Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja."

Transkriptio

1 ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto Tampere rajataide.fi ½-lehti Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Rekisteröitymällä puolilehti.fi sivustolle käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja täysin, ei rekisteröintiin ole oikeutta. 1. YLEISTÄ puolilehti.fi verkkopalvelu (jäljempänä "palvelu") on Rajataide ry:n (jäljempänä "Rajataide") tuottama palvelu. Rajataide ry on yleishyödyllinen yhdistys, eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa jäsenistölleen tai itselleen. Rekisteröitymällä puolilehti.fi verkkopalveluun käyttäjä (jäljempänä asiakas ) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä käyttöehdot ). Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei asiakkaalla ole oikeutta käyttää palvelua. Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Käyttöehdot ovat julkisesti nähtävillä ja ne on ladattavissa puolilehti.fi sivustolta. 2. MUUTOKSET PALVELUSSA Rajataiteella on oikeus muuttaa käyttöehtoja ja palvelua. Olennaisista muutoksista tiedotetaan puolilehti.fi sivustolla sekä rekisteröityneille asiakkaille sähköpostitse. Muutokset astuvat voimaan ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen asiakas sitoutuu noudattamaan uusia ehtoja. Rajataide pyrkii kehittämään palvelua. Rajataide pyrkii myös huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Rajataiteella on oikeus muuttaa tai poistaa palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, aikatauluja ja kaikkia muita palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät toimenpiteitä asiakkaan toimesta (esim. ohjelmistojen ja laitteiden yhteensopivuuden osalta) Rajataide pyrkii ilmoittamaan muutoksista etukäteen hyvissä ajoin. 3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ Toimitus Palvelu on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsämänä päivänä viikossa. Rajataide ei kuitenkaan takaa että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi aina. Rajataiteella on oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Rajataiteella on myös halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen joltain osin tai kokonaan ilman korvausvelvollisuutta. Rajataiteella on oikeus estää palvelun väärinkäyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia. Rajataiteella on oikeus poistaa myös materiaali, joka haittaa tai kuormittaa

2 ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 2/5 palvelua tai verkkoa kohtuuttomasti, joka uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, joka haittaa muita palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia tai Rajataidetta, taikka on muutoin käyttöehtojen vastaista. Rajataide voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää asiakkaan pääsyn palveluun väliaikaisesti tai kokonaan. Estosta lähetetään asiakkaalle ilmoitus sähköpostitse. Käyttö Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Rajataiteelle. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Tunnisteet Asiakkaan Rajataiteelta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Rajataiteen omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai välittää niitä kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä. Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen osapuolen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Rajataiteelle. Rajataiteella on tällöin oikeus sulkea asiakkaan pääsy palveluun ja poistaa tunnisteet. Tällöin asiakas on oikeutettu uusiin tunnisteisiin. Rajataiteella on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkko, asiakkas, palvelun toimitus, tietoturva tai -suoja tai viranomaisten määräykset tai muut syyt sitä edellyttävät. 4. MAKSULLISET PALVELUT JA LASKUTUS Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Rekisteröinti on maksutonta, kommentointi on maksutonta. Palvelu sisältää myös maksullisia osia (jäljempänä maksullinen palvelu ). Lisäksi palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen puolilehti.fi sivustolla. Rajataiteella on oikeus muuttaa palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä palvelussa, rekisteröityneille asiakkaille sähköpostitse tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla hyvissä ajoin etukäteen - vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Jos jokin palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Rajataiteella on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti. Mikäli Rajataide lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu Rajataide palauttamaan asiakkaalle määrän, joka vastaa asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että asiakas ilmoittaa Rajataiteelle palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. 5. VASTUUT JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDET Rajataide Rajataide ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Rajataide ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Rajataide ei vastaa palvelun kautta tai sisällön avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Rajataide ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Vahingonkorvausta on vaadittava Rajataiteelta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsee tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Rajataiteen vastuu kaikista vahingoista

3 ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 3/5 rajoittuu enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. Asiakas Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollisja muita suojattuja oikeuksista tai ole käyttöehtojen lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Rajataiteelle, Rajataiteen sopimuskumppaneille, palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Rajataiteelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon. 6. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN Oikeudet Palvelun ulkoasun ja palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Rajataiteella tai sen yhteistyö- ja sopimuskumppaneilla. Rajataiteella on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon asiakkaan palvelun kautta palvelun julkisille alueille (kuten kommentointi ja keskustelu) lähettämää tai välittämää aineistoa Rajataiteen liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Rajataiteelta saatua etukäteistä suostumusta kopioida tai valmistaa kappaleita tai toisintoja palvelun sisällöstä tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää palvelua Rajataiteen tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Rajataide ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Rajataiteelle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä. Rajataiteella on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa kirjoittajien tietoja mm. viranomaisille. Linkitys Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki palveluun. 7. TIETOSUOJA Tietoturva Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Rajataide pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin. Rajataide ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Rajataiteelle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Henkilötiedot Asiakkaat voivat vierailla palvelussa ja käyttää useimpia palveluja antamatta henkilötietojaan. Rekisteröitymisen yhteydessä henkilötiedot on annettava. Palvelussa on erikseen mainittu mikäli kyseinen palvelu vaatii rekisteröitymisen. Rajataide käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään tilausten, tilausten toimituksen ja laskutuksen sekä maksunvalvonnassa. Rajataiteella on oikeus käyttää tietoja myös asiakasmarkkinointi, -tiedotus sekä asiakassuhteen hoito ja kehittämis tarkoituksessa. Rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötiedot koostuvat seuraavista tiedoista: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, mahdolliset muut yhteystiedot yhteydenottoa varten, syntymävuosi, laskutusyhteystiedot sekä muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella saadut tiedot.

4 ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 4/5 Lisäksi maksullisista palveluista asiaskaskohtaisia tietoja ovat tuotteen saaja, tuotetiedot, tilaustiedot ja tilauksen kesto, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, tilausluokka, peruutustiedot, palautustiedot sekä reklamaatiot. Henkilötietojen perustana on asiakkaan ilmoitus. Asiakkaiden henkilötietoja on mahdollista myös kerätä tai päivittää asiakaskyselyiden, Postin palautusten ja osoitteenmuutospalvelun, erilaisten osoitteiden päivityspalveluiden, puhelinluettelon sekä pankeilta ja perimistoimistoilta saatavien laskutuksen tai maksunvalvonnan tiedoin. Rajataide vastaa siitä, että henkilötiedot sivaitsevat tilassa, jonne pääsevat vain erikseen määritellyt henkilöt, ja että niitä voivat nähdä tai käyttää vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Nämä henkilöt ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Rajataiteella itsestään olevat tiedot pyynnöstä. Pyynnön on oltava omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavasti varmennettu henkilökohtaisesti Rajataiteen toimihenkilön luona. Rajataiteen on järjestettävä asiakkaalle mahdollisuus omien tietojensa tarkistukseen ilman aiheetonta viivytystä. Tiedot saa pyydettäessä kirjallisena. Rajataide on sitoutunut suojaaman palvelun asiakkaiden yksityisyyttä voimassaolevan henkilötietolain, sähköisen viestinnän tietosuojalain sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 8. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO Rajataiteella on oikeus rajoittaa tai estää palvelun käyttö siten kuin näissä käyttöehdoissa on edellä mainittu. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan. 9. ERIMIELISYYDET Rajataiteen ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. 10. RAJATAIDE RY:N YHTEYSTIEDOT Rajataiteen yhteystiedot ilmenevät Rajataiteen kotisivuilta. 1/2-toimituskunnan ja puolilehti.fi palvelun yhteystiedot löytyvät puolilehti.fi verkkopalvelusta. Rajataide ja 1/2-toimituskunta ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen, mikäli mahdollista. 11. MUUTA Käyttöoikeuden siirto Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Rajataiteen etukäteistä kirjallista suostumusta. Rajataiteella on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Rajataiteen toiminnan (esimerkiksi eri työryhmien) välillä tapahtuvasta siirrosta Rajataiteen ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. 12. ASIAKKAAN VAKUUTUS

5 ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 5/5 Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM 1. Palvelun sisältö KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM Työtori.comin verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu ) tarjoaa veloituksetta työntarjoajien (jäljempänä Työnantaja ) ja työnsuorittajien (jäljempänä Työnsuorittaja

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

"Asiakas" (jatkossa Asiakas) on luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

Asiakas (jatkossa Asiakas) on luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua. Print It Now käyttöoikeussopimus 1. SOPIJAPUOLET Tätä sopimusta sovelletaan Print It Now Osuuskunnan:n tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöjen ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 6.3.2015 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa 6.3.2015 alkaen ja niitä sovelletaan

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot