JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA Kouvolan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Yleiskaavoitus ,

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tämä kaavaselostus koskee päivättyä kaavakartta-aineistoa. 1.1 Yleiskaavan tunnistetiedot Yleiskaavan nimi Yleiskaavatunnus Diaari / TELA Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutos Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaava Y8 XXXX/XX.XX.XX/201X1, XX/XX.XX.XX/201X Kaavan laadituttaja Kaavan laatija Kouvolan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala PL 32, Kuusankoski Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne puh: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilö: Arto Remes Sibeliuksenkatu 11B1, Hämeenlinna puh: , Kaavavaiheet Kaavan vireille tulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä Kaavaehdotusaineistot nähtävillä xx.xx.-xx.xx.2015 Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutoksen sekä Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaavan xx.xx Voimaantulo: xx.xx

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT YLEISKAAVAN TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI YLEISKAAVAN TARKOITUS TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET YLEISKAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Yleistä Maankäyttö Erityispiirteet ja suojelukohteet SUUNNITTELUTILANNE YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET KAAVAN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Hallinnollinen käsittely Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERIAATTEET YLEISET LÄHTÖKOHDAT RANTAYLEISKAAVAN JA RANTAYLEISKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET Jaalan kunnan kirjaamat muutostarpeet Kouvolan kaupungin kirjaamat muutostarpeet VOIMASSA OLEVAN JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN TAVOITTEET Yleiset lähtökohdat Päätöksenteon helpottamisen tavoite Maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoite Yleisten tarpeiden huomioimisen tavoite VOIMASSA OLEVAN JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MITOITUSMENETELMÄ Mitoitusperusteet, osa-aluejako Loma-asutuksen lopullisen mitoituksen laskeminen MUUTOSTARPEIDEN TUTKIMINEN MUUTOSTARPEIDEN JA -EDELLYTYSTEN TUTKIMINEN JAALAN ITÄOSAN RANTAYLEISKAAVASSA MUUTOSTARPEIDEN JA -EDELLYTYSTEN TUTKIMINEN JAALAN ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVASSA RANTAYLEISKAAVAMUUTOKSIEN JA RANTAOSAYLEISKAAVAN KUVAUS KAAVARATKAISUN KUVAUS JA ALUEVARAUKSET Rakentamisalueet Muut alueet Erityispiirteet ja suojelukohteet YLEISKAAVARATKAISUN KUVAUS KOHTEITTAIN Itäosa Etelä- ja länsiosa VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN Natura verkoston kohteet VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN VAIKUTUKSET TALOUTEEN SOSIAALISET VAIKUTUKSET

4 9. TOTEUTTAMINEN OIKEUSVAIKUTUKSET TOTEUTTAMINEN...53 Liitteet 1. Tutkittavat muutoskohteet -yhteenvetokartta 2. Jaalan Itäosan rantayleiskaavan tutkittavat muutoskohteet (taulukko) 3. Jaalan Etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan tutkittavat muutoskohteet (taulukko) 4. Otteet voimassa olevasta Jaalan itäosan rantayleiskaavasta 5. Otteet voimassa olevasta Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavasta 6. Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) 7. Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) 8. Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys Aittosaaren luontoselvityksen täydennys ( ) 10. Jaalan kunnan itäosan rantayleiskaavan mitoitusvyöhykkeet 11. Jaalan kunnan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan mitoitusvyöhykkeet Kaava-asiakirjat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Itäosan kaavaehdotuskartta, Karttalehdet 1-28 (MK 1:10000) Etelä- ja länsiosan kaavaehdotuskartta 1:10000, Karttalehdet 1-21(MK 1:10000) Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset 4

5 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueet sijaitsevat entisen Jaalan kunnan ranta-alueilla. Tutkittavia voimassa olevien rantayleiskaavojen muutostarvekohteita on yhteensä 119 kpl. Tutkittava kohde on yleensä yksittäinen alue (esim. rakennuspaikka), mutta kohteeseen saattaa kuulua myös useita eri alueita. Suunnittelualueeseen kuuluu myös kumoutunut osa-alue Jaalan kunnan itäosan rantayleiskaavasta, joka sijaitsee Sonnanjärven Pajulahdenniemessä sekä yleiskaavoittamaton Niskajärven Riihiniemen osa-alue. Kohteiden sijainti on kuvattu karttaliitteessä Yleiskaavan tarkoitus Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Rantayleiskaavojen muutostyössä on tarkoitus tutkia Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä Kouvolan kaupungille ennen kaavaprosessia ja kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa toimitetut muutosesitykset. Lisäksi tutkitaan Kouvolan kaupungin kaavaprosessin aikana havaitsemat kaavojen virheet / muutostarpeet. Sonnanjärven Pajulahdenniemen Pajulan tilan alue on tarkoitus kaavoittaa virkistysalueeksi. Muutostarpeet voidaan jakaa seuraavasti: Lainvoimaisten poikkeamispäätösten (Jaalan kunnanhallitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) päivitys yleiskaavakarttoihin - mm. käyttötarkoituksen muutoksia (RA > AO) Jaalan kunnan kirjaamien virheiden tutkiminen ja korjaaminen - yleiskaavoista puuttuu olemassa olevia rakennuspaikkoja, rakennuspaikalla väärä aluevarausmerkintä (käyttötarkoitus) Alueelle laadittujen ja voimaan tulleiden ranta-asemakaavojen päivitys yleiskaavakarttoihin Maanomistajien oikaisuvaatimukset / muutosesitykset mm. - yleiskaavasta virheellisesti puuttuvat olemassa olevat rakennuspaikat lisättävä kaavaan - uusien rakennuspaikkojen siirto- ja osoittamisvaatimuksia - lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennuspaikaksi Kaavatekniset muutostarpeet - kiinteistöraja-aineistojen täsmentyminen - kaavan vastaisten kiinteistötoimitusten huomioiminen Uuden rantaosayleiskaavan laatiminen: KHO:n päätöksen (Itäosan ryk) huomioiminen - Sonnanjärven Pajulan tilan kumoutunut kaavanosa Niskajärven Riihiniemeen (kh ) laadittu ranta-asemakaava Rantayleiskaavojen muutoksissa tukeudutaan mahdollisuuksien mukaan voimassa olevien kaavojen selvitysaineistoihin. Voimassa olevien kaavojen maankäyttöä merkittävästi muuttavien muutostarvekohteiden alueille laaditaan uusi luontoselvitys. 5

6 2 TIIVISTELMÄ Kaavojen muutoksissa noudatetaan soveltuvilta osin voimassa olevien yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä kuvaus-, merkintä- ja määräystekniikkaa. Yleiskaavojen muutokset laaditaan voimassa olevien rantayleiskaavojen mittakaavassa 1: Kaavaprosessin vaiheet 2010 Rantayleiskaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan Kouvolan kaupungin aloitteesta Asiasta on tiedotettu Kouvolan kaupungin kaavoituskatsauksessa Vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ja 31 ) Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta päätti kaavan vireille panosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta Kaavan vireille tulosta kuuluttaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta tiedottaminen (MRL 62-64, MRA 30 ) OAS pidettiin yleisesti nähtävillä. Maanomistajille tiedotettiin asiasta kirjeitse. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausuntonsa antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Kymenlaakson museo ja Museovirasto. Yhteenveto lausunnoista on esitetty selostuksen kohdassa Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta päätti kaavaluonnosaineistojen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos ja muut valmisteluvaiheen aineistot pidettiin yleisesti nähtävillä. XX.X.2015 XX x.x.-x.x.2015 Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausuntonsa antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Kymenlaakson museo, Museovirasto ja Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta sekä maaseutulautakunta. Yhteenveto lausunnoista on esitetty selostuksen kohdassa Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. Nähtävillä olon aikana ja edelleen kaavaehdotuksen valmisteluvaiheen aikana kaavaluonnoksista jätettiin yhteensä n. 20 mielipidettä. Mielipiteisiin ja lausuntoihin on laadittu vastineet. Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotusvaiheen aineistot pidetään yleisesti nähtävillä (30 vrk). Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 2.2 Yleiskaavan keskeinen sisältö Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutoksella on tutkittu Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä maanomistajien Kouvolan kaupungille myöhemmin esittämät ja Kouvolan kaupungin havaitsemat muutostarpeet. Rantayleiskaavojen muutoksessa on huomioitu pääosa Jaalan kunnan kirjaamista tehtyihin päätöksiin tai havaittuihin virheisiin perustuvista muutostarpeista. Myös Kouvolan kaupungin havaitsemat virheet / muutostarpeet on huomioitu kaavamuutoksen yhteydessä. Esim. kaikki tiedossa olevat lainvoimaiset ranta-asemakaavat on kuvattu rantayleiskaavakartoilla ranta-asemakaavojen kaavaratkaisun mukaisesti. Maanomistajien esittämät muutostarpeet on tutkittu noudattaen lähtökohtaisesti voimassa olevien rantayleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita. Tutkituista 119 muutostarvekohteesta 89 on johtanut kaavamuutokseen. 30 tapauksessa kaavamuutokseen ei ole ollut tarvetta tai kaavamuutos ei ole ollut kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaan mahdollinen. 6

7 Sonnanjärven Pajulahdenniemen rantaosayleiskaavassa on huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden aiemman rantayleiskaavan kumoamispäätös, ja alue on osoitettu rantaosayleiskaavassa virkistysalueeksi (V). Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaava perustuu alueelle laadittuun ranta-asemakaavaan. 2.3 Yleiskaavan toteuttaminen Rantayleiskaavojen muutosten mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman, lukuun ottamatta ranta-asemakaavojen alueita, joilla yksityiskohtaisempi ranta-asemakaava ohjaa rakentamista. Osa kaavan muutoskohteiden mukaisesta rakentamisesta on myös jo toteutunut perustuen mm. Jaalan kunnan ja ympäristöhallinnon tekemiin lainvoimisiin päätöksiin. Kaavan rakentamisalueet toteutuvat maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien määräämän järjestyksen ja aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleistä Suunnittelualueen rakentaminen on pääosin tyypillistä haja-asutusseudun rantarakentamista. Rannat ovat pääosin maa- ja metsätalous sekä loma-asutuskäytössä. Rantamaisemiin vaikuttavat myös maanviljelyn kulttuurimaisemat tilakeskuksineen. Eräillä alueilla, erityisesti suurimmilla järvillä (Vuohijärvi ja Niskajärvi) on muodostunut varsin tehokkaan lomarakentamisen alueita. Karijärvi ja muutamat sen lähiympäristön pienemmistä järvistä ovat myös osittain erittäin tiheästi rakennettuja. Paikoin erityisesti kylien läheisille rantaalueille on muodostunut myös vakituisen asuinrakentamisen alueita. Tutkittavien muutoskohteiden sijainti on esitetty liitteessä Maankäyttö Asuin- ja lomarakentaminen Suunnittelualueeseen kuuluville ranta-alueille on yleisesti muodostunut tai voimassa olevissa rantayleiskaavoissa on osoitettu lähinnä tavanomaista loma-asutusta. Kaavamuutoskohteisiin kuuluu kuitenkin varsin paljon yksittäisiä rakennuspaikkoja, joiden käyttötarkoitus on muutettu Jaalan kunnan päätöksellä asuinrakennuspaikaksi. Paikoin lähinnä kylien läheisille ranta-alueille on muodostunut myös useamman asuinrakennuspaikan ryhmiä. Pyhäjärven Sammallahden pohjoisrannalla sijaitsevalle Etelä- ja länsiosan rantayleiskaavassa selvitysalueeksi osoitetulle alueelle on muodostunut kylämäisen asuinrakentamisen alue. Suunnittelualueeseen kuuluu myös yksittäisten maatilojen talouskeskusten alueita. Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueen rakennuspaikkojen vesihuolto hoidetaan pääasiassa kiinteistökohtaisesti omin talousvesikaivoin ja jätevesien käsittelyjärjestelmin. Alueella toimii myös Kouvolan Vesi Oy, jonka myymästä vedestä ja laskuttamasta jätevedestä noin viisi prosenttia käytetään toimialueen vesiosuuskunnissa (www.kouvolanvesi.fi). Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä toimivat seuraavat yhteisesti toteutetut vesihuoltopalvelut: 7

8 - Verlan kyläalue on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta (kohde 139). - Okankylän vesihuolto-osuuskunnalla on vesi- ja viemäriverkosto (kohde 30). - Iso-Kamposen eteläpuolella toimii Selänpään vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto. - Huhdasjärven vesiosuuskunnalla on vesi- ja viemäriverkosto (kohde 32). - Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan verkosto on valmistunut Siikavan kylälle Runkolinjan päät ovat: Rouvinoja, Siikavan tien alue ja Aurantola (kohde 105). Myös Pyhäjärven Suolalahden ympäristön alueelle on valmisteltu Lintukymin vesihuoltoosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoa (kohde 139). - Pyhäjärven länsiosissa toimii Veskansan vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto (kohteet 112, 117 ja 132). Lähde: Kouvolan kaupungin vesihuoltoverkostot ja vesiosuuskuntien toiminta-alueet Matkailupalvelut Kokonaisuutena suunnittelualueen matkailupalvelut ovat verrattain vähäiset. Näistä merkittävimmät matkailupalvelut ovat vuokramökkejä, RM-alueita Niskajärven Riihiniemessä sekä Aurantolan Kestikartano Karijärven rannalla. Virkistys Sonnanjärven Pajulahdenniemen aluetta käytetään yleisenä virkistysalueena. Muutoin suunnittelualueen rantojen virkistyskäyttö on lähinnä jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista rannoilla ja vesillä. Joissakin ranta-asemakaavoissa on osoitettu lähinnä kaava-alueiden sisäistä käyttöä palvelevia virkistysalueita. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet Jaalan itäosan rantayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat pääosin seuraavien vesistöjen ranta-alueilla: Vuohijärvi, Iso-Lahnajärvi, Huhdasjärvi, Niskajärvi, Suolajärvi, Johdasjärvi, Iso-Ruhmas, Iso-Kortejärvi, Sonnanjärvi, Jukajärvi ja Lintukymi. Lisäksi yksittäisiä kohteita sijaitsee muilla vesistöillä. Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat pääosin seuraavien vesistöjen ranta-alueilla: Karijärvi, Kaajärvi, Ruokojärvi, Rautjärvi, Kuoppalammet, Iso- Ruhmas ja Pyhäjärvi. Lisäksi yksittäisiä kohteita sijaitsee muilla vesistöillä. Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella kolmeen luokkaan. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (Ilk): Iso-Ruhmaksen eteläpuolella sijaitseva Ruhmaanharjun pohjavesialue ( ), jonka muodostumisalueella sijaitsee kaavan muutoskohde 54. Suunnittelualueella sijaitsee myös yksi vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (II-lk): Kouvolan pohjoisosan harjualueella sijaitseva Isoharjun pohjavesialue ( ), jonka alueella sijaitsee osittain kaavan muutoskohde 121. Muut pohjavesialueet (III-lk) ovat pienempialaisia ja merkitykseltään vähempiarvoisia alueita, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii usein vielä lisätutkimuksia. Suunnittelualueen pohjavesialueilla on jo tehty luokituksia tarkentavia tutkimuksia, joiden myötä mm. kaksi vielä luonnosvaiheessa suunnittelualueelle sijoittunutta III-luokan pohjavesialuetta on todettu tutkimuksissa soveltumattomaksi yleiseen vedenhankintaan ja alueet on poistettu luokituksesta kokonaan. 8

9 3.1.3 Erityispiirteet ja suojelukohteet Muinaismuistokohteet Kohteen 32 alueella sijaitsee osin Huhdasjärven Mäenkylän (Tienari) kiinteä muinaisjäännös; kylänpaikka, jonka ajoitusta ei ole määritelty. Kohteen 65 alueella sijaitsee Huhdasjärven Sorsalahden pohjoispuolinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös; työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut. Kohteen 125 alueella Sammallahdessa on voimassa olevassa Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavassa osoitettu sm-kohde (ks. liite 5). Kohdetta ei kuitenkaan ole Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä eikä sitä siten merkitä kaavamuutokseen. Kohteen 138 alueella Kaajärven ja Karijärven välisellä kannaksella on myös merkitty voimassa olevassa rantayleiskaavassa sm-kohde (ks. liite 5). Kohdetta ei kuitenkaan ole Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä eikä sitä siten merkitä kaavamuutokseen. Lähde: Museoviraston muinaisjäännösrekisteri, Museoviraston lausunto Luonnonsuojelualueet ja Natura verkostoon kuuluvat alueet Jaalan rantayleiskaavojen tutkittavien muutoskohteiden alueella tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee seuraavat Natura verkostoon kuuluvat alueet: 1. Niskajärven Natura alue (FI ), Lehtisensaaren lounaisosassa sijaitseva vanhan lehtipuumetsän alue. Alue on myös yksityistä luonnonsuojelualuetta. Muutoskohde 63/1. 2. Pyhäjärven Natura alue (FI ), kohde käsittää Pyhäjärveen laskevan Lintukymin ja erillisiä matalia järvenlahtia, kuten Suolalahti. Kohde kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Muutoskohteet 25, 43 ja Kuijärvi-Sonnasen Natura alue (FI ), isompien järvien lisäksi pieniä järviä, harjumuodostumia ja niihin liittyviä pieniä suppalampia. Sorvalammen-Kelesjärven- (Saarijärven) harjun alue kuuluu myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Muutoskohde (itäosa) 2. (etelä- ja länsiosa) 9

10 3. (etelä- ja länsiosa) Kuvat. Otteet suunnittelualueelle sijoittuvista Natura verkostoon kuuluvista alueista (www.paikkatietoikkuna.fi). Muut arvokkaat luontokohteet Jaalan itäosan rantayleiskaava-alueen luontoselvitys (Teppo Häyhä 2001) - Kaavamuutoskohde 32: ma-merkintä; Tokehenmäki (Kalliomäki, maisema), lu-kohde; Pikjärven neva (pieni rantaneva) Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava-alueen luontoselvitys (Teppo Häyhä 2003) - Kaavamuutoskohde 147/1 ma-1- merkinnät; Peltosaari (Maisema, luonnonmetsä), Ansalahden niemen kärki (Maisema) - Kaavamuutoskohde 147/2 lu- merkinnät; Vääräjärven kalliot (Metsälain luontotyyppikohde), Kirveslampi (Pienvesi, linnusto) Rantayleiskaavojen muutosta varten laaditut luontoselvitykset: Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) sekä Aittosaaren (kohde 51) luontoselvityksen täydennys Kohde 51: Puustoltaan varsin luonnontilainen saari. Arvokkaat rannanosat kallioalueita ja runsaslahopuustoisia alueita. - Kohde 112: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka (Kaavaehdotuksen RA- ja M- aluevarauksien rajalla) lähipuineen tulee säästää hakkuilta ja rakentamiselta. Lisäksi suurin osa kaavaehdotuksen RA- alueesta on karukkokalliota ja louhikkoa, joka on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, mutta niitä ei ole arvioitu uhanalaisiksi luontotyypeiksi. - Kohde 121: Pitkä Kuoppalammen pohjoisranta on isovarpurämettä, joka on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Ko. rämeen pinta-ala on pieni ja edustavuus huono, joten kohde sopii luontoarvojensa puolesta melko hyvin rakentamiseen. Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) - Saaressa kasvaa kaksi huomattavan suurta ja komeaa maisemamäntyä, joista toinen saaren keskiosassa ja toinen eteläosassa. Saaressa ei havaittu sellaisia merkittäviä luontoarvoja, joilla olisi vaikutusta sen maankäyttöön. Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys 2014 ( ) - Lehtisaaressa on luonnonsuojelualueen ulkopuolella runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, jotka täyttävät METSO-valintakriteerit lahopuun määrässä ja ne kuuluvat luokkaan I: Lehtomaisen ja tuoreen kankaan varttuneet tai uudistusikäiset metsät. Kohteet on syytä merkitä kaavaan SLmerkinnällä. Luontoselvitykset ovat kaavaselostuksen liitteinä

11 Maisema-alueet Kohde 115 Pyhäjärven rannalla on osa valtakunnallisesti arvokasta Jaalan kirkonkylän maisema-aluetta. Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maaseudun maisema-alueille on tehty päivitysinventointi vuosina (Loppuraportti , Kymenlaakson liitto). Suunnittelualueelle on ehdotettu inventoinnissa rajattavan yksi uusi maakunnallisesti arvokas maisemaaluekohde: Iso-Ruhmaksen pohjoisosan Siikava. Rajaus koskee kaavan muutoskohdetta 63/4. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet Kymenlaakson kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja kohteiden inventointi on suoritettu vuonna 1992 Kymenlaakson seutukaavaliiton toimesta. (Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisu A:26, 1992) - Aurantola (kohde 105), nykyisin kestikartanona toimiva alue rakennuksineen. Pihapiirissä on kivinen viljamakasiini 1800-luvulta. Päärakennus lienee vanha rautatieasemarakennus, joka siirrettiin paikalle 1900-luvun alussa. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yleispiirteisesti kaikkea maankäytön suunnittelua ja osaltaan ne tukevat sekä edistävät Maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön tavoitteiden saavuttamista. Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennuskulttuuriympäristön osalta alkaen. Ympäristöministeriössä on toteutettu vuosina valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnit maakunnittain. Inventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös, joka toimii jatkossa maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana inventointina arvokkaiden maisema-alueiden osalta. 11

12 Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistama (KHO:n päätös ) Kymenlaakson maakuntakaava (Taajamat ja niiden ympäristö) on korvannut osittain Kymenlaakson kokonaisseutukaavan. Kymenlaakson maakuntakaava (Taajamat ja niiden ympäristö) on voimassa osalla suunnittelualuetta. Kuva: ote Kymenlaakson maakuntakaavasta, Taajamat ja niiden ympäristöt Muilta osin suunnittelualueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava (Maaseutu ja luonto), joka on ympäristöministeriön vahvistama

13 Kuva: ote Kymenlaakson maakuntakaavasta, Maaseutu ja luonto Suunnittelualueelle tai sen välittömään ympäristöön kohdistuu seuraavia maakuntakaavamerkintöjä: Muutos- Maakuntakaavan sisältö kohde nro 9 Martinniemi; Virkistysalue V 14 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Sonnanjoki) 15 Iso Ruhmaksen kallioalue (1583); Arvokas geologinen muodostuma ge Haravaniemenvuoren puolustusvarustukset (589) 17 Taninniemi (1524); Arvokas geologinen muodostuma ge Ylimaakunnallinen melontareitti (Suolajärvi- Iso-Kamponen) 19 Iso-Ruhmaan kallioalueet (1395) Maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilunohjaamistarvetta MU 20 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjoki) 24 Jaalanlahti, Kyrönlahti ja Lintukymi (1235); Luonnonsuojelualue SL Pyhäjärvi 1 (1149); Natura 2000-verkostoon kuuluva nat Ylimaakunnallinen melontareitti (Lintukymi ) 25 Taninniemi (1524); Arvokas geologinen muodostuma ge Jaalanlahti, Kyrönlahti ja Lintukymi (1235); Luonnonsuojelualue SL Pyhäjärvi 1 (1149); Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue nat 13

14 Ylimaakunnallinen melontareitti (Lintukymi-Sonnanjoki ) 26 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Jukajärvi) 30 Siikakosken ranta-alueet (1397); Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta MU, Siikakosken puolustusvarustukset (594), Vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue, Ylimaakunnallinen melontareitti (Siikakoski) 32 Variksen kaupunki (1059); Merkittävä vähintään maakunnallinen rakennetun ympäristön kohde 33 Iso-Ruhmaan kallioalueet (1395) Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta MU 36 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Jukajärvi) 37 Ylimaakunnallinen melontareitti (Iso-Kamponen - Lintukymi ) 40 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjoki) 41 Verla (182); Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä 44 Ylimaakunnallinen melontareitti (Iso-Kamponen - Lintukymi ) 45, 50 Maa- ja metsätalousvaltainen alue M 51/1 Haikansaaren Aittosaaren retkeily- ja ulkoilualue VR (1359) 54 Taajamatoimintojen alue, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (A/s), Tärkeä pohjavesialue 63/1 Niskajärven (1126) Natura verkostoon kuuluva alue nat, Luonnonsuojelualue (SL 1237) 105 Aurantola (107); Matkailukohde RM 112 Veneväylä, Heinola-Kuusankoski kanava, Ylimaakunnallinen melontareitti 115 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY, Jaalan kirkonkylä; Kulttuuri-ympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä ma/m 117 Kimolan kanava (161); Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ma, Veneväylä, Heinola-Kuusankoski kanava, Ylimaakunnallinen melontareitti 120, 136 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY 126 Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, Maa- ja metsätalousvaltainen alue M, Venesatama, Luonnonsuojelualue SL 132 Kimolan kanava (161); Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ma/m 139 Pyhäjärven (1125) Natura verkostoon kuuluva alue nat, Luonnonsuojelualue (SL 1235) Yleiskaava Kaavan muutosalueilla on voimassa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Sonnanjärven Pajulan tilan kumoutuneella kaavanosalla ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Niskajärven Riihiniemen osa-alueella ei myöskään ole lainvoimaista yleiskaavaa. Otteet voimassa olevista rantayleiskaavoista kaavojen muutosalueiden osalta on liitteenä 4 ja 5. Ranta-asemakaavat Rantayleiskaavojen tutkittavien muutostarvekohteiden alueilla on voimassa seuraavia ranta-asemakaavoja: ITÄOSA - Kukkomäen eteläosan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Tuomaankallion tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Impivaaran tilojen ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) 14

15 - Siikaniemen tilan ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) - Salonsaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (kv ) - Riihiniemen ranta-asemakaava (kh ) - Urpasen, Sulkavan ja Otsolan tilojen ranta-asemakaava (kh ) - Saarelan tilan RN:o 6:210 ranta-asemakaavan muutos (kv ) - Metsä-Heikkilän ranta-asemakaava (kv ) - Vuohijärven Santalahti, Huimalan tilan rantakaava - Huhdasjärven Sorsanlahti, Kokkolan ym. tilojen ranta-asemakaavan muutos - Mäntylän tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 1024) - Suolajärven rantakaava (Kymen lääninhallitus N:o 4289) ETELÄ- JA LÄNSIOSA - Palolammen ranta-asemakaava ja Kallioniemen ranta-asemakaavan muutos (kv , voimaantulo ) - Aurantolan tilan ranta-asemakaavan muutos (tekla ) - Keltaportin tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Koukkaniemen tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Marilan tilan ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) - Silonsaaren ranta-asemakaava (kv ) - Rajajärven ym. tilojen rantakaava muutos/honkasaaren rantakaava (kv , - - Kymen lääninhallitus N:o 1013) - Herransaaren tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 4071) - Mattilan tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 4391) - Rautjärven Palvaanniemi, Keskimaan tilan rantakaava Rakennusjärjestys Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä Pohjakartta Rantayleiskaavan muutos laaditaan numeeriselle maastotietokannalle, rajaelementtinä on numeerinen kiinteistörajakartta (NKRK). Muut olemassa olevat selvitykset ja suunnitteluaineisto - Voimassa olevien yleiskaavojen selvitysaineistot (Itäosan luontoselvitys; Teppo Häyhä , Etelä- ja länsiosan luontoselvitys; Teppo Häyhä ) - Jaalan arkeologinen inventointi, J. Seppä Kouvolan luoteisosan (ent. Jaala) arkeologinen inventointi 2010, T. Mökkönen. - Museoviraston muinaisjäännösrekisteri Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliitto Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelma, Kymenlaakson liitto Maakuntakaavojen inventoinnit - Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisemaalueiden päivitysinventointi Loppuraportti Kymenlaakson liitto. - Maanomistus-, rakennus- ja rakennuslupatiedot - Maanmittauslaitoksen maastotietokanta- ja kiinteistöraja-aineisto - Jaalan kunnan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen poikkeamispäätökset - Osasta suunnittelualuetta on laadittu aiemmin maisema- ja luontoselvitys Kouvolan seudun kuntayhtymän toimesta. 15

16 Laadittavat selvitykset - Emätilaselvityksen tarkistaminen / laatiminen tarvittavien muutoskohteiden osalta (Ympäristönsuunnittelu Oy) - Luontoselvitykset (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy) Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) Aittosaaren luontoselvityksen täydennys ( ) Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys 2014 ( ) Luontoselvitykset ovat selostuksen liitteinä YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Kaavan tarve Entisen Jaalan kunnan ranta-alueille laadituissa rantayleiskaavoissa on tullut esille erilaisia tarkistustarpeita. Tarkistettavat kohteet perustuvat osaltaan Jaalan kunnan aikaisiin lainvoimaisiin päätöksiin sekä aikanaan Jaalan kunnan ja myöhemmin Kouvolan kaupungin kaavoissa havaitsemiin virheisiin / muutostarpeisiin tai maanomistajien muutosesityksiin. Havaittuja muutostarpeita ja maanomistajien muutosesityksiä on tullut edelleen lisää kaavan valmisteluvaiheessa. Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen osa-alueilla ei ole voimassa olevaa rantayleiskaavaa, joten näiden alueiden rantayleiskaavoitus on tarkoituksenmukaista yhdistää kaavamuutosten laatimiseen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Rantayleiskaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan Kouvolan kaupungin aloitteesta Tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta ( 188). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoituksen osallisia ovat alueiden maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). 1. Maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa 2. Viranomaiset, kaupungin hallintokunnat - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) - Kymenlaakson liitto - Museovirasto - Kymenlaakson maakuntamuseo - Kymenlaakson pelastuslaitos/pohjoinen toimialue - Kouvolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä maaseutulautakunta 3. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (ei kattava luettelo) - Kylätoimikunnat - Vaikutusalueen osakaskunnat - Mahdolliset muut paikallisella tai maakunnan tasolla toimivat yhteisöt 16

17 4.3.2 Vireille tulo Yleiskaavan valmistelusta on tiedotettu kaavoituskatsauksen yhteydessä Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Pohjois- Kymenlaakso -lehdessä (MRL ja MRA 30 ) Hallinnollinen käsittely Tekninen lautakunta päätti vireillepanosta ja OAS:n nähtäville laittamisesta Tekninen lautakunta päätti kaavaluonnosaineiston nähtäville laittamisesta xx.xx.2015 xx Tekninen lautakunta päättää kaavaehdotusaineistojen nähtäville laittamisesta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Kaava-alueen ja välittömän vaikutusalueen maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Kaavan valmisteluvaiheen materiaali on julkisesti nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalolla virallisella ilmoitustaululla, yleiskaavoitusyksikössä sekä internet-sivuilla Palaute otetaan huomioon kaavasuunnittelussa siltä osin kuin se on kaavan laajuus, merkitys ja tavoitteet huomioiden tarkoituksenmukaista. Ajankohta Suunnitteluvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaavaluonnos nähtävillä, osallisilla mahdollisuus jättää mielipide. Kaavaluonnoksesta jätettiin n. 20 osallisten mielipidettä. Mielipiteisiin on laadittu vastineet. xx.x.- xx.x.2015 Kaavaehdotus nähtävillä, osallisilla mahdollisuus jättää muistutus Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Viranomaisneuvottelu MRL 66, MRA 26 ja Viranomaisten lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY) ei ollut huomautettavaa. - Kymenlaakson museo piti tärkeänä, että kunkin alueen tarkistuksissa ja muutoksissa huomioidaan olemassa oleva rakennuskanta ja arvioidaan kulttuurihistorialliset ja -maisemalliset merkitykset. Tämä saattaa asettaa tarpeita rakennuskannan tarkempiin inventointeihin ja arviointeihin niiden kulttuurihistoriallisesta merkityksestä. - Museovirasto ottaa kantaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjen yksittäisten muutosalueiden arkeologisiin selvitystarpeisiin siinä vaiheessa, kun käytettävissä on havainnollisempaa tietoa maankäytön muutoskohteista, joihin osoitetaan uutta rakentamista Viranomaisten lausunnot kaavaluonnosvaiheen aineistosta: Kaakkois-Suomen ELY-keskus - M-alueelle sallittava saunarakennus on syytä aina merkitä kaavakarttaan erillisen saunarakennuksen sa-merkinnällä ja tämä on käytävä ilmi yksiselitteisesti kaavamääräyksestä. Sa-merkintä on syytä olla mainittuna M-merkintään kuuluvassa kaavamääräyksessä. - Niillä kaavoitettavilla alueilla, joille osoitetaan uutta/siirrettyä rakentamista, on syytä tehdä luontoselvitys tai päivittää vanha. Nykyiset luontoselvitykset ovat osittain vanhentuneita. - Pohjavesialueiden luokituksessa ja merkitsemisessä on siirrytty järjes- 17

18 telmään, jossa PV-3 -alueita ei enää luokitella Kymenlaakson alueella eikä niitä merkitä kaavakarttaan. Kymenlaakson museo - Muutokset eivät kohdistu rakennettuihin kulttuuriympäristöihin muuta kuin Aurantolan kohdalla. Tämä on asiallisesti merkitty /s- merkinnällä. Museovirasto - Kaavamuutosalueilta, joihin osoitetaan uusia rakennuspaikkoja, ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä kaavan toteuttamiselle ole muinaismuistolain (295/1963) asettamaa estettä. - Itäosan rantayleiskaavan muutoskohteessa 32 on ranta-asema-kaavassa osoitettu toteutumaton loma-asunnon rakennuspaikka Huhdasjärven kiinteän muinaisjäännöksen alueelle. Rakentaminen tulisi osoittaa kyseisen muinaisjäännösalueen ulkopuolelle. Mikäli korvaavaa rakennuspaikkaa ei löydy, rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää riittäviä arkeologisia tutkimuksia. Muinaisjäännösaluetta koskevaa kaavamääräystä tulee täydentää. - Kohteissa 125 ja 138 ei ole muinaisjäännösrekisterin mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä niitä siten merkitä kaavaan. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaavaluonnoksesta tulisi tarkistaa muutamia yksittäisiä kaavamääräyksiä muiden rantayleiskaavojen ja rakennusjärjestyksen määräysten kanssa yhteneviksi. - Rakennuspaikan koko, rakennusten yhteislukumäärä ja rakennusten/ saunojen etäisyys vesirajasta tulee määritellä yhteneväisiksi rakennusjärjestyksen ja muiden rantayleiskaavojen määräysten kanssa. - Alimman lattiatason korkeusasema tulisi määritellä kerran 100 vuodessa toistuvan ylimmän tulvaveden (HW 1/100) yläpuolelle lisättynä puolen metrin (0.5 m) lisäkorkeudella. - Kaavamääräyksiin tulee lisätä määräys vesikäymälän rakentamiskiellosta saariin uusien rakennuspaikkojen osalta. Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta - Maaseutulautakunta painottaa vakituisen asumisen tonttien lisäämistä ranta-alueilla erityisesti silloin kun kaikki kunnallistekniset valmiudet ja muu infrastruktuuri on olemassa tai järjestettävissä. Kuntapalvelujen järjestäminen Kouvolan kaupungin sisällä ei voi olla kynnyskysymys eikä taloudellisesti ylivoimainen tehtävä. Nykyisen kylärakenteen tukeminen/tiivistäminen on kannatettavaa. xx.x.- xx.x.2015 Viranomaisten lausunnot kaavaehdotusvaiheen aineistosta. 5. TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERIAATTEET 5.1 Yleiset lähtökohdat Kaavojen muutoksissa noudatetaan soveltuvilta osin voimassa olevien yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä kuvaus-, merkintä- ja määräystekniikkaa. Yleiskaavojen muutokset laaditaan voimassa olevien rantayleiskaavojen mittakaavassa 1: Kaavamuutokset piirretään käyttäen ajantasaista kiinteistöraja-aineistoa. Kaavamuutosalueeseen otetaan mukaan tarvittaessa piirrosteknisistä syistä koko kortteli tai muu tarkoituksen mukainen kokonaisuus, vaikka varsinainen muutoskohde olisi suppeampi. Näin saadaan huomioitua tarkentuneet kiinteistörajat ja mm. aluevarausten tarkoituksen mukainen kohdistuminen. 18

19 5.2 Rantayleiskaavan ja rantayleiskaavamuutoksen tavoitteet Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Rantayleiskaavojen muutostyössä tutkitaan Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä Kouvolan kaupungille ennen kaavaprosessia ja kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa toimitetut muutosesitykset. Lisäksi tutkitaan Kouvolan kaupungin kaavaprosessin aikana havaitsemat kaavojen virheet / muutostarpeet. Rantayleiskaavamuutoksien tavoitteena on päivittää voimassa olevat rantayleiskaavat huomioiden lainvoimaiset poikkeamispäätökset (Jaalan kunnanhallitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) sekä Jaalan kunnan ja Kouvolan kaupungin havaitsemat virheet / muutostarpeet. Poikkeamispäätökset ovat mm. lomarakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutoksia asuinrakennuspaikoiksi. Rantayleiskaavalla ja sen muutoksella huomioidaan myös alueelle laaditut ja voimaan tulleet ranta-asemakaavat. Laaditut ranta-asemakaavat huomioidaan sellaisenaan ja täydennetään mahdollisesti edelleen niihin myönnetyt poikkeamiset. Maanomistajien muutosesitykset tutkitaan tapauskohtaisesti noudattaen lähtökohtaisesti voimassa olevien rantayleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteista. Sonnanjärven Pajulahdenniemen Pajulan tilan alue on tarkoitus kaavoittaa virkistysalueeksi KHO:n ko. aluetta koskeva rantayleiskaava kumoamispäätös huomioiden. Niskajärven Riihiniemen osalta tavoitteena on laajentaa yleiskaavaa alueelle laaditun rantaasemakaavan kaavaratkaisun mukaisesti Jaalan kunnan kirjaamat muutostarpeet Tutkittavaksi esitetyt muutostarpeet Jaalan Itäosan rantayleiskaavassa NRO KTUNNUS TUTKITTAVA MUUTOSTARVE PÄÄTÖS ja PERUSTELU RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseen RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan 19 Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseen Havaittu virhe, kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Olevan AO-tontin lisääminen Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymä rantayleiskaavaan län rakentamiseen RA>AO Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Kh myöntänyt poikkeamisluvan, RA>AO Kouvolan kaupungin havaitsema virhe RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO, kerrosalan lisäys 59 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Tontin laajentaminen Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA >AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Kerrosalan ylitys Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, RA-tontille lisärak.oikeutta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan

20 RA>AO Kh jättänyt asian pöydälle 25/ vanhaa RA:ta puuttuu kaavasta, 1 RA rakent. Helena ja Tapani Taavilan oikaisuvaatimus / vanha RA-tontti puuttuu kaavasta (Suolajärvi) Helena ja Tapani Taavilan oikaisuvaatimus Oikeuden päätöksen huomioiminen KHO:n päätös (Sonnanjärven Pajulan tila) Olevan AO-tontin lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Olevan AM-alueen lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe, mielipide Olevan RA-tontin lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Olevan AM-alueen lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Ranta-asemakaava Kh (Tuomaankallion tilan ranta-asemakaava) 32 (1-5) Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava Kh (Urpanen, Sulkava ym. rantaasemakaava) Kh (Kukkomäen eteläosan rantaasemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Siikaniemen ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Riihiniemen ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kv , voimaantulo (Impivaaran tilojen ranta-asemakaava) Tutkittavaksi esitetyt muutostarpeet Jaalan Etelä- ja länsiosien rantayleiskaavassa NRO KTUNNUS TUTKITTAVA MUUTOSTARVE PÄÄTÖS_PERUSTELU Ei muutostarvetta Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta rakentaa ilman voimassa olevaa kaavaa RA>AO Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta kerrosalan ylitys 25 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta (25 m2 piharakennus) RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 35 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 35 m AO (poik.rak.paikasta), Aurantolan rak hyväksytty Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 39 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 39 m kerrosalan ylitys 39 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutt yht. 50m RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 50 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta yht. 50 m RA-tontin siirto Kh puoltanut poikkeamishakemusta kerrosalan ylitys 35 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 50 m kerrosalan ylitys 50 m2 Kh puoltanut poikkeamishakemusta, lisärak.oikeutta 50 m RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan 116 (1-2) RA>AO, Silonsaaren ranta-asemakaava Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA siirto Kh jättänyt asian pöydälle Ranta-asemakaava, olevan RA:n lisääminen, ks.123 Jaalan kunnan havaitsema virhe RA>AO Jaalan kunnan havaitsema virhe AO>AM, ks.118 Jaalan kunnan havaitsema virhe RA-tontin siirto Maanomistajan (Pentti Juurikkala) muutosanomus , mielipide LV>RA Lääninhallituksen päätös , kaavamuutos vireillä? Ranta-asemakaava Kh (Koukkaniemen tilan rak) Ranta-asemakaava Kh (Marilan ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Keltaportin tilan rak) Asemakaava Kh (Kallioisten asemak.muutos) 20

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKA- JÄRVEN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Kiila 109-532-7-52 Harjuntaka 109-532-7-98 Ali-Äijälä 109-532-7-95 (osa tilasta) KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.6.2012,

Lisätiedot

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HÄMEENLINNA Toivola 109-416-4-38 ja osa tilasta Rantaniitty 109-416-16-106 Alajärvi, Renkovaha RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / Alajärvi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2014,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3. MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kunta: Kylät: Savan alueen osayleiskaava

Lisätiedot

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE PUUTIKKALA Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.3.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Jylhäniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä:

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JANAKKALA JOKIMAA LAITALA RN:o 1:140 TÄHKÄMÄKI RN:o 1:146 OHRAPELTO RN:o 1:161 JÄRVIKANNAS RN:o 1:162 Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA POHJOINEN

HÄMEENLINNA POHJOINEN HÄMEENLINNA POHJOINEN Osa tiloista Valkeajärvi 109-593-19-8 ja Valkeajärvi 109-593-11-16 Valkeajärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Valkeajärvi) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.11.2014,

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143 SYSMÄ RAPALAN KYLÄ TILA RAPALA RN:o 1:143 PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Rapalan ranta-asemakaava Kunta:

Lisätiedot

KOUVOLA KINANSAAREN KYLÄ

KOUVOLA KINANSAAREN KYLÄ KOUVOLA KINANSAAREN KYLÄ TILAT : HUMALALAMPI RN:o 4:170 (OSA TILASTA) NIEMELÄ RN:o 4:61 (OSA TILASTA) NOTKOMAA RN:o 2:86 (OSA TILASTA) RANTALA RN:o 1:442 (OSA TILASTA) VUOHIJÄRVI Humalalammen, Niemelän

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 1.6.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 LEPPÄVIRTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA JUTTILA (591)

HÄMEENLINNA JUTTILA (591) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu HÄMEENLINNA JUTTILA (591) Koivula RN:o 8:23 KOPSJOKI TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 2.12.2013, 20.2.2014 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tämä kaavaselostus

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot