Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999"

Transkriptio

1 1 Arvot ja lionismi 1. Johdanto siv Paradigmat siv Arvojen rakenne siv Käyttöarvot tavoitearvot siv Klubin arvokeskustelu siv Klubin arvoprosessi siv Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999 Klubin arvokeskusteluun ja arvojen määrittelyyn liittyvät dokumentit: 1. Klubin arvokeskustelu. Power-Point 2. Klubin arvoprosessi. Power-Point Tekijä: Ossi Eloholma

2 2 1. Johdanto. Viime vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä, varsinkin yritysmaailmassa, jossa strateginen suunnittelu siirsi PTS:t (Pitkän Tähtäyksen Suunnitelma) ja LTS:t (Lyhyen Tähtäyksen Suunnitelma) roskakoriin. Havaittiin, ettei suunnittelussa riitä vain numeeristen ja muiden järjellä ratkaistavien asioiden ottaminen huomioon, vaan mukana pitää olla myös tunteet. Yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa ohjaavat tunteet voitiin parhaiten selvittää tutkimalla arvoja. Arvoteoria eri aksiologia tutkii arvoja, mitä ne ovat, miten niitä ryhmitellään ja miten niistä saadaan tietoa. Asiat havaitaan aisteilla mutta arvot tunteilla. Asiantuntijat ovat esittäneet. että maailmassa on noin kuusikymmentä arvoa. Koska arvokeskusteluun liittyy runsaasti semantiikkaa, saattaa lukumäärä olla liian suurikin. Toisaalta eri kulttuureissa ovat arvovivahteet erilaisia ja arvoiksi hyväksytään joskus konkreettinenkin asia, jos sillä on sen omistavalle henkilölle tai yhteisölle tunnearvoa. Voihan meillä olla jokin, omasta mielestämme ylivertainen harrastus, joka ohjaa koko elämäämme; tällöin voimme kutsua tätä harrastusta arvomaailmamme keskeiseksi asiaksi. Näin ajatellen arvoja oli lähes ääretön määrä. Aaltonen &Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka määrittelee mikä on arvo seuraavasti: Arvo on asia, jota pidämme tärkeänä. Tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvä lähtökohta. Arvot ovat valintoja. Arvoja ei ole olemassakaan ilman valintoja. Kun valitsemme jatkuvasti tietyllä tavalla, valinnoista tulee ennustettavia. Tätä ennustettavuutta voidaan kutsua arvoksi. Arvo on merkitys, jonka asia saa täyttäessään tarpeen. Tätä ja tämän lähisukuisia määritelmiä kutsutaan naturalistisiksi määritelmiksi. Arvo on vakaumus siitä, millaiset päämäärät ovat parempia kuin toiset. Arvot ovat yleisiä taipumuksia pyrkiä tiettyihin päämääriin. Joskus käsitteet arvo ja päämäärä rinnastetaan toisiinsa. Arvo on kyky sanoa ei asioille, joita olisi mukava tehdä ja kyllä asioille, joiden toteutuminen on epämukavaa. Arvot ankkuroituvat sekä järkeen että tunteisiin. Tunnekokemukset vaikuttavat arvovalintoihin. Yritysten ja yhteisöjen tasolla arvot ovat yhteisön tahtotila. Tämä teksti perustuu Tapio Aaltonen & Lauri Junkkarin kirjaan: Yrityksen arvot ja etiikka ja käyttää siinä esiintyvää terminologiaa.

3 3 2. Paradigmat. Paradigmalla tarkoitetaan yleistä järjestelmää, jolla tulkitsemme ympäristöämme. Se on meidän hyväksymämme ajatusmalli, jota emme aseta kyseenalaiseksi. Kulttuuri muuttuu hitaasti, muta paradigma vielä hitaammin. Länsimaisessa yhteiskunnassa kuului keskiaikana ajatus hyvistä ja pahoista hengistä. Jos yhteisössä tapahtui onnettomuus, ensimmäinen tehtävä oli ottaa selville, kuka yhteisössä oli noita. Jos noita löytyi, hänet poltettiin roviolla ja niin ongelma oli ratkaistu. Elämän lähtökohtana oli sopusointu henkien kanssa. Tämä oli peräisin jo pakanalliselta ajalta ja katolinen kirkko oli tukemassa sitä voimakkaalla auktoriteetillaan. Elämä oli järjestyksessä, kun noidat oli poltettu ja paikallisen ruhtinaan ja kirkon kanssa oli hyvät välit. Tasapainotilaa järkyttivät Amerikan löytyminen ja uskonpuhdistus sekä tieteen irtautuminen vähitellen kirkon holhouksesta. Tultiin 1700-luvulle, jonka aikana muhi uusi paradigma; valistuksen aika. Nyt asiat alettiin hahmottaa rationaalisina, kaikkiin ilmiöihin etsittiin järkeviä selityksiä. Tekniikka kehittyi voimakkaasti, koska länsimainen ihminen uskoi tekniikkaan. Työelämässä valistuksen paradigma oli huipussaan amerikkalaisessa liukuhihnateollisuudessa, ihmisen ajateltiin motivoituvan vain rahasta. Puhutiin X- ihmisestä, joka on luonteeltaan laiska ja työtä vieroksuva, joka tekee työtä vain palkan toivossa. Lisäksi häntä pitää kontrolloida ja ehkä pelotella ja uhkaillakin. Tästä vaiheesta alettiin päästä pois ensin Euroopassa, jossa pakkotahtisista liukuhihnoista alettiin luopua jo 1970-luvulla. Alettiin uskoa Y-ihmiseen: Hän haluaa toteuttaa itseään työssään ja saada siitä tyydytystä ja haluaa, että koko työyhteisö menestyisi. Tätä uutta paradigmaa kuvaavat sanat: Kokonaisvaltainen, tunteet, intuitio, vuorovaikutus, yksilö ja elämykset. Pääsuunta on pois rationaalisesta järjen yksipuolisesta ylivallasta kohti ihmiskuvaa, missä ihminen paitsi ajattelee myös tuntee. Tarkoituksena on ottaa käyttöön koko henkinen potentiaalimme. Meillä suomalaisilla leijonilla on myös tapahtunut paradigman vaihdos kuudessakymmenessä vuodessa. Kun lionismi rantautui Suomeen 1950-luvulla oltiin päästy irti sotavuosista ja etsittiin yhteyksiä länsimaihin. Järjestöön liittyneistä suurin osa oli sodankäyneitä miehiä, jotka olivat oppineet noudattamaan käskyjä ja ohjeita tinkimättömästi. Järjestössä oli vallalla amerikkalaiset normit, joita pyrittiin tarkasti noudattamaan. Toiminta oli myös hyvin isänmaallista, kuulin 90-luvulla vanhojen leijonien kertovan, että he pelastivat Suomen. He tarkoittivat, että heillä oli ikkunat auki länteen idän asemesta. Tultaessa 1980-luvulla oli työelämä astumassa uuteen paradigmaan, lisäksi naiset hyväksyttiin järjestön jäseniksi Varsinkin nuoret jäsenet alkoivat kapinoida byrokratiaa kohtaan ja halusivat uudistaa suomalaista lionismia. Liiton ja piirien johtohenkilöille alkoi selvitä, että uuden paradigman leijonille eivät käskyt tuottaneet tulosta, vaan uudet asiat ja projektit tuli markkinoida. Esim. Pohjolan Punaista Sulkaa

4 4 markkinoitiin kaksi vuotta, ennen tempauskevättä. Sama koski myös Campaign Sight First II:sta. Markkinointihan on tunteisiin vetoamista ja tunteita taas voidaan analysoida arvojen kautta. Tällä hetkellä tuntuu, että olemme leijonamaailmassa siirtymässä vielä kolmanteen paradigmaan, jossa uusia sanoja ovat vaikuttaminen, yhteisöllisyys ja tiimityö. Kaudella 91/92 leijonien vuosikirjassa oli neljä toimialajohtajaa, viime kauden vuosikirjassa on 17 toimialajohtajaa, työryhmän puheenjohtajaa tai koordinaattoria. Ongelmamme on, ettemme tarkkaan tiedä missä olemme; voimme toki tehdä nk. ammattimaisia arvauksia (professonella gissningar). 3. Arvojen rakenne. Sanaa arvo käytetään tarkoittamaan ainakin kahta eri käsitettä: 1. Puhumme arvosta sen perusteella, miten arvostamme asian tai esineen ominaisuuksia itsemme tai yhteisömme kannalta. Suvussa perintönä siirtyneellä kesämökillä saattaa olla meille suuri tunnearvo. Meille voi olla suuri arvo, että kuulumme hyvin menestyvään lions-klubiin. 2. Arvo sanan toinen käyttö viittaa etiikkaan. pidämme jotain ihmistä hyvänä, jos hän käyttäytyy omaksumiemme eettisten arvojen mukaan. Kulttuurissamme tietyt toimintatavat ovat yleisesti hyväksyttyjä arvoja, etiikkamme kulmakiviä. Edellisen perusteella voimme jakaa arvot kahteen ryhmään; arkiarvot ja eettiset arvot. Arkiarvot Toiminnalliset arvot Primitiivisemmät arvot Käytännön arvot Vastaavat olemassaolon perustarpeisiin Oma näkökulma Välinearvoja Tekemisen ja omistamisen arvot Oma etu Helposti opittavia Eettiset arvot Esteettiset arvot Sivistysarvot Huippuarvot Vastaavat tarpeeseemme olla jotain Kyky ylittää oma näkökulma Itseisarvoja, päämääräarvoja Olemisen arvot Yhteinen etu Vaivoin opittavia

5 5 Arvojen jakoa voidaan tarkastella myös sosiologian ja psykologian kannalta. Abraham Maslow on esittänyt viiden perustarpeen hierarkiaa kuvaavan kolmion. Tarve toteuttaa itseään. Arvostuksen tarve Sosiaaliset tarpeet. Turvallisuuden tarve Fysiologiset tarpeet Vaikka Maslowin tarpeiden jako onkin yksilöä koskeva, heijastaa se jonkin verran myös yhteisön tarvehierarkiaa. Kolmion pohjalla olevat tarpeet liittyvät selvästikin arkiarvoihin, kun taas huipulla olevat tarpeet eettisiin arvoihin. Voimme jakaa arvot myös toisella tapaa; puhumme rationaalisesta järjestelmien maailmasta ja emotionaalisesta elämismaailmasta. Kyseessä on itse asiassa klassinen järki tunteet jako. Yhteiskunnan käyttämä tapa toteuttaa arvoja on liikkua rationaalisessa maailmassa ja laatia lakeja, säännöksiä, normeja ja ohjeita. Muistamme Hammurabin lait ja Vanhan Testamentin kymmenen käskyä. Ensimmäinen totaalinen lakijärjestelmä oli roomalaisilla. Muutkin kuin viranomaiset laativat säännöksiä, esim. jalkapallopeli tarvitsee säännöt, samoin kaikilla rekisteröidyillä yhdistyksillä on säännöt. Vaikka suomalaiset lionsklubit ovat hyvinkin erilaisia ja toimivat erilaisissa ympäristöissä, halutaan että kaikilla klubeilla on tarkalleen samanlaiset säännöt vain nimi ja paikkakunta ovat erilaisia. Järjestelmien maailman asioiden ei tarvitse olla kirjattuja, ne voivat olla myös normeja, joiden mukaan eletään, vaikkei lakia olisikaan olemassa. Jos toteutamme arvoa siksi, että muutkin sitä toteuttavat, on pelko erottautua joukosta enemmän järjen kuin tunteen asia. Toinen tapa lähestyä arvoja on tunteiden ja elämisen maailma, toimimme arvojen mukaisesti, vaikkei niitä varten olisi yhtään kirjoitettua sääntöä. Yksi esimerkki on liikenneturvallisuus. Meillä on korkea ajoneuvojen ja teiden turvallisuustekniikka ja mittava määrä liikennesääntöjä mutta suuressa osassa onnettomuuksia vika on kuitenkin korvien välissä. Tunteiden maailmaan kuuluu myös moraali ja kasvatus, liikenteessä se tarkoittaa asennekasvatusta noudattamaan sääntöjä ja ottamaan huomioon toiset tiellä liikkujat. Itsehillintää ei voi saavuttaa säännöksillä. Kaksi tapaa toteuttaa arvoja: laki ja moraali.

6 6 Arvojen nelikenttä. Edellä olevan perusteella voidaan arvot käsittelyn helpottamiseksi sijoittaa kuvan mukaiseen nelikenttään:

7 7 Tehokkuuskentän arvot ovat toiminnallisia, ne toteutuvat rationaalisen toiminnan ja järjestelmien avulla. Tämä on perinteinen liike-elämän kenttä, jolla pidetään huolta siitä, että systeemit toimivat ja syntyy tulosta. Lions-järjestössä tälle alueelle kuuluvat sellaiset arvot kuin tehokkuus, toiminnallisuus, talkoohenki, yhdessä toimiminen jne. Aatteellisellekin järjestölle on tärkeätä, että sille löytyy arvoja tällä kentällä, koska menestys ei tule pelkästä aatteesta; tarvitaan myös toimintaa. Periaatekenttä on etiikan puolella, mutta toteutuminen tapahtuu järjestelmiä ja sääntöjä luoden. Tämä on yhteiskunnan toiminnan kenttä. Järjestössämme tänne kuuluvat rehellisyys, lainkuuliaisuus, tinkimättömyys, kansainvälisyys, ympäristönsuojelu jne. Meillä on voimakkaat arvot tällä sektorilla, nämä arvot voivat kuitenkin olla myös kehityksen jarruna. Idealismin kentän arvot painottuvat etiikkaan sekä myös estetiikkaan. Täällä uskotaan enemmän kasvatukseen ja moraaliin kuin kirjoitettuihin sääntöihin. Tämä on lionsjärjestönkin aatteiden peruskenttä ja välttämätön myös toiminnan kannalta. Tänne kuuluvat vapaaehtoisuus, suvaitsevaisuus ja palveluhalu. Yksilökenttää voisi kutsua nimellä minä. Se on yksilöllisten perustarpeiden kenttä. Maslowin perustarpeet kuuluvat tähän kenttään. Yhteisön jäseninä meillä kaikilla on omia arvoja tässä kentässä. Sitoutumisemme omaan klubiimme on paljolti kiinni siitä, miten omat arvomme integroituvat yhteisömme tämän kentän arvoihin. Yhteisöllisyys, toveruus, palautteen saaminen ja tasa-arvo kuuluvat tämän kentän yhteisöarvoihin. Klubin arvojen määrittely Sijoitettaessa arvokeskustelussa esiin tulleita arvoja eri kenttiin voi tulla ongelmia, koska arvokeskustelusssa on paljon semantiikkaa eri henkilöt tarkoittavat sanalla eri asioita. On kuitenkin hyvä löytää arvolle jokin sijoituspaikka. Klubilla voi olla 3-5 arvoa, keskustelussa niitä tulee aina esille enemmän, mutta niitä voi sopivasti yhdistellä ja päästä lopputulokseen, jossa kaikkien esittämiä arvoja on mukana. Klubin arvoja tulisi olla vähintään kolmessa kentässä. Eettisesti ja aktiivisesti toimivan klubin arvoja tulisi löytyä ainakin idealismin ja tehokkuuden kentissä. Arvo tulee ilmaista yhdellä tai korkeintaan kahdella sanalla. Asian selventämiseksi tulee tehdä lyhyt kuvaus, mitä arvolla tarkoitetaan. Tämä tehdään samaan tapaan kuin katekismuksessa on käsky ja sen jälkeen selitys; mitä se on. Jos arvo on yhdistetty useasta läheisestä käsitteestä, voidaan ne tuoda esille arvon selityksessä. Piiloarvot Arvoilla on myös kolmas ulottuvuus piiloarvot. Yksilön käyttäytymisen ohjauskeskus on alitajunta ja sen sisältämä valtava muistivarasto. Arvoja, kulttuuria ja maailmankuvaa on tarkasteltu akselilla näkyvä piilevä. On olemassa tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, ääneen lausuttuja ja lausumattomia ohjeita, tietoista ja tiedostamatonta ristiriitaa oikean ja väärän toiminnan välillä. Tämä pätee yksilöön, mutta mikä on yhteisön muistivarasto? Asia on hyvin kompleksinen, mutta

8 8 esim. lionsklubilla voi olla yhteisessä muistissaan tilanne klubissa, jolloin käyttäydyttiin väärin ja tällaista tilannetta pyritään tiedostamatta välttämään.. Alla on vertailuja piilevien ja julkisten arvojen välillä. Piilevä Tiedostamattomat valinnat Käyttöarvot Vaistomainen toiminta, omatunto Tiedostamaton maailmankatsomus Valitsemme toisin kuin sanomme Sanattomat sopimukset Todelliset arvot Julkinen Tietoiset valinnat Tavoitearvot Eettinen tieto, tietoinen moraalinen toiminta Tietoinen vakaumus ja maailmankatsomus Sanomme pitävämme tärkeänä Puhutut tai kirjalliset sopimukset Rooliarvot 4. Käyttöarvot - tavoitearvot Tavoitearvot ja suunta-arvot kuvaavat tietoista pyrkimystämme muuttaa toimintaamme sovittujen arvojen suuntaan. Käyttöarvot taas kuvaavat valintoja, joita käytännössä teemme. Tavoitearvojen ja käyttöarvojen välillä on aina jonkinlainen ero, joskus suurikin ja joskus sovittamaton ristiriita. Tavoitearvot kuvaavat tilaa: Tätä haluamme olla tai Tätä meidän tulisi olla. Arvoavaruudessa tavoitearvot ovat viivan yläpuolella järjestelmien maailmassa. Ne ovat kirjattuja ohjeita, jotka eivät alkuvaiheessa ole sisäistettyä toimintaa. Varsin tyypillistä on, että niiden savuttaminen vie kahdesta viiteen vuotta. Tämän jälkeen ne ovat käyttöarvoja, ne ovat ankkuroituneet yhteisön tunne-elämään ja kuuluvat arvoavaruudessa ja kuuluvat viivan alapuolelle elämismaailmaan. Ne voivat olla tietoisia tai jo ankkuroituneet tiedostamattomalle alueelle. Joskus saatamme esitellä arvojamme äärimmäisen tietoisesti niin, että ne kuulostavat hyviltä tai sopivat kyseiseen tilanteeseen. Tällöin puhutaan pinta-arvoista tai rooliarvoista. Kohtuullisesti käytettynä rooliarvo voi olla hyväkin lähtökohta. Rooliarvojen kautta yritämme tehdä vaikutuksen, poliitikko äänestäjiin ja työnhakija haastattelijaan. Kielteisimmässä muodossa rooliarvojen käyttö on takinkääntämistä.

9 9 5. Arvokeskustelu klubissa Klubissa varataan yksi klubi-ilta arvokeskustelua varten. On syytä valmistella keskusteluilta kunnolla. Klubiin voi nimetä väliaikaisen työryhmän 2-3 jäsentä tai nimetä arvokeskustelun vetäjä etukäteen. Kummassakin tapauksessa tutustutaan liiton sivuilta löytyvään materiaaliin kunnolla. Arvokeskustelussa käytetään runkona Klubin arvokeskustelu diasarjaa. Aluksi selvitetään arvokäsitettä ja miksi arvojen selvittäminen on tärkeätä. Seuraavaksi selvitetään arvojen jako arvokenttään ja miten leijonien tämänhetkiset arvot sijaitsevat arvokentässä. Lopuksi selvitetään käyttöarvojen ja tavoitearvojen ero sekä selvitetään mitä tarkoitetaan piiloarvoilla ja rooliarvoilla. Koko esityksen ajan on syytä odottaa kysymyksiä ja lisäselvityksiä. Dokumentti Arvot ja lionismi on syytä pitää printattuna mukana. Ei kannata perehtyä liikaa Suomen leijonien arvoihin sillä ne ovat mukana lähinnä esimerkkinä ja miten arvot voidaan jakaa arvokenttään. Klubilla voi hyvinkin olla omia erikoisarvojaan, jotka on syytä ottaa klubitoiminnassa huomioon. Koska arvot ovat monipuolinen käsite, syntyy klubissa varmasti vilkas keskustelu, jota kannattaa ohjata ja keskeyttää, jos se liukuu liian kauas aiheesta. 6. Klubin arvojen määrittelyprosessi. Klubin arvojen määrittelyyn löytyy monia menetelmiä. Yrityksissä voidaan arvojen määrittelyyn käyttää kokonainen vuosi, jolloin on kysymyksessä suurehko projekti. Lionsklubissa meillä ei ole mahdollisuutta ulkopuolisten konsulttien käyttöön, mutta etuna on joka kuukausi pidettävä klubikokous, jossa kaikki jäsenet tapaavat toisensa. Hyvin johdettu arvokeskustelu voi kuitenkin lyhyessäkin ajassa tuoda esille klubin käyttöarvot ja klubi voi sitten päättää lisätäänkö arvoihin tavoitteellisuutta. Menetelmiä arvojen määrittelemiseksi: 1. Klubilla on vastikään esim. strategiatyöskentelyn aikana määritellyt arvot. Klubin kannattaa käydä arvokeskustelu, jonka jälkeen voidaan arvoja päivittää tai pitää ne sellaisinaan. 2. Klubilla on käytössä Hämeenlinnan vuosikokouksessa hyväksytyt arvot. On erittäin tärkeätä käydä arvokeskustelu sillä klubilla on varmasti jokin erityinen arvo, joka toimii piilevästi tai julkisesti klubissa jatkuvasti. Arvojen määrittely voidaan tehdä Klubin arvoprosessi dokumentin mukaisesti. 3. Klubilla ei ole määriteltynä arvoja. Käydään arvokeskustelu jonka jälkeen määritellään arvot Klubin arvoprosessi dokumentin mukaisesti. 4. Klubi voi tietenkin määritellä arvonsa jollakin muulla sopivalla tavalla ja käyttää siihen esim. klubin sisäistä asiantuntija-apua.

10 10 Klubin arvojen määrittely materiaalin käyttö. Materiaali on tarkoitettu koulutuskäyttöön, klubissa käytetään Klubin arvokeskustelu materiaalia. Arvotyöryhmän käytössä lisäksi Arvo-apu tiedosto, josta selviää prosessin kaaviokuva ja listaus yleisesti käytetyistä arvoista. Kohtien 2 ja 3 menetelmissä edellytetään, että presidentti nimeää jäsenen tai jäsenet koko arvoprosessin toteuttajaksi. Tämä merkitsee sen käsittelyä kolmessa eri klubikokouksessa. Diasarja Klubin arvoprosessi voi toimia runkona klubin arvoja määriteltäessä. Klubin arvojen määrittelyprosessi jakautuu yhdeksään vaiheeseen, jotka ovat seuraavat: Vaihe 1: Klubin presidentti nimeää arvotyöryhmän, johon kuuluu 1-3 jäsentä. Samalla sovitaan, koska klubin arvokeskustelu käydään. Se vie arvokyselyineen aikaa noin tunnin, joten se voi olla klubiesitelmän paikalla. Olisi hyvä, jos arvotyöryhmä nimettäisiin jo ensimmäisessä klubikokouksessa ja samalla päätettäisiin, koska klubin arvokeskustelu käydään. Arvotyöryhmän tulee tutustua kunnolla materiaaleihin ja pitää mahdollisesti kokous, jossa sovitaan ryhmän rooleista itse arvokeskustelussa. Vaihe 2: Klubin arvokeskustelu on koko arvojen määrittelyprosessin tärkein vaihe. Kokoukseen ei kannata tuoda mitään valmista arvoluetteloa, vaan klubin arvoehdotuksia tulisi ilmetä itse keskustelun aikana. Vaihe 3: Jotta kaikkien mielipiteet tulisivat esille, tehdään keskustelun lopussa nk. arvokysely, jossa jokainen klubin jäsen miettii kaksi hänen mielestään klubille tärkeää arvoa ja kirjoittaa ne lapulle. Laput kerätään työryhmän toimesta. Vaihe 4: Työryhmä listaa arvokyselyn tulokset. Lähes samaa asiaa tarkoittavat ehdotukset yhdistetään ja listaan voidaan lisätä yleisiä arvoja, jotta listaus olisi tasapainoinen arvokenttien suhteen. Lopullinen lista voi sisältää arvoehdotusta. Työryhmä esittelee listauksen hallitukselle. Vaihe 5: Klubikokoukselle jaetaan listatut arvot (tai heijastetaan taululle). Jäsenille jaetaan äänestyslippu ja jokainen jäsen merkitsee listasta hänen mielestään kolme klubille tärkeintä arvoa. Työryhmä kerää äänestysliput. Poissaolevat voivat äänestää sähköpostitse. Vaihe 6: Äänestystulos listataan ja tutkitaan ensiksi, voidaanko joitakin arvoilmauksia yhdistää niiden samankaltaisuuden vuoksi. Saatujen äänimäärien perusteella työryhmä määrittelee klubille 3 5 arvoa. Kannatta jakaa arvot arvokenttään, jolloin nähdään miten ne jakautuvat eri alueille. Jos arvot jakautuvat epätasaisesti (esim. vain yhteen tai kahteen kenttään), on syytä valita jokin arvo vähemmän ääniä saaneista. Työryhmä esittelee arvoehdotuksen kokonaislistauksineen klubihallitukselle.

11 11 Vaihe 7: Klubihallitus käsittelee arvoehdotuksen. Jos hallitus haluaa tehdä ehdotuksen tavoitteellisemmaksi, voi se muuttaa ehdotusta käyttäen kuitenkin äänestyksen arvolistauksessa olleita arvoja. Vaihe 8: Hallitus tuo arvoehdotuksen klubikokouksen hyväksyttäväksi. Jos syntyneessä keskustelussa ei tule varteenotettavaa kritiikkiä, klubikokous hyväksyy arvot. Jos kritiikki on voimakasta, hallitus ottaa arvot uuteen käsittelyyn ja tuo uuden ehdotuksen seuraavaan klubikokoukseen. Koska hallituksen ehdotus perustuu klubikyselyyn ja perusteelliseen esikäsittelyyn, ei sitä voi klubikokouksessa muuttaa vaan hallitus tekee uuden ehdotuksen. Vaihe 9: Klubissa tulee käydä arokeskustelu joka vuosi esim. toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä ja strategiapäivityksissä. Tällöin tulee päähuomio kiinnittää siihen, miten arvot ovat toteutuneet. Jos poikkeama jonkin arvon kohdalla on suuri, tulee harkita ao. arvon päivitystä. Klubin tärkeissä päätöksissä tulisi selvittää, miten se tukee klubin arvomaailmaa. Uusille jäsenille tulee jo jäseneksi otettaessa selvittää klubin arvot.

Arvojen merkitys klubille

Arvojen merkitys klubille Arvot ja lionismi Arvojen merkitys klubille Viimeistään 1980-luvulla tunteiden merkitys päätöksenteossa tunnustettiin tärkeäksi Lionsjärjestöllä on alun pitäen ollut voimakkaat eettiset arvot. (Lions-vuosikirjassa

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Pirkkola 19.1.2015 Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Aikataulu 17.00-18.30 aiheen ympärillä lätinää 18.30-18.45 breikki+kaffet 18.45-20.00 lätinät jatkuu ja loppuu Mikä on valmentajan tehtävä?

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi Lions Clubs International MD 107 Finland Derby Forum Klubitoiminnan kehittäminen Kausi 2012-2013 Klubitoiminnan kehittäminen Kummin rooli ja kummiklubien rooli Jäsentoimikunnan rooli Kehityskeskustelut

Lisätiedot

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät 21.9.2010 Poliittinen filosofia Pyrkimyksenä hahmottaa parhain tapa järjestää ihmisyhteisöjen

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10 KOKOUSAIKA 23.2.2015 klo 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Metsämäki Herkko Saastamoinen Linda Koivuniemi

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

Kunnan arvot ja arvovalinnat

Kunnan arvot ja arvovalinnat Kaarina-strategian teemapäivä 20.4.2009 Kunnan arvot ja arvovalinnat Jarna Heinonen Professori, johtaja TSE Entre, Turun kauppakorkeakoulu Yhdentymisessä onnistumista edistävät Strategia Viestintä Toteutus

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Unohtuuko hiljainen asiakas?

Unohtuuko hiljainen asiakas? Unohtuuko hiljainen asiakas? - yhdenvertaisuuden pullonkaulat päihdepalveluissa Päihdetyön seminaari Kuopio 5.11.2015 Heidi Poikonen Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Oikeustieteiden laitos Oikeudellinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Eettiset periaatteet taustaa

Eettiset periaatteet taustaa Eettiset periaatteet taustaa Oikeiden asioiden tekeminen Etiikka Identiteetti Kaikki ammattilaiset ja yritykset noudattavat jonkinlaisia eettisiä periaatteita. Vastuuntuntoiset sellaiset dokumentoivat

Lisätiedot

JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS. Ainejärjestö-ilta , Susanna Jokimies

JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS. Ainejärjestö-ilta , Susanna Jokimies JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS Ainejärjestö-ilta 29.10.2015, Susanna Jokimies SUSANNA JOKIMIES - LYHYESTI Kasvatuspsykologia Phenomena ry:n puheenjohtaja 2013 Peduca ry, Condus ry 2012 HYAL

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv.

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv. Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä Täältä tulen: Kilpailu- ja kuluttajaviraston organisaatio Pääjohtaja Markkinatutkimusyksikkö Hallintoyksikkö

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Näkökulmia aiheeseen :

Näkökulmia aiheeseen : Näkökulmia aiheeseen : Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus

Kehittäjäasiakasvalmennus Kehittäjäasiakasvalmennus 25.3.2014 klo 9-12 Eettiset kysymykset, vaitiolovelvollisuus, vastuut ja toimivalta Eettiset kysymykset MORAALI Siisti täytyy aina olla! sanoi kissa hietikolla Raapi päälle tarpeenteon

Lisätiedot

Tarkastelemme ensin konkreettista esimerkkiä ja johdamme sitten yleisen säännön, joilla voidaan tietyissä tapauksissa todeta kielen ei-säännöllisyys.

Tarkastelemme ensin konkreettista esimerkkiä ja johdamme sitten yleisen säännön, joilla voidaan tietyissä tapauksissa todeta kielen ei-säännöllisyys. Ei-säännöllisiä kieliä [Sipser luku 1.4] Osoitamme, että joitain kieliä ei voi tunnistaa äärellisellä automaatilla. Tulos ei sinänsä ole erityisen yllättävä, koska äärellinen automaatti on äärimmäisen

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 27.1.2010 Opetusneuvos Aihekokonaisuuksien määrittely vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Meri-Karina 6.5.2014 Marja-Leena Knuutinen ELINIKÄINEN OPPIMINEN Yhteiskunnassa toimiminen edellyttää tietoja, taitoja, sivistystä ja osaamista. Koulutus edistää

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

INNOVATIIVISEN TIIMIN

INNOVATIIVISEN TIIMIN 1 INNOVATIIVISEN TIIMIN TEHOKKUUS JA SEN HUOLTAMINEN Lähde: Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.): Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä, todistuksia ym., osa I

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä, todistuksia ym., osa I MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä, todistuksia ym., osa I G. Gripenberg Aalto-yliopisto 3. huhtikuuta 2014 G. Gripenberg (Aalto-yliopisto) MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteetesimerkkejä,

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 31.5.2013 Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 01 Johdanto miksi tasa-arvosuunnitelma? Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi

Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi Ajatelkaa jotakin ihmistä, jolla on jokin paha tapa tai ärsyttävä piirre. Harjoittelette hetken päästä palautteen antamista kahdella tavalla, saatte silloin antaa parillenne

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Johtamisen vanhat periaatteet nousussa vai ovatko?

Johtamisen vanhat periaatteet nousussa vai ovatko? Johtamisen vanhat periaatteet nousussa vai ovatko? 18.2. Liito-ohjelman aamiaistilaisuus Seurahuone Helsinki Johtajuuskouluttaja, johdon työnohjaaja, mentori, OTK ESIMIESTYÖN AVAINKYSYMYKSIÄ: Ajankäyttö

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja ja vanhemmat

Joukkueenjohtaja ja vanhemmat Joukkueenjohtaja ja vanhemmat JOUKKUEENJOHTAJA JA VANHEMMAT YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN! 67 1 JOUKKUEENJOHTAJA JA VANHEMMAT TUNNE JOUKKUEESI (vanhemmat) VANHEMPIEN AKTIVOIMINEN VANHEMMAT JOUKKUEEN TUKENA JA

Lisätiedot

Eettisten teorioiden tasot

Eettisten teorioiden tasot Eettisten teorioiden tasot ETENE 7.12.2010 Olli Loukola Käytännöllinen filosofia, Politiikan & talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto 1 MORAALIN OSA-ALUEET eli moraali sosiaalisena instituutiona

Lisätiedot

What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism

What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism Originally: Alessandro Sicora 1 7. 1 0. 2 0 1 1 H A N N A M A I J A L A (

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

1 Määrittelyjä ja aputuloksia

1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1.1 Supremum ja infimum Aluksi kerrataan pienimmän ylärajan (supremum) ja suurimman alarajan (infimum) perusominaisuuksia ja esitetään muutamia myöhemmissä todistuksissa tarvittavia

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot