JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA Kouvolan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Yleiskaavoitus ,

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tämä kaavaselostus koskee päivättyä kaavakartta-aineistoa. 1.1 Yleiskaavan tunnistetiedot Yleiskaavan nimi Yleiskaavatunnus Diaari / TELA Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutos Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaava Y8 XXXX/XX.XX.XX/201X1, XX/XX.XX.XX/201X Kaavan laadituttaja Kaavan laatija Kouvolan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala PL 32, Kuusankoski Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne puh: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilö: Arto Remes Sibeliuksenkatu 11B1, Hämeenlinna puh: , Kaavavaiheet Kaavan vireille tulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä Kaavaehdotusaineistot nähtävillä xx.xx.-xx.xx.2015 Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutoksen sekä Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaavan xx.xx Voimaantulo: xx.xx

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT YLEISKAAVAN TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI YLEISKAAVAN TARKOITUS TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET YLEISKAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Yleistä Maankäyttö Erityispiirteet ja suojelukohteet SUUNNITTELUTILANNE YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET KAAVAN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Hallinnollinen käsittely Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERIAATTEET YLEISET LÄHTÖKOHDAT RANTAYLEISKAAVAN JA RANTAYLEISKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET Jaalan kunnan kirjaamat muutostarpeet Kouvolan kaupungin kirjaamat muutostarpeet VOIMASSA OLEVAN JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN TAVOITTEET Yleiset lähtökohdat Päätöksenteon helpottamisen tavoite Maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoite Yleisten tarpeiden huomioimisen tavoite VOIMASSA OLEVAN JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MITOITUSMENETELMÄ Mitoitusperusteet, osa-aluejako Loma-asutuksen lopullisen mitoituksen laskeminen MUUTOSTARPEIDEN TUTKIMINEN MUUTOSTARPEIDEN JA -EDELLYTYSTEN TUTKIMINEN JAALAN ITÄOSAN RANTAYLEISKAAVASSA MUUTOSTARPEIDEN JA -EDELLYTYSTEN TUTKIMINEN JAALAN ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVASSA RANTAYLEISKAAVAMUUTOKSIEN JA RANTAOSAYLEISKAAVAN KUVAUS KAAVARATKAISUN KUVAUS JA ALUEVARAUKSET Rakentamisalueet Muut alueet Erityispiirteet ja suojelukohteet YLEISKAAVARATKAISUN KUVAUS KOHTEITTAIN Itäosa Etelä- ja länsiosa VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN Natura verkoston kohteet VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN VAIKUTUKSET TALOUTEEN SOSIAALISET VAIKUTUKSET

4 9. TOTEUTTAMINEN OIKEUSVAIKUTUKSET TOTEUTTAMINEN...53 Liitteet 1. Tutkittavat muutoskohteet -yhteenvetokartta 2. Jaalan Itäosan rantayleiskaavan tutkittavat muutoskohteet (taulukko) 3. Jaalan Etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan tutkittavat muutoskohteet (taulukko) 4. Otteet voimassa olevasta Jaalan itäosan rantayleiskaavasta 5. Otteet voimassa olevasta Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavasta 6. Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) 7. Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) 8. Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys Aittosaaren luontoselvityksen täydennys ( ) 10. Jaalan kunnan itäosan rantayleiskaavan mitoitusvyöhykkeet 11. Jaalan kunnan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan mitoitusvyöhykkeet Kaava-asiakirjat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Itäosan kaavaehdotuskartta, Karttalehdet 1-28 (MK 1:10000) Etelä- ja länsiosan kaavaehdotuskartta 1:10000, Karttalehdet 1-21(MK 1:10000) Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset 4

5 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueet sijaitsevat entisen Jaalan kunnan ranta-alueilla. Tutkittavia voimassa olevien rantayleiskaavojen muutostarvekohteita on yhteensä 119 kpl. Tutkittava kohde on yleensä yksittäinen alue (esim. rakennuspaikka), mutta kohteeseen saattaa kuulua myös useita eri alueita. Suunnittelualueeseen kuuluu myös kumoutunut osa-alue Jaalan kunnan itäosan rantayleiskaavasta, joka sijaitsee Sonnanjärven Pajulahdenniemessä sekä yleiskaavoittamaton Niskajärven Riihiniemen osa-alue. Kohteiden sijainti on kuvattu karttaliitteessä Yleiskaavan tarkoitus Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Rantayleiskaavojen muutostyössä on tarkoitus tutkia Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä Kouvolan kaupungille ennen kaavaprosessia ja kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa toimitetut muutosesitykset. Lisäksi tutkitaan Kouvolan kaupungin kaavaprosessin aikana havaitsemat kaavojen virheet / muutostarpeet. Sonnanjärven Pajulahdenniemen Pajulan tilan alue on tarkoitus kaavoittaa virkistysalueeksi. Muutostarpeet voidaan jakaa seuraavasti: Lainvoimaisten poikkeamispäätösten (Jaalan kunnanhallitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) päivitys yleiskaavakarttoihin - mm. käyttötarkoituksen muutoksia (RA > AO) Jaalan kunnan kirjaamien virheiden tutkiminen ja korjaaminen - yleiskaavoista puuttuu olemassa olevia rakennuspaikkoja, rakennuspaikalla väärä aluevarausmerkintä (käyttötarkoitus) Alueelle laadittujen ja voimaan tulleiden ranta-asemakaavojen päivitys yleiskaavakarttoihin Maanomistajien oikaisuvaatimukset / muutosesitykset mm. - yleiskaavasta virheellisesti puuttuvat olemassa olevat rakennuspaikat lisättävä kaavaan - uusien rakennuspaikkojen siirto- ja osoittamisvaatimuksia - lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennuspaikaksi Kaavatekniset muutostarpeet - kiinteistöraja-aineistojen täsmentyminen - kaavan vastaisten kiinteistötoimitusten huomioiminen Uuden rantaosayleiskaavan laatiminen: KHO:n päätöksen (Itäosan ryk) huomioiminen - Sonnanjärven Pajulan tilan kumoutunut kaavanosa Niskajärven Riihiniemeen (kh ) laadittu ranta-asemakaava Rantayleiskaavojen muutoksissa tukeudutaan mahdollisuuksien mukaan voimassa olevien kaavojen selvitysaineistoihin. Voimassa olevien kaavojen maankäyttöä merkittävästi muuttavien muutostarvekohteiden alueille laaditaan uusi luontoselvitys. 5

6 2 TIIVISTELMÄ Kaavojen muutoksissa noudatetaan soveltuvilta osin voimassa olevien yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä kuvaus-, merkintä- ja määräystekniikkaa. Yleiskaavojen muutokset laaditaan voimassa olevien rantayleiskaavojen mittakaavassa 1: Kaavaprosessin vaiheet 2010 Rantayleiskaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan Kouvolan kaupungin aloitteesta Asiasta on tiedotettu Kouvolan kaupungin kaavoituskatsauksessa Vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ja 31 ) Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta päätti kaavan vireille panosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta Kaavan vireille tulosta kuuluttaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta tiedottaminen (MRL 62-64, MRA 30 ) OAS pidettiin yleisesti nähtävillä. Maanomistajille tiedotettiin asiasta kirjeitse. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausuntonsa antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Kymenlaakson museo ja Museovirasto. Yhteenveto lausunnoista on esitetty selostuksen kohdassa Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta päätti kaavaluonnosaineistojen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos ja muut valmisteluvaiheen aineistot pidettiin yleisesti nähtävillä. XX.X.2015 XX x.x.-x.x.2015 Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausuntonsa antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Kymenlaakson museo, Museovirasto ja Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta sekä maaseutulautakunta. Yhteenveto lausunnoista on esitetty selostuksen kohdassa Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. Nähtävillä olon aikana ja edelleen kaavaehdotuksen valmisteluvaiheen aikana kaavaluonnoksista jätettiin yhteensä n. 20 mielipidettä. Mielipiteisiin ja lausuntoihin on laadittu vastineet. Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotusvaiheen aineistot pidetään yleisesti nähtävillä (30 vrk). Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 2.2 Yleiskaavan keskeinen sisältö Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutoksella on tutkittu Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä maanomistajien Kouvolan kaupungille myöhemmin esittämät ja Kouvolan kaupungin havaitsemat muutostarpeet. Rantayleiskaavojen muutoksessa on huomioitu pääosa Jaalan kunnan kirjaamista tehtyihin päätöksiin tai havaittuihin virheisiin perustuvista muutostarpeista. Myös Kouvolan kaupungin havaitsemat virheet / muutostarpeet on huomioitu kaavamuutoksen yhteydessä. Esim. kaikki tiedossa olevat lainvoimaiset ranta-asemakaavat on kuvattu rantayleiskaavakartoilla ranta-asemakaavojen kaavaratkaisun mukaisesti. Maanomistajien esittämät muutostarpeet on tutkittu noudattaen lähtökohtaisesti voimassa olevien rantayleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita. Tutkituista 119 muutostarvekohteesta 89 on johtanut kaavamuutokseen. 30 tapauksessa kaavamuutokseen ei ole ollut tarvetta tai kaavamuutos ei ole ollut kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaan mahdollinen. 6

7 Sonnanjärven Pajulahdenniemen rantaosayleiskaavassa on huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden aiemman rantayleiskaavan kumoamispäätös, ja alue on osoitettu rantaosayleiskaavassa virkistysalueeksi (V). Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaava perustuu alueelle laadittuun ranta-asemakaavaan. 2.3 Yleiskaavan toteuttaminen Rantayleiskaavojen muutosten mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman, lukuun ottamatta ranta-asemakaavojen alueita, joilla yksityiskohtaisempi ranta-asemakaava ohjaa rakentamista. Osa kaavan muutoskohteiden mukaisesta rakentamisesta on myös jo toteutunut perustuen mm. Jaalan kunnan ja ympäristöhallinnon tekemiin lainvoimisiin päätöksiin. Kaavan rakentamisalueet toteutuvat maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien määräämän järjestyksen ja aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleistä Suunnittelualueen rakentaminen on pääosin tyypillistä haja-asutusseudun rantarakentamista. Rannat ovat pääosin maa- ja metsätalous sekä loma-asutuskäytössä. Rantamaisemiin vaikuttavat myös maanviljelyn kulttuurimaisemat tilakeskuksineen. Eräillä alueilla, erityisesti suurimmilla järvillä (Vuohijärvi ja Niskajärvi) on muodostunut varsin tehokkaan lomarakentamisen alueita. Karijärvi ja muutamat sen lähiympäristön pienemmistä järvistä ovat myös osittain erittäin tiheästi rakennettuja. Paikoin erityisesti kylien läheisille rantaalueille on muodostunut myös vakituisen asuinrakentamisen alueita. Tutkittavien muutoskohteiden sijainti on esitetty liitteessä Maankäyttö Asuin- ja lomarakentaminen Suunnittelualueeseen kuuluville ranta-alueille on yleisesti muodostunut tai voimassa olevissa rantayleiskaavoissa on osoitettu lähinnä tavanomaista loma-asutusta. Kaavamuutoskohteisiin kuuluu kuitenkin varsin paljon yksittäisiä rakennuspaikkoja, joiden käyttötarkoitus on muutettu Jaalan kunnan päätöksellä asuinrakennuspaikaksi. Paikoin lähinnä kylien läheisille ranta-alueille on muodostunut myös useamman asuinrakennuspaikan ryhmiä. Pyhäjärven Sammallahden pohjoisrannalla sijaitsevalle Etelä- ja länsiosan rantayleiskaavassa selvitysalueeksi osoitetulle alueelle on muodostunut kylämäisen asuinrakentamisen alue. Suunnittelualueeseen kuuluu myös yksittäisten maatilojen talouskeskusten alueita. Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueen rakennuspaikkojen vesihuolto hoidetaan pääasiassa kiinteistökohtaisesti omin talousvesikaivoin ja jätevesien käsittelyjärjestelmin. Alueella toimii myös Kouvolan Vesi Oy, jonka myymästä vedestä ja laskuttamasta jätevedestä noin viisi prosenttia käytetään toimialueen vesiosuuskunnissa (www.kouvolanvesi.fi). Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä toimivat seuraavat yhteisesti toteutetut vesihuoltopalvelut: 7

8 - Verlan kyläalue on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta (kohde 139). - Okankylän vesihuolto-osuuskunnalla on vesi- ja viemäriverkosto (kohde 30). - Iso-Kamposen eteläpuolella toimii Selänpään vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto. - Huhdasjärven vesiosuuskunnalla on vesi- ja viemäriverkosto (kohde 32). - Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan verkosto on valmistunut Siikavan kylälle Runkolinjan päät ovat: Rouvinoja, Siikavan tien alue ja Aurantola (kohde 105). Myös Pyhäjärven Suolalahden ympäristön alueelle on valmisteltu Lintukymin vesihuoltoosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoa (kohde 139). - Pyhäjärven länsiosissa toimii Veskansan vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto (kohteet 112, 117 ja 132). Lähde: Kouvolan kaupungin vesihuoltoverkostot ja vesiosuuskuntien toiminta-alueet Matkailupalvelut Kokonaisuutena suunnittelualueen matkailupalvelut ovat verrattain vähäiset. Näistä merkittävimmät matkailupalvelut ovat vuokramökkejä, RM-alueita Niskajärven Riihiniemessä sekä Aurantolan Kestikartano Karijärven rannalla. Virkistys Sonnanjärven Pajulahdenniemen aluetta käytetään yleisenä virkistysalueena. Muutoin suunnittelualueen rantojen virkistyskäyttö on lähinnä jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista rannoilla ja vesillä. Joissakin ranta-asemakaavoissa on osoitettu lähinnä kaava-alueiden sisäistä käyttöä palvelevia virkistysalueita. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet Jaalan itäosan rantayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat pääosin seuraavien vesistöjen ranta-alueilla: Vuohijärvi, Iso-Lahnajärvi, Huhdasjärvi, Niskajärvi, Suolajärvi, Johdasjärvi, Iso-Ruhmas, Iso-Kortejärvi, Sonnanjärvi, Jukajärvi ja Lintukymi. Lisäksi yksittäisiä kohteita sijaitsee muilla vesistöillä. Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat pääosin seuraavien vesistöjen ranta-alueilla: Karijärvi, Kaajärvi, Ruokojärvi, Rautjärvi, Kuoppalammet, Iso- Ruhmas ja Pyhäjärvi. Lisäksi yksittäisiä kohteita sijaitsee muilla vesistöillä. Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella kolmeen luokkaan. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (Ilk): Iso-Ruhmaksen eteläpuolella sijaitseva Ruhmaanharjun pohjavesialue ( ), jonka muodostumisalueella sijaitsee kaavan muutoskohde 54. Suunnittelualueella sijaitsee myös yksi vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (II-lk): Kouvolan pohjoisosan harjualueella sijaitseva Isoharjun pohjavesialue ( ), jonka alueella sijaitsee osittain kaavan muutoskohde 121. Muut pohjavesialueet (III-lk) ovat pienempialaisia ja merkitykseltään vähempiarvoisia alueita, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii usein vielä lisätutkimuksia. Suunnittelualueen pohjavesialueilla on jo tehty luokituksia tarkentavia tutkimuksia, joiden myötä mm. kaksi vielä luonnosvaiheessa suunnittelualueelle sijoittunutta III-luokan pohjavesialuetta on todettu tutkimuksissa soveltumattomaksi yleiseen vedenhankintaan ja alueet on poistettu luokituksesta kokonaan. 8

9 3.1.3 Erityispiirteet ja suojelukohteet Muinaismuistokohteet Kohteen 32 alueella sijaitsee osin Huhdasjärven Mäenkylän (Tienari) kiinteä muinaisjäännös; kylänpaikka, jonka ajoitusta ei ole määritelty. Kohteen 65 alueella sijaitsee Huhdasjärven Sorsalahden pohjoispuolinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös; työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut. Kohteen 125 alueella Sammallahdessa on voimassa olevassa Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavassa osoitettu sm-kohde (ks. liite 5). Kohdetta ei kuitenkaan ole Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä eikä sitä siten merkitä kaavamuutokseen. Kohteen 138 alueella Kaajärven ja Karijärven välisellä kannaksella on myös merkitty voimassa olevassa rantayleiskaavassa sm-kohde (ks. liite 5). Kohdetta ei kuitenkaan ole Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä eikä sitä siten merkitä kaavamuutokseen. Lähde: Museoviraston muinaisjäännösrekisteri, Museoviraston lausunto Luonnonsuojelualueet ja Natura verkostoon kuuluvat alueet Jaalan rantayleiskaavojen tutkittavien muutoskohteiden alueella tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee seuraavat Natura verkostoon kuuluvat alueet: 1. Niskajärven Natura alue (FI ), Lehtisensaaren lounaisosassa sijaitseva vanhan lehtipuumetsän alue. Alue on myös yksityistä luonnonsuojelualuetta. Muutoskohde 63/1. 2. Pyhäjärven Natura alue (FI ), kohde käsittää Pyhäjärveen laskevan Lintukymin ja erillisiä matalia järvenlahtia, kuten Suolalahti. Kohde kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Muutoskohteet 25, 43 ja Kuijärvi-Sonnasen Natura alue (FI ), isompien järvien lisäksi pieniä järviä, harjumuodostumia ja niihin liittyviä pieniä suppalampia. Sorvalammen-Kelesjärven- (Saarijärven) harjun alue kuuluu myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Muutoskohde (itäosa) 2. (etelä- ja länsiosa) 9

10 3. (etelä- ja länsiosa) Kuvat. Otteet suunnittelualueelle sijoittuvista Natura verkostoon kuuluvista alueista (www.paikkatietoikkuna.fi). Muut arvokkaat luontokohteet Jaalan itäosan rantayleiskaava-alueen luontoselvitys (Teppo Häyhä 2001) - Kaavamuutoskohde 32: ma-merkintä; Tokehenmäki (Kalliomäki, maisema), lu-kohde; Pikjärven neva (pieni rantaneva) Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava-alueen luontoselvitys (Teppo Häyhä 2003) - Kaavamuutoskohde 147/1 ma-1- merkinnät; Peltosaari (Maisema, luonnonmetsä), Ansalahden niemen kärki (Maisema) - Kaavamuutoskohde 147/2 lu- merkinnät; Vääräjärven kalliot (Metsälain luontotyyppikohde), Kirveslampi (Pienvesi, linnusto) Rantayleiskaavojen muutosta varten laaditut luontoselvitykset: Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) sekä Aittosaaren (kohde 51) luontoselvityksen täydennys Kohde 51: Puustoltaan varsin luonnontilainen saari. Arvokkaat rannanosat kallioalueita ja runsaslahopuustoisia alueita. - Kohde 112: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka (Kaavaehdotuksen RA- ja M- aluevarauksien rajalla) lähipuineen tulee säästää hakkuilta ja rakentamiselta. Lisäksi suurin osa kaavaehdotuksen RA- alueesta on karukkokalliota ja louhikkoa, joka on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, mutta niitä ei ole arvioitu uhanalaisiksi luontotyypeiksi. - Kohde 121: Pitkä Kuoppalammen pohjoisranta on isovarpurämettä, joka on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Ko. rämeen pinta-ala on pieni ja edustavuus huono, joten kohde sopii luontoarvojensa puolesta melko hyvin rakentamiseen. Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) - Saaressa kasvaa kaksi huomattavan suurta ja komeaa maisemamäntyä, joista toinen saaren keskiosassa ja toinen eteläosassa. Saaressa ei havaittu sellaisia merkittäviä luontoarvoja, joilla olisi vaikutusta sen maankäyttöön. Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys 2014 ( ) - Lehtisaaressa on luonnonsuojelualueen ulkopuolella runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, jotka täyttävät METSO-valintakriteerit lahopuun määrässä ja ne kuuluvat luokkaan I: Lehtomaisen ja tuoreen kankaan varttuneet tai uudistusikäiset metsät. Kohteet on syytä merkitä kaavaan SLmerkinnällä. Luontoselvitykset ovat kaavaselostuksen liitteinä

11 Maisema-alueet Kohde 115 Pyhäjärven rannalla on osa valtakunnallisesti arvokasta Jaalan kirkonkylän maisema-aluetta. Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maaseudun maisema-alueille on tehty päivitysinventointi vuosina (Loppuraportti , Kymenlaakson liitto). Suunnittelualueelle on ehdotettu inventoinnissa rajattavan yksi uusi maakunnallisesti arvokas maisemaaluekohde: Iso-Ruhmaksen pohjoisosan Siikava. Rajaus koskee kaavan muutoskohdetta 63/4. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet Kymenlaakson kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja kohteiden inventointi on suoritettu vuonna 1992 Kymenlaakson seutukaavaliiton toimesta. (Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisu A:26, 1992) - Aurantola (kohde 105), nykyisin kestikartanona toimiva alue rakennuksineen. Pihapiirissä on kivinen viljamakasiini 1800-luvulta. Päärakennus lienee vanha rautatieasemarakennus, joka siirrettiin paikalle 1900-luvun alussa. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yleispiirteisesti kaikkea maankäytön suunnittelua ja osaltaan ne tukevat sekä edistävät Maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön tavoitteiden saavuttamista. Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennuskulttuuriympäristön osalta alkaen. Ympäristöministeriössä on toteutettu vuosina valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnit maakunnittain. Inventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös, joka toimii jatkossa maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana inventointina arvokkaiden maisema-alueiden osalta. 11

12 Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistama (KHO:n päätös ) Kymenlaakson maakuntakaava (Taajamat ja niiden ympäristö) on korvannut osittain Kymenlaakson kokonaisseutukaavan. Kymenlaakson maakuntakaava (Taajamat ja niiden ympäristö) on voimassa osalla suunnittelualuetta. Kuva: ote Kymenlaakson maakuntakaavasta, Taajamat ja niiden ympäristöt Muilta osin suunnittelualueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava (Maaseutu ja luonto), joka on ympäristöministeriön vahvistama

13 Kuva: ote Kymenlaakson maakuntakaavasta, Maaseutu ja luonto Suunnittelualueelle tai sen välittömään ympäristöön kohdistuu seuraavia maakuntakaavamerkintöjä: Muutos- Maakuntakaavan sisältö kohde nro 9 Martinniemi; Virkistysalue V 14 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Sonnanjoki) 15 Iso Ruhmaksen kallioalue (1583); Arvokas geologinen muodostuma ge Haravaniemenvuoren puolustusvarustukset (589) 17 Taninniemi (1524); Arvokas geologinen muodostuma ge Ylimaakunnallinen melontareitti (Suolajärvi- Iso-Kamponen) 19 Iso-Ruhmaan kallioalueet (1395) Maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilunohjaamistarvetta MU 20 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjoki) 24 Jaalanlahti, Kyrönlahti ja Lintukymi (1235); Luonnonsuojelualue SL Pyhäjärvi 1 (1149); Natura 2000-verkostoon kuuluva nat Ylimaakunnallinen melontareitti (Lintukymi ) 25 Taninniemi (1524); Arvokas geologinen muodostuma ge Jaalanlahti, Kyrönlahti ja Lintukymi (1235); Luonnonsuojelualue SL Pyhäjärvi 1 (1149); Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue nat 13

14 Ylimaakunnallinen melontareitti (Lintukymi-Sonnanjoki ) 26 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Jukajärvi) 30 Siikakosken ranta-alueet (1397); Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta MU, Siikakosken puolustusvarustukset (594), Vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue, Ylimaakunnallinen melontareitti (Siikakoski) 32 Variksen kaupunki (1059); Merkittävä vähintään maakunnallinen rakennetun ympäristön kohde 33 Iso-Ruhmaan kallioalueet (1395) Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta MU 36 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Jukajärvi) 37 Ylimaakunnallinen melontareitti (Iso-Kamponen - Lintukymi ) 40 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjoki) 41 Verla (182); Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä 44 Ylimaakunnallinen melontareitti (Iso-Kamponen - Lintukymi ) 45, 50 Maa- ja metsätalousvaltainen alue M 51/1 Haikansaaren Aittosaaren retkeily- ja ulkoilualue VR (1359) 54 Taajamatoimintojen alue, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (A/s), Tärkeä pohjavesialue 63/1 Niskajärven (1126) Natura verkostoon kuuluva alue nat, Luonnonsuojelualue (SL 1237) 105 Aurantola (107); Matkailukohde RM 112 Veneväylä, Heinola-Kuusankoski kanava, Ylimaakunnallinen melontareitti 115 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY, Jaalan kirkonkylä; Kulttuuri-ympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä ma/m 117 Kimolan kanava (161); Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ma, Veneväylä, Heinola-Kuusankoski kanava, Ylimaakunnallinen melontareitti 120, 136 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY 126 Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, Maa- ja metsätalousvaltainen alue M, Venesatama, Luonnonsuojelualue SL 132 Kimolan kanava (161); Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ma/m 139 Pyhäjärven (1125) Natura verkostoon kuuluva alue nat, Luonnonsuojelualue (SL 1235) Yleiskaava Kaavan muutosalueilla on voimassa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Sonnanjärven Pajulan tilan kumoutuneella kaavanosalla ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Niskajärven Riihiniemen osa-alueella ei myöskään ole lainvoimaista yleiskaavaa. Otteet voimassa olevista rantayleiskaavoista kaavojen muutosalueiden osalta on liitteenä 4 ja 5. Ranta-asemakaavat Rantayleiskaavojen tutkittavien muutostarvekohteiden alueilla on voimassa seuraavia ranta-asemakaavoja: ITÄOSA - Kukkomäen eteläosan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Tuomaankallion tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Impivaaran tilojen ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) 14

15 - Siikaniemen tilan ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) - Salonsaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (kv ) - Riihiniemen ranta-asemakaava (kh ) - Urpasen, Sulkavan ja Otsolan tilojen ranta-asemakaava (kh ) - Saarelan tilan RN:o 6:210 ranta-asemakaavan muutos (kv ) - Metsä-Heikkilän ranta-asemakaava (kv ) - Vuohijärven Santalahti, Huimalan tilan rantakaava - Huhdasjärven Sorsanlahti, Kokkolan ym. tilojen ranta-asemakaavan muutos - Mäntylän tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 1024) - Suolajärven rantakaava (Kymen lääninhallitus N:o 4289) ETELÄ- JA LÄNSIOSA - Palolammen ranta-asemakaava ja Kallioniemen ranta-asemakaavan muutos (kv , voimaantulo ) - Aurantolan tilan ranta-asemakaavan muutos (tekla ) - Keltaportin tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Koukkaniemen tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Marilan tilan ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) - Silonsaaren ranta-asemakaava (kv ) - Rajajärven ym. tilojen rantakaava muutos/honkasaaren rantakaava (kv , - - Kymen lääninhallitus N:o 1013) - Herransaaren tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 4071) - Mattilan tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 4391) - Rautjärven Palvaanniemi, Keskimaan tilan rantakaava Rakennusjärjestys Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä Pohjakartta Rantayleiskaavan muutos laaditaan numeeriselle maastotietokannalle, rajaelementtinä on numeerinen kiinteistörajakartta (NKRK). Muut olemassa olevat selvitykset ja suunnitteluaineisto - Voimassa olevien yleiskaavojen selvitysaineistot (Itäosan luontoselvitys; Teppo Häyhä , Etelä- ja länsiosan luontoselvitys; Teppo Häyhä ) - Jaalan arkeologinen inventointi, J. Seppä Kouvolan luoteisosan (ent. Jaala) arkeologinen inventointi 2010, T. Mökkönen. - Museoviraston muinaisjäännösrekisteri Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliitto Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelma, Kymenlaakson liitto Maakuntakaavojen inventoinnit - Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisemaalueiden päivitysinventointi Loppuraportti Kymenlaakson liitto. - Maanomistus-, rakennus- ja rakennuslupatiedot - Maanmittauslaitoksen maastotietokanta- ja kiinteistöraja-aineisto - Jaalan kunnan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen poikkeamispäätökset - Osasta suunnittelualuetta on laadittu aiemmin maisema- ja luontoselvitys Kouvolan seudun kuntayhtymän toimesta. 15

16 Laadittavat selvitykset - Emätilaselvityksen tarkistaminen / laatiminen tarvittavien muutoskohteiden osalta (Ympäristönsuunnittelu Oy) - Luontoselvitykset (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy) Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) Aittosaaren luontoselvityksen täydennys ( ) Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys 2014 ( ) Luontoselvitykset ovat selostuksen liitteinä YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Kaavan tarve Entisen Jaalan kunnan ranta-alueille laadituissa rantayleiskaavoissa on tullut esille erilaisia tarkistustarpeita. Tarkistettavat kohteet perustuvat osaltaan Jaalan kunnan aikaisiin lainvoimaisiin päätöksiin sekä aikanaan Jaalan kunnan ja myöhemmin Kouvolan kaupungin kaavoissa havaitsemiin virheisiin / muutostarpeisiin tai maanomistajien muutosesityksiin. Havaittuja muutostarpeita ja maanomistajien muutosesityksiä on tullut edelleen lisää kaavan valmisteluvaiheessa. Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen osa-alueilla ei ole voimassa olevaa rantayleiskaavaa, joten näiden alueiden rantayleiskaavoitus on tarkoituksenmukaista yhdistää kaavamuutosten laatimiseen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Rantayleiskaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan Kouvolan kaupungin aloitteesta Tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta ( 188). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoituksen osallisia ovat alueiden maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). 1. Maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa 2. Viranomaiset, kaupungin hallintokunnat - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) - Kymenlaakson liitto - Museovirasto - Kymenlaakson maakuntamuseo - Kymenlaakson pelastuslaitos/pohjoinen toimialue - Kouvolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä maaseutulautakunta 3. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (ei kattava luettelo) - Kylätoimikunnat - Vaikutusalueen osakaskunnat - Mahdolliset muut paikallisella tai maakunnan tasolla toimivat yhteisöt 16

17 4.3.2 Vireille tulo Yleiskaavan valmistelusta on tiedotettu kaavoituskatsauksen yhteydessä Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Pohjois- Kymenlaakso -lehdessä (MRL ja MRA 30 ) Hallinnollinen käsittely Tekninen lautakunta päätti vireillepanosta ja OAS:n nähtäville laittamisesta Tekninen lautakunta päätti kaavaluonnosaineiston nähtäville laittamisesta xx.xx.2015 xx Tekninen lautakunta päättää kaavaehdotusaineistojen nähtäville laittamisesta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Kaava-alueen ja välittömän vaikutusalueen maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Kaavan valmisteluvaiheen materiaali on julkisesti nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalolla virallisella ilmoitustaululla, yleiskaavoitusyksikössä sekä internet-sivuilla Palaute otetaan huomioon kaavasuunnittelussa siltä osin kuin se on kaavan laajuus, merkitys ja tavoitteet huomioiden tarkoituksenmukaista. Ajankohta Suunnitteluvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaavaluonnos nähtävillä, osallisilla mahdollisuus jättää mielipide. Kaavaluonnoksesta jätettiin n. 20 osallisten mielipidettä. Mielipiteisiin on laadittu vastineet. xx.x.- xx.x.2015 Kaavaehdotus nähtävillä, osallisilla mahdollisuus jättää muistutus Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Viranomaisneuvottelu MRL 66, MRA 26 ja Viranomaisten lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY) ei ollut huomautettavaa. - Kymenlaakson museo piti tärkeänä, että kunkin alueen tarkistuksissa ja muutoksissa huomioidaan olemassa oleva rakennuskanta ja arvioidaan kulttuurihistorialliset ja -maisemalliset merkitykset. Tämä saattaa asettaa tarpeita rakennuskannan tarkempiin inventointeihin ja arviointeihin niiden kulttuurihistoriallisesta merkityksestä. - Museovirasto ottaa kantaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjen yksittäisten muutosalueiden arkeologisiin selvitystarpeisiin siinä vaiheessa, kun käytettävissä on havainnollisempaa tietoa maankäytön muutoskohteista, joihin osoitetaan uutta rakentamista Viranomaisten lausunnot kaavaluonnosvaiheen aineistosta: Kaakkois-Suomen ELY-keskus - M-alueelle sallittava saunarakennus on syytä aina merkitä kaavakarttaan erillisen saunarakennuksen sa-merkinnällä ja tämä on käytävä ilmi yksiselitteisesti kaavamääräyksestä. Sa-merkintä on syytä olla mainittuna M-merkintään kuuluvassa kaavamääräyksessä. - Niillä kaavoitettavilla alueilla, joille osoitetaan uutta/siirrettyä rakentamista, on syytä tehdä luontoselvitys tai päivittää vanha. Nykyiset luontoselvitykset ovat osittain vanhentuneita. - Pohjavesialueiden luokituksessa ja merkitsemisessä on siirrytty järjes- 17

18 telmään, jossa PV-3 -alueita ei enää luokitella Kymenlaakson alueella eikä niitä merkitä kaavakarttaan. Kymenlaakson museo - Muutokset eivät kohdistu rakennettuihin kulttuuriympäristöihin muuta kuin Aurantolan kohdalla. Tämä on asiallisesti merkitty /s- merkinnällä. Museovirasto - Kaavamuutosalueilta, joihin osoitetaan uusia rakennuspaikkoja, ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä kaavan toteuttamiselle ole muinaismuistolain (295/1963) asettamaa estettä. - Itäosan rantayleiskaavan muutoskohteessa 32 on ranta-asema-kaavassa osoitettu toteutumaton loma-asunnon rakennuspaikka Huhdasjärven kiinteän muinaisjäännöksen alueelle. Rakentaminen tulisi osoittaa kyseisen muinaisjäännösalueen ulkopuolelle. Mikäli korvaavaa rakennuspaikkaa ei löydy, rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää riittäviä arkeologisia tutkimuksia. Muinaisjäännösaluetta koskevaa kaavamääräystä tulee täydentää. - Kohteissa 125 ja 138 ei ole muinaisjäännösrekisterin mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä niitä siten merkitä kaavaan. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaavaluonnoksesta tulisi tarkistaa muutamia yksittäisiä kaavamääräyksiä muiden rantayleiskaavojen ja rakennusjärjestyksen määräysten kanssa yhteneviksi. - Rakennuspaikan koko, rakennusten yhteislukumäärä ja rakennusten/ saunojen etäisyys vesirajasta tulee määritellä yhteneväisiksi rakennusjärjestyksen ja muiden rantayleiskaavojen määräysten kanssa. - Alimman lattiatason korkeusasema tulisi määritellä kerran 100 vuodessa toistuvan ylimmän tulvaveden (HW 1/100) yläpuolelle lisättynä puolen metrin (0.5 m) lisäkorkeudella. - Kaavamääräyksiin tulee lisätä määräys vesikäymälän rakentamiskiellosta saariin uusien rakennuspaikkojen osalta. Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta - Maaseutulautakunta painottaa vakituisen asumisen tonttien lisäämistä ranta-alueilla erityisesti silloin kun kaikki kunnallistekniset valmiudet ja muu infrastruktuuri on olemassa tai järjestettävissä. Kuntapalvelujen järjestäminen Kouvolan kaupungin sisällä ei voi olla kynnyskysymys eikä taloudellisesti ylivoimainen tehtävä. Nykyisen kylärakenteen tukeminen/tiivistäminen on kannatettavaa. xx.x.- xx.x.2015 Viranomaisten lausunnot kaavaehdotusvaiheen aineistosta. 5. TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERIAATTEET 5.1 Yleiset lähtökohdat Kaavojen muutoksissa noudatetaan soveltuvilta osin voimassa olevien yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä kuvaus-, merkintä- ja määräystekniikkaa. Yleiskaavojen muutokset laaditaan voimassa olevien rantayleiskaavojen mittakaavassa 1: Kaavamuutokset piirretään käyttäen ajantasaista kiinteistöraja-aineistoa. Kaavamuutosalueeseen otetaan mukaan tarvittaessa piirrosteknisistä syistä koko kortteli tai muu tarkoituksen mukainen kokonaisuus, vaikka varsinainen muutoskohde olisi suppeampi. Näin saadaan huomioitua tarkentuneet kiinteistörajat ja mm. aluevarausten tarkoituksen mukainen kohdistuminen. 18

19 5.2 Rantayleiskaavan ja rantayleiskaavamuutoksen tavoitteet Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Rantayleiskaavojen muutostyössä tutkitaan Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä Kouvolan kaupungille ennen kaavaprosessia ja kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa toimitetut muutosesitykset. Lisäksi tutkitaan Kouvolan kaupungin kaavaprosessin aikana havaitsemat kaavojen virheet / muutostarpeet. Rantayleiskaavamuutoksien tavoitteena on päivittää voimassa olevat rantayleiskaavat huomioiden lainvoimaiset poikkeamispäätökset (Jaalan kunnanhallitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) sekä Jaalan kunnan ja Kouvolan kaupungin havaitsemat virheet / muutostarpeet. Poikkeamispäätökset ovat mm. lomarakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutoksia asuinrakennuspaikoiksi. Rantayleiskaavalla ja sen muutoksella huomioidaan myös alueelle laaditut ja voimaan tulleet ranta-asemakaavat. Laaditut ranta-asemakaavat huomioidaan sellaisenaan ja täydennetään mahdollisesti edelleen niihin myönnetyt poikkeamiset. Maanomistajien muutosesitykset tutkitaan tapauskohtaisesti noudattaen lähtökohtaisesti voimassa olevien rantayleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteista. Sonnanjärven Pajulahdenniemen Pajulan tilan alue on tarkoitus kaavoittaa virkistysalueeksi KHO:n ko. aluetta koskeva rantayleiskaava kumoamispäätös huomioiden. Niskajärven Riihiniemen osalta tavoitteena on laajentaa yleiskaavaa alueelle laaditun rantaasemakaavan kaavaratkaisun mukaisesti Jaalan kunnan kirjaamat muutostarpeet Tutkittavaksi esitetyt muutostarpeet Jaalan Itäosan rantayleiskaavassa NRO KTUNNUS TUTKITTAVA MUUTOSTARVE PÄÄTÖS ja PERUSTELU RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseen RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan 19 Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseen Havaittu virhe, kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Olevan AO-tontin lisääminen Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymä rantayleiskaavaan län rakentamiseen RA>AO Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Kh myöntänyt poikkeamisluvan, RA>AO Kouvolan kaupungin havaitsema virhe RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO, kerrosalan lisäys 59 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Tontin laajentaminen Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA >AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Kerrosalan ylitys Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, RA-tontille lisärak.oikeutta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan

20 RA>AO Kh jättänyt asian pöydälle 25/ vanhaa RA:ta puuttuu kaavasta, 1 RA rakent. Helena ja Tapani Taavilan oikaisuvaatimus / vanha RA-tontti puuttuu kaavasta (Suolajärvi) Helena ja Tapani Taavilan oikaisuvaatimus Oikeuden päätöksen huomioiminen KHO:n päätös (Sonnanjärven Pajulan tila) Olevan AO-tontin lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Olevan AM-alueen lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe, mielipide Olevan RA-tontin lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Olevan AM-alueen lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Ranta-asemakaava Kh (Tuomaankallion tilan ranta-asemakaava) 32 (1-5) Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava Kh (Urpanen, Sulkava ym. rantaasemakaava) Kh (Kukkomäen eteläosan rantaasemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Siikaniemen ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Riihiniemen ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kv , voimaantulo (Impivaaran tilojen ranta-asemakaava) Tutkittavaksi esitetyt muutostarpeet Jaalan Etelä- ja länsiosien rantayleiskaavassa NRO KTUNNUS TUTKITTAVA MUUTOSTARVE PÄÄTÖS_PERUSTELU Ei muutostarvetta Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta rakentaa ilman voimassa olevaa kaavaa RA>AO Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta kerrosalan ylitys 25 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta (25 m2 piharakennus) RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 35 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 35 m AO (poik.rak.paikasta), Aurantolan rak hyväksytty Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 39 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 39 m kerrosalan ylitys 39 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutt yht. 50m RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 50 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta yht. 50 m RA-tontin siirto Kh puoltanut poikkeamishakemusta kerrosalan ylitys 35 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 50 m kerrosalan ylitys 50 m2 Kh puoltanut poikkeamishakemusta, lisärak.oikeutta 50 m RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan 116 (1-2) RA>AO, Silonsaaren ranta-asemakaava Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA siirto Kh jättänyt asian pöydälle Ranta-asemakaava, olevan RA:n lisääminen, ks.123 Jaalan kunnan havaitsema virhe RA>AO Jaalan kunnan havaitsema virhe AO>AM, ks.118 Jaalan kunnan havaitsema virhe RA-tontin siirto Maanomistajan (Pentti Juurikkala) muutosanomus , mielipide LV>RA Lääninhallituksen päätös , kaavamuutos vireillä? Ranta-asemakaava Kh (Koukkaniemen tilan rak) Ranta-asemakaava Kh (Marilan ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Keltaportin tilan rak) Asemakaava Kh (Kallioisten asemak.muutos) 20

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKA- JÄRVEN

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3. MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kunta: Kylät: Savan alueen osayleiskaava

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

HÄMEENLINNA JUTTILA (591)

HÄMEENLINNA JUTTILA (591) HÄMEENLINNA JUTTILA (591) Koivula RN:o 8:23 KOPSJOKI TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.10.2012, 23.5.2013, 2.12.2013 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Tuuloksen

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596)

HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596) HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596) Osa tilasta Rantala RN:o 13:6 Suolijärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Suolijärvi / Tila Rantala RN:o 13:6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 18.6.2013, 24.11.2014

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Tehinselkä Tilat Karhupalsta 781-420-4-104 Sanni-Karhu 781-420-4-103 Eskola 781-420-4-96 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KANGASALAN KUNTA AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ AHOLAITA 211-440-1-38/10 JA 211-440-1-38/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.02.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVOITUS KOSKEE 1.6.1989 RANTAKAAVANA VAHVISTETUN KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTTAMISTA KAAVAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEN JA KAAVAMERKINTÖJEN AJANTASAISTAMISEN

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. Tekninen toimisto. Manamansalon rantaosayleiskaavan muutos Kultahiekkojen leirintäalueella Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. Tekninen toimisto. Manamansalon rantaosayleiskaavan muutos Kultahiekkojen leirintäalueella Kaavaselostus 1 VAALAN KUNTA Tekninen toimisto Manamansalon rantaosayleiskaavan muutos Kultahiekkojen leirintäalueella Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 8.4.-9.5.2014 Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

HÄMEENLINNA JUTTILA (591)

HÄMEENLINNA JUTTILA (591) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu HÄMEENLINNA JUTTILA (591) Koivula RN:o 8:23 KOPSJOKI TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 2.12.2013, 20.2.2014 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tämä kaavaselostus

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot