JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA Kouvolan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Yleiskaavoitus ,

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tämä kaavaselostus koskee päivättyä kaavakartta-aineistoa. 1.1 Yleiskaavan tunnistetiedot Yleiskaavan nimi Yleiskaavatunnus Diaari / TELA Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutos Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaava Y8 XXXX/XX.XX.XX/201X1, XX/XX.XX.XX/201X Kaavan laadituttaja Kaavan laatija Kouvolan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala PL 32, Kuusankoski Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne puh: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilö: Arto Remes Sibeliuksenkatu 11B1, Hämeenlinna puh: , Kaavavaiheet Kaavan vireille tulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä Kaavaehdotusaineistot nähtävillä xx.xx.-xx.xx.2015 Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutoksen sekä Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaavan xx.xx Voimaantulo: xx.xx

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT YLEISKAAVAN TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI YLEISKAAVAN TARKOITUS TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET YLEISKAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Yleistä Maankäyttö Erityispiirteet ja suojelukohteet SUUNNITTELUTILANNE YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET KAAVAN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Hallinnollinen käsittely Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERIAATTEET YLEISET LÄHTÖKOHDAT RANTAYLEISKAAVAN JA RANTAYLEISKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET Jaalan kunnan kirjaamat muutostarpeet Kouvolan kaupungin kirjaamat muutostarpeet VOIMASSA OLEVAN JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN TAVOITTEET Yleiset lähtökohdat Päätöksenteon helpottamisen tavoite Maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoite Yleisten tarpeiden huomioimisen tavoite VOIMASSA OLEVAN JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MITOITUSMENETELMÄ Mitoitusperusteet, osa-aluejako Loma-asutuksen lopullisen mitoituksen laskeminen MUUTOSTARPEIDEN TUTKIMINEN MUUTOSTARPEIDEN JA -EDELLYTYSTEN TUTKIMINEN JAALAN ITÄOSAN RANTAYLEISKAAVASSA MUUTOSTARPEIDEN JA -EDELLYTYSTEN TUTKIMINEN JAALAN ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVASSA RANTAYLEISKAAVAMUUTOKSIEN JA RANTAOSAYLEISKAAVAN KUVAUS KAAVARATKAISUN KUVAUS JA ALUEVARAUKSET Rakentamisalueet Muut alueet Erityispiirteet ja suojelukohteet YLEISKAAVARATKAISUN KUVAUS KOHTEITTAIN Itäosa Etelä- ja länsiosa VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN Natura verkoston kohteet VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN VAIKUTUKSET TALOUTEEN SOSIAALISET VAIKUTUKSET

4 9. TOTEUTTAMINEN OIKEUSVAIKUTUKSET TOTEUTTAMINEN...53 Liitteet 1. Tutkittavat muutoskohteet -yhteenvetokartta 2. Jaalan Itäosan rantayleiskaavan tutkittavat muutoskohteet (taulukko) 3. Jaalan Etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan tutkittavat muutoskohteet (taulukko) 4. Otteet voimassa olevasta Jaalan itäosan rantayleiskaavasta 5. Otteet voimassa olevasta Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavasta 6. Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) 7. Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) 8. Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys Aittosaaren luontoselvityksen täydennys ( ) 10. Jaalan kunnan itäosan rantayleiskaavan mitoitusvyöhykkeet 11. Jaalan kunnan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan mitoitusvyöhykkeet Kaava-asiakirjat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Itäosan kaavaehdotuskartta, Karttalehdet 1-28 (MK 1:10000) Etelä- ja länsiosan kaavaehdotuskartta 1:10000, Karttalehdet 1-21(MK 1:10000) Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset 4

5 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueet sijaitsevat entisen Jaalan kunnan ranta-alueilla. Tutkittavia voimassa olevien rantayleiskaavojen muutostarvekohteita on yhteensä 119 kpl. Tutkittava kohde on yleensä yksittäinen alue (esim. rakennuspaikka), mutta kohteeseen saattaa kuulua myös useita eri alueita. Suunnittelualueeseen kuuluu myös kumoutunut osa-alue Jaalan kunnan itäosan rantayleiskaavasta, joka sijaitsee Sonnanjärven Pajulahdenniemessä sekä yleiskaavoittamaton Niskajärven Riihiniemen osa-alue. Kohteiden sijainti on kuvattu karttaliitteessä Yleiskaavan tarkoitus Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Rantayleiskaavojen muutostyössä on tarkoitus tutkia Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä Kouvolan kaupungille ennen kaavaprosessia ja kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa toimitetut muutosesitykset. Lisäksi tutkitaan Kouvolan kaupungin kaavaprosessin aikana havaitsemat kaavojen virheet / muutostarpeet. Sonnanjärven Pajulahdenniemen Pajulan tilan alue on tarkoitus kaavoittaa virkistysalueeksi. Muutostarpeet voidaan jakaa seuraavasti: Lainvoimaisten poikkeamispäätösten (Jaalan kunnanhallitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) päivitys yleiskaavakarttoihin - mm. käyttötarkoituksen muutoksia (RA > AO) Jaalan kunnan kirjaamien virheiden tutkiminen ja korjaaminen - yleiskaavoista puuttuu olemassa olevia rakennuspaikkoja, rakennuspaikalla väärä aluevarausmerkintä (käyttötarkoitus) Alueelle laadittujen ja voimaan tulleiden ranta-asemakaavojen päivitys yleiskaavakarttoihin Maanomistajien oikaisuvaatimukset / muutosesitykset mm. - yleiskaavasta virheellisesti puuttuvat olemassa olevat rakennuspaikat lisättävä kaavaan - uusien rakennuspaikkojen siirto- ja osoittamisvaatimuksia - lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennuspaikaksi Kaavatekniset muutostarpeet - kiinteistöraja-aineistojen täsmentyminen - kaavan vastaisten kiinteistötoimitusten huomioiminen Uuden rantaosayleiskaavan laatiminen: KHO:n päätöksen (Itäosan ryk) huomioiminen - Sonnanjärven Pajulan tilan kumoutunut kaavanosa Niskajärven Riihiniemeen (kh ) laadittu ranta-asemakaava Rantayleiskaavojen muutoksissa tukeudutaan mahdollisuuksien mukaan voimassa olevien kaavojen selvitysaineistoihin. Voimassa olevien kaavojen maankäyttöä merkittävästi muuttavien muutostarvekohteiden alueille laaditaan uusi luontoselvitys. 5

6 2 TIIVISTELMÄ Kaavojen muutoksissa noudatetaan soveltuvilta osin voimassa olevien yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä kuvaus-, merkintä- ja määräystekniikkaa. Yleiskaavojen muutokset laaditaan voimassa olevien rantayleiskaavojen mittakaavassa 1: Kaavaprosessin vaiheet 2010 Rantayleiskaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan Kouvolan kaupungin aloitteesta Asiasta on tiedotettu Kouvolan kaupungin kaavoituskatsauksessa Vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ja 31 ) Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta päätti kaavan vireille panosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta Kaavan vireille tulosta kuuluttaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta tiedottaminen (MRL 62-64, MRA 30 ) OAS pidettiin yleisesti nähtävillä. Maanomistajille tiedotettiin asiasta kirjeitse. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausuntonsa antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Kymenlaakson museo ja Museovirasto. Yhteenveto lausunnoista on esitetty selostuksen kohdassa Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta päätti kaavaluonnosaineistojen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos ja muut valmisteluvaiheen aineistot pidettiin yleisesti nähtävillä. XX.X.2015 XX x.x.-x.x.2015 Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausuntonsa antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Kymenlaakson museo, Museovirasto ja Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta sekä maaseutulautakunta. Yhteenveto lausunnoista on esitetty selostuksen kohdassa Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. Nähtävillä olon aikana ja edelleen kaavaehdotuksen valmisteluvaiheen aikana kaavaluonnoksista jätettiin yhteensä n. 20 mielipidettä. Mielipiteisiin ja lausuntoihin on laadittu vastineet. Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotusvaiheen aineistot pidetään yleisesti nähtävillä (30 vrk). Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 2.2 Yleiskaavan keskeinen sisältö Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutoksella on tutkittu Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä maanomistajien Kouvolan kaupungille myöhemmin esittämät ja Kouvolan kaupungin havaitsemat muutostarpeet. Rantayleiskaavojen muutoksessa on huomioitu pääosa Jaalan kunnan kirjaamista tehtyihin päätöksiin tai havaittuihin virheisiin perustuvista muutostarpeista. Myös Kouvolan kaupungin havaitsemat virheet / muutostarpeet on huomioitu kaavamuutoksen yhteydessä. Esim. kaikki tiedossa olevat lainvoimaiset ranta-asemakaavat on kuvattu rantayleiskaavakartoilla ranta-asemakaavojen kaavaratkaisun mukaisesti. Maanomistajien esittämät muutostarpeet on tutkittu noudattaen lähtökohtaisesti voimassa olevien rantayleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita. Tutkituista 119 muutostarvekohteesta 89 on johtanut kaavamuutokseen. 30 tapauksessa kaavamuutokseen ei ole ollut tarvetta tai kaavamuutos ei ole ollut kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaan mahdollinen. 6

7 Sonnanjärven Pajulahdenniemen rantaosayleiskaavassa on huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden aiemman rantayleiskaavan kumoamispäätös, ja alue on osoitettu rantaosayleiskaavassa virkistysalueeksi (V). Niskajärven Riihiniemen rantaosayleiskaava perustuu alueelle laadittuun ranta-asemakaavaan. 2.3 Yleiskaavan toteuttaminen Rantayleiskaavojen muutosten mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman, lukuun ottamatta ranta-asemakaavojen alueita, joilla yksityiskohtaisempi ranta-asemakaava ohjaa rakentamista. Osa kaavan muutoskohteiden mukaisesta rakentamisesta on myös jo toteutunut perustuen mm. Jaalan kunnan ja ympäristöhallinnon tekemiin lainvoimisiin päätöksiin. Kaavan rakentamisalueet toteutuvat maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien määräämän järjestyksen ja aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleistä Suunnittelualueen rakentaminen on pääosin tyypillistä haja-asutusseudun rantarakentamista. Rannat ovat pääosin maa- ja metsätalous sekä loma-asutuskäytössä. Rantamaisemiin vaikuttavat myös maanviljelyn kulttuurimaisemat tilakeskuksineen. Eräillä alueilla, erityisesti suurimmilla järvillä (Vuohijärvi ja Niskajärvi) on muodostunut varsin tehokkaan lomarakentamisen alueita. Karijärvi ja muutamat sen lähiympäristön pienemmistä järvistä ovat myös osittain erittäin tiheästi rakennettuja. Paikoin erityisesti kylien läheisille rantaalueille on muodostunut myös vakituisen asuinrakentamisen alueita. Tutkittavien muutoskohteiden sijainti on esitetty liitteessä Maankäyttö Asuin- ja lomarakentaminen Suunnittelualueeseen kuuluville ranta-alueille on yleisesti muodostunut tai voimassa olevissa rantayleiskaavoissa on osoitettu lähinnä tavanomaista loma-asutusta. Kaavamuutoskohteisiin kuuluu kuitenkin varsin paljon yksittäisiä rakennuspaikkoja, joiden käyttötarkoitus on muutettu Jaalan kunnan päätöksellä asuinrakennuspaikaksi. Paikoin lähinnä kylien läheisille ranta-alueille on muodostunut myös useamman asuinrakennuspaikan ryhmiä. Pyhäjärven Sammallahden pohjoisrannalla sijaitsevalle Etelä- ja länsiosan rantayleiskaavassa selvitysalueeksi osoitetulle alueelle on muodostunut kylämäisen asuinrakentamisen alue. Suunnittelualueeseen kuuluu myös yksittäisten maatilojen talouskeskusten alueita. Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueen rakennuspaikkojen vesihuolto hoidetaan pääasiassa kiinteistökohtaisesti omin talousvesikaivoin ja jätevesien käsittelyjärjestelmin. Alueella toimii myös Kouvolan Vesi Oy, jonka myymästä vedestä ja laskuttamasta jätevedestä noin viisi prosenttia käytetään toimialueen vesiosuuskunnissa (www.kouvolanvesi.fi). Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä toimivat seuraavat yhteisesti toteutetut vesihuoltopalvelut: 7

8 - Verlan kyläalue on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta (kohde 139). - Okankylän vesihuolto-osuuskunnalla on vesi- ja viemäriverkosto (kohde 30). - Iso-Kamposen eteläpuolella toimii Selänpään vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto. - Huhdasjärven vesiosuuskunnalla on vesi- ja viemäriverkosto (kohde 32). - Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan verkosto on valmistunut Siikavan kylälle Runkolinjan päät ovat: Rouvinoja, Siikavan tien alue ja Aurantola (kohde 105). Myös Pyhäjärven Suolalahden ympäristön alueelle on valmisteltu Lintukymin vesihuoltoosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoa (kohde 139). - Pyhäjärven länsiosissa toimii Veskansan vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto (kohteet 112, 117 ja 132). Lähde: Kouvolan kaupungin vesihuoltoverkostot ja vesiosuuskuntien toiminta-alueet Matkailupalvelut Kokonaisuutena suunnittelualueen matkailupalvelut ovat verrattain vähäiset. Näistä merkittävimmät matkailupalvelut ovat vuokramökkejä, RM-alueita Niskajärven Riihiniemessä sekä Aurantolan Kestikartano Karijärven rannalla. Virkistys Sonnanjärven Pajulahdenniemen aluetta käytetään yleisenä virkistysalueena. Muutoin suunnittelualueen rantojen virkistyskäyttö on lähinnä jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista rannoilla ja vesillä. Joissakin ranta-asemakaavoissa on osoitettu lähinnä kaava-alueiden sisäistä käyttöä palvelevia virkistysalueita. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet Jaalan itäosan rantayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat pääosin seuraavien vesistöjen ranta-alueilla: Vuohijärvi, Iso-Lahnajärvi, Huhdasjärvi, Niskajärvi, Suolajärvi, Johdasjärvi, Iso-Ruhmas, Iso-Kortejärvi, Sonnanjärvi, Jukajärvi ja Lintukymi. Lisäksi yksittäisiä kohteita sijaitsee muilla vesistöillä. Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat pääosin seuraavien vesistöjen ranta-alueilla: Karijärvi, Kaajärvi, Ruokojärvi, Rautjärvi, Kuoppalammet, Iso- Ruhmas ja Pyhäjärvi. Lisäksi yksittäisiä kohteita sijaitsee muilla vesistöillä. Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella kolmeen luokkaan. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (Ilk): Iso-Ruhmaksen eteläpuolella sijaitseva Ruhmaanharjun pohjavesialue ( ), jonka muodostumisalueella sijaitsee kaavan muutoskohde 54. Suunnittelualueella sijaitsee myös yksi vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (II-lk): Kouvolan pohjoisosan harjualueella sijaitseva Isoharjun pohjavesialue ( ), jonka alueella sijaitsee osittain kaavan muutoskohde 121. Muut pohjavesialueet (III-lk) ovat pienempialaisia ja merkitykseltään vähempiarvoisia alueita, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii usein vielä lisätutkimuksia. Suunnittelualueen pohjavesialueilla on jo tehty luokituksia tarkentavia tutkimuksia, joiden myötä mm. kaksi vielä luonnosvaiheessa suunnittelualueelle sijoittunutta III-luokan pohjavesialuetta on todettu tutkimuksissa soveltumattomaksi yleiseen vedenhankintaan ja alueet on poistettu luokituksesta kokonaan. 8

9 3.1.3 Erityispiirteet ja suojelukohteet Muinaismuistokohteet Kohteen 32 alueella sijaitsee osin Huhdasjärven Mäenkylän (Tienari) kiinteä muinaisjäännös; kylänpaikka, jonka ajoitusta ei ole määritelty. Kohteen 65 alueella sijaitsee Huhdasjärven Sorsalahden pohjoispuolinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös; työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut. Kohteen 125 alueella Sammallahdessa on voimassa olevassa Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavassa osoitettu sm-kohde (ks. liite 5). Kohdetta ei kuitenkaan ole Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä eikä sitä siten merkitä kaavamuutokseen. Kohteen 138 alueella Kaajärven ja Karijärven välisellä kannaksella on myös merkitty voimassa olevassa rantayleiskaavassa sm-kohde (ks. liite 5). Kohdetta ei kuitenkaan ole Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä eikä sitä siten merkitä kaavamuutokseen. Lähde: Museoviraston muinaisjäännösrekisteri, Museoviraston lausunto Luonnonsuojelualueet ja Natura verkostoon kuuluvat alueet Jaalan rantayleiskaavojen tutkittavien muutoskohteiden alueella tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee seuraavat Natura verkostoon kuuluvat alueet: 1. Niskajärven Natura alue (FI ), Lehtisensaaren lounaisosassa sijaitseva vanhan lehtipuumetsän alue. Alue on myös yksityistä luonnonsuojelualuetta. Muutoskohde 63/1. 2. Pyhäjärven Natura alue (FI ), kohde käsittää Pyhäjärveen laskevan Lintukymin ja erillisiä matalia järvenlahtia, kuten Suolalahti. Kohde kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Muutoskohteet 25, 43 ja Kuijärvi-Sonnasen Natura alue (FI ), isompien järvien lisäksi pieniä järviä, harjumuodostumia ja niihin liittyviä pieniä suppalampia. Sorvalammen-Kelesjärven- (Saarijärven) harjun alue kuuluu myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Muutoskohde (itäosa) 2. (etelä- ja länsiosa) 9

10 3. (etelä- ja länsiosa) Kuvat. Otteet suunnittelualueelle sijoittuvista Natura verkostoon kuuluvista alueista (www.paikkatietoikkuna.fi). Muut arvokkaat luontokohteet Jaalan itäosan rantayleiskaava-alueen luontoselvitys (Teppo Häyhä 2001) - Kaavamuutoskohde 32: ma-merkintä; Tokehenmäki (Kalliomäki, maisema), lu-kohde; Pikjärven neva (pieni rantaneva) Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava-alueen luontoselvitys (Teppo Häyhä 2003) - Kaavamuutoskohde 147/1 ma-1- merkinnät; Peltosaari (Maisema, luonnonmetsä), Ansalahden niemen kärki (Maisema) - Kaavamuutoskohde 147/2 lu- merkinnät; Vääräjärven kalliot (Metsälain luontotyyppikohde), Kirveslampi (Pienvesi, linnusto) Rantayleiskaavojen muutosta varten laaditut luontoselvitykset: Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) sekä Aittosaaren (kohde 51) luontoselvityksen täydennys Kohde 51: Puustoltaan varsin luonnontilainen saari. Arvokkaat rannanosat kallioalueita ja runsaslahopuustoisia alueita. - Kohde 112: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka (Kaavaehdotuksen RA- ja M- aluevarauksien rajalla) lähipuineen tulee säästää hakkuilta ja rakentamiselta. Lisäksi suurin osa kaavaehdotuksen RA- alueesta on karukkokalliota ja louhikkoa, joka on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, mutta niitä ei ole arvioitu uhanalaisiksi luontotyypeiksi. - Kohde 121: Pitkä Kuoppalammen pohjoisranta on isovarpurämettä, joka on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Ko. rämeen pinta-ala on pieni ja edustavuus huono, joten kohde sopii luontoarvojensa puolesta melko hyvin rakentamiseen. Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) - Saaressa kasvaa kaksi huomattavan suurta ja komeaa maisemamäntyä, joista toinen saaren keskiosassa ja toinen eteläosassa. Saaressa ei havaittu sellaisia merkittäviä luontoarvoja, joilla olisi vaikutusta sen maankäyttöön. Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys 2014 ( ) - Lehtisaaressa on luonnonsuojelualueen ulkopuolella runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, jotka täyttävät METSO-valintakriteerit lahopuun määrässä ja ne kuuluvat luokkaan I: Lehtomaisen ja tuoreen kankaan varttuneet tai uudistusikäiset metsät. Kohteet on syytä merkitä kaavaan SLmerkinnällä. Luontoselvitykset ovat kaavaselostuksen liitteinä

11 Maisema-alueet Kohde 115 Pyhäjärven rannalla on osa valtakunnallisesti arvokasta Jaalan kirkonkylän maisema-aluetta. Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maaseudun maisema-alueille on tehty päivitysinventointi vuosina (Loppuraportti , Kymenlaakson liitto). Suunnittelualueelle on ehdotettu inventoinnissa rajattavan yksi uusi maakunnallisesti arvokas maisemaaluekohde: Iso-Ruhmaksen pohjoisosan Siikava. Rajaus koskee kaavan muutoskohdetta 63/4. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet Kymenlaakson kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja kohteiden inventointi on suoritettu vuonna 1992 Kymenlaakson seutukaavaliiton toimesta. (Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisu A:26, 1992) - Aurantola (kohde 105), nykyisin kestikartanona toimiva alue rakennuksineen. Pihapiirissä on kivinen viljamakasiini 1800-luvulta. Päärakennus lienee vanha rautatieasemarakennus, joka siirrettiin paikalle 1900-luvun alussa. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yleispiirteisesti kaikkea maankäytön suunnittelua ja osaltaan ne tukevat sekä edistävät Maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön tavoitteiden saavuttamista. Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennuskulttuuriympäristön osalta alkaen. Ympäristöministeriössä on toteutettu vuosina valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnit maakunnittain. Inventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös, joka toimii jatkossa maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana inventointina arvokkaiden maisema-alueiden osalta. 11

12 Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistama (KHO:n päätös ) Kymenlaakson maakuntakaava (Taajamat ja niiden ympäristö) on korvannut osittain Kymenlaakson kokonaisseutukaavan. Kymenlaakson maakuntakaava (Taajamat ja niiden ympäristö) on voimassa osalla suunnittelualuetta. Kuva: ote Kymenlaakson maakuntakaavasta, Taajamat ja niiden ympäristöt Muilta osin suunnittelualueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava (Maaseutu ja luonto), joka on ympäristöministeriön vahvistama

13 Kuva: ote Kymenlaakson maakuntakaavasta, Maaseutu ja luonto Suunnittelualueelle tai sen välittömään ympäristöön kohdistuu seuraavia maakuntakaavamerkintöjä: Muutos- Maakuntakaavan sisältö kohde nro 9 Martinniemi; Virkistysalue V 14 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Sonnanjoki) 15 Iso Ruhmaksen kallioalue (1583); Arvokas geologinen muodostuma ge Haravaniemenvuoren puolustusvarustukset (589) 17 Taninniemi (1524); Arvokas geologinen muodostuma ge Ylimaakunnallinen melontareitti (Suolajärvi- Iso-Kamponen) 19 Iso-Ruhmaan kallioalueet (1395) Maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilunohjaamistarvetta MU 20 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjoki) 24 Jaalanlahti, Kyrönlahti ja Lintukymi (1235); Luonnonsuojelualue SL Pyhäjärvi 1 (1149); Natura 2000-verkostoon kuuluva nat Ylimaakunnallinen melontareitti (Lintukymi ) 25 Taninniemi (1524); Arvokas geologinen muodostuma ge Jaalanlahti, Kyrönlahti ja Lintukymi (1235); Luonnonsuojelualue SL Pyhäjärvi 1 (1149); Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue nat 13

14 Ylimaakunnallinen melontareitti (Lintukymi-Sonnanjoki ) 26 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Jukajärvi) 30 Siikakosken ranta-alueet (1397); Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta MU, Siikakosken puolustusvarustukset (594), Vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue, Ylimaakunnallinen melontareitti (Siikakoski) 32 Variksen kaupunki (1059); Merkittävä vähintään maakunnallinen rakennetun ympäristön kohde 33 Iso-Ruhmaan kallioalueet (1395) Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta MU 36 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjärvi-Jukajärvi) 37 Ylimaakunnallinen melontareitti (Iso-Kamponen - Lintukymi ) 40 Ylimaakunnallinen melontareitti (Sonnanjoki) 41 Verla (182); Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä 44 Ylimaakunnallinen melontareitti (Iso-Kamponen - Lintukymi ) 45, 50 Maa- ja metsätalousvaltainen alue M 51/1 Haikansaaren Aittosaaren retkeily- ja ulkoilualue VR (1359) 54 Taajamatoimintojen alue, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (A/s), Tärkeä pohjavesialue 63/1 Niskajärven (1126) Natura verkostoon kuuluva alue nat, Luonnonsuojelualue (SL 1237) 105 Aurantola (107); Matkailukohde RM 112 Veneväylä, Heinola-Kuusankoski kanava, Ylimaakunnallinen melontareitti 115 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY, Jaalan kirkonkylä; Kulttuuri-ympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä ma/m 117 Kimolan kanava (161); Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ma, Veneväylä, Heinola-Kuusankoski kanava, Ylimaakunnallinen melontareitti 120, 136 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY 126 Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, Maa- ja metsätalousvaltainen alue M, Venesatama, Luonnonsuojelualue SL 132 Kimolan kanava (161); Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ma/m 139 Pyhäjärven (1125) Natura verkostoon kuuluva alue nat, Luonnonsuojelualue (SL 1235) Yleiskaava Kaavan muutosalueilla on voimassa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Sonnanjärven Pajulan tilan kumoutuneella kaavanosalla ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Niskajärven Riihiniemen osa-alueella ei myöskään ole lainvoimaista yleiskaavaa. Otteet voimassa olevista rantayleiskaavoista kaavojen muutosalueiden osalta on liitteenä 4 ja 5. Ranta-asemakaavat Rantayleiskaavojen tutkittavien muutostarvekohteiden alueilla on voimassa seuraavia ranta-asemakaavoja: ITÄOSA - Kukkomäen eteläosan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Tuomaankallion tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Impivaaran tilojen ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) 14

15 - Siikaniemen tilan ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) - Salonsaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (kv ) - Riihiniemen ranta-asemakaava (kh ) - Urpasen, Sulkavan ja Otsolan tilojen ranta-asemakaava (kh ) - Saarelan tilan RN:o 6:210 ranta-asemakaavan muutos (kv ) - Metsä-Heikkilän ranta-asemakaava (kv ) - Vuohijärven Santalahti, Huimalan tilan rantakaava - Huhdasjärven Sorsanlahti, Kokkolan ym. tilojen ranta-asemakaavan muutos - Mäntylän tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 1024) - Suolajärven rantakaava (Kymen lääninhallitus N:o 4289) ETELÄ- JA LÄNSIOSA - Palolammen ranta-asemakaava ja Kallioniemen ranta-asemakaavan muutos (kv , voimaantulo ) - Aurantolan tilan ranta-asemakaavan muutos (tekla ) - Keltaportin tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Koukkaniemen tilan ranta-asemakaava (hyväksytty ) - Marilan tilan ranta-asemakaava (kv , voimaantulo ) - Silonsaaren ranta-asemakaava (kv ) - Rajajärven ym. tilojen rantakaava muutos/honkasaaren rantakaava (kv , - - Kymen lääninhallitus N:o 1013) - Herransaaren tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 4071) - Mattilan tilan rantakaava (kv , Kymen lääninhallitus N:o 4391) - Rautjärven Palvaanniemi, Keskimaan tilan rantakaava Rakennusjärjestys Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä Pohjakartta Rantayleiskaavan muutos laaditaan numeeriselle maastotietokannalle, rajaelementtinä on numeerinen kiinteistörajakartta (NKRK). Muut olemassa olevat selvitykset ja suunnitteluaineisto - Voimassa olevien yleiskaavojen selvitysaineistot (Itäosan luontoselvitys; Teppo Häyhä , Etelä- ja länsiosan luontoselvitys; Teppo Häyhä ) - Jaalan arkeologinen inventointi, J. Seppä Kouvolan luoteisosan (ent. Jaala) arkeologinen inventointi 2010, T. Mökkönen. - Museoviraston muinaisjäännösrekisteri Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliitto Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelma, Kymenlaakson liitto Maakuntakaavojen inventoinnit - Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisemaalueiden päivitysinventointi Loppuraportti Kymenlaakson liitto. - Maanomistus-, rakennus- ja rakennuslupatiedot - Maanmittauslaitoksen maastotietokanta- ja kiinteistöraja-aineisto - Jaalan kunnan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen poikkeamispäätökset - Osasta suunnittelualuetta on laadittu aiemmin maisema- ja luontoselvitys Kouvolan seudun kuntayhtymän toimesta. 15

16 Laadittavat selvitykset - Emätilaselvityksen tarkistaminen / laatiminen tarvittavien muutoskohteiden osalta (Ympäristönsuunnittelu Oy) - Luontoselvitykset (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy) Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistukseen liittyvä luontoselvitys 2012 ( ) Aittosaaren luontoselvityksen täydennys ( ) Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys 2013 ( ) Niskajärven Lehtisaaren ym. luontoselvitys 2014 ( ) Luontoselvitykset ovat selostuksen liitteinä YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Kaavan tarve Entisen Jaalan kunnan ranta-alueille laadituissa rantayleiskaavoissa on tullut esille erilaisia tarkistustarpeita. Tarkistettavat kohteet perustuvat osaltaan Jaalan kunnan aikaisiin lainvoimaisiin päätöksiin sekä aikanaan Jaalan kunnan ja myöhemmin Kouvolan kaupungin kaavoissa havaitsemiin virheisiin / muutostarpeisiin tai maanomistajien muutosesityksiin. Havaittuja muutostarpeita ja maanomistajien muutosesityksiä on tullut edelleen lisää kaavan valmisteluvaiheessa. Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven Riihiniemen osa-alueilla ei ole voimassa olevaa rantayleiskaavaa, joten näiden alueiden rantayleiskaavoitus on tarkoituksenmukaista yhdistää kaavamuutosten laatimiseen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Rantayleiskaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan Kouvolan kaupungin aloitteesta Tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta ( 188). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoituksen osallisia ovat alueiden maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). 1. Maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa 2. Viranomaiset, kaupungin hallintokunnat - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) - Kymenlaakson liitto - Museovirasto - Kymenlaakson maakuntamuseo - Kymenlaakson pelastuslaitos/pohjoinen toimialue - Kouvolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä maaseutulautakunta 3. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (ei kattava luettelo) - Kylätoimikunnat - Vaikutusalueen osakaskunnat - Mahdolliset muut paikallisella tai maakunnan tasolla toimivat yhteisöt 16

17 4.3.2 Vireille tulo Yleiskaavan valmistelusta on tiedotettu kaavoituskatsauksen yhteydessä Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Pohjois- Kymenlaakso -lehdessä (MRL ja MRA 30 ) Hallinnollinen käsittely Tekninen lautakunta päätti vireillepanosta ja OAS:n nähtäville laittamisesta Tekninen lautakunta päätti kaavaluonnosaineiston nähtäville laittamisesta xx.xx.2015 xx Tekninen lautakunta päättää kaavaehdotusaineistojen nähtäville laittamisesta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Kaava-alueen ja välittömän vaikutusalueen maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Kaavan valmisteluvaiheen materiaali on julkisesti nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalolla virallisella ilmoitustaululla, yleiskaavoitusyksikössä sekä internet-sivuilla Palaute otetaan huomioon kaavasuunnittelussa siltä osin kuin se on kaavan laajuus, merkitys ja tavoitteet huomioiden tarkoituksenmukaista. Ajankohta Suunnitteluvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaavaluonnos nähtävillä, osallisilla mahdollisuus jättää mielipide. Kaavaluonnoksesta jätettiin n. 20 osallisten mielipidettä. Mielipiteisiin on laadittu vastineet. xx.x.- xx.x.2015 Kaavaehdotus nähtävillä, osallisilla mahdollisuus jättää muistutus Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Viranomaisneuvottelu MRL 66, MRA 26 ja Viranomaisten lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY) ei ollut huomautettavaa. - Kymenlaakson museo piti tärkeänä, että kunkin alueen tarkistuksissa ja muutoksissa huomioidaan olemassa oleva rakennuskanta ja arvioidaan kulttuurihistorialliset ja -maisemalliset merkitykset. Tämä saattaa asettaa tarpeita rakennuskannan tarkempiin inventointeihin ja arviointeihin niiden kulttuurihistoriallisesta merkityksestä. - Museovirasto ottaa kantaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjen yksittäisten muutosalueiden arkeologisiin selvitystarpeisiin siinä vaiheessa, kun käytettävissä on havainnollisempaa tietoa maankäytön muutoskohteista, joihin osoitetaan uutta rakentamista Viranomaisten lausunnot kaavaluonnosvaiheen aineistosta: Kaakkois-Suomen ELY-keskus - M-alueelle sallittava saunarakennus on syytä aina merkitä kaavakarttaan erillisen saunarakennuksen sa-merkinnällä ja tämä on käytävä ilmi yksiselitteisesti kaavamääräyksestä. Sa-merkintä on syytä olla mainittuna M-merkintään kuuluvassa kaavamääräyksessä. - Niillä kaavoitettavilla alueilla, joille osoitetaan uutta/siirrettyä rakentamista, on syytä tehdä luontoselvitys tai päivittää vanha. Nykyiset luontoselvitykset ovat osittain vanhentuneita. - Pohjavesialueiden luokituksessa ja merkitsemisessä on siirrytty järjes- 17

18 telmään, jossa PV-3 -alueita ei enää luokitella Kymenlaakson alueella eikä niitä merkitä kaavakarttaan. Kymenlaakson museo - Muutokset eivät kohdistu rakennettuihin kulttuuriympäristöihin muuta kuin Aurantolan kohdalla. Tämä on asiallisesti merkitty /s- merkinnällä. Museovirasto - Kaavamuutosalueilta, joihin osoitetaan uusia rakennuspaikkoja, ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä kaavan toteuttamiselle ole muinaismuistolain (295/1963) asettamaa estettä. - Itäosan rantayleiskaavan muutoskohteessa 32 on ranta-asema-kaavassa osoitettu toteutumaton loma-asunnon rakennuspaikka Huhdasjärven kiinteän muinaisjäännöksen alueelle. Rakentaminen tulisi osoittaa kyseisen muinaisjäännösalueen ulkopuolelle. Mikäli korvaavaa rakennuspaikkaa ei löydy, rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää riittäviä arkeologisia tutkimuksia. Muinaisjäännösaluetta koskevaa kaavamääräystä tulee täydentää. - Kohteissa 125 ja 138 ei ole muinaisjäännösrekisterin mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä niitä siten merkitä kaavaan. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaavaluonnoksesta tulisi tarkistaa muutamia yksittäisiä kaavamääräyksiä muiden rantayleiskaavojen ja rakennusjärjestyksen määräysten kanssa yhteneviksi. - Rakennuspaikan koko, rakennusten yhteislukumäärä ja rakennusten/ saunojen etäisyys vesirajasta tulee määritellä yhteneväisiksi rakennusjärjestyksen ja muiden rantayleiskaavojen määräysten kanssa. - Alimman lattiatason korkeusasema tulisi määritellä kerran 100 vuodessa toistuvan ylimmän tulvaveden (HW 1/100) yläpuolelle lisättynä puolen metrin (0.5 m) lisäkorkeudella. - Kaavamääräyksiin tulee lisätä määräys vesikäymälän rakentamiskiellosta saariin uusien rakennuspaikkojen osalta. Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta - Maaseutulautakunta painottaa vakituisen asumisen tonttien lisäämistä ranta-alueilla erityisesti silloin kun kaikki kunnallistekniset valmiudet ja muu infrastruktuuri on olemassa tai järjestettävissä. Kuntapalvelujen järjestäminen Kouvolan kaupungin sisällä ei voi olla kynnyskysymys eikä taloudellisesti ylivoimainen tehtävä. Nykyisen kylärakenteen tukeminen/tiivistäminen on kannatettavaa. xx.x.- xx.x.2015 Viranomaisten lausunnot kaavaehdotusvaiheen aineistosta. 5. TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERIAATTEET 5.1 Yleiset lähtökohdat Kaavojen muutoksissa noudatetaan soveltuvilta osin voimassa olevien yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä kuvaus-, merkintä- ja määräystekniikkaa. Yleiskaavojen muutokset laaditaan voimassa olevien rantayleiskaavojen mittakaavassa 1: Kaavamuutokset piirretään käyttäen ajantasaista kiinteistöraja-aineistoa. Kaavamuutosalueeseen otetaan mukaan tarvittaessa piirrosteknisistä syistä koko kortteli tai muu tarkoituksen mukainen kokonaisuus, vaikka varsinainen muutoskohde olisi suppeampi. Näin saadaan huomioitua tarkentuneet kiinteistörajat ja mm. aluevarausten tarkoituksen mukainen kohdistuminen. 18

19 5.2 Rantayleiskaavan ja rantayleiskaavamuutoksen tavoitteet Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa Jaalan kunnanvaltuuston hyväksymä Jaalan itäosan rantayleiskaava sekä hyväksytty Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava. Rantayleiskaavojen muutostyössä tutkitaan Jaalan kunnan kirjaamat kaavojen hyväksymisen jälkeen esille tulleet kaavojen muutostarpeet sekä Kouvolan kaupungille ennen kaavaprosessia ja kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa toimitetut muutosesitykset. Lisäksi tutkitaan Kouvolan kaupungin kaavaprosessin aikana havaitsemat kaavojen virheet / muutostarpeet. Rantayleiskaavamuutoksien tavoitteena on päivittää voimassa olevat rantayleiskaavat huomioiden lainvoimaiset poikkeamispäätökset (Jaalan kunnanhallitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) sekä Jaalan kunnan ja Kouvolan kaupungin havaitsemat virheet / muutostarpeet. Poikkeamispäätökset ovat mm. lomarakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutoksia asuinrakennuspaikoiksi. Rantayleiskaavalla ja sen muutoksella huomioidaan myös alueelle laaditut ja voimaan tulleet ranta-asemakaavat. Laaditut ranta-asemakaavat huomioidaan sellaisenaan ja täydennetään mahdollisesti edelleen niihin myönnetyt poikkeamiset. Maanomistajien muutosesitykset tutkitaan tapauskohtaisesti noudattaen lähtökohtaisesti voimassa olevien rantayleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteista. Sonnanjärven Pajulahdenniemen Pajulan tilan alue on tarkoitus kaavoittaa virkistysalueeksi KHO:n ko. aluetta koskeva rantayleiskaava kumoamispäätös huomioiden. Niskajärven Riihiniemen osalta tavoitteena on laajentaa yleiskaavaa alueelle laaditun rantaasemakaavan kaavaratkaisun mukaisesti Jaalan kunnan kirjaamat muutostarpeet Tutkittavaksi esitetyt muutostarpeet Jaalan Itäosan rantayleiskaavassa NRO KTUNNUS TUTKITTAVA MUUTOSTARVE PÄÄTÖS ja PERUSTELU RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseen RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan 19 Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseen Havaittu virhe, kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Olevan AO-tontin lisääminen Vesikäymälän rakentaminen Ei muutostarvetta Kh myöntänyt poikkeamisluvan vesikäymä rantayleiskaavaan län rakentamiseen RA>AO Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Kh myöntänyt poikkeamisluvan, RA>AO Kouvolan kaupungin havaitsema virhe RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO, kerrosalan lisäys 59 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Tontin laajentaminen Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA >AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan Kerrosalan ylitys Ei muutostarvetta rantayleiskaavaan Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, RA-tontille lisärak.oikeutta RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan

20 RA>AO Kh jättänyt asian pöydälle 25/ vanhaa RA:ta puuttuu kaavasta, 1 RA rakent. Helena ja Tapani Taavilan oikaisuvaatimus / vanha RA-tontti puuttuu kaavasta (Suolajärvi) Helena ja Tapani Taavilan oikaisuvaatimus Oikeuden päätöksen huomioiminen KHO:n päätös (Sonnanjärven Pajulan tila) Olevan AO-tontin lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Olevan AM-alueen lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe, mielipide Olevan RA-tontin lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Olevan AM-alueen lisääminen Jaalan kunnan havaitsema virhe Ranta-asemakaava Kh (Tuomaankallion tilan ranta-asemakaava) 32 (1-5) Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava Kh (Urpanen, Sulkava ym. rantaasemakaava) Kh (Kukkomäen eteläosan rantaasemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Siikaniemen ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Riihiniemen ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kv , voimaantulo (Impivaaran tilojen ranta-asemakaava) Tutkittavaksi esitetyt muutostarpeet Jaalan Etelä- ja länsiosien rantayleiskaavassa NRO KTUNNUS TUTKITTAVA MUUTOSTARVE PÄÄTÖS_PERUSTELU Ei muutostarvetta Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta rakentaa ilman voimassa olevaa kaavaa RA>AO Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta kerrosalan ylitys 25 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta (25 m2 piharakennus) RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 35 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 35 m AO (poik.rak.paikasta), Aurantolan rak hyväksytty Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 39 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 39 m kerrosalan ylitys 39 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutt yht. 50m RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalan ylitys 50 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta yht. 50 m RA-tontin siirto Kh puoltanut poikkeamishakemusta kerrosalan ylitys 35 m2 Kh puoltanut poikkeamislupahakemusta, lisärak.oikeutta 50 m kerrosalan ylitys 50 m2 Kh puoltanut poikkeamishakemusta, lisärak.oikeutta 50 m RA>AO Kh myöntänyt poikkeamisluvan 116 (1-2) RA>AO, Silonsaaren ranta-asemakaava Kh myöntänyt poikkeamisluvan RA siirto Kh jättänyt asian pöydälle Ranta-asemakaava, olevan RA:n lisääminen, ks.123 Jaalan kunnan havaitsema virhe RA>AO Jaalan kunnan havaitsema virhe AO>AM, ks.118 Jaalan kunnan havaitsema virhe RA-tontin siirto Maanomistajan (Pentti Juurikkala) muutosanomus , mielipide LV>RA Lääninhallituksen päätös , kaavamuutos vireillä? Ranta-asemakaava Kh (Koukkaniemen tilan rak) Ranta-asemakaava Kh (Marilan ranta-asemakaava) Ranta-asemakaava Kh (Keltaportin tilan rak) Asemakaava Kh (Kallioisten asemak.muutos) 20

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus (luonnosvaihe) Päivämäärä KAAVALUONNOS 1.10.2014 Hyväksyminen - KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Laatija

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot