I LUKU OPISKELUOIKEUS Tutkinnot ja opiskeluoikeus Opiskelijavalinta... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I LUKU OPISKELUOIKEUS Tutkinnot ja opiskeluoikeus Opiskelijavalinta... 4"

Transkriptio

1 Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 7 Hallitus Päivitysvastuu: I vararehtori KOULUTUSSÄÄNTÖ Sisältö I LUKU OPISKELUOIKEUS... 3 Tutkinnot ja opiskeluoikeus... 3 Opiskelijavalinta... 4 Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuosi ilmoittautuminen... 5 Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen... 5 II LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 6 Lukuvuosi ja opetusajat... 6 Toiminnan julkisuus... 6 Opetus ja tutkintokielet... 6 Järjestys ja kurinpito... 6 III LUKU OPINTOSUORITUKSET, ARVOSTELU, TUTKINTOTODISTUS JA NÄYTTÖKOE... 7 Opintosuoritukset ja niiden voimassaolo... 7 Opintojen hyväksilukeminen... 7 Opintosuoritusten arvostelu... 8 Peruskoulutuksen opinnäytteen arvostelu... 8 Jatko opintojen opin ja taidonnäytteen arvostelu... 8 Opintosuoritusten julkisuus, tietojen säilyttäminen ja rekisteröinti... 9 Tutkintotodistus... 9 Näyttökoe IV LUKU PERUSTUTKINNOT Koulutusrakenne

2 Opetussuunnitelma Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opinnäyte Musiikkikasvatuksen opintoihin sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot V LUKU JATKOTUTKINNOT VI LUKU MUU OPISKELU Opiskelu vaihto opiskelijana Opiskelu kelpoisuuskoulutettavana Opiskelu ylimääräisenä opiskelijana Opiskelu nuorisokoulutuksessa Opiskelu avoimessa yliopistossa Opiskelu täydennyskoulutuksessa VII LUKU VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

3 Tätä johtosääntöä sovelletaan Sibelius-Akatemian opetustoimintaan. Tämän johtosäännön säännöksiä tulkitaan ottaen huomioon yliopistolaki ja muut yliopiston toimintaa ohjaavat säädökset sekä niiden tavoitteet ja tarkoitus. Voimassa olevia [ ] säännöksiä: - yliopistolaki (558/2009), jäljempänä myös YOL - valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009) - valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004), jäljempänä tutkintoasetus - opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista (1474/2011) - opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005 sekä SibAa koskeva muutos 1472/2011) - valtioneuvoston asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista (1082/2009) - asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), jäljempänä kelpoisuusasetus - hallintolaki (434/2003) - laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki I LUKU OPISKELUOIKEUS Tutkinnot ja opiskeluoikeus 1 Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa musiikin kandidaatin (Bachelor of Music), musiikin maisterin (Master of Music), musiikin lisensiaatin (Licentiate of Music) ja musiikin tohtorin (Doctor of Music) tutkinnon. [tutkintoasetus 2 ] Tutkinnot myöntää rehtori. 2 Yliopistossa voi opiskella 1. perusopiskelijana 2. jatko-opiskelijana 3. vaihto-opiskelijana 4. kelpoisuuskoulutettavana 5. ylimääräisenä opiskelijana 6. nuorisokoulutuksen opiskelijana 7. avoimen yliopiston opiskelijana 8. täydennyskoulutuksen opiskelijana 3

4 3 Opiskelu perus- ja jatko-opiskelijana johtaa tutkintoon. Perusopiskelijat opiskelevat joko musiikin kandidaatin tai musiikin maisterin tutkintoa. Jatko-opiskelijat opiskelevat joko musiikin lisensiaatin tai musiikin tohtorin tutkintoa. Opiskelijalla voi olla Sibelius-Akatemiassa vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus. Opiskelija, joka on otettu opiskelemaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa, saa opiskeluoikeuden maisterin tutkintoon suoritettuaan kandidaatin tutkinnon. 4 Perusopiskelijan tutkinnon tavoitteellisesta suoritusajasta ja sen jatkamisesta on voimassa, mitä yliopistolaissa säädetään. [YOL 41 ja 42 ] Opiskelijavalinta 5 Opiskeluoikeutta haetaan yliopiston määräämällä tavalla. Kelpoisuudesta perus- ja jatko-opiskelijaksi on voimassa mitä yliopistolaissa säädetään. [YOL 37 ja 37 a ]. Yliopisto voi antaa määräyksiä muista kelpoisuusvaatimuksista. 6 Rehtori ottaa perus- ja jatko-opiskelijat, vaihto-opiskelijat, nuorisokoulutuksen opiskelijat sekä kelpoisuuskoulutettavat. [YOL 36 ] 7 Perusopiskelijat valitaan oppiaineisiin pääaineittain. Perusopiskelija voi yliopiston määräämällä tavalla hakea oikeutta siirtyä opiskelemaan toisen pääaineen tutkintovaatimusten mukaista tutkintoa. 8 Ottaessaan jatko-opiskelijoita rehtori kuulee akateemista neuvostoa. Rehtori päättää jatko-opiskelijoiden sijoittamisesta tohtorikouluihin. 9 Avoimen yliopiston sekä täydennyskoulutuksen osalta noudatetaan ilmoittautumismenettelyä. Yliopisto voi asettaa opiskeluoikeuden edellytykseksi tasokokeen suorittamisen. 4

5 10 Ylimääräisten opiskelijoiden valinnasta päättää tohtorikoulun johtaja. 11 Oikaisua opiskelijavalintaan haetaan siten, kuin yliopistolaissa säädetään. [YOL 82.1 ] Vaihto-opiskelijaksi tai ylimääräiseksi opiskelijaksi valintaan sekä avoimen yliopiston, täydennyskoulutuksen ja nuorisokoulutuksen opiskelijavalintaan ei voi hakea oikaisua. Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuosi ilmoittautuminen 12 Perus- ja jatko-opiskelijoiden opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautumisesta on voimassa, mitä yliopistolaissa säädetään. [YOL 38 ja 39 ] 13 Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan perus- tai jatko-opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain, mikäli yliopisto on antanut hänelle luvan siirtää opintojen aloittamista. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen 14 Perus- ja jatko-opiskelijoiden opiskeluoikeuden menettämisen, peruuttamisen ja palauttamisen osalta noudatetaan, mitä yliopistolaissa säädetään. [YOL d ] 15 Maisterin, lisensiaatin tai tohtorintutkinnon suorittanut opiskelija menettää opiskeluoikeutensa sen lukukauden lopussa, jonka aikana hän on suorittanut tutkintonsa. 16 Opiskelija, joka on opiskelijavalinnan kautta tai 7 pykälässä mainitun pääaineen vaihdon perusteella otettu opiskelijaksi suorittamaan toisen pääaineen tutkintovaatimusten mukaista tutkintoa, menettää uuden opiskelupaikan vastaanottaessaan aiemman opiskeluoikeutensa. 17 Ilmoittautumisen laiminlyömisen johdosta menetetyn [YOL 43 ] opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä varten yliopisto voi edellyttää opiskelijalta toteuttamiskelpoisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman esittämistä sekä soitto- tai työnäytteen antamista. Jatko-opiskelijoiden osalta voidaan lisäksi edellyttää päivitettyä ja uudelleen hyväksyttyä jatkotutkintosuunnitelmaa. 18 Nuorisokoulutuksen opiskelija menettää opiskeluoikeutensa sen lukuvuoden lopussa, kun hän lopettaa opintonsa perusopetuksessa tai toisella asteella. Opiskelija menettää 5

6 opiskeluoikeutensa kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden kevätlukukauden lopussa, jolloin hän täyttää 20 vuotta, vaikka edellä tarkoitettu opiskelu ei olisi vielä päättynyt. II LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Lukuvuosi ja opetusajat 19 Yliopiston lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. [YOL 39 ] Lukuvuoden aikana annettavan opetuksen alkamis- ja päättymisajoista päättää rehtori. Toiminnan julkisuus 20 Yliopiston opetus on julkista. [YOL 6 ] Muun kuin luentomuotoisen opetuksen seuraamisesta tulee sopia etukäteen opetusta antavan opettajan kanssa. Yleisön pääsyä seuraamaan opetusta voidaan rajoittaa opetuksen toteuttamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Taiteelliset tasosuoritukset voidaan toteuttaa julkisina konsertteina. Opetus ja tutkintokielet 21 Yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Muuta kuin suomen, ruotsin tai englannin kieltä voidaan käyttää silloin kun opetuksen tai opintosuorituksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen, ruotsin ja englannin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Järjestys ja kurinpito 22 Opiskelijoiden kurinpidosta noudatetaan, mitä yliopistolaissa säädetään. [YOL a ] Yliopisto voi antaa järjestyssäännön sekä muita järjestystä koskevia ohjeita. [YOL 41 ] 6

7 III LUKU OPINTOSUORITUKSET, ARVOSTELU, TUTKINTOTODISTUS JA NÄYTTÖKOE Opintosuoritukset ja niiden voimassaolo 23 Opintosuorituksella tarkoitetaan opetussuunnitelman mukaista suoritusta. Myös opinnäyte sekä jatkokoulutuksen opin- ja taidonnäyte ovat opintosuorituksia. 24 Oikeus opintosuorituksiin on kaikilla yliopiston opiskelijoilla. Perus- ja jatko-opiskelijoiden, ylimääräisten opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden osalta edellytetään lisäksi, että he ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi. Yliopisto voi kunkin opintosuorituksen osalta määritellä lisäedellytyksiä oikeudelle tehdä kyseinen opintosuoritus tai saada siihen liittyvää opetusta. 25 Opiskelija voi hänelle taiteellista opintosuoritusta varten myönnetyn opetuksen puitteissa tehdä myös vaativamman opintosuorituksen kuin mihin opetusta on myönnetty. 26 Opintosuoritus vanhentuu, kun kymmenen vuotta on kulunut sen suorittamisesta. Opintosuoritusta ei voi tämän jälkeen sisällyttää tutkintoon. Mitä 1 momentissa sanotaan opintosuorituksesta, koskee myös opintosuorituksen osasuorituksia, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Opintojen hyväksilukeminen 27 Opiskelija voi hakea muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiensa opintojen sekä muulla tavoin hankkimansa osaamisen tunnustamista ja hyväksilukemista tutkintoonsa. 28 Opintojen hyväksilukemisesta on voimassa, mitä yliopistolaissa säädetään. [YOL 44 ] Hyväksiluettavat opinnot eivät voi kieliopintoja, musiikin aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavia opetettavan aineen opintoja, piispainkokouksen päätöksen mukaisia kanttorin kelpoisuuteen vaadittavia opintoja ja opettajan pedagogisia opintoja lukuun ottamatta olla osa toista korkeakoulututkintoa. Edellä mainitut opinnot voidaan lukea hyväksi vain siinä tapauksessa, että ne kuuluvat pakollisena osana opiskelijan Sibelius-Akatemiassa suoritettavana olevaan tutkintoon. 7

8 Opinnäytettä ei voi korvata muussa oppilaitoksessa suoritetuilla opinnoilla. 29 Yliopisto antaa ohjeen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta sekä opintojen hyväksilukemisesta. Opintosuoritusten arvostelu 30 Opintosuorituksen tai sen osan arvostelee suorituksen vastaanottava lautakunta, opettaja tai muu suorituksen vastaanottaja. Perusopiskelijoiden opinnäytteiden sekä jatkoopiskelijoiden opin- ja taidonnäytteiden arvostelijoista säädetään pykälässä. Opintosuorituksen arvostelijan sekä jatko-opintojen opin- sekä taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa mitä hallintolaissa esteellisyydestä säädetään. [hallintolaki ] 31 Opintosuoritukset ja niiden osasuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty hylätty; kiitoksella hyväksytty hyväksytty hylätty tai kokonaisluvuilla asteikolla 0 5, jolloin 0 on hylätty. 32 Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuorituksensa arvosteluun. [YOL 44 ja 82 ] Tieto annetaan pyydettäessä kirjallisena. 33 Yliopisto antaa ohjeen opintosuoritusten arvostelumenettelystä. Peruskoulutuksen opinnäytteen arvostelu 34 Peruskoulutuksen opinnäytteen arvostelee ainejohtaja. Opinnäytteen arvostelusta määrätään tarkemmin yliopiston ohjeessa opintosuoritusten arvostelumenettelystä. Jatko opintojen opin ja taidonnäytteen arvostelu 35 Akateeminen neuvosto arvostelee jatkotutkintoihin liittyvät opin- ja taidonnäytteet. Jatkotutkintojen opin- ja taidonnäytteen arvosteluun saavat osallistua vain ne akateemisen neuvoston jäsenet, jotka ovat suorittaneet samantasoisen tutkinnon (lisensiaatti tai tohtori) sekä professorit. 8

9 36 Ennen jatkotutkinnon opin- ja taidonnäytteen tarkastamiseen osallistuvien henkilöiden nimeämistä jatko-opiskelijalle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa ehdokkaista. Huomautus on toimitettava kirjallisesti yliopiston kirjaamoon 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada asiasta tieto Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen tai näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua opiskelijalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen edellä mainittuihin opintosuorituksiin liittyvistä, arvosteluun ja hyväksymiseen vaikuttavista lausunnoista. 37 Ennen lopullisten lausuntojen antamista tohtorin tutkintoon kuuluvista opin- ja taidonnäytteistä järjestetään julkinen tarkastustilaisuus tai julkinen väitöstilaisuus. 38 Rehtori antaa ohjeen jatkokoulutuksen järjestämisestä. Ohje sisältää määräykset jatkotutkintojen opin- ja taidonnäytteiden järjestämisestä ja arvostelusta. Opintosuoritusten julkisuus, tietojen säilyttäminen ja rekisteröinti 39 Opintosuoritustiedot arvosana mukaan luettuna ovat julkisia. Opiskelijan sanallista arviointia sisältävät asiakirjat eivät ole julkisia. [julkisuuslaki kohta] Opiskelijalla on oikeus saada kopio itseään koskevista suorituspöytäkirjoista ja muista asiakirjoista. 40 Opintosuorituksen julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa mitä julkisuuslaissa säädetään. Kirjallisten ja muulla tavoin tallennettujen opintosuoritusten säilyttämisestä tulosten julkistamisen jälkeen on voimassa mitä yliopistolaissa säädetään. [YOL 44 ] 41 Yliopisto antaa ohjeen opintosuoritusten julkisuudesta ja suoritusmateriaalin säilyttämisestä sekä opintosuoritusten rekisteröinnistä, rekisteritietojen oikaisemisesta ja niiden säilyttämisestä. Tutkintotodistus 42 Yliopisto antaa todistukset yliopistossa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista. 9

10 Tutkintotodistuksesta on voimassa, mitä tutkintoasetuksessa säädetään. [tutkintoasetus 26 ] Tutkintotodistuksessa kuvataan opiskelijan suorittama opinnäyte. Yliopisto antaa tutkintotodistuksia koskevan ohjeen. Näyttökoe 43 Yliopisto voi antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin opetussuunnitelman mukaisilla opintosuorituksilla osoittanut hankkineensa musiikin aineenopettajan opetettavan aineen opintoja vastaavat tiedot ja taidot. [tutkintoasetus 26.5 ] Todistuksen edellytyksenä on näyttökokeen suorittaminen. Näyttökokeen suoritusoikeuden myöntäminen edellyttää, että hakija on suorittanut vaadittavat musiikin opetettavan aineen opinnot. [kelpoisuusasetus 5 ]. Opetettavan aineen hallintaa osoittavan näyttökokeen sisällöstä ja suoritustavasta määrätään opetussuunnitelmassa. IV LUKU PERUSTUTKINNOT Koulutusrakenne 44 Musiikin kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtava koulutus järjestetään oppiainepohjaisesti. Akateeminen neuvosto päättää Sibelius-Akatemian oppiaineet ja pääaineet. Osastojen koulutusvastuista päättää rehtori. Opetussuunnitelma 45 Perusopintojen sisältö ja suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa. 46 Akateeminen neuvosto päättää opetussuunnitelman yleisistä linjauksista sekä tutkintojen, pääainekokonaisuuksien ja yliopiston yhteisten sivuainekokonaisuuksien tutkintovaatimuksista. 10

11 Opetussuunnitelmaan sisältyvästä vuotuisesta opetusohjelmasta päättää kunkin osaston osalta dekaani. Muilta osin opetussuunnitelmasta päättää osastoneuvosto. Henkilökohtainen opintosuunnitelma 47 Perusopiskelijan opiskelu yliopistossa tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuu yliopiston opetussuunnitelmaan. Yliopisto antaa ohjeen henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta. Opinnäyte 48 Opinnäyte on pääaineopintoihin sisältyvä pääaineen hallintaa osoittava opintosuoritus. Sen rakenteesta ja suoritustavoista päättää akateeminen neuvosto. Opinnäytteeseen liittyy kypsyysnäyte. Opinnäytteen ja siihen liittyvän kypsyysnäytteen sisällöstä ja suorittamistavasta määrätään opetussuunnitelmassa. Opinnäytteen laajuudesta sekä kypsyysnäytteestä on voimassa, mitä tutkintoasetuksessa säädetään. [tutkintoasetus 9 10 sekä ] Musiikkikasvatuksen opintoihin sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot 49 Musiikkikasvatuksen opintoihin kuuluvat sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiset opettajan pedagogiset opinnot, että ne tuottavat kelpoisuusasetuksessa määritellyn musiikin aineenopettajan (perusopetus ja lukio) kelpoisuuden. [kelpoisuusasetus 4 ja 5 ] V LUKU JATKOTUTKINNOT 50 Opiskelu jatko-opiskelijana tähtää musiikin lisensiaatin tai musiikin tohtorin tutkintoon. 51 Sibelius-Akatemiassa voidaan suorittaa taiteellisia ja tieteellisiä jatkotutkintoja. Jatkotutkinnot suoritetaan taiteilijakoulutuksessa, tutkijakoulutuksessa tai kehittäjäkoulutuksessa. 11

12 52 Akateeminen neuvosto päättää jatkokoulutuksen yleisistä linjauksista sekä jatkotutkintojen tutkintovaatimuksista Jatkokoulutuksen vuotuisesta opetusohjelmasta päättää kunkin osaston osalta dekaani. Rehtori antaa ohjeen jatkokoulutuksen järjestämisestä. VI LUKU MUU OPISKELU Opiskelu vaihto opiskelijana 53 Opiskelu vaihto-opiskelijana tapahtuu yliopiston tekemien opiskelijavaihtosopimusten perusteella tai niihin rinnastettavan yliopiston hyväksymän apurahaohjelman puitteissa. 54 Vaihto-opiskelijat opiskelevat Sibelius-Akatemiassa perus- ja jatko-opiskelua koskevien säännösten mukaisesti erillisiä opintoja ilman tutkinnon suorittamisoikeutta. Opiskelu kelpoisuuskoulutettavana 55 Opiskelu kelpoisuuskoulutettavana tähtää kelpoisuusasetuksen mukaiseen musiikin aineenopettajan kelpoisuuteen. [kelpoisuusasetus 4 5 ] 56 Kelpoisuuskoulutuksen sisällöstä ja suorittamistavasta määrätään opetussuunnitelmassa. 57 Perusopetuksen kelpoisuuden [kelpoisuusasetus 4 ] antava kelpoisuuskoulutus voidaan toteuttaa erillisinä opintoina ilman tutkinnon suorittamisoikeutta. Opintoihin on erillinen haku. 58 Perusopetuksen ja lukion kelpoisuuden [kelpoisuusasetus 4 5 ] antava kelpoisuuskoulutus voidaan toteuttaa maisterin tutkintoon johtavina opintoina. Tällöin opiskelijoihin ja opintojen järjestämiseen sovelletaan sitä, mitä tässä säännössä on sanottu perusopiskelijoista ja perustutkinnoista. 12

13 Opiskelu ylimääräisenä opiskelijana 59 Ylimääräinen opiskelija valmistelee tohtorikoulussa jatkotutkintosuunnitelmaa. Ylimääräiset opiskelijat opiskelevat erillisiä opintoja perus- ja jatko-opiskelua koskevien säännösten mukaisesti ilman tutkinnon suorittamisoikeutta. 60 Ylimääräisen opiskelijan opiskeluoikeus on voimassa vuoden kerrallaan. Opiskelu nuorisokoulutuksessa 61 Nuorisokoulutuksessa suoritetaan ensisijaisesti nuorisokoulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Näitä opintoja ei voi hyväksilukea osaksi tutkintoa. Nuorisokoulutuksen opiskelija voi suorittaa myös Sibelius-Akatemian perustutkintojen opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja erillisinä opintoina ilman tutkinnon suorittamisoikeutta. Nämä opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. 62 Nuorisokoulutuksen opintojen sisältö ja suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa. Nuorisokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyy se osastoneuvosto, jonka koulutusvastuulla opetussuunnitelman opintojaksot ovat. Nuorisokoulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvästä vuotuisesta opetusohjelmasta päättää kunkin osaston osalta dekaani. 63 Nuorisokoulutuksen opiskelijan opiskeluoikeus on voimassa vuoden kerrallaan. Yliopisto päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta vuosittain ilman valintamenettelyä. 64 Yliopisto antaa ohjeen nuorisokoulutuksen järjestämisestä Sibelius-Akatemiassa. Opiskelu avoimessa yliopistossa 65 Avoin yliopisto-opetus on Sibelius-Akatemian perustutkintoja koskevan opetussuunnitelman mukaista ja pääsääntöisesti perusopetukseen integroitua opetusta. 66 Opiskelu avoimessa yliopistossa toteutetaan erillisinä opintoina ilman tutkinnon suorittamisoikeutta. Opiskeluoikeus rajoittuu siihen opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamiseen oikeus on myönnetty. 13

14 67 Avoimen yliopiston opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. 68 Yliopisto voi periä avoimen yliopiston opinnoista maksun [maksuperusteasetus 2 ]. 69 Yliopisto antaa ohjeen avoimen yliopiston toiminnan järjestämisestä Sibelius- Akatemiassa. Opiskelu täydennyskoulutuksessa 70 Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus on ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattua ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. 71 Yliopisto antaa ohjeen täydennyskoulutuksen järjestämisestä Sibelius-Akatemiassa. VII LUKU VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 72 Tämä johtosääntö tulee voimaan Pykälän 26 mukainen vanhentumissääntö tulee jatko-opintojen osalta voimaan , jolloin vanhenevat ja sitä ennen suoritetut opinnot. 14

Taideyliopisto Koulutussääntö

Taideyliopisto Koulutussääntö Taideyliopisto Koulutussääntö Käsittely: 1. Julkinen keskustelutilaisuus 11.4.2013 2. TeaK:n tutkimusneuvosto 16.4.2013 3. SibA:n akateeminen neuvosto 23.4.2014 4. TeaK:n opetusneuvosto 23.4.2013 5. Taideyliopiston

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 14.12.2011 1/10 Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 14.12.2011. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 13.6.2012. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN KOULUTUSSÄÄNTÖ [Hallitus , hallituksen tarkastusvaliokunta 9/2011]

SIBELIUS-AKATEMIAN KOULUTUSSÄÄNTÖ [Hallitus , hallituksen tarkastusvaliokunta 9/2011] Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 7 SIBELIUS-AKATEMIAN KOULUTUSSÄÄNTÖ [Hallitus 16.12.2009, hallituksen tarkastusvaliokunta 9/2011] Sibelius-Akatemian hallitus on hyväksynyt 14.12.2004 sekä muuttanut

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on 24. päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan tutkintosäännön:

Lapin yliopiston hallitus on 24. päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan tutkintosäännön: LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 16.12.2010 Lapin yliopiston hallitus on 24. päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan tutkintosäännön: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 1/13 Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus

Lisätiedot

pnro 180^54^i Sffi 12-

pnro 180^54^i Sffi 12- pnro 180^54^i Sffi 12- I vararehtori 5.6.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 29, rehtorin delegointi 5.3.2012 OPINTOJEN HWÄKSILUKU SIBELIUS-AKATEMIASSA Sisältö OHJEEN TARKOITUS JA TAUSTA... 2 HYVÄKSILUKEMISEN

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ

TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ I luku Yleisiä säännöksiä 1 Yliopistossa voi harjoittaa opintoja 1. perusopiskelijana, jonka opiskelu johtaa teatteri- tai tanssitaiteen kandidaatin

Lisätiedot

2 Opinto-oikeus: Tutkintoon johtava opinto-oikeus, jollei toisin mainita.

2 Opinto-oikeus: Tutkintoon johtava opinto-oikeus, jollei toisin mainita. 1 AALTO-YLIOPISTON YLEISET OPETUSTA JA OPISKELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖT Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 20.12.2010 yliopistolain (L 558/2009) ja Aaltoyliopiston johtosäännön perusteella

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Liite HD 2/2011 Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

1 Soveltamisala. 2 Koulutusneuvosto

1 Soveltamisala. 2 Koulutusneuvosto 1 Ver. 9.3.2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.3.2012). VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin

Lisätiedot

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA Uudistuksen taustaa Yliopistolla tulee olla johtosääntötason säädös pysyviksi tarkoitetuista määräyksistä ja toimintavoista opintoihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

Vaasan yliopiston tutkintosääntö

Vaasan yliopiston tutkintosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.3.2015 Vaasan yliopiston tutkintosääntö 1 Soveltamisala Tätä tutkintosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

Liite 1 lisätään myöhemmin.

Liite 1 lisätään myöhemmin. Liite 1 lisätään myöhemmin. Liite 2 Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Vaasan yliopiston tutkintosääntö

Vaasan yliopiston tutkintosääntö Vaasan yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 15.12.2017 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Soveltamisala Tätä tutkintosääntöä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Liite 1 Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Koulutuksen kehittämistyöryhmän tilaisuus 3.6.2013 Marjo Immonen

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004)

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetusyliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty

Lisätiedot

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta KORKEAKOULUJEN OPETUSYHTEISTYÖ Immo Aakkula 8.2.2017 Laki yliopistolain muuttamisesta 7 a Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta Yliopisto voi järjestää kielten ja

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa TOIMINTAOHJE Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa Sisältö Ohjeen tarkoitus ja tausta... 2 Keskeiset käsitteet... 3 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Infotilaisuus opintojen ohjauksesta ja. Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos

Infotilaisuus opintojen ohjauksesta ja. Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Infotilaisuus opintojen ohjauksesta ja tutkintosäännöstä Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos 16.9.2010 Yleistä tutkintosäännöstä Uusi tutkintosääntö astunut voimaan 1.8.2010 Kumoaa opintosuoritusjohtosäännön

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Liite 1 Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 29. päivänä maaliskuuta 2016 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, liikuntatieteen, lääketieteen ja terveystieteiden alat (yliopistot) Keskustelutilaisuus 19.4.

Eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, liikuntatieteen, lääketieteen ja terveystieteiden alat (yliopistot) Keskustelutilaisuus 19.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.4.2011 Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, liikuntatieteen, lääketieteen ja terveystieteiden

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Teol.tdk 2.10.2012 B3, liite1 1(1) AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Yleistä Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne Humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta Opiskelijoiden orientaatio, 29.9.2017 Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne JYU. Since 1863. 10.10.2017 1 Sisältö Mikä yliopiston koulutusta ja tutkintoja

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Perustieteiden akateemisessa komiteassa 14. päivänä kesäkuuta 2011. 1 luku Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston perustieteiden

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

1 LUKU Yleisiä määräyksiä. 1 Tehtävä

1 LUKU Yleisiä määräyksiä. 1 Tehtävä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Hallinto-osasto Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkintosääntö on kumoutunut 1.8.2011 lähtien Insinööritieteiden korkeakoulun, Kemian tekniikan korkeakoulun, Perustieteiden

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Tutkinnot suoritetaan siten kuin yliopistojen tutkinnoista 19. päivänä elokuuta

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden akateemisessa komiteassa 6. päivänä kesäkuuta 2011. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset Ohjeet ja määräykset TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2012. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

17 Valintaperusteet tohtorin ja muuhun jatkotutkintoon johtaviin opintoihin ja opiskeluoikeuden myöntäminen

17 Valintaperusteet tohtorin ja muuhun jatkotutkintoon johtaviin opintoihin ja opiskeluoikeuden myöntäminen Tutkintosääntö Esityslista 2/2015, asia 8, liite 7 Sisällysluettelo 1 Tutkintosäännön soveltamisala 2 Koulutuksen johtaminen 1 KOULUTUSVASTUU JA TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 3 Yliopiston koulutusvastuut

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2016 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja

Lisätiedot