Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta"

Transkriptio

1 TUKES-julkaisu 5/2006 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta Sari Hemminki Seppo Simonen Tuomo Valkeapää TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006

2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Julkaisuaika Turvatekniikan keskus 5/2006 Tekijä(t) Sari Hemminki, Tuomo Valkeapää, Seppo Simonen Julkaisun nimi Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus - Kokemuksia asiakirjavalvonnasta Tiivistelmä Vakauslain mukaisessa käytössä olevilta vesimittareilta vaaditaan tyyppihyväksyntä. TUKES halusi selvittää kuinka hyvin vesimittareita koskevat vaatimukset tunnettiin kentällä ja kuinka paljon tyyppihyväksymättömiä vesimittareita oli edelleen käytössä. Vesihuoltolaitosten yhteystiedot saatiin Suomen alueellisten ympäristökeskusten rekistereistä. Kesällä 2004 vesihuoltolaitoksille lähetettiin 1447 selvityspyyntöä. Vastausprosentti oli 78,8 %. Vastanneista 44 % ilmoitti olleensa tietoisia tyyppihyväksyntävaatimuksista. Hieman pienempi osuus 42 % ei tiennyt vesimittareiden vaatimuksista. Epätietoiset vesihuoltolaitokset olivat tyypillisesti hyvin pieniä vesiosuuskuntia. Vastausten perusteella arvioitiin, että vesimittareita on Suomessa käytössä kaikkiaan yli kpl. Tavallisessa omakotitalossa käytettäviä, tyyppihyväksymättömiä vesimittareita oli kyselyn mukaan yhä käytössä noin kpl eli käytössä olevista vesimittareista arviolta n. 15 % on edelleen vaatimusten vastaisia. Vesihuoltolaitoksista 40 % ilmoitti, että vaatimustenvastaisia vesimittareita on edelleen käytössä. Säädöstenvastaisten mittareiden käytön yleisin syy oli tietämättömyys. Lisäksi syyksi ilmoitettiin usein resurssipula: joko määrärahoja tai henkilöresursseja ei ollut riittävästi säädöstenvastaisten mittareiden poistamiseen. oli vastanneista vesihuoltolaitoksista kaikkiaan 5,6 %. Yksittäisiä asiakkaita on vaikea motivoida vaihtamaan mittarinsa omalla kustannuksellaan. Vastuu mittausten lainmukaisuudesta on näissä tapauksissa epäselvä. Vesihuoltolaitokset kiinnittivät mittausten luotettavuuteen huomiota vaihtelevasti. Pienet, muutaman talouden vesihuoltolaitokset eivät mieltäneet kuuluvansa vakauslain soveltamisalaan. Selvityksessä TUKES kokeili asiakirjavalvontaa valvontakeinona. Kokemuksien perusteella tämä on kustannustehokas tapa kerätä tietoa laajalta valvontakentältä, mikäli ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat helposti saatavilla. Jatkuvassa käytössä sen teho kuitenkin oletettavasti laskee vastausinnon laantuessa. Asiakirjahallinta edellyttää huolellisesti laadittua ja selkeää taustamateriaalia. Asiasanat Vesimittari, tyyppihyväksyntä, vesihuoltolaitos Julkaisusarjan nimi ja numero TUKES-julkaisu 5/2006 Projektihankkeen nimi ja projektinumero Rahoittaja/ toimeksiantaja Turvatekniikan keskus Projektiryhmään kuuluvat organisaatiot Julkaisun kustantaja Painopaikka ja aika ISBN Turvatekniikan keskus TUKES, elokuu (PDF)

3 Sisällysluettelo 1 Vesimittareiden luotettavuutta koskevat vaatimukset ja valvonta 4 2 Selvityksen taustaa Lähtökohtia Käytetyt menettelyt 5 3 Selvitysten tulokset Vastausprosentit Tietoisuus vesimittareiden vaatimuksista Tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärä Vuoden 2004 selvityksen tulokset Muistutuskyselyn tulokset Jatkokyselyn tulokset Yhteenveto tavoitettujen vesihuoltolaitosten vastauksista Vesimittareiden lukumäärä Syitä tyyppihyväksymättömien vesimittareiden käyttöön Asiakkaiden omistamat vesimittarit Uusien vesimittareiden tarkastus ennen käyttöönottoa 14 4 Johtopäätökset: Havaintoja ja ehdotuksia tulevaa lainsäädäntöä varten Tietoisuus lainsäädännön vaatimuksista Lain soveltaminen: Mikä on yleistä kauppaa? Asiakkaiden omistamat mittarit ja vastuukysymykset 17 5 Asiakirjavalvonta valvontakeinona Kokemuksia ja ehdotuksia Asiakirjavalvonnan mahdollisuudet muissa laitosmittauksissa 18 Liitteet Liite 1: Saatekirje ja kyselylomake 2004 Liite 2 Muistutuskirje ja kyselylomake 2005 Liite 3 Jatkokyselykirje ja kyselylomake 2005 Liite 4 Vesihuoltolaitosten kommentteja koskien asiakkaiden omistamia mittareita

4 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus - Kokemuksia asiakirjavalvonnasta 1 Vesimittareiden luotettavuutta koskevat vaatimukset ja valvonta Vesimittarityypiltä edellytetään vakauslain ja asetuksen mukaan hyväksytyn tarkastuslaitoksen antamaa tyyppihyväksyntää tai ETY-tyyppihyväksyntää, kun yleisessä kaupankäynnissä kulutetusta vedestä perittävä hinta määräytyy mittausten perusteella. Tyyppihyväksynnän edellyttämässä tyyppitarkastuksessa varmistetaan, että mittausvälineen ominaisuudet ja rakenne ovat säädösten mukaiset. Kaikkien nimelliskooltaan DN 50 tai sitä pienempien käytössä olevien ja asennettavien vesimittarien tulee olla tyyppihyväksyttyjä, mikäli niitä käytetään tuotteen hinnan määritykseen vakauslain 1 :n mukaisesti. Asetuksen muutoksen (343/2004) jälkeen tyyppihyväksyntävaatimus on koskenut myös nimelliskooltaan yli DN 50 vesimittareita. Suuremmat kuin DN 50 vesimittarit, jotka on asennettu ennen saavat kuitenkin olla toistaiseksi käytössä kunnes toisin säädetään. Vakausasetuksella (1992/370) säädettiin nimelliskooltaan enintään DN 50 vesi- ja lämpöenergiamittareiden tyyppihyväksyntävaatimuksen siirtymäajoista. Siirtymäaika päättyi Tyyppihyväksyntävelvoite perustuu vakauslakiin (219/1965) ja vakausasetukseen (370/1992) sekä niiden nojalla annettuihin teknisiin määräyksiin. Vesimittareita koskevat tekniset vaatimukset perustuvat Teknillisen tarkastuskeskuksen määräykseen, V1-90 (V1-90 on kansallinen määräys, jonka sisältö vastaa direktiiviä 75/33/ETY). Vakauslain noudattamista valvovat Turvatekniikan keskus (TUKES) ja lääninhallitukset. Vakauslaki oikeuttaa valvontaviranomaisen tekemään tarkastuksia paikoissa, joissa mittausvälineitä käytetään, korjataan, huolletaan ja valmistetaan. Viranomaisella on valvontaa varten laajat tiedonsaantioikeudet valvontakohteelta ja muilta viranomaisilta (vakauslain 14 b ). 2 Selvityksen taustaa 2.1 Lähtökohtia Tyyppihyväksyntävaatimuksen siirtymäajan loputtua TUKES halusi selvittää kuinka hyvin vesimittareita koskevat vaatimukset tunnettiin kentällä ja kuinka paljon tyyppihyväksymättömiä mitta- 4

5 reita oli edelleen käytössä. Aikaisemmin vastaavan valvontatutkimuksen tekemiseen ei ollut tarvetta, sillä vasta siirtymäkauden loppumisen jälkeen alkaen vesimittareille oli selkeät vaatimukset, joiden toteutumista viranomaisen oli mahdollista seurata. Huolimatta siirtymäajan pituudesta (12 vuotta) arveltiin, että säädösvaatimuksista tietämättömiä vesihuoltolaitoksia oli Suomessa edelleen olemassa, etenkin etujärjestöjen ulkopuolella. Tutkimuksen tavoitteena oli samalla myös tiedottaa asiasta laajasti. Pelkän tyyppihyväksyntävaatimuksen valvominen on viranomaisen kannalta hankalaa ja työlästä. Tällöin viranomaisella ei ole apuna tarkastuslaitoksen tai ilmoitetun laitoksen kaltaista kolmatta osapuolta, joka tekee teknisiä tarkastuksia toimeksiantojen perusteella. Jos mittauslaitteelle on myös käytön aikaisia vaatimuksia, vaikka löysiäkin, valvonta on kaikkiaan kattavampaa kuin jos kolmannella osapuolella ei ole mitään roolia. Viranomaisen on laajassa valvontakentässä helpompi kohdentaa valvonta niihin kohteisiin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen palveluja käyttäneet, esim. jättäneet vaa'an vakaamatta tai muun vaadittavan sopimuksen tekemättä. Vesimittareiden vaatimustenmukaisuuden valvonnan haasteellisuutta lisää niiden suuri lukumäärä ja sijainti. Vesimittarin käyttäjiä ja käyttöpaikkoja on useita; TUKESin kenttävalvojien ja lääninhallitusten valvojien resurssit eivät tahdo riittää laitosmittareiden 1 käytön valvontaan. Ennen tätä selvitystä arvioitiin, että vesimittareita on Suomessa käytössä n kpl. Pääosin ne on asennettu asuntoihin suljettuun tilaan, joihin pääsy on viranomaiselle tiloihin hankalaa paitsi teknisistä syistä, myös kotirauhakysymysten takia. Suoran valvonnan käyttö on siis varsin marginaalinen valvontakeino vesimittareiden tapauksessa. Vesimittareiden tyyppihyväksyntävaatimus on alun perin tullut vakauslain piiriin, jotta lakiin voitaisiin myöhemmin lisätä säädöksiä vesimittareiden käytönaikaisista vaatimuksista. Tässä selvityksessä keskityttiin olemassa olevan lainsäädännön valvontaan, eikä oteta kantaa käytönaikaisia tarkastuksia koskevien säädösten kehittämiseen. 2.2 Käytetyt menettelyt Vesimittareiden vaatimustenmukaisuuden valvonnan haasteiden takia tässä tutkimuksessa päätettiin kokeilla niin sanotun asiakirjavalvonnan toimivuutta vakauslain valvonnassa. TUKESissa on muutamilla toimialoilla, mm. sähkötuotteiden valvonnassa kokeiltu menettelyä, jossa toiminnanharjoittajia pyydetään kirjallisesti toimittamaan pyydetty selvitys ja muihin varsinaisiin valvontatoimenpiteisiin ryhdytään, jos selvitystä ei ole toimitettu tai se ei tyydytä viranomaista. Valvontakeinona asiakirjavalvonta on erittäin 1 veden, sähkön, lämpöenergian ja kaasun kulutuksen mittaukseen tarkoitetut mittarit 5

6 viestinnällinen ja resursseja säästävä. Tavoitteena on käyttää asiakirjavalvonnalla saatuja tietoja varsinaisten valvontatoimien kohdentamiseen ja samalla tiedottaa säädösten asettamista vaatimuksista laajasti. Vesihuoltotoiminta on luvanvaraista. Rekisteröityjen vesihuoltolaitosten tietoja ylläpitävät alueelliset ympäristökeskukset, joten vesihuoltolaitosten yhteystiedot olivat kohtuullisen helposti saatavilla selvitystä varten. Asiakirjavalvonta toteutettiin lähettämällä vesihuoltolaitoksille selvityspyyntö kesällä 2004, jossa pyydettiin selvitystä käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärästä. Selvityspyynnön toivottiin tavoittavan toiminnanharjoittajat laajasti ja tulosten tuovan kattavan kuvan kentän tämän hetkistä tilanteesta. Selvityspyyntöjen lähettämistä jatkettiin kesällä 2005, jolloin lähetettiin uusintakysely niille vesihuoltolaitoksille, joilta ei vuonna 2004 saatu vastausta sekä jatkokysely niille, jotka olivat vuoden 2004 selvityksessä vastanneet, että käytössä edelleen oli vaatimustenvastaisia vesimittareita tai vesimittareiden vaatimustenmukaisuutta ei tiedetty. Kyselylomakkeet löytyvät liitteistä 1, 2 ja 3. 3 Selvitysten tulokset 3.1 Vastausprosentit Selvityspyyntöjä lähetettiin kesällä 2004 kaikkiaan 1447 kpl. Vastauksia saatiin 831 vesihuoltolaitokselta, eli vastausprosentti oli vuonna ,4 %. Vuonna 2005 selvitystä jatkettiin lähettämällä uusi selvityspyyntö niille vesihuoltolaitoksille, joilta ei oltu saatu vastauksia. Selvityspyyntö lähetettiin osoitteiden tarkistuksen jälkeen 616 vesihuoltolaitokselle. Uuteen selvityspyyntöön vastasi 50,2 % vesihuoltolaitoksista, joten kokonaisvastausprosentti nousi 78,8 %:iin. Kesällä 2005 lähettiin myös jatkokysely 318 vesihuoltolaitokselle, jotka olivat ilmoittaneet, että heillä on vielä käytössä tyyppihyväksymättömiä eli säädöstenvastaisia vesimittareita, tai eivät tienneet vesimittareiden tilannetta. Jatkokyselyn vastausprosentti oli 61,9 %. Kaikkien vastausten lukumäärät ja vastausprosentit on esitetty taulukossa 1. Vesimittariselvityksen vastausprosentit Lähetettyjen lukumäärä Vastausten lukumäärä Vastausprosentti kaikista Kokonaismäärä ,8 % ,4 % 2005 uusinta ,2 % Jatkokysely ,9 % Taulukko 1: Selvityspyyntöjen vastausten lukumäärät ja vastausprosentit 6

7 3.2 Tietoisuus vesimittareiden vaatimuksista Vastaus jäi kokonaan saamatta n. 300 vesihuoltolaitokselta. Kaikkiaan kyselyitä lähti 1447 kpl. Palautettuja kirjekuoria oli 24. Lukuisista puhelin- ja sähköpostikontakteista päätellen tavoittamattomuus selittynee osaltaan osoitetietojen puutteellisuudella, sillä pienten vesi-osuuskuntien yhteystiedoissa oli usein korjattavaa. Myös välinpitämättömyyttä tai unohduksia esiintyi jonkin verran. Pienten vesiosuuskuntien havaittiin myös, että selvityspyyntöön saatettiin jättää vastaamatta, koska ei ajateltu asian koskevan heitä tai viranomaisen puuttumista asioihin pelättiin. Ei tarkkaa kuvaa mitä niille 300 puuttuvalle tapahtui. Noin puolet vastanneista vesihuoltolaitoksista ilmoitti, ettei ollut tietoinen tyyppihyväksyntävaatimuksista. Erityisesti pienet vesiosuuskunnat ja pienet kunnalliset laitokset eivät olleet tietoisia vakauslain vaatimuksista. Oliko laitos tietoinen tyyppihyväksyntävaatimuksia koskevasta määräajasta? lkm Osuus vastanneista Kyllä ,4 % Ei ,8 % Tyhjä ,8 % Taulukko 2: Tietoisuus tyyppihyväksyntävaatimuksesta Myydyn veden määrien perusteella voidaan päätellä, että epätietoiset vesihuoltolaitokset ovat olleet yleensä hyvin pieniä. Suurilla vesihuoltolaitoksilla vaikuttaa olevan paremmat resurssit, paremmat tiedonhankkimiskeinot ja enemmän kiinnostusta seurata alan lainsäädäntöä. Taulukossa 3 esitetyt vuoden 2004 selvityspyyntöön vastanneiden vuosittain myydyn veden määrä laskettiin SYKE:n julkaisemien taulukkotietojen perusteella 2. Vuoden 2005 selvityksessä laitoksen myydyn veden määrää kysyttiin erikseen, joten taulukon 4 tiedot perustuvat selvityksessä saatuihin vastauksiin Oliko laitos tietoinen nimelliskooltaan DN 50 tai sitä pienempien mittareiden tyyppihyväksyntävaatimuksia koskevasta määräajasta? Yhteenlaskettu kulutus m³/a Osuus kokonaiskulutuksesta Ei 376 kpl ,8 % Kyllä 378 kpl ,0 % Tyhjä 77 kpl ,3 % Taulukko 3: Tietoisuus tyyppihyväksyntävaatimuksesta verrattuna myydyn veden määrään vuoden 2004 vastauksissa 2 Lapinlampi, Raassila, Vesihuoltolaitokset , Suomen Ympäristökeskus, Helsinki

8 2005 Oliko laitos tietoinen nimelliskooltaan DN 50 tai sitä pienempien mittareiden tyyppihyväksyntävaatimuksia koskevasta määräajasta? Yhteenlaskettu kulutus m³/a Osuus kokonaiskulutuksesta Ei 101 kpl ,6 % Kyllä 128 kpl ,7 % Tyhjä 80 kpl ,7 % Taulukko 4: Tietoisuus tyyppihyväksyntävaatimuksesta verrattuna myydyn veden määrään vuoden 2005 vastauksissa TUKES sai selvityksen lähettämisen jälkeen paljon puhelinyhteydenottoja erityisesti pieniltä vesihuoltolaitoksilta ja osuuskunnilta. Nämä puhelinkeskustelut vahvistivat vaikutelman, että erityisesti pienet vesihuoltolaitokset eivät tienneet vesimittareiden säädösvaatimuksista juuri mitään. 3.3 Tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärä Vuoden 2004 selvityksen tulokset Taulukossa 5 ja kuvassa on yhteenvetoa tyyppihyväksymättömiä vesimittareita käyttävien vesihuoltolaitosten määrästä. Vastausten yhteenvetoa Lukumäärät Osuus kaikista 2004 vastauksista Ei tyyppihyväksymättömiä ,2 % mittareita käytössä On tyyppihyväksymättömiä ,0 % mittareita ei mittareita 68 8,2 % ei tiedä 43 5,2 % Lopettanut 16 3,7 % epäselvä 39 4,7 % Vastauksia yhteensä % Taulukko 5: Vastausten yhteenveto 2004 Vastausten perusteella suurimmalla osalla vesihuoltolaitoksista vesimittarit täyttävät säädösten vaatimukset. Kuitenkin yli kolmannes ilmoitti, että tyyppihyväksymättömiä on vielä käytössä. 8

9 2004 Onko laitoksella käytössä tyyppihyväksymättömiä vesimittareita? On tyyppihyväksymättömiä mittareita 36,0 % Epäselvät; 4,7 % Lopettanut; 3,7 % Ei tiedä; 4,9 % Ei ole käytössä, mittarit OK; 44,2 % Ei mittareita käytössä; 7,9 % Kuva 1: Tyyppihyväksymättömien mittareiden käyttö 2004 Tyyppihyväksymättömien vesimittareiden käyttöön esitettiin useimmiten syynä resurssien puutetta tai vedottiin asiakkaiden omistamiin mittareihin. Alla vastauksista poimittuja kuvaavia kommentteja: "Vesilaitos ei omista vesimittareita. Vesimittarit kiinteistökohtaisia, jokainen huolehtii omistaan.." "Käyttäjä maksaa oman mittarinsa, on ilmennyt että asiakas ei maksa uutta mittaria jos entinen toimii." "Olemme pieni vesilaitos, joka ei pyri tuottamaan voittoa. Mittarit omistaa asiakas ja myös ostaa. Kun vedestä laskutetaan kulujen mukaan, vesi on halpaa (n.10 snt / m³) olisi uusien mittareiden vaihto todella kallista puuhaa." Lisäksi vesimittareita on vaihtamatta vanhoissa liittymissä, joissa vesimittarin vaihto edellyttää suurempaa putkistoremonttia. Alla esimerkki tilannetta hyvin kuvaavasta vastauksesta: "Vesimittareiden vaihto ei ole niin nopea ja yksinkertainen toimenpide, kuin yleisesti luullaan. Pääsääntöisesti ne ovat lukitussa tilassa, joten vaihtotyö on tehtävä illalla asukkaan ollessa kotona. Yleensä ne on hankalissa paikoissa ja verhoiltu erilaisilla rakenteilla, jotka ensin täytyy purkaa. Suurin ongelma on ennen mittaria olevat epäkuntoiset sulkuventtiilit." Muistutuskyselyn tulokset 2005 Vuonna 2005 lähetettiin muistutuskirje niille vesihuoltolaitoksille, joilta ei saatu vastausta vuoden 2004 selvityspyyntöön. Tulokset on esitetty taulukossa 6. Vastausten perusteella havaitaan, että 9

10 näillä vesihuoltolaitoksilla oli edelleen enemmän ongelmia kuin vuonna 2004 vastanneilla: yli 50 % vastanneista ilmoitti, että käytössä on edelleen tyyppihyväksymättömiä vesimittareita. Vastausten yhteenvetoa 2005, muistutus Lukumäärät Vastausosuus kaikista Ei tyyppihyväksymättömiä 88 28,5 % mittareita käytössä On tyyppihyväksymättömiä ,4 % mittareita Kiinteä hinta/ ei mittareita 27 8,7 % Lopettanut 32 10,4 % Vastausten lukumäärä % Taulukko 6: Vuoden 2005 vastaukset, muistutuskirjeet Jatkokyselyn tulokset 2005 Jatkokyselyyn ja muistutuskirjeeseen vuonna 2005 vastanneiden vesihuoltolaitosten yhteenlasketut vastaukset on esitetty seuraavassa taulukossa ja kuviossa. Jatkokyselyn saivat ne vesihuoltolaitokset, jotka 2004 vastasivat, että käytössä on edelleen tyyppihyväksymättömiä vesimittareita. Alla olevassa taulukossa on verrattu jatkokyselyyn vastanneiden vesilaitosten ilmoittamia käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumääriä. Vuodessa pienten tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärä on tämän perusteella vähentynyt näissä vesihuoltolaitoksissa n. 23 %. Käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärä* Ero Ero % DN ,4 % > DN ,4 % * lukumäärät ovat likimääräisiä, sillä vastaukset olivat osin arvioita. Taulukko 7: Käytössä olevien vesimittareiden lukumäärä 2004 ja 2005, jatkokyselyn saaneiden vastaukset Vähennys on merkittävä, jatkokyselyn saivat 318 vesihuoltolaitosta, kukin vaihtanut keskimäärin 36 mittaria. Kehitystä voidaan pitää varsin hyvänä. Isoja mittareita on vastausten perusteella vaihdettu ahkerammin, vuoden aikana yli kolmannes. Ennen asennetut, tyyppihyväksymättömät vesimittarit, joiden nimelliskoko on suurempi kuin DN 50, saavat toistaiseksi olla käytössä. Isojen mittareiden suurempi vaihtuvuus saattaa johtua siitä, että näiden mittareiden luotettavuudella on suurempi taloudellinen merkitys. 10

11 3.3.4 Yhteenveto tavoitettujen vesihuoltolaitosten vastauksista Alla olevissa taulukoissa on yhteenveto kaikkien tavoitettujen vesihuoltolaitosten vastauksista kysymykseen, onko vesihuoltolaitoksella käytössä tyyppihyväksymättömiä vesimittareita. Tähän on laskettu yhteen vuoden 2004 vastaukset ja muistutuskyselyyn tulleet vastaukset. Vastausten yhteenvetoa, kaikki Vastausosuus kai- tavoitetut Lukumäärät kista Ei tyyppihyväksymättömiä ,9 % mittareita käytössä On tyyppihyväksymättömiä ,4 % mittareita Kiinteä hinta/ ei mittareita 95 8,3 % Lopettanut* 16 4,2 % Ei tiedä / epäselvä* 82 7,2 % Vastausten lukumäärä % Taulukko 8: Vastausten yhteenveto; kaikki tavoitetut vesihuoltolaitokset * tilastointierojen takia nämä vain 2004 vastauksista Onko laitoksella tyyppihyväksymättömiä vesimittareita? On tyyppihyväksymättömiä mittareita 40 % Ei ole, mittarit OK 41 % Ei osaa sanoa 7 % Lopettanut 4 % Kiinteä hinta/ ei mittareita 8 % Kuva 2: Tyyppihyväksymättömien mittareiden käyttö, yhteenveto tavoitettujen vesihuoltolaitosten vastauksista Kaiken kaikkiaan noin 40 % kaikista vesihuoltolaitoksista ilmoitti, että vesimittarit ovat säädösten mukaisia. Noin yhtä suuri osuus vastanneista ilmoitti, että tyyppihyväksymättömiä vesimittareita on vielä käytössä. Noin 8,3 % vastanneista ilmoitti, että vesimittareita ei käytetä lainkaan laskutuksessa. 11

12 3.4 Vesimittareiden lukumäärä Kaikkien laskutuskäytössä olevien vesimittareiden lukumäärää kysyttiin vasta vuoden 2005 selvityspyynnössä. Vastaukset taulukossa 10. Laskutuksessa käytettävien vesimittareiden lukumäärä 2005, 506 vesihuoltolaitosta* Tyyppihyväksymättömien osuus DN ,0 % > DN ,9 % * lukumäärät ovat likimääräisiä, sillä vastaukset olivat osin arvioita. Taulukko 9: Kaikkien laskutuskäytössä olevien vesimittareiden lukumäärä selvitysvastauksissa 2005 Käytössä olevien vesimittareiden lukumäärää kysyttiin vuonna 2003 toteutetussa, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen VVY:n jäsenille lähetetyssä kyselyssä, jossa selvitettiin vesimittareiden vaihtovälejä 3. Tähän kyselyn vastanneet vesilaitokset kattoivat myynniltään n. 64 % koko Suomessa myydystä vesimäärästä. Kun vuoden 2003 kyselyn vastauksista saatuun lukumäärään lisätään taulukossa 9 esitetyt luvut ja poistetaan päällekkäisyydet, saadaan laskutuskäytössä olevien pienten vesimittareiden lukumäärän arvioksi noin mittaria. Näiden laskettujen vesimittareiden kautta laskutettiin n. 195 milj. m 3 /a vettä vuosina VVY:n jäsenten ilmoittama myyty vesimäärä v oli n. 270 milj. m 3, joten arvioidut vesimittaria kattaa ainakin 73 % myydystä vesimäärästä. Yhä käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärät on esitetty taulukossa 10. Lukumäärissä on laskettu yhteen vuoden 2004 ja 2005 vastaukset. Jatkokyselyyn vastanneiden ilmoittamia lukumääriä ei tässä ole huomioitu, koska näiden vesilaitosten ilmoittamat lukumäärät on jo laskettu mukaan vuoden 2004 tietoihin. Kuinka paljon laitoksella on käytössä tyyppihyväksymättömiä mittareita?* DN Arvioitu osuus kaikista 15% > DN * lukumäärät ovat likimääräisiä, sillä vastaukset olivat osin arvioita. Taulukko 10: Käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareidenlukumäärä. Yhä laskutuskäytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden, joiden nimelliskoko on suurempi kuin DN 50, käyttöä voidaan jatkaa toistaiseksi, jos ne on asennettu ennen Vesimittarikyselyn vastaukset, Metrologian neuvottelukunta,

13 3.5 Syitä tyyppihyväksymättömien vesimittareiden käyttöön Selvityspyynnössä annettiin vesihuoltolaitoksille mahdollisuus vapaamuotoisesti vastata kysymykseen, miten tyyppihyväksyntävaatimuksen siirtymäajan loppuminen on huomioitu toiminnassa. Vastaajat kommentoivat usein myös syitä siihen, miksi vakauslain vastaisia vesimittareita edelleen oli käytössä. Puhelinyhteydenottojen perusteella tietämättömyyttä tuntuu olevan myös vesimittareita myyvillä liikkeillä. Kommenttien perusteella liikkeissä ei tunnettu tyyppihyväksyntävaatimusta ja tyyppihyväksymättömiä mittareita oli edelleen markkinoilla. Muutamat vesihuoltolaitokset harmittelivat, että vesimittarit oli vaihdettu muutama vuosi sitten uusiin tyyppihyväksymättömiin, jotka nyt säädösten mukaan pitäisi vaihtaa jälleen. Tietämättömyyden lisäksi suurin syy näyttää olevan resurssien puute: joko määrärahoja tai työntekijöitä oli liian vähän. Jos laitos on ollut tietoinen siirtymäajan umpeutumisesta, kertoo resurssipulaan vetoaminen laskutuksen perusteena olevan mittauksen arvostuksesta: Resursseja käytetään mieluummin johonkin muuhun kuin vesimittareiden luotettavuuden ylläpitämiseen. Ohessa muutamia yksittäisiä valittuja kommentteja: Pienenä vesiosuuskuntana emme ole asiaan paneutuneet. Oletamme, että mittarit ovat asianmukaisia, koska ne on hankittu kyseisen alan liikkeistä (valmistaja Valmet). Laitos toiminut noin 18 vuotta, joten kaikki mittarit pitäisi olla tyyppihyväksyttyjä (koska laki astunut voimaan ). Kiinteistön omistaja vastaa taloputkesta ja vesimittarista (uusitaan kun toiminta heikkenee). Vesiosuuskunta omistaa runkoputken ja pumppaamon. Ei ole huomioitu, koska asiaa ei ole tiedossa. Oletus, että kaikki hankkimamme mittarit ovat kelvollisia, koska ne on hankittu suurilta tukkureilta esim. Alshell. Mittareiden ikää ja toimintakuntoa tarkkaillaan jatkossa tarkemmin. Vanhat mittarit ovat pääasiassa hyvin vähän kuluttavilla vanhuksilla, koska mittarit ovat asiakkaiden omia. Olisi yhtiön mielestä kohtuutonta pakottaa tällaiset ostamaan jopa viiden vuoden vesimaksujen kustannuksilla uutta. (10-30m³/V) Yleensä nämä muuttuvat myöhemmin vielä kesäasuntokäyttöön, jolloin kulutus putoaa muutamaan m³/v. Vanhojen rikkoutuessa ostetaan vain tyyppihyväksyttyjä mittareita. Ei ole tiedetty siirtymäajasta, joten sitä ei ole huomioitu mitenkään. Kaikki käytössä olevat mittarit ovat hyväksyttyjä. Suuremmat mittarit osuuskunnan sisäisessä käytössä omaa pumppaustarkkailua varten. Pienet mittarit kiinteistön omistuksessa. Osuuskunta on välittänyt mittareita, osin myös putkiliikkeet. Mittareiden vaihtotyö on aloitettu kunnassa, mutta määräaikaan mennessä työtä ei saada valmiiksi, vaihtotyö tehdään olemassa olevilla resursseilla mahdollisimman nopeasti. 3.6 Asiakkaiden omistamat vesimittarit Selvityspyyntöjen vastauksista käy ilmi, että etenkin pienillä vesihuoltolaitoksilla mittareiden uusimista vaikeuttaa se, että asiakas omistaa vesimittarit ja vastaa myös niiden kunnosta. Puhelinkeskustelujen ja vastausten perusteella vesihuoltolaitosten yleinen 13

14 mielipide tuntuu olevan, ettei vesihuoltolaitoksen tarvitse välittää asiakkaiden omistamien vesimittareiden kunnosta. Mittareiden omistajuutta ei selvityksessä tiedusteltu erikseen, mutta vastanneista vesihuoltolaitoksista kaikkiaan 5,6 % (4,8 % vuonna 2004 ja 7,8 % vuonna 2005) ilmoitti asiakkaiden vapaamuotoisissa vastauksissa omistavan vesimittarit. Voidaan olettaa, että luku olisi ollut suurempi, jos tätä olisi kysytty erikseen. Vaikka tämä tuntuu olevan erityisesti pienten vesilaitosten toimintatapa, eikä siten koske kovin suurta osaa vesimyynnin asiakkaista tai myydyn vesimäärän osuutta, aiheuttaa menettely kuitenkin sen, että näiden mittareiden hallinnointi on erityisen vaikeaa ja motivaatio mittareiden vaihtamiseen olematonta. Kaupankäynnin tasapuolisuus ei näissä tapauksissa toteudu kovinkaan helposti. Selvityksen takia TUKES sai erityisen paljon puheluja etenkin näiltä vesihuoltolaitoksilta, joissa asiakkaat omistavat mittarit. Vesihuoltolaitoksille oli epäselvää, miten he voivat motivoida tai vaatia asiakkaita vaihtamaan mittarit ja kuka työn maksaa. Heitä kiinnosti myös, miten mahdollisessa sanktiotapauksessa meneteltäisiin: koskisivatko toimenpiteet vesihuoltolaitosta vai mittarin omistajaa? Asia on epäselvä myös vakauslain valvojan kannalta. Tilannetta hankaloittaa sekin, jos asiakas on äskettäin hankkinut uuden mittarin, josta vaadittu tyyppihyväksyntämerkintä puuttuu. Ymmärrettävästi asiakkaan motivaatio ostaa jälleen uusi mittari ei tällaisessa tilanteessa ole kovin korkea. Tällaiset tapaukset osoittavat, että tietämys vesimittareiden vaatimuksista on ollut vajaata sekä vesimittareiden toimittajilla että hankkijoilla Selvityksessä oli mahdollisuus ilmaista vapaamuotoisesti vesimittareita koskevia näkemyksiä. Tämän kohdan vastauksista osa koski asiakkaiden omistamia mittareita ja tuovat esiin sen, kuinka vaikeaa on hallinnoida asiakkaiden omistamia mittareita. Poimitut vastaukset on kerätty liitteeseen Uusien vesimittareiden tarkastus ennen käyttöönottoa Vuoden 2004 selvityksessä tiedusteltiin myös vesihuoltolaitosten havaintoja uusien mittareiden kunnosta. Taustalla oli kentällä liikkuneet huhut uusien vesimittareiden heikentyneestä laadusta. Asennettavien mittareiden tarkastus on vapaaehtoinen toimenpide. Vastausten perusteella uusien vesimittareiden kunnossa ei ole yleisesti havaittu erityistä huomautettavaa. Selvitysvastausten perusteella näyttäisi siltä, että uusia mittareita tarkastavat ne vesihuoltolaitokset, joilla on enemmän resursseja. 14

15 Tarkistetaanko uusien mittareiden toimivuus ennen käyttöönottoa? kpl Osuus vastauksista Kyllä ,7 % Ei ,4 % Ei vastausta ,8 % Onko uusien mittareiden toiminnassa havaittu huomauttamista? kpl Osuus vastauksista Kyllä 27 3,2 % Ei ,8 % Ei vastausta ,0 % Taulukko 11: uusien vesimittareiden tarkistus Mittareissa havaittu huomautettavaa - Mitä? Valmiin vesipostin mittariasennus puutteellinen Hyvin harvoin. Joskus jokin osa irti. vrt. 3 kohta Ei aina lähde pyörimään 1% mittareista ei pyöri Yhden mittarimerkin osalta havaittu toimintahäiriöitä. Ei mitannut. Merkkiä ei käytetä enää. Erään valmistajan mittarit näyttivät liikaa heti uutena. Yksi mittari ei pyörinyt Lasi rikki sekä säätökuvun 0-rengas oli pois paikaltaan, vähäistä puutetta. 130 mm pituisissa vesimittareissa ääniongelmia. 1/200 viallinen; vuotaa valmistusvikoja Virhe - % liian suuri (rajana pidetty ± 1 %) Yksi toimimaton mittari havaittu Kuljetusvaurioita (rungossa hiushalkeamia), koneisto ei toimi. Vesitornin vanhan ultraäänimittarin kanssa on ollut ongelmia. Mittauspaikka vaihdetaan myöhemmin. Ei aina lähde pyörimään pienehkö häiriötä Asennettu vääränkokoinen mittari kulutukseen / virtaukseen nähden ei aina lähde "käyntiin". Noin 0,5-1 % uusista mittareista pysähtyy ensimmäisen käyttökuukauden aikana ei ole lähtenyt mittaamaan (noin 1% luokkaa) kts. kohta 5 Joskus mittarit (jotkut) tarttuvat epäpuhtauksien vuoksi. Eivät kestä käyttöä, painevaihtelut, kuumat vedet, likaantuminen Mittarin jumittuminen, ei mittaa. Yksi mittari vaihdettu toimimattomana. muutamia jumissa 4 Johtopäätökset: Havaintoja ja ehdotuksia tulevaa lainsäädäntöä varten 4.1 Tietoisuus lainsäädännön vaatimuksista Vesimittareiden luotettavuuteen kiinnitetään vesihuoltolaitoksissa hyvin vaihtelevasti huomiota. Vesihuoltolaitosten varaamat resurssit vesimittareiden luotettavuuden ylläpitämiseksi vaihtelevat. 15

16 Suuri osa eli 39 % vastanneista vesihuoltolaitoksista oli hyvin perillä vesimittareiden tyyppihyväksyntävaatimuksista ja on ilmoituksensa mukaan poistanut tyyppihyväksymättömät mittarit käytöstä. Etenkin pienille vesihuoltolaitoksille vakauslain vaatimukset ovat olleet tuntemattomia ja tyyppihyväksymättömiä mittareita on edelleen käytössä. Tilanne vaihtelee kovasti eri vesihuoltolaitosten kesken, toisilla saattaa tyyppihyväksymättömiä mittareita olla vaihtamatta verkostossa muutama, toisissa miltei kaikki vesimittarit ovat säädösten vastaisia. 4.2 Lain soveltaminen: Mikä on yleistä kauppaa? Vakauslain ensimmäisen pykälän mukaan lakia on sovellettava yleisessä kaupassa ja liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla sekä julkisessa toiminnassa, kun mittaaminen on perusteena taloudellisen edun määräämiselle mitan mukaan. Vakauslaki tai asetus eivät rajaa mitään vesihuoltolaitoksia vakauslain ulkopuolelle, vaan vesimittareille asetetut vaatimukset koskevat kaikkia mittauksia, joita käytetään laskutuksen perusteena. Osa vesiosuuskunnista on hyvinkin pieniä, alle kymmenen osakasta, joista osa kesäasukkaita. Vedestä perittävät kustannukset ovat pieniä. Osuuskunnat eivät miellä kuuluvansa julkisen kaupankäynnin piiriin, kun eivät pyri tuottamaan voittoa. Missä menee raja yksityisen ja julkisen toiminnan välillä? Pienet vesiosuuskunnat, joilla saattaa olla vain muutamia osakkaita, eivät miellä kuuluvansa vakauslain sovelluspiiriin. Siksi heidän motivointinsa mittareita koskevien säädösten tiukentamiseen voi olla vaikeaa. Joko mittausten luotettavuuden merkitystä ei ymmärretä tai sitä ei arvosteta. Voidaanko tällaiset vesihuoltolaitokset kannustaa käyttämään kiinteään maksuun tai arviointiin perustuvaa kulutuslaskutusta? Vesimittareiden kautta laskutetun veden taloudellinen merkitys on jätevesimaksujen takia yleensä taajamissa suurempi kuin hajaasutus-alueilla. Jätevesimaksut määräytyvät yleensä kulutetun vesimäärän mukaan, jolloin vesimittarin mittausvirheestä aiheutuva riski kasvaa. Omakustannusperusteisissa vesiosuuskunnissa vesimaksut ovat yleensä verrattain pieniä ja mittauspoikkeamasta aiheutuvan virheen riskikin on vähäinen. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesiosuuskunnat ovat vesihuoltolain tarkoittamia vesihuoltolaitoksia silloin, kun liittyjiä on vähintään 50 asukasta, tai silloin, kun vedenkulutus tai jätevesimäärä on yli 10 m 3 vuorokaudessa. Tämä rajaa kaikkein pienimmät vesiosuuskunnat lain velvoitteiden ulkopuolelle. Kenties vastaava rajaus voisi olla käytännöllinen myös vakauslain uudistuksen yhteydessä. Selvityspyyntöön vastanneista tällaisia vesiosuuskunta oli n. 130 kpl. 16

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Asumisoikeuden hakumenettely

Asumisoikeuden hakumenettely YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2012 Asumisoikeuden hakumenettely Kuntien, talonomistajien ja hakijoiden mielipiteet 2011 2012 Tuula Laukkanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 12

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 19.12.2013 SISÄLLYS

Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 19.12.2013 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 Edunvalvontapalkkioon liittyviä kysymyksiä 2 1.1 Vastaukset 2009 2010 2 1.2 Vastaukset 2012-2013 7 2 Edunvalvonnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä 10 2.1 Vastaukset 2010 2012 10 3 Edunvalvojan

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 2005 2 Sisällysluettelo Ylijohtajan katsaus 4 1 Toimintakatsaus 1.1. Toimintaajatus 1.2. Toimintaympäristön muutokset 1.3. Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu solina -liikelaitoksen asiakaslehti 1/2011 Vesiosuuskunnat hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa Hyvä talousvesi on tutkittu juttu Pääkirjoitus 1/2011 Hyvä lukija, Puhdas vesi on elämämme perusedellytys.

Lisätiedot

PANKKIEN ULKOMAAN MAKSUJÄRJESTELMISSÄ EI MERKITTÄVIÄ ONGELMIA RATA LISÄÄ TIEDOTTAMISTA MARKKINAVALVONTATAPAUKSISTA

PANKKIEN ULKOMAAN MAKSUJÄRJESTELMISSÄ EI MERKITTÄVIÄ ONGELMIA RATA LISÄÄ TIEDOTTAMISTA MARKKINAVALVONTATAPAUKSISTA 1 (22) RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 1/2003 SISÄLLYSLUETTELO STRUKTUROIDUT INSTRUMENTIT Sijoittajan tulisi tutustua huolellisesti strukturoidun lainan ehtoihin. Strukturoidussa lainassa sijoittaja ostaa oikeastaan

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS 3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset

Lisätiedot

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Anni Voutilainen Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27.10.2014 Valvoja:

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot