REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kuntalain 68 :n kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Maksuperusteiset kirjaukset on, kunnan verotulojen ja käyttötalouden valtionosuuskirjauksia sekä vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen laatimista. Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava sellaisia kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2005 tilikauden tulos oli edellisvuoden tapaan raskaasti alijäämäinen, vaikkakin edellisvuoteen verrattuna lievää kehitystä parempaan oli nähtävissä. Vuosikate kuten tilikauden alijäämäkin olivat yli edellisvuotta paremmat. Saatu yli euron harkinnanvarainen rahoitusavustus luonnollisesti osaltaan paransi talouden tunnuslukuja. Erikoissairaanhoidon kustannukset rasittivat taloutta edelleenkin poikkeuksellisen paljon, mutta merkit suunnasta parempaan olivat olemassa. Valtionhallinnon määräämä hoitotakuu lisäsi po. kustannuksia entisestään. Seutuyhteistyössä saavutettiin jälleen edistysaskel, kun loppuvuodesta Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven valtuustot hyväksyivät sopimuksen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistyöstä. Yhteistoiminta aloitettiin Reisjärven kunnan isännyydessä vuoden 2006 alussa. Ympäristöpalveluiden vastuualueen esimieheksi valittiin Jorma Turunen Reisjärveltä. Teknisen toimen tilapalveluiden yhteistyötä selvitettiin kuluneen vuoden aikana perusteellisesti Heikki Salonsaaren johdolla. Kuluneena vuonna kehittämisresurssit kohdennettiin suurelta osin Susisaaren alueelle. Kunta rakensi loma-asuntoalueelle kunnallistekniikan ja hankki omistukseensa Susisaaren ja Kumpuniemen ranta-alueiden vesijättömaat. Tonttikauppa lähtikin suotuisasti käyntiin heti vuodenvaihteen jälkeen. Samoihin aikoihin käynnistettiin kokeiluluontoisesti Euron tontti- kampanja asuntotonttikaupan piristämiseksi. Asemakaavamuutos kirkonkylän pohjoisella alueella sekä kaavamuutos ja laajennus Kumpuniemen alueella saatettiin vireille loppuvuodesta. Elinkeinotoimen ja hallinnon kehittämiseen palkattiin lisäresursseja kuluneen vuoden elokuun alussa, jolloin kehitysjohtaja Tarja Ojala otti tehtävät vastaan. Kuntien palvelurakenneuudistuksen aluevaihe käynnistyi loppuvuodesta 2005 ja päättyi kuluvan vuoden alussa. Kunnille esitetyissä lausuntopyynnöissä on ollut esillä lähinnä kolme mallia kuntien organisoitumiseksi lähitulevaisuudessa; aluekuntamalli, peruskuntamalli sekä piirimalli. Pekka Leppänen kunnanjohtaja

3 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Bruttokansantuotteen määrä kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,1 % vuonna Kuluttajahintaindeksi kohosi viime vuonna keskimäärin vajaan prosentin. Kotimaiset inflaatiopaineet ovat edelleen melko vähäiset muun muassa kireän hintakilpailun ja maltillisen tulosopimuksen johdosta. Työttömyysaste aleni viime vuonna ja se oli keskimäärin 8,4 %. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan yhteenlasketut vuosikatteet olivat noin miljoonaa euroa vuonna Vuosikate aleni edellisestä vuodesta jonkin verran, mutta luku tarkentunee lopullisten tilinpäätösten valmistuttua vuoden 2004 tasolle. Kokonaisuutena vuosikatteet eivät riittäneet kattamaan poistoja. Manner- Suomessa negatiivisen vuosikatteen kuntia oli viime vuonna 139 eli suurin piirtein saman verran kuin vuonna Vuoden 2004 marraskuussa solmittu tulopoliittinen sopimus ja aiemmin tehty kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelma kohottavat kunta-alan ansiotasoa sopimuskautena yhteensä seitsemän prosenttia. Kunta-alan palkkasumman kehitys riippuu ansiotason ohella henkilökunnan lukumäärän ja työpanoksen kehityksestä. Henkilökunnan lukumäärää ovat kasvattaneet lisääntyvät velvoitteet sekä palvelutarpeen kasvu. Paineet henkilökunnan lukumäärän lisäämiseen ovat merkittävät erityisesti sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon aloilla. Kuntien heikko rahoitustilanne hillinnee kuitenkin jossain määrin henkilökunnan lukumäärän lisäämistä. Vuonna 2005 kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma kasvoi 4½ % eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Palkkasumman kehitykseen vaikutti osaltaan kuntien toteuttaman hoitotakuun edellyttämä palvelutarpeen kasvu. Kuntien verotulojen tilitykset lisääntyivät 4,2 % vuonna Kunnallisveron tilitykset kasvoivat 3,6 %. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta kohosi kymmenisen prosenttia. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät kuutisen prosenttia. KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Vuoden 2005 talouden kehitys oli niin tilikauden tuloksen kuin vuosikatteenkin osalta edellisvuoden tapaan pahasti alijäämäinen. Siitä huolimatta parannusta niin tilikauden tulokseen kuin vuosikatteeseenkin tuli yli euroa. Vuonna 2004 vuosikate oli euroa negatiivinen, kun se kuluneena vuonna jäi negatiiviseksi. Tilikauden tulos parani hieman vuoden 2004 tappiollisesta euron tasosta euron alijäämään. Tilikauden heikkoon tulokseen vaikutti edelleen keskeisesti erikoissairaanhoidon menojen korkea taso. Pitkäaikaisen velan määrä kasvoi 9 miljoonasta eurosta 10,1 miljoonaan euroon. Merkittävimmät investoinnit kuluneena vuonna olivat Susisaaren aluerakentaminen, työkeskuksen saneerauksen loppuunsaattaminen, Petäjämäen ulkoilukeskuksen rakentamisen loppuunsaattaminen Leppälahden ja Kangaskylän koulujen korjaustyöt sekä Reviiri II:n peruskorjaustyöt. Kunnan toimintaa sävytti seudullisen yhteistyön kehittäminen eri hallinnonalojen suunnitelmien ja selvitysten muodossa. Seutuyhteistyössä edettiin, kun loppuvuodesta Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven valtuustot hyväksyivät sopimuksen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistyöstä. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,83 euroa siirretään oman pääoman eriin kohtaan tilikauden yli-/alijäämä.

4 SIJAINTI, HALLINNOLLINEN ASEMA JA VÄESTÖ Reisjärven kunta sijaitsee Oulun läänin etelälaidalla niin, että läntisenä rajanaapurina on Lestijärvi ja eteläisenä rajanaapurina Kinnula ja Pihtipudas. Muina rajanaapureina ovat pohjoispuolella Sievi ja itäpuolella Haapajärvi. Muista Keski-Pohjanmaan kunnista poiketen Reisjärvellä on lukuisia kauniita järviä ja maasto on kumpuilevaa ja mäkistä. Reisjärvi sijaitsee maantieteellisesti Keski-Pohjanmaan tasaisen jokilaakson ja Keski-- Suomen järvialueen vaihettumisvyöhykkeellä. REISJÄRVEN HALLINNOLLINEN ASEMA Reisjärvi kuuluu: Oulun lääniin Haapajärven kihlakuntaan Oulun ja Kainuun verovirastoon/jokilaaksojen verotoimistoon Nivalan-Haapajärven vakuutuspiiriin Nivalan-Haapajärven seutukuntaan Keski-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiriin Kalajokilaakson maanmittaustoimistoon Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukseen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen Pohjois-Pohjanmaan liittoon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin Oulun sotilaslääniin REISJÄRVEN VÄESTÖ Vuosi Väestö Vuosi Väestö TYÖLLINEN TYÖVOIMA Yhteensä 1135 henkilöä Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous 28,9 % 28,9 % Teollisuus ja rakennustoiminta 22,5 % 22,2 % Kauppa, liikenne ja palvelut 41,6 % 43,6 % Muut 7,0 % 6,2 % ATV -% 36,5 % 36,5 %

5 HALLINTOTOIMEN TEHTÄVÄALUE TARKASTUSTOIMI VALTUUSTO KUNNANHALLITUS ELINKEINOTOIMI Yleishallinnon piiriin kuuluvat sellaiset kunnalle kuuluvat tehtävät, jotka liittyvät kunnan yleisten toimintaedellytysten luomiseen ja ylläpitoon ja joiden kustannuksista kunta yleensä vastaa kokonaan itse sekä elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvät asiat. Kunnanvirastossa mm. hallintotoimi huolehtii yleishallinnon tehtävistä. PALKATUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Toimintayksikkö Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä YHTEEN- SÄ TARKASTUSTOIMI Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Tarkastuslautakunnan jäsenet: Pentti Törmänen, pja Markku Ilola, vpja Raija Aalto, jäsen JHTT tilintarkastaja Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy Tarkastuslautakunnan tavoitteet on määritelty kuntalaissa ja Reisjärven kunnan hallintosäännössä. Niiden mukaan lautakunnan keskeisenä tehtävänä on arvioida, onko kuntaa johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti ja tuleeko kunnan tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Asetettujen tavoitteiden toteamiseksi tarkastuslautakunta on käynyt läpi seuraavat asiat: - haastatellut toiminnoista vastaavia johtavia ja tilivelvollisia viranhaltijoita, - selvittänyt asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, niiden perusteella asetetut tehtäväalueittaiset tulostavoitteet ja niiden toteutumisen ja raportoinnin, - tutustunut keskeisiin toimintoihin, - selvittänyt kehittämistoiminnat ja investointisuunnitelmat sekä niiden toteuttamisen ja rahoituksen, - tarkastanut kunnanhallituksen toimintakertomukseen sisältyvän selvityksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, - selvittänyt, mitä on tehty edellisten vuosien tarkastusten perusteella, - laatinut yhteenvetona tarkastuksen tuloksista valtuustolle arviointikertomuksen.

6 VALTUUSTO Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm. talousarviosta, tuloveroprosentista, kiinteistöverosta sekä kuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta. Valtuusto perustaa ja täyttää myös tärkeimmät virat ja valitsee luottamushenkilöt. Reisjärven valtuustossa v oli 21 jäsentä ja se kokoontui valtuuston varsinaiseen kokoukseen 8 kertaa ja valtuuston iltakouluun 4 kertaa. Valtuusto teki toimintavuoden aikana 119 päätöstä. Vuonna 2004 kunnanvaltuusto teki 95 päätöstä. Valtuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2005 Ilkka Niskanen, I-varapuheenjohtajana Anna-Liisa Leppälä ja II-varapuheenjohtajana Esa Hirvinen. KANSALLINEN KOKOOMUS Kesänen Maria Kokkoniemi Teemu Paavola Jussi Änäkkälä Tapio SUOMEN SOSIAALI- DEMOKRAATTINEN PUOLUE Hirvinen Esa SUOMEN KESKUSTA Anttila Osmo Halonen Jyrki Ilola Markku Leppälä Anna-Liisa Luotoniemi Erkki Mattila Marjatta Muuttola Markus Niskanen Ilkka Nyman Teuvo Paananen Eero Paavola Kaarlo Parkkila Kimmo Puurula Kauko Suorsa Asmo Törmänen Pentti VASEMMISTO- LIITTO Kukkola Asko VALTUUSTON TOIMINTA VUONNA Valtuusto perusti kehitysjohtajan määräaikaisen viran Valtuusto päätti asettaa Susisaaren loma-asuntotontit myyntiin Valtuusto valitsi Tarja Ojalan kehitysjohtajan määräaikaiseen virkaan Valtuusto vahvisti vuoden 2006 tuloveroprosentiksi 20 % Valtuusto hyväksyi Reisjärven kunnan ja Reisjärven jakokunnan välisen kauppakirjan koskien Susisaaren ja Kumpuniemen alueella rantaviivaan rajautuvaa jakokunnan omistamaa määräalaa tilasta 876:2: Valtuusto hyväksyi sopimuksen Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin ja Reisjärven kunnan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan yhteistyöstä sekä perusti ympäristöpalveluiden lautakunnan alkaen Valtuusto perusti kolme ympäristötarkastajan virkaa ja muutti Reisjärven viranhaltijan virkanimikkeen ympäristötarkastajaksi alkaen.

7 KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa, valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua sekä edustaa ja tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanhallitus valvoo valtuuston ja lautakuntien päätösten laillisuutta. Asiat kunnanhallitukselle esittelee kunnanjohtaja. Vuonna 2005 kunnanhallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen 14 kertaa ja teki toimintavuoden aikana 202 päätöstä. Vuonna 2004 kunnanhallitus teki 181 päätöstä. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2005 Jyrki Halonen, I-varapuheenjohtajana Teuvo Nyman sekä II-varapuheenjohtajana Petra Jämsä. VARSINAINEN JÄSEN Halonen Jyrki, KESK Nyman Teuvo, KESK Jämsä Petra, KOK Kukkola Seija, VAS Lindberg Hilkka, KESK Mattila Marjatta, KESK Muuttola Markus, KESK HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN Puurula Jari Ojala Kalevi Paalavuo Marko Järvelä Eila Kauppinen Marianne Ainasoja Hilkka Mäntypuro Kauko KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA VUONNA Kunnanhallitus päätti ostaa Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälinnan osakkeet nro:t euron kauppasummalla Kunnanhallitus hyväksyi Soneran tarjouksen laajakaistaverkon laajentamisesta Kangaskylään ja Levonperälle Kunnanhallitus hyväksyi Reisjärven kunnan ja Nihak Oy:n välisen sopimuksen palvelujen tuottamisesta ja työnjaosta Kunnanhallitus päätti ryhtyä laatimaan asemakaavan muutosta ja laajennusta kirkonkylän pohjoiselle alueelle sekä Kumpuniemen alueelle Kunnanhallitus päätti toteuttaa päättyvän kampanjan, jolla se tarjoaa kunnan omistamia Savolanmäen, Pappilan alueen ja Viljamäen alueen omakotirakennuspaikkoja myytäväksi yhden euron kappalehinnalla Kunnanhallitus hyväksyi puitesopimuksen Vattenfall ympäristörahasta.

8 ELINKEINOTOIMEN TEHTÄVÄALUE Nivala-Haapajärven seutukunnan yhteisen elinkeinojen kehittämisyhtiön, NIHAK Oy:n, toiminta käynnistyi vuoden 2005 alussa. Elinkeinoyhtiön palveluksessa on toimitusjohtaja ja neljä elinkeinoasiamiestä, joiden toimipisteet löytyvät läheltä asiakasta omasta kunnasta. Reisjärven kuntaan palkattiin kehitysjohtaja , jonka toimenkuvasta puolet on elinkeinoasiamiehen tehtäviä. NIHAK Oy:n tavoitteena on edesauttaa alueen kuntien yhteistyötä elinkeinotoiminnan kehittämisessä ja vahvistamisessa tasapuolisesti kaikissa seutukunnan kunnissa. NIHAK Oy on laatinut oman seutukunnan elinkeinopoliittisen vision vuodelle 2010 ja strategian, miten toimia vuosina , jotta visio toteutuisi. Vision toteuttamisen painopistealueita Reisjärvellä ovat biolääketiede, metalli, puuteollisuus, muovi, matkailu (esim. Posliinikesän, Petäjämäen ja Peuranpolun hyödyntäminen) ja pienkaivostoiminta. Tärkeää on kehittää alueella jo toimivia yrityksiä sekä edesauttaa uusien kilpailukykyisten yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Elinkeinotoimen sektorilla merkittävää oli, että BBS Oy aloitti poronluuta raaka-aineenaan hyödyntävän lääkeainetehtaan rakennustyöt entisen meijerin tiloissa Reisjärvellä. Hankkeen työllistävä vaikutus tuotannon käynnistyttyä on merkittävä. Matkailun kehittämisessä painopistealueita ovat Posliinikesä-tapahtuma, Petäjämäki sekä Peuranpolku. Susisaaresta halutaan tehdä viihtyisä ja miellyttävä ympärivuotinen lomailupaikka, joten kesän 2005 aikana alueelle rakennettiin tiestö-, vesi-, viemäri- ja sähköverkko. Alueella on myös valmius tietoliikenneverkon rakentamiseen. Loma-asuntotonttien myynti alkoi loppukesällä Yritystoimintaa kehitetään myös erilaisten hankkeiden avulla. Esimerkiksi Työtä posliinasta leader-esiselvityshanke kartoittaa matkailu- ja palveluyrittäjien kiinnostusta Posliinikesätapahtuman kehittämiseen ja etsii uusia toteuttamiskelpoisia ideoita, jotta posliinin ympärille voitaisiin luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Hanke alkoi loppuvuonna 2005 ja jatkuu vuoden 2006 heinäkuun loppuun. Leader-rahoitettu Petäjämäki tunnetuksi hanke päättyi. Hankkeen aikana toteutettiin Petäjämäen ja Reisjärven matkailupalvelujen markkinointia ja tuotteistusta sekä valmennettiin ja koulutettiin matkailualan yrittäjiä ja organisoitiin yhteisiä markkinointikampanjoita. Koulutuksesta mainittakoon henkilökohtainen myynti- ja markkinointityö, hygieniapassikurssit ja erilaiset ohjelmapalvelujen tuotteistamiskoulutukset. Suomen Ladun kanssa järjestettiin koulutusviikonloppu helmikuussa. Kädentaitajien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin kesämyymälän perustaminen ja suunniteltiin yrittäjien omien töiden markkinointia. Mukana oltiin Matka Messuilla Helsingissä, Posliinikesässä ja Köyhän Markkinoilla. Hanke toteutti myös Reisjärven oman matkailupalvelujen esite-hinnaston, yrittäjien kotisivuja sekä kuva- ja markkinointimateriaalia yritysten omaa ja kuntamarkkinointia varten. Petäjämäki-hanke oli mukana Keski-Pohjanmaan maakuntaviestien järjestelyissä tammikuussa Reisjärvellä. NIHAK Oy:n yrityshautomotoiminta alkoi marraskuussa. Uutta yrityshautomossa on, että yrittäjä voi olla mukana hautomotoiminnassa sijaitseepa yritys Nivalassa, Haapajärvellä, Pyhäjärvellä tai Reisjärvellä.Yrityshautomo palvelee alkavaa yrittäjää, jonka liikeidealla on kasvu- ja menestymismahdollisuudet. Kunnanhallitus hoitaa elinkeinotoimikunnan tehtäviä.

9 REISJÄRVEN SUURIMPIA TYÖNANTAJIA Yritys Työvoima 2005/2006 Reisjärven kunta 314 Elecster Oyj 57 Reisjärven Kristillinen Opisto 27 Antti Kangas Oy/Pohjolan Turistiauto Oy 13 Reisjärven seurakunta 10 Peura Talot Oy 10 Honkaperä Forest Oy 9 Reisjärven Osuuspankki 9 S-Market + Agri Market 9 Steel-Prisma-Metallit Oy 9 Kalajokilaakson Mhy 8 Reisjärven Palvelukoti 7 KK-Market Reisjärvi 6 Reisjärven Apteekki 5 Reisjärven Vanhustenkotiyhdistys ry 5

10 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ REISJÄRVELLÄ Toimialaluokka A Maatalous, riistatalous ja metsätalous B Kalatalous C Mineraalien kaivu D Teollisuus E Sähkö-, kaasu ja vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut P Työnantajakotitaloudet Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot X Toimiala tuntematon Kaikki yhteensä Muutos Lähde: Yritysluettelo

11 YRITYSTYÖPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ REISJÄRVELLÄ Toimialaluokka A Maatalous, riistatalous ja metsätalous B Kalatalous C Mineraalien kaivu D Teollisuus E Sähkö-, kaasu ja vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut P Työnantajakotitaloudet Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot X Toimiala tuntematon Kaikki yhteensä TYÖPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ REISJÄRVELLÄ Toimialaluokka Alkutuotanto Teollisuus Palvelut Yhteensä Muutos Lähde: Yritysluettelo

12 TALOUDELLISIA MITTAREITA/ 3106 asukasta (suluissa edellisen vuoden vastaava luku) HALLINTOTOIMI Kunnanvaltuusto Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 3,16 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,74 ja yksikkökustannus 9,79 /asukas (7,82 /asukas). Kunnanhallitus Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 39,46 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,81 ja yksikkökustannus 35,84 /asukas (53,99 /asukas). Hallintotoimi Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 77,34 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,78 ja yksikkökustannus 76,74 /asukas (60,67 /asukas). Henkilöstöhallinto Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 7,89 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,06 ja yksikkökustannus 13,36 /asukas (10,45 /asukas). Muu yleishallinto Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 12,63 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,03 ja yksikkökustannus 35,60 /asukas (30,89 /asukas). Toimikunnat Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 1,58 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on 0 ja yksikkökustannus 0 /asukas (0,65 /asuakas). Työllisyystyöt Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 18,94 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,00 ja yksikkökustannus 7,10 /asukas (7,63 /asukas).

13 Verotus Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 20,52 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,59 ja yksikkökustannus 19,61 /asukas (20,20 /asukas). Joukkoliikenne Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 6,31 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,41 ja yksikkökustannus 4,36 /asukas (6,78 /asukas). Velkaneuvonta Toteutuneet nettokustannukset on 888,20 ja yksikkökustannus 0,29 /asukas (0,23 /asukas). ELINKEINOTOIMI Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 49,87 /asukas. Toteutuneet nettokustannukset on ,00 ja yksikkökustannus 46,14 /asukas (11,44 /asukas). TILINTARKASTUS Vuoden 2005 talousarvion nettomeno oli ja yksikkökustannus 4,73 /asukas. Toteutuneet nettomenot on 8.217,91 ja yksikkökustannus 2,65 /asukas (2,88 /asukas).

14 YMPÄRISTÖTOIMEN TEHTÄVÄALUE YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristölautakunta aloitti toimintansa vuoden 1993 alusta. Ympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä ympäristöterveydenhuolto yksilön elinympäristöön kohdistuvan terveydenhuollon ja siihen liittyvän toiminnan osalta. Pelastustoimen hoidosta on vastannut Jokilaaksojen pelastuslaitos vuoden 2004 alusta Ympäristölautakunnan tehtävät määräytyvät maankäyttö- ja rakennuslaista, maa-aineslaista, laista kuntien ympäristöhallinnosta, ympäristöterveydenhuoltoa koskevista erityislaeista sekä näiden nojalla annetuista säännöksistä ja kunnan hallintosäännöstä. Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvallasta on säädetty ympäristölautakunnan ohjesäännössä. Ympäristölautakunta pyrkii edistämään ympäristöön sopeutuvaa rakentamista, rakentamisen laatua ja luonnonympäristön huomioonottamista sen tilaan ja arvoihin liittyvissä toiminnoissa sekä huolehtii yksilöön kohdistuvasta ympäristöterveydenhuollosta. PALKATUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Toiminta- yksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä YHTEEN SÄ Ympäristölautakunnan alainen toiminta vuonna RAKENNUSVALVONTA 1.1 Myönnetyt rakennusluvat ja muut luvat Rakennuslupia myönnettiin yhteensä 47 kpl ja toimenpidelupia 1 kpl. Luvat käsittivät yhteensä 48 rakennuksen rakentamista. Kaikki luvat 48 kpl olivat rakennustarkastajan myöntämiä. Rakennusjärjestyksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä toteutettiin yhteensä 16 rakennushanketta. Nämä hankkeet ovat sellaisia, jotka eivät edellytä rakennusjärjestyksen mukaisesti lupakäsittelyä. Uusien omakotitalojen lupia myönnettiin kaksi, joista toinen sijoittui asemakaava-alueelle ja toinen haja-asutusalueelle.

15 Uusia asuntoja rakennushankkeet sisälsivät 2 kpl. Uusien loma-asuntojen rakennuslupia myönnettiin 5 ja saunoja 12. Rakennusten purkamisilmoituksia rakennustarkastaja käsitteli 2 kpl. Molemmat kohteet sijoittuivat asemakaava-alueelle. Maisematyölupaa haettiin yhteen kohteeseen. Hakija muutti toimenpidettä käsittelyn aikana siten, että asia voitiin ratkaista ilmoituksena. Rakennustarkastaja hyväksyi asemakaava-alueella useita vähäisiä puiden kaatotöitä ilman maisematyölupakäsittelyä. Rakennuslupamaksuissa päästiin lähes täsmälleen budjetoituun tasoon eli lupamaksuja kertyi Kokonaisuutena rakennusvalvonnan nettobudjetti alittui n päätyen loppusummaan Valmistuneet rakennukset Valmistuneita rakennushankkeita kirjattiin yhteensä 31 kappaletta. Uusia omakotitaloja valmistui vuonna kpl, joista yksi sijoittui asemakaava-alueelle ja kolme haja-asutusalueelle. Uusia asuntoja valmistui yhteensä 4 kpl. Rakennuksen valmistumisajankohdaksi katsotaan väestörekisterikeskuksen edellyttämän tilastoinnin mukaisesti rakennuksen käyttöönottovaihe. Rakennuttajien katselmuspyyntöjen laiminlyöntien vuoksi rakennusten valmis- tumistiedoissa esiintyy jatkuvasti virheellisyyttä. Rakennuttajille on tiedotettu selkeästi katselmuspyyntövelvoitteesta rakennus- lupapäätöksen yhteydessä. Rakennusvalvonnassa on ollut käynnissä normaalin valvontatyön ohessa keskeneräisten rakennuskohteiden selvitystyö. Työ edellyttää katselmusten suorittamista (ei riitä pelkkä kirjaaminen toimistossa) ja se vie näin ollen huomattavasti aikaa. Keskeneräisten kohteiden osalta, joissa rakentamisaika taikka rakentamisen aloittamisaika on kulumassa umpeen, on rakennusluvan haltijalle lähetetty tiedustelukirje valmiustilanteesta. Katselmukset on suoritettu pyydettyjen kohteiden osalta. Vuoden 2005 keskeneräisten rakennuskohteiden katselmuksia suoritettiin 17 kpl. Rakennusvaihetiedustelu suoritettiin kirjeellä tai puhelimella 5 kohteessa. 1.3 Katselmustoiminta Rakennustarkastaja suoritti vuoden aikana rakennustarkastukseen liittyviä katselmuksia yht. 156 kpl, korjausavustuksiin liittyviä katselmuksia 20 sekä lausuntoihin ja arviointeihin liittyviä katselmuksia tehtiin 10 kpl. Palopäällikkö on suorittanut 20 erillistä hormikatselmusta. Palopäällikön ja rakennusvalvonnan välinen yhteistyö on voitu säilyttää ennallaan pelastustoimen alueellistamisesta huolimatta.

16 Maankäyttö- ja rakennuslain pohjalta katselmustoimintaan mukaan tulleita aloituskokouksia pidettiin vuoden aikana 11 kpl. Aloituskokous on edellytetty rakennusluvassa omakotitalojen, karjarakennusten, varuste- ja rakennetasoltaan asuinrakennuksia vastaavien loma-asuntojen ja näitä vaativimpien uudisrakennushankkeiden sekä merkittävien peruskorjausten osalta. Aloituskokous on toiminut hyvin rakentamisen ohjausvälineenä rakentamisen aloitusvaiheessa. Omakotitalon rakentajille jaettiin edelleen aloituskokouksessa Pientalotyömaan valvonta julkaisu, missä käydään seikkaperäisesti läpi talon rakennuttaminen. Julkaisu sisältää samalla rakennustyössä edellytetyn työmaan tarkistuslistan. Lisäksi jaettiin kopio julkaisusta Vesivahinkojen ehkäiseminen rakentamisessa Ympäristöopas Muu toiminta Vuoden aikana ympäristölautakunta antoi myönteisen päätöksen yhteen poikkeamislupahakemukseen, joka koski entisen kirjastorakennuksen muuttamista pysyväksi asunnoksi. Lisäksi lautakunta antoi lausunnon neljään poikkeamislupahakemukseen. Kaksi hakemuksista koski rakentamista rantavyöhykkeelle, missä ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavaa. Yhdessä tapauksessa haettiin poikkeamislupaa saada rakentaa rantaosayleiskaavaalueella kohtaan, mihin rakennusoikeutta ei ole kaavassa osoitettu ja yhdessä kohteessa rakennus sijoittui osittain yleisen tien suoja-alueelle. Rakennusvalvonnan seutukunnallisen yhteistyön kehittämistyö oli lähes keskeytyksissä vuoden 2005 ajan. Yhteistyön kehittämistä oli tarkoitus jatkaa ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyön käynnistyttyä. Rakennustarkastaja osallistui Nivala/Haapajärvi seutukunnan edustajana Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokouksiin Oulussa kaksi kertaa. Rakennustarkastaja osallistui seuraaviin koulutustilaisuuksiin: Jätevesiseminaariin Haapajärvellä Maaseuturakentamisen investointipäivä Oulussa 29.9., järjestäjänä TE-keskus Valtakunnalliset rakennusvalvontapäivät Kuopiossa / Efeko Oy Toimistonhoitaja Marja-Leena Haapakoski osallistui rakennusvalvontaohjelman käyttäjäpäiville Lappajärvellä Maa-ainesvalvonta Uusia maa-aineslupia ympäristölautakunta myönsi vuoden 2005 aikana neljä. Kahden ottamisalueen osalta käsiteltiin maa-aineslupaehtojen muutosta. Kysymyksessä oli lopullisten maisemointitöiden määräajan jatkaminen. Vuoden 2005 lopussa voimassaolevia maa-aineslupia Reisjärven kunnan alueella oli 17 kpl, joiden osalta kunnalla on maa-aineslain mukaiset vakuudet. Maa-aineskatselmuksia suoritettiin 32 kpl.

17 1.6 Korjausneuvonta Korjausneuvonta on toteutettu osana rakennustarkastusta. Rakennustarkastaja on vastannut tehtävien hoidosta rakennustarkastajan tehtävien ohessa. Korjausavustuskohteisiin liittyviä katselmuksia rakennustarkastaja suoritti 20. Asuntojen ja asuinrakennusten korjaukseen tarkoitettuja avustuksia haettiin Reisjärvellä 9 kohteeseen. Valtion asuntorahasto järjesti syksyllä 2005 lisähaun, jonka hakuaika päättyi Hakijoitten määrää rajoittaa alhaiset tulorajat sekä varallisuutta koskevat ehdot. Ns. energia-avustuksia ja erillistä jätevesijärjestelmän kunnostusavustusta ei haettu ollenkaan. Energia-avustuksien hakemista rajoittaa oleellisesti se, että kiinteistössä täytyy olla vähintään kolme asuntoa. Kunnalle osoitettiin myöntämisvaltuutta Kunnalla ei ollut enää oikeutta käyttää aikaisempien vuosien käyttämättä jääneitä tai peruuntuneita valtuuksia. Kunta myönsi avustusta kahdeksalle hakijalle yhteensä Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvonnan järjestämiseksi kunnissa on säädetty laki, joka tuli voimaan Laissa kunnat velvoitetaan antamaan kuluttajaneuvontaa kuntalaisille. Kunnassa kuluttajaneuvonnasta vastaa kunnanhallitus tai kunnanvaltuuston määräämä muu viranomainen. Kunnanvaltuusto on määrännyt kuluttajaneuvonnasta vastaavaksi viranomaiseksi lukien ympäristölautakunnan ja tehtävät hoitaa toimistonhoitaja Marja-Leena Haapakoski. Kuluttajaneuvonnan tehtävät: Kuluttajaneuvonnan tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Käytännössä toiminta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: yleinen kuluttajavalistus henkilökohtainen neuvonta kuluttajan avustaminen valitustilanteessa kuluttajaneuvontaan liittyvät seurantatehtävät kuluttajaviranomaisten avustaminen Vuonna 2005 yhteydenottoja kuluttajaneuvonta-asioissa oli 27, jotka voidaan jakaa seuraavasti: Valituksia 24 kpl ja tiedusteluja 3. Valituksia kuluttajavalituslautakuntaan ei tehty yhtään kappaletta, vaan tapauksissa pyrittiin neuvottelemalla pääsemään sovintoratkaisuihin.

18 2. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kunnalle kuuluvia ympäristönsuojelun lakisääteisiä tehtäviä ovat mm. ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, ulkoilulain, luonnonsuojelulain, maa-aineslain ja vesihuoltolain mukaiset tehtävät. Ympäristönsuojelun tehtävistä vastasi terveystarkastaja ja vesistöjen kunnostukseen sekä maa-aineslupiin liittyvistä asioista rakennustarkastaja. Vuodelle 2005 suunnitellut järvien kunnostustoimenpiteet olivat tehostettu hoitokalastus ja järvien ilmastus. Tehostettua hoitokalastusta jatkettiin edelleen siten, että pääpaino oli Vuohta- ja Reisjärvessä. Kalaa saatiin yhteensä kg, mikä on kolmanneksi suurin kalasaalis kahdeksan vuoden hoitokalastusjakson aikana. Saalismäärä jakautui lähes puoliksi katiskapyynnille ja nuottaukselle. Hoitokalastuksen käytännön toteutuksesta vastasi kalastuskunta. Hoitokalastuksen kustannukset olivat n , josta kunta maksoi Ennakkosuunnitelmasta poiketen järvien ilmastusta ei toteutettu talvella Vesinäytteistä saadut happitilanteet olivat järvissä niin pitkälle talvea hyvät, että ilmastuksen käynnistämisestä päätettiin luopua. Kalastuskunta valmisti talven aikana kaksi ilmastinta, joka mahdollistaa jatkossa kolmen järven ilmastuksen, jos ympäristökeskuksen ilmastin on edelleen käytössä. Vedenlaadun seurantanäytteet otti ympäristökeskus. Vuoden 2005 vedenlaatu ei poikennut oleellisesti edellisistä vuosista lukuun ottamatta heinäkuussa Reisjärvessä esiintynyttä lyhytaikaista leväesiintymää. Valtakunnalliseen leväseurantaan osallistuttiin välisenä aikana. Vanhojen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittyjen toimintojen ympäristöluvan tarveharkintaa ei pystytty toteuttamaan toimintasuunnitelman mukaisesti, koska seudulliseen yhteistyöselvitykseen meni odotettua enemmän terveystarkastajan työaikaa. Em. toiminnoista on käsittelemättä vielä 60, joista eläintenpitoon liittyviä toimintoja on 53. Käsittelyä jatketaan vuoden 2006 aikana. Käsittelyn viivästyminen ei aiheuta haittaa ko. toiminnanharjoittajille. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto antoi Reis-, Vuohta- ja Kiljanjärven säännöstelyä koskevan päätöksensä Ko. päätökseen on haettu muutosta. Myös ympäristölautakunta antoi oman vastineensa Vaasan hallintooikeudelle edellä mainitusta ympäristölupaviraston päätöksestä. Ympäristölautakunta myönsi kolme ympäristölupaa sekä aloitti kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun. Terveystarkastaja antoi 27 lausuntoa, joista 23 liittyi rakennuslupahakemuksiin ja käsitteli 7 lannan tilapäiseen varastointiin liittyvistä ilmoituksista. Tavoitteisiin päästiin edellä mainittua vanhojen toimintojen lupaharkintaa lukuun ottamatta.

19 3. PELASTUSTOIMI Pelastustoimen hoidosta on vuoden 2004 alusta lähtien vastannut Jokilaaksojen pelastuslaitos. Reisjärven kunnan kustannukset pelastustoimen hoidosta Jokilaaksojen pe- lastuslaitokselle v 2005 olivat ,09 sekä lisäksi Jokilaaksojen pelas- tuslaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisten turvallisuuspuutteiden korjaus- ten aiheuttamat kustannukset Reisjärven paloaseman osalta ,51 euroa. 4. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Keskeisimpiä tehtäväalueita ovat terveydensuojelulain (mm. talous- ja uimavesi, asuin-, elintarvike- ja kokoontumis- ym. huoneistot/sisäilman laatu, erilaisten huoneistojen ja laitosten hyväksyminen ), tupakkalain (mainonta, myynti ja tupakointi yleisissä tiloissa), elintarvikelain (myynti, tarjoilu ja omavalvonta), kemikaalilain, eläinsuojelulain sekä tuoteturvallisuuslain (käyttö- ja kulutustavarat ja kuluttajapalvelut) mukaiset tehtävät. Edellä mainittujen tehtävien hoidosta vastasi terveystarkastaja. Terveydensuojelun sektorilla painopiste suunnattiin talous- ja uimaveden laadun valvontaan sekä asuin- ja muiden huoneistojen (TsL 13 ) tarkastuksiin ja niihin liittyviin mittauksiin (rakennekosteus, mikrobit, ilmanvaihto ym.). Terveystarkastaja teki kolme TsL 15 :n mukaista huoneiston hyväksymispäätöstä ja tarkasti 6 vedenottamoa sekä 4 asuinhuoneistoa. Terveystarkastaja antoi 6 terveydensuojelulain mukaisiin kohteisiin liittyvää lausuntoa sekä otti 15 talousvesi- ja 20 uimavesinäytettä. Elintarvikevalvonnan puolella myynti-, tarjoilu- ja valmistuspaikkojen tarkastuksia oli 25. Tarjoilu- ja myyntipaikoista otettiin16 elintarvikenäytettä. Elintarvikevalvontaan käytettiin noin 16 henkilötyöpäivää, mikä on edellisvuotta hieman vähemmän. Alueellisen yhteistyön käynnistämiseen liittyvät selvitykset veivät myös elintarvikevalvontaan suunniteltua työaikaa. Kokonaistyöaikaan lasketaan varsinaisen tarkastuksen lisäksi mm. koulutus, neuvonta, omavalvonnan kehittäminen sekä hyväksymispäätöksiin, raportointiin ym. liittyvien asiakirjojen laadintaan käytetty aika. Terveystarkastaja järjesti neljä hygieniakoulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 42 henkilöä. Reisjärvellä on hygieniaosaamistestin suorittanut vuoden 2005 loppuun mennessä 177 henkilöä. Tuoteturvallisuusvalvontaan käytettiin noin 7 henkilötyöpäivää, johon sisältyy kaksi koulutustilaisuutta. Reisjärvi osallistui valtakunnalliseen kuntosalien tarkastusprojektiin. Terveystarkastaja osallistui kahteen eläinsuojelutarkastukseen yhdessä kunnaneläinlääkärin kanssa.

20 Terveystarkastaja osallistui kahdeksaan ympäristöterveydenhuollon koulutustilaisuuteen / työkokoukseen, joihin käytettiin 10 henkilötyöpäivää. Terveystarkastaja vastasi myös Lestijärven ympäristöterveysvalvonnan tehtävistä. Vuoden 2004 alussa käynnistynyt ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan alueellinen yhteistyöselvitys (YTAKE -projektit) valmistui huhtikuussa Reisjärven, Haapajärven ja Pyhäjärven välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin joulukuussa Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan yhteistyö käynnistyi vuoden 2006 alusta Reisjärven kunnan hallinnoimassa ympäristöpalveluiden valvontayksikössä. Ympäristöterveydenhuollon tulostavoitteet täyttyivät lähes kaikilta osin.

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 6/2014. Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 6/2014. Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 6/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma,

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 4/2016 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Muhonen Kirsi, 2. vpja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001

KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO CHYDENIUS-INSTITUUTTI KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001 SELOSTEITA JA KATSAUKSIA Nro 37 Keski-Pohjanmaan tilastokatsaus 2001 Kokkola 2001 Selosteita ja katsauksia nro 37 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

Sisällysluettelo REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS... 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 SIJAINTI, HALLINNOLLINEN ASEMA JA VÄESTÖ... 4 HALLINTOTOIMEN TEHTÄVÄALUE... 5 KUNNANVALTUUSTO...

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2013. Aika: Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 20.00 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2013. Aika: Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 20.00 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 4/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 20.00 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Rakennuslautakunta toimii

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot