Toimintasuunnitelma Lastensuojelun Keskusliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto

2 2/15

3 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma Lapsi strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen... 6 Osaamisen vahvistaminen... 7 Kehittäminen ja koordinointi... 8 Emma & Elias -ohjelman koordinointi... 8 Verkostoiminen... 9 Viestintä Lapsen Maailma -lehti Seuranta ja arviointi Talous ja hallinto... 13

4 4/15 Toimintasuunnitelma 2014 Suomessa tehdään ammatillisesti korkeatasoista lastensuojelutyötä: koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita. Tämä ei kuitenkaan näy lastensuojelun tunnusluvuissa. Vuodesta toiseen korjaava lastensuojelu ja kiireelliset sijoitukset lisääntyvät, vastentahtoisten toimenpiteiden osuus tilastoiduista lastensuojelutoimenpiteistä kasvaa sekä monet muut lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kuvaavat luvut kehittyvät väärään suuntaan. Lastensuojelun tulokset ja tilastot ovat masentavia. Lastensuojelun Keskusliiton mahdollisuudet toimia asiantuntijana lastensuojelutyöhön liittyvissä kysymyksissä perustuvat suuresti myös jäsenyhteisöjen asiantuntemukseen. Yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa edistetään lapsen oikeuksia ja vaikutetaan lapsia koskevaan päätöksentekoon. Lastensuojelussa on entistä tärkeämpää löytää yhdessä toimimista yhteisten tavoitteiden eteen. Lapsi strategia Lastensuojelun Keskusliitto on uusinut strategiansa vuosille Strategia painottaa riippumattoman roolin tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä laajasti yhteistyössä jäsenyhteisöjemme ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Lapsen oikeuksien puolesta toimiminen vaatii rohkeutta, yhteistyötä ja ennen kaikkea lapsen edun asettamista etusijalle yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Strategiassa on kiteytetty Lastensuojelun Keskusliiton visio: tavoittelemme yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa. Visio on ohjannut vahvasti toiminnan suunnittelua vuodelle Uuden strategian jalkauttamisen lisäksi toimintavuosi sisältää paljon perustoimintaa. Toimintaan vaikuttavat tekijät Lastensuojelutyölle asetetut odotukset ovat kohtuuttomia. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lastensuojelun asiakasmäärien kasvun pysäyttäminen tai jopa määrien vähentämiseen tähtäävä toiminta vaativat vahvaa sitoutumista lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelun Keskusliiton mielestä on tärkeää pystyä vaikuttamaan yhdessä jäsenistömme kanssa niihin syihin, jotka ovat lastensuojelun taustalla. On tärkeää välittää tietoa päättäjille siitä, millaiset palvelut ovat inhimillisesti katsoen oikein myös lapsen näkökulmasta. Samalla tarvitaan tietoa palvelujen kustannustehokkuudesta sekä niistä kerrannaisvaikutuksista, joita perheille aiheutuu kun tarjottava tuki siirtyy aina vain myöhemmäksi. Lasten ja perheiden arki on vaativaa, ja kenenkään ei pitäisi jäädä yksin: ei äidin, isän, eikä varsinkaan lasten. Sama yhdessä selviämisen teema sopii yhtälailla muihin toimijoihin, myös järjestöjen tai kuntien pitäisi saada riittävästi tukea. Viisautta vuonna 2014 voisi olla korostaa yhteistyön voimaa ja sitä, että kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Lasten ja perheiden auttaminen ei saa perustua kertaluonteiseen ja lyhytjännitteiseen auttamiseen. Kun perhe hakeutuu pyytämään tukea ja apua helpottaakseen arjen sujumista tai selvitäkseen arjen pulmista, on välttämätöntä, että tuen ja avun tarpeiden äärelle pysähdytään. Vain pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ perheiden auttamiseksi voi tuoda tuloksia. Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ sitouttaa alan toimijat lasten suojelun toteuttajiksi. Lasten ja perheiden hyvinvoinnista tulee ottaa entistä selvemmin yhteistä vastuuta. Vastuuta ei saa enää siirtää aina vain eteenpäin, jolloin ketjun viimeisenä oleva lastensuojelu joutuu usein mahdottomien tehtävien eteen. Lasten ja perheiden parissa toimii nykyään kirjava joukko osaavia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, heidän ammattitaitoaan on vain osattava hyödyntää oikea-aikaisesti.

5 5/15 Toimintavuonna 2014 tulee kuluneeksi 25 vuotta Lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisestä. Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyen keskusliitto nostaa esiin toiminnassaan sopimuksen keskeisiä periaatteita korostaen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten asioita. Keskeistä on myös lasten ja nuorten osallisuutta vahvistamalla sekä osallistumiseen liittyviä näkökulmia esiin nostamalla edistää lapsen edun näkyväksi tekemistä yhteiskunnan päätöksenteossa ja kehitettäessä lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Pitkäjänteistä vaikuttamistyötä on tehty kuritusväkivallan vähentämiseksi yhteiskunnassamme. Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä kun Suomessa astui voimaan laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/83). Lain momentti kieltää lapsen ruumiillisen kurittamisen eli kuritusväkivallan. Vaikuttamistoiminta on edelleen keskeisessä asemassa keskusliiton toiminnassa. Proaktiivinen vaikuttamistoiminta edellyttää hallitusohjelman toteutumisen systemaattista seurantaa sekä jatkuvaa vuoropuhelua eri ministeriöiden kanssa. Keskusliitto arvioi toimintavuoden aikana toteutettavien Eurovaalien merkitystä siihen, miten lasten asioiden esiin nostamista Euroopan Unionin agendalle voitaisiin edistää. Lisäksi vaikuttamistoiminnassa ennakoidaan tulevia Eduskuntavaaleja. Lastensuojelun tilaa monesta eri näkökulmasta selvittäneet työryhmät ja näiden työryhmien ehdotukset heijastuvat toimintaan vuonna Tärkeää on myös varhaiskasvatuksen tilanteen seuraaminen ja siihen reagointi. Osaamista keskusliitto vahvistaa perinteisillä lastensuojelupäivillä, jotka pidetään Hämeenlinnassa syys-lokakuun vaihteessa. Kansainvälistä ulottuvuutta keskusliiton toimintaan tuo kesäkuussa Suomessa järjestettävä IFCW:n WorldForum Congress. Keskeisessä roolissa on myös Emma ja Elias -ohjelman koordinaatiohanke, jonka avulla vahvistetaan lasten ja perheiden hyvinvointia sekä aikuisten ja laajasti eri toimijoiden yhteistä vastuunottoa lapsista. Keskusliiton toimintakyvyn kannalta merkittävä rooli on viestinnällä ja tietopalvelulla. Tietopalvelun asemaa on vahvistettu ja jatkossa tavoitteena on viestinnän, tietopalvelun ja Lapsen Maailma - lehden entistä tiiviimpi kokonaisuus. Uskomme, että tieto on valtaa myös lastensuojelussa. Keskusliitolla on hyvä ja vakaa taloudellinen tilanne. Keskeisissä rahoituslähteissä voi olla satunnaisia vaihteluita, mutta kokonaisuus on kunnossa. Toimitilat palvelevat keskusliiton toimintaa hyvin ja toimintojen ja järjestelmien kehitystyötä jatketaan. Keskusliitossa on ollut paljon henkilöstövaihdoksia viime vuosina. Hiljaista tietoa pitää varjella, mutta samalla voidaan avata ovi uusille tekijöille. Vuosi näyttää tässä mielessä hyvältä. Osaamista ja energiaa on talossa runsaasti.

6 6/15 Sisältöpalvelut Vaikuttaminen Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamistyö rakentuu lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalle. Siten keskeistä on tarkastella lapsen edun toteutumista päätöksenteossa, lainsäädännössä ja muussa normiohjauksessa sekä kehittämistyössä. Vaikuttamistyön tavoitteena on huomioida konkreettisesti lapsi- ja perhevaikutukset kuntapäätöksissä ja valtiollisissa päätöksissä sekä osallistua aktiivisesti asioista käytävään keskusteluun. Lastensuojelun Keskusliitto toimii sen puolesta, että lapsi saa yhteiskunnassa tarvitsemansa suojelun omista lähtökohdistaan riippumatta lapsen painoarvo lisääntyy kaikessa päätöksenteossa lapsen aktiivinen rooli yhteiskunnassa toteutuu. Vaikuttamistyössä kiinnitetään erityistä huomiota sellaisiin lapsiin ja lapsiryhmiin, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassa marginaaliin, ja keskusliitto puolustaa heidän oikeuksiensa toteutumista yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon valtakunnallista kehitystä seurataan ja vaikutetaan erityisesti seuraaviin osa-alueisiin: o lastensuojelulain toimeenpano o perhehoitolain ja sosiaalihuoltolain uudistus o lastensuojelupalvelujen saatavuus ja laatu o korjaavan lastensuojelun tarpeen vähentäminen o lapsen asema, etu ja oikeusturva asiakkaana Maahanmuuttoon liittyviä lainsäädäntömuutoksia ja lain toimeenpanoa seurataan: ajankohtaista on esimerkiksi lasten säilöönotto ja perheenyhdistäminen sekä kotouttamislain toimeenpano. Nostetaan esille aukkoja lapsen edun toteutumisessa viranomaisratkaisuissa, jotka koskevat erityisen haavoittuvia ulkomaalaislapsia, kuten ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevia lapsia, ns. paperittomia lapsia, ihmiskaupan uhreja tai Suomeen tulleiden romanien lapsia. Etsitään kumppaneita ja vaikuttamiskeinoja näiden ryhmien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Jatketaan työtä sen puolesta, että ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajajärjestelmää ryhdytään kehittämään entistä riippumattomammaksi ja tehokkaammaksi. Tehdään yhteistyötä niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Tuotetaan lastensuojelua koskevaa tietoa ja tiedotetaan lastensuojelusta maahanmuuttajaperheille yhteistyössä muiden maahanmuuttajien parissa toimivien tahojen kanssa sekä maahanmuuttajia kuullen ja osallistaen. Kehitetään lastensuojelu.info -sivustoa. Jatketaan verkostoyhteistyötä vammaisten lasten oikeuksien toteutumisen seurantaan liittyen. Tuodaan esille yhteiskunnalliseen keskusteluun vammaisten lasten osallistumisen oikeutta ja korostetaan vammaisten lasten mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta vaikuttamistyössä. Seurataan Ensitieto-verkoston tekemän aloitteen (Aloite ensitietoa koskevan Käypä hoito -suosituksen laatimiseksi) toteutumista ja edistetään yhtenäisen ensitietomallin juurtumista terveydenhuoltoon yhdessä verkoston kanssa. Haetaan hankerahoitusta KELA:lta yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa vaikeavammaisten lasten osallistumisen edellytykset ja mahdollisuudet sekä niiden edistäminen kuntoutuskäytännöissä -hankkeelle. Kuritusväkivaltaa koskevien asenteiden seurantaa jatketaan asennekyselyllä.

7 7/15 Väkivallan vastaista työtä ja sen tuloksia tuodaan esiin lain voimassaolon ajalta. Osallistutaan Poliisiammattikorkeakoulun lapsiuhritutkimuksen toteuttamiseen. Osallistutaan valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokuntatyöskentelyyn. Seurataan ja edistetään varhaiskasvatuslainsäädännön uudistustyötä. Tuetaan varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevää roolia sekä yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Kehitetään vanhempien, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun tueksi tuotettua Suojele Tue Toimi -materiaalia ja sivustoa sekä tehdään sitä tunnetuksi. Kehitetään vastaavaa yhteistyötä koulun ja lastensuojelun välillä huomioiden oppilashuollon rooli keskeisenä toimijatahona. Jatketaan verkostoyhteistyötä lapsiperheiden varhaisen tuen ja vanhemmuuden tuen mallien levittämiseen liittyen. Edistetään oppilashuoltolainsäädäntöä sekä jatketaan valtakunnallisten ja paikallisten opetustoimen ja oppilashuollon toimijoiden ja järjestöjen välisen yhteistyön vahvistamista. Seurataan THL:n Lastenasiaintalo-mallin pilottihankkeen etenemistä. Koordinoidaan lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toteutumisen seurantaa ja välitetään Lapsen oikeuksien komitealle keskusliiton jäsenten näkemyksiä. Varaudutaan lapsen oikeuksien sopimuksen seuraavaan raportointikierrokseen. Lisätään vuorovaikutuksellista yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja viranomaistoimijoiden kanssa sekä luodaan pohjaa ja edellytyksiä tulevalle järjestökuulemiselle. Vaikutetaan Euroopan neuvoston Building a Europe for and with Children - ohjelmastrategian täytäntöönpanoon. Tiedotetaan uusista Euroopan neuvoston lapsia koskevista suosituksista ja ohjelmista. Tehdään tunnetuksi EN:n lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskevaa ohjeistusta verkostoyhteistyönä järjestö- ja viranomaistahojen kanssa. Tehdään tunnetuksi Lapsen oikeuksien komitean lapsen etua koskevaa yleiskommenttia yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Tässä yhteydessä mm. edistetään yleiskommentin kääntämistä suomeksi ja tuodaan sitä sisältönä koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Osaamisen vahvistaminen Lastensuojelun Keskusliiton toteuttamat koulutukset kokoavat vuoden 2014 aikana yhteen useita alan asiantuntijoita. Koulutus- ja seminaaripäivien tavoitteena on tarjota tietoa ajankohtaisista ilmiöistä ja asioista, jotka liittyvät lastensuojeluun ja laajasti lasten ja perheiden arkeen. Osana osaamisen vahvistamista jatketaan keskusliiton roolia tiedontuottajana sekä tiedon välittäjänä, jatketaan jäsenyhteisöjen tai sidosryhmien esiin nostamiin teemoihin liittyvien selvitysten toteuttamista. Kiinnitetään erityinen huomio tiedon välittymiseen kansainvälisessä yhteistyössä, varmistaen suomalaisten hyvien käytäntöjen leviäminen maan rajojen ulkopuolelle ja yritetään vastaavasti hyödyntää muissa maissa tehtyä kehittämistyötä ja paikantaa niihin liittyviä hyviä käytäntöjä. Osaamisen vahvistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä huomioidaan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Toteutetaan palvelupolkujen kustannusselvitykseen ja Hatka-selvitykseen liittyvät jatkotoimenpiteet. Toteutetaan perheiden jälleenyhdistämisselvityksen toinen vaihe. Jatketaan lastensuojelun tilastokuntien hyvinvointisuunnitelmia koskevan tiedon tuottamista. Selvitetään lastensuojelun sijaishuoltoa koskevan perustiedon tuottamisen mahdollisuuksia ja toteuttamistapoja. Järjestetään keväällä 2014 puolen päivän seminaari varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen liittyen.

8 8/15 Osallistutaan valtakunnalliselle Uskomme sinuun Usko sinäkin -aikuisten kiertueelle. Asetetaan työryhmät seuraaviin tehtäviin yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa: o Lasten ja nuorten osallisuuden eettiset periaatteet -oppaan laatiminen o Oikeusturvakeinot lastensuojelussa -oppaan kehittäminen o Jälkihuolto-oppaan päivittämisen käynnistäminen o Laituri-kriteerien päivittämisen käynnistäminen Järjestetään kotimaisia tapahtumia o Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä o Emma & Elias -seminaari Lahdessa o Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinnassa Järjestetään IFCW World Forum Helsingissä Osallistutaan kansainvälisiin tapahtumiin ja verkostoihin o IFCO:n konferenssi o FICE:n liittoneuvoston kokoukset o Eusarf:n konferenssi o OMEP:n Maailman kokous ja konferenssi Irlannissa Valmistellaan vuoden 2015 elokuussa pidettävää pohjoismaista lastensuojeluseminaaria. Kehittäminen ja koordinointi Lastensuojelun Keskusliitto terävöittää rooliaan kehittämistyön toimijana ja kehittämistyöhön liittyvien tehtävien koordinointityössä. Keskusliittomaisessa toiminnassa korostuu erityisesti jäsenyhteisöjen tekemän kehittämistyön tukeminen sekä vastaavasti kehittämistyön koordinointiin liittyvät tehtävät, joiden avulla niin ikään tuetaan jäsenyhteisöjä heidän kehittämistyössään. Lastensuojelun Keskusliiton kehittämistyön fokus pidetään selkeästi toiminnalle sopivassa, verkostomaisiin kehittämishankkeisiin liittyvässä yhteistyössä, eikä keskusliitto tavoittele minkäänlaista palvelutuotantoon liittyvää kehittämistyötä. Lastensuojelun Keskusliiton olemassa olevia verkostoja ja osaamista hyödynnetään vuoden 2014 aikana sekä lähialueyhteistyönä että suomalais-venäläisen lastensuojeludialogin jatkamisessa sekä näistä mahdollisesti esiin nousevissa jatkotoimenpiteissä. Jatketaan suomalais-virolaista yhteistyötä yhteisiin lastensuojelukysymyksiin liittyen Suomalais-venäläinen lastensuojeludialogi o Jatketaan ehkäisevän lastensuojelun kehittämisen tukemista Karjalan tasavallassa. Keskeistä hankkeessa on lasten hyvinvointisuunnitelman laadintaa koskeva konsultaatio ja koulutus, joilla tuetaan Karjalan tasavallan lapsen edun toimintastrategian toteuttamista Petroskoissa sekä mahdollisuuksien mukaan muissa kunnissa. Tähän liittyen tehdään selvityksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta ja palvelujärjestelmän toimivuudesta sekä kehitetään hyvinvointi-indikaattoreita. Hankkeessa tehdään yhteistyötä pietarilaisen Toimimme yhdessä lapsen hyväksi - hankkeen kanssa. o Osallistutaan lastensuojelualan seminaareihin ja asiantuntijatapaamisiin Venäjällä ja Suomessa sekä suomalais-venäläiseen lastensuojeludialogiin. o Selvitetään järjestöjen lähiyhteistyön ja Venäjä-osaamisen tilaa sekä toimenpiteitä turvata keskusliiton roolin jatkuvuus lähialueyhteistyön toimijana. Jatketaan toimintaa kansallisena koordinaattorina Itämeren maiden neuvoston asiantuntijaverkostossa (Expert group for Cooperation on Children at Risk), joka järjestää asiantuntijakoulutusta ja tapaamisia sekä tuottaa koulutusmateriaalia.

9 9/15 Emma & Elias -ohjelman koordinointi RAY:n rahoittaman Emma & Elias -ohjelman ( ) päämääränä on edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelman avulla halutaan löytää, vahvistaa ja monipuolistaa yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen. Ohjelmaan valittavien toimintojen ja hankkeiden avustuspäätösten valmistelusta ja muista avustusten käyttöön, maksatukseen, valvontaan ja seurantaan liittyvistä asioista vastaa RAY:n avustusosasto. Ohjelman toiminnallisesta koordinaatiosta vastaa Lastensuojelun Keskusliitto. Koordinaation tavoitteena on tukea Emma & Elias -ohjelman tavoitteiden mukaista järjestöjen kehittämistyötä. Keinoina ovat hanketuki, verkostoiminen, osaamisen vahvistaminen, sidosryhmätyö, viestintä sekä arviointi ja tutkimus. Vuoden 2014 teemana on aikuisen läsnäolon merkitys lapselle. Vuonna 2014 ohjelmassa tulee olemaan noin 30 hanketta ja toimintoa. Kaikkia hankkeita tavataan vähintään kaksi kertaa, tarpeen mukaan myös useammin. Ohjelman verkostolle järjestetään kolme yhteistä koulutuksellista tapaamista vuodessa. Emma & Elias -ohjelma järjestää yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton ja muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisen seminaarin Lahdessa keväällä Alueellisia verkostotapaamisia järjestetään useita ympäri Suomea. Sidosryhmäyhteistyötä jatketaan kolmannen sektorin, päättäjien, Lasten Kaste - ohjelman, tutkimustahojen sekä median kanssa. Hankkeiden viestintää tuetaan tarpeiden mukaan mm. henkilökohtaisella konsultoinnilla sekä järjestämällä viestinnän koulutuksia. Ohjelmaviestinnässä nostetaan valtakunnallisella tasolla esiin 1 2 teemaa. Emma & Elias -ohjelma hankkeineen osallistuu erilaisiin opetus-, sosiaali- ja terveysalan tapahtumiin mm. Educa 2014:ään, TerveSos 2014:ään ja Lapsuudentutkimuksen päiville. Emmaelias.fi -nettisivut, Emma & Elias -uutiskirje ja Emma & Elias -ohjelman Facebooksivut ovat keskeisiä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavia. Hankkeiden arviointia tuetaan konsultoinnilla ja koulutuksella. Ohjelman tutkimus tarjoaa hankkeiden käyttöön verkkopohjaiset kyselyt, joilla kerätään tietoja asiakkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kokemuksista. Kyselyillä kerätään aineistoa ohjelmatason tutkimukseen ja tuetaan hankkeita niiden vaikuttavuusselvitysten tekemisessä. Hankkeiden toiminnasta tehtäviä (2013 alkaneita) opinnäytteitä ohjataan ja uusia ryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan. Haastattelututkimuksen aineistonkeruu aloitetaan. Verkostoiminen Lastensuojelun Keskusliiton toiminnan tarkoituksena on kehittää lasten suojelua ja edistää yhteistoimintaa alalla toimivien järjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken. Lastensuojelun Keskusliitto toteuttaa perustehtäväänsä lapsen oikeuksien toteutumisen edistäjänä verkostoimalla toimijoita kolmella tasolla: yhteiskunta, valtion ja kuntien päätöksenteko ja yksilön (lapsen) oma elämä. Verkostoimisen tavoitteena on mahdollistaa lapsen oikeuksien näkökulmasta käytävä vuoropuhelu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Keskusliiton tavoitteena on mahdollistaa tavoitteellinen ja aktivoiva verkostotyö, jossa verkostoimisen taustalla on yhteisesti määritelty intressi sekä konkreettiset tavoitteet verkostotyölle.

10 10/15 Selkiytetään ja syvennetään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Luodaan ja vahvistetaan suhteita verkostoihin, jotka toimivat lapsen terveydenhuollon kysymyksissä. Osallistutaan edelleen THL:n koordinoimaan lastensuojelun käsikirjan toimitusneuvoston työhön sekä lakityöryhmään. Jatketaan Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan Lasten ja nuorten jaoksessa. Osallistutaan Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä yhteistyöryhmän YTRY:n toimintaan. Jatketaan ja kehitetään Suomen OMEP toimikunnan toimintaa. Jatketaan yhteistyötä Lapsiasianeuvottelukunnan ja sen Lapsen oikeuksien viestintä ja kansainväliset asiat -jaoston kanssa. Jatketaan ja kehitetään Lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkoston työtä. Osallistutaan yhteistyöhön lapsen oikeuksien päivän tapahtumien järjestämiseksi. Luodaan verkosto ja malli kansalaisjärjestöjen osallistumiseen Lapsen oikeuksien sopimuksen raportointiprosessissa. Käynnistetään lapsilähtöisen raportointiprosessin kehittäminen. Toimitaan Eurochild -verkostossa ja kehitetään Lastensuojelun Keskusliiton toimintaa kansallisena partneriverkostona. Laajennetaan pohjoismaisia yhteistyöverkostoja ja selvitetään yhteistyön kehittämismahdollisuuksia: o Osallistutaan NBO:n (Nordic-Baltic Organisation for professionals working with children and adolescents) seminaariin ja tehdään opintomatka. o Osallistutaan pohjoismaiseen perhehoidon tutkimusverkoston ohjausryhmään. Jatketaan kansallisena kontaktina eurooppalaisessa ilman huoltajaa tulleiden lasten asioiden verkostossa Separated Children in Europe Programme (SCEP). Vahvistetaan keskusliiton asemaa varhaiskasvatuksen kansainvälisessä yhteistyössä tiivistämällä yhteistyötä OMEPin (Organisation Mondiale pour l Education Prèscolaire) ja Eurochildin varhaiskasvatuksen työryhmän kanssa.

11 11/15 Viestintä Viestinnän tehtävänä on tukea keskusliiton ja jäsenyhteisöjen työtä Lapsi strategian mukaisesti. Vuonna 2013 aloitettu viestintästrategia tehdään valmiiksi ja otetaan käyttöön. Viestintää kehitetään entistä sujuvammaksi paremmalla suunnittelulla ja mediaseurantaa, raportointia ja viestinnän rakenteita tehostamalla. Mediayhteistyö Osallistutaan edelleen aktiivisesti julkiseen keskusteluun uuden strategian luomien suuntaviivojen pohjalta Tuetaan vaikuttamistoimintaa mediayhteistyötä jatkamalla ja vahvistamalla. Tiedotustoimikunta jatkaa työtään. Tietoisuuden lisääminen Vuonna 2013 julkaistun lastensuojelun työntekijöille suunnatun mediaoppaan markkinointia jatketaan ja siihen liittyvää koulutusta sekä toimittajille että lastensuojelun työntekijöille laajennetaan. Otetaan käyttöön uusi mediaseurannan palvelu. Tiedon kokoaminen ja välittäminen Vuoden 2013 lopulla käynnistynyt verkkosivujen uudistusprojekti viedään loppuun ja uudet verkkosivut otetaan käyttöön. Tehdään jäsenviestintäsuunnitelma. Tietopalvelu Seurataan ja arvioidaan vuonna 2013 käyttöönotettua kokoelma- ja palvelusuunnitelmaa: kokoelmasuunnitelman tarkoituksena on luoda nykyistä käytäntöä jäsennellymmät suuntaviivat aineiston hankinnalle. Palvelusuunnitelmalla pyritään selkeyttämään palvelupolitiikkaa niin nykyisten kuin suunniteltujen palvelutapojen osalta. Kokoelma- ja palvelusuunnitelmista painopisteaiheiksi nostetaan elektronisten aineistojen käyttöönotto. Tämän osalta kartoitetaan yhteistyömahdollisuutta muiden erikoiskirjastojen kanssa. Saatetaan loppuun arkistonmuodostussuunnitelma. Kirjaston ja tietopalvelun käyttöastetta pyritään kasvattamaan siten, että jäsenyhteisöiltä tulevissa tietopyynnöissä ja kirjaston yksittäisten asiakkaiden määrässä kasvua on vähintään 10 %.

12 12/15 Lapsen Maailma -lehti Kuukausilehti Lapsen Maailma taustoittaa ohjelmatyötä. Teemat vuonna 2014 ovat: Tammikuu: Talous tasapainoon Helmikuu: Menossa mukana Maaliskuu: Kohti kevättä Huhtikuu: Huviksi ja hyödyksi Toukokuu: Tavoitteena tasa-arvo Kesä-heinäkuu Lepoa & lomaa Elokuu: Popsi porkkanaa! Syyskuu: Kaikki kotona Lokakuu: Mukavia muistoja Marraskuu: Uskalla uudestaan! Joulukuu: Lämpöä & läheisyyttä Kehitetään yhdessä tietopalvelun kanssa infografiikkaa, jota lehdessä julkaisemisen jälkeen voidaan käyttää myös tilaisuuksissa, koulutuksissa jne. Pyritään nostamaan levikkiä ja lukijamäärää edelleen. Etsitään levikkimarkkinoinnissa yhteistyökumppaneita esim. lapsille suunnattuja tuotteita tai palveluja myyvistä tahoista. Kasvatetaan yritysmarkkinoinnin osuutta ja jatketaan jäsentilausten markkinointia. Jatketaan irtonumeromyyntiä Akateemisen kirjakaupan, Stockmannin ja tamperelaisen Tulenkantajat-kirjakaupan kanssa. Julkaistaan täysin uudistetut verkkosivut, joiden tukemana sukelletaan sosiaaliseen mediaan (Facebook-sivu). Näillä keinoin tavoitellaan uutta vauhtia myös ilmoitusmyyntiin. Osallistutaan KMT-Lukija-tutkimukseen. Järjestetään avustajatapaaminen Lastensuojelupäivien yhteydessä lokakuussa Hämeenlinnassa. Osallistutaan lehden yhteistyökumppaneiden esim. Aikakausmedian ja Kultti ry:n järjestämiin tapahtumiin ja julkaisuihin. Osallistutaan Koulujen Aikakauslehtipäivään.

13 13/15 Seuranta ja arviointi Vuonna 2013 käynnistettiin vaikuttamistoiminnan systemaattinen seuranta, jonka toteutumista seurataan ja tulokset analysoidaan vuoden 2013 lopussa. Tämän pohjalta yksilöidään vuonna 2014 toteuttavaa vaikuttamistyötä selkiyttämällä ydinviestejä ja etsimällä oikeita keinoja vaikuttamistyön viestien levittämisessä. Uuden strategian mukaiset tavoitteet toimivat vuoden 2014 toiminnan arvioinnin välineinä. Strategiset tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden saavuttamiseen tarvitaan useita eri toimenpiteitä. Jokaiselle näistä toimenpiteistä tai ydintehtävistä määritellään konkreettiset tavoitteet vuodelle 2014 ja kullekin tavoitteelle mittari, jolla sen toteutumista seurataan. Talous ja hallinto Talous nojautuu vahvasti Lasten Päivän Säätiön tukeen, Lapsen Maailma -lehden tuottoon sekä omaan varojen hankintaan. Lasten Päivän Säätiön tuotto-osuus on ollut viime vuosina noususuuntainen. Odotettavissa ei tällä hetkellä ole, että näiden erien osuus olisi pienenevä. Omat koulutustapahtumat hoidetaan edelleen kustannustietoisesti mutta omakustannushintaan. Keskusliitto saa RAY:n avustuspäätöksen mukaan yleisavustusta ja tällä hetkellä myös projektirahoitusta Emma & Elias -avustusohjelman koordinointiin. Tulevalle toimintavuodelle suunnitellaan kiinteistön kivimuurien korjauksia. Käytäntö on osoittanut, että keskusliitto hyötyy merkittävästi hyvin hoidetusta ja arvostetusta kiinteistöstään. Taloushallinnon järjestelmien kehittämistä jatketaan. Tulevana toimintavuonna on tarkoitus kehittää tarkempi talouden seurantajärjestelmä. Tähän liittyy yhteistyössä ohjelmatiimin kanssa tehtävä talousarvion laatimis- ja seurantaprosessi. Taloushallinnon uudistamista jatketaan myös sähköisen arkiston käyttöönotolla. Henkilöstön määrää pyritään kasvattamaan 1 2 henkilöllä. Vuonna 2013 aloitettua IT-infrastruktuurin kehittämistä jatketaan. Tarkoituksena on saada kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset laitteet, ohjelmat ja palvelut niin keskusliitolle kuin yksittäisille käyttäjille. Palkkahallintopalvelut tarjoava uusi tilitoimisto aloittaa Heidän kanssaan on sovittu myös mahdollisista kirjanpidon tukipalveluista, joilla varmistetaan toimintojen sujuvuus myös poikkeustapauksissa.

14 14/15

15 15/15

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys Johdanto...3 Sisältöpalvelut...5 Vaikuttaminen...5 LOS-yhteistyö...7 LOS-viestintä...8 Osaamisen vahvistaminen...9 Kehittäminen ja koordinointi...10 Emma ja Elias -ohjelma...11

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2013 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N S K Y D D Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Armfeltsvägen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Voikukkia-seminaari 23.5.2012 Elina Varjonen Kehittämispäällikkö, RAY 1 Lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias (2012-2017) Avustusohjelma

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2016 Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2016 Toimintaympäristön muutoksia...3 Enemmän yhdessä kuin erikseen...4 Kokonaisvaltaista kehittämistä...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMISPROJEKTIT Pääosa Pesäpuun kehittämistyöstä tapahtuu RAY:n rahoittamissa kehittämisprojekteissa. Projekteissa tapahtuva kehittämistyö ja Pesäpuun perustyö

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen Ohjelma-asiakirja 1 (12) Emma ja Elias -avustusohjelma 1 Taustaa Emma & Elias -avustusohjelman (2012 2017) avulla kehitetään, vahvistetaan ja monipuolistetaan yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Pesäpuu ry. Historiaa:

Pesäpuu ry. Historiaa: Pesäpuu ry Pesäpuu ry on perustettu vuonna 1998, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. Toimintaamme tukee Raha-automaattiyhdistys ja toimintamme on yleishyödyllistä.

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.2009 18.09.2009 Projektipäällikkö Hanna Heinonen 1 Mihin tarvitaan laatukriteerejä? Varmistamaan lastensuojelun

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla

Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla Heidi Anttila & Anu Autio Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.1.2013 Visio Innokylän oppimisverkostot

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Lainsäädännössä tapahtuu 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla mm. Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön

Lisätiedot

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä - Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä MITÄ? Innobrokerit ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, toteuttajia ja välittäjiä. heidän tehtävänsä on: ottaa vastaan, jäsentää ja jakaa uutta tietoa sen erimuodoissa

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot