WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1(6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1(6)"

Transkriptio

1 WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1(6) 1. TOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET 1.1 Määritelmät: Oheiset käsitteet tarkoittavat näissä toimitusehdoissa seuraavaa: asiakas kuluttaja-asiakas, joka tilaa Welholta palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten erityisehdot tiettyihin palveluihin sovellettavat erityisehdot, joita sovelletaan tilaussopimuksen ja toimitusehtojen lisäksi Welho laitepalvelu laitteet liittymäpalvelu palvelut sopimus tilaussopimus toimitusehdot verkko Sanoma Television Oy / Welho (y-tunnus ) Welhon tarjoama laitteiden vuokrauspalvelu modeemi, ja muut telepääte- ja muut laitteet, jotka Welho kulloinkin vuokraa asiakkaalle Welhon tarjoama liittymän avaamista ja ylläpitoa koskeva palvelu Welhon asiakkaalle kulloinkin tarjoamat ja asiakkaan kulloinkin Welholta tilaamat laite-, sisältö-, liittymä- ja lisäpalvelut (kuten IPosoitteen, tietoturvaohjelmistojen, sähköpostin kotisivutilan tarjoaminen) ja muut viestintä- ja lisäarvo- ja muut palvelut yhdessä. Nämä ehdot eivät koske maksutvpalveluita. tilaussopimus, toimitusehdot ja palvelun erityisehdot yhdessä asiakkaan ja Welhon välinen sopimus, jossa yksilöidään asiakkaan tilaamat palvelut ja jonka olennainen osa nämä toimitusehdot ovat nämä yleiset Welhon tarjoamien palveluiden toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille viestintäverkko, jossa Welho kulloinkin tarjoaa palveluja 1.2 Soveltamisala: Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun asiakas tilaa Welholta palveluita. Palvelut voivat sisältää liittymäpalveluita ja muita Welhon palveluja. Tilaussopimus, toimitusehdot, palvelukuvaus ja mahdolliset palvelun erityisehdot muodostavat yhdessä asiakkaan ja Welhon välille sopimuksen palvelujen tilaamisesta ja toimittamisesta. Palvelujen vastaanottaminen edellyttää yleensä, että asiakkaan huoneisto on kytketty verkkoon. Lisäksi palvelun tilaaminen ja vastaanottaminen saattaa edellyttää em. palvelun käytön mahdollistavien tai siihen liittyvien muiden palveluiden tilaamista Welholta. Asiakas voi liittymäpalvelun välityksellä käyttää myös muiden kuin Welhon tarjoamia palveluja. Sopimus ei koske näitä palveluja eikä Welho ole niistä vastuussa. 1.3 Muut sovellettavat ehdot: Sen lisäksi, mitä sopimuksessa on sanottu, asiakas sitoutuu noudattamaan Welhon mahdollisesti erikseen antamia tai palvelujen yhteydessä ilmeneviä palvelujen käyttöön liittyviä Welhon tai sen sopimuskumppanin ohjeita ja kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Käyttöehdot ovat luettavissa Welhon kotisivuilla ja/tai muutoin palvelun yhteydessä. Käyttöehtojen ja ohjeiden tarkoitus on varmistaa, että palvelujen toiminta on asianmukaista, mahdollisimman häiriötöntä ja käyttäjät tasapuolisesti huomioivaa. 2. SOPIMUKSEN SOLMIMINEN 2.1 Sopimuksen syntyminen: Sopimus syntyy, kun osapuolet allekirjoittavat sopimuksen tai kun Welho on hyväksynyt asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös, kun asiakas ryhtyy Welhon hyväksymällä tavalla käyttämään palveluita tai kun asiakas maksaa laskun tilaamastaan palvelusta - sen mukaan kumpi tapahtuu ensin. Viestintäpalvelun vastaanottamista koskeva sopimus tehdään aina kirjallisesti tai kirjalliseen rinnastettavalla, Welhon hyväksymällä tavalla sähköisesti. Myöhemmin tilattaviin palveluihin (mahdollisine erityisehtoineen) sovelletaan näitä toimitusehtoja, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita. Mikäli Welho vaatii asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, sopimuksen syntyminen edellyttää lisäksi, että ennakkomaksu tai vakuus on toimitettu Welholle. 2.2 Sopimuksen solmimatta jättäminen: Mikäli Welholla on perusteltu syy epäillä, että asiakas ei tule täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan (esimerkiksi asiakas on rikkonut Welhon palvelujen sopimusehtoja tai asiakkaalla on maksuhäiriöitä), Welholla on oikeus olla solmimatta sopimusta asiakkaan kanssa. 2.3 Täysi-ikäisyysvaatimus: Sopimuksen voi tehdä vain 18 vuotta täyttänyt täysivaltainen henkilö. 3. PALVELUJEN TOIMITTAMINEN, ASENNUS JA KÄYTTÖ 3.1 Palvelujen käyttöönottoajankohta/vastaanotto: Welho toimittaa palvelut asiakkaalle Welhon parhaaksi katsomalla tavalla sovittuun toimitusaikaan mennessä. Welho voi toimittaa palvelun mm. antamalla asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet. Toimitusajasta sovitaan erikseen liittymäsopimuksessa tai palvelukuvauksessa. Ellei tietyn palvelun osalta toimitusajasta ole muuta sovittu, Welho toimittaa palvelut kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Toimitusaika vaihtelee palvelukohtaisesti. Toimituspaikka on (laitteita lukuun ottamatta) asiakkaan ilmoittama toimitusosoite. Palvelujen käyttöönotto on mahdollista palvelukohtaisesti ilmoitetun ajan tai ellei muuta ole ilmoitettu, kohtuullisen ajan - kuluessa toimituksesta. Palveluiden toimittaminen ja käyttö edellyttää, että asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy tai vaaditun ennakkomaksun/vakuuden toimittamatta jättäminen) estä palveluiden toimittamista tai käyttöönottoa. Käyttöönotto saattaa lisäksi edellyttää, että asiakas on ilmoittanut Welholle Welhon järjestelmään sopivan ja Welhon teknisten eritelmien mukaisen, radiolain vaatimukset täyttävän modeeminsa tai muun laitteen numeron ja tämä laite on asianmukaisesti kytketty. Mikäli Welhon tarjoamaan palveluun kuuluu Welhon tekemä asennus, käyttöönotto edellyttää lisäksi, että Welholla on pääsy asennuksen suorittamiseksi tarvittaviin tiloihin ja että asennus on tehty. Welho saa periä palvelun maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä. Welholta vuokrattu laite luovutetaan asiakkaalle sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Welhon asiakaspalvelupisteessä tai Welhon määrittelemän edustajan luona tai erikseen määriteltynä aikana ja tavalla myöhemmin. Ellei laitteen toimitustavasta ole muuta sovittu, asiakkaan tulee noutaa laite Welhon asiakaspalvelupisteestä. Mikäli laitteet lähetetään asiakkaalle, Welho veloittaa toimittamiskustannukset erikseen. 3.2 Palvelujen asennus ja laitteet: Asiakas vastaa palvelujen, mukaan lukien laitteiden, asentamisesta ja asennusympäristön kuntoon saattamisesta, ellei tilaussopimuksessa tai muutoin nimenomaisesti ole erikseen sovittu, että asennuksen suorittaa Welho. Laitteet tulee asentaa tilaussopimuksessa määriteltyyn osoitteeseen. Laitteiden asennuksessa ja käytössä tulee noudattaa käyttöohjeita ja Welhon mahdollisesti erikseen antamia ohjeita. Asiakkaan tulee itse omalla vastuullaan ja kustannuksellaan hankkia muut kuin Welholta vuokratut, palvelujen käytön mahdollistavat laitteet ja ohjelmistot. Welho vastaa ainoastaan siltä vuokratun laitteen sopivuudesta ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Welholla on teknisistä ja turvallisuussyistä tai muusta painavasta syystä ja edellyttäen, että uusi laite mahdollistaa asiakkaan tilaamien palvelujen vastaanoton - oikeus vaatia,

2 WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 2(6) että asiakas palauttaa Welholta vuokratun laitteen vaihdettavaksi. 3.3 Palvelimet: Ellei Welhon kanssa ole nimenomaisesti toisin sovittu, asiakas ei saa käyttää palvelujen yhteydessä eikä asentaa verkkoon palvelimia, joihin on mahdollisuus ottaa verkon kautta muualta yhteyksiä. Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä palvelun kautta verkkoon eikä hyödyntää palveluita oman palvelunsa tai tuotteensa osana. Kolmannella tarkoitetaan muuta kuin asiakkaan kanssa samassa kotitaloudessa asuvaa henkilöä. 3.4 Palvelujen käyttö: Asiakas vastaanottaa palvelut ja käyttää niitä omalla vastuullaan ja vastaa palveluihin mahdollisesti yhteydessä olevien laitteiden asianmukaisesta suojaamisesta. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai Welholle. Welho voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä (esim. Welhon käyttäjäehdoissa). Asiakas saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Palvelut ovat asiakaskohtaisia eikä niitä saa lainata, vuokrata, pantata, välittää tai muutoin luovuttaa kolmannelle tai muutoin käyttää sopimuksen vastaisesti. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää palveluja tai niiden kautta vastaanottamaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää palveluja Welhon tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakas vastaa tekemäänsä oikeudetonta käyttöä koskevaan ilmoitukseen saakka sopimuksen mukaisista velvoitteista ja maksuista myös silloin, jos joku muu kuin asiakas on käyttänyt asiakkaan tilaamia palveluja - ellei asiakas osoita, että kolmannen osapuolen käyttö on tapahtunut oikeudettomasti ilman asiakkaan vähäistä suurempaa huolimattomuutta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ilman aiheetonta viivästystä havaitsemastaan oikeudettomasta käytöstä Welhon asiakaspalveluun. 3.5 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin: Asiakas saa sopimuksen voimassaoloajaksi omaa yksityiskäyttöään varten käyttöoikeuden palveluun kuuluvien ohjelmistojen konekieliseen versioon ja asiakirjoihin. Asiakas ei saa luovuttaa käyttöoikeutta edelleen. Asiakkaan tulee sopimuksen lisäksi noudattaa ohjelmistojen ja asiakirjojen mukana mahdollisesti seuraavia lisenssiehtoja. Welho ei vastaa ohjelmistosta tai asiakirjoista yli sen, mitä lisenssiehdoissa on alkuperäisen toimittajan vastuusta sanottu. 3.6 Tunnisteet: Asiakkaan Welholta käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset, salasanat ja IP-osoitteet) säilyvät Welhon omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Welhon asiakaspalveluun. Asiakas vastaa palvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty, ellei asiakas osoita, että tunnisteiden joutuminen oikeudettomasti kolmannen haltuun on tapahtunut ilman asiakkaan vähäistä suurempaa huolimattomuutta. Welholla on oikeus sulkea asiakkaan pääsy palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet. Welholla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai - suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. Welho voi vaihtaa tietyissä tilanteissa tunnisteet myös asiakkaan pyynnöstä, jolloin vaihtamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. 4. PALVELUJEN TOIMINNALLISUUS JA MUUTOKSET PALVELUISSA 4.1 Yleinen toiminnallisuus: Welho tuottaa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla ja palvelujen sisältö ja toiminnallisuus määräytyy palvelukohtaisesti. Liittymäpalvelun ominaisuudet on kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa. Palvelussa on virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa ja muutoin (esim. palvelukuvauksessa) sovituista ominaisuuksista. Welho vastaa näiden ehtojen mukaisesti palvelujen toimivuudesta verkossa asiakkaan taloyhtiössä sijaitsevalle talovahvistimelle tai talojakamoon saakka. Palveluissa saattaa kuitenkin esiintyä häiriöitä tai keskeytyksiä (esim. palvelukuvauksessa kuvatulla tavalla) ja siirtonopeus saattaa vaihdella mm. verkon kuormituksen mukaan. Welho korjaa mahdolliset Welhon vastuualueeseen kuuluvat häiriöt ja keskeytykset Welhon normaalina työaikana niin pian kuin mahdollista. Welho ei ole vastuussa taloyhtiön sisäverkosta eikä huoneiston sisäisestä verkosta liitäntäjohtoineen, eikä näistä johtuvia toimintahäiriöitä pidetä palvelun virheinä. Palvelun virheenä ei pidetä myöskään asiakkaan käyttämästä Welholta vuokratusta tai muusta palvelujen vastaanottamiseen tarkoitetusta laitteesta johtuvia toimintahäiriötä tai alla kohdassa 4.3 mainituista verkon ja palvelujen huollosta tai tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvia palvelun keskeytyksiä. 4.2 Muutokset palveluissa: Welho pyrkii kehittämään palveluja ja huolehtimaan niiden mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Rajoittamatta asiakkaan kohtien mukaisia oikeuksia, Welholla on oikeus tehdä palveluihin niiden tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia edellyttäen että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, mukaan lukien oikeus päivittää laitteiden ohjelmistoja verkon kautta. Asiakas sitoutuu olemaan keskeyttämättä päivitystoimenpiteitä. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, Welho pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Jos asiakkaan laitteiden tai ohjelmistojen teknistä varustusta tulee muutosten johdosta muutoin säätää tai mukauttaa tai jos asiakkaan laitteiden tai ohjelmistojen tekninen taso ei muutosten jälkeen enää riitä palvelujen käyttämiseen, asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista. Rajoittamatta asiakkaan kohtien mukaisia oikeuksia, Welho pidättää oikeuden parhaaksi katsomallaan tavalla muuttaa, perustaa ja lopettaa palveluja edellyttäen että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu. Welho pyrkii tiedottamaan Welhon vaikutuspiirissä olevista, palvelumuutoksista asiakkaalle etukäteen kirjallisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos tässä kohdassa 4.2 tarkoitettu palvelumuutos tarkoittaa samalla myös sopimuksen muuttamista, eli mikäli palvelu ei muutoksen jälkeen enää vastaisi asiakkaan kanssa sovittua,noudatetaan kohdissa sovittua. 4.3 Huolto ja ylläpito: Welho vastaa verkon ja palvelujen huollosta ja ylläpidosta. Welholla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta asiakkaalle keskeyttää asiakkaan pääsy palveluun tai muutoin keskeyttää palvelujen toimittaminen (ks. palvelukuvauksen huoltoikkuna), jos se on tarpeen verkon tai palvelujen kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Welho pyrkii ajoittamaan mahdolliset keskeytykset siten, että niistä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa sekä huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostuisi pitkäaikaiseksi. Welho ilmoittaa muista kuin vähäisistä keskeytyksistä asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi kirjeitse, sähköpostilla, infokanavalla tai kotisivuilla. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä tässä kohdassa 4.3 sanotuista keskeytyksistä Welho ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle etukäteen. Jos liittymäpalvelu on suljettuna tai sen käyttö on estynyt tällaisten verkkoon kohdistuvien välttämättömien rakennus- ja kunnossapitotöiden tai tietoturvaan liittyvien toimenpiteiden

3 WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 3(6) vuoksi kalenterikuukaudessa yli 48 tunnin aikana, Welho hyvittää asiakkaalle tämän pyynnöstä liittymäpalvelun perusmaksun yhden kuukauden ajalta. Welho ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan keskeytyksestä johtuvaa hyvitystä seuraavissa tilanteissa: 1) vian on aiheuttanut ylivoimainen este ja Welho osoittaa, ettei se ole kohtuullisin toimenpitein voinut korjata vikaa 48 tunnin sisällä; 2) vika on aiheutunut asiakkaan tai muun liittymäpalvelua käyttäneen henkilön tuottamuksesta; 3) liittymäpalvelun käytön estyminen on aiheutunut asiakkaan palvelun vastaanottamiseen käyttämän, Welholta vuokratun tai asiakkaan oman laitteen tai sisäjohtoverkon viasta. Em. hyvitysvelvollisuus koskee käytön keskeytyksiä ainoastaan liittymäpalvelussa. 4.4 Palvelujen muu keskeyttäminen: Welholla on, sen lisäksi mitä muualla tässä sopimuksessa on sanottu, oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää sellainen palvelujen käyttö ja tietoliikenne sekä poistaa sellainen materiaali, jonka kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka muutoin ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa palveluja tai verkkoa (ns. SPAM massalähetykset ja virusviestit mukaan luettuna), uhkaa verkon tai palvelujen tietoturvaa tai suojaa, haittaa sen muita käyttäjiä tai muita kolmansia tai Welhoa taikka on muutoin sopimuksen tai kohdassa 1.3 sanottujen ohjeiden tai käyttöehtojen vastaista. Palvelun käytön edellä kuvattu estäminen ei vapauta asiakasta palvelumaksujen maksamisesta. 4.5 Laitteiden viat ja häviäminen ja Welhon vastuu laitteiden vioista: Jos asiakkaan Welholta vuokraamassa laitteessa ilmenee puutteita tai häiriöitä tai laite rikkoutuu tai häviää, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Welhon asiakaspalveluun viivytyksettä ja Welhon pyynnöstä palauttaa laite Welhon asiakaspalveluun tai muuhun Welhon ilmoittamaan paikkaan. Laitteen palautuskustannuksista vastaa asiakas. Asiakas vastaa siitä, että laitetta säilytetään ja käytetään huolellisesti ja Welhon ohjeiden mukaisesti. Asiakas ei saa avata laitetta tai muulla tavoin manipuloida sitä. Muilta osin (ja ellei tietyn laitteen osalta ole toisin tilaussopimuksessa sovittu tai Welho erikseen muuta ilmoita) Welholta vuokrattua laitetta saa huoltaa vain Welho. Jos laite häviää tai rikkoutuu korjauskelvottomaksi, asiakas on velvollinen maksamaan Welholle laitteen hinnaston mukaisen uushankintahinnan. Jos asiakas pystyy osoittamaan, ettei laitteen rikkoutuminen johdu laitteen vääränlaisesta käytöstä tai käsittelystä, asiakkaan huolimattomuudesta, laitetta kohdanneesta tapaturmasta tai muusta asiakkaan vastuulle kuuluvasta syystä, Welho vaihtaa viallisen laitteen. Ellei laitteen toimitustavasta ole muuta sovittu, asiakkaan tulee noutaa laite Welhon asiakaspalvelupisteestä. Mikäli laite lähetetään asiakkaalle, Welho veloittaa toimittamiskustannukset erikseen. 4.6 Welhon vastuu palvelujen toimituksen viivästyksestä: Vastuu liittymäpalvelun toimituksen viivästyksestä: Welho pyrkii parhaansa mukaan toimittamaan liittymäpalvelun kohdassa 3.1 sanotussa toimitusajassa. Liittymäpalvelun toimitus on viivästynyt, jos liittymäpalvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä viivästys johdu asiakkaasta tai asiakkaan puolella olevasta seikasta. Asiakas ei saa vedota viivästykseen, ellei hän ilmoita viivästyksestä Welholle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen kun liittymäpalvelu on toimitettu. Asiakas on velvollinen maksamaan viivästynyttä liittymäpalvelua koskevat palvelumaksut vasta siitä lukien kun liittymäpalvelu on käytettävissä. Palvelun kytkemisen jälkeen asiakkaalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvauksen vakuudeksi. Asiakkaalla on oikeus lain mukaiseen vakiokorvaukseen liittymäpalvelun viivästyksen johdosta. Vakiokorvauksen suuruus on 15 euroa alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 120 euroa. Asiakkaalla ei ole oikeutta edellä sanottuun vakiokorvaukseen, jos Welho osoittaa liittymäpalvelun viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Welhon vastuu viivästyksestä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta määräytyy kohdan 8.1 mukaisesti Vastuu muiden kuin liittymäpalvelujen toimituksen viivästyksistä: Welho pyrkii parhaansa mukaan toimittamaan palvelun kohdassa 3.1 sanotussa toimitusajassa. Mikäli palvelun toimitus kuitenkin viivästyy Welhosta johtuvasta syystä sovitusta toimitusajasta, Welhon vastuu viivästyksestä määräytyy kohdan 8.1 mukaisesti ja edellytyksenä on lisäksi, että viivästys on olennainen. 4.7 Welhon vastuu palvelujen virheistä Palvelun virheellisyys: Palvelun mahdollinen virheellisyys määräytyy kohdan 4.1. mukaisesti. Asiakas ei voi vedota palvelun virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Welholle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita Vastuu liittymäpalvelujen virheistä: Jos liittymäpalvelussa on virhe, asiakkaalla on oikeus vaatia, että Welho korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että siitä aiheutuu asiakkaalle kustannuksia. Welho ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi Welholle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Vaikka asiakas ei vaatisi virheen korjaamista, Welho voi omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Asiakas saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuu hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että asiakkaalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, tai jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Jollei liittymäpalvelun virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen tai Welho ei suorita tällaista oikaisua kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut liittymäpalvelun virheestä ja Welho tai Welhon alihankkija on voinut tarvittaessa tulla tutkimaan vian syytä asiakkaan tiloihin, on asiakkaalla oikeus virhettä vastaavaan suhteelliseen palvelumaksun hyvitykseen. Mikäli asiakkaalle toimitetun liittymäpalvelun käyttö keskeytyy Welhon vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta palvelun häiriöstä johtuen, ja keskeytys on sellainen, joka kohdan 4.1 perusteella on pidettävä palvelun virheenä, asiakkaalla on oikeus lain mukaiseen vakiohyvitykseen keskeytyksen johdosta. Vakiohyvityksen suuruus on 15 euroa alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 120 euroa. Jos asiakas on oikeutettu vakiohyvitykseen, hänellä ei ole oikeutta edellä tässä kohdassa tarkoitettuun suhteelliseen palvelumaksun hyvitykseen saman keskeytyksen johdosta Vastuu muiden kuin liittymäpalvelujen virheistä: Mikäli asiakkaalle toimitetun muun kuin liittymäpalvelun käyttö estyy Welhon vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta palvelun häiriöstä johtuen kokonaan tai oleellisilta osin eikä Welho korjaa vikaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun Welho sai tietää palvelun käytön estymisestä, asiakkaalla on oikeus suhteelliseen palvelumaksun hyvitykseen. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että asiakas ilmoittaa häiriöstä tai keskeytymisestä Welhon asiakaspalveluun viivytyksettä sekä että Welho voi tarvittaessa tulla tutkimaan vian syytä asiakkaan tiloihin, ja että asiakas vaatii hyvitystä kohtuullisessa ajassa virheen ilmenemisestä. Hyvitys kohdistuu sen palvelun tai palvelun osan palvelumaksuun, jonka käyttö on yllä kuvatulla tavalla estynyt Vastuu virheistä aiheutuvista vahingoista: Welhon vastuu palvelujen virheistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista määräytyy kohdan 8.1 mukaisesti. 5. TIETOTURVALLISUUS Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Welho ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palveluja käytettäessä. Asiakas vastaa itse palvelujen ja asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien

4 WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 4(6) suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Welholle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. 6. HINTA JA MAKSUEHDOT 6.1 Palvelujen hinta: Palvelujen hinnat päättää Welho. Palvelujen hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevan Welhon hinnaston mukaan, ellei palvelun hinnasta ole tilaussopimuksessa tai muutoin nimenomaisesti muuta sovittu. Hinnastoja on saatavilla mm. Welhon asiakaspalvelupisteessä, kotisivuilla ja muissa Welhon myyntikanavissa. Palvelun hintaa voidaan muuttaa kohdassa 7.1 kuvatulla tavalla. 6.2 Laskutusjakso ja -ajankohta: Ellei tilaussopimuksessa tai muutoin nimenomaisesti ole sovittu muuta laskutusjaksoa ja/tai -ajankohtaa, Welho laskuttaa kertaluonteiset maksut (kuten avaus-, asennus-, toimitus- ja korjausmaksut) Welhon valinnan mukaan joko välittömästi tai kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen syntymisen taikka maksun kohteena olevan toimenpiteen tai tapahtuman suorittamisen jälkeen, kiinteät toistuvaismaksut (esim. kuukausikohtaiset palvelumaksut) kuukausittain etukäteen ja mahdolliset käytön määrään perustuvat toistuvaismaksut kuukausittain jälkikäteen. Palvelukohtainen minimilaskutusaika on yksi kuukausi ja palveluiden laskutus päättyy aina kalenterikuukauden loppuun. 6.3 Maksuehto ja laskuhuomautukset: Laskut erääntyvät maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä. Laskuhuomautukset tulee tehdä Welhon asiakaspalveluun viimeistään eräpäivänä. 6.4 Ennakkomaksu tai vakuus: Welholla on oikeus ennen sopimuksen solmimista ja sopimuksen voimassaoloaikana tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua ja/tai vakuutta. Ennakkomaksua tai vakuutta voidaan vaatia esimerkiksi silloin, jos asiakkaalla on maksuhäiriöitä, maksamattomia erääntyneitä saatavia Welholle, luottotietoja ei ole saatavilla tai muu perusteltu syy sitä vaatii. Ennakkomaksulle tai vakuudelle ei makseta korkoa. Welholla on oikeus pidättyä sopimuksen solmimisesta tai palveluiden toimittamisesta ja oikeus sulkea asiakkaan palvelut, mikäli asiakas ei toimita Welholle em. ennakkomaksua tai vakuutta. 6.5 Viivästysseuraamus: Viivästyneestä maksusta peritään lain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien sekä mahdolliset perintäkulut ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset muut viivästyksestä seuraavat maksut. 6.6 Uudelleenavaus-, sulku ja muut maksut: Mikäli palvelu on katkaistu asiakkaasta johtuvasta syystä, palvelun mahdollisesta uudelleenavaamisesta peritään hinnaston mukainen erityismaksu. Lisäksi palvelusta voidaan periä sulkuja muita erillisiä maksuja Welhon hinnaston ja kulloisenkin käytännön mukaan. 7. SOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN 7.1 Muutokset sopimuksen ehdoissa: Welholla on oikeus muuttaa palveluista perittäviä hintoja ja laskutusperusteita ja oikeus tehdä muihin palvelun sopimusehtoihin kohtuullisia muutoksia, jos syynä on palveluiden tuottamiseen liittyvien kustannusten muutokset, uudet tai muuttuneet viranomaismääräykset, muutokset tuotantotekniikassa tai standardeissa, Welhosta riippumattomien kolmannen osapuolen toimista johtuvat muutokset, joita Welho ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, palveluiden tai tuotteiden kehittämisestä aiheutuvat kustannukset, tietoturvan ja tietosuojan kehittämisestä ja ylläpidosta johtuvat syyt, verkossa kulkevan liikenteen määrän kasvu tai sen rakenteen muutos tai alan markkinatilanteen muutos. Lisäksi edellytetään, että sopimuksen sisältö ei muutoksen johdosta kokonaisuutena olennaisesti muutu. Muutokset astuvat voimaan Welhon määrittelemänä ajankohtana. Welho ilmoittaa muutoksista asiakkaalle etukäteen (kirjeitse, palvelun välityksellä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla), jolloin muutokset astuvat voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 7.2 Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista sekä olosuhteiden olennaisesta muuttumisesta johtuvat muutokset: Welholla on lisäksi oikeus muuttaa sopimusta, mukaan lukien hintoja ja laskutusperusteita (mukaan lukien laskutusajankohtaa ja jaksoja) lainsäädännön, valuuttakurssien ja verojen (kuten arvonlisäveron) ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ennalta arvaamattomista, Welhon vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä. 7.3 Irtisanomisoikeus sopimuksen muutosten johdosta: Mikäli asiakas ei hyväksy asiakkaan etuja heikentäviä sopimusehtojen muutoksia, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen kohdan 10.1 mukaista menettelyä päättymään välittömästi. Tällöin asiakkaaseen sovelletaan vanhoja ehtoja sopimuksen päättymiseen saakka. Irtisanomisilmoituksessa on mainittava syyksi sopimusehtojen muutos ja Welho palauttaa tällöin asiakkaan mahdollisesti ennakkoon maksamat palvelumaksut. Irtisanominen tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas tuli tietoiseksi sopimuksen muuttamisesta ja viimeistään siihen mennessä kun muutetut ehdot astuvat voimaan. 8. VASTUU PALVELUISTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS 8.1 Welhon vastuusta ja vastuun rajoituksesta: Yleistä Welhon vahingonkorvausvastuusta: Welho ei korvaa vahinkoja jotka aiheutuvat palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, laitetta sen luovutuksen jälkeen kohdanneesta tapaturmasta, asiakkaan huolimattomuudesta, asiakkaan, liittymän käyttäjän tai Welhosta riippumattoman kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta, taloverkossa tai huoneiston sisäverkossa olevista vioista tai häiriöistä, häiriötä aiheuttavista sähkölaitteista tai muusta Welhon vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta (kuten tietoverkon kautta tapahtuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä taikka kolmannen osapuolen verkon aiheuttamista häiriöistä) taikka palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista. Welholla ei myöskään ole korvausvelvollisuutta näiden toimitusehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä. Welho ei vastaa palvelujen kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä (Welhon itsensä mahdollisesti tuottamaa sisältöä lukuun ottamatta), sisällön saatavuudesta tai muista ominaisuuksista ja, ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Welholla ei ole velvollisuutta tarkistaa tällaista sisältöä tai sen lainmukaisuutta. Welho ei vastaa palvelujen käytön yhteydessä tapahtuvasta tiedon tai muun sisällön muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä. Welho ei vastaa Welholta vuokratun laitteen sopivuudesta asiakkaan muuhun laitteistoon tai asiakkaan kolmannelta taholta hankkiman laitteen sopivuudesta palvelujen käyttöön tai seuraamiseen, sopivuudesta Welhon laitteisiin eikä palvelun sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin. Mahdollista vahingonkorvausta on vaadittava Welholta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Asiakkaan tulee rajoittaa aiheutuvaa vahinkoa Welhon vastuu vahingoista liittymäpalvelun osalta: Welhon vastuu liittymäpalvelun toimituksen viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta: Welho on vastuussa asiakkaalle Welhon vaikutuspiirissä ja vastuulla olevista liittymäpalvelun toimituksen viivästyksestä aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista vain siltä osin kuin asiakas osoittaa, että asiakkaan kärsimä vahinko ylittää tämän sopimuksen mukaisesti asiakkaalle mahdollisesti maksetun hyvityksen.

5 WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 5(6) Welhon vastuu liittymäpalvelun virheen aiheuttamasta välittömästä vahingosta: Welho on vastuussa asiakkaalle Welhon vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta liittymäpalvelun virheen aiheuttamasta asiakkaan osoittamasta välittömästä vahingosta. Vastuu välilisistä vahingoista liittymäpalvelun osalta: Welho vastaa liittymäpalvelujen osalta asiakkaan toteen näyttämistä asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista vain, mikäli liittymäpalvelun toimituksen viivästys tai liittymäpalvelun virhe johtui Welhon huolimattomuudesta, ja edellyttäen että vahinko ei ole epätyypillinen tai yllättävä. Liittymäpalvelun toimituksen viivästyksen aiheuttamista välillisistä vahingoista Welho vastaa edellä kuvatuilla edellytyksillä vain siltä osin kuin asiakas osoittaa, että asiakkaan kärsimä vahinko ylittää tämän sopimuksen mukaisesti asiakkaalle mahdollisesti maksetun hyvityksen Welhon vastuu vahingoista muiden kuin liittymäpalveluiden osalta: Muiden kuin liittymäpalvelujen osalta Welho on vastuussa asiakkaalle Welhon tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista vahingoista. Welho on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin asiakas osoittaa, että asiakkaan kärsimä vahinko ylittää tämän sopimuksen mukaisesti asiakkaalle mahdollisesti maksetun hyvityksen ja edellyttäen että vahinko ei ole epätyypillinen tai yllättävä. Muiden kuin liittymäpalvelujen osalta Welhon vastuu kaikista vahingoista rajoittuu, mahdollinen hyvitys mukaan luettuna, aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta palvelusta vahingon ajalta maksaman palvelumaksun määrään. Mikäli Welhon asiakkaalle toimittaman palvelun erityisehdoissa tai palveluihin liittyvissä lisenssiehdoissa on palvelun alkuperäisen toimittajan vastuuta rajattu yli sen, mitä näissä toimitusehdoissa on sanottu, Welhon vastuu tällaisesta palvelusta rajoittuu palvelun erityisehtojen tai lisenssiehtojen mukaiseen toimittajan vastuuseen. 8.2 Asiakkaan vastuusta: Asiakas vastaa palvelujen ja laitteiden käytöstä sekä palveluihin jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelujen käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole sopimuksen (mukaan lukien kohdan 1.3 mukaisten ohjeiden ja käyttöehtojen), lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Welholle, Welhon sopimuskumppaneille, verkkoon kytketyille muille verkoille ja muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Welholle tai kolmannelle palvelujen tai laitteiden tämän kohdan 8.2 vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. 8.3 Ylivoimainen este: Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, satelliitin toimintahäiriö, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. 9. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN Laitteiden omistusoikeus sekä palvelujen sisältämien ohjelmistojen ja muun materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Welholla tai sen sopimuskumppaneilla, lukuun ottamatta asiakkaan tai kolmannen osapuolen palveluihin tuottamaa materiaalia. 10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN 10.1 Sopimuksen voimassaolo: Ellei tilaussopimuksessa tai muutoin nimenomaisesti ole muuta sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi Asiakkaan toimittama irtisanominen: Asiakas voi irtisanoa kaikki tai vain tiettyjä asiakkaan tilaamia palveluita koskevat sopimukset kirjallisella, allekirjoittamallaan ilmoituksella Welhon asiakaspalveluun tai henkilökohtaisesti Welhon asiakaspalvelupisteessä tai muun Welhon määrittämän edustajan luona. Ellei tilaussopimuksessa tai muutoin nimenomaisesti ole sovittu toisin tai Welho tapauskohtaisesti muuta edellytä, palvelun voi irtisanoa myös ilmoittamalla siitä sähköpostilla tai puhelimitse Welhon asiakaspalveluun. Laitepalvelun irtisanominen edellyttää tässä kohdassa sanotun lisäksi aina kohdassa kuvatun erityisehdon täyttämistä. Ellei tilaussopimuksessa ole tietyn palvelun osalta toisin sovittu, irtisanominen tulee tehdä aina viimeistään kuun 20. päivä, jolloin sopimus irtisanotun palvelun osalta päättyy saman kuukauden lopussa. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen kuun 20. päivän jälkeen, sopimus irtisanotun palvelun osalta päättyy irtisanomista seuraavan kuun lopussa. Laskutus jatkuu aina sopimuksen päättymiseen saakka. Ennalta maksettuja maksuja ei kuitenkaan palauteta (asiakkaan maksuvelvoitteet ylittävää, kohdan 6.4 mukaista ennakkomaksua tai vakuutta lukuun ottamatta) Laitepalvelun irtisanomisen erityisehto: Jos asiakas on vuokrannut Welholta laitteen, laitepalvelun irtisanominen (mukaan lukien laitepalvelun laskutuksen päättyminen) edellyttää kohdassa sanotun lisäksi, että laite on palautettu Welhon asiakaspalvelupisteeseen tai Welhon valtuuttamalle edustajalle moitteettomassa kunnossa Welhon toimittama irtisanominen: Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on palvelujen muuttamisesta ja lopettamisesta sanottu, Welholla on oikeus kaikkia tai vain tiettyjä asiakkaan tilaamia palveluita koskevat sopimukset noudattamalla yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Welhon toimittama osittainen irtisanominen tarkoittaa sopimuksen muuttamista asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kohdan 10.1 mukaista menettelyä noudattaen päättymään muutoksen voimaantullessa. Welho voi irtisanoa sopimuksen (mukaan lukien määräaikaiset sopimukset) myös lyhyemmällä irtisanomisajalla, mikäli Welhon ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai asiakkaasta johtuva (erimerkiksi asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen omaisuutensa on haettu luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai asiakkaalla on muutoin vakavia taloudellisia vaikeuksia) tai muu Welhosta riippumaton syy tätä edellyttää Irtisanominen toimitetaan kirjeitse, sähköpostilla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakkaan mahdollisesti jo suorittama suoraan irtisanottavaan palveluun kohdistuva palvelumaksu hyvitetään siltä osin kun maksu kohdistuu sopimuksen päättymisajankohdan jälkeiseen aikaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että kertaluonteisia maksuja (kuten avausmaksua) ei palauteta. Asiakas on sopimuksen päättymisestä huolimatta velvollinen maksamaan kaikki erääntyneet maksut viivästyskorkoineen sekä muut kulut, jotka Welho on tämän sopimuksen nojalla oikeutettu asiakkaalta perimään. Mikäli asiakkaan huoneisto lakkaa olemasta liitettynä verkkoon, päättyy sopimus em. lakkaamishetkellä automaattisesti niiden palveluiden osalta, joiden käyttö edellyttää em. liityntää verkkoon Sopimusrikkomus: Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, Welholla on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta estää asiakkaan pääsy palveluihin ja/tai palvelujen vastaanotto (esimerkiksi sulkemalla palvelu) ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin vaikutuksin (kokonaan tai osittain), mikäli asiakas rikkoo sopimusta eikä korjaa rikkomustaan viivytyksettä Welholta huomautuksen saatuaan. Jos rikkomus on olennainen, palvelun vastaanotto tai pääsy palveluun voidaan estää ja/tai sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman korjauskehotusta. Palvelun vastaanoton ja pääsyn estäminen

6 WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 6(6) ei vapauta asiakasta palvelumaksujen maksamisesta. Welholla on oikeus purkaa sopimus etenkin, jos 1) asiakas on syyllistynyt maksuviivästykseen eikä ole 14 päivän kuluessa maksukehotuksen saatuaan maksanut erääntynyttä satavaa; 2) asiakas käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu haittaa Welhon tai Welhon sopimuskumppanin verkolle tai laitteistolle tai muille käyttäjille tai kolmansille; 3) palvelut on toimitettu asiakkaan antamien virheellisten tietojen perusteella. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus Welhon viivästyksen tai virheen vuoksi, jos Welhon sopimusrikkomus on olennainen. Purkaminen tulee suorittaa noudattaen ja kohdissa kuvattua menettelyä Päättymisen seuraus: Asiakkaan tulee sopimuksen (tai sen osan) voimassaolon päättyessä viivytyksettä lopettaa niiden palveluiden käyttö, joiden osalta sopimus päättyy ja palauttaa asiakkaan hallussa mahdollisesti oleva Welhon omaisuus Welholle. Palautuskustannuksista vastaa asiakas. Jos laitepalvelu on irtisanottu tai sopimus on purettu myös laitepalvelun osalta, asiakkaan tulee viivytyksettä sopimuksen päättymishetkellä palauttaa laite moitteettomassa kunnossa Welhon asiakaspalvelupisteeseen tai Welhon valtuuttamalle edustajalle. Mikäli asiakas laiminlyö laitteen palauttamisen, Welholla on oikeus noutaa laite (jolloin noudosta peritään hinnaston mukainen maksu) tai veloittaa asiakkaalta laitteen uushankintahinta. Asiakkaan tulee sopimuksen (tai sen osan) voimassaolon päättyessä viivytyksettä maksaa Welholla kaikki erääntyneet Welhon saatavat asiakkaalta niiden palveluiden osalta, joiden osalta sopimus päättyy. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen (muusta) päättymisestä huolimatta. 11. ASIAKASTIEDOT 11.1 Asiakkaan antamat tiedot: Asiakkaan tulee antaa Welholle pyydetyt palvelujen toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa asiakkaan tietojen muutoksista Welhon asiakaspalveluun. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö: Welho kerää ja rekisteröi tietoja asiakkaasta Welhon asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on SW Television Oy. Rekisteriseloste on jokaisen nähtävillä Welhon kotisivuilla ja Welhon asiakaspalvelussa. Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Welhon palvelujen laskutus, hallinta, myynti ja markkinointi, asiakaskyselyt sekä asiakasinformaation toimittaminen. Welho voi lisäksi luovuttaa asiakkaan tietoja kolmannelle henkilötietolain mukaisesti (esim. suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin). Welho vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa Asiakkaan kielto- ja tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus kieltää asiakkaan tietojen luovuttaminen ja käyttö suoramarkkinointiin, osoitepalveluun ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Welhon asiakasrekisterissä olevat asiakasta itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Ohjeet kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat rekisteriselosteessa. 12. ERIMIELISYYDET Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Asiakas voi lisäksi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 13. WELHON YHTEYSTIEDOT Welhon yhteystiedot ilmenevät mm. tilaussopimuksesta ja Welhon kotisivuilta. Welho ilmoittaa Welhon yhteystietojen muutoksista Welhon kotisivuilla tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen. 14. MUUTA 14.1 Sopimuksen siirto: Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman Welhon suostumusta. Welholla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Welhon kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Welhon ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Welholla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle Laitteen ulosmittaus: Mikäli Welholta vuokrattu laite ulosmitataan tai sitä uhkaa muu turvaamistoimi tai täytäntöönpanotoimenpide, asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Welhon asiakaspalveluun sekä saattaa viranomaisten tietoon Welhon omistusoikeus laitteeseen. Asiakas on velvollinen korvaamaan Welholle perinnästä ja laitteen takaisinottamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset Soveltamisjärjestys: Mikäli sopimuksen eri asiakirjojen välillä on ristiriitaa, on soveltamisjärjestys seuraava: 1. Tilaussopimus, 2. Palvelun erityisehdot, 3. Hinnasto ja palvelukuvaus, 4. Yleiset toimitusehdot Alihankkijat: Welholla on oikeus käyttää palvelujen tuottamisessa ja toimittamisessa alihankkijoita Ehtojen voimassaolo: Nämä ehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan alkaen myös aiemmin asiakkaan ja Welhon välillä solmittuihin voimassa oleviin näissä sopimusehdoissa tarkoitettuja palveluja koskeviin sopimuksiin ja ehdot korvaavat näiden palveluiden osalta aiemmin voimassa olleet Welhopalvelujen yleiset toimitusehdot kuluttaja-asiakkaalle Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö: Tällä sopimuksella ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä (kuten tiettyjä palveluita mahdollisesti koskevista viestintämarkkinalain käyttäjän oikeuksia koskevista pakottavista säännöksistä) seuraavia oikeuksia Asiakkaan vakuutus: Asiakas vakuuttaa tutustuneensa toimitusehtoihin ja muihin tilaussopimuksen liitteisiin sekä asiakkaan tilaamista palveluista mahdollisesti laadittuihin palvelukuvauksiin ennen tilaussopimuksen allekirjoittamista. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palvelujen käytössä sopimuksen ehtoja Tilaajaluettelot: Welholla on oikeus tehdä luettelo asiakkaiden ja palvelun käyttäjien tunnistamisen kannalta tarpeellisista tiedoista ja oikeus julkaista luettelo kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Asiakkaalla on oikeus erikseen kieltää luettelotietojensa julkaiseminen.

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sisällysluettelo 1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3 1.1 Käsitteet... 3 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 3 PALVELUIDEN

Lisätiedot

Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja Paikallinen Lumotv-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava puhelinyhtiö tai puhelinyhtiön

Lisätiedot

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto 10 33210 Tampere rajataide.fi ½-lehti 35800 Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan 15.11.2013 ja ovat

Lisätiedot

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin,

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Blue Lake Communications Oy:n TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Blue Lake Communications Oy:n TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Blue Lake Communications Oy:n TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET 1.1 Käsitteet Toimittaja Blue Lake Communications Oy, TV-palvelut ja/tai

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

KIT-kuituliittymän erikoisehdot

KIT-kuituliittymän erikoisehdot Voimassa 01.05.2011 alkaen 1(5) 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde) liittämisestä teletoimintaa

Lisätiedot

Sopimus - Sopimuksen sisällön määrää toimitussopimus ja sen liitteet, kuten sopimusehdot ja palvelukuvaukset.

Sopimus - Sopimuksen sisällön määrää toimitussopimus ja sen liitteet, kuten sopimusehdot ja palvelukuvaukset. 1(7) Lumo TV-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja - paikallinen Lumo TV-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava puhelinyhtiö

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua.

Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua. Ruudun tilausehdot TILAUSEHDOT 5.2.2014 Nelonen Median maksulliset viihde- ja urheilupaketit Näitä tilausehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n /Nelonen Median (jäljempänä Nelonen Media ) tarjoaman

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU)

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin.

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Helpson palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille 14.1.2014 1 SOVELTAMISALA

Helpson palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille 14.1.2014 1 SOVELTAMISALA 1 SOVELTAMISALA 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön asiakkaalle toimittamiin Helpson palveluihin,

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 1 Kä yttä jä ehdot Käyttäjäehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla rekisteröity yritys ja henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...3 2. Kaapeliverkon rakentaminen...3 3. Kiinteistön kytkentä...3 4. Liittyjän oikeudet

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013 1. Yleistä Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja (jäljempänä Ehdot ) sovelletaan kaikkiin Eneron Oy:n (jäljempänä Eneron ) kulloinkin tarjoamiin Eneron Online - palvelukokonaisuuteen sisältyviin palveluihin

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta; 1 (1) MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8

Lisätiedot

Toimitusehdot. 1 Soveltamisala. 1.2 Määritelmiä. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

Toimitusehdot. 1 Soveltamisala. 1.2 Määritelmiä. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö Toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tmi Entertomin asiakkaalle toimittamiin palveluihin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. 1.2 Määritelmiä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Sopimus Fimnet-tunnistautumisesta. Lähiosoite: Yhteyshenkilö: Sähköposti: Puhelin: Tekniikasta vastaava henkilö/yritys yhteystietoineen:

Sopimus Fimnet-tunnistautumisesta. Lähiosoite: Yhteyshenkilö: Sähköposti: Puhelin: Tekniikasta vastaava henkilö/yritys yhteystietoineen: Yritys: Y-tunnus Lähiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Yhteyshenkilö: Sähköposti: Puhelin: Tekniikasta vastaava henkilö/yritys yhteystietoineen: Laskutustiedot Y-tunnus Yritys: Laskutusosoite: Postinumero:

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. 1. Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 1.1 Määritelmiä Tavaralla tarkoitetaan

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT voimassa 1.2.2015 alkaen 1 Soveltamisala 2 Tarjouksen voimassaolo 3 Toimitus 4 Toimitusaika 5 Maksuehdot 6 Valuuttaehto 7 Omistusoikeus 8 Takuu 9 Vahingonkorvaus ja vastuun

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT

TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT 1. Kokousvaraus ja vahvistus Kokousvaraus katsotaan sitovaksi silloin, kun se on vahvistettu. Vahvistettu varaus muodostaa tilaajan

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

TV-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

TV-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille TV-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille KUVAUS 1 (7) KAISANET OY:N TV-PALVELUIDEN JA -LAITTEIDEN SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja

Lisätiedot

SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT

SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT 1.3.2012 1. Sopimuksen kohde Saunalahti Palvelupaketti -sopimus on määräaikainen sopimus, joka sisältää pakettihinnoitellun matkaviestintäliittymän ja matkaviestintäverkon

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

T i o mi m tu t sehdo d t o kul u utt t a t ja-asiakkaille

T i o mi m tu t sehdo d t o kul u utt t a t ja-asiakkaille itkit Toimitusehdot kuluttaja-asiakkailleasiakkaille Toimitusehdot 19.8.2012 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 4 1.1. Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2. Määritelmiä... 4 1.2.1. Asiakas... 4 1.2.2.

Lisätiedot

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 1. Sopijapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Get Good Glass Oy:n (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja asiakkaan

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Saatekirje yleisiin sopimusehtoihin 27.8.2013 Arvoisa Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksen edustaja Elintarviketeollisuusliitto on valmistellut nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

HS-Works Oy. Toimitusehdot yritysasiakkaille

HS-Works Oy. Toimitusehdot yritysasiakkaille HS-Works Oy Toimitusehdot yritysasiakkaille Toimitusehdot 9.5.2009 Sisällys 1 Soveltamisala...1 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 1 1.2 Määritelmiä... 1 1.2.1 Asiakas...1 1.2.2 Palvelu...1 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE.

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. LynxNet Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Lynxnet Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin.

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos; 1(5) 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä yleisiä maakaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun vähittäismyynnissä. Nämä ehdot

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRAUS- KOHDE ESPOON KAUPUNKI / TILAKESKUS -LIIKELAITOS Virastopiha 2B, 5.krs 02070 Yhteyshenkilö Pankki ja tilinumero Y-tunnus Puhelin

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Netposti. 1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

Netposti. 1. Sopimuksen kohde ja osapuolet KÄYTTÖEHDOT 1.Sopimuksen kohde ja osapuolet 2.Sopimusehdot ja soveltamisjärjestys 3.Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palveluiden käyttöönotto 4.Asiakkaan henkilötietojen käsittely 5.Käyttöehtoja tai Palveluita

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat.

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1(5) KEILAHALLIEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus n layout-kuvan käyttöoikeus 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä sopimus koskee n Internet-sivujen sisällön ja sivuilta ladattavissa olevien layout-kuvien käyttöä. Kuvien käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. 1.2

Lisätiedot