Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999"

Transkriptio

1 1 Arvot ja lionismi 1. Johdanto siv Paradigmat siv Arvojen rakenne siv Käyttöarvot tavoitearvot siv Klubin arvokeskustelu siv Klubin arvoprosessi siv Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999 Klubin arvokeskusteluun ja arvojen määrittelyyn liittyvät dokumentit: 1. Klubin arvokeskustelu. Power-Point 2. Klubin arvoprosessi. Power-Point Tekijä: Ossi Eloholma

2 2 1. Johdanto. Viime vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä, varsinkin yritysmaailmassa, jossa strateginen suunnittelu siirsi PTS:t (Pitkän Tähtäyksen Suunnitelma) ja LTS:t (Lyhyen Tähtäyksen Suunnitelma) roskakoriin. Havaittiin, ettei suunnittelussa riitä vain numeeristen ja muiden järjellä ratkaistavien asioiden ottaminen huomioon, vaan mukana pitää olla myös tunteet. Yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa ohjaavat tunteet voitiin parhaiten selvittää tutkimalla arvoja. Arvoteoria eri aksiologia tutkii arvoja, mitä ne ovat, miten niitä ryhmitellään ja miten niistä saadaan tietoa. Asiat havaitaan aisteilla mutta arvot tunteilla. Asiantuntijat ovat esittäneet. että maailmassa on noin kuusikymmentä arvoa. Koska arvokeskusteluun liittyy runsaasti semantiikkaa, saattaa lukumäärä olla liian suurikin. Toisaalta eri kulttuureissa ovat arvovivahteet erilaisia ja arvoiksi hyväksytään joskus konkreettinenkin asia, jos sillä on sen omistavalle henkilölle tai yhteisölle tunnearvoa. Voihan meillä olla jokin, omasta mielestämme ylivertainen harrastus, joka ohjaa koko elämäämme; tällöin voimme kutsua tätä harrastusta arvomaailmamme keskeiseksi asiaksi. Näin ajatellen arvoja oli lähes ääretön määrä. Aaltonen &Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka määrittelee mikä on arvo seuraavasti: Arvo on asia, jota pidämme tärkeänä. Tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvä lähtökohta. Arvot ovat valintoja. Arvoja ei ole olemassakaan ilman valintoja. Kun valitsemme jatkuvasti tietyllä tavalla, valinnoista tulee ennustettavia. Tätä ennustettavuutta voidaan kutsua arvoksi. Arvo on merkitys, jonka asia saa täyttäessään tarpeen. Tätä ja tämän lähisukuisia määritelmiä kutsutaan naturalistisiksi määritelmiksi. Arvo on vakaumus siitä, millaiset päämäärät ovat parempia kuin toiset. Arvot ovat yleisiä taipumuksia pyrkiä tiettyihin päämääriin. Joskus käsitteet arvo ja päämäärä rinnastetaan toisiinsa. Arvo on kyky sanoa ei asioille, joita olisi mukava tehdä ja kyllä asioille, joiden toteutuminen on epämukavaa. Arvot ankkuroituvat sekä järkeen että tunteisiin. Tunnekokemukset vaikuttavat arvovalintoihin. Yritysten ja yhteisöjen tasolla arvot ovat yhteisön tahtotila. Tämä teksti perustuu Tapio Aaltonen & Lauri Junkkarin kirjaan: Yrityksen arvot ja etiikka ja käyttää siinä esiintyvää terminologiaa.

3 3 2. Paradigmat. Paradigmalla tarkoitetaan yleistä järjestelmää, jolla tulkitsemme ympäristöämme. Se on meidän hyväksymämme ajatusmalli, jota emme aseta kyseenalaiseksi. Kulttuuri muuttuu hitaasti, muta paradigma vielä hitaammin. Länsimaisessa yhteiskunnassa kuului keskiaikana ajatus hyvistä ja pahoista hengistä. Jos yhteisössä tapahtui onnettomuus, ensimmäinen tehtävä oli ottaa selville, kuka yhteisössä oli noita. Jos noita löytyi, hänet poltettiin roviolla ja niin ongelma oli ratkaistu. Elämän lähtökohtana oli sopusointu henkien kanssa. Tämä oli peräisin jo pakanalliselta ajalta ja katolinen kirkko oli tukemassa sitä voimakkaalla auktoriteetillaan. Elämä oli järjestyksessä, kun noidat oli poltettu ja paikallisen ruhtinaan ja kirkon kanssa oli hyvät välit. Tasapainotilaa järkyttivät Amerikan löytyminen ja uskonpuhdistus sekä tieteen irtautuminen vähitellen kirkon holhouksesta. Tultiin 1700-luvulle, jonka aikana muhi uusi paradigma; valistuksen aika. Nyt asiat alettiin hahmottaa rationaalisina, kaikkiin ilmiöihin etsittiin järkeviä selityksiä. Tekniikka kehittyi voimakkaasti, koska länsimainen ihminen uskoi tekniikkaan. Työelämässä valistuksen paradigma oli huipussaan amerikkalaisessa liukuhihnateollisuudessa, ihmisen ajateltiin motivoituvan vain rahasta. Puhutiin X- ihmisestä, joka on luonteeltaan laiska ja työtä vieroksuva, joka tekee työtä vain palkan toivossa. Lisäksi häntä pitää kontrolloida ja ehkä pelotella ja uhkaillakin. Tästä vaiheesta alettiin päästä pois ensin Euroopassa, jossa pakkotahtisista liukuhihnoista alettiin luopua jo 1970-luvulla. Alettiin uskoa Y-ihmiseen: Hän haluaa toteuttaa itseään työssään ja saada siitä tyydytystä ja haluaa, että koko työyhteisö menestyisi. Tätä uutta paradigmaa kuvaavat sanat: Kokonaisvaltainen, tunteet, intuitio, vuorovaikutus, yksilö ja elämykset. Pääsuunta on pois rationaalisesta järjen yksipuolisesta ylivallasta kohti ihmiskuvaa, missä ihminen paitsi ajattelee myös tuntee. Tarkoituksena on ottaa käyttöön koko henkinen potentiaalimme. Meillä suomalaisilla leijonilla on myös tapahtunut paradigman vaihdos kuudessakymmenessä vuodessa. Kun lionismi rantautui Suomeen 1950-luvulla oltiin päästy irti sotavuosista ja etsittiin yhteyksiä länsimaihin. Järjestöön liittyneistä suurin osa oli sodankäyneitä miehiä, jotka olivat oppineet noudattamaan käskyjä ja ohjeita tinkimättömästi. Järjestössä oli vallalla amerikkalaiset normit, joita pyrittiin tarkasti noudattamaan. Toiminta oli myös hyvin isänmaallista, kuulin 90-luvulla vanhojen leijonien kertovan, että he pelastivat Suomen. He tarkoittivat, että heillä oli ikkunat auki länteen idän asemesta. Tultaessa 1980-luvulla oli työelämä astumassa uuteen paradigmaan, lisäksi naiset hyväksyttiin järjestön jäseniksi Varsinkin nuoret jäsenet alkoivat kapinoida byrokratiaa kohtaan ja halusivat uudistaa suomalaista lionismia. Liiton ja piirien johtohenkilöille alkoi selvitä, että uuden paradigman leijonille eivät käskyt tuottaneet tulosta, vaan uudet asiat ja projektit tuli markkinoida. Esim. Pohjolan Punaista Sulkaa

4 4 markkinoitiin kaksi vuotta, ennen tempauskevättä. Sama koski myös Campaign Sight First II:sta. Markkinointihan on tunteisiin vetoamista ja tunteita taas voidaan analysoida arvojen kautta. Tällä hetkellä tuntuu, että olemme leijonamaailmassa siirtymässä vielä kolmanteen paradigmaan, jossa uusia sanoja ovat vaikuttaminen, yhteisöllisyys ja tiimityö. Kaudella 91/92 leijonien vuosikirjassa oli neljä toimialajohtajaa, viime kauden vuosikirjassa on 17 toimialajohtajaa, työryhmän puheenjohtajaa tai koordinaattoria. Ongelmamme on, ettemme tarkkaan tiedä missä olemme; voimme toki tehdä nk. ammattimaisia arvauksia (professonella gissningar). 3. Arvojen rakenne. Sanaa arvo käytetään tarkoittamaan ainakin kahta eri käsitettä: 1. Puhumme arvosta sen perusteella, miten arvostamme asian tai esineen ominaisuuksia itsemme tai yhteisömme kannalta. Suvussa perintönä siirtyneellä kesämökillä saattaa olla meille suuri tunnearvo. Meille voi olla suuri arvo, että kuulumme hyvin menestyvään lions-klubiin. 2. Arvo sanan toinen käyttö viittaa etiikkaan. pidämme jotain ihmistä hyvänä, jos hän käyttäytyy omaksumiemme eettisten arvojen mukaan. Kulttuurissamme tietyt toimintatavat ovat yleisesti hyväksyttyjä arvoja, etiikkamme kulmakiviä. Edellisen perusteella voimme jakaa arvot kahteen ryhmään; arkiarvot ja eettiset arvot. Arkiarvot Toiminnalliset arvot Primitiivisemmät arvot Käytännön arvot Vastaavat olemassaolon perustarpeisiin Oma näkökulma Välinearvoja Tekemisen ja omistamisen arvot Oma etu Helposti opittavia Eettiset arvot Esteettiset arvot Sivistysarvot Huippuarvot Vastaavat tarpeeseemme olla jotain Kyky ylittää oma näkökulma Itseisarvoja, päämääräarvoja Olemisen arvot Yhteinen etu Vaivoin opittavia

5 5 Arvojen jakoa voidaan tarkastella myös sosiologian ja psykologian kannalta. Abraham Maslow on esittänyt viiden perustarpeen hierarkiaa kuvaavan kolmion. Tarve toteuttaa itseään. Arvostuksen tarve Sosiaaliset tarpeet. Turvallisuuden tarve Fysiologiset tarpeet Vaikka Maslowin tarpeiden jako onkin yksilöä koskeva, heijastaa se jonkin verran myös yhteisön tarvehierarkiaa. Kolmion pohjalla olevat tarpeet liittyvät selvästikin arkiarvoihin, kun taas huipulla olevat tarpeet eettisiin arvoihin. Voimme jakaa arvot myös toisella tapaa; puhumme rationaalisesta järjestelmien maailmasta ja emotionaalisesta elämismaailmasta. Kyseessä on itse asiassa klassinen järki tunteet jako. Yhteiskunnan käyttämä tapa toteuttaa arvoja on liikkua rationaalisessa maailmassa ja laatia lakeja, säännöksiä, normeja ja ohjeita. Muistamme Hammurabin lait ja Vanhan Testamentin kymmenen käskyä. Ensimmäinen totaalinen lakijärjestelmä oli roomalaisilla. Muutkin kuin viranomaiset laativat säännöksiä, esim. jalkapallopeli tarvitsee säännöt, samoin kaikilla rekisteröidyillä yhdistyksillä on säännöt. Vaikka suomalaiset lionsklubit ovat hyvinkin erilaisia ja toimivat erilaisissa ympäristöissä, halutaan että kaikilla klubeilla on tarkalleen samanlaiset säännöt vain nimi ja paikkakunta ovat erilaisia. Järjestelmien maailman asioiden ei tarvitse olla kirjattuja, ne voivat olla myös normeja, joiden mukaan eletään, vaikkei lakia olisikaan olemassa. Jos toteutamme arvoa siksi, että muutkin sitä toteuttavat, on pelko erottautua joukosta enemmän järjen kuin tunteen asia. Toinen tapa lähestyä arvoja on tunteiden ja elämisen maailma, toimimme arvojen mukaisesti, vaikkei niitä varten olisi yhtään kirjoitettua sääntöä. Yksi esimerkki on liikenneturvallisuus. Meillä on korkea ajoneuvojen ja teiden turvallisuustekniikka ja mittava määrä liikennesääntöjä mutta suuressa osassa onnettomuuksia vika on kuitenkin korvien välissä. Tunteiden maailmaan kuuluu myös moraali ja kasvatus, liikenteessä se tarkoittaa asennekasvatusta noudattamaan sääntöjä ja ottamaan huomioon toiset tiellä liikkujat. Itsehillintää ei voi saavuttaa säännöksillä. Kaksi tapaa toteuttaa arvoja: laki ja moraali.

6 6 Arvojen nelikenttä. Edellä olevan perusteella voidaan arvot käsittelyn helpottamiseksi sijoittaa kuvan mukaiseen nelikenttään:

7 7 Tehokkuuskentän arvot ovat toiminnallisia, ne toteutuvat rationaalisen toiminnan ja järjestelmien avulla. Tämä on perinteinen liike-elämän kenttä, jolla pidetään huolta siitä, että systeemit toimivat ja syntyy tulosta. Lions-järjestössä tälle alueelle kuuluvat sellaiset arvot kuin tehokkuus, toiminnallisuus, talkoohenki, yhdessä toimiminen jne. Aatteellisellekin järjestölle on tärkeätä, että sille löytyy arvoja tällä kentällä, koska menestys ei tule pelkästä aatteesta; tarvitaan myös toimintaa. Periaatekenttä on etiikan puolella, mutta toteutuminen tapahtuu järjestelmiä ja sääntöjä luoden. Tämä on yhteiskunnan toiminnan kenttä. Järjestössämme tänne kuuluvat rehellisyys, lainkuuliaisuus, tinkimättömyys, kansainvälisyys, ympäristönsuojelu jne. Meillä on voimakkaat arvot tällä sektorilla, nämä arvot voivat kuitenkin olla myös kehityksen jarruna. Idealismin kentän arvot painottuvat etiikkaan sekä myös estetiikkaan. Täällä uskotaan enemmän kasvatukseen ja moraaliin kuin kirjoitettuihin sääntöihin. Tämä on lionsjärjestönkin aatteiden peruskenttä ja välttämätön myös toiminnan kannalta. Tänne kuuluvat vapaaehtoisuus, suvaitsevaisuus ja palveluhalu. Yksilökenttää voisi kutsua nimellä minä. Se on yksilöllisten perustarpeiden kenttä. Maslowin perustarpeet kuuluvat tähän kenttään. Yhteisön jäseninä meillä kaikilla on omia arvoja tässä kentässä. Sitoutumisemme omaan klubiimme on paljolti kiinni siitä, miten omat arvomme integroituvat yhteisömme tämän kentän arvoihin. Yhteisöllisyys, toveruus, palautteen saaminen ja tasa-arvo kuuluvat tämän kentän yhteisöarvoihin. Klubin arvojen määrittely Sijoitettaessa arvokeskustelussa esiin tulleita arvoja eri kenttiin voi tulla ongelmia, koska arvokeskustelusssa on paljon semantiikkaa eri henkilöt tarkoittavat sanalla eri asioita. On kuitenkin hyvä löytää arvolle jokin sijoituspaikka. Klubilla voi olla 3-5 arvoa, keskustelussa niitä tulee aina esille enemmän, mutta niitä voi sopivasti yhdistellä ja päästä lopputulokseen, jossa kaikkien esittämiä arvoja on mukana. Klubin arvoja tulisi olla vähintään kolmessa kentässä. Eettisesti ja aktiivisesti toimivan klubin arvoja tulisi löytyä ainakin idealismin ja tehokkuuden kentissä. Arvo tulee ilmaista yhdellä tai korkeintaan kahdella sanalla. Asian selventämiseksi tulee tehdä lyhyt kuvaus, mitä arvolla tarkoitetaan. Tämä tehdään samaan tapaan kuin katekismuksessa on käsky ja sen jälkeen selitys; mitä se on. Jos arvo on yhdistetty useasta läheisestä käsitteestä, voidaan ne tuoda esille arvon selityksessä. Piiloarvot Arvoilla on myös kolmas ulottuvuus piiloarvot. Yksilön käyttäytymisen ohjauskeskus on alitajunta ja sen sisältämä valtava muistivarasto. Arvoja, kulttuuria ja maailmankuvaa on tarkasteltu akselilla näkyvä piilevä. On olemassa tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, ääneen lausuttuja ja lausumattomia ohjeita, tietoista ja tiedostamatonta ristiriitaa oikean ja väärän toiminnan välillä. Tämä pätee yksilöön, mutta mikä on yhteisön muistivarasto? Asia on hyvin kompleksinen, mutta

8 8 esim. lionsklubilla voi olla yhteisessä muistissaan tilanne klubissa, jolloin käyttäydyttiin väärin ja tällaista tilannetta pyritään tiedostamatta välttämään.. Alla on vertailuja piilevien ja julkisten arvojen välillä. Piilevä Tiedostamattomat valinnat Käyttöarvot Vaistomainen toiminta, omatunto Tiedostamaton maailmankatsomus Valitsemme toisin kuin sanomme Sanattomat sopimukset Todelliset arvot Julkinen Tietoiset valinnat Tavoitearvot Eettinen tieto, tietoinen moraalinen toiminta Tietoinen vakaumus ja maailmankatsomus Sanomme pitävämme tärkeänä Puhutut tai kirjalliset sopimukset Rooliarvot 4. Käyttöarvot - tavoitearvot Tavoitearvot ja suunta-arvot kuvaavat tietoista pyrkimystämme muuttaa toimintaamme sovittujen arvojen suuntaan. Käyttöarvot taas kuvaavat valintoja, joita käytännössä teemme. Tavoitearvojen ja käyttöarvojen välillä on aina jonkinlainen ero, joskus suurikin ja joskus sovittamaton ristiriita. Tavoitearvot kuvaavat tilaa: Tätä haluamme olla tai Tätä meidän tulisi olla. Arvoavaruudessa tavoitearvot ovat viivan yläpuolella järjestelmien maailmassa. Ne ovat kirjattuja ohjeita, jotka eivät alkuvaiheessa ole sisäistettyä toimintaa. Varsin tyypillistä on, että niiden savuttaminen vie kahdesta viiteen vuotta. Tämän jälkeen ne ovat käyttöarvoja, ne ovat ankkuroituneet yhteisön tunne-elämään ja kuuluvat arvoavaruudessa ja kuuluvat viivan alapuolelle elämismaailmaan. Ne voivat olla tietoisia tai jo ankkuroituneet tiedostamattomalle alueelle. Joskus saatamme esitellä arvojamme äärimmäisen tietoisesti niin, että ne kuulostavat hyviltä tai sopivat kyseiseen tilanteeseen. Tällöin puhutaan pinta-arvoista tai rooliarvoista. Kohtuullisesti käytettynä rooliarvo voi olla hyväkin lähtökohta. Rooliarvojen kautta yritämme tehdä vaikutuksen, poliitikko äänestäjiin ja työnhakija haastattelijaan. Kielteisimmässä muodossa rooliarvojen käyttö on takinkääntämistä.

9 9 5. Arvokeskustelu klubissa Klubissa varataan yksi klubi-ilta arvokeskustelua varten. On syytä valmistella keskusteluilta kunnolla. Klubiin voi nimetä väliaikaisen työryhmän 2-3 jäsentä tai nimetä arvokeskustelun vetäjä etukäteen. Kummassakin tapauksessa tutustutaan liiton sivuilta löytyvään materiaaliin kunnolla. Arvokeskustelussa käytetään runkona Klubin arvokeskustelu diasarjaa. Aluksi selvitetään arvokäsitettä ja miksi arvojen selvittäminen on tärkeätä. Seuraavaksi selvitetään arvojen jako arvokenttään ja miten leijonien tämänhetkiset arvot sijaitsevat arvokentässä. Lopuksi selvitetään käyttöarvojen ja tavoitearvojen ero sekä selvitetään mitä tarkoitetaan piiloarvoilla ja rooliarvoilla. Koko esityksen ajan on syytä odottaa kysymyksiä ja lisäselvityksiä. Dokumentti Arvot ja lionismi on syytä pitää printattuna mukana. Ei kannata perehtyä liikaa Suomen leijonien arvoihin sillä ne ovat mukana lähinnä esimerkkinä ja miten arvot voidaan jakaa arvokenttään. Klubilla voi hyvinkin olla omia erikoisarvojaan, jotka on syytä ottaa klubitoiminnassa huomioon. Koska arvot ovat monipuolinen käsite, syntyy klubissa varmasti vilkas keskustelu, jota kannattaa ohjata ja keskeyttää, jos se liukuu liian kauas aiheesta. 6. Klubin arvojen määrittelyprosessi. Klubin arvojen määrittelyyn löytyy monia menetelmiä. Yrityksissä voidaan arvojen määrittelyyn käyttää kokonainen vuosi, jolloin on kysymyksessä suurehko projekti. Lionsklubissa meillä ei ole mahdollisuutta ulkopuolisten konsulttien käyttöön, mutta etuna on joka kuukausi pidettävä klubikokous, jossa kaikki jäsenet tapaavat toisensa. Hyvin johdettu arvokeskustelu voi kuitenkin lyhyessäkin ajassa tuoda esille klubin käyttöarvot ja klubi voi sitten päättää lisätäänkö arvoihin tavoitteellisuutta. Menetelmiä arvojen määrittelemiseksi: 1. Klubilla on vastikään esim. strategiatyöskentelyn aikana määritellyt arvot. Klubin kannattaa käydä arvokeskustelu, jonka jälkeen voidaan arvoja päivittää tai pitää ne sellaisinaan. 2. Klubilla on käytössä Hämeenlinnan vuosikokouksessa hyväksytyt arvot. On erittäin tärkeätä käydä arvokeskustelu sillä klubilla on varmasti jokin erityinen arvo, joka toimii piilevästi tai julkisesti klubissa jatkuvasti. Arvojen määrittely voidaan tehdä Klubin arvoprosessi dokumentin mukaisesti. 3. Klubilla ei ole määriteltynä arvoja. Käydään arvokeskustelu jonka jälkeen määritellään arvot Klubin arvoprosessi dokumentin mukaisesti. 4. Klubi voi tietenkin määritellä arvonsa jollakin muulla sopivalla tavalla ja käyttää siihen esim. klubin sisäistä asiantuntija-apua.

10 10 Klubin arvojen määrittely materiaalin käyttö. Materiaali on tarkoitettu koulutuskäyttöön, klubissa käytetään Klubin arvokeskustelu materiaalia. Arvotyöryhmän käytössä lisäksi Arvo-apu tiedosto, josta selviää prosessin kaaviokuva ja listaus yleisesti käytetyistä arvoista. Kohtien 2 ja 3 menetelmissä edellytetään, että presidentti nimeää jäsenen tai jäsenet koko arvoprosessin toteuttajaksi. Tämä merkitsee sen käsittelyä kolmessa eri klubikokouksessa. Diasarja Klubin arvoprosessi voi toimia runkona klubin arvoja määriteltäessä. Klubin arvojen määrittelyprosessi jakautuu yhdeksään vaiheeseen, jotka ovat seuraavat: Vaihe 1: Klubin presidentti nimeää arvotyöryhmän, johon kuuluu 1-3 jäsentä. Samalla sovitaan, koska klubin arvokeskustelu käydään. Se vie arvokyselyineen aikaa noin tunnin, joten se voi olla klubiesitelmän paikalla. Olisi hyvä, jos arvotyöryhmä nimettäisiin jo ensimmäisessä klubikokouksessa ja samalla päätettäisiin, koska klubin arvokeskustelu käydään. Arvotyöryhmän tulee tutustua kunnolla materiaaleihin ja pitää mahdollisesti kokous, jossa sovitaan ryhmän rooleista itse arvokeskustelussa. Vaihe 2: Klubin arvokeskustelu on koko arvojen määrittelyprosessin tärkein vaihe. Kokoukseen ei kannata tuoda mitään valmista arvoluetteloa, vaan klubin arvoehdotuksia tulisi ilmetä itse keskustelun aikana. Vaihe 3: Jotta kaikkien mielipiteet tulisivat esille, tehdään keskustelun lopussa nk. arvokysely, jossa jokainen klubin jäsen miettii kaksi hänen mielestään klubille tärkeää arvoa ja kirjoittaa ne lapulle. Laput kerätään työryhmän toimesta. Vaihe 4: Työryhmä listaa arvokyselyn tulokset. Lähes samaa asiaa tarkoittavat ehdotukset yhdistetään ja listaan voidaan lisätä yleisiä arvoja, jotta listaus olisi tasapainoinen arvokenttien suhteen. Lopullinen lista voi sisältää arvoehdotusta. Työryhmä esittelee listauksen hallitukselle. Vaihe 5: Klubikokoukselle jaetaan listatut arvot (tai heijastetaan taululle). Jäsenille jaetaan äänestyslippu ja jokainen jäsen merkitsee listasta hänen mielestään kolme klubille tärkeintä arvoa. Työryhmä kerää äänestysliput. Poissaolevat voivat äänestää sähköpostitse. Vaihe 6: Äänestystulos listataan ja tutkitaan ensiksi, voidaanko joitakin arvoilmauksia yhdistää niiden samankaltaisuuden vuoksi. Saatujen äänimäärien perusteella työryhmä määrittelee klubille 3 5 arvoa. Kannatta jakaa arvot arvokenttään, jolloin nähdään miten ne jakautuvat eri alueille. Jos arvot jakautuvat epätasaisesti (esim. vain yhteen tai kahteen kenttään), on syytä valita jokin arvo vähemmän ääniä saaneista. Työryhmä esittelee arvoehdotuksen kokonaislistauksineen klubihallitukselle.

11 11 Vaihe 7: Klubihallitus käsittelee arvoehdotuksen. Jos hallitus haluaa tehdä ehdotuksen tavoitteellisemmaksi, voi se muuttaa ehdotusta käyttäen kuitenkin äänestyksen arvolistauksessa olleita arvoja. Vaihe 8: Hallitus tuo arvoehdotuksen klubikokouksen hyväksyttäväksi. Jos syntyneessä keskustelussa ei tule varteenotettavaa kritiikkiä, klubikokous hyväksyy arvot. Jos kritiikki on voimakasta, hallitus ottaa arvot uuteen käsittelyyn ja tuo uuden ehdotuksen seuraavaan klubikokoukseen. Koska hallituksen ehdotus perustuu klubikyselyyn ja perusteelliseen esikäsittelyyn, ei sitä voi klubikokouksessa muuttaa vaan hallitus tekee uuden ehdotuksen. Vaihe 9: Klubissa tulee käydä arokeskustelu joka vuosi esim. toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä ja strategiapäivityksissä. Tällöin tulee päähuomio kiinnittää siihen, miten arvot ovat toteutuneet. Jos poikkeama jonkin arvon kohdalla on suuri, tulee harkita ao. arvon päivitystä. Klubin tärkeissä päätöksissä tulisi selvittää, miten se tukee klubin arvomaailmaa. Uusille jäsenille tulee jo jäseneksi otettaessa selvittää klubin arvot.

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Suomen Aktuaariyhdistys ry Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013. Novetos Oy Tapio Aaltonen

Suomen Aktuaariyhdistys ry Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013. Novetos Oy Tapio Aaltonen Suomen Aktuaariyhdistys ry Ammattimaisuusseminaari Yrityksen arvot ja etiikka 28.5.2013 Novetos Oy Tapio Aaltonen Kirjojani Kirjojani Teemoja Mitä on etiikka Ajattelu ja säännöt Arvot, etiikka, kulttuuri

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio Lionismin ydin Mitä jos nämä henkilöt jotka ovat menestyneet motivoituneisuutensa, älykkyytensä ja kunnianhimonsa

Lisätiedot

Leevi Launonen. Arvot ja toiminnan etiikka

Leevi Launonen. Arvot ja toiminnan etiikka Leevi Launonen Arvot ja toiminnan etiikka Suomen Romanifoorumi 23.11.2012 Erilaisia kulttuurin arvoja tiedolliset arvot esteettiset arvot vitaaliset arvot tekniset arvot taloudelliset arvot hedoniset arvot

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva

Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva Esimerkkinä Liikenneturvallisuuteen myönteisesti suhtautuva ihminen, joka ajaa päivittäin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden Asioiden ja ihmisten johtaminen F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden JÄSEN- JA KOULUTUSASIAT 30.6.2011 M embership Uusien jäsenten hankkiminen jo olemassa oleviin klubeihin

Lisätiedot

Piiri G. Puolisokoulutus. Piirikokous 26.4.2014 Muurame. Taru Rytkönen

Piiri G. Puolisokoulutus. Piirikokous 26.4.2014 Muurame. Taru Rytkönen Puolisokoulutus Piirikokous 26.4.2014 Muurame Taru Rytkönen Lions-periaatteet Pidä päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta Pyri tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu 13.2.2008 PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 TAPAHTUMAHISTORIA 21 vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu on yksi Lionsjärjestön nuoriso-ohjelmista. Kilpailu on yleinen

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

Ratuke. Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012. Novetos Oy Tapio Aaltonen

Ratuke. Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012. Novetos Oy Tapio Aaltonen Ratuke Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012 Novetos Oy Tapio Aaltonen Taustakysymyksiä Mitä on etiikka Turvallisuuden ulottuvuuksia Työkulttuuri Eettinen johtaminen 29.10.2012 Arvot ja

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

MITÄ ARVOT OVAT? Perustuvatko arvot tunteisiin, tietoon, tehokkuuteen, demokratiaan vai päämäärään? Ovatko arvot ominaisuuksia?

MITÄ ARVOT OVAT? Perustuvatko arvot tunteisiin, tietoon, tehokkuuteen, demokratiaan vai päämäärään? Ovatko arvot ominaisuuksia? MITÄ ARVOT OVAT? Esimerkiksi: Mikä on hyvää? Onko hyvää se, mikä tuntuu hyvältä? minkä joku (auktoriteetti) sanoo olevan hyvää? minkä hyvyydestä suurin osa on samaa mieltä? mikä toimii hyvin (tai sopii

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet MIKSI YSTÄVÄSEURA SRI LANKALLE? 1. KUMMILAPSITOIMINTA Toiminta alkoi jo vuonna 1986, projekti on toiminut 26 vuotta Käynnistäjinä Lion Seppo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TEEMAT Kansainvälinen teema: Liiton teema: Piirin teema: Klubin teema: Taidolla tavoitteisiin Skickligt goda resultat Passion to Excel Turvallinen tulevaisuus En trygg framtid

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen Derby Forum 2012-2013 DG Jukka Kärkkäinen Idea 2009-2010 Hahmottelu Kevät 2012 Työryhmän kokoaminen Syksy 2012 Kyselykaavakkeen suunnittelu Syksy 2012 Nettikysely 27.11. - 7.12.2012 Tulosten yhteenveto

Lisätiedot

Psykologinen pääoma kestävän työhyvinvoinnin lähteenä

Psykologinen pääoma kestävän työhyvinvoinnin lähteenä Psykologinen pääoma kestävän työhyvinvoinnin lähteenä KT Ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi KTM Kehittämisasiantuntija Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopisto, Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 26.11.2014 Tiina Kalliomäki-Levanto. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 26.11.2014 Tiina Kalliomäki-Levanto. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä FlowIT virtaa IT-hankintoihin Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa Tiina Kalliomäki-Levanto 26.11.2014 Suomen kansallismuseo Tapaustutkimus: Työvuorosuunnittelun

Lisätiedot

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Pirkkola 19.1.2015 Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Aikataulu 17.00-18.30 aiheen ympärillä lätinää 18.30-18.45 breikki+kaffet 18.45-20.00 lätinät jatkuu ja loppuu Mikä on valmentajan tehtävä?

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta vuonna 2025

Vapaaehtoistoiminta vuonna 2025 Vapaaehtoistoiminta vuonna 2025 Turvallisuuskomitean järjestöseminaari 2.10.2014 Henrietta Grönlund HelsinkiMissio / Helsingin yliopisto Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi 2.10.2014 1

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT

LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club, Tampere Koivisotnkyä ry. Sen kotipaikka on Tampere. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Eettiset periaatteet taustaa

Eettiset periaatteet taustaa Eettiset periaatteet taustaa Oikeiden asioiden tekeminen Etiikka Identiteetti Kaikki ammattilaiset ja yritykset noudattavat jonkinlaisia eettisiä periaatteita. Vastuuntuntoiset sellaiset dokumentoivat

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

PCF:n arvojen julkistaminen 22.7.2006

PCF:n arvojen julkistaminen 22.7.2006 PCF:n arvojen julkistaminen 22.7. www.porsche-club.fi 1 Toiminnan ydin On pitää yllä ja vahvistaa Porsche-merkkisten moottoriajoneuvojen omistajien yhteenkuuluvaisuutta sekä pitää yllä ja vahvistaa positiivista

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

SIHTEERIT 26.4.2014. Antti Raitaniemi. 21.4.2014 Sihteerikoulutus

SIHTEERIT 26.4.2014. Antti Raitaniemi. 21.4.2014 Sihteerikoulutus SIHTEERIT 26.4.2014 Antti Raitaniemi 21.4.2014 Sihteerikoulutus 1 Koulutuksen tavoite Antaa vinkkejä tehtävän hoitamiseksi Kokemusten ja ajatuksien vaihto Verkostoituminen Ideat 21.4.2014 Sihteerikoulutus

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenjohtajakoulutus 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenhuollon ohjaus Suuntaa antamassa liiton / piirin 1. strategia 2. toimintasuunnitelma 3. tavoitteet Oman klubin 1. strategia

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:n HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 1.1 Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta

Lisätiedot

Asuisiko Aristoteles Koukkuniemessä? - filosofiasta elämänlaatua vanhustenhoitoon

Asuisiko Aristoteles Koukkuniemessä? - filosofiasta elämänlaatua vanhustenhoitoon Asuisiko Aristoteles Koukkuniemessä? - filosofiasta elämänlaatua vanhustenhoitoon Taide ja tuloksellisuus seminaari Turku 26.8.2014 Jari Pirhonen, YTM, tohtoriopiskelija (gerontologia) Lähtökohta Onnellisuus

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin

Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin Matti Vuori Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin Sisällysluettelo Johdanto... 2 Järjestöt vs. yhteisöt... 2 Mutta mitä ne ovat?... 2 Ja sitten piirteiden vertailua... 3 Aikaansaavien yhteisöjen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Terapeuttinen oikeus vammaisten ihmisten asumisessa

Terapeuttinen oikeus vammaisten ihmisten asumisessa vammaisten ihmisten asumisessa Seija Aaltonen Johtaja (LT, psyk. el.), Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Jukka Kumpuvuori Tutkija (OTM), Åbo Akademi Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Turku,

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Sisältö Riittävän hyvä työyhteisö Työpaikan työyhteisön voimavaro lisäävät tekijät Esimiehen, työsuojeluvaltuutetun luottamusmiehen

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot