Toimintasuunnitelma Lastensuojelun Keskusliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto

2 2/15

3 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma Lapsi strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen... 6 Osaamisen vahvistaminen... 7 Kehittäminen ja koordinointi... 8 Emma & Elias -ohjelman koordinointi... 8 Verkostoiminen... 9 Viestintä Lapsen Maailma -lehti Seuranta ja arviointi Talous ja hallinto... 13

4 4/15 Toimintasuunnitelma 2014 Suomessa tehdään ammatillisesti korkeatasoista lastensuojelutyötä: koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita. Tämä ei kuitenkaan näy lastensuojelun tunnusluvuissa. Vuodesta toiseen korjaava lastensuojelu ja kiireelliset sijoitukset lisääntyvät, vastentahtoisten toimenpiteiden osuus tilastoiduista lastensuojelutoimenpiteistä kasvaa sekä monet muut lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kuvaavat luvut kehittyvät väärään suuntaan. Lastensuojelun tulokset ja tilastot ovat masentavia. Lastensuojelun Keskusliiton mahdollisuudet toimia asiantuntijana lastensuojelutyöhön liittyvissä kysymyksissä perustuvat suuresti myös jäsenyhteisöjen asiantuntemukseen. Yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa edistetään lapsen oikeuksia ja vaikutetaan lapsia koskevaan päätöksentekoon. Lastensuojelussa on entistä tärkeämpää löytää yhdessä toimimista yhteisten tavoitteiden eteen. Lapsi strategia Lastensuojelun Keskusliitto on uusinut strategiansa vuosille Strategia painottaa riippumattoman roolin tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä laajasti yhteistyössä jäsenyhteisöjemme ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Lapsen oikeuksien puolesta toimiminen vaatii rohkeutta, yhteistyötä ja ennen kaikkea lapsen edun asettamista etusijalle yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Strategiassa on kiteytetty Lastensuojelun Keskusliiton visio: tavoittelemme yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa. Visio on ohjannut vahvasti toiminnan suunnittelua vuodelle Uuden strategian jalkauttamisen lisäksi toimintavuosi sisältää paljon perustoimintaa. Toimintaan vaikuttavat tekijät Lastensuojelutyölle asetetut odotukset ovat kohtuuttomia. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lastensuojelun asiakasmäärien kasvun pysäyttäminen tai jopa määrien vähentämiseen tähtäävä toiminta vaativat vahvaa sitoutumista lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelun Keskusliiton mielestä on tärkeää pystyä vaikuttamaan yhdessä jäsenistömme kanssa niihin syihin, jotka ovat lastensuojelun taustalla. On tärkeää välittää tietoa päättäjille siitä, millaiset palvelut ovat inhimillisesti katsoen oikein myös lapsen näkökulmasta. Samalla tarvitaan tietoa palvelujen kustannustehokkuudesta sekä niistä kerrannaisvaikutuksista, joita perheille aiheutuu kun tarjottava tuki siirtyy aina vain myöhemmäksi. Lasten ja perheiden arki on vaativaa, ja kenenkään ei pitäisi jäädä yksin: ei äidin, isän, eikä varsinkaan lasten. Sama yhdessä selviämisen teema sopii yhtälailla muihin toimijoihin, myös järjestöjen tai kuntien pitäisi saada riittävästi tukea. Viisautta vuonna 2014 voisi olla korostaa yhteistyön voimaa ja sitä, että kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Lasten ja perheiden auttaminen ei saa perustua kertaluonteiseen ja lyhytjännitteiseen auttamiseen. Kun perhe hakeutuu pyytämään tukea ja apua helpottaakseen arjen sujumista tai selvitäkseen arjen pulmista, on välttämätöntä, että tuen ja avun tarpeiden äärelle pysähdytään. Vain pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ perheiden auttamiseksi voi tuoda tuloksia. Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ sitouttaa alan toimijat lasten suojelun toteuttajiksi. Lasten ja perheiden hyvinvoinnista tulee ottaa entistä selvemmin yhteistä vastuuta. Vastuuta ei saa enää siirtää aina vain eteenpäin, jolloin ketjun viimeisenä oleva lastensuojelu joutuu usein mahdottomien tehtävien eteen. Lasten ja perheiden parissa toimii nykyään kirjava joukko osaavia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, heidän ammattitaitoaan on vain osattava hyödyntää oikea-aikaisesti.

5 5/15 Toimintavuonna 2014 tulee kuluneeksi 25 vuotta Lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisestä. Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyen keskusliitto nostaa esiin toiminnassaan sopimuksen keskeisiä periaatteita korostaen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten asioita. Keskeistä on myös lasten ja nuorten osallisuutta vahvistamalla sekä osallistumiseen liittyviä näkökulmia esiin nostamalla edistää lapsen edun näkyväksi tekemistä yhteiskunnan päätöksenteossa ja kehitettäessä lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Pitkäjänteistä vaikuttamistyötä on tehty kuritusväkivallan vähentämiseksi yhteiskunnassamme. Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä kun Suomessa astui voimaan laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/83). Lain momentti kieltää lapsen ruumiillisen kurittamisen eli kuritusväkivallan. Vaikuttamistoiminta on edelleen keskeisessä asemassa keskusliiton toiminnassa. Proaktiivinen vaikuttamistoiminta edellyttää hallitusohjelman toteutumisen systemaattista seurantaa sekä jatkuvaa vuoropuhelua eri ministeriöiden kanssa. Keskusliitto arvioi toimintavuoden aikana toteutettavien Eurovaalien merkitystä siihen, miten lasten asioiden esiin nostamista Euroopan Unionin agendalle voitaisiin edistää. Lisäksi vaikuttamistoiminnassa ennakoidaan tulevia Eduskuntavaaleja. Lastensuojelun tilaa monesta eri näkökulmasta selvittäneet työryhmät ja näiden työryhmien ehdotukset heijastuvat toimintaan vuonna Tärkeää on myös varhaiskasvatuksen tilanteen seuraaminen ja siihen reagointi. Osaamista keskusliitto vahvistaa perinteisillä lastensuojelupäivillä, jotka pidetään Hämeenlinnassa syys-lokakuun vaihteessa. Kansainvälistä ulottuvuutta keskusliiton toimintaan tuo kesäkuussa Suomessa järjestettävä IFCW:n WorldForum Congress. Keskeisessä roolissa on myös Emma ja Elias -ohjelman koordinaatiohanke, jonka avulla vahvistetaan lasten ja perheiden hyvinvointia sekä aikuisten ja laajasti eri toimijoiden yhteistä vastuunottoa lapsista. Keskusliiton toimintakyvyn kannalta merkittävä rooli on viestinnällä ja tietopalvelulla. Tietopalvelun asemaa on vahvistettu ja jatkossa tavoitteena on viestinnän, tietopalvelun ja Lapsen Maailma - lehden entistä tiiviimpi kokonaisuus. Uskomme, että tieto on valtaa myös lastensuojelussa. Keskusliitolla on hyvä ja vakaa taloudellinen tilanne. Keskeisissä rahoituslähteissä voi olla satunnaisia vaihteluita, mutta kokonaisuus on kunnossa. Toimitilat palvelevat keskusliiton toimintaa hyvin ja toimintojen ja järjestelmien kehitystyötä jatketaan. Keskusliitossa on ollut paljon henkilöstövaihdoksia viime vuosina. Hiljaista tietoa pitää varjella, mutta samalla voidaan avata ovi uusille tekijöille. Vuosi näyttää tässä mielessä hyvältä. Osaamista ja energiaa on talossa runsaasti.

6 6/15 Sisältöpalvelut Vaikuttaminen Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamistyö rakentuu lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalle. Siten keskeistä on tarkastella lapsen edun toteutumista päätöksenteossa, lainsäädännössä ja muussa normiohjauksessa sekä kehittämistyössä. Vaikuttamistyön tavoitteena on huomioida konkreettisesti lapsi- ja perhevaikutukset kuntapäätöksissä ja valtiollisissa päätöksissä sekä osallistua aktiivisesti asioista käytävään keskusteluun. Lastensuojelun Keskusliitto toimii sen puolesta, että lapsi saa yhteiskunnassa tarvitsemansa suojelun omista lähtökohdistaan riippumatta lapsen painoarvo lisääntyy kaikessa päätöksenteossa lapsen aktiivinen rooli yhteiskunnassa toteutuu. Vaikuttamistyössä kiinnitetään erityistä huomiota sellaisiin lapsiin ja lapsiryhmiin, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassa marginaaliin, ja keskusliitto puolustaa heidän oikeuksiensa toteutumista yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon valtakunnallista kehitystä seurataan ja vaikutetaan erityisesti seuraaviin osa-alueisiin: o lastensuojelulain toimeenpano o perhehoitolain ja sosiaalihuoltolain uudistus o lastensuojelupalvelujen saatavuus ja laatu o korjaavan lastensuojelun tarpeen vähentäminen o lapsen asema, etu ja oikeusturva asiakkaana Maahanmuuttoon liittyviä lainsäädäntömuutoksia ja lain toimeenpanoa seurataan: ajankohtaista on esimerkiksi lasten säilöönotto ja perheenyhdistäminen sekä kotouttamislain toimeenpano. Nostetaan esille aukkoja lapsen edun toteutumisessa viranomaisratkaisuissa, jotka koskevat erityisen haavoittuvia ulkomaalaislapsia, kuten ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevia lapsia, ns. paperittomia lapsia, ihmiskaupan uhreja tai Suomeen tulleiden romanien lapsia. Etsitään kumppaneita ja vaikuttamiskeinoja näiden ryhmien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Jatketaan työtä sen puolesta, että ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajajärjestelmää ryhdytään kehittämään entistä riippumattomammaksi ja tehokkaammaksi. Tehdään yhteistyötä niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Tuotetaan lastensuojelua koskevaa tietoa ja tiedotetaan lastensuojelusta maahanmuuttajaperheille yhteistyössä muiden maahanmuuttajien parissa toimivien tahojen kanssa sekä maahanmuuttajia kuullen ja osallistaen. Kehitetään lastensuojelu.info -sivustoa. Jatketaan verkostoyhteistyötä vammaisten lasten oikeuksien toteutumisen seurantaan liittyen. Tuodaan esille yhteiskunnalliseen keskusteluun vammaisten lasten osallistumisen oikeutta ja korostetaan vammaisten lasten mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta vaikuttamistyössä. Seurataan Ensitieto-verkoston tekemän aloitteen (Aloite ensitietoa koskevan Käypä hoito -suosituksen laatimiseksi) toteutumista ja edistetään yhtenäisen ensitietomallin juurtumista terveydenhuoltoon yhdessä verkoston kanssa. Haetaan hankerahoitusta KELA:lta yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa vaikeavammaisten lasten osallistumisen edellytykset ja mahdollisuudet sekä niiden edistäminen kuntoutuskäytännöissä -hankkeelle. Kuritusväkivaltaa koskevien asenteiden seurantaa jatketaan asennekyselyllä.

7 7/15 Väkivallan vastaista työtä ja sen tuloksia tuodaan esiin lain voimassaolon ajalta. Osallistutaan Poliisiammattikorkeakoulun lapsiuhritutkimuksen toteuttamiseen. Osallistutaan valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokuntatyöskentelyyn. Seurataan ja edistetään varhaiskasvatuslainsäädännön uudistustyötä. Tuetaan varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevää roolia sekä yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Kehitetään vanhempien, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun tueksi tuotettua Suojele Tue Toimi -materiaalia ja sivustoa sekä tehdään sitä tunnetuksi. Kehitetään vastaavaa yhteistyötä koulun ja lastensuojelun välillä huomioiden oppilashuollon rooli keskeisenä toimijatahona. Jatketaan verkostoyhteistyötä lapsiperheiden varhaisen tuen ja vanhemmuuden tuen mallien levittämiseen liittyen. Edistetään oppilashuoltolainsäädäntöä sekä jatketaan valtakunnallisten ja paikallisten opetustoimen ja oppilashuollon toimijoiden ja järjestöjen välisen yhteistyön vahvistamista. Seurataan THL:n Lastenasiaintalo-mallin pilottihankkeen etenemistä. Koordinoidaan lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toteutumisen seurantaa ja välitetään Lapsen oikeuksien komitealle keskusliiton jäsenten näkemyksiä. Varaudutaan lapsen oikeuksien sopimuksen seuraavaan raportointikierrokseen. Lisätään vuorovaikutuksellista yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja viranomaistoimijoiden kanssa sekä luodaan pohjaa ja edellytyksiä tulevalle järjestökuulemiselle. Vaikutetaan Euroopan neuvoston Building a Europe for and with Children - ohjelmastrategian täytäntöönpanoon. Tiedotetaan uusista Euroopan neuvoston lapsia koskevista suosituksista ja ohjelmista. Tehdään tunnetuksi EN:n lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskevaa ohjeistusta verkostoyhteistyönä järjestö- ja viranomaistahojen kanssa. Tehdään tunnetuksi Lapsen oikeuksien komitean lapsen etua koskevaa yleiskommenttia yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Tässä yhteydessä mm. edistetään yleiskommentin kääntämistä suomeksi ja tuodaan sitä sisältönä koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Osaamisen vahvistaminen Lastensuojelun Keskusliiton toteuttamat koulutukset kokoavat vuoden 2014 aikana yhteen useita alan asiantuntijoita. Koulutus- ja seminaaripäivien tavoitteena on tarjota tietoa ajankohtaisista ilmiöistä ja asioista, jotka liittyvät lastensuojeluun ja laajasti lasten ja perheiden arkeen. Osana osaamisen vahvistamista jatketaan keskusliiton roolia tiedontuottajana sekä tiedon välittäjänä, jatketaan jäsenyhteisöjen tai sidosryhmien esiin nostamiin teemoihin liittyvien selvitysten toteuttamista. Kiinnitetään erityinen huomio tiedon välittymiseen kansainvälisessä yhteistyössä, varmistaen suomalaisten hyvien käytäntöjen leviäminen maan rajojen ulkopuolelle ja yritetään vastaavasti hyödyntää muissa maissa tehtyä kehittämistyötä ja paikantaa niihin liittyviä hyviä käytäntöjä. Osaamisen vahvistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä huomioidaan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Toteutetaan palvelupolkujen kustannusselvitykseen ja Hatka-selvitykseen liittyvät jatkotoimenpiteet. Toteutetaan perheiden jälleenyhdistämisselvityksen toinen vaihe. Jatketaan lastensuojelun tilastokuntien hyvinvointisuunnitelmia koskevan tiedon tuottamista. Selvitetään lastensuojelun sijaishuoltoa koskevan perustiedon tuottamisen mahdollisuuksia ja toteuttamistapoja. Järjestetään keväällä 2014 puolen päivän seminaari varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen liittyen.

8 8/15 Osallistutaan valtakunnalliselle Uskomme sinuun Usko sinäkin -aikuisten kiertueelle. Asetetaan työryhmät seuraaviin tehtäviin yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa: o Lasten ja nuorten osallisuuden eettiset periaatteet -oppaan laatiminen o Oikeusturvakeinot lastensuojelussa -oppaan kehittäminen o Jälkihuolto-oppaan päivittämisen käynnistäminen o Laituri-kriteerien päivittämisen käynnistäminen Järjestetään kotimaisia tapahtumia o Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä o Emma & Elias -seminaari Lahdessa o Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinnassa Järjestetään IFCW World Forum Helsingissä Osallistutaan kansainvälisiin tapahtumiin ja verkostoihin o IFCO:n konferenssi o FICE:n liittoneuvoston kokoukset o Eusarf:n konferenssi o OMEP:n Maailman kokous ja konferenssi Irlannissa Valmistellaan vuoden 2015 elokuussa pidettävää pohjoismaista lastensuojeluseminaaria. Kehittäminen ja koordinointi Lastensuojelun Keskusliitto terävöittää rooliaan kehittämistyön toimijana ja kehittämistyöhön liittyvien tehtävien koordinointityössä. Keskusliittomaisessa toiminnassa korostuu erityisesti jäsenyhteisöjen tekemän kehittämistyön tukeminen sekä vastaavasti kehittämistyön koordinointiin liittyvät tehtävät, joiden avulla niin ikään tuetaan jäsenyhteisöjä heidän kehittämistyössään. Lastensuojelun Keskusliiton kehittämistyön fokus pidetään selkeästi toiminnalle sopivassa, verkostomaisiin kehittämishankkeisiin liittyvässä yhteistyössä, eikä keskusliitto tavoittele minkäänlaista palvelutuotantoon liittyvää kehittämistyötä. Lastensuojelun Keskusliiton olemassa olevia verkostoja ja osaamista hyödynnetään vuoden 2014 aikana sekä lähialueyhteistyönä että suomalais-venäläisen lastensuojeludialogin jatkamisessa sekä näistä mahdollisesti esiin nousevissa jatkotoimenpiteissä. Jatketaan suomalais-virolaista yhteistyötä yhteisiin lastensuojelukysymyksiin liittyen Suomalais-venäläinen lastensuojeludialogi o Jatketaan ehkäisevän lastensuojelun kehittämisen tukemista Karjalan tasavallassa. Keskeistä hankkeessa on lasten hyvinvointisuunnitelman laadintaa koskeva konsultaatio ja koulutus, joilla tuetaan Karjalan tasavallan lapsen edun toimintastrategian toteuttamista Petroskoissa sekä mahdollisuuksien mukaan muissa kunnissa. Tähän liittyen tehdään selvityksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta ja palvelujärjestelmän toimivuudesta sekä kehitetään hyvinvointi-indikaattoreita. Hankkeessa tehdään yhteistyötä pietarilaisen Toimimme yhdessä lapsen hyväksi - hankkeen kanssa. o Osallistutaan lastensuojelualan seminaareihin ja asiantuntijatapaamisiin Venäjällä ja Suomessa sekä suomalais-venäläiseen lastensuojeludialogiin. o Selvitetään järjestöjen lähiyhteistyön ja Venäjä-osaamisen tilaa sekä toimenpiteitä turvata keskusliiton roolin jatkuvuus lähialueyhteistyön toimijana. Jatketaan toimintaa kansallisena koordinaattorina Itämeren maiden neuvoston asiantuntijaverkostossa (Expert group for Cooperation on Children at Risk), joka järjestää asiantuntijakoulutusta ja tapaamisia sekä tuottaa koulutusmateriaalia.

9 9/15 Emma & Elias -ohjelman koordinointi RAY:n rahoittaman Emma & Elias -ohjelman ( ) päämääränä on edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelman avulla halutaan löytää, vahvistaa ja monipuolistaa yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen. Ohjelmaan valittavien toimintojen ja hankkeiden avustuspäätösten valmistelusta ja muista avustusten käyttöön, maksatukseen, valvontaan ja seurantaan liittyvistä asioista vastaa RAY:n avustusosasto. Ohjelman toiminnallisesta koordinaatiosta vastaa Lastensuojelun Keskusliitto. Koordinaation tavoitteena on tukea Emma & Elias -ohjelman tavoitteiden mukaista järjestöjen kehittämistyötä. Keinoina ovat hanketuki, verkostoiminen, osaamisen vahvistaminen, sidosryhmätyö, viestintä sekä arviointi ja tutkimus. Vuoden 2014 teemana on aikuisen läsnäolon merkitys lapselle. Vuonna 2014 ohjelmassa tulee olemaan noin 30 hanketta ja toimintoa. Kaikkia hankkeita tavataan vähintään kaksi kertaa, tarpeen mukaan myös useammin. Ohjelman verkostolle järjestetään kolme yhteistä koulutuksellista tapaamista vuodessa. Emma & Elias -ohjelma järjestää yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton ja muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisen seminaarin Lahdessa keväällä Alueellisia verkostotapaamisia järjestetään useita ympäri Suomea. Sidosryhmäyhteistyötä jatketaan kolmannen sektorin, päättäjien, Lasten Kaste - ohjelman, tutkimustahojen sekä median kanssa. Hankkeiden viestintää tuetaan tarpeiden mukaan mm. henkilökohtaisella konsultoinnilla sekä järjestämällä viestinnän koulutuksia. Ohjelmaviestinnässä nostetaan valtakunnallisella tasolla esiin 1 2 teemaa. Emma & Elias -ohjelma hankkeineen osallistuu erilaisiin opetus-, sosiaali- ja terveysalan tapahtumiin mm. Educa 2014:ään, TerveSos 2014:ään ja Lapsuudentutkimuksen päiville. Emmaelias.fi -nettisivut, Emma & Elias -uutiskirje ja Emma & Elias -ohjelman Facebooksivut ovat keskeisiä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavia. Hankkeiden arviointia tuetaan konsultoinnilla ja koulutuksella. Ohjelman tutkimus tarjoaa hankkeiden käyttöön verkkopohjaiset kyselyt, joilla kerätään tietoja asiakkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kokemuksista. Kyselyillä kerätään aineistoa ohjelmatason tutkimukseen ja tuetaan hankkeita niiden vaikuttavuusselvitysten tekemisessä. Hankkeiden toiminnasta tehtäviä (2013 alkaneita) opinnäytteitä ohjataan ja uusia ryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan. Haastattelututkimuksen aineistonkeruu aloitetaan. Verkostoiminen Lastensuojelun Keskusliiton toiminnan tarkoituksena on kehittää lasten suojelua ja edistää yhteistoimintaa alalla toimivien järjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken. Lastensuojelun Keskusliitto toteuttaa perustehtäväänsä lapsen oikeuksien toteutumisen edistäjänä verkostoimalla toimijoita kolmella tasolla: yhteiskunta, valtion ja kuntien päätöksenteko ja yksilön (lapsen) oma elämä. Verkostoimisen tavoitteena on mahdollistaa lapsen oikeuksien näkökulmasta käytävä vuoropuhelu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Keskusliiton tavoitteena on mahdollistaa tavoitteellinen ja aktivoiva verkostotyö, jossa verkostoimisen taustalla on yhteisesti määritelty intressi sekä konkreettiset tavoitteet verkostotyölle.

10 10/15 Selkiytetään ja syvennetään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Luodaan ja vahvistetaan suhteita verkostoihin, jotka toimivat lapsen terveydenhuollon kysymyksissä. Osallistutaan edelleen THL:n koordinoimaan lastensuojelun käsikirjan toimitusneuvoston työhön sekä lakityöryhmään. Jatketaan Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan Lasten ja nuorten jaoksessa. Osallistutaan Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä yhteistyöryhmän YTRY:n toimintaan. Jatketaan ja kehitetään Suomen OMEP toimikunnan toimintaa. Jatketaan yhteistyötä Lapsiasianeuvottelukunnan ja sen Lapsen oikeuksien viestintä ja kansainväliset asiat -jaoston kanssa. Jatketaan ja kehitetään Lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkoston työtä. Osallistutaan yhteistyöhön lapsen oikeuksien päivän tapahtumien järjestämiseksi. Luodaan verkosto ja malli kansalaisjärjestöjen osallistumiseen Lapsen oikeuksien sopimuksen raportointiprosessissa. Käynnistetään lapsilähtöisen raportointiprosessin kehittäminen. Toimitaan Eurochild -verkostossa ja kehitetään Lastensuojelun Keskusliiton toimintaa kansallisena partneriverkostona. Laajennetaan pohjoismaisia yhteistyöverkostoja ja selvitetään yhteistyön kehittämismahdollisuuksia: o Osallistutaan NBO:n (Nordic-Baltic Organisation for professionals working with children and adolescents) seminaariin ja tehdään opintomatka. o Osallistutaan pohjoismaiseen perhehoidon tutkimusverkoston ohjausryhmään. Jatketaan kansallisena kontaktina eurooppalaisessa ilman huoltajaa tulleiden lasten asioiden verkostossa Separated Children in Europe Programme (SCEP). Vahvistetaan keskusliiton asemaa varhaiskasvatuksen kansainvälisessä yhteistyössä tiivistämällä yhteistyötä OMEPin (Organisation Mondiale pour l Education Prèscolaire) ja Eurochildin varhaiskasvatuksen työryhmän kanssa.

11 11/15 Viestintä Viestinnän tehtävänä on tukea keskusliiton ja jäsenyhteisöjen työtä Lapsi strategian mukaisesti. Vuonna 2013 aloitettu viestintästrategia tehdään valmiiksi ja otetaan käyttöön. Viestintää kehitetään entistä sujuvammaksi paremmalla suunnittelulla ja mediaseurantaa, raportointia ja viestinnän rakenteita tehostamalla. Mediayhteistyö Osallistutaan edelleen aktiivisesti julkiseen keskusteluun uuden strategian luomien suuntaviivojen pohjalta Tuetaan vaikuttamistoimintaa mediayhteistyötä jatkamalla ja vahvistamalla. Tiedotustoimikunta jatkaa työtään. Tietoisuuden lisääminen Vuonna 2013 julkaistun lastensuojelun työntekijöille suunnatun mediaoppaan markkinointia jatketaan ja siihen liittyvää koulutusta sekä toimittajille että lastensuojelun työntekijöille laajennetaan. Otetaan käyttöön uusi mediaseurannan palvelu. Tiedon kokoaminen ja välittäminen Vuoden 2013 lopulla käynnistynyt verkkosivujen uudistusprojekti viedään loppuun ja uudet verkkosivut otetaan käyttöön. Tehdään jäsenviestintäsuunnitelma. Tietopalvelu Seurataan ja arvioidaan vuonna 2013 käyttöönotettua kokoelma- ja palvelusuunnitelmaa: kokoelmasuunnitelman tarkoituksena on luoda nykyistä käytäntöä jäsennellymmät suuntaviivat aineiston hankinnalle. Palvelusuunnitelmalla pyritään selkeyttämään palvelupolitiikkaa niin nykyisten kuin suunniteltujen palvelutapojen osalta. Kokoelma- ja palvelusuunnitelmista painopisteaiheiksi nostetaan elektronisten aineistojen käyttöönotto. Tämän osalta kartoitetaan yhteistyömahdollisuutta muiden erikoiskirjastojen kanssa. Saatetaan loppuun arkistonmuodostussuunnitelma. Kirjaston ja tietopalvelun käyttöastetta pyritään kasvattamaan siten, että jäsenyhteisöiltä tulevissa tietopyynnöissä ja kirjaston yksittäisten asiakkaiden määrässä kasvua on vähintään 10 %.

12 12/15 Lapsen Maailma -lehti Kuukausilehti Lapsen Maailma taustoittaa ohjelmatyötä. Teemat vuonna 2014 ovat: Tammikuu: Talous tasapainoon Helmikuu: Menossa mukana Maaliskuu: Kohti kevättä Huhtikuu: Huviksi ja hyödyksi Toukokuu: Tavoitteena tasa-arvo Kesä-heinäkuu Lepoa & lomaa Elokuu: Popsi porkkanaa! Syyskuu: Kaikki kotona Lokakuu: Mukavia muistoja Marraskuu: Uskalla uudestaan! Joulukuu: Lämpöä & läheisyyttä Kehitetään yhdessä tietopalvelun kanssa infografiikkaa, jota lehdessä julkaisemisen jälkeen voidaan käyttää myös tilaisuuksissa, koulutuksissa jne. Pyritään nostamaan levikkiä ja lukijamäärää edelleen. Etsitään levikkimarkkinoinnissa yhteistyökumppaneita esim. lapsille suunnattuja tuotteita tai palveluja myyvistä tahoista. Kasvatetaan yritysmarkkinoinnin osuutta ja jatketaan jäsentilausten markkinointia. Jatketaan irtonumeromyyntiä Akateemisen kirjakaupan, Stockmannin ja tamperelaisen Tulenkantajat-kirjakaupan kanssa. Julkaistaan täysin uudistetut verkkosivut, joiden tukemana sukelletaan sosiaaliseen mediaan (Facebook-sivu). Näillä keinoin tavoitellaan uutta vauhtia myös ilmoitusmyyntiin. Osallistutaan KMT-Lukija-tutkimukseen. Järjestetään avustajatapaaminen Lastensuojelupäivien yhteydessä lokakuussa Hämeenlinnassa. Osallistutaan lehden yhteistyökumppaneiden esim. Aikakausmedian ja Kultti ry:n järjestämiin tapahtumiin ja julkaisuihin. Osallistutaan Koulujen Aikakauslehtipäivään.

13 13/15 Seuranta ja arviointi Vuonna 2013 käynnistettiin vaikuttamistoiminnan systemaattinen seuranta, jonka toteutumista seurataan ja tulokset analysoidaan vuoden 2013 lopussa. Tämän pohjalta yksilöidään vuonna 2014 toteuttavaa vaikuttamistyötä selkiyttämällä ydinviestejä ja etsimällä oikeita keinoja vaikuttamistyön viestien levittämisessä. Uuden strategian mukaiset tavoitteet toimivat vuoden 2014 toiminnan arvioinnin välineinä. Strategiset tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden saavuttamiseen tarvitaan useita eri toimenpiteitä. Jokaiselle näistä toimenpiteistä tai ydintehtävistä määritellään konkreettiset tavoitteet vuodelle 2014 ja kullekin tavoitteelle mittari, jolla sen toteutumista seurataan. Talous ja hallinto Talous nojautuu vahvasti Lasten Päivän Säätiön tukeen, Lapsen Maailma -lehden tuottoon sekä omaan varojen hankintaan. Lasten Päivän Säätiön tuotto-osuus on ollut viime vuosina noususuuntainen. Odotettavissa ei tällä hetkellä ole, että näiden erien osuus olisi pienenevä. Omat koulutustapahtumat hoidetaan edelleen kustannustietoisesti mutta omakustannushintaan. Keskusliitto saa RAY:n avustuspäätöksen mukaan yleisavustusta ja tällä hetkellä myös projektirahoitusta Emma & Elias -avustusohjelman koordinointiin. Tulevalle toimintavuodelle suunnitellaan kiinteistön kivimuurien korjauksia. Käytäntö on osoittanut, että keskusliitto hyötyy merkittävästi hyvin hoidetusta ja arvostetusta kiinteistöstään. Taloushallinnon järjestelmien kehittämistä jatketaan. Tulevana toimintavuonna on tarkoitus kehittää tarkempi talouden seurantajärjestelmä. Tähän liittyy yhteistyössä ohjelmatiimin kanssa tehtävä talousarvion laatimis- ja seurantaprosessi. Taloushallinnon uudistamista jatketaan myös sähköisen arkiston käyttöönotolla. Henkilöstön määrää pyritään kasvattamaan 1 2 henkilöllä. Vuonna 2013 aloitettua IT-infrastruktuurin kehittämistä jatketaan. Tarkoituksena on saada kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset laitteet, ohjelmat ja palvelut niin keskusliitolle kuin yksittäisille käyttäjille. Palkkahallintopalvelut tarjoava uusi tilitoimisto aloittaa Heidän kanssaan on sovittu myös mahdollisista kirjanpidon tukipalveluista, joilla varmistetaan toimintojen sujuvuus myös poikkeustapauksissa.

14 14/15

15 15/15

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 VÄESTÖLIITTO 2014 lyhyesti Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön terveyttä, turvallisuutta ja onnellista ja tasapainoista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite Matarankatu 4, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuonna 2015 Diabetesliitto täyttää 60 vuotta. Juhlavuosi värittää toimintaa monin tavoin, ja siihen liittyviä tapahtumia on pitkin vuotta eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2009...3 VISIO 2010...4 PAINOPISTEALUEET 2009...4 KANSALAISTOIMINTA...4 EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET...6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi Toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus ja siihen kytkeytyvä visio... 2 Arvot... 2 Strategiset suunnat ja niihin sisältyvät tavoitteet... 3 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot