Toimintasuunnitelma Lastensuojelun Keskusliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto

2 2/15

3 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma Lapsi strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen... 6 Osaamisen vahvistaminen... 7 Kehittäminen ja koordinointi... 8 Emma & Elias -ohjelman koordinointi... 8 Verkostoiminen... 9 Viestintä Lapsen Maailma -lehti Seuranta ja arviointi Talous ja hallinto... 13

4 4/15 Toimintasuunnitelma 2014 Suomessa tehdään ammatillisesti korkeatasoista lastensuojelutyötä: koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita. Tämä ei kuitenkaan näy lastensuojelun tunnusluvuissa. Vuodesta toiseen korjaava lastensuojelu ja kiireelliset sijoitukset lisääntyvät, vastentahtoisten toimenpiteiden osuus tilastoiduista lastensuojelutoimenpiteistä kasvaa sekä monet muut lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kuvaavat luvut kehittyvät väärään suuntaan. Lastensuojelun tulokset ja tilastot ovat masentavia. Lastensuojelun Keskusliiton mahdollisuudet toimia asiantuntijana lastensuojelutyöhön liittyvissä kysymyksissä perustuvat suuresti myös jäsenyhteisöjen asiantuntemukseen. Yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa edistetään lapsen oikeuksia ja vaikutetaan lapsia koskevaan päätöksentekoon. Lastensuojelussa on entistä tärkeämpää löytää yhdessä toimimista yhteisten tavoitteiden eteen. Lapsi strategia Lastensuojelun Keskusliitto on uusinut strategiansa vuosille Strategia painottaa riippumattoman roolin tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä laajasti yhteistyössä jäsenyhteisöjemme ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Lapsen oikeuksien puolesta toimiminen vaatii rohkeutta, yhteistyötä ja ennen kaikkea lapsen edun asettamista etusijalle yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Strategiassa on kiteytetty Lastensuojelun Keskusliiton visio: tavoittelemme yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa. Visio on ohjannut vahvasti toiminnan suunnittelua vuodelle Uuden strategian jalkauttamisen lisäksi toimintavuosi sisältää paljon perustoimintaa. Toimintaan vaikuttavat tekijät Lastensuojelutyölle asetetut odotukset ovat kohtuuttomia. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lastensuojelun asiakasmäärien kasvun pysäyttäminen tai jopa määrien vähentämiseen tähtäävä toiminta vaativat vahvaa sitoutumista lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelun Keskusliiton mielestä on tärkeää pystyä vaikuttamaan yhdessä jäsenistömme kanssa niihin syihin, jotka ovat lastensuojelun taustalla. On tärkeää välittää tietoa päättäjille siitä, millaiset palvelut ovat inhimillisesti katsoen oikein myös lapsen näkökulmasta. Samalla tarvitaan tietoa palvelujen kustannustehokkuudesta sekä niistä kerrannaisvaikutuksista, joita perheille aiheutuu kun tarjottava tuki siirtyy aina vain myöhemmäksi. Lasten ja perheiden arki on vaativaa, ja kenenkään ei pitäisi jäädä yksin: ei äidin, isän, eikä varsinkaan lasten. Sama yhdessä selviämisen teema sopii yhtälailla muihin toimijoihin, myös järjestöjen tai kuntien pitäisi saada riittävästi tukea. Viisautta vuonna 2014 voisi olla korostaa yhteistyön voimaa ja sitä, että kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Lasten ja perheiden auttaminen ei saa perustua kertaluonteiseen ja lyhytjännitteiseen auttamiseen. Kun perhe hakeutuu pyytämään tukea ja apua helpottaakseen arjen sujumista tai selvitäkseen arjen pulmista, on välttämätöntä, että tuen ja avun tarpeiden äärelle pysähdytään. Vain pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ perheiden auttamiseksi voi tuoda tuloksia. Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ sitouttaa alan toimijat lasten suojelun toteuttajiksi. Lasten ja perheiden hyvinvoinnista tulee ottaa entistä selvemmin yhteistä vastuuta. Vastuuta ei saa enää siirtää aina vain eteenpäin, jolloin ketjun viimeisenä oleva lastensuojelu joutuu usein mahdottomien tehtävien eteen. Lasten ja perheiden parissa toimii nykyään kirjava joukko osaavia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, heidän ammattitaitoaan on vain osattava hyödyntää oikea-aikaisesti.

5 5/15 Toimintavuonna 2014 tulee kuluneeksi 25 vuotta Lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisestä. Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyen keskusliitto nostaa esiin toiminnassaan sopimuksen keskeisiä periaatteita korostaen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten asioita. Keskeistä on myös lasten ja nuorten osallisuutta vahvistamalla sekä osallistumiseen liittyviä näkökulmia esiin nostamalla edistää lapsen edun näkyväksi tekemistä yhteiskunnan päätöksenteossa ja kehitettäessä lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Pitkäjänteistä vaikuttamistyötä on tehty kuritusväkivallan vähentämiseksi yhteiskunnassamme. Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä kun Suomessa astui voimaan laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/83). Lain momentti kieltää lapsen ruumiillisen kurittamisen eli kuritusväkivallan. Vaikuttamistoiminta on edelleen keskeisessä asemassa keskusliiton toiminnassa. Proaktiivinen vaikuttamistoiminta edellyttää hallitusohjelman toteutumisen systemaattista seurantaa sekä jatkuvaa vuoropuhelua eri ministeriöiden kanssa. Keskusliitto arvioi toimintavuoden aikana toteutettavien Eurovaalien merkitystä siihen, miten lasten asioiden esiin nostamista Euroopan Unionin agendalle voitaisiin edistää. Lisäksi vaikuttamistoiminnassa ennakoidaan tulevia Eduskuntavaaleja. Lastensuojelun tilaa monesta eri näkökulmasta selvittäneet työryhmät ja näiden työryhmien ehdotukset heijastuvat toimintaan vuonna Tärkeää on myös varhaiskasvatuksen tilanteen seuraaminen ja siihen reagointi. Osaamista keskusliitto vahvistaa perinteisillä lastensuojelupäivillä, jotka pidetään Hämeenlinnassa syys-lokakuun vaihteessa. Kansainvälistä ulottuvuutta keskusliiton toimintaan tuo kesäkuussa Suomessa järjestettävä IFCW:n WorldForum Congress. Keskeisessä roolissa on myös Emma ja Elias -ohjelman koordinaatiohanke, jonka avulla vahvistetaan lasten ja perheiden hyvinvointia sekä aikuisten ja laajasti eri toimijoiden yhteistä vastuunottoa lapsista. Keskusliiton toimintakyvyn kannalta merkittävä rooli on viestinnällä ja tietopalvelulla. Tietopalvelun asemaa on vahvistettu ja jatkossa tavoitteena on viestinnän, tietopalvelun ja Lapsen Maailma - lehden entistä tiiviimpi kokonaisuus. Uskomme, että tieto on valtaa myös lastensuojelussa. Keskusliitolla on hyvä ja vakaa taloudellinen tilanne. Keskeisissä rahoituslähteissä voi olla satunnaisia vaihteluita, mutta kokonaisuus on kunnossa. Toimitilat palvelevat keskusliiton toimintaa hyvin ja toimintojen ja järjestelmien kehitystyötä jatketaan. Keskusliitossa on ollut paljon henkilöstövaihdoksia viime vuosina. Hiljaista tietoa pitää varjella, mutta samalla voidaan avata ovi uusille tekijöille. Vuosi näyttää tässä mielessä hyvältä. Osaamista ja energiaa on talossa runsaasti.

6 6/15 Sisältöpalvelut Vaikuttaminen Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamistyö rakentuu lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalle. Siten keskeistä on tarkastella lapsen edun toteutumista päätöksenteossa, lainsäädännössä ja muussa normiohjauksessa sekä kehittämistyössä. Vaikuttamistyön tavoitteena on huomioida konkreettisesti lapsi- ja perhevaikutukset kuntapäätöksissä ja valtiollisissa päätöksissä sekä osallistua aktiivisesti asioista käytävään keskusteluun. Lastensuojelun Keskusliitto toimii sen puolesta, että lapsi saa yhteiskunnassa tarvitsemansa suojelun omista lähtökohdistaan riippumatta lapsen painoarvo lisääntyy kaikessa päätöksenteossa lapsen aktiivinen rooli yhteiskunnassa toteutuu. Vaikuttamistyössä kiinnitetään erityistä huomiota sellaisiin lapsiin ja lapsiryhmiin, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassa marginaaliin, ja keskusliitto puolustaa heidän oikeuksiensa toteutumista yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon valtakunnallista kehitystä seurataan ja vaikutetaan erityisesti seuraaviin osa-alueisiin: o lastensuojelulain toimeenpano o perhehoitolain ja sosiaalihuoltolain uudistus o lastensuojelupalvelujen saatavuus ja laatu o korjaavan lastensuojelun tarpeen vähentäminen o lapsen asema, etu ja oikeusturva asiakkaana Maahanmuuttoon liittyviä lainsäädäntömuutoksia ja lain toimeenpanoa seurataan: ajankohtaista on esimerkiksi lasten säilöönotto ja perheenyhdistäminen sekä kotouttamislain toimeenpano. Nostetaan esille aukkoja lapsen edun toteutumisessa viranomaisratkaisuissa, jotka koskevat erityisen haavoittuvia ulkomaalaislapsia, kuten ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevia lapsia, ns. paperittomia lapsia, ihmiskaupan uhreja tai Suomeen tulleiden romanien lapsia. Etsitään kumppaneita ja vaikuttamiskeinoja näiden ryhmien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Jatketaan työtä sen puolesta, että ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajajärjestelmää ryhdytään kehittämään entistä riippumattomammaksi ja tehokkaammaksi. Tehdään yhteistyötä niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Tuotetaan lastensuojelua koskevaa tietoa ja tiedotetaan lastensuojelusta maahanmuuttajaperheille yhteistyössä muiden maahanmuuttajien parissa toimivien tahojen kanssa sekä maahanmuuttajia kuullen ja osallistaen. Kehitetään lastensuojelu.info -sivustoa. Jatketaan verkostoyhteistyötä vammaisten lasten oikeuksien toteutumisen seurantaan liittyen. Tuodaan esille yhteiskunnalliseen keskusteluun vammaisten lasten osallistumisen oikeutta ja korostetaan vammaisten lasten mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta vaikuttamistyössä. Seurataan Ensitieto-verkoston tekemän aloitteen (Aloite ensitietoa koskevan Käypä hoito -suosituksen laatimiseksi) toteutumista ja edistetään yhtenäisen ensitietomallin juurtumista terveydenhuoltoon yhdessä verkoston kanssa. Haetaan hankerahoitusta KELA:lta yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa vaikeavammaisten lasten osallistumisen edellytykset ja mahdollisuudet sekä niiden edistäminen kuntoutuskäytännöissä -hankkeelle. Kuritusväkivaltaa koskevien asenteiden seurantaa jatketaan asennekyselyllä.

7 7/15 Väkivallan vastaista työtä ja sen tuloksia tuodaan esiin lain voimassaolon ajalta. Osallistutaan Poliisiammattikorkeakoulun lapsiuhritutkimuksen toteuttamiseen. Osallistutaan valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokuntatyöskentelyyn. Seurataan ja edistetään varhaiskasvatuslainsäädännön uudistustyötä. Tuetaan varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevää roolia sekä yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Kehitetään vanhempien, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun tueksi tuotettua Suojele Tue Toimi -materiaalia ja sivustoa sekä tehdään sitä tunnetuksi. Kehitetään vastaavaa yhteistyötä koulun ja lastensuojelun välillä huomioiden oppilashuollon rooli keskeisenä toimijatahona. Jatketaan verkostoyhteistyötä lapsiperheiden varhaisen tuen ja vanhemmuuden tuen mallien levittämiseen liittyen. Edistetään oppilashuoltolainsäädäntöä sekä jatketaan valtakunnallisten ja paikallisten opetustoimen ja oppilashuollon toimijoiden ja järjestöjen välisen yhteistyön vahvistamista. Seurataan THL:n Lastenasiaintalo-mallin pilottihankkeen etenemistä. Koordinoidaan lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toteutumisen seurantaa ja välitetään Lapsen oikeuksien komitealle keskusliiton jäsenten näkemyksiä. Varaudutaan lapsen oikeuksien sopimuksen seuraavaan raportointikierrokseen. Lisätään vuorovaikutuksellista yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja viranomaistoimijoiden kanssa sekä luodaan pohjaa ja edellytyksiä tulevalle järjestökuulemiselle. Vaikutetaan Euroopan neuvoston Building a Europe for and with Children - ohjelmastrategian täytäntöönpanoon. Tiedotetaan uusista Euroopan neuvoston lapsia koskevista suosituksista ja ohjelmista. Tehdään tunnetuksi EN:n lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskevaa ohjeistusta verkostoyhteistyönä järjestö- ja viranomaistahojen kanssa. Tehdään tunnetuksi Lapsen oikeuksien komitean lapsen etua koskevaa yleiskommenttia yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Tässä yhteydessä mm. edistetään yleiskommentin kääntämistä suomeksi ja tuodaan sitä sisältönä koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Osaamisen vahvistaminen Lastensuojelun Keskusliiton toteuttamat koulutukset kokoavat vuoden 2014 aikana yhteen useita alan asiantuntijoita. Koulutus- ja seminaaripäivien tavoitteena on tarjota tietoa ajankohtaisista ilmiöistä ja asioista, jotka liittyvät lastensuojeluun ja laajasti lasten ja perheiden arkeen. Osana osaamisen vahvistamista jatketaan keskusliiton roolia tiedontuottajana sekä tiedon välittäjänä, jatketaan jäsenyhteisöjen tai sidosryhmien esiin nostamiin teemoihin liittyvien selvitysten toteuttamista. Kiinnitetään erityinen huomio tiedon välittymiseen kansainvälisessä yhteistyössä, varmistaen suomalaisten hyvien käytäntöjen leviäminen maan rajojen ulkopuolelle ja yritetään vastaavasti hyödyntää muissa maissa tehtyä kehittämistyötä ja paikantaa niihin liittyviä hyviä käytäntöjä. Osaamisen vahvistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä huomioidaan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Toteutetaan palvelupolkujen kustannusselvitykseen ja Hatka-selvitykseen liittyvät jatkotoimenpiteet. Toteutetaan perheiden jälleenyhdistämisselvityksen toinen vaihe. Jatketaan lastensuojelun tilastokuntien hyvinvointisuunnitelmia koskevan tiedon tuottamista. Selvitetään lastensuojelun sijaishuoltoa koskevan perustiedon tuottamisen mahdollisuuksia ja toteuttamistapoja. Järjestetään keväällä 2014 puolen päivän seminaari varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen liittyen.

8 8/15 Osallistutaan valtakunnalliselle Uskomme sinuun Usko sinäkin -aikuisten kiertueelle. Asetetaan työryhmät seuraaviin tehtäviin yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa: o Lasten ja nuorten osallisuuden eettiset periaatteet -oppaan laatiminen o Oikeusturvakeinot lastensuojelussa -oppaan kehittäminen o Jälkihuolto-oppaan päivittämisen käynnistäminen o Laituri-kriteerien päivittämisen käynnistäminen Järjestetään kotimaisia tapahtumia o Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä o Emma & Elias -seminaari Lahdessa o Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinnassa Järjestetään IFCW World Forum Helsingissä Osallistutaan kansainvälisiin tapahtumiin ja verkostoihin o IFCO:n konferenssi o FICE:n liittoneuvoston kokoukset o Eusarf:n konferenssi o OMEP:n Maailman kokous ja konferenssi Irlannissa Valmistellaan vuoden 2015 elokuussa pidettävää pohjoismaista lastensuojeluseminaaria. Kehittäminen ja koordinointi Lastensuojelun Keskusliitto terävöittää rooliaan kehittämistyön toimijana ja kehittämistyöhön liittyvien tehtävien koordinointityössä. Keskusliittomaisessa toiminnassa korostuu erityisesti jäsenyhteisöjen tekemän kehittämistyön tukeminen sekä vastaavasti kehittämistyön koordinointiin liittyvät tehtävät, joiden avulla niin ikään tuetaan jäsenyhteisöjä heidän kehittämistyössään. Lastensuojelun Keskusliiton kehittämistyön fokus pidetään selkeästi toiminnalle sopivassa, verkostomaisiin kehittämishankkeisiin liittyvässä yhteistyössä, eikä keskusliitto tavoittele minkäänlaista palvelutuotantoon liittyvää kehittämistyötä. Lastensuojelun Keskusliiton olemassa olevia verkostoja ja osaamista hyödynnetään vuoden 2014 aikana sekä lähialueyhteistyönä että suomalais-venäläisen lastensuojeludialogin jatkamisessa sekä näistä mahdollisesti esiin nousevissa jatkotoimenpiteissä. Jatketaan suomalais-virolaista yhteistyötä yhteisiin lastensuojelukysymyksiin liittyen Suomalais-venäläinen lastensuojeludialogi o Jatketaan ehkäisevän lastensuojelun kehittämisen tukemista Karjalan tasavallassa. Keskeistä hankkeessa on lasten hyvinvointisuunnitelman laadintaa koskeva konsultaatio ja koulutus, joilla tuetaan Karjalan tasavallan lapsen edun toimintastrategian toteuttamista Petroskoissa sekä mahdollisuuksien mukaan muissa kunnissa. Tähän liittyen tehdään selvityksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta ja palvelujärjestelmän toimivuudesta sekä kehitetään hyvinvointi-indikaattoreita. Hankkeessa tehdään yhteistyötä pietarilaisen Toimimme yhdessä lapsen hyväksi - hankkeen kanssa. o Osallistutaan lastensuojelualan seminaareihin ja asiantuntijatapaamisiin Venäjällä ja Suomessa sekä suomalais-venäläiseen lastensuojeludialogiin. o Selvitetään järjestöjen lähiyhteistyön ja Venäjä-osaamisen tilaa sekä toimenpiteitä turvata keskusliiton roolin jatkuvuus lähialueyhteistyön toimijana. Jatketaan toimintaa kansallisena koordinaattorina Itämeren maiden neuvoston asiantuntijaverkostossa (Expert group for Cooperation on Children at Risk), joka järjestää asiantuntijakoulutusta ja tapaamisia sekä tuottaa koulutusmateriaalia.

9 9/15 Emma & Elias -ohjelman koordinointi RAY:n rahoittaman Emma & Elias -ohjelman ( ) päämääränä on edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelman avulla halutaan löytää, vahvistaa ja monipuolistaa yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen. Ohjelmaan valittavien toimintojen ja hankkeiden avustuspäätösten valmistelusta ja muista avustusten käyttöön, maksatukseen, valvontaan ja seurantaan liittyvistä asioista vastaa RAY:n avustusosasto. Ohjelman toiminnallisesta koordinaatiosta vastaa Lastensuojelun Keskusliitto. Koordinaation tavoitteena on tukea Emma & Elias -ohjelman tavoitteiden mukaista järjestöjen kehittämistyötä. Keinoina ovat hanketuki, verkostoiminen, osaamisen vahvistaminen, sidosryhmätyö, viestintä sekä arviointi ja tutkimus. Vuoden 2014 teemana on aikuisen läsnäolon merkitys lapselle. Vuonna 2014 ohjelmassa tulee olemaan noin 30 hanketta ja toimintoa. Kaikkia hankkeita tavataan vähintään kaksi kertaa, tarpeen mukaan myös useammin. Ohjelman verkostolle järjestetään kolme yhteistä koulutuksellista tapaamista vuodessa. Emma & Elias -ohjelma järjestää yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton ja muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisen seminaarin Lahdessa keväällä Alueellisia verkostotapaamisia järjestetään useita ympäri Suomea. Sidosryhmäyhteistyötä jatketaan kolmannen sektorin, päättäjien, Lasten Kaste - ohjelman, tutkimustahojen sekä median kanssa. Hankkeiden viestintää tuetaan tarpeiden mukaan mm. henkilökohtaisella konsultoinnilla sekä järjestämällä viestinnän koulutuksia. Ohjelmaviestinnässä nostetaan valtakunnallisella tasolla esiin 1 2 teemaa. Emma & Elias -ohjelma hankkeineen osallistuu erilaisiin opetus-, sosiaali- ja terveysalan tapahtumiin mm. Educa 2014:ään, TerveSos 2014:ään ja Lapsuudentutkimuksen päiville. Emmaelias.fi -nettisivut, Emma & Elias -uutiskirje ja Emma & Elias -ohjelman Facebooksivut ovat keskeisiä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavia. Hankkeiden arviointia tuetaan konsultoinnilla ja koulutuksella. Ohjelman tutkimus tarjoaa hankkeiden käyttöön verkkopohjaiset kyselyt, joilla kerätään tietoja asiakkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kokemuksista. Kyselyillä kerätään aineistoa ohjelmatason tutkimukseen ja tuetaan hankkeita niiden vaikuttavuusselvitysten tekemisessä. Hankkeiden toiminnasta tehtäviä (2013 alkaneita) opinnäytteitä ohjataan ja uusia ryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan. Haastattelututkimuksen aineistonkeruu aloitetaan. Verkostoiminen Lastensuojelun Keskusliiton toiminnan tarkoituksena on kehittää lasten suojelua ja edistää yhteistoimintaa alalla toimivien järjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken. Lastensuojelun Keskusliitto toteuttaa perustehtäväänsä lapsen oikeuksien toteutumisen edistäjänä verkostoimalla toimijoita kolmella tasolla: yhteiskunta, valtion ja kuntien päätöksenteko ja yksilön (lapsen) oma elämä. Verkostoimisen tavoitteena on mahdollistaa lapsen oikeuksien näkökulmasta käytävä vuoropuhelu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Keskusliiton tavoitteena on mahdollistaa tavoitteellinen ja aktivoiva verkostotyö, jossa verkostoimisen taustalla on yhteisesti määritelty intressi sekä konkreettiset tavoitteet verkostotyölle.

10 10/15 Selkiytetään ja syvennetään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Luodaan ja vahvistetaan suhteita verkostoihin, jotka toimivat lapsen terveydenhuollon kysymyksissä. Osallistutaan edelleen THL:n koordinoimaan lastensuojelun käsikirjan toimitusneuvoston työhön sekä lakityöryhmään. Jatketaan Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan Lasten ja nuorten jaoksessa. Osallistutaan Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä yhteistyöryhmän YTRY:n toimintaan. Jatketaan ja kehitetään Suomen OMEP toimikunnan toimintaa. Jatketaan yhteistyötä Lapsiasianeuvottelukunnan ja sen Lapsen oikeuksien viestintä ja kansainväliset asiat -jaoston kanssa. Jatketaan ja kehitetään Lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkoston työtä. Osallistutaan yhteistyöhön lapsen oikeuksien päivän tapahtumien järjestämiseksi. Luodaan verkosto ja malli kansalaisjärjestöjen osallistumiseen Lapsen oikeuksien sopimuksen raportointiprosessissa. Käynnistetään lapsilähtöisen raportointiprosessin kehittäminen. Toimitaan Eurochild -verkostossa ja kehitetään Lastensuojelun Keskusliiton toimintaa kansallisena partneriverkostona. Laajennetaan pohjoismaisia yhteistyöverkostoja ja selvitetään yhteistyön kehittämismahdollisuuksia: o Osallistutaan NBO:n (Nordic-Baltic Organisation for professionals working with children and adolescents) seminaariin ja tehdään opintomatka. o Osallistutaan pohjoismaiseen perhehoidon tutkimusverkoston ohjausryhmään. Jatketaan kansallisena kontaktina eurooppalaisessa ilman huoltajaa tulleiden lasten asioiden verkostossa Separated Children in Europe Programme (SCEP). Vahvistetaan keskusliiton asemaa varhaiskasvatuksen kansainvälisessä yhteistyössä tiivistämällä yhteistyötä OMEPin (Organisation Mondiale pour l Education Prèscolaire) ja Eurochildin varhaiskasvatuksen työryhmän kanssa.

11 11/15 Viestintä Viestinnän tehtävänä on tukea keskusliiton ja jäsenyhteisöjen työtä Lapsi strategian mukaisesti. Vuonna 2013 aloitettu viestintästrategia tehdään valmiiksi ja otetaan käyttöön. Viestintää kehitetään entistä sujuvammaksi paremmalla suunnittelulla ja mediaseurantaa, raportointia ja viestinnän rakenteita tehostamalla. Mediayhteistyö Osallistutaan edelleen aktiivisesti julkiseen keskusteluun uuden strategian luomien suuntaviivojen pohjalta Tuetaan vaikuttamistoimintaa mediayhteistyötä jatkamalla ja vahvistamalla. Tiedotustoimikunta jatkaa työtään. Tietoisuuden lisääminen Vuonna 2013 julkaistun lastensuojelun työntekijöille suunnatun mediaoppaan markkinointia jatketaan ja siihen liittyvää koulutusta sekä toimittajille että lastensuojelun työntekijöille laajennetaan. Otetaan käyttöön uusi mediaseurannan palvelu. Tiedon kokoaminen ja välittäminen Vuoden 2013 lopulla käynnistynyt verkkosivujen uudistusprojekti viedään loppuun ja uudet verkkosivut otetaan käyttöön. Tehdään jäsenviestintäsuunnitelma. Tietopalvelu Seurataan ja arvioidaan vuonna 2013 käyttöönotettua kokoelma- ja palvelusuunnitelmaa: kokoelmasuunnitelman tarkoituksena on luoda nykyistä käytäntöä jäsennellymmät suuntaviivat aineiston hankinnalle. Palvelusuunnitelmalla pyritään selkeyttämään palvelupolitiikkaa niin nykyisten kuin suunniteltujen palvelutapojen osalta. Kokoelma- ja palvelusuunnitelmista painopisteaiheiksi nostetaan elektronisten aineistojen käyttöönotto. Tämän osalta kartoitetaan yhteistyömahdollisuutta muiden erikoiskirjastojen kanssa. Saatetaan loppuun arkistonmuodostussuunnitelma. Kirjaston ja tietopalvelun käyttöastetta pyritään kasvattamaan siten, että jäsenyhteisöiltä tulevissa tietopyynnöissä ja kirjaston yksittäisten asiakkaiden määrässä kasvua on vähintään 10 %.

12 12/15 Lapsen Maailma -lehti Kuukausilehti Lapsen Maailma taustoittaa ohjelmatyötä. Teemat vuonna 2014 ovat: Tammikuu: Talous tasapainoon Helmikuu: Menossa mukana Maaliskuu: Kohti kevättä Huhtikuu: Huviksi ja hyödyksi Toukokuu: Tavoitteena tasa-arvo Kesä-heinäkuu Lepoa & lomaa Elokuu: Popsi porkkanaa! Syyskuu: Kaikki kotona Lokakuu: Mukavia muistoja Marraskuu: Uskalla uudestaan! Joulukuu: Lämpöä & läheisyyttä Kehitetään yhdessä tietopalvelun kanssa infografiikkaa, jota lehdessä julkaisemisen jälkeen voidaan käyttää myös tilaisuuksissa, koulutuksissa jne. Pyritään nostamaan levikkiä ja lukijamäärää edelleen. Etsitään levikkimarkkinoinnissa yhteistyökumppaneita esim. lapsille suunnattuja tuotteita tai palveluja myyvistä tahoista. Kasvatetaan yritysmarkkinoinnin osuutta ja jatketaan jäsentilausten markkinointia. Jatketaan irtonumeromyyntiä Akateemisen kirjakaupan, Stockmannin ja tamperelaisen Tulenkantajat-kirjakaupan kanssa. Julkaistaan täysin uudistetut verkkosivut, joiden tukemana sukelletaan sosiaaliseen mediaan (Facebook-sivu). Näillä keinoin tavoitellaan uutta vauhtia myös ilmoitusmyyntiin. Osallistutaan KMT-Lukija-tutkimukseen. Järjestetään avustajatapaaminen Lastensuojelupäivien yhteydessä lokakuussa Hämeenlinnassa. Osallistutaan lehden yhteistyökumppaneiden esim. Aikakausmedian ja Kultti ry:n järjestämiin tapahtumiin ja julkaisuihin. Osallistutaan Koulujen Aikakauslehtipäivään.

13 13/15 Seuranta ja arviointi Vuonna 2013 käynnistettiin vaikuttamistoiminnan systemaattinen seuranta, jonka toteutumista seurataan ja tulokset analysoidaan vuoden 2013 lopussa. Tämän pohjalta yksilöidään vuonna 2014 toteuttavaa vaikuttamistyötä selkiyttämällä ydinviestejä ja etsimällä oikeita keinoja vaikuttamistyön viestien levittämisessä. Uuden strategian mukaiset tavoitteet toimivat vuoden 2014 toiminnan arvioinnin välineinä. Strategiset tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden saavuttamiseen tarvitaan useita eri toimenpiteitä. Jokaiselle näistä toimenpiteistä tai ydintehtävistä määritellään konkreettiset tavoitteet vuodelle 2014 ja kullekin tavoitteelle mittari, jolla sen toteutumista seurataan. Talous ja hallinto Talous nojautuu vahvasti Lasten Päivän Säätiön tukeen, Lapsen Maailma -lehden tuottoon sekä omaan varojen hankintaan. Lasten Päivän Säätiön tuotto-osuus on ollut viime vuosina noususuuntainen. Odotettavissa ei tällä hetkellä ole, että näiden erien osuus olisi pienenevä. Omat koulutustapahtumat hoidetaan edelleen kustannustietoisesti mutta omakustannushintaan. Keskusliitto saa RAY:n avustuspäätöksen mukaan yleisavustusta ja tällä hetkellä myös projektirahoitusta Emma & Elias -avustusohjelman koordinointiin. Tulevalle toimintavuodelle suunnitellaan kiinteistön kivimuurien korjauksia. Käytäntö on osoittanut, että keskusliitto hyötyy merkittävästi hyvin hoidetusta ja arvostetusta kiinteistöstään. Taloushallinnon järjestelmien kehittämistä jatketaan. Tulevana toimintavuonna on tarkoitus kehittää tarkempi talouden seurantajärjestelmä. Tähän liittyy yhteistyössä ohjelmatiimin kanssa tehtävä talousarvion laatimis- ja seurantaprosessi. Taloushallinnon uudistamista jatketaan myös sähköisen arkiston käyttöönotolla. Henkilöstön määrää pyritään kasvattamaan 1 2 henkilöllä. Vuonna 2013 aloitettua IT-infrastruktuurin kehittämistä jatketaan. Tarkoituksena on saada kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset laitteet, ohjelmat ja palvelut niin keskusliitolle kuin yksittäisille käyttäjille. Palkkahallintopalvelut tarjoava uusi tilitoimisto aloittaa Heidän kanssaan on sovittu myös mahdollisista kirjanpidon tukipalveluista, joilla varmistetaan toimintojen sujuvuus myös poikkeustapauksissa.

14 14/15

15 15/15

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Voikukkia-seminaari 23.5.2012 Elina Varjonen Kehittämispäällikkö, RAY 1 Lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias (2012-2017) Avustusohjelma

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen Ohjelma-asiakirja 1 (12) Emma ja Elias -avustusohjelma 1 Taustaa Emma & Elias -avustusohjelman (2012 2017) avulla kehitetään, vahvistetaan ja monipuolistetaan yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntoutuksen kokonaisuudistus Hallitusohjelman kirjaus ja tavoite Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta - toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot