNord 1995:577. Nordic Council of Ministers. Copenhagen. s RT RakMK Ympäristöministeriö. Kaavoitus- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki. 3s. 18 RT RakMK Sisäasiainministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki. 9s. 19 RT RakMK Sisäasiainministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki. 4s. 20 RT RakMK Sisäasiainministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki. 18s 21 Suomen kaukolämpöyhdistys, Mirja Tiitinen, puhelinhaastattelu kesäkuussa Heikkinen, A., Järvinen, P., Elinkaariarviointi ja sähkön tuotanto, Imatran Voima Oy, Tutkimusraportteja IVO-A- 06/94, Vantaa 1994, 61 s. 23 Suomen kaukolämpöyhdistys, Mirja Tiitinen, puhelinhaastattelu kesäkuussa SIHTI 2, Polttoaineketjujen paikalliset ympäristövaikutukset, Energia-Ekono, Raportti 60P00650-Q A, Espoo , 191 s. 9

11 Omakotitalon ympäristöseloste Rakennuksen ympäristövaikutuksiin vaikuttavat sekä rakennuksen ominaisuudet että rakennuspaikan olosuhteet. Junnila & Saari 1 ja Saari & Kokkonen 2 tutkivat laskennallisesti rakennushankkeessa tehtävien valintojen vaikutusta rakennuksen elinkaarella syntyviin päästöihin. Tutkimuksissa selvisi, että rakennuksen lämmöntuottotavalla on suuri vaikutus rakennuksen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin, erityisesti ilmaston lämpenemiseen että happamoitumiseen. Myös paikkakunnan astepäiväluku, rakennusosien määrä, vaipan lämmöneristävyys sekä ilmanvaihdon mitoitus, ilmanvaihdon käyntiajat samoin kuin sisälämpötila vaikuttavat merkittävästi rakennuksen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin. Taulussa 1 esitetään tavanomaisen suomalaisen yksikerroksisen rakenteisen omakotitalon ympäristöseloste, josta ilmenee myös laskennan kohteen tarkempi kuvaus. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty graafisesti omakotitalon ympäristöominaisuuksia elinkaaren vaiheittain ja kuvissa 4 ja 5 aiheuttajien mukaan eriteltynä. Ympäristöselostetta ei suositella käytettäväksi suoraan kohdekohtaisena arviona, koska yksittäisten rakennuskohteiden ympäristöominaisuudet vaihtelevat voimakkaasti. 10

12 Taulu 1. Omakotitalon ympäristöseloste. Laskennan kohde: Vertailuomakotitalo, 1.krs Laskentayksikkö: 1 brm2 sekä päästöt Yksikkö/ Rakentaminen Kunnossa- Yht Kiinteistönhoito Yht Purku laskenta- pito vuotta tarkasteluyksikkö Uusiutumaton energia MJ Uusiutuva energia MJ Tuotteisiin varastoitunut energia uusiutumaton raaka-aine kg uusiutuva raaka-aine kg Ilmaston lämpeneminen g CO2 -ekv Tuotteisiin varastoitunut CO2 g CO Happamoituminen g SO2 -ekv Oksidanttien muodostuminen g eteeni -ekv Yksikkö/ Rakennus- LVI- Vuoto- Ilmais- Sähkö- Yht laskenta- osat järjestelmät ilman- energiat järjestelmät yksikkö vaihto Uusiutumaton energia MJ Uusiutuva energia MJ Tuotteisiin varastoitunut energia uusiutumaton raaka-aine kg uusiutuva raaka-aine kg Ilmaston lämpeneminen g CO2 -ekv Tuotteisiin varastoitunut CO2 g CO Happamoituminen g SO2 -ekv Oksidanttien muodostuminen g eteeni -ekv Asa \vert1kg sisäilmaan. Kierrätys Rakennuksen osien ja rakennusmateriaalien kierrätys on esitetty rakennusosakorteissa. Rakennuspaikka: tontti 3,7 m2/brm2, täytöt h=0,5m perustamisolosuhteet normaalit Laajuus: bruttoala 135 brm2, rakennustilavuus 410 rm3 Tilaohjelma: 5h+k, 1 kpl, yht. 121 as-m2, vapaarahoitteinen taso Suunnitteluratkaisu: rakennuksen ala 1,00 m2/brm2 anturaperustus, normaali perustamissyvyys maanvastainen alapohja, RT AP 207, k-arvo: 0,30 W/m2K;1,00 m2/brm2 runkoiset ulkoseinät, lautaverhous, RT US 602, k-arvo 0,28 W/m2K; 0,80 m2/brm2 muut ulkoseinän osat, 0,24 m2/brm2 kantava ristikko yläpohja profiilopeltikatteella, RT YP 601, k-arvo 0,18 W/m2K; 1,00 m2/br2 kolmilasiset ikkunat, k-arvo 1,75 W/m2K; 0,1/brm2 rakenteiset ulko-ovet, k-arvo 1,75 W/m2K; 0,01 kpl/brm2 kevyet peltirankaiset väliseinät asuinhuoneiden seinäpinnat maalatut tai tapetoidut ja lattioissa parketti keittiökalusteet vakiolaatuiset kylpyhuoneen seinät ja lattia laatoitetut vesikiertoinen radiaattorilämmitys, kaukolämpö vesi- ja viemärijärjestelmä tavanomainen, vedenkulutus 160 l/vrk/asukas, josta 1/3 lämmintä käyttövettä ilmanvaihtona koneellinen poisto, mitoitus SRMK D2 :n ohjearvojen mukaan, tehostettu vaihto 4 h/vrk, ei lämmöntalteenottoa sähköjärjestelmä tavanomainen, käytön aikainen sähkön kulutus sisältää vain kiinteistösähkön (ei asuntojen sähkön kulutusta)

13 Uusiutumaton energia PURKU 56 KIINT.HOITO KUNNOSSAPITO RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM MJ/brm2 Uusiutumaton raaka-aine PURKU 0 KIINT.HOITO 52 KUNNOSSAPITO 100 RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM kg/brm2 Kuva 2. Omakotitalon ympäristöseloste. Uusiutumaton energia ja uusiutumaton raaka-aine elinkaaren vaiheittain. Energiatietoihin sisältyvät energiankulutus luonnonvarojen hankinnasta asti aina käyttökohteeseen siirretyksi energiaksi saakka. Raaka-ainetiedot sisältävät vain rakennustyömaalle tai rakennettuun kohteeseen tuotavien raaka-aineiden määrät. Laskelmien tarkasteluajanjakso on 50 vuotta. 12

14 Ilmaston lämpeneminen PURKU 4500 KIINT.HOITO KUNNOSSAPITO RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM gco2-ekv/brm2 Happamoituminen PURKU 42 KIINT.HOITO 7700 KUNNOSSAPITO 600 RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM gso2-ekv/brm2 Oksidanttien muodostuminen PURKU 2 KIINT.HOITO 78 KUNNOSSAPITO 52 RAK.MATER.TUOTANTO JA RAKENTAM geteeni-ekv/brm2 Asa \vert1kg_ku3ja4 Kuva 3. Omakotitalon ympäristöseloste. Kohteen aiheuttama ilmastonlämpeneminen, happamoituminen sekä oksidanttien muodostuminen elinkaaren vaiheittain. Laskelmien tarkasteluajanjakso on. 13

15 Uusiutumaton energia SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ILMAISENERGIAT VUOTOILMANVAIHTO 5500 LVI-JÄRJESTELMÄT RAKENNUSOSAT MJ/brm2 Kuva 4. Omakotitalon ympäristöseloste. Uusiutumaton energia aiheuttajien mukaan eriteltynä. Energiatietoihin sisältyvät energiankulutus luonnonvarojen hankinnasta asti aina käyttökohteeseen siirretyksi energiaksi saakka. Laskelmien tarkasteluajanjakso on. 14

16 Ilmaston lämpeneminen SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ILMAISENERGIAT VUOTOILMANVAIHTO LVI-JÄRJESTELMÄT RAKENNUSOSAT gco2-ekv/brm2 Happamoituminen SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ILMAISENERGIAT VUOTOILMANVAIHTO 850 LVI-JÄRJESTELMÄT 3900 RAKENNUSOSAT gso2-ekv/brm2 Oksidanttien muodostuminen SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 4 ILMAISENERGIAT -7 VUOTOILMANVAIHTO 5 LVI-JÄRJESTELMÄT 22 RAKENNUSOSAT Kuva 5. Omakotitalon ympäristöseloste. Kohteen aiheuttama ilmastonlämpeneminen, happamoituminen sekä oksidanttien muodostuminen aiheuttajien mukaan eriteltynä. Laskelmien tarkasteluajanjakso on. 1 Junnila & Saari. Asuinkerrostalon rakennusteknisten rakennusosien elinkaaren ympäristökuormat. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raportti 167. Espoo s Saari & Kokkonen. Asuinkerrostalon LVI-järjestelmien aiheuttamat ympäristökuormat. Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous, Raporttiluonnos geteeni-ekv/brm2 Asa \vert1kg_ku4ja5 15

17 Asuinkerrostalon ympäristöseloste Kuten jo edellisessä luvussa, omakotitalon ympäristöselosteen yhteydessä mainittiin rakennuksen ympäristövaikutuksiin vaikuttaa rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuspaikan olosuhteet. Todettiin, että rakennuksen lämmöntuottotavalla on suuri vaikutus rakennuksen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin, erityisesti ilmaston lämpenemiseen että happamoitumiseen. Myös paikkakunnan astepäiväluku, rakennusosien määrä, vaipan lämmöneristävyys sekä ilmanvaihdon mitoitus, ilmanvaihdon käyntiajat samoin kuin sisälämpötila vaikuttavat merkittävästi rakennuksen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin. Taulussa 2 esitetään tavanomaisen suomalaisen kolmikerroksisen betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon ympäristöseloste. Laskennan kohteena oleva asuinkerrostalo vastaa ominaisuuksiltaan talonrakennuksen kustannustietojärjestelmän kolmikerroksisen asuinrakennuksen vertailutasoa. 1 Kuvissa 6 ja 7 on esitetty graafisesti asuinkerrostalon ympäristöominaisuuksia elinkaaren vaiheittain ja kuvissa 8 ja 9 aiheuttajien mukaan eriteltynä. Ympäristöselostetta ei suositella käytettäväksi suoraan kohdekohtaisena arviona, koska yksittäisten rakennuskohteiden ympäristöominaisuudet vaihtelevat voimakkaasti. 16

18 Taulu 2. Asuinkerrostalon ympäristöseloste. Laskennan kohde: Vertailukerrostalo, 3.krs Laskentayksikkö: 1 brm2 sekä päästöt Yksikkö/ Rakentaminen Kunnossa- Yht Kiinteistönhoito Yht Purku laskenta- pito vuotta tarkasteluyksikkö Uusiutumaton energia MJ Uusiutuva energia MJ Tuotteisiin varastoitunut energia uusiutumaton raaka-aine kg uusiutuva raaka-aine kg Ilmaston lämpeneminen g CO2 -ekv Tuotteisiin varastoitunut CO2 g CO Happamoituminen g SO2 -ekv Oksidanttien muodostuminen g eteeni -ekv Yksikkö/ Rakennus- LVI- Vuoto- Ilmais- Sähkö- Yht laskenta- osat järjes- ilman- energiat järjesyksikkö telmät vaihto telmät Uusiutumaton energia MJ Uusiutuva energia MJ Tuotteisiin varastoitunut energia uusiutumaton raaka-aine kg uusiutuva raaka-aine kg Ilmaston lämpeneminen g CO2 -ekv Tuotteisiin varastoitunut CO2 g CO Happamoituminen g SO2 -ekv Oksidanttien muodostuminen g eteeni -ekv sisäilmaan. Kierrätys Rakennuksen osien ja rakennusmateriaalien kierrätys on esitetty rakennusosakorteissa. Rakennuspaikka: tontti 1,46 m2/brm2, täytöt h=0,5m perustamisolosuhteet normaalit Laajuus: bruttoala 2447 brm2, rakennustilavuus 7800 rm3 Tilaohjelma: asuntoja yhteensä 1680 m2, aravataso, ilman asuntosaunoja, 28 kpl, keskipinta-ala 60,0 m2 1h+k, 5 kpl, yht. 170 m2 2h+kk, 4 kpl, yht. 180 m2 2h+k, 6 kpl, yht. 330 m2 3h+k, 8 kpl, yht. 580 m2 4h+k, 5 kpl, yht. 420 m2 yhteistilaa yhteensä 275 m2 Suunnitteluratkaisu: rakennuksen ala 0,33 m2/brm2 anturaperustus, normaali perustamissyvyys maanvastainen alapohja, RT AP 205, k-arvo: 0,26 W/m2K; 0,32 m2/brm2 väestösuoja, 0,02 m2/brm2 kantavat betoniväliseinät, RT VS 201, 0,30 m2/brm2 ontelaattavälipohjat, RT VP 501 betonisandwich-ulkoseinät, elementtitiili pinnalla, RT US 503, k-arvo 0,28 W/m2K; 0,60 m2/brm2 muut ulkoseinän osat, 0,06 m2/brm2 betoniparvekkeet teräspilareilla ontelolaattayläpohja, loiva rak. harjakatto kermikatteella, RT YP 512, k-arvo 0,17 W/m2K; 0,33 m2/br2 kolmilasiset ikkunat, k-arvo 1,75 W/m2K; 0,09 m2/brm2 ulko-ovet, k-arvo 1,75 W/m2K; 0,017 kpl/brm2 kevyet rankaiset väliseinät asuinhuoneiden seinäpinnat maalatut tai tapetoidut ja lattioissa muovimatot keittiökalusteet vakiolaatuiset kylpyhuoneen seinät ja lattia laatoitetut ei hissejä vesikiertoinen radiaattorilämmitys, kaukolämpö vesi- ja viemärijärjestelmä tavanomainen, vedenkulutus 160 l/vrk/asukas, josta 1/3 lämmintä käyttövettä ilmanvaihtona koneellinen poisto, mitoitus SRMK D2 :n ohjearvojen mukaan, tehostettu vaihto 4 h/vrk, ei lämmöntalteenottoa sähköjärjestelmä tavanomainen, käytön aikainen sähkön kulutus sisältää vain kiinteistösähkön (ei asuntojen sähkön kulutusta)

19 Uusiutumaton energia PURKU 88 KIINT.HOITO KUNNOSSAPITO RAKENTAMINEN MJ/brm2 Uusiutumaton raaka-aine PURKU 0 KIINT.HOITO 57 KUNNOSSAPITO 560 RAKENTAMINEN kg/brm2 Asa \vert3kg_ku2ja3 Kuva 6. Asuinkerrostalon ympäristöseloste. Uusiutumaton energia ja uusiutumaton raaka-aine elinkaaren vaiheittain. Energiatietoihin sisältyvät energiankulutus luonnonvarojen hankinnasta asti aina käyttökohteeseen siirretyksi energiaksi saakka. Raaka-ainetiedot sisältävät vain rakennustyömaalle tai rakennettuun kohteeseen tuotavien raaka-aineiden määrät. Laskelmien tarkasteluajanjakso on 50 vuotta. 18

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

Hirsitaloteollisuus r.y.

Hirsitaloteollisuus r.y. Hirsitaloteollisuus r.y. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä hirsitaloteollisuutta harjoittavien yritysten kesken sekä edistää tehdasvalmisteisten hirsitalojen käytön, menekin ja tuotannon

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry 2 RIL 229-2-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Urban MultiStorey -konsepti

Urban MultiStorey -konsepti 1. Rakennetyypit 1.1 Kantava ulkoseinä 420 1 2 3 4 5 6 Tekniset tiedot U-arvo 0,16 W/m 2 K Paloluokka REI 60* *) osoitetaan hiiltymämitoituksen perusteella Nro. Tarkoitus Tuote Paksuus 1 Julkisivuverhous

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Energiatodistus opas Liite Tyypillisiä olemassa olevien vanhojen rakennusten alkuperäisiä suunnitteluarvoja

Energiatodistus opas Liite Tyypillisiä olemassa olevien vanhojen rakennusten alkuperäisiä suunnitteluarvoja 1 (49) Energiatodistus opas Liite Tyypillisiä olemassa olevien vanhojen rakennusten alkuperäisiä suunnitteluarvoja 2 (49) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Rakennusmääräysten ja niitä edeltävien ohjeiden U-arvovaatimukset...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Uittoraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS

RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS RIL-Elinkaarijaosto ja Talonrakennusjaosto ja LIVI Yhteisseminaari 28 1 Teollisen vallankumouksen aallot Helsingin Sanomat 26. 2. 28 2 Energian loppukäyttö sektoreittain Suomessa

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Kiulukangas Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Paritalon E-luvun laskelma

Paritalon E-luvun laskelma Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä 10.10.2012 Tornio www.outokumpu.com FeCr-tuotteet, Outokumpu Valmistuvan laajennusinvestoinnin myötä Tornion ferrokromitehtaan tuotanto kaksinkertaistuu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 21600 Parainen. Asuntojen lukumäärä: 1

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 21600 Parainen. Asuntojen lukumäärä: 1 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erilliset pientalot (enintään 6 asuntoa) Osoite: Valoniemenkuja 5 21600 Parainen Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Asuntojen lukumäärä: 1 2012 Energiatodistus perustuu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta. Pienempi = parempi?

Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta. Pienempi = parempi? Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta Pienempi = parempi? Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Muuttuvan rakennetun ympäristön tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita.

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. PINTAMATERIAALIEN VAIKUTUS VP 00 LIITE : VÄLIPOHJARAKENTEET SAATE Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. Perinteisesti O7 päällä parhaana pinnoitusmateriaalina on pidetty

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot