perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä"

Transkriptio

1 OSAKASSOPIMUS l SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kotkan kaupunld Y-tunnus , (jäljempänä myös "Kotka") Kouvolan kaupunki Y-tunnus , (jäljempänä myös "Kouvola") Iitin kunta Y-tunnus Oäljempänä myös "Iitti") Osapuolet yhdessä "Osapuolet" ja kumpikin yksin "Osapuoli". 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman, jonka mukaan Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy jakautuu oslttaisjakautumisena yhteen perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä "Kyamk-läinteistöt" tai "Yhtiö"). Yhtiön yhtiöjärjestys on Liitteenä l. Jakautuminen on toteutettu yhtiörakenteen muuttamiseksi siten, että erityyppiset toiminnat ovat erillisissä yhtiöissä. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:öön ovat jääneet ammattikorkeakoululaissa (2003/351) määritellyt ydintehtävat ja Yhtiöön on siirretty em. koulutustoimintaa palvelevien tehtävien suorittamisessa tarvittavien rakennusten omistaminen, peruskorjaaminen ja rakentaminen. Jakautumissuunnitelmassa määritellyt Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n varat ja velat ovat siirtyneetjakautumisessa perustettavalle Yhtiölle. Osapuolet ovat saaneet jakautumisessa jakautumisvastildceena Yhtiön koko osakekannan. Tässä sopimuksessa sovitaan Yhtiön omistuksesta, Yhtiön osakkeiden luovutuksesta ja lunastuksesta, Osapuolten keskinäisistä suhteista Yhtiön hallinnossa sekä muista Yhtiön toimintaan liittyvistä olennaisista seikoista. *»._* 3 YHTIÖN PERUSTAMINEN JAKAUTUMISEN YHTEYDESSÄ 3.1 Yhtiö on perustettu jakautumisen tä^äntöönpanon yhteydessä, jonka rekisteröintipäivä on ollut Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on päättänyt jakautumisesta Yhtiön oma pääoma koostuu jakautumissuunnitelman (Liite 2-} mukaisista jakautumissuunnitelman liitteen mukaisista omaisuuseristä, joista yhtiön osakepääomaan siirtyy euroa. Toiminnan on tarkoitus alkaa Yhtiössä koko laajuudessaan tämän sopimuksen allekirjoittamisesta, jota on edeltänyt lainojen ja takauksien siirrot, jotka on kokonaisuudessaan vietävissä loppuun ja siis toteutettavissa vuoden 2012 vuoden loppuun mennessä. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy maksanut tähän liittyen lamojen maksuja.

2 2 *. <*»_*. <... 4 YHTIÖN PERUSTAMISVAIHE JAKAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANON YHTEYD Osapuolet saavat jakautumisvastikkeena jakautumisen tapahtuvan Yhtiön perustamisen yhteydessä kaikki Yhtiön osakkeet seuraavasti: Kotka Kouvola Iitti 51 osaketta, edustaen 51 % Yhtiön osakkeista ja äänistä 47 osaketta, edustaen 47 % Yhtiön osakkeista ja äänistä 2 osaketta, edustaen 2 % Yhtiön osakkeista ja äänistä Yhtiötä perustettaessa annettavat osakkeet ovat kaikki samanlajisia. 4.1 Osapuolet toteavat, että Yhtiön tulevat osakeannit ja muut vastaavat Yhtiön omistussuhteisiin vaikuttavat jäqestelyt pyritään toteuttamaan siten, että Osapuolilla on mahdollisuus säilyttää äänivalta-ja omistusoikeuksien keskinäiset suhteet muuttumattomina. Osapuoli tai muu osakas ei kuitenkaan ole velvollinen osallistumaan ko. järjestelyihin, joten mahdollisten osakeantien ja vastaavien järjestelyiden johdosta edellä tässä kohdassa 4 mainitut Yhtiön omistussuhteet saattavat muuttua. 4.2 Uusien osakkeenomistajien ottamisesta Yhtiöön sovitaan tarkemmin tämän sopimuksen kohdassa 17.._* * 5 ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ JA OSAKEKIRJAT Yhtiön osakkeita ei liitetä arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakkeista ei anneta osakekirjoja. *_* *_» *_* *. 6 OSAPUOLTEN KESKINÄINEN PÄÄTÖKSENTEKO Osapuolet kokoontuvat tarvittaessa varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä tai muutoin käsittelemään keskinäisiä asioitaan. Koollekutsujana voi toimia mikä tahansa Osapuolista.. 7 YHTIÖN EDUSTAMINEN / HALLITUS Kullakin Osapuolella on oikeus nimetä hallitukseen jäseniä siten, että Kotka saa nimetä kolme (3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä, Kouvola kolme (3) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä ja Iitti yhden(i) varajäsenen siinä tapauksessa, että hallitukseen valitaan täysi määrä, kuusi (6)jäsentä. Myös muilla Yhtiön osakkeenomistajilla voi kohdan 17.5] mukaisesti olla oikeus nimetä jäsen hallitakseen. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 7.1 Hallituksen kokoonpanon tulee edustaa monipuolista kiinteistöalan kokemusta. 7.2 Yhtiön ensimmäisen hallituksen jäsenet on nimetty Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n jakautumissuunnitelmassa. 7.3 Hallituksella on kirjallinen työjärjestys, jonka hallitus vahvistaa. a) Hallituksen erityisinä tehtävinä ovat laissa nimenomaisesti säädettyjen tehtävien ohella: Hyväksyä Yhtiön talousarvio ja taloussuunnitelma. b) Päättää yhtiön kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta c) Päättää lainan ottamisesta Yhtiölle sekä d) Päättää yhtiön kannalta merkittävistä investoinneista.

3 Hallituksen puheenjohtajan on toimitettava kutsu hallituksen kokoukseen ja kokouksen asialista hallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen hallituksen kokousta Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkiijajonka puheenjohtaja, sihteeri ja yksi pöytäkirjan tarkastaja allekirjoittavat Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin tai halli tuksen jäsenet kaksi yhdessä. Prolcuroiden antamisesta ja muista edustamisoikeuksista päättää hallitus...._*.. 8 PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSEN KOKOUKSISSA 8.1 Päätökset Yhtiön hallituksen kokouksissa tehdään osakeyhtiölain mukaisesti ja yhtiön yhtiöjärfestyksen mukaisesti, jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty. 8.2 Seuraavassa lueteltujen paatosten edellytyksenä kuitenkin on, että ainakin yksi (l) kunkin Osapuolen ehdottamista hallituksen jäsenistä on läsnä siinä hallituksen kokouksessa, jossa päätös tehdään, ja että kyseinen jäsen kannattaa ehdotetun päätöksen tekemistä: a) Yhtiön toimitusjohtajan valinta ja erottaminen, b) Yhtiön prpkuristeista ja muista henkilöistä, joilla on oikeus edustaa yhtiötä päättäminen, c) Yhtiön sulautuminen, jakautuminen, purkaminen ja asettaminen selvitystilaan d) Hallituksen työjärjestyksen vahvistaminen e) Yhtiön kiinteän omaisuuden luovuttaminen, kiinnittäminen ja panttaaminen f) Lainan ottaminen Yhtiölle ja muiden rahoituspäätösten tekeminen g) Merkittävä investointi Hallituksen päätökset niissä asioissa, joista yhtiökokouksen on päätettävä yksimielisesti, edellyttävät aina hallituksen enemmistön hyväksyntää. 8.3 Valittavalla toimitusjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 9 TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valinnasta ja erottamisesta päättää Yhtiön hallitus. *_» *. *_f < 10 PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA Seuraavat päätökset edellyttävät, että Osapuolet ovat asiasta yksimielisiä: l) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 2) Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen 3) Yhtiön toiminnan lopettaminen ja Yhtiön purkaminen, yrityssaneeraus sekä konkurssi 4) Yhtiön toiminnan olennainen muuttaminen tai merkittävä laajentaminen tai supistaminen 5) Yhtiön omaan pääomaan vaikuttavat järjestelyt, osakepääoman korottaminen tai alentaminen, osakeannit, omien osakkeiden lunastaminen ja hankkiminen sekä tilikauden voiton siir- 1 * *f *1 tammen omaan pääomaan. 6) Yhtiön hallituspaikkojen jakautuminen 7) Yrityskiinnitys 8) Normaaliin liiketoimintaan liittymätön merkittävä sopimus

4 4 11 TILINTARKASTAJA Yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaa ei tarvita, jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. u 12 YHTIÖN TOIMIALA, VOITONJAKO Yhtiön toimialana on Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n tai sen seuraajan tai sitä hallinnoivan yhteisön kiinteistöjen omistaminen, hallinta, ylläpito ja huoltaminen sekä näihin liittyvä tai kiinteistöjä hyödyntävä toiminta, varsinkin laajempi yhteisöä ja yhteiskuntaa hyödyttävä opetus, tutldmuslcehitysja innovointitoiminta. Yhtiö voi myös tarvittaessa toimintansa hyväksi omistaa, hallinnoida, ostaa ja myydä kiinteää omaisuutta sekä osakkeita ja tarvittaessa peruskorjata ja raken taa ammattikorkeakoulun lakisääteisen tehtävän suorittamiseen tarvittavia tiloja. Yhtiön mahdollisesti tuottamaa voittoa ei jaeta osaldceenomistajille osinkona tai muuna etuutena. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tulevia tarpeita varten tai käytettävä yhtiön kehittämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla. Yhtiön lopettaessa toimintansa, tullessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa ja lunastaessa omia osakkeitaan, sen nettovaroista jaetaan osakkaille heidan yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin varat luovutetaan yhtiön toiminta-alaa toteuttavalle yhtiölle tai muulle yleishyödylliselle yhteisölle. ^f 13 YHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE JA RAHOITUS 13.1 Osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että Yhtiön eri liiketoiminta-alueet kattaa tuotoillaan kustannuksensa. Hallitus laatii Yhtiölle vuosittain budjetin Yhtiön käyttöpääoman tarve ja lamojen hoito rahoitetaan noudattamalla jatkuvien palveluiden laskutuksessa kuukausikohtaisen etupainotteisen maksuaikataulun periaatetta Osapuolet antavat tandttaessa Yhtiön investointeja varten ottamille lainoille vakuuksia omistustensa suhteessa. Yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia toimintaansa varten Kotkan kaupunld sitoutuu lisäksi antamaan viiden miljoonan ( ) euron suuruisen osakeyhtiölain mukaisen eri sopimuksella sovittavan pääomalainan Jossa otetaan huomioon rakennuskustannusindeksin nousu jälkeen ja joka on koroton ja jonka laina-aika on 35 vuotta. Laina on tarkoitettu Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n Kotkan toimipisteiden peruskorjaamisen rahoittamiseen vuoteen 2025 mennessä Osapuolet toteavat, että Yhtiö kuuluu Kotkakons emiin ja yhtiön tulee noudattaa konsemiohjeistusta. Yhtiöllä on mahdollisuus liittyä konsemitiliin ja saada konsemitiliin kuuluvat luottomahdollisuudet samantasoisina kuin Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy;llä on ollut Yhtiö sopii Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevien rakennusten ja tilojen hoitomenoista niin, että Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy vastaa pääsääntöisesti rakennustenja tilojen hoidosta ja siitä aiheutuvista menoista Kotkan kaupunki siirtää Yhtiölle Kymenlaakson Ammattikorkeakoululle antamansa lahjakirjat ja maanvuokrasopimukset, joilla se on luovuttanut seuraavat rakennukset ja maanvuokraoikeudet CLiite * *

5 5 - Lahjakirja Kotkan kaupungin 9. Metsolan kaupunginosan korttelin 65 tontilla nro 3 olevista rakennuksista osoitteessa Pääskysentie l Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n välillä, allekirjoitettu Maanvuokrasopimus Miehikkälän kunnan Miehikkalän kylän tilan Kurssikeskuksesta RN;o 25:1 Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n välillä - Maanvuokrasopimus Kotkan kaupungin Metsola 9 kaupunginosan korttelin 65 tontista nro 3 osoitteessa Pääskysentie l Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n välillä -Vuokrasopimus Pysäkointitonteista 1/25/11 Jylppy ja 3/26/11 Jylppy Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n välillä - Maanvuokrasopimus Kotkan kaupungin n Jylppy kaupunginosan korttelin 26 tontista nro 2 osoitteessa Takojantie l Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy;n välilla - Lahjakiija Kotkan kaupungin ll. Jylpyn kaupunginosan korttelin 26 tontilla nro 2 olevista rakennuksista osoitteessa Takojantie l Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy;n välillä, allekirjoitettu Lahjaldrja Kotkan kaupungin Miehikkälän kunnan Miehikkälän kylän tilalla Kurssikeskus RN:o 25:1 sijaitsevista rakennuksista Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n välillä, allekirjoitettu Kouvolan kaupunki siirtää Yhtiölle Kymenlaakson Ammattikorkeakoululle antamansa maanvuokrasopimukset Joilla se on luovuttanut seuraavat maanvuokraoikeudet f Liite fi): - Maanvuokrasopimus Kouvolan kaupungin 2. Kaunisnurmen kaupunginosan korttelin 2068 tontista nro l Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n välillä, allekirjoitettu. - Maanvuokrasopimus Kouvolan kaupungin Ruotsulan kylän tilan Sotku RN:o 11:62 sopimaksen liitteenä olevaan karttaan merkitystä määräalasta ja Kouvolan kaupungin Kouvolan kylän tilan Marjoniemi RN:o 20:5 sopimuksen liitteenä olevaan karttaan merkitystä määräalasta Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n välillä, allekirjoitettu OSAPUOLTEN TOIMINTAVELVOLLISUUS 14.1 Osapuolet sitoutuvat osallistumaan Yhtiön yhtiökokouksiin sekä myötävaikuttamaan siihen, että Osapuolten Yhtiön hallitukseen ehdottamat henkilöt osallistuvat Yhtiön hallituksen kokouksiin. Osapuolet sitoutuvat äänestämään Yhtiön yhtiökokouksessa ja toimimaan Yhtiön hallituksessa tässä sopimuksessa sovitulla tavalla Osapuolten velvollisuutena on edistää ja tukea Yhtiön toimintaa ja toiminnan kehittymistä. 15 MUUT TOIMINNAN YKSITYISKOHDAT 15.1 Yhtiön kotipaikka on Kotka Toimintansa alkaessa Yhtiö toimii samoissa toimitiloissa joissa toimintaa on harjoitettu ennen jakautumisen täytäntöönpanoa, osoitteessa Pääskysentie l, Kotka.

6 6 l6 OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 :n säännöksiä luovuttaessaan omistamiaan Yhtiön osakkeita. 17 UUSIEN OSAPUOLTEN MUKAANTULO 17. l Mikäli kunta, kuntayhtymä tai muu kuntaomisteinen toimija tai muu taho haluaa liittyä Yhtiöön, Osapuolet päättävät asiasta yksimielisesti. Edellytyksenä on lisäksi, että uudet toimijat ovat tietoisia tämän sopimuksen ehdoista ja sitoutuvat erilliseen Yhtiön nykyisten ja uusien osapuolten välillä laadittavaan ja allekirjoitettavaan liittymissopimukseen Mahdollisen uuden osapuolen on tarkoitus tulla Yhtiöön osakkeenomistajaksi siten, että sille suunnataan osakeanti, jonka merkintähinnan se maksaa lähtökohtaisesti apporttiomaisuutenaja/tai rahana Tämän sopimuksen Osapuolten äänivaltasuhde ei saa oleellisesti muuttua uusien osakkeenomistajien tullessa mukaan omistajiksi. 174 Osapuolten tarkoituksena on, että otettaessa uusia osapuolia osakkeenomistajiksi Yhtiöön tulevät järjestelyt toteutetaan edellä kohdasta 4.1 ilmenevällä tavalla. Yhteenlasketun omistusosuuden sanotun vähimmäismäärän säilyttämiseksi Osapuolille voidaan suunnata osakeanti, joka voi olla myös maksuton (antidilutaatio) Uutta osakkeenomistajaa Yhtiöön otettaessa Osapuolet päättävät yksimielisesti tapauskohtaisesti siitä, onko uudella osakkeenomistajalla oikeutta nimetä jäsentä hallitukseen. u *Jt l8 YHTIÖJÄRJESTYS Osapuolet sitoutuvat noudattamaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä. i8 SALASSAPITOVELVOLLISUUS 19.1 Lukuun ottamatta tämän sopimuksen laatimisessa käytettyjä asiantuntijoita. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa, Kyamk-ldinteistöt Oy:n perustamiseen ja osakkuuteen liittyvien neuvottelujen sisällön sekä toiselta Osapuolelta tietoon saadut Liikesalaisuudet siltä osin kuin laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) tai muissa Osapuolia velvoittavissa säännöksissä ei toisin säädetä. Osapuolten salassapitovelvollisuuteen sovelletaan ensisijaisesti lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muita Osapuolia velvoittavia säännöksiä ja toissijaisesti tätä Sopimusta Salassapitovelvoitteet eivät koske Liikesalaisuuksia, joiden rajoituksettoman luovuttamisen ja käyttämisen luovuttava Osapuoli nimenomaan kirjallisesti hyväksyy eikä tietoja, jotka: ovat julkisia luovutushetkellä tai myöhemmin tulevat julkisiksi muusta syystä kuin Osapuolen tämän aiesopimuksen rikkomisen johdosta; tai

7 7 olivat todistettavasti vastaanottavan Osapuolen tiedossa etukäteen ilman luovutus-ja käyttörajoituksia eikä niitä ole vastaanottavan Osapuolen tieten saatu suoraan tai valillisesti luovuttavalta Osapuolelta; tai saadaan laillisesti kolmannelta, joka ei vastaanottavan Osapuolen tieten ollut saanut tai hankkinut niitä suoraan tai välillisesti tämän aiesopimuksen toiselta Osapuolelta;» tai Osapuoli on kehittänyt sellaisen henkilöstön toimesta, joka ei ole hyväksikäyttänyt toisen Osapuolen luottamuksellisena luovuttamaa tietoa Tämä salassapitovelvollisuutta koskeva sopimusehto jää voimaan tämän osakassopimuksen päättymisestä huolimatta. 20 KOKO SOPIMUS Tämä sopimus sisältää Osapuolten yhteisen tarkoituksen kokonaisuudessaan ja korvaa kaikki Osapuolten aiemmat asiaa koskevat sopimukset, sopimusehdotukset, muistiot ja kirjeenvaihdon ja ilmoitukset. 21 ILMOITUKSET Tämän osakassopimuksen mukaiset kirjalliset ilmoitukset ja huomautukset tulee toimittaa kirjeenä ensimmäisessä luokassa tai kirjattuna seuraavilla osapuolten yhteystiedoilla:.... Kotkan kaupunki PL 205, Kotka Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10), Kouvola Iitin kunta PL 32, Kausala Kyamk-kiinteistöt Oy PL9,Pääskysentiei Kotka Mikäli Osapuolen yhteystieto joltain osin muuttuu, Osapuolen on viivytyksettä ilmoitettava uusi yhteystieto toisille Osapuolelle. 22 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Kaikki myutokset tähän osakassopimukseen tehdään kirjallisesti kaikkien kulloinkin Osapuolena olevien yhteisellä sopimuksella. 23 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänäja on voimassa kunkin Osapuolen osalta toistai seksi niin kauan kyin kyseinen Osapuoli ja yksikin toinen Osapuoli ovat Yhtiön osakkeenomistajia. Yhtiön osalta osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osapuolten välillä, kunnes uusi osakassopimus laaditaan. Yhtiö purkautuu esimerkiksi sulautumisen, jakautumisen tai selvitystilan johdosta tai kun Yhtiössä on vain

8 8 yksi osakkeenomistaja. Selvyyden vuoksi todetaan, että osakassopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa osakassopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Osakassopimuksen määräykset salassapidosta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta sitovat Osapuolta myös osakassopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin. 24 RIIDANRATKAISU Kaikki tätä osakassopimusta koskevat erimielisyydet, joista Osapuolet eivät neuvottelemalla pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden (l) välimiehen toimesta, ellei muuta erikseen sovita. Välitysmiehen valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. 25 SOPIMUSKAPPALEET Tämä osakassopimus on laadittu kolmena (3) alkuperäisenä samansisältöisenä kappaleena, yksi (l) kullekin Osapuolelle. Paikka Päiväys: Kotkan kaupungin puolesta: Kouvolan kaupungin puolesta: Iitin kunnan puolesta: LIITTEET l) Yhtiön yhtiöjärjestys 2) Sopimukset ja lahjakirjat liittyen rakennuksiin ja maanvuokraoikeuksiin

9 ja\<a^wh^uunmi~nrua^ UIT 1 Kyamk-kiinteistöt Oy 1(3) Kyamk-kiinteistötOy- YHTIÖJÄRJESTYS l Toiminunija kotipaikka Yhtiön toimimml on Kyamk-kiintcistöt Oy ja kotipaikka Kotlca. s. Toimiala Yhtiön toimialana on Kymenlaakson ammattilcorlceakoulun tai sen seuraajan tai sitä hallinnoivan yhteisön Idinteistöjen omistaminen, hallinta, ylläpito ja huoltaminen se- H näihin liittyvä tai Mlnteistöjä hyödyntävä toiminta, varsinmn laajempi yhteisöä ja yhteiskuntaa hyödyttävä opetus, titkimuskehitys ja innovointitoiminta. Yhtiö voi myös tarvittaessa toimintansa hyväksi omistaa, hallinnoida, ostaa ja myydä kiinteää omaisuutta sekä osakkeita ja tarvittaessa peruskorjata ja rakentaa ammattikorkeakoulun lakisääteisen tehtävän suorittamiseen tarvittavia tiloja. Yhtiön mahdollisesti tuottamaa voittoa ei jaeta osalckeenomistajille osinkona tai muuna etuutena. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tulevia tarpeita varten tai käytettävä yhtiön kehittämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla. Yhtiön lopettaessa toimintansa, tuuessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa ja lunastaessa omia osakkeitaan, sen nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin varat luovutetaan yhtiön tomunta-alaa toteuttavalle yhtiölle tai muulle yleishyödylliselle yhteisölle. 3 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä (l) kuuteen (6) varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen jäsenelle voidaan valita henldlökohtainen varajäsen. Jos hallitukseen valitaan vähemmän l<uin Irolme (3) varsinaista jäsentä, on sille valittava vähintään yksi (l) varajäsen. HaUitiksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa tehtäväänsä toistaiseksi. Hallituksella voi olla varapuheenjohtaja. 4 Toimitusjohtaja Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. 5 Edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin ylisin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Prokuroiden antamisesta ja muista edustamisoikeuksista päättää hallitus.

10 Kyamk-kunteistöt Oy 2(33 6 TUintarkastajat YhtiöUä on yksi (l) tilintarkastaja ja yksi fl) varatuintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi, kuitenkin mm, että (vara-)tilldtarkastajan tehtävä aina päättyy tilikauden loppumista seuraavan tilintarkastajan vaaua toimittavan yhti0kokoul<sen päättyessä. 7 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osalckeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluctteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla IdrjeUlä tai muutoin todistettaa vasti. 8 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräamänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on. * *. esitettävä l. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tamttaessa rahoituslaskelman; 2. mahdollinen toimmtalcertomus; 3> tilintarkastuskertomus; päätettävä 4. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 5. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä heidän sekä tilintarkastajien palkkioista; valittava tarvittaessa 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; 9. sekä tilintarkastajat. 9 Lunastuslauseke Osakkeenomistajalla ja yhtiöua on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla: l. Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos Maan osakkeenomistaja ei käytä lunastisoikeuttaan. 2. Lunastusoikeus ei koske testamenttiin, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhteisomuodon muutokseen perustuvaa saantoa. Lunastusoikeus ei koske myöskään kuntaliitolleen perustuvia saantoja. 3. Lunas.^shl^a on sl\rt^^"asii^o^sa.a^il^opl^ah^nto; ton tai vastikkeen raha-ar/o ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä, osakkeen lu-

11 J Kyamk-kiinteistät Oy 3(3) nastushinta on yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella laskettu osakkeen substanssiarvo. 4. Osakkeen siirtymisestä on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. HaUituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osalckeen siirtymisestä viiden (5) viikon kuluessa siitä, kun osaldceen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hal- Utuksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lu nastusoikeuttaan. Jos osake on siirtynyt vastikkeellisella saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovitusta vastikkeesta Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiöbokouskutsu toimitetaan. 5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ihnoitettu halli' tukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle yhdeksän (9) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hahitukseue. 6. Jos useat osa3<keenomista}at haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunashikseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet os alkeet jaetaan hallituksen toimesta arvalla. 7. Lunastushinta on maksettava kuuden (6) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai viuneistään lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maltsetaan yhtiölle. Jos lunastajanaon yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. 8. Lunastisoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annefain lain mukaisessa jarjestyksessä. Maininta tästä pykälästä on merkittävä mahdollisesti annettavim osakekiijoihin sekä mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseenja osakeantilippuun.

12

13 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1, Sopijapuolet Vuokranantaja: Kouvolan kaupunki, y-tunnus PL 85, Kouvola, jäljempänä vuokranantaja Vuokralainen: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy, y-tunnus PL 9, Kotka, jäljempänä vuokralainen 1.2.Vuokra-alue Kouvolan kaupungin 2. Kaunisnurmen kaupunginosan korttelissa 2068 sijaitseva tonttöaon mukainen m2:n suuruisen tontin N.d^VuokrasopHnus astuu voimaan sen jälkeen kun tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Kaupunki omistaa tontin alueesta m2. jonka alueen kaupunki luovuttaa välittömästi Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintaan ja käyttöön Tonttiin sisältyvän 23 m2:n suuruisen määräalan osalta kaupunki on tehnyt ostopäätöksen ja kauppa toteutuu ja kauppakiija allekirjoitetaan Tontilla sijaitsevat_kymerh laakson Ammattikorkeakoulu Oy:n omistamat yliopisto-ja kirjastorakennukset. (Kartta liitteenä) 2. VUOKRA-ALUEEN KÄm-Ö 2.1. Käyttötarkoitus Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla. Alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin ja sitä koskevat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet. Muutoksiin ja korjauksiin on haettava Museoviraston puolto. Vanhojen rakennusten julkisivujen päämateriaali on punatiili. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan suta, että hänellä on kaikki rakennushankkeen toteuttamiseen tarvittavat viranomaisluvat ja että hän noudattaa lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä Kunnossapito ym. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan rakennustensa ja vuokra-alueen kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Valmiita rakennuksia ei saa osaksikaan purkaa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Alueella kasvavia puita ei saa vahingoittaa eikä luvatta kaataa, mikäli ne eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle. Vuokralainen huolehtii tarpeellisiksi katsottujen vuokra-alueeseen kohdistuvien perusparannusten tekemisestä ja vastaa töiden kustannuksista. Oleellisiin alueen perusparannustöihin tulee saada vuokranantajan kirjallinen suostumus r./. / ^/"^?^f(?/ > ^ 'r. \ / / / L. 9 <^ / ^ ^? / ^~) ^ /' *»./) c^\ 7.Z y/- V. 7 'o//^ ^6',6. ^ / f\ r l ; / ^.l F t- /

14

15 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kouvolan kaupunki, y-tunnus PL 85, Kouvola Jäljempänä vuokranantaja Vuokralainen; Kymenlaakson ammattikorkeakoufu Oy. y-tunnus PL 9, Kotka, jäljempänä vuokralainen <. 1.2Vuokra-atue Kouvolan kaupungin Ruotsulan kylän tilasta Sotku RN:o 11 ;62 oheiseen karttaan merkitty määrästä ja Kouvofan kaupungin Kouvolan kylän tilasta Marjoniemi RN:o 20:5 oheiseen karttaan merkitty määräala. Alueiden pjnta-alat tarkentuvat asemakaavassa. Alueella sijaitsevat vuokralaisen omistamat seuraavat rakennukset: tilalla Sotku RN:o 11:62 Rykmenttisafi (vanha sotilaskoti) ja trlalte Marjonlemi RN:o20:5Toimiupseerikerhoja entinen pesuta. 2. VUOKRA-ALUEEN KÄTTTÖ 2.1 Toiminnan määrittely Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla siten kuin käyttötarkoituksesta on kaavassa määrätty. Vuokralainen on velvotlrnen huolehtrmaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvittavat viyanomaisluvatja että vuokralainen noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdooisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Muutosten ja korjausten osalta on noudatettava vireillä olevan asemakaavan ja museoviraston antamia määräyksiä Vuokralainen ei saa rakentamistoimenpjteihä ei muillakaan toimenpiteillä aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinroa tai haittaa.

16 2 2.2 Kunnossapito ym. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan rakennustensa ja vuokra-aiueen kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Valmiita rakennuksia ei saa osaksikaan purkaa ilman vuokranantajan kirjaflista suostumusta. Alueella kasvavia puita ei saa vahingoittaa eikä luvatta kaataa, mikäli ne ei^ät aiheuta vaaraa tun/alfisuudelle. Vuokralainen huolehtfi tarpeetijstksr katsottujen vuokra-alueeseen kohciistuvien perusparannusten tekemisestä ja vastaa töiden kustannuksista. OteeJlisirn perusparannustöihin tulee saada vuokranantajan kinatiinen suostumus. KunnossapitovefvotHsuudesta tai perusparannustöistä taikka muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista vuokralaisella ei ole oikeutta saada kon/austa eikä vuokranmaksussa hyvitystä, Vuokralaisena ei ote myöskään oireutta vuokrasuhteen päättyessä saada torvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä. 2.3 Maaperän pilaantuminen Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan säilä, että vuokra-alue ei vuokralaisen toimesta eikä muutoinkaan pilaannu. Mrkälf vuokra-aiue tai osa siitä on kuitenkin vuokra-aikana ympäristönsupjeiutain (86/2000) 7 tai 8 :n tarkoittamalta tavaila pilaantunut, vuokralafnen on vefvoftinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten Kuin lain 12 luvussa säädetään. Mikäli vuokfsiainen lairmnlyö tässä tarkoitetun veivohisuuden, vuokranantajalia on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneöt kustannukset vuokralaiselta. 2.4Alivuokrau$ Vuokralatselta ei ole otkeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-atuetta tai osaa siitä köfmanrtölle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjaliista suostumustaan.

17 .* KatsetmuRset Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-atueetta katseifnuksia sen selvittämiseksi. ovatko vuokra-aiue Ja siltä sijaitsevat rakennukset sopimuksen mukaisessa kunnossa ja noudatetaanko tämän sopimuksen määräyksiä myös muutoin. Katselmuksesta tufee ilmorttaa ennalta vuokralaiselle..» n 2.6 Johtojen yms. sijoittaminen Vuokratainen salth kunnan osoittamfen yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeeltisten johtojen, taitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sekä jalankulku-ulorkeiden ja niiden katosten kannattimien sijoittamisen vuokra-alueelle, sen yii ja siltä sfjaitsevhn rakennuksiin. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä vuokralaiselle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 2,7 tuovutusvelvollisuus Jos kunta ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa vuokra-atueesta katualueeksi tai yleisten rakennusten rakennusmaarsi tai muuksi yleiseksi alueeksi, vuokratamen on vefvollmen luovuttamaan alueen. Alueen iuovuttamisesta vuokrataiselle aiheutuva haitta korvataan erikseen tehtävänä sopimukselta. 3 VUOKRASUHTEEN KESTO 3.1 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa ja päättyy MAKSUT 4.1 Vuokra VuoRratainen maksaa vuokranantajatte vuotuisia vuokraa, joka on tuhatviisisataa (1.500) euroa (perusvuokra).

18 4 Vuoturnen vuokra maksetaan etukäteen jaettuna kahteen yhtä suureen erään, Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään maaliskuun 31. päivänä ja toinen erä viimeistään syyskuun 30. päivänä vuokranantajan osoittamshe tilille. Edellä mainitusta poireten vuoden 2008 vuokra on viisjsataayksi (501) euroa. joka laskutetaan tämän vuokrasopimuksen ghekitjoittamtsen jälkeen. 4.2 Indeksiehto Vuokra on ^ictottu e((n(<ustannusindeksiin seuraavasti: Kohdan 4.1 mukaista vuosivuokraa (perusvuokra) muutetaan vtratiisen elinkustanrmsindersin muutosta vastaavasti. Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksha MiKali tarkistusindeksfn luku on korkeampi tai aiempi kuin perusindeksin Juku, perusvuokraa korotetaan tai afennetaan vastaavasti Vuosivuokra tarkistetaan kunkin kafenterivuocten alusta tukien seuraavasti: Perusindeksinä on vuoden 2007 Joufukuun Jndeksiluku, joka on Tarktstusindet<si on tarkistusajankohtaa edettävän joulukuun indeksiluku. Tarkistettu vuosikerrotn saadaan,kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksitlä ja kerrotaan perusvuokralla. 4.3 Maksamattomat vuorrat Vuokralainen on velvoilinen suorittamaan ne vuokraerät viivästyskorkoineen, jotka vuokrafaista edeltänyt vuokramies on Jättänyt marsamatta, ei kuitenkaan pidemmältä ajaua kuin kolmelta vuodetta, 5 MUUT SOPIMUSEHDOT 5.1, Vahinkotapahtuma Mikäli vuokra-aluedta oteva vuokralaisen omistama rakennus tuhoutuu vahinkotapahtumassajoko kokonaan tai osittain, vuokralaisen on tarvittaessa rakennettava tuhoutuneen Iitalle entistä vastaava rakennus. Rakennustyö on atortettava yhdessä vuodessa ja loppuunsaatettava kolmessa vuodessa vahinkotapahtumasta lukten.

19 T c 5 Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää tässä tartoilettuja?rtä räalko]a. 5,2, Kadun kunnossa-ja puhtaanapito Vuokralaisen vefvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana kiinteistöön rajoittuva katuja yteinen afue määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun Ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-ja puhtaanapidosta (669/78) on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään..h. Mflloin kiinteistön kohdalla olevaa katua ei ole säädetyssä järjestyksessä luovutettu yleiseen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käytetään yleiseen liikenteeseen, vuokralainen on veivolhnen huolehtimaan kunnossa-ja puhtaanapidosta kuten yleiseen käyttöön luovutettujen katujen osatta on säädetty ja määrätty, ellei toisin ole sovittu. VuokraJainen on velvollinen yleisen kunnossa-ja puhtaanapitoveivqilisuuden (isäksi pitämään kunnossa ja puhtaana tonttinsa kohdalla ajoradan }a tontin vatiin Jäävän osan katualueesta Tonttivesyohdotja -viemärit Vuokralaisen tulee tehdä veden hankinnasta ja viemärölnnistä sopimus Kouvolan Veden kanssa voimassa ofevien vedenhankintasopimusten mukatsestt. 5.4 Viivästyskorko Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy. erääntyneille saataville maksetaan korkolain (633/73) 4 :n mukainen viivästyskorko * eräpaivästä lukien. 5.5 Vuokraoikeuden siirto VuokraEaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuokraoikeus on snrretty» on veivooinen ilmoittamaan siirrosta vuokranantajalle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. limoitursen oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista

20 6 Siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaaressa (540/95) on säädetty. 5.6 Sopimuksen purkaminen SopEjapuoleHa on olreus purkaa sopimus maanvuokrafain (258/66) 21 ;ssä mainituilla perusteilla. 5.7 Vakuus Vuokralainen antaa vuokranantajatie sopimuksen tarkoittamien velvollfsuukslensa Ja suoritustensa täyttämisen sekä vuokranantajalle vuokralaisen sopimusrikkomuksesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamrsen vakuudeksi riittävän vakuuden. Jonka vuokranantaja erikseen hyväksyy. 5.8 Erimielisyyksien selvittäminen Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Kouvolan käräjäoikeudessa. 5>9 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan heti. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Kouvolassa, 29. päivänä joulukuuta 2008.^ KOUVOLAN KAUPUNKI Suunnittetupäätiikkö ^ ** ^, ^ 4: ^ ^ OJIi Ka^samaa

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus 2195656-2) Mynstervahe 11 B 26200 RAUMA 1 VUOKRA-ALUE Määräalat kiinteistöistä:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe Vuokralainen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Raision Kivikiinteistöt Oy y 0958069-7 Tuotekatu 8b, 21200 Raisio 1.2

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos ) Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos ) Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos 21.10.2013) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue Tervolan kunnan Lapinniemen

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS

VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9, Pohjolankatu 13 87100 KAJAANI Vuokralainen Kajaanin kunnalliset JHL ry., y-tunnus:

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Sopijapuolet. Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Vuokralainen.

MAANVUOKRASOPIMUS. Sopijapuolet. Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Vuokralainen. 1 MAANVUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ Vuokralainen 1 Vuokra-alue Kunta Lempäälä Tilan nimi / määräala tilasta Kiinteistötunnus 418- Pinta-ala

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 2 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Asunto-osakeyhtiö Raahen Anna Mustosen Puisto Y-tunnus 269 7186-8

Lisätiedot

Laskutie 1, HYRYNSALMI. Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus: ) Periojantie 3, PYHANTA

Laskutie 1, HYRYNSALMI. Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus: ) Periojantie 3, PYHANTA 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus:2714382-9) Periojantie 3, 92930 PYHANTA 1.2

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Vuokralainen: ostaja: Henk.tunnus: Osoite: 1.2 Vuokra alue Valkeakosken kaupungin kaupunginosan

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy y 0696070-7 Tuijussuontie 6, 21280 Raisio

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola KH xx.xx.2015 xx Kokkola_Torpparintie MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj 1475607-9 PL 320

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, Orivesi, Y-tunnus

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, Orivesi, Y-tunnus MAANVUOKRASOPIMUS LUONNOS 4.7.2016 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, 35301 Orivesi, Y-tunnus 0151789-6 Vuokralainen: Artun Palveluasunnot Oy (2359213-3)), osoite Pasilan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Kuljetus Ranta-Eskola Ky, Y-tunnus 1922 024-9 Varikkotie 2 92100 Raahe

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus:

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL 36 44801 Pihtipudas Y tunnus: 0243027-4 Vuokralainen: Konehuolto Pasanen Oy Sormulantie 104 44970 Korppinen Y -tunnus: 2690118-1

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Rantatie 28, Parainen.

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Rantatie 28, Parainen. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen Vuokralainen: xx 1.2 Vuokra-alue xx 2 VUOKRASUHTEEN KESTO 2.1 Vuokra-aika Vuokra-aika

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on 4365 m2:n suuruinen oheiselle liitekartälle

Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on 4365 m2:n suuruinen oheiselle liitekartälle MAANVUOKRASOPIMUS l. JOHDANTO 1. 1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (ly-tunnus 0186852-2) Pl 22 86301 Oulainen Vuokralainen: Oulaisten Jätehuolto Oy (ly-tunnus 0567460-2) Revonkatu l H 160,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Lappeenrannan kaupunki, teknisen toimen tilakeskus ja kiinteistö- ja mittaustoimi PL 38; Villimiehenkatu 1 53101

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Rakennusliike Koivukoski Oy, Y-tunnus 1512 992-3 perustettavan yhtiön

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Mano Luoto ML Auto ja Laitehuolto, Y-tunnus 2453459-2 Tiirontie 6, 86100 PYHÄJOKI 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin 7. (Niirala) kaupunginosan korttelissa 33 sijaitseva tontti Nro 35. Kiinteistötunnus on 297-7-33-35.

Kuopion kaupungin 7. (Niirala) kaupunginosan korttelissa 33 sijaitseva tontti Nro 35. Kiinteistötunnus on 297-7-33-35. MAANVUOKRASOPIMUS tontti LUONNOS MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN EDELLYTTÄÄ KUOPION KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN HYVÄKSYNTÄÄ. 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kankaanpään kaupunki (y-tunnus 0133596-1) Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää Vuokralainen: WasaGroup Oy (y-tunnus

Lisätiedot

Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani.

Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani. 1(6) TIETOLIIKENNEMASTON ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. Vuokralainen:

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Kankaanpään kaupunki (y-tunnus 0133596-1) Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää Vuokralainen: Hoivaneliö

Lisätiedot

1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva liitekartan mukainen alue kiinteistöstä Vuokra-alueen pinta-ala on noin 8,1 ha.

1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva liitekartan mukainen alue kiinteistöstä Vuokra-alueen pinta-ala on noin 8,1 ha. Maanvuokrasopimus 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Hangon kaupunki Y-tunnus 0103166-9 Vuokramies: Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Y-tunnus 2586251-2 1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva

Lisätiedot

Vuokra-aika alkaa xx.xx.2014 ja päättyy xx.xx.2073 (60 vuotta).

Vuokra-aika alkaa xx.xx.2014 ja päättyy xx.xx.2073 (60 vuotta). MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN VUOKRA-ALUE Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01900 Nurmijärvi Suomen Hoivatilat Oy Y 2241238-0 perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Voudintie 4 90400

Lisätiedot

Nastolan kunnan ja Sahauspalvelu JaSto:n kesken on 5.11.2015 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen maanvuokrasopimus.

Nastolan kunnan ja Sahauspalvelu JaSto:n kesken on 5.11.2015 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen maanvuokrasopimus. Kunnanhallitus 180 30.11.2015 Maanvuokrasopimus, Sahauspalvelu JaSto Kunnanhallitus 180 Nastolan kunnan ja Sahauspalvelu JaSto:n kesken on 5.11.2015 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen maanvuokrasopimus.

Lisätiedot

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti.

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti. 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Haukantupa Oy, y-tunnus 2296247-0 Haukka, 21195 Velkua. puh. 045 635 2800 2 Vuokra-alue 2.1 Vuokrakohde Naantalin

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola. Sahaniemi. 67900 Kokkola

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola. Sahaniemi. 67900 Kokkola KH LUONNOS 1 (6) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola Vuokralainen: Sahaniemi Kokkolan Venekerho ry. 1014456-9 67900 Kokkola 1.2

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

Aura Mare Oy, y- tunnus tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, Turku

Aura Mare Oy, y- tunnus tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, Turku 1 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. Vuokralainen Aura Mare Oy, y- tunnus 1612182-7 tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, 20100 Turku 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

1(8) MAANVUOKRASOPIMUS. PL Nummela Y-tunnus: Vuokralainen: H-tunnus: 1 VUOKRA-ALUE

1(8) MAANVUOKRASOPIMUS. PL Nummela Y-tunnus: Vuokralainen: H-tunnus: 1 VUOKRA-ALUE 1(8) MAANVUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vihdin kunta PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 01319056 Vuokralainen: H-tunnus: 1 VUOKRA-ALUE Stenkullan asemakaava-alueen tontti, joka muodostuu tilasta RN:o Vihdin kunnassa,

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 (5) Kunnanhallitus JOHDANTO

MAANVUOKRASOPIMUS 1 (5) Kunnanhallitus JOHDANTO MAANVUOKRASOPIMUS Kunnanhallitus 18.4.2016 1 (5) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Hailuodon kunta, 0184918-8 Luovontie 176, 90480 Hailuoto Vuokralainen: Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry, 2753035-1

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

22.3.2016, ver 1 Sivu 1 / 9

22.3.2016, ver 1 Sivu 1 / 9 22.3.2016, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Ollilantie / kortteli 112) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI

Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI VUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Tmi Kalatalouspalvelu Piilola/Juha Piilola Y-tunnus: 2286975-1 Puromäentie

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Vuokralainen on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaaressa (540/95) on säädetty.

MAANVUOKRASOPIMUS. Vuokralainen on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaaressa (540/95) on säädetty. MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Perustettavan yhtiön lukuun: Rakennusliike Lapti Oy, Y-tunnus 0788291-5

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA)

MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA) MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA) 1. PÄÄEHDOT 1.1. Sopijaosapuolet Vuokralainen XXXX XXXXX HETU XXXX XXXXX HETU os. Vuokranantaja Kempeleen kunta (0186002-9) Asemantie

Lisätiedot

Kiinteistöt 257-476-4-7 ja 257-476-4-8, pinta-alaltaan yhteensä noin 7440 m 2. Vuokraalue on osoitettu liitekartalla.

Kiinteistöt 257-476-4-7 ja 257-476-4-8, pinta-alaltaan yhteensä noin 7440 m 2. Vuokraalue on osoitettu liitekartalla. MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 VUOKRALAINEN VUOKRA-ALUE KUNNAN PÄÄTÖS 1. VUOKRA Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Kiinteistöt 257-476-4-7

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Vuokranantaja: Raision kaupunki y Nallinkatu 2, Raisio. Vuokralainen: Tasalan Huolto Oy y Kirkkoherrankuja Raisio

Vuokranantaja: Raision kaupunki y Nallinkatu 2, Raisio. Vuokralainen: Tasalan Huolto Oy y Kirkkoherrankuja Raisio 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Tasalan Huolto Oy y 0407661-9 Kirkkoherrankuja 2 21201 Raisio 1.2 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Vuokranantaja: Nastolan kunta Y-tunnus: PL 4, Nastola. Kunta: Nastola (532) Kylä: Nastola (406)

Vuokranantaja: Nastolan kunta Y-tunnus: PL 4, Nastola. Kunta: Nastola (532) Kylä: Nastola (406) Kunnanhallitus 179 30.11.2015 Maanvuokrasopimus, Hakevuori Oy Kunnanhallitus 179 Nastolan kunnan ja Hakevuori Oy:n kesken on allekirjoitettu seuraavan si säl töi nen maanvuokrasopimus. Tällä sopimuksella

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN WasaGroup Oy (Y-tunnus 2253159-0) / WasaGroup Fund II Ky (Y-tunnus 2687041-8) perustettavan kiinteistöosakeyhtiön

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Mynämäen kunta 2048364-4 Keskuskatu 21 23100 Mynämäki Mynä-Auto Oy Jokikuja 6 23100 Mynämäki 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP )

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP ) 1 OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Kuopion kaupunki (jäljempänä myös Kuopio ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Osakassopimus PyhäNet Oy * * *

Osakassopimus PyhäNet Oy * * * Osakassopimus PyhäNet Oy 2551195-8 * * * 01.06.2016 2 (9) OSAKASSOPIMUS 1 Sopimuksen osapuolet Pyhäjärven kaupunki Haapajärven kaupunki Kärsämäen kunta PyhäNet Oy 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus PyhäNet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Osastopäällikkö ,... Kesäravintolan väliaikainen sijoituspaikka

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Osastopäällikkö ,... Kesäravintolan väliaikainen sijoituspaikka HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LYHYTAIKAINEN VUOKRASOPIMUS MFJ RAVINTOLAT OY:N KANSSA MAA-ALUEESTA AURINKOLAHDEN VENESATAMASSA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 005475 Osastopäällikkö...6.2016,...

Lisätiedot

Vuokranantaja: Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Lempäälän Monitoimihalli Oy (Y-tunnus ) Osoite

Vuokranantaja: Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Lempäälän Monitoimihalli Oy (Y-tunnus ) Osoite 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ Vuokralainen: Lempäälän Monitoimihalli Oy (Y-tunnus ) Osoite 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Keränen Hannu Antero Keränen Marja-Leena Pyhtiläntie 17 B 92140

Lisätiedot

Vuokra on 350 euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokran määrä perustuu vuokra-alueen käyttötarkoitukseen ja käytettyyn rakennusoikeuteen (178 kem 2 ).

Vuokra on 350 euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokran määrä perustuu vuokra-alueen käyttötarkoitukseen ja käytettyyn rakennusoikeuteen (178 kem 2 ). Dnro 1004/10.03.02.04/2013 Kv 5/10.10.2016 89, kunnanvaltuuston päätös 10.10.2016 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 tonttipalvelut@kirkkonummi.fi

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA. Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 Päätökset:

MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA. Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 Päätökset: MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 Päätökset: VUOKRALAINEN A-Kruunu Oy Osoite: Arabiankatu 12, 00560 Helsinki Y-tunnus 1736841-8

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Osoite: PL 20, Valkeakoski. Henk.tunnus: Osoite: Vuokra-aika alkaa xx.xx.200x ja päättyy xx.xx.200x.

Osoite: PL 20, Valkeakoski. Henk.tunnus: Osoite: Vuokra-aika alkaa xx.xx.200x ja päättyy xx.xx.200x. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Vuokralainen:, Henk.tunnus: Osoite: 1.2 Vuokra-alue Henk.tunnus: Osoite: Valkeakosken

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

KH 1 (6) 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola

KH 1 (6) 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola KH 1 (6) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola Vuokralainen: JA-KO Betoni Oy 1889588-5 Vaasantie PL 202, 67101 Kokkola 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, y-tunnus PL 62, Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, y-tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun T:mi Rakennuspalvelu Juha Hyväri,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot