Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta"

Transkriptio

1 TUKES-julkaisu 5/2006 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta Sari Hemminki Seppo Simonen Tuomo Valkeapää TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006

2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Julkaisuaika Turvatekniikan keskus 5/2006 Tekijä(t) Sari Hemminki, Tuomo Valkeapää, Seppo Simonen Julkaisun nimi Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus - Kokemuksia asiakirjavalvonnasta Tiivistelmä Vakauslain mukaisessa käytössä olevilta vesimittareilta vaaditaan tyyppihyväksyntä. TUKES halusi selvittää kuinka hyvin vesimittareita koskevat vaatimukset tunnettiin kentällä ja kuinka paljon tyyppihyväksymättömiä vesimittareita oli edelleen käytössä. Vesihuoltolaitosten yhteystiedot saatiin Suomen alueellisten ympäristökeskusten rekistereistä. Kesällä 2004 vesihuoltolaitoksille lähetettiin 1447 selvityspyyntöä. Vastausprosentti oli 78,8 %. Vastanneista 44 % ilmoitti olleensa tietoisia tyyppihyväksyntävaatimuksista. Hieman pienempi osuus 42 % ei tiennyt vesimittareiden vaatimuksista. Epätietoiset vesihuoltolaitokset olivat tyypillisesti hyvin pieniä vesiosuuskuntia. Vastausten perusteella arvioitiin, että vesimittareita on Suomessa käytössä kaikkiaan yli kpl. Tavallisessa omakotitalossa käytettäviä, tyyppihyväksymättömiä vesimittareita oli kyselyn mukaan yhä käytössä noin kpl eli käytössä olevista vesimittareista arviolta n. 15 % on edelleen vaatimusten vastaisia. Vesihuoltolaitoksista 40 % ilmoitti, että vaatimustenvastaisia vesimittareita on edelleen käytössä. Säädöstenvastaisten mittareiden käytön yleisin syy oli tietämättömyys. Lisäksi syyksi ilmoitettiin usein resurssipula: joko määrärahoja tai henkilöresursseja ei ollut riittävästi säädöstenvastaisten mittareiden poistamiseen. oli vastanneista vesihuoltolaitoksista kaikkiaan 5,6 %. Yksittäisiä asiakkaita on vaikea motivoida vaihtamaan mittarinsa omalla kustannuksellaan. Vastuu mittausten lainmukaisuudesta on näissä tapauksissa epäselvä. Vesihuoltolaitokset kiinnittivät mittausten luotettavuuteen huomiota vaihtelevasti. Pienet, muutaman talouden vesihuoltolaitokset eivät mieltäneet kuuluvansa vakauslain soveltamisalaan. Selvityksessä TUKES kokeili asiakirjavalvontaa valvontakeinona. Kokemuksien perusteella tämä on kustannustehokas tapa kerätä tietoa laajalta valvontakentältä, mikäli ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat helposti saatavilla. Jatkuvassa käytössä sen teho kuitenkin oletettavasti laskee vastausinnon laantuessa. Asiakirjahallinta edellyttää huolellisesti laadittua ja selkeää taustamateriaalia. Asiasanat Vesimittari, tyyppihyväksyntä, vesihuoltolaitos Julkaisusarjan nimi ja numero TUKES-julkaisu 5/2006 Projektihankkeen nimi ja projektinumero Rahoittaja/ toimeksiantaja Turvatekniikan keskus Projektiryhmään kuuluvat organisaatiot Julkaisun kustantaja Painopaikka ja aika ISBN Turvatekniikan keskus TUKES, elokuu (PDF)

3 Sisällysluettelo 1 Vesimittareiden luotettavuutta koskevat vaatimukset ja valvonta 4 2 Selvityksen taustaa Lähtökohtia Käytetyt menettelyt 5 3 Selvitysten tulokset Vastausprosentit Tietoisuus vesimittareiden vaatimuksista Tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärä Vuoden 2004 selvityksen tulokset Muistutuskyselyn tulokset Jatkokyselyn tulokset Yhteenveto tavoitettujen vesihuoltolaitosten vastauksista Vesimittareiden lukumäärä Syitä tyyppihyväksymättömien vesimittareiden käyttöön Asiakkaiden omistamat vesimittarit Uusien vesimittareiden tarkastus ennen käyttöönottoa 14 4 Johtopäätökset: Havaintoja ja ehdotuksia tulevaa lainsäädäntöä varten Tietoisuus lainsäädännön vaatimuksista Lain soveltaminen: Mikä on yleistä kauppaa? Asiakkaiden omistamat mittarit ja vastuukysymykset 17 5 Asiakirjavalvonta valvontakeinona Kokemuksia ja ehdotuksia Asiakirjavalvonnan mahdollisuudet muissa laitosmittauksissa 18 Liitteet Liite 1: Saatekirje ja kyselylomake 2004 Liite 2 Muistutuskirje ja kyselylomake 2005 Liite 3 Jatkokyselykirje ja kyselylomake 2005 Liite 4 Vesihuoltolaitosten kommentteja koskien asiakkaiden omistamia mittareita

4 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus - Kokemuksia asiakirjavalvonnasta 1 Vesimittareiden luotettavuutta koskevat vaatimukset ja valvonta Vesimittarityypiltä edellytetään vakauslain ja asetuksen mukaan hyväksytyn tarkastuslaitoksen antamaa tyyppihyväksyntää tai ETY-tyyppihyväksyntää, kun yleisessä kaupankäynnissä kulutetusta vedestä perittävä hinta määräytyy mittausten perusteella. Tyyppihyväksynnän edellyttämässä tyyppitarkastuksessa varmistetaan, että mittausvälineen ominaisuudet ja rakenne ovat säädösten mukaiset. Kaikkien nimelliskooltaan DN 50 tai sitä pienempien käytössä olevien ja asennettavien vesimittarien tulee olla tyyppihyväksyttyjä, mikäli niitä käytetään tuotteen hinnan määritykseen vakauslain 1 :n mukaisesti. Asetuksen muutoksen (343/2004) jälkeen tyyppihyväksyntävaatimus on koskenut myös nimelliskooltaan yli DN 50 vesimittareita. Suuremmat kuin DN 50 vesimittarit, jotka on asennettu ennen saavat kuitenkin olla toistaiseksi käytössä kunnes toisin säädetään. Vakausasetuksella (1992/370) säädettiin nimelliskooltaan enintään DN 50 vesi- ja lämpöenergiamittareiden tyyppihyväksyntävaatimuksen siirtymäajoista. Siirtymäaika päättyi Tyyppihyväksyntävelvoite perustuu vakauslakiin (219/1965) ja vakausasetukseen (370/1992) sekä niiden nojalla annettuihin teknisiin määräyksiin. Vesimittareita koskevat tekniset vaatimukset perustuvat Teknillisen tarkastuskeskuksen määräykseen, V1-90 (V1-90 on kansallinen määräys, jonka sisältö vastaa direktiiviä 75/33/ETY). Vakauslain noudattamista valvovat Turvatekniikan keskus (TUKES) ja lääninhallitukset. Vakauslaki oikeuttaa valvontaviranomaisen tekemään tarkastuksia paikoissa, joissa mittausvälineitä käytetään, korjataan, huolletaan ja valmistetaan. Viranomaisella on valvontaa varten laajat tiedonsaantioikeudet valvontakohteelta ja muilta viranomaisilta (vakauslain 14 b ). 2 Selvityksen taustaa 2.1 Lähtökohtia Tyyppihyväksyntävaatimuksen siirtymäajan loputtua TUKES halusi selvittää kuinka hyvin vesimittareita koskevat vaatimukset tunnettiin kentällä ja kuinka paljon tyyppihyväksymättömiä mitta- 4

5 reita oli edelleen käytössä. Aikaisemmin vastaavan valvontatutkimuksen tekemiseen ei ollut tarvetta, sillä vasta siirtymäkauden loppumisen jälkeen alkaen vesimittareille oli selkeät vaatimukset, joiden toteutumista viranomaisen oli mahdollista seurata. Huolimatta siirtymäajan pituudesta (12 vuotta) arveltiin, että säädösvaatimuksista tietämättömiä vesihuoltolaitoksia oli Suomessa edelleen olemassa, etenkin etujärjestöjen ulkopuolella. Tutkimuksen tavoitteena oli samalla myös tiedottaa asiasta laajasti. Pelkän tyyppihyväksyntävaatimuksen valvominen on viranomaisen kannalta hankalaa ja työlästä. Tällöin viranomaisella ei ole apuna tarkastuslaitoksen tai ilmoitetun laitoksen kaltaista kolmatta osapuolta, joka tekee teknisiä tarkastuksia toimeksiantojen perusteella. Jos mittauslaitteelle on myös käytön aikaisia vaatimuksia, vaikka löysiäkin, valvonta on kaikkiaan kattavampaa kuin jos kolmannella osapuolella ei ole mitään roolia. Viranomaisen on laajassa valvontakentässä helpompi kohdentaa valvonta niihin kohteisiin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen palveluja käyttäneet, esim. jättäneet vaa'an vakaamatta tai muun vaadittavan sopimuksen tekemättä. Vesimittareiden vaatimustenmukaisuuden valvonnan haasteellisuutta lisää niiden suuri lukumäärä ja sijainti. Vesimittarin käyttäjiä ja käyttöpaikkoja on useita; TUKESin kenttävalvojien ja lääninhallitusten valvojien resurssit eivät tahdo riittää laitosmittareiden 1 käytön valvontaan. Ennen tätä selvitystä arvioitiin, että vesimittareita on Suomessa käytössä n kpl. Pääosin ne on asennettu asuntoihin suljettuun tilaan, joihin pääsy on viranomaiselle tiloihin hankalaa paitsi teknisistä syistä, myös kotirauhakysymysten takia. Suoran valvonnan käyttö on siis varsin marginaalinen valvontakeino vesimittareiden tapauksessa. Vesimittareiden tyyppihyväksyntävaatimus on alun perin tullut vakauslain piiriin, jotta lakiin voitaisiin myöhemmin lisätä säädöksiä vesimittareiden käytönaikaisista vaatimuksista. Tässä selvityksessä keskityttiin olemassa olevan lainsäädännön valvontaan, eikä oteta kantaa käytönaikaisia tarkastuksia koskevien säädösten kehittämiseen. 2.2 Käytetyt menettelyt Vesimittareiden vaatimustenmukaisuuden valvonnan haasteiden takia tässä tutkimuksessa päätettiin kokeilla niin sanotun asiakirjavalvonnan toimivuutta vakauslain valvonnassa. TUKESissa on muutamilla toimialoilla, mm. sähkötuotteiden valvonnassa kokeiltu menettelyä, jossa toiminnanharjoittajia pyydetään kirjallisesti toimittamaan pyydetty selvitys ja muihin varsinaisiin valvontatoimenpiteisiin ryhdytään, jos selvitystä ei ole toimitettu tai se ei tyydytä viranomaista. Valvontakeinona asiakirjavalvonta on erittäin 1 veden, sähkön, lämpöenergian ja kaasun kulutuksen mittaukseen tarkoitetut mittarit 5

6 viestinnällinen ja resursseja säästävä. Tavoitteena on käyttää asiakirjavalvonnalla saatuja tietoja varsinaisten valvontatoimien kohdentamiseen ja samalla tiedottaa säädösten asettamista vaatimuksista laajasti. Vesihuoltotoiminta on luvanvaraista. Rekisteröityjen vesihuoltolaitosten tietoja ylläpitävät alueelliset ympäristökeskukset, joten vesihuoltolaitosten yhteystiedot olivat kohtuullisen helposti saatavilla selvitystä varten. Asiakirjavalvonta toteutettiin lähettämällä vesihuoltolaitoksille selvityspyyntö kesällä 2004, jossa pyydettiin selvitystä käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärästä. Selvityspyynnön toivottiin tavoittavan toiminnanharjoittajat laajasti ja tulosten tuovan kattavan kuvan kentän tämän hetkistä tilanteesta. Selvityspyyntöjen lähettämistä jatkettiin kesällä 2005, jolloin lähetettiin uusintakysely niille vesihuoltolaitoksille, joilta ei vuonna 2004 saatu vastausta sekä jatkokysely niille, jotka olivat vuoden 2004 selvityksessä vastanneet, että käytössä edelleen oli vaatimustenvastaisia vesimittareita tai vesimittareiden vaatimustenmukaisuutta ei tiedetty. Kyselylomakkeet löytyvät liitteistä 1, 2 ja 3. 3 Selvitysten tulokset 3.1 Vastausprosentit Selvityspyyntöjä lähetettiin kesällä 2004 kaikkiaan 1447 kpl. Vastauksia saatiin 831 vesihuoltolaitokselta, eli vastausprosentti oli vuonna ,4 %. Vuonna 2005 selvitystä jatkettiin lähettämällä uusi selvityspyyntö niille vesihuoltolaitoksille, joilta ei oltu saatu vastauksia. Selvityspyyntö lähetettiin osoitteiden tarkistuksen jälkeen 616 vesihuoltolaitokselle. Uuteen selvityspyyntöön vastasi 50,2 % vesihuoltolaitoksista, joten kokonaisvastausprosentti nousi 78,8 %:iin. Kesällä 2005 lähettiin myös jatkokysely 318 vesihuoltolaitokselle, jotka olivat ilmoittaneet, että heillä on vielä käytössä tyyppihyväksymättömiä eli säädöstenvastaisia vesimittareita, tai eivät tienneet vesimittareiden tilannetta. Jatkokyselyn vastausprosentti oli 61,9 %. Kaikkien vastausten lukumäärät ja vastausprosentit on esitetty taulukossa 1. Vesimittariselvityksen vastausprosentit Lähetettyjen lukumäärä Vastausten lukumäärä Vastausprosentti kaikista Kokonaismäärä ,8 % ,4 % 2005 uusinta ,2 % Jatkokysely ,9 % Taulukko 1: Selvityspyyntöjen vastausten lukumäärät ja vastausprosentit 6

7 3.2 Tietoisuus vesimittareiden vaatimuksista Vastaus jäi kokonaan saamatta n. 300 vesihuoltolaitokselta. Kaikkiaan kyselyitä lähti 1447 kpl. Palautettuja kirjekuoria oli 24. Lukuisista puhelin- ja sähköpostikontakteista päätellen tavoittamattomuus selittynee osaltaan osoitetietojen puutteellisuudella, sillä pienten vesi-osuuskuntien yhteystiedoissa oli usein korjattavaa. Myös välinpitämättömyyttä tai unohduksia esiintyi jonkin verran. Pienten vesiosuuskuntien havaittiin myös, että selvityspyyntöön saatettiin jättää vastaamatta, koska ei ajateltu asian koskevan heitä tai viranomaisen puuttumista asioihin pelättiin. Ei tarkkaa kuvaa mitä niille 300 puuttuvalle tapahtui. Noin puolet vastanneista vesihuoltolaitoksista ilmoitti, ettei ollut tietoinen tyyppihyväksyntävaatimuksista. Erityisesti pienet vesiosuuskunnat ja pienet kunnalliset laitokset eivät olleet tietoisia vakauslain vaatimuksista. Oliko laitos tietoinen tyyppihyväksyntävaatimuksia koskevasta määräajasta? lkm Osuus vastanneista Kyllä ,4 % Ei ,8 % Tyhjä ,8 % Taulukko 2: Tietoisuus tyyppihyväksyntävaatimuksesta Myydyn veden määrien perusteella voidaan päätellä, että epätietoiset vesihuoltolaitokset ovat olleet yleensä hyvin pieniä. Suurilla vesihuoltolaitoksilla vaikuttaa olevan paremmat resurssit, paremmat tiedonhankkimiskeinot ja enemmän kiinnostusta seurata alan lainsäädäntöä. Taulukossa 3 esitetyt vuoden 2004 selvityspyyntöön vastanneiden vuosittain myydyn veden määrä laskettiin SYKE:n julkaisemien taulukkotietojen perusteella 2. Vuoden 2005 selvityksessä laitoksen myydyn veden määrää kysyttiin erikseen, joten taulukon 4 tiedot perustuvat selvityksessä saatuihin vastauksiin Oliko laitos tietoinen nimelliskooltaan DN 50 tai sitä pienempien mittareiden tyyppihyväksyntävaatimuksia koskevasta määräajasta? Yhteenlaskettu kulutus m³/a Osuus kokonaiskulutuksesta Ei 376 kpl ,8 % Kyllä 378 kpl ,0 % Tyhjä 77 kpl ,3 % Taulukko 3: Tietoisuus tyyppihyväksyntävaatimuksesta verrattuna myydyn veden määrään vuoden 2004 vastauksissa 2 Lapinlampi, Raassila, Vesihuoltolaitokset , Suomen Ympäristökeskus, Helsinki

8 2005 Oliko laitos tietoinen nimelliskooltaan DN 50 tai sitä pienempien mittareiden tyyppihyväksyntävaatimuksia koskevasta määräajasta? Yhteenlaskettu kulutus m³/a Osuus kokonaiskulutuksesta Ei 101 kpl ,6 % Kyllä 128 kpl ,7 % Tyhjä 80 kpl ,7 % Taulukko 4: Tietoisuus tyyppihyväksyntävaatimuksesta verrattuna myydyn veden määrään vuoden 2005 vastauksissa TUKES sai selvityksen lähettämisen jälkeen paljon puhelinyhteydenottoja erityisesti pieniltä vesihuoltolaitoksilta ja osuuskunnilta. Nämä puhelinkeskustelut vahvistivat vaikutelman, että erityisesti pienet vesihuoltolaitokset eivät tienneet vesimittareiden säädösvaatimuksista juuri mitään. 3.3 Tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärä Vuoden 2004 selvityksen tulokset Taulukossa 5 ja kuvassa on yhteenvetoa tyyppihyväksymättömiä vesimittareita käyttävien vesihuoltolaitosten määrästä. Vastausten yhteenvetoa Lukumäärät Osuus kaikista 2004 vastauksista Ei tyyppihyväksymättömiä ,2 % mittareita käytössä On tyyppihyväksymättömiä ,0 % mittareita ei mittareita 68 8,2 % ei tiedä 43 5,2 % Lopettanut 16 3,7 % epäselvä 39 4,7 % Vastauksia yhteensä % Taulukko 5: Vastausten yhteenveto 2004 Vastausten perusteella suurimmalla osalla vesihuoltolaitoksista vesimittarit täyttävät säädösten vaatimukset. Kuitenkin yli kolmannes ilmoitti, että tyyppihyväksymättömiä on vielä käytössä. 8

9 2004 Onko laitoksella käytössä tyyppihyväksymättömiä vesimittareita? On tyyppihyväksymättömiä mittareita 36,0 % Epäselvät; 4,7 % Lopettanut; 3,7 % Ei tiedä; 4,9 % Ei ole käytössä, mittarit OK; 44,2 % Ei mittareita käytössä; 7,9 % Kuva 1: Tyyppihyväksymättömien mittareiden käyttö 2004 Tyyppihyväksymättömien vesimittareiden käyttöön esitettiin useimmiten syynä resurssien puutetta tai vedottiin asiakkaiden omistamiin mittareihin. Alla vastauksista poimittuja kuvaavia kommentteja: "Vesilaitos ei omista vesimittareita. Vesimittarit kiinteistökohtaisia, jokainen huolehtii omistaan.." "Käyttäjä maksaa oman mittarinsa, on ilmennyt että asiakas ei maksa uutta mittaria jos entinen toimii." "Olemme pieni vesilaitos, joka ei pyri tuottamaan voittoa. Mittarit omistaa asiakas ja myös ostaa. Kun vedestä laskutetaan kulujen mukaan, vesi on halpaa (n.10 snt / m³) olisi uusien mittareiden vaihto todella kallista puuhaa." Lisäksi vesimittareita on vaihtamatta vanhoissa liittymissä, joissa vesimittarin vaihto edellyttää suurempaa putkistoremonttia. Alla esimerkki tilannetta hyvin kuvaavasta vastauksesta: "Vesimittareiden vaihto ei ole niin nopea ja yksinkertainen toimenpide, kuin yleisesti luullaan. Pääsääntöisesti ne ovat lukitussa tilassa, joten vaihtotyö on tehtävä illalla asukkaan ollessa kotona. Yleensä ne on hankalissa paikoissa ja verhoiltu erilaisilla rakenteilla, jotka ensin täytyy purkaa. Suurin ongelma on ennen mittaria olevat epäkuntoiset sulkuventtiilit." Muistutuskyselyn tulokset 2005 Vuonna 2005 lähetettiin muistutuskirje niille vesihuoltolaitoksille, joilta ei saatu vastausta vuoden 2004 selvityspyyntöön. Tulokset on esitetty taulukossa 6. Vastausten perusteella havaitaan, että 9

10 näillä vesihuoltolaitoksilla oli edelleen enemmän ongelmia kuin vuonna 2004 vastanneilla: yli 50 % vastanneista ilmoitti, että käytössä on edelleen tyyppihyväksymättömiä vesimittareita. Vastausten yhteenvetoa 2005, muistutus Lukumäärät Vastausosuus kaikista Ei tyyppihyväksymättömiä 88 28,5 % mittareita käytössä On tyyppihyväksymättömiä ,4 % mittareita Kiinteä hinta/ ei mittareita 27 8,7 % Lopettanut 32 10,4 % Vastausten lukumäärä % Taulukko 6: Vuoden 2005 vastaukset, muistutuskirjeet Jatkokyselyn tulokset 2005 Jatkokyselyyn ja muistutuskirjeeseen vuonna 2005 vastanneiden vesihuoltolaitosten yhteenlasketut vastaukset on esitetty seuraavassa taulukossa ja kuviossa. Jatkokyselyn saivat ne vesihuoltolaitokset, jotka 2004 vastasivat, että käytössä on edelleen tyyppihyväksymättömiä vesimittareita. Alla olevassa taulukossa on verrattu jatkokyselyyn vastanneiden vesilaitosten ilmoittamia käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumääriä. Vuodessa pienten tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärä on tämän perusteella vähentynyt näissä vesihuoltolaitoksissa n. 23 %. Käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärä* Ero Ero % DN ,4 % > DN ,4 % * lukumäärät ovat likimääräisiä, sillä vastaukset olivat osin arvioita. Taulukko 7: Käytössä olevien vesimittareiden lukumäärä 2004 ja 2005, jatkokyselyn saaneiden vastaukset Vähennys on merkittävä, jatkokyselyn saivat 318 vesihuoltolaitosta, kukin vaihtanut keskimäärin 36 mittaria. Kehitystä voidaan pitää varsin hyvänä. Isoja mittareita on vastausten perusteella vaihdettu ahkerammin, vuoden aikana yli kolmannes. Ennen asennetut, tyyppihyväksymättömät vesimittarit, joiden nimelliskoko on suurempi kuin DN 50, saavat toistaiseksi olla käytössä. Isojen mittareiden suurempi vaihtuvuus saattaa johtua siitä, että näiden mittareiden luotettavuudella on suurempi taloudellinen merkitys. 10

11 3.3.4 Yhteenveto tavoitettujen vesihuoltolaitosten vastauksista Alla olevissa taulukoissa on yhteenveto kaikkien tavoitettujen vesihuoltolaitosten vastauksista kysymykseen, onko vesihuoltolaitoksella käytössä tyyppihyväksymättömiä vesimittareita. Tähän on laskettu yhteen vuoden 2004 vastaukset ja muistutuskyselyyn tulleet vastaukset. Vastausten yhteenvetoa, kaikki Vastausosuus kai- tavoitetut Lukumäärät kista Ei tyyppihyväksymättömiä ,9 % mittareita käytössä On tyyppihyväksymättömiä ,4 % mittareita Kiinteä hinta/ ei mittareita 95 8,3 % Lopettanut* 16 4,2 % Ei tiedä / epäselvä* 82 7,2 % Vastausten lukumäärä % Taulukko 8: Vastausten yhteenveto; kaikki tavoitetut vesihuoltolaitokset * tilastointierojen takia nämä vain 2004 vastauksista Onko laitoksella tyyppihyväksymättömiä vesimittareita? On tyyppihyväksymättömiä mittareita 40 % Ei ole, mittarit OK 41 % Ei osaa sanoa 7 % Lopettanut 4 % Kiinteä hinta/ ei mittareita 8 % Kuva 2: Tyyppihyväksymättömien mittareiden käyttö, yhteenveto tavoitettujen vesihuoltolaitosten vastauksista Kaiken kaikkiaan noin 40 % kaikista vesihuoltolaitoksista ilmoitti, että vesimittarit ovat säädösten mukaisia. Noin yhtä suuri osuus vastanneista ilmoitti, että tyyppihyväksymättömiä vesimittareita on vielä käytössä. Noin 8,3 % vastanneista ilmoitti, että vesimittareita ei käytetä lainkaan laskutuksessa. 11

12 3.4 Vesimittareiden lukumäärä Kaikkien laskutuskäytössä olevien vesimittareiden lukumäärää kysyttiin vasta vuoden 2005 selvityspyynnössä. Vastaukset taulukossa 10. Laskutuksessa käytettävien vesimittareiden lukumäärä 2005, 506 vesihuoltolaitosta* Tyyppihyväksymättömien osuus DN ,0 % > DN ,9 % * lukumäärät ovat likimääräisiä, sillä vastaukset olivat osin arvioita. Taulukko 9: Kaikkien laskutuskäytössä olevien vesimittareiden lukumäärä selvitysvastauksissa 2005 Käytössä olevien vesimittareiden lukumäärää kysyttiin vuonna 2003 toteutetussa, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen VVY:n jäsenille lähetetyssä kyselyssä, jossa selvitettiin vesimittareiden vaihtovälejä 3. Tähän kyselyn vastanneet vesilaitokset kattoivat myynniltään n. 64 % koko Suomessa myydystä vesimäärästä. Kun vuoden 2003 kyselyn vastauksista saatuun lukumäärään lisätään taulukossa 9 esitetyt luvut ja poistetaan päällekkäisyydet, saadaan laskutuskäytössä olevien pienten vesimittareiden lukumäärän arvioksi noin mittaria. Näiden laskettujen vesimittareiden kautta laskutettiin n. 195 milj. m 3 /a vettä vuosina VVY:n jäsenten ilmoittama myyty vesimäärä v oli n. 270 milj. m 3, joten arvioidut vesimittaria kattaa ainakin 73 % myydystä vesimäärästä. Yhä käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden lukumäärät on esitetty taulukossa 10. Lukumäärissä on laskettu yhteen vuoden 2004 ja 2005 vastaukset. Jatkokyselyyn vastanneiden ilmoittamia lukumääriä ei tässä ole huomioitu, koska näiden vesilaitosten ilmoittamat lukumäärät on jo laskettu mukaan vuoden 2004 tietoihin. Kuinka paljon laitoksella on käytössä tyyppihyväksymättömiä mittareita?* DN Arvioitu osuus kaikista 15% > DN * lukumäärät ovat likimääräisiä, sillä vastaukset olivat osin arvioita. Taulukko 10: Käytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareidenlukumäärä. Yhä laskutuskäytössä olevien tyyppihyväksymättömien vesimittareiden, joiden nimelliskoko on suurempi kuin DN 50, käyttöä voidaan jatkaa toistaiseksi, jos ne on asennettu ennen Vesimittarikyselyn vastaukset, Metrologian neuvottelukunta,

13 3.5 Syitä tyyppihyväksymättömien vesimittareiden käyttöön Selvityspyynnössä annettiin vesihuoltolaitoksille mahdollisuus vapaamuotoisesti vastata kysymykseen, miten tyyppihyväksyntävaatimuksen siirtymäajan loppuminen on huomioitu toiminnassa. Vastaajat kommentoivat usein myös syitä siihen, miksi vakauslain vastaisia vesimittareita edelleen oli käytössä. Puhelinyhteydenottojen perusteella tietämättömyyttä tuntuu olevan myös vesimittareita myyvillä liikkeillä. Kommenttien perusteella liikkeissä ei tunnettu tyyppihyväksyntävaatimusta ja tyyppihyväksymättömiä mittareita oli edelleen markkinoilla. Muutamat vesihuoltolaitokset harmittelivat, että vesimittarit oli vaihdettu muutama vuosi sitten uusiin tyyppihyväksymättömiin, jotka nyt säädösten mukaan pitäisi vaihtaa jälleen. Tietämättömyyden lisäksi suurin syy näyttää olevan resurssien puute: joko määrärahoja tai työntekijöitä oli liian vähän. Jos laitos on ollut tietoinen siirtymäajan umpeutumisesta, kertoo resurssipulaan vetoaminen laskutuksen perusteena olevan mittauksen arvostuksesta: Resursseja käytetään mieluummin johonkin muuhun kuin vesimittareiden luotettavuuden ylläpitämiseen. Ohessa muutamia yksittäisiä valittuja kommentteja: Pienenä vesiosuuskuntana emme ole asiaan paneutuneet. Oletamme, että mittarit ovat asianmukaisia, koska ne on hankittu kyseisen alan liikkeistä (valmistaja Valmet). Laitos toiminut noin 18 vuotta, joten kaikki mittarit pitäisi olla tyyppihyväksyttyjä (koska laki astunut voimaan ). Kiinteistön omistaja vastaa taloputkesta ja vesimittarista (uusitaan kun toiminta heikkenee). Vesiosuuskunta omistaa runkoputken ja pumppaamon. Ei ole huomioitu, koska asiaa ei ole tiedossa. Oletus, että kaikki hankkimamme mittarit ovat kelvollisia, koska ne on hankittu suurilta tukkureilta esim. Alshell. Mittareiden ikää ja toimintakuntoa tarkkaillaan jatkossa tarkemmin. Vanhat mittarit ovat pääasiassa hyvin vähän kuluttavilla vanhuksilla, koska mittarit ovat asiakkaiden omia. Olisi yhtiön mielestä kohtuutonta pakottaa tällaiset ostamaan jopa viiden vuoden vesimaksujen kustannuksilla uutta. (10-30m³/V) Yleensä nämä muuttuvat myöhemmin vielä kesäasuntokäyttöön, jolloin kulutus putoaa muutamaan m³/v. Vanhojen rikkoutuessa ostetaan vain tyyppihyväksyttyjä mittareita. Ei ole tiedetty siirtymäajasta, joten sitä ei ole huomioitu mitenkään. Kaikki käytössä olevat mittarit ovat hyväksyttyjä. Suuremmat mittarit osuuskunnan sisäisessä käytössä omaa pumppaustarkkailua varten. Pienet mittarit kiinteistön omistuksessa. Osuuskunta on välittänyt mittareita, osin myös putkiliikkeet. Mittareiden vaihtotyö on aloitettu kunnassa, mutta määräaikaan mennessä työtä ei saada valmiiksi, vaihtotyö tehdään olemassa olevilla resursseilla mahdollisimman nopeasti. 3.6 Asiakkaiden omistamat vesimittarit Selvityspyyntöjen vastauksista käy ilmi, että etenkin pienillä vesihuoltolaitoksilla mittareiden uusimista vaikeuttaa se, että asiakas omistaa vesimittarit ja vastaa myös niiden kunnosta. Puhelinkeskustelujen ja vastausten perusteella vesihuoltolaitosten yleinen 13

14 mielipide tuntuu olevan, ettei vesihuoltolaitoksen tarvitse välittää asiakkaiden omistamien vesimittareiden kunnosta. Mittareiden omistajuutta ei selvityksessä tiedusteltu erikseen, mutta vastanneista vesihuoltolaitoksista kaikkiaan 5,6 % (4,8 % vuonna 2004 ja 7,8 % vuonna 2005) ilmoitti asiakkaiden vapaamuotoisissa vastauksissa omistavan vesimittarit. Voidaan olettaa, että luku olisi ollut suurempi, jos tätä olisi kysytty erikseen. Vaikka tämä tuntuu olevan erityisesti pienten vesilaitosten toimintatapa, eikä siten koske kovin suurta osaa vesimyynnin asiakkaista tai myydyn vesimäärän osuutta, aiheuttaa menettely kuitenkin sen, että näiden mittareiden hallinnointi on erityisen vaikeaa ja motivaatio mittareiden vaihtamiseen olematonta. Kaupankäynnin tasapuolisuus ei näissä tapauksissa toteudu kovinkaan helposti. Selvityksen takia TUKES sai erityisen paljon puheluja etenkin näiltä vesihuoltolaitoksilta, joissa asiakkaat omistavat mittarit. Vesihuoltolaitoksille oli epäselvää, miten he voivat motivoida tai vaatia asiakkaita vaihtamaan mittarit ja kuka työn maksaa. Heitä kiinnosti myös, miten mahdollisessa sanktiotapauksessa meneteltäisiin: koskisivatko toimenpiteet vesihuoltolaitosta vai mittarin omistajaa? Asia on epäselvä myös vakauslain valvojan kannalta. Tilannetta hankaloittaa sekin, jos asiakas on äskettäin hankkinut uuden mittarin, josta vaadittu tyyppihyväksyntämerkintä puuttuu. Ymmärrettävästi asiakkaan motivaatio ostaa jälleen uusi mittari ei tällaisessa tilanteessa ole kovin korkea. Tällaiset tapaukset osoittavat, että tietämys vesimittareiden vaatimuksista on ollut vajaata sekä vesimittareiden toimittajilla että hankkijoilla Selvityksessä oli mahdollisuus ilmaista vapaamuotoisesti vesimittareita koskevia näkemyksiä. Tämän kohdan vastauksista osa koski asiakkaiden omistamia mittareita ja tuovat esiin sen, kuinka vaikeaa on hallinnoida asiakkaiden omistamia mittareita. Poimitut vastaukset on kerätty liitteeseen Uusien vesimittareiden tarkastus ennen käyttöönottoa Vuoden 2004 selvityksessä tiedusteltiin myös vesihuoltolaitosten havaintoja uusien mittareiden kunnosta. Taustalla oli kentällä liikkuneet huhut uusien vesimittareiden heikentyneestä laadusta. Asennettavien mittareiden tarkastus on vapaaehtoinen toimenpide. Vastausten perusteella uusien vesimittareiden kunnossa ei ole yleisesti havaittu erityistä huomautettavaa. Selvitysvastausten perusteella näyttäisi siltä, että uusia mittareita tarkastavat ne vesihuoltolaitokset, joilla on enemmän resursseja. 14

15 Tarkistetaanko uusien mittareiden toimivuus ennen käyttöönottoa? kpl Osuus vastauksista Kyllä ,7 % Ei ,4 % Ei vastausta ,8 % Onko uusien mittareiden toiminnassa havaittu huomauttamista? kpl Osuus vastauksista Kyllä 27 3,2 % Ei ,8 % Ei vastausta ,0 % Taulukko 11: uusien vesimittareiden tarkistus Mittareissa havaittu huomautettavaa - Mitä? Valmiin vesipostin mittariasennus puutteellinen Hyvin harvoin. Joskus jokin osa irti. vrt. 3 kohta Ei aina lähde pyörimään 1% mittareista ei pyöri Yhden mittarimerkin osalta havaittu toimintahäiriöitä. Ei mitannut. Merkkiä ei käytetä enää. Erään valmistajan mittarit näyttivät liikaa heti uutena. Yksi mittari ei pyörinyt Lasi rikki sekä säätökuvun 0-rengas oli pois paikaltaan, vähäistä puutetta. 130 mm pituisissa vesimittareissa ääniongelmia. 1/200 viallinen; vuotaa valmistusvikoja Virhe - % liian suuri (rajana pidetty ± 1 %) Yksi toimimaton mittari havaittu Kuljetusvaurioita (rungossa hiushalkeamia), koneisto ei toimi. Vesitornin vanhan ultraäänimittarin kanssa on ollut ongelmia. Mittauspaikka vaihdetaan myöhemmin. Ei aina lähde pyörimään pienehkö häiriötä Asennettu vääränkokoinen mittari kulutukseen / virtaukseen nähden ei aina lähde "käyntiin". Noin 0,5-1 % uusista mittareista pysähtyy ensimmäisen käyttökuukauden aikana ei ole lähtenyt mittaamaan (noin 1% luokkaa) kts. kohta 5 Joskus mittarit (jotkut) tarttuvat epäpuhtauksien vuoksi. Eivät kestä käyttöä, painevaihtelut, kuumat vedet, likaantuminen Mittarin jumittuminen, ei mittaa. Yksi mittari vaihdettu toimimattomana. muutamia jumissa 4 Johtopäätökset: Havaintoja ja ehdotuksia tulevaa lainsäädäntöä varten 4.1 Tietoisuus lainsäädännön vaatimuksista Vesimittareiden luotettavuuteen kiinnitetään vesihuoltolaitoksissa hyvin vaihtelevasti huomiota. Vesihuoltolaitosten varaamat resurssit vesimittareiden luotettavuuden ylläpitämiseksi vaihtelevat. 15

16 Suuri osa eli 39 % vastanneista vesihuoltolaitoksista oli hyvin perillä vesimittareiden tyyppihyväksyntävaatimuksista ja on ilmoituksensa mukaan poistanut tyyppihyväksymättömät mittarit käytöstä. Etenkin pienille vesihuoltolaitoksille vakauslain vaatimukset ovat olleet tuntemattomia ja tyyppihyväksymättömiä mittareita on edelleen käytössä. Tilanne vaihtelee kovasti eri vesihuoltolaitosten kesken, toisilla saattaa tyyppihyväksymättömiä mittareita olla vaihtamatta verkostossa muutama, toisissa miltei kaikki vesimittarit ovat säädösten vastaisia. 4.2 Lain soveltaminen: Mikä on yleistä kauppaa? Vakauslain ensimmäisen pykälän mukaan lakia on sovellettava yleisessä kaupassa ja liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla sekä julkisessa toiminnassa, kun mittaaminen on perusteena taloudellisen edun määräämiselle mitan mukaan. Vakauslaki tai asetus eivät rajaa mitään vesihuoltolaitoksia vakauslain ulkopuolelle, vaan vesimittareille asetetut vaatimukset koskevat kaikkia mittauksia, joita käytetään laskutuksen perusteena. Osa vesiosuuskunnista on hyvinkin pieniä, alle kymmenen osakasta, joista osa kesäasukkaita. Vedestä perittävät kustannukset ovat pieniä. Osuuskunnat eivät miellä kuuluvansa julkisen kaupankäynnin piiriin, kun eivät pyri tuottamaan voittoa. Missä menee raja yksityisen ja julkisen toiminnan välillä? Pienet vesiosuuskunnat, joilla saattaa olla vain muutamia osakkaita, eivät miellä kuuluvansa vakauslain sovelluspiiriin. Siksi heidän motivointinsa mittareita koskevien säädösten tiukentamiseen voi olla vaikeaa. Joko mittausten luotettavuuden merkitystä ei ymmärretä tai sitä ei arvosteta. Voidaanko tällaiset vesihuoltolaitokset kannustaa käyttämään kiinteään maksuun tai arviointiin perustuvaa kulutuslaskutusta? Vesimittareiden kautta laskutetun veden taloudellinen merkitys on jätevesimaksujen takia yleensä taajamissa suurempi kuin hajaasutus-alueilla. Jätevesimaksut määräytyvät yleensä kulutetun vesimäärän mukaan, jolloin vesimittarin mittausvirheestä aiheutuva riski kasvaa. Omakustannusperusteisissa vesiosuuskunnissa vesimaksut ovat yleensä verrattain pieniä ja mittauspoikkeamasta aiheutuvan virheen riskikin on vähäinen. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesiosuuskunnat ovat vesihuoltolain tarkoittamia vesihuoltolaitoksia silloin, kun liittyjiä on vähintään 50 asukasta, tai silloin, kun vedenkulutus tai jätevesimäärä on yli 10 m 3 vuorokaudessa. Tämä rajaa kaikkein pienimmät vesiosuuskunnat lain velvoitteiden ulkopuolelle. Kenties vastaava rajaus voisi olla käytännöllinen myös vakauslain uudistuksen yhteydessä. Selvityspyyntöön vastanneista tällaisia vesiosuuskunta oli n. 130 kpl. 16

17 4.3 Asiakkaiden omistamat mittarit ja vastuukysymykset Asiakkaiden omistamat mittarit ja vesihuoltolaitoksen vastuu: jos asiakas ei suostu vaihtamaan omistamaansa lainvastaista mittaria, olisiko valvontatapauksessa rangaistava vesihuoltolaitosta vai asiakasta? Vakauslain mukaan mittarin omistaja, haltija tai käyttäjä vastaa lainmukaisuudesta. Tämän perusteella vastuu on nykyisen lainsäädännön mukaan mittarin omistavalla asiakkaalla, eikä vesihuoltolaitoksella. Ottaen huomioon yksittäisen asiakkaan asema, tilannetta ei voida pitää hyvänä. Olisi syytä miettiä onko syytä rajoittaa vesimittareiden asiakasomistusta jollakin tapaa. Esimerkiksi vesiosuuskuntien mallisääntöjä on syytä tutkia kriittisesti ja yrittää vaikuttaa niihin, jos siellä on tätä omistusmallia koskevia suosituksia. Osa vesihuoltolaitoksista omistaa vain runkoverkon, tontille tuleva verkosto ja vesimittari kuuluvat asiakkaalle. Kun verkosto ja mittarikanta vanhenevat, tulee niiden uusimisesta todella vaikeaa, sillä asiakkaat eivät välttämättä suostu vaihtamaan mielestään "täysin toimivaa" mittaria tai uusimaan kallista putkitusta. Myös mittarin käytönaikainen valvonta on näissä tapauksissa varsin satunnaista. Jos tulevassa lainsäädännössä on vaatimuksia vesimittareiden käytönaikaisen valvonnan suhteen, tulee tämä olemaan hankalaa asiakasomistuksessa olevien vesimittareiden kohdalla, sillä vastuutahoa on vaikea osoittaa. Asiakkaan tietämys mittauslaitteiden luotettavuuden ylläpidosta on usein vähäinen ja etenkin pienissä vesiosuuskunnissa saatetaan mieltää, että vedenmyynti voidaan sopimuksilla irrottaa julkisen kaupankäynnin mittauslaitteita koskevasta lainsäädännöstä ja tällä tavoin välttää mittarin vaihtaminen tai tarkastuttaminen. 5 Asiakirjavalvonta valvontakeinona 5.1 Kokemuksia ja ehdotuksia Vesihuoltolaitosten yhteystiedot olivat kohtuullisen helposti saatavilla Suomen alueellisten Ympäristökeskusten ylläpitämistä rekistereistä. Tällaisella laajalla selvityksellä tavoitettiin vesihuoltolaitokset laajasti ja viesti mittauslaitteita koskevista vaatimuksista saatiin tehokkaasti perille. Selvityspyynnön avulla vesimittareiden tilanteesta vesihuoltolaitoksissa saatiin nopeasti laaja kokonaiskuva. Jatkoselvityksen vastausten perusteella selvityspyyntö oli vaikuttanut vesihuoltolaitosten toimintaan myös käytännön tasolla, joten tämän kokemuksen perusteella asiakirjavalvontaa voidaan pitää tehokkaana tapana valvoa näin laaja-alaista kenttää. Saatekirjeiden ja selvityspyyntöjen laatimisessa vaaditaan huolellisuutta. Laajan jakelun takia mukaan liitettävän ohjeistuksen tulee olla selkeää ja informaation tulee olla riittävän kattavasti esitetty väärinkäsitysten välttämiseksi. Lisätiedusteluihin vastaaminen pu- 17

18 helimitse vaatii paljon resursseja. Jos lähetetyn selvityspyynnön 1500 vastaanottajasta prosenttikin soittaa tiedustellakseen jotain epäselväksi jäänyttä kohtaa, tulee puheluita paljon. Nyt toteutetussa selvityksessä ei ensimmäisellä kierroksella ollut mukana esimerkkikuvia tyyppihyväksyntämerkinnöistä Vastausprosenttien mukaan kaikkiaan n. 79 % vesihuoltolaitoksista vastasi selvityspyyntöön. Karhukirjeiden melko kireästä sävystä huolimatta kaikki vesihuoltolaitokset eivät siis innostuneet vastaamaan siihen, joten siltä osin viranomaisvalvonta ei ollut aivan kattava. Lukumäärä on kuitenkin parempi kuin aikaisempien vapaaehtoisten kyselyjen vastausprosentti. Ajan tasalla olevat osoitteet ovat avainasemassa selvityksen onnistumisessa. Vaikka palautuneita kirjekuoria oli lähetettyihin nähden suhteellisen vähän (24 kpl), on puhelinyhteydenottojen perusteella selvää että selvityspyyntöjen perille saaminen oli ongelma laajemmaltikin vajavaisten tai vanhentuneiden yhteystietojen takia. Kaiken kaikkiaan on epäselvää, minne puuttuvat vastaukset hävisivät tai miksi osa vesihuoltolaitoksista ei reagoinut aikaisemmin. Valvonnan kannalta pitäisi pohtia, miten käsitellä niitä n. 300 vesihuoltolaitosta, jotka eivät reagoineet selvityspyyntöön. Riittävätkö resurssit ottaa jokaiseen yhteyttä erikseen? Jatkokyselyn saaneista n. 62 % vastasi selvityspyyntöön. Vastausinto oli siis selvästi pudonnut edellisvuodesta. Tämän - ja joidenkin vapaamuotoisten vastaustenkin perusteella voidaan päätellä, että säännöllisenä valvontakeinona vastaavat selvityspyynnöt eivät todennäköisesti olisi tehokkaita pidemmän päälle. Ainakin selvityspyyntöjen aikavälin tulisi olla selkeästi vuotta pidempi. Kertaluontoisena urakkana asiakirjavalvonta antoi kohtuullisen kuvan valvontakentän tilanteesta. Dokumenttivalvontakokeilu havainnollisti myös sitä, miten työlästä valvonta on, jos käytössä olevilta mittareilta vaaditaan pelkästään tyyppihyväksyntä. Kenttä on laaja ja hankalasti hallittavissa ilman kolmannen osapuolen tekemää käytössä olevien mittareiden tarkastusta. Valvontaa ei tällöin voi tehostaa ja kohdistaa pääosin ongelma-alueisiin, koska valvoja ei saa ongelmista ennakkoon mitään tietoa. 5.2 Asiakirjavalvonnan mahdollisuudet muissa laitosmittauksissa Periaatteessa valvonnan kannalta kaasu-, sähköenergia- ja lämpöenergiamittareiden asiakirjavalvonnalla olisi saavutettavissa vastaavia hyötyjä kuin vesimittareiden valvonnassa: Tiedon välittäminen kentälle ja valvontatoimenpiteiden kohdentaminen dokumenttivalvonnan perusteella. Ongelmatonta asiakirjavalvonta ei ole: Ilman olemassa olevan rekisterin yhteystietoja vastaavan selvityksen toteuttaminen kattavasti on haastavaa. Vesihuoltolaitostoiminta on luvanvaraista ja siten yhteystiedot olivat kohtuullisen helposti saatavilla tätä selvitystä 18

19 varten. Vastaavasti kaasun- ja sähkönjakelu ovat luvanvaraisia, ja näitä toimintoja harjoittavien yritysten yhteystietojen pitäisi olla saatavilla. Näille aloille asiakirjavalvonta voisi sopia. Lämpöenergiayhtiöt sen sijaan eivät tarvitse toimilupaa, eikä niiden yhteystietoja ole kootusti saatavilla. Kattavien yhteystietojen saaminen on siten liki mahdotonta. Järjestäytyneet suuremmat laitokset tavoitettaisiin, mutta ongelmallisin kenttä, pienet toiminnanharjoittajat jäisivät helposti saavuttamatta. Asiakirjavalvonnasta olisi vaikea saada kattavaa, eikä se näin ollen oikein sovellu lämpöenergialaitosten valvontaan. 19

20 Vesihuoltolaitokset SELVITYSPYYNTÖ 2004 Liite 1 Sivu 1 SELVITYSPYYNTÖ KÄYTÖSSÄ OLEVILTA VESI- JA LÄMPÖENERGIAMITTAREILTA VAADITAAN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ Vakauslain (219/1965) mukaan mittauslaitteiden, joita käytetään yleisessä kaupassa ja liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla sekä julkisessa toiminnassa taloudellisen edun määrittämiseen, on täytettävä vakauslain ja vakausasetuksen (370/1992) vaatimukset. Vesija lämpöenergiamittarit kuuluvat lain soveltamispiiriin, jos niitä käytetään vakauslain 1 mukaisesti yleisessä kaupassa hinnan määritykseen. Käytännössä vakauslain vaatimukset koskevat suurinta osaa käytössä olevista vesi- ja lämpöenergiamittareista. Uusilta vesimittareilta on vaadittu tyyppihyväksyntä alkaen. 4 Voimassaolevan vakausasetuksen mukaan tyyppihyväksymättömiä vesimittareita saa käyttää ilman tyyppihyväksyntää saakka. Tämä siirtymäaika päättyy siis tänä vuonna ja alkaen kaikkien vakauslain mukaisessa käytössä olevien vesimittareiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Vakauslain noudattamista valvoo Turvatekniikan keskus TUKES. Turvatekniikan keskus pyytää Vakauslain 14 b nojalla 5 vesihuoltolaitoksilta selvitystä siitä, kuinka siirtymäajan loppuminen on otettu huomioon laitoksen toiminnassa. Selvitys tulee lähettää TUKESille mennessä joko postitse tai käyttämällä oheista palautuskuorta tai toimittamalla selvitys sähköpostilla osoitteeseen Lisätietoja asiasta antaa luotettavuusinsinööri Sari Hemminki Puh. (09) Yli-insinööri Tuomo Valkeapää Luotettavuusinsinööri Sari Hemminki 4 Asetus lämpöenergian ja veden mittauslaitteiden vakaamisesta 399/ Vakauslaki 14 b ( /321): Valvontaviranomaisella on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot mittaamisvälineen omistajalta, haltijalta ja käyttäjältä sekä muulta, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat. Valvontaviranomaisella on myös salassapitosäännösten estämättä oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toiselta viranomaiselta, jolle on tässä laissa tai sen nojalla säädetty tehtäviä.

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

VEDENKULUTUKSEN SEURANTA. Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki

VEDENKULUTUKSEN SEURANTA. Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki VEDENKULUTUKSEN SEURANTA Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki Pinsiön alueen vesiosuuskunta lyhyt esittely! Perustettu 1997 Alunperin perustaminen lähti liikkeelle, koska talouksien porakaivovesissä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesihuoltolaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2006 kysely,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(4) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi LÅNGVIK vesihuolto ja kaavoitus kyselyn tulokset Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi Ensimmäisessä vaiheessa 10/2010 kysely jaettiin jokaiseen

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA. HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO asia 64 VOIMASSA:

MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA. HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO asia 64 VOIMASSA: MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 2017 HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO 14.11.2016 asia 64 VOIMASSA: 01.01.2017 - VESIMAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN Hyväksytty: Valtuusto 14.11.2016 asia 64 1 Vesilaitoksen rakentamiskustannusten

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA Lapinlahden Vesi Oy hallitus 26.6. 2014 26, 17.7.2015 36, 3.12.2015 46 sekä 18.8.2016 25 1 VESIMAKSUTAKSA Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Lapinlahden Vesi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN VESIHUOLTO 2015 Turku Leena Sänkiaho SISÄLTÖ Työn tausta ja tavoitteet Määritelmät Pilot-kunnat ja

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot