Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999"

Transkriptio

1 1 Arvot ja lionismi 1. Johdanto siv Paradigmat siv Arvojen rakenne siv Käyttöarvot tavoitearvot siv Klubin arvokeskustelu siv Klubin arvoprosessi siv Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999 Klubin arvokeskusteluun ja arvojen määrittelyyn liittyvät dokumentit: 1. Klubin arvokeskustelu. Power-Point 2. Klubin arvoprosessi. Power-Point Tekijä: Ossi Eloholma

2 2 1. Johdanto. Viime vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä, varsinkin yritysmaailmassa, jossa strateginen suunnittelu siirsi PTS:t (Pitkän Tähtäyksen Suunnitelma) ja LTS:t (Lyhyen Tähtäyksen Suunnitelma) roskakoriin. Havaittiin, ettei suunnittelussa riitä vain numeeristen ja muiden järjellä ratkaistavien asioiden ottaminen huomioon, vaan mukana pitää olla myös tunteet. Yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa ohjaavat tunteet voitiin parhaiten selvittää tutkimalla arvoja. Arvoteoria eri aksiologia tutkii arvoja, mitä ne ovat, miten niitä ryhmitellään ja miten niistä saadaan tietoa. Asiat havaitaan aisteilla mutta arvot tunteilla. Asiantuntijat ovat esittäneet. että maailmassa on noin kuusikymmentä arvoa. Koska arvokeskusteluun liittyy runsaasti semantiikkaa, saattaa lukumäärä olla liian suurikin. Toisaalta eri kulttuureissa ovat arvovivahteet erilaisia ja arvoiksi hyväksytään joskus konkreettinenkin asia, jos sillä on sen omistavalle henkilölle tai yhteisölle tunnearvoa. Voihan meillä olla jokin, omasta mielestämme ylivertainen harrastus, joka ohjaa koko elämäämme; tällöin voimme kutsua tätä harrastusta arvomaailmamme keskeiseksi asiaksi. Näin ajatellen arvoja oli lähes ääretön määrä. Aaltonen &Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka määrittelee mikä on arvo seuraavasti: Arvo on asia, jota pidämme tärkeänä. Tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvä lähtökohta. Arvot ovat valintoja. Arvoja ei ole olemassakaan ilman valintoja. Kun valitsemme jatkuvasti tietyllä tavalla, valinnoista tulee ennustettavia. Tätä ennustettavuutta voidaan kutsua arvoksi. Arvo on merkitys, jonka asia saa täyttäessään tarpeen. Tätä ja tämän lähisukuisia määritelmiä kutsutaan naturalistisiksi määritelmiksi. Arvo on vakaumus siitä, millaiset päämäärät ovat parempia kuin toiset. Arvot ovat yleisiä taipumuksia pyrkiä tiettyihin päämääriin. Joskus käsitteet arvo ja päämäärä rinnastetaan toisiinsa. Arvo on kyky sanoa ei asioille, joita olisi mukava tehdä ja kyllä asioille, joiden toteutuminen on epämukavaa. Arvot ankkuroituvat sekä järkeen että tunteisiin. Tunnekokemukset vaikuttavat arvovalintoihin. Yritysten ja yhteisöjen tasolla arvot ovat yhteisön tahtotila. Tämä teksti perustuu Tapio Aaltonen & Lauri Junkkarin kirjaan: Yrityksen arvot ja etiikka ja käyttää siinä esiintyvää terminologiaa.

3 3 2. Paradigmat. Paradigmalla tarkoitetaan yleistä järjestelmää, jolla tulkitsemme ympäristöämme. Se on meidän hyväksymämme ajatusmalli, jota emme aseta kyseenalaiseksi. Kulttuuri muuttuu hitaasti, muta paradigma vielä hitaammin. Länsimaisessa yhteiskunnassa kuului keskiaikana ajatus hyvistä ja pahoista hengistä. Jos yhteisössä tapahtui onnettomuus, ensimmäinen tehtävä oli ottaa selville, kuka yhteisössä oli noita. Jos noita löytyi, hänet poltettiin roviolla ja niin ongelma oli ratkaistu. Elämän lähtökohtana oli sopusointu henkien kanssa. Tämä oli peräisin jo pakanalliselta ajalta ja katolinen kirkko oli tukemassa sitä voimakkaalla auktoriteetillaan. Elämä oli järjestyksessä, kun noidat oli poltettu ja paikallisen ruhtinaan ja kirkon kanssa oli hyvät välit. Tasapainotilaa järkyttivät Amerikan löytyminen ja uskonpuhdistus sekä tieteen irtautuminen vähitellen kirkon holhouksesta. Tultiin 1700-luvulle, jonka aikana muhi uusi paradigma; valistuksen aika. Nyt asiat alettiin hahmottaa rationaalisina, kaikkiin ilmiöihin etsittiin järkeviä selityksiä. Tekniikka kehittyi voimakkaasti, koska länsimainen ihminen uskoi tekniikkaan. Työelämässä valistuksen paradigma oli huipussaan amerikkalaisessa liukuhihnateollisuudessa, ihmisen ajateltiin motivoituvan vain rahasta. Puhutiin X- ihmisestä, joka on luonteeltaan laiska ja työtä vieroksuva, joka tekee työtä vain palkan toivossa. Lisäksi häntä pitää kontrolloida ja ehkä pelotella ja uhkaillakin. Tästä vaiheesta alettiin päästä pois ensin Euroopassa, jossa pakkotahtisista liukuhihnoista alettiin luopua jo 1970-luvulla. Alettiin uskoa Y-ihmiseen: Hän haluaa toteuttaa itseään työssään ja saada siitä tyydytystä ja haluaa, että koko työyhteisö menestyisi. Tätä uutta paradigmaa kuvaavat sanat: Kokonaisvaltainen, tunteet, intuitio, vuorovaikutus, yksilö ja elämykset. Pääsuunta on pois rationaalisesta järjen yksipuolisesta ylivallasta kohti ihmiskuvaa, missä ihminen paitsi ajattelee myös tuntee. Tarkoituksena on ottaa käyttöön koko henkinen potentiaalimme. Meillä suomalaisilla leijonilla on myös tapahtunut paradigman vaihdos kuudessakymmenessä vuodessa. Kun lionismi rantautui Suomeen 1950-luvulla oltiin päästy irti sotavuosista ja etsittiin yhteyksiä länsimaihin. Järjestöön liittyneistä suurin osa oli sodankäyneitä miehiä, jotka olivat oppineet noudattamaan käskyjä ja ohjeita tinkimättömästi. Järjestössä oli vallalla amerikkalaiset normit, joita pyrittiin tarkasti noudattamaan. Toiminta oli myös hyvin isänmaallista, kuulin 90-luvulla vanhojen leijonien kertovan, että he pelastivat Suomen. He tarkoittivat, että heillä oli ikkunat auki länteen idän asemesta. Tultaessa 1980-luvulla oli työelämä astumassa uuteen paradigmaan, lisäksi naiset hyväksyttiin järjestön jäseniksi Varsinkin nuoret jäsenet alkoivat kapinoida byrokratiaa kohtaan ja halusivat uudistaa suomalaista lionismia. Liiton ja piirien johtohenkilöille alkoi selvitä, että uuden paradigman leijonille eivät käskyt tuottaneet tulosta, vaan uudet asiat ja projektit tuli markkinoida. Esim. Pohjolan Punaista Sulkaa

4 4 markkinoitiin kaksi vuotta, ennen tempauskevättä. Sama koski myös Campaign Sight First II:sta. Markkinointihan on tunteisiin vetoamista ja tunteita taas voidaan analysoida arvojen kautta. Tällä hetkellä tuntuu, että olemme leijonamaailmassa siirtymässä vielä kolmanteen paradigmaan, jossa uusia sanoja ovat vaikuttaminen, yhteisöllisyys ja tiimityö. Kaudella 91/92 leijonien vuosikirjassa oli neljä toimialajohtajaa, viime kauden vuosikirjassa on 17 toimialajohtajaa, työryhmän puheenjohtajaa tai koordinaattoria. Ongelmamme on, ettemme tarkkaan tiedä missä olemme; voimme toki tehdä nk. ammattimaisia arvauksia (professonella gissningar). 3. Arvojen rakenne. Sanaa arvo käytetään tarkoittamaan ainakin kahta eri käsitettä: 1. Puhumme arvosta sen perusteella, miten arvostamme asian tai esineen ominaisuuksia itsemme tai yhteisömme kannalta. Suvussa perintönä siirtyneellä kesämökillä saattaa olla meille suuri tunnearvo. Meille voi olla suuri arvo, että kuulumme hyvin menestyvään lions-klubiin. 2. Arvo sanan toinen käyttö viittaa etiikkaan. pidämme jotain ihmistä hyvänä, jos hän käyttäytyy omaksumiemme eettisten arvojen mukaan. Kulttuurissamme tietyt toimintatavat ovat yleisesti hyväksyttyjä arvoja, etiikkamme kulmakiviä. Edellisen perusteella voimme jakaa arvot kahteen ryhmään; arkiarvot ja eettiset arvot. Arkiarvot Toiminnalliset arvot Primitiivisemmät arvot Käytännön arvot Vastaavat olemassaolon perustarpeisiin Oma näkökulma Välinearvoja Tekemisen ja omistamisen arvot Oma etu Helposti opittavia Eettiset arvot Esteettiset arvot Sivistysarvot Huippuarvot Vastaavat tarpeeseemme olla jotain Kyky ylittää oma näkökulma Itseisarvoja, päämääräarvoja Olemisen arvot Yhteinen etu Vaivoin opittavia

5 5 Arvojen jakoa voidaan tarkastella myös sosiologian ja psykologian kannalta. Abraham Maslow on esittänyt viiden perustarpeen hierarkiaa kuvaavan kolmion. Tarve toteuttaa itseään. Arvostuksen tarve Sosiaaliset tarpeet. Turvallisuuden tarve Fysiologiset tarpeet Vaikka Maslowin tarpeiden jako onkin yksilöä koskeva, heijastaa se jonkin verran myös yhteisön tarvehierarkiaa. Kolmion pohjalla olevat tarpeet liittyvät selvästikin arkiarvoihin, kun taas huipulla olevat tarpeet eettisiin arvoihin. Voimme jakaa arvot myös toisella tapaa; puhumme rationaalisesta järjestelmien maailmasta ja emotionaalisesta elämismaailmasta. Kyseessä on itse asiassa klassinen järki tunteet jako. Yhteiskunnan käyttämä tapa toteuttaa arvoja on liikkua rationaalisessa maailmassa ja laatia lakeja, säännöksiä, normeja ja ohjeita. Muistamme Hammurabin lait ja Vanhan Testamentin kymmenen käskyä. Ensimmäinen totaalinen lakijärjestelmä oli roomalaisilla. Muutkin kuin viranomaiset laativat säännöksiä, esim. jalkapallopeli tarvitsee säännöt, samoin kaikilla rekisteröidyillä yhdistyksillä on säännöt. Vaikka suomalaiset lionsklubit ovat hyvinkin erilaisia ja toimivat erilaisissa ympäristöissä, halutaan että kaikilla klubeilla on tarkalleen samanlaiset säännöt vain nimi ja paikkakunta ovat erilaisia. Järjestelmien maailman asioiden ei tarvitse olla kirjattuja, ne voivat olla myös normeja, joiden mukaan eletään, vaikkei lakia olisikaan olemassa. Jos toteutamme arvoa siksi, että muutkin sitä toteuttavat, on pelko erottautua joukosta enemmän järjen kuin tunteen asia. Toinen tapa lähestyä arvoja on tunteiden ja elämisen maailma, toimimme arvojen mukaisesti, vaikkei niitä varten olisi yhtään kirjoitettua sääntöä. Yksi esimerkki on liikenneturvallisuus. Meillä on korkea ajoneuvojen ja teiden turvallisuustekniikka ja mittava määrä liikennesääntöjä mutta suuressa osassa onnettomuuksia vika on kuitenkin korvien välissä. Tunteiden maailmaan kuuluu myös moraali ja kasvatus, liikenteessä se tarkoittaa asennekasvatusta noudattamaan sääntöjä ja ottamaan huomioon toiset tiellä liikkujat. Itsehillintää ei voi saavuttaa säännöksillä. Kaksi tapaa toteuttaa arvoja: laki ja moraali.

6 6 Arvojen nelikenttä. Edellä olevan perusteella voidaan arvot käsittelyn helpottamiseksi sijoittaa kuvan mukaiseen nelikenttään:

7 7 Tehokkuuskentän arvot ovat toiminnallisia, ne toteutuvat rationaalisen toiminnan ja järjestelmien avulla. Tämä on perinteinen liike-elämän kenttä, jolla pidetään huolta siitä, että systeemit toimivat ja syntyy tulosta. Lions-järjestössä tälle alueelle kuuluvat sellaiset arvot kuin tehokkuus, toiminnallisuus, talkoohenki, yhdessä toimiminen jne. Aatteellisellekin järjestölle on tärkeätä, että sille löytyy arvoja tällä kentällä, koska menestys ei tule pelkästä aatteesta; tarvitaan myös toimintaa. Periaatekenttä on etiikan puolella, mutta toteutuminen tapahtuu järjestelmiä ja sääntöjä luoden. Tämä on yhteiskunnan toiminnan kenttä. Järjestössämme tänne kuuluvat rehellisyys, lainkuuliaisuus, tinkimättömyys, kansainvälisyys, ympäristönsuojelu jne. Meillä on voimakkaat arvot tällä sektorilla, nämä arvot voivat kuitenkin olla myös kehityksen jarruna. Idealismin kentän arvot painottuvat etiikkaan sekä myös estetiikkaan. Täällä uskotaan enemmän kasvatukseen ja moraaliin kuin kirjoitettuihin sääntöihin. Tämä on lionsjärjestönkin aatteiden peruskenttä ja välttämätön myös toiminnan kannalta. Tänne kuuluvat vapaaehtoisuus, suvaitsevaisuus ja palveluhalu. Yksilökenttää voisi kutsua nimellä minä. Se on yksilöllisten perustarpeiden kenttä. Maslowin perustarpeet kuuluvat tähän kenttään. Yhteisön jäseninä meillä kaikilla on omia arvoja tässä kentässä. Sitoutumisemme omaan klubiimme on paljolti kiinni siitä, miten omat arvomme integroituvat yhteisömme tämän kentän arvoihin. Yhteisöllisyys, toveruus, palautteen saaminen ja tasa-arvo kuuluvat tämän kentän yhteisöarvoihin. Klubin arvojen määrittely Sijoitettaessa arvokeskustelussa esiin tulleita arvoja eri kenttiin voi tulla ongelmia, koska arvokeskustelusssa on paljon semantiikkaa eri henkilöt tarkoittavat sanalla eri asioita. On kuitenkin hyvä löytää arvolle jokin sijoituspaikka. Klubilla voi olla 3-5 arvoa, keskustelussa niitä tulee aina esille enemmän, mutta niitä voi sopivasti yhdistellä ja päästä lopputulokseen, jossa kaikkien esittämiä arvoja on mukana. Klubin arvoja tulisi olla vähintään kolmessa kentässä. Eettisesti ja aktiivisesti toimivan klubin arvoja tulisi löytyä ainakin idealismin ja tehokkuuden kentissä. Arvo tulee ilmaista yhdellä tai korkeintaan kahdella sanalla. Asian selventämiseksi tulee tehdä lyhyt kuvaus, mitä arvolla tarkoitetaan. Tämä tehdään samaan tapaan kuin katekismuksessa on käsky ja sen jälkeen selitys; mitä se on. Jos arvo on yhdistetty useasta läheisestä käsitteestä, voidaan ne tuoda esille arvon selityksessä. Piiloarvot Arvoilla on myös kolmas ulottuvuus piiloarvot. Yksilön käyttäytymisen ohjauskeskus on alitajunta ja sen sisältämä valtava muistivarasto. Arvoja, kulttuuria ja maailmankuvaa on tarkasteltu akselilla näkyvä piilevä. On olemassa tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, ääneen lausuttuja ja lausumattomia ohjeita, tietoista ja tiedostamatonta ristiriitaa oikean ja väärän toiminnan välillä. Tämä pätee yksilöön, mutta mikä on yhteisön muistivarasto? Asia on hyvin kompleksinen, mutta

8 8 esim. lionsklubilla voi olla yhteisessä muistissaan tilanne klubissa, jolloin käyttäydyttiin väärin ja tällaista tilannetta pyritään tiedostamatta välttämään.. Alla on vertailuja piilevien ja julkisten arvojen välillä. Piilevä Tiedostamattomat valinnat Käyttöarvot Vaistomainen toiminta, omatunto Tiedostamaton maailmankatsomus Valitsemme toisin kuin sanomme Sanattomat sopimukset Todelliset arvot Julkinen Tietoiset valinnat Tavoitearvot Eettinen tieto, tietoinen moraalinen toiminta Tietoinen vakaumus ja maailmankatsomus Sanomme pitävämme tärkeänä Puhutut tai kirjalliset sopimukset Rooliarvot 4. Käyttöarvot - tavoitearvot Tavoitearvot ja suunta-arvot kuvaavat tietoista pyrkimystämme muuttaa toimintaamme sovittujen arvojen suuntaan. Käyttöarvot taas kuvaavat valintoja, joita käytännössä teemme. Tavoitearvojen ja käyttöarvojen välillä on aina jonkinlainen ero, joskus suurikin ja joskus sovittamaton ristiriita. Tavoitearvot kuvaavat tilaa: Tätä haluamme olla tai Tätä meidän tulisi olla. Arvoavaruudessa tavoitearvot ovat viivan yläpuolella järjestelmien maailmassa. Ne ovat kirjattuja ohjeita, jotka eivät alkuvaiheessa ole sisäistettyä toimintaa. Varsin tyypillistä on, että niiden savuttaminen vie kahdesta viiteen vuotta. Tämän jälkeen ne ovat käyttöarvoja, ne ovat ankkuroituneet yhteisön tunne-elämään ja kuuluvat arvoavaruudessa ja kuuluvat viivan alapuolelle elämismaailmaan. Ne voivat olla tietoisia tai jo ankkuroituneet tiedostamattomalle alueelle. Joskus saatamme esitellä arvojamme äärimmäisen tietoisesti niin, että ne kuulostavat hyviltä tai sopivat kyseiseen tilanteeseen. Tällöin puhutaan pinta-arvoista tai rooliarvoista. Kohtuullisesti käytettynä rooliarvo voi olla hyväkin lähtökohta. Rooliarvojen kautta yritämme tehdä vaikutuksen, poliitikko äänestäjiin ja työnhakija haastattelijaan. Kielteisimmässä muodossa rooliarvojen käyttö on takinkääntämistä.

9 9 5. Arvokeskustelu klubissa Klubissa varataan yksi klubi-ilta arvokeskustelua varten. On syytä valmistella keskusteluilta kunnolla. Klubiin voi nimetä väliaikaisen työryhmän 2-3 jäsentä tai nimetä arvokeskustelun vetäjä etukäteen. Kummassakin tapauksessa tutustutaan liiton sivuilta löytyvään materiaaliin kunnolla. Arvokeskustelussa käytetään runkona Klubin arvokeskustelu diasarjaa. Aluksi selvitetään arvokäsitettä ja miksi arvojen selvittäminen on tärkeätä. Seuraavaksi selvitetään arvojen jako arvokenttään ja miten leijonien tämänhetkiset arvot sijaitsevat arvokentässä. Lopuksi selvitetään käyttöarvojen ja tavoitearvojen ero sekä selvitetään mitä tarkoitetaan piiloarvoilla ja rooliarvoilla. Koko esityksen ajan on syytä odottaa kysymyksiä ja lisäselvityksiä. Dokumentti Arvot ja lionismi on syytä pitää printattuna mukana. Ei kannata perehtyä liikaa Suomen leijonien arvoihin sillä ne ovat mukana lähinnä esimerkkinä ja miten arvot voidaan jakaa arvokenttään. Klubilla voi hyvinkin olla omia erikoisarvojaan, jotka on syytä ottaa klubitoiminnassa huomioon. Koska arvot ovat monipuolinen käsite, syntyy klubissa varmasti vilkas keskustelu, jota kannattaa ohjata ja keskeyttää, jos se liukuu liian kauas aiheesta. 6. Klubin arvojen määrittelyprosessi. Klubin arvojen määrittelyyn löytyy monia menetelmiä. Yrityksissä voidaan arvojen määrittelyyn käyttää kokonainen vuosi, jolloin on kysymyksessä suurehko projekti. Lionsklubissa meillä ei ole mahdollisuutta ulkopuolisten konsulttien käyttöön, mutta etuna on joka kuukausi pidettävä klubikokous, jossa kaikki jäsenet tapaavat toisensa. Hyvin johdettu arvokeskustelu voi kuitenkin lyhyessäkin ajassa tuoda esille klubin käyttöarvot ja klubi voi sitten päättää lisätäänkö arvoihin tavoitteellisuutta. Menetelmiä arvojen määrittelemiseksi: 1. Klubilla on vastikään esim. strategiatyöskentelyn aikana määritellyt arvot. Klubin kannattaa käydä arvokeskustelu, jonka jälkeen voidaan arvoja päivittää tai pitää ne sellaisinaan. 2. Klubilla on käytössä Hämeenlinnan vuosikokouksessa hyväksytyt arvot. On erittäin tärkeätä käydä arvokeskustelu sillä klubilla on varmasti jokin erityinen arvo, joka toimii piilevästi tai julkisesti klubissa jatkuvasti. Arvojen määrittely voidaan tehdä Klubin arvoprosessi dokumentin mukaisesti. 3. Klubilla ei ole määriteltynä arvoja. Käydään arvokeskustelu jonka jälkeen määritellään arvot Klubin arvoprosessi dokumentin mukaisesti. 4. Klubi voi tietenkin määritellä arvonsa jollakin muulla sopivalla tavalla ja käyttää siihen esim. klubin sisäistä asiantuntija-apua.

10 10 Klubin arvojen määrittely materiaalin käyttö. Materiaali on tarkoitettu koulutuskäyttöön, klubissa käytetään Klubin arvokeskustelu materiaalia. Arvotyöryhmän käytössä lisäksi Arvo-apu tiedosto, josta selviää prosessin kaaviokuva ja listaus yleisesti käytetyistä arvoista. Kohtien 2 ja 3 menetelmissä edellytetään, että presidentti nimeää jäsenen tai jäsenet koko arvoprosessin toteuttajaksi. Tämä merkitsee sen käsittelyä kolmessa eri klubikokouksessa. Diasarja Klubin arvoprosessi voi toimia runkona klubin arvoja määriteltäessä. Klubin arvojen määrittelyprosessi jakautuu yhdeksään vaiheeseen, jotka ovat seuraavat: Vaihe 1: Klubin presidentti nimeää arvotyöryhmän, johon kuuluu 1-3 jäsentä. Samalla sovitaan, koska klubin arvokeskustelu käydään. Se vie arvokyselyineen aikaa noin tunnin, joten se voi olla klubiesitelmän paikalla. Olisi hyvä, jos arvotyöryhmä nimettäisiin jo ensimmäisessä klubikokouksessa ja samalla päätettäisiin, koska klubin arvokeskustelu käydään. Arvotyöryhmän tulee tutustua kunnolla materiaaleihin ja pitää mahdollisesti kokous, jossa sovitaan ryhmän rooleista itse arvokeskustelussa. Vaihe 2: Klubin arvokeskustelu on koko arvojen määrittelyprosessin tärkein vaihe. Kokoukseen ei kannata tuoda mitään valmista arvoluetteloa, vaan klubin arvoehdotuksia tulisi ilmetä itse keskustelun aikana. Vaihe 3: Jotta kaikkien mielipiteet tulisivat esille, tehdään keskustelun lopussa nk. arvokysely, jossa jokainen klubin jäsen miettii kaksi hänen mielestään klubille tärkeää arvoa ja kirjoittaa ne lapulle. Laput kerätään työryhmän toimesta. Vaihe 4: Työryhmä listaa arvokyselyn tulokset. Lähes samaa asiaa tarkoittavat ehdotukset yhdistetään ja listaan voidaan lisätä yleisiä arvoja, jotta listaus olisi tasapainoinen arvokenttien suhteen. Lopullinen lista voi sisältää arvoehdotusta. Työryhmä esittelee listauksen hallitukselle. Vaihe 5: Klubikokoukselle jaetaan listatut arvot (tai heijastetaan taululle). Jäsenille jaetaan äänestyslippu ja jokainen jäsen merkitsee listasta hänen mielestään kolme klubille tärkeintä arvoa. Työryhmä kerää äänestysliput. Poissaolevat voivat äänestää sähköpostitse. Vaihe 6: Äänestystulos listataan ja tutkitaan ensiksi, voidaanko joitakin arvoilmauksia yhdistää niiden samankaltaisuuden vuoksi. Saatujen äänimäärien perusteella työryhmä määrittelee klubille 3 5 arvoa. Kannatta jakaa arvot arvokenttään, jolloin nähdään miten ne jakautuvat eri alueille. Jos arvot jakautuvat epätasaisesti (esim. vain yhteen tai kahteen kenttään), on syytä valita jokin arvo vähemmän ääniä saaneista. Työryhmä esittelee arvoehdotuksen kokonaislistauksineen klubihallitukselle.

11 11 Vaihe 7: Klubihallitus käsittelee arvoehdotuksen. Jos hallitus haluaa tehdä ehdotuksen tavoitteellisemmaksi, voi se muuttaa ehdotusta käyttäen kuitenkin äänestyksen arvolistauksessa olleita arvoja. Vaihe 8: Hallitus tuo arvoehdotuksen klubikokouksen hyväksyttäväksi. Jos syntyneessä keskustelussa ei tule varteenotettavaa kritiikkiä, klubikokous hyväksyy arvot. Jos kritiikki on voimakasta, hallitus ottaa arvot uuteen käsittelyyn ja tuo uuden ehdotuksen seuraavaan klubikokoukseen. Koska hallituksen ehdotus perustuu klubikyselyyn ja perusteelliseen esikäsittelyyn, ei sitä voi klubikokouksessa muuttaa vaan hallitus tekee uuden ehdotuksen. Vaihe 9: Klubissa tulee käydä arokeskustelu joka vuosi esim. toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä ja strategiapäivityksissä. Tällöin tulee päähuomio kiinnittää siihen, miten arvot ovat toteutuneet. Jos poikkeama jonkin arvon kohdalla on suuri, tulee harkita ao. arvon päivitystä. Klubin tärkeissä päätöksissä tulisi selvittää, miten se tukee klubin arvomaailmaa. Uusille jäsenille tulee jo jäseneksi otettaessa selvittää klubin arvot.

ARVOT OSANA HELSINKI-VANTAAN LENTOKENTÄN RAJATARKASTUKSIA

ARVOT OSANA HELSINKI-VANTAAN LENTOKENTÄN RAJATARKASTUKSIA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU ARVOT OSANA HELSINKI-VANTAAN LENTOKENTÄN RAJATARKASTUKSIA Pro gradu -tutkimus Kadetti Antti Virta Kadettikurssi 92 Rajavartiolinja Maaliskuu 2009 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ Opettajan aineisto Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen Tekijät ja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja, Helsinki 2010 Ulkoasu ja taitto MacSet Oy / Tarja

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle

Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle Erilaisuus sallittu Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle ERILAISUUS SALLITTU ERILAISUUS SALLITTU Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Mai Salmenkangas

Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Mai Salmenkangas Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Mai Salmenkangas Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Mai Salmenkangas MUUTU. PUUTU. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Käsikirjoitus: Mai Salmenkangas,

Lisätiedot

monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus

monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus Sisällys Esipuhe...3 Yhteisöpedagogi Melody Karvonen Sujuvaa yhteistyötä ja yhteisymmärrystä monikulttuurisessa työyhteisössä...4

Lisätiedot

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Sinikka Karjalainen (op nro 204643) Toukokuu 2015

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

ISBN 978-952-5469-17-2

ISBN 978-952-5469-17-2 2010 ISBN 978-952-5469-17-2 Polkuja filosofiaan Ari Ahokas, Olli Apponen, Harri Peltomaa, Jussi Saarela, Hanna Tuominen, Tapio Turpeinen Kustantaja: Opintoverkko Oy Taitto: Elina Reineck Kannen kuva: Jaakko

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot