60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle Kirkonseudun yleiskaavoitus Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän asettaminen Kunnanvirasto II:n korjaaminen kuntalaisten käyttöön, myynti-ilmoitus Ruomin Metsästysyhdistyksen maanostotarjous Saimaan talous ja tieto Oy:n osakkuus Museorinteen rivitalon tulevaisuus Saapuneet kirjeet Muut asiat...88

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 5/2011 LEMIN KUNTA 75 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen Lehtonen Matti varajäsen Husu-Tuuliainen Tarja varajäsen 61 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri, pöytäkirjanpitäjä Hirvikallio Antti aluearkkitehti 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Pietiläinen ja Jarmo Tölski. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Arto Penttilä Pentti Pitkänen Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Risto Pietiläinen Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja Jarmo Tölski

3 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011 Kunnanhallitus 60 Hallintosäännön 23 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä hankekohtaiset investointimäärärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat omat käyttösuunnitelmansa. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Liitteenä on ehdotus kunnanhallituksen käyttösuunnitelmaksi vuodeksi Selvitys kunnanhallituksen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2010 esitetään hallitukselle sitten, kun tilinpäätöksen valmistelu on edennyt riittävän pitkälle. Kunnanhallituksella on investointimäärärahaa euroa kiinteistöjen ja osakkeiden ostamiseen. Tästä noin euroa on jo sidottu KPK-ICT Oy:n ja KPK-THH Oy:n osakkeiden merkintään. Lisäksi on sovittu euron maakaupasta , joten investointimääräraha on käytännössä jo käytetty. Määrärahat esitetään tekstiosan jälkeen omilla sivuillaan. Käyttösuunnitelman tavoiteosa perustuu kunnan strategiaan. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman vuodeksi Liite hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Kirkonseudun yleiskaavoitus Kunnanhallitus 61 Kaavoittaja on valmistellut Kirkonseudun yleiskaavan perustieto ja tavoiteaineiston. Kaavoitukseen liittyviä inventointeja tehtiin kaksi kappaletta; ympäristöarviointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Kaavatyöryhmä on kokoontuneet kolme kertaa tähän mennessä. Kaavoittaja on tutkinut alueen nykyistä rakennetta mm. nykyinen maankäyttö ja asemakaavan toteutuneisuuskartalla. Yleiskaavan tavoitteet voidaan luokitella seuraavasti: yleiset tavoitteet; maankäyttö- ja rakennuslaki, erityislainsäädännön asettamat tavoitteet ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakuntakaavan asettamat tavoitteet luonnon-, maiseman-, pohjavesien suojelun asettamat tavoitteet kulttuuriympäristöjen, rakennussuojelun ja muinaismuistojen suojelun asettamat tavoitteet kunnan ja viranomaisten asettamat tavoitteet (asuminen, liikenne, virkistys, elinkeinot, asemakaavan ohjaus) asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteet (tämä osa täydennetään kuulemisen perusteella) Perustieto- ja tavoiteaineisto on syytä laittaa MRA 30 ja MRL 62 :n mukaisesti nähtäville 4 viikon ajaksi. Viranomaislausuntojen ja osallisten mielipiteiden perusteella kaavoittaja tarkentaa ja korjaa tavoitteita mikäli se on tarpeellista. Tarkistetun tavoiteaineiston hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto (valm. Antti Hirvikallio) 1. Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn luonnoksen perustiedoista ja tavoitteista kaikkine liitteineen. 2. Päättää laittaa kyseisen aineiston MRA 30 ja MRL 62 :n mukaisesti nähtäville 4 viikon ajaksi. 3. Pyytää lausunnot viranomaisilta ja nähtävilläoloajan puitteissa. 4. Tiedottaa osallisille lehtikuulutuksella ja ulkopaikkakuntalaisia kirjeellä. 5. Velvoittaa kaavoittajan järjestämään kuulemisaikana vastanottopäivän maanomistajille ja muille osallisille.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti puheenjohtajan selostuksen pohjalta hyväksyä edellä olevan ehdotuksen siten tarkistettuna, että kohdasta 3 poistetaan sana ja. Merkittiin, että Eija Sinkko, Simo Luukkanen, Pentti Pitkänen ja Juha Junnonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asiaa koskevan keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli maanomistus tai lähisukulaisuus. Puheenjohtajana ja pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi varapuheenjohtaja Arto Penttilä. Tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana ennen 60. :ää.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän asettaminen Kunnanhallitus 31 Valtuutettu Juha koivisto on tehnyt aloitteen tulevaisuustoimikunnan perustamisesta. Aloitteen mukaan toimikunnan tehtävänä on: olla strategiatyön apuväline löytää keskeiset tulevaisuuden teemat, joiden avulla Lemi säilyy elinvoimaisena sekä uusia mahdollisuuksia etsivänä ja hyödyntävänä kuntana löytää keinot, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään pitää yllä poliittista arvokeskustelua Liite Lisäksi kunnan strategian valmistelussa on tullut esiin brändityöryhmä, jonka taustalla lienee ainakin osittain edellä mainittuja asioita. Kunnanhallitus on 40/2010 perustanut kaavoitustyöryhmän aluearkkitehdin tueksi vireillä oleviin kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyviin hankkeisiin. (Valm.mp) Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen tulevaisuustyöryhmän, jonka päätehtävänä on ideoimalla tukea kunnan strategista suunnittelua ja vahvistaa kunnan vetovoimaa ja viihtyvyyttä. Kunnanhallitus valitsee työryhmän jäsenet sekä kokoonkutsujan. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Todetaan, että erillistä brändityöryhmää ei ole tarpeen perustaa ja että kaavoitustyöryhmä jatkaa toimintaansa. hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusteltiin työryhmän mahdollisesta kokoonpanosta. Jäseniä ei vielä nimetty vaan asiaan palataan myöhemmin.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 62 Liitteenä eri yhteyksissä esiin tulleita nimiä työryhmän mahdollisiksi jäseniksi. Työryhmä ei ole kuntalain tarkoittama toimielin eikä sillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Se voi olla kokoonpanoltaan joustava ja siihen voi kuulua muukin kuin kuin kunnan jäsen. Työryhmän toiminta on luonteeltaan ideoivaa ja toiminnan lähtökohdat selostusosassa mainitun aloitteen mukaiset. (valm. mp) Kunnanhallitus nimeää työryhmän jäsenet ja heistä yhden kokoonkutsujaksi/puheenjohtajaksi. Kunnanhallitus nimeää sihteerin tai ottaa muuten kantaa siihen kuinka sihteerin tehtävät ja toimintamahdollisuudet järjestetään. Keskustelun jälkeen asia jätettiin esittelijän ehdotuksesta pöydälle.

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvirasto II:n korjaaminen kuntalaisten käyttöön, myynti-ilmoitus Tekninen lautakunta 67 Tekninen osaston on pyytänyt Planekar Oy:n Jussi Paroselta päivitetyn selvityksen/suunnitelman kustannusarvioineen rakennuksen korjaamisesta kuntalaisten käyttöön. (Valm. JH) ki Kokouksessa tehdyn muutosehdotuksen mukaan tekninen lautakunta päättää toimittaa kunnanhallitukselle kunnanvirasto II:n suunnitelman rakennuksen korjaamisesta kuntalaisten käyttöön ja ennen korjaustarpeen tarkempaa selvittelyä on tarpeen selvittää tilojen tarkka käyttötarkoitus. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 206 Liitteenä kunnanvirasto II:n korjauskustannusarvio. Arvio päätyy euroon (alv 0). Todelliset kustannukset riippuvat käyttötarkoituksesta. (valm. SL). Kunnanhallitus 56 Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Asiasta keskusteltuaan kunnanhallitus päätti kuulla lemiläisyhdistysten muodostamaa järjestöparlamenttia, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan. Kunnanhallituksen jäsenet Juha Koivisto ja Kyösti Väisänen esittävät järjestöparlamentissa kunnan puolesta näkemyksiä asiassa. Liitteenä järjestöparlamentin kokousmuistio ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Merkittiin tiedoksi järjestöparlamentin muistioon kirjatut aiheeseen liittyvät mielipiteet sekä Mirja Huttusen allekirjoittama kirje kankaankutojien tilantarpeesta. Kysymys siitä,mihin käyttötarkoitukseen ja tasoon tilat olisi tarkoituksenmukaista kunnostaa, miten rahoittaa ja kuka ylläpidosta vastaisi, ei toistaiseksi ole riittävästi selvinnyt, vaikkakin erilaisten harrastustilojen tarve on ilmeinen. Kunnanvirasto II eli vanha pappila sijaitsee kirkonkylän arvopaikalla. Samalla tontilla ja pihapiirissä sijaitsee toistaiseksi myös terveysasema. Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos edellyttää maankäytön suunnittelua, mahdollisesti myös kaavoituspäätöksiä. Asiasta keskusteltuaan kunnanhallitus, päästäkseen asiassa eteenpäin, päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta pyytää kiinteistöstä ostotarjouksia lehti-ilmoituksella siten, että oikeus tarjoushintojen/esitettyjen käyttötarkoitusten vapaaseen harkintaan ja painotukseen, mukaan lukien niiden hylkääminen pidetään voimassa. Mahdollisesta myynnistä päättää lopullisesti kunnanvaltuusto.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 63 Luonnos myynti-ilmoituksesta on kunnanhallituksen ekstranet sivustolla. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ilmoituksen. Ilmoitus julkaistaan Etelä-Saimaassa, Länsi-Saimaan Sanomissa ja kunnan kotisivuille sekä kunnan ilmoitustaululla. Kunnanhallitus hyväksyi ilmoituksen siten tarkistettuna, että ostotarjousten viimeinen jättöaika on klo

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ruomin Metsästysyhdistyksen maanostotarjous Kunnanhallitus 44 Ruomin Metsästysyhdistys on tehnyt kunnalle seuraavan 20.12l2010 saapuneet ostotarjouksen: "Ruomin Metsästysyhdistys ry. on vuonna 1953 perustettu metsästysseura, jonka metsästysalueet sijoittuvat kirkonkylästä kaakkoon. Jäseniä seurassa on 70 ja vuokrattuja maita noin 3100 ha. Myös maata omistamattomalla henkilöllä on mahdollisuus liittyä Ruomin Metsästysyhdistyksen jäseneksi yleisen kokouksen käsiteltyä ja hyväksyttyä jäsenhakemuksen luvun puolivälissä päättivät Ruomin Metsästysyhdistyksen jäsenet hankkia seuralleen metsästysmajan ja vuonna 1977 löytyi sopiva paikka Lemin kunnan omistamalta Haapaniemen tilalta Ruomin kylästä. Kunnan kanssa asiasta sovittiin ja majan vuokra-alueesta tehtiin 30-vuotinen vuokrasopimus keväällä 1977, jota jatkettiin 2007 entisin ehdoin, jatkuen asti. Tämän jälkeen rakennettiin talkootyönä tie ja kyläläisiltä saadusta puutavarasta nopeaan tahtiin nylkykatos, sauna sekä hirsinen majarakennus, joka otettiin käyttöön vuona Sähkö majalle hankittiin Majaa ovat metsästäjien lisäksi vuosien saatossa käyttäneet ainakin Lemin Yrittäjät, Maatalousnaiset, partiolaiset, ym. lemiläiset järjestöt ja yhteisöt. Majaa on käytetty myös hiihtolaturetkien juoma- ja taukopaikkana. Korvausta majan käytöstä ei seura ole viime vuosina pyytänyt lemiläisiltä. Varmistaakseen toimintansa myöskin tulevissa yhteiskuntaa koskevissa muutoksissa Ruomin Metsästysyhdistys ry. tarjoutuu ostamaan majan vuokra-alueen ja tarjoaa majan ympärillä olevasta n. 1,1 ha:n määräalasta Toivomme Lemin kunnalta myönteistä suhtautumista tarjoukseen. Mikäli kunta suhtautuu myötämielisesti esitykseemme, tekee seuran vuosikokous päätöksen kaupan hyväksymisestä helmikuussa 2011". Kiinteistönvälittäjän arvio kohteesta löytyvät https://ekstranet.ekarjala.fi Yhdistyksen uusitut säännöt ovat liitteenä. Kunta on vuosina 2008 ja 2009 myynyt Uimin Erä ry:lle ja Lemin Riistamiehet ry:lle metsästysmajojen maapohjat. Tämä kohde poikkeaa aikaisemmista siinä, että alue ulottuu Salajärven rantaan. Lopullisesti asiasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuustolle. Ostotarjous merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Yksilöity päätösehdotus pyritään saamaan seuraavaan kokoukseen. hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 54 Kunnanhallitus toteaa, että Ruomin Metsästysyhdistyksen tarjous on hinnoitteluperusteiltaan samanlainen Uimin Erä ry:lle ja Lemin Riistamiehet ry:lle myytyjen alueiden hinnoittelun kanssa. Se ei kuitenkaan ota huomioon, että alue rajoittuu Salajärven rantaan yli 100 m:n matkalta. Edelläsanottu sekä kiinteistövälittäjän arvio huomioonottaen kauppahinta tulisi lähtökohtaisesti perustua kiinteistövälittäjän arvioon. Kauppahintaa voi alentaa myyjän itselleen mahdollisesti pidättämä oikeus rannan käyttöön (rasite) sekä ostajan, metsästysyhdistyksen, toiminnan tarkoitus ja luonne. (valm mp) Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kauppahinta on ja että kunnanhallitus oikeutetaan hyväksymään muut kauppaehdot ja kauppakirjan. Asia jätettiin esittelijän ehdotuksesta pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus 64 Asiasta on neuvoteltu (Toimi Tikka, Jouko Räipiö, Veli-Pekka Okko, Kyösti Väisänen, Simo Luukkanen ja Markku Peutere). Ruomin Metsästysseuran ja Veikko Tikan kesken on tehty käyttöoikeussopimus rannan käyttöoikeudesta kohdasta, jossa sijaitsee rantasauna. Metsästysyhdistyksen edustajat ilmoittivat, että yhdistys ei tarvitse rantaa enemmälti vaan kunta voi pitää ranta-alueen yleisessä virkistyskäytössä ja luovuttaa siltä venepaikkoja. Rantaosayleiskaavan mukaisesti rakennusoikeudesta 200 km 2 on käytetty noin 165 km 2 eli yli 80 %. Kaikki rakennukset ovat metsästysseuran. Ne ovat myös kyläläisten käytössä erilaisia tapahtumia varten. Ottaen huomioon, että 1. Tontti on ollut metsästysyhdistyksellä vuokralla ja käytössä vuodesta 1977 alkaen. Se on metsästysseuran rakentama ja rakennusoikeus on pääosin käytetty. 2. Metsästysyhdistys on sopinut rantasaunan rakentamisesta käytöstä ennen kaavoitusta ja rannan lunastustoimituksia sekä rakentanut tien alueelle. 3. Yhdistys on muuttanut sääntönsä niin, että maata omistamaton voi päästä seuran jäseneksi. Metsästysmaja on ollut ja on tärkeä kyläläisten kokoontumis-, vapaa-ajanvietto- ja juhlapaikka. 4. Kunta voi pidättää vapaata rantaa kuntalaisten yleiseen virkistyskäyttöön kuten esimerkiksi venepaikkoja varten.

12 Kunnanhallitus Edellä kohdat 1-4 voidaan katsoa alentavan käypä kauppahintaa. Toisaalta Ruomin metsästysmajan tontti poikkeaa Uimin Erälle ja Lemin Riistamiehille myydyistä tonteista edukseen rannan ja maiseman vuoksi, millä seikalla on tontinarvoa korottavaa vaikutusta. Edellä olevin perustein kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kauppahinta on puolet kiinteistönvälittäjän arviosta eli ja että kunnanhallitus oikeutetaan hyväksymään muut kauppaehdot ja kauppakirjan. hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Saimaan talous ja tieto Oy:n osakkuus Kunnanhallitus 65 Saimaan talous ja tieto Oy:n (Saita Oy) toimitusjohtaja Olli Naukkarinen esitteli yhtiön toimintaa ja palveluja kuntajohtajien neuvottelukunnassa Neuvottelukunta päätti suosittaa Eksoten jäsenkunnille, että jokainen jäsenkunta ostaa yhden kappaleen Saita Oy:n osakkeita ja hankkii yhtiön palveluja. Saita Oy perustettiin Eksoten perustamisvaiheessa talous- ja henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon palvelujen tuottajaksi Eksotelle ja jäsenkunnille. Perustajaosakkaiksi tulivat kuitenkin aluksi vain Eksote ja Lappeenranta. Nyt toivotaan myös muiden jäsenkuntien tulevan osakkaiksi. Yhden osakkeen hinta on noin euroa. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus päättää merkitä yhden Saimaan talous ja tieto Oy:n osakkeen. hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus Museorinteen rivitalon tulevaisuus Kunnanhallitus 66 Kunnan omistaman Museorinteen rivitalon (Papinkatu 2) kaksi toimistokäytössä ollutta asuntoa on nyt vapautunut. Kunnan budjetissa on varauduttu viime vuonna aloitetun rakennuksen ulkopuolisen remontin loppuunsaattamiseen. Vuokra-asuntokäytön vaihtoehtona on mietitty asunto-osakeyhtiön perustamista kiinteistön siirtämistä sen hallintaan. Tämän jälkeen kunnan olisi mahdollista myydä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ulkopuolisille. Rakennus on valmistunut 1979 ja siinä on kaksi 4h+k+s, yksi 3h+k+s kaksi 2h+k+s ja yksi 1h+k+s käsittävät asunnot, joista osalla on tällä hetkellä vuokralaiset. Rakennus on rakennettu alunperin kunnan henkilöstöä varten. Rakennus on omalla tontilla ja se on velaton. Osakeyhtiön perustamisesta syntyy kustannuksia. (valm mp) Kunnanhallitus päättää, jatketaanko asian valmistelua edellä selostetulta pohjalta. Kunnanhallitus päätti esittelijän ehdotuksesta jatkaa asian valmistelua edellä selostetulta pohjalta. 67. Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 67 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet. (valm. ph). Asia jätettiin pöydälle, koska saapuneet kirjeet eivät olleet kokouksessa nähtävinä.

15 Kunnanhallitus Muut asiat Kunnanhallitus päätti ottaa käsiteltäviksi seuraavat asiat ja teki niistä seuraavat päätökset: Merkittiin tiedoksi Eksoten esitys Palolan terveysaseman ja kuntoutustilan huonetiloista ja neliöistä sekä avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon henkilökunnan esitykset. Esittelijän ehdotuksesta päätettiin, että suunnittelua jatketaan nykyisen toiminnan vaatimien riittävien tilojen pohjalta. Keskusteltiin vuokrataloyhtiön hallituksen kokoonpanosta ja uusista jäsenvalinnoista. Esittelijän ehdotuksesta valtuutettiin viranhaltijat selvittämään tehtävään sopivia henkilöitä ja tekemään esitys kunnan yhtiökokousedustajalle. Keskusteltiin Iso-Rapasalon tie- ja siltahankkeen tilanteesta. Vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ei enää tulla pyytämään kunnan lausuntoa. Hankkeesta on vielä mahdollista lausua jotain nähtävilläoloajan kuluessa. Nähtävilläoloaika päättyy Esittelijä ehdotti asian merkitsemistä tiedoksi. Kunnanhallitus päätti Risto Pietiläisen ehdotuksesta yksimielisesti, että uudistetaan annettu lausunto lisäyksellä, että tehtävästä rakennelmasta ei saa syntyä oleellista haittaa vesistölle. Lisäksi merkittiin tiedoksi Jarmo Tölskin ilmoitus tulevana lauantaina Kotalahdessa järjestettävästä reserviläiskisasta ja Juha Junnosen huoli jatkuvasti heikkenevästä pelastustoimen palvelutasosta.

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot