Lastensuojelun Keskusliitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun Keskusliitto"

Transkriptio

1 Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2013 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N S K Y D D Armfeltintie 1, Helsinki Armfeltsvägen 1, Helsingfors Puhelin/Telefon (09) Faksi/Fax (09)

2 2

3 Sisällys Toimintasuunnitelma Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Toimintavuoden keskeisiä asioita... 5 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu... 6 Sijaishuolto... 7 Lähialueyhteistyö... 7 Ehkäisevä työ... 8 Lapsen oikeuksien sopimus, lastensuojelupolitiikka ja kansainvälinen lastensuojelu Emma & Elias -ohjelman koordinointi Viestintä ja vaikuttaminen Kirjasto ja tietopalvelu Lapsen Maailma -lehti Seuranta ja arviointi Talous

4 Toimintasuunnitelma 2013 Lastensuojelun Keskusliitto toimii jäsenyhteisöjensä tukena. Keskeistä on edistää ja vahvistaa lapsen etua ja lasten suojelua, sekä vaikuttaa yhdessä jäseniensä kanssa lapsia koskevaan päätöksentekoon. Tavoitteena on myös yhdistää eri toimijoiden asiantuntemus lapsen edun näkökulman vahvistamiseksi laajemmin yhteiskunnassa. Keskusliittomaisen roolin terävöittäminen toiminnassa edellyttää tehokasta jäsenyhteisöille suunnattua tukea ja monipuolista vuorovaikutusta heidän kanssaan. Taustalla pitää olla sekä tieto tapahtuvista asioista että kyky jäsentää asiat yleiseen käyttöön. Toimintaan vaikuttavat tekijät Lasten suojelu on laajassa kriisissä Suomessa. Lastensuojelutilastot osoittavat edelleen kasvua kaikkien tunnuslukujen osalta. Toiminnan tuloksellisuutta, oikeaaikaisuutta ja kentän toimijoiden muuttumista kaupallisiksi palvelujen tuottajiksi arvostellaan laajasti. Palvelujärjestelmän suorituskyky näyttäytyy monella tavalla puutteellisena. Varmasti tarvitaan rakenteellisia muutoksia sekä käytettävissä olevien voimavarojen uutta ja täsmällisempää kohdentamista. Tarvitaan tiukempaa valtion ohjausta, mutta myös laajaa asennetyötä lasten suojelun puolesta. Asennetyössä on todella tekemistä joka miehelle ja naiselle. Lasten suojelu ei ole vain erityistyötä vaan yleistä yhteiskunnan asennetta ja lasten arvostamista. Lasten suojelu ei voi onnistua elleivät lasten lähipiirin aikuiset voi paremmin ja jollei heillä ole tietoa ja keinoja arjen asioiden hoitamiseen. Vanhempien kanssa tehtävän työn merkitystä on korostettava, ja sekä lasten että perheiden näkökulmaa ja kokemusta tulee hyödyntää lasten suojelun kehittämis- ja vaikuttamistyössä. Lastensuojelun tilanne on heijastunut Lastensuojelun Keskusliiton arkeen. Liittoon kohdistuu yhä enemmän odotuksia nopeasta viestinnästä ja tiedotuksesta sekä lasten suojelun sokeiden pisteiden havaitsemisesta ja esille nostamisesta. Lisäksi liitolta odotetaan muiden toimijoiden avustamista ja vahvaa roolia koordinoinnin ja yhteistyön edistäjänä. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat olleet mm. koordinointivastuu Ray:n Emma&Elias -ohjelmassa, Tasavallan Presidentin Kanslian työryhmän avustamisessa (ns. Ihan tavallisia asioita), toiveet LOS-sopimuksen (YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen) viestintään liittyvästä koordinoinnista, mukanaolo lukuisissa taustaryhmissä, lausuntotyöskentely sekä kansainvälisten yhteyksien ja delegaatioiden hoito. Suuri osa edellä mainituista toiminnoista on toteutettu ohi laaditun toimintasuunnitelman. Uskomme, että jatkossa nämä yllätykselliset tehtävät lisääntyvät ja niissä toteutuukin keskusliiton perimmäinen tehtävä: toimia riippumattomana yhteistyön edistäjänä ja valmistella asioita, jotka auttavat jäsenyhteisöitämme tekemään parempaa lasten suojelua. Vuoden 2013 toiminta rakentuu toimialoittain neuvottelukuntien työlle. Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Tampereella, adoptiokirjan tuottaminen, 4

5 kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö sekä liiton lehti Lapsen Maailma ovat vuoden kiintopisteitä. Vuoden aikana saatetaan loppuun perinteisen kirjaston muutos tietopalveluksi sekä vahvistetaan liiton tietopalvelua ja viestintää talon sisäisellä yhteistyöllä. Lasten suojelun kehittämis- ja vaikuttamistyössä pitää huomioida entistä paremmin erilaiset tiedon tuottamisen tavat ja edistää lastensuojelun tutkimusta monella eri tasolla. Liiton toiminta tulee suhteuttaa talouden puitteisiin. Käytettävissä olevat resurssit pyritään käyttämään tehokkaasti ja pyritään varautumaan myös yllätyksellisiin tehtäviin. Liitto pyrkii saamaan tasokorotuksen Ray:n yleisavustukseen, perusteena juuri liitolle ositetut laaja-alaiset lisätehtävät. Liiton kiinteistö on laajojen peruskorjausten jälkeen melko hyvässä kunnossa. Pihamuurin korjaukseen ja sähkötöihin on varauduttava lähivuosina. Toiminnallisesti talo vastaa hyvin tarpeita. Pietarin lapsivaltuutetun maininta vierailustaan lastensuojelun suurlähetystössä Eirassa kuvastaa hyvin pyrkimyksiämme. Henkilökunnan osaaminen, monipuolisuus ja joustavuus ovat keskeisellä sijalla tässä työssä. Avoimilla toimintatavoilla ja selkeillä rakenteilla voidaan tukea henkilökuntaa merkittävästi ja auttaa heitä suunnitellusti siirtymään tehtävästä toiseen. Toimintavuoden keskeisiä asioita Tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään sekä nostetaan esiin erilaisen vanhemmuuden mukana tuomia haasteita, niin moninaisissa perheissä, eroperheissä kuin lastensuojelun asiakkaana olevissa perheissä. Integroidaan kansainvälinen toiminta kansalliseen työhön. Tämä edellyttää LOS-suositusten toteutumisen seurantaa kaikessa toiminnassa, jäsenyhteisöjen tiedon ja osaamisen hyödyntämistä kansainvälisessä yhteistoiminnassa sekä Suomessa vuonna 2014 pidettävien kansainvälisten tapaamisten ja seminaarien toteuttamisen suunnittelua. Laajennetaan Emma & Elias -ohjelma ja sen koordinaatiotyö osaksi keskusliiton toimintaa. Emma & Elias -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden sitouttaa entistä suuremman toimijajoukon lasten suojelun tehtävään Tehdään yhteistyötä lapsiasiavaltuutetun kanssa. Erityisesti korostetaan LOS-seurantaan ja LOS-viestintään liittyviä tehtäviä. Kehitetään liiton kotisivuja vastaamaan entistä paremmin jäsenyhteisöjen tarpeita sekä tiedon helppoa saatavuutta. Haetaan RAY:lta rahoitusta vuodelle 2013 LOS-viestinnän koordinaatiotyöhön sekä Laituri-kriteerien ajantasaistamiseksi sekä mm. nuorten näkemysten kokoamiseksi laatutyöskentelyn tueksi. Liitolla on uudet säännöt, jotka tukevat hyvin toimintaa. Sisäistä ohjeistusta vahvistetaan laajentamalla taloussääntöä hallinto ja taloussäännöksi. 5

6 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Toimiala kattaa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun avohuollosta jälkihuoltoon. Toiminnalla pyritään turvaamaan ja parantamaan lastensuojelupalveluiden laatua ja toimintaedellytyksiä sekä vahvistamaan alan asiantuntijuutta. Vaikuttamistyön painopisteet: lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon valtakunnallinen kehitys lastensuojelulain toimeenpano sekä perhehoitolainsäädännön ja sosiaalihuoltolain uudistus lastensuojelupalvelujen saatavuus ja laatu lapsen asema ja oikeusturva asiakkaana Toiminta: Jatketaan tiedon kokoamista lastensuojelun tilastokuntien hyvinvointisuunnitelmista sekä niistä kerätystä aineistosta. Seurataan YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomen 4. maaraporttiin antamien, erityisesti lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevien suositusten toteutumista. Jatketaan lastensuojelu.info -sivuston ylläpitämistä ja tunnetuksi tekemistä. Kehitetään sivustoa yhteistyössä maahanmuuttajatoimijoiden kanssa kohderyhmien taustan huomioon ottavaan suuntaan. Järjestetään Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivään liittyvä nuorten syrjäytymistä käsittelevä seminaari tai foorumi, yhteistyössä jäsenyhteisöjen, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. Tehdään tunnetuksi kansainvälisiä ja kansallisia lastensuojelun laatustandardeja, ohjeita ja suosituksia. Vieraillaan maakunnissa keskustelemassa alueellisten yhteistyötahojen kanssa kunkin alueen ajankohtaisista lastensuojeluasioista. Julkaistaan vuonna 2011 koottu, adoption keskeisiä kysymyksiä lapsen oikeuksien ja etiikan näkökulmista käsittelevä kirja vuoden alussa. Edistetään suomalais-venäläistä dialogia lastensuojelun kysymyksissä välittämällä tietoa Suomen lastensuojelusta Venäjälle ja venäläisestä lastensuojelusta Suomessa, osallistumalla lastensuojelualan konferensseihin ja seminaareihin Venäjällä, välittämällä suomalais-venäläisiä kontakteja sekä auttamalla venäläisiä organisaatioita tutustumis- ja opintomatkojen järjestämisessä Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Lisäksi toimitaan ministeriöiden kokoamassa työryhmässä järjestökumppanina. Järjestetään kesäkuussa lasten suojelun kesäpäivät ja alueellinen lasten suojelua käsittelevä seminaari. Arvioidaan palvelupolkujen kustannusselvitykseen liittyvien jatkotoimenpiteiden tarve ja toteutetaan ne. 6

7 Sijaishuolto Käynnistetään kolmivuotinen hanke sijaishuollon laadun vuonna 2004 valmistuneiden Laituri-kriteerien päivittämiseksi ottaen huomioon käyttäjien kokemukset, lastensuojelulain muutokset, lastensuojelun kansalliset laatusuositukset, kansainväliset standardit, ohjeet ja linjaukset sekä kuulemalla lapsia, nuoria ja syntymävanhempia sijaishuollon laadusta. Hankkeelle on haettu Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Osallistutaan valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokuntatyöskentelyyn. Järjestetään valtakunnalliset sijaishuollon päivät Tampereella. Kertomusvuonna valmistuu selvitys sijaishuoltopaikasta luvatta poistumisten ja katoamisten yleisyydestä, niiden taustatekijöistä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin riskeistä sekä arvioidaan olemassa olevia toimintakäytäntöjä. Selvityksen pohjalta tehdään parannus- ja kehittämisehdotuksia normiohjaukseen ja toimintakäytäntöihin sekä arvioidaan tarve osaamisen vahvistamiseen tähtääviksi toimenpiteiksi. Osallistutaan FICE:n liittoneuvoston kokoukseen keväällä ja Bernissä Sveitsissä järjestettävään kansainväliseen konferenssiin sekä kansainvälisen perhehoitojärjestön IFCO:n (International Foster Care Organization) konferenssiin lokakuussa. Osallistutaan Eurochildin sijaishuollon työryhmän työskentelyyn Toimitaan sijaishuollon kansainvälisen Quality4Children - laatustandardihankkeen Suomen koordinaattorina. Toteutetaan kahdenvälistä delegaatiovaihtoa FICE:n eri kansallisten toimikuntien kanssa. Varaudutaan 1 2 ulkomaisen delegaation vierailun järjestämiseen yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa. Käynnistetään selvitys Suomessa sijaishuoltoon sijoitettujen virolaislasten ja - nuorten määrästä, sijaishuoltoon ohjautumisen poluista ja taustatekijöistä sekä tarvittavista toimenpiteistä ja suomalais-virolaisesta yhteistyöstä lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lähialueyhteistyö Jatketaan hanketta ennalta ehkäisevän lastensuojelutyön kehittämisen tukemiseksi Karjalan tasavallassa. Ehkäisevän lastensuojelun kehittämisen välineeksi omaksuttu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laadinta kytketään Venäjän federaation ja Karjalan tasavallan lapsen edun strategiaan vuosille Hankkeessa tehdään yhteistyötä pietarilaisen Toimimme yhdessä lapsen hyväksi -hankkeen kanssa. Hankkeelle haetaan ulkopuolista rahoitusta. 7

8 Ehkäisevä työ Keskusliitto edistää ehkäisevän työn toiminnan toteuttamista sekä tietoisuutta ehkäisevän työn toiminnan sisällöistä. Keskusliitto haluaa painottaa ehkäisevän työn merkittävyyttä erityisesti asiakkaan näkökulmasta, nostaa keskusteluihin ehkäisevän työn kustannustehokkuuden sekä edistää ammattilaisten, vanhempien ja kaikkien aikuisten yhteistä toimintaa ehkäisevän työn toteuttajina. Laadukkaiden ehkäisevän työn ja varhaisen tuen palveluiden tulee toteutua riittävän hyvin koko maassa. Keskusliitto tekee näkyväksi ja puuttuu lapsen koskemattomuutta ja yksilöllisiä oikeuksia uhkaaviin tekijöihin ilmenemistilanteesta ja -muodosta riippumatta. Vaikuttamistyön painopisteet: varhaiskasvatuslainsäädännön kokonaisuudistamisen edistäminen oppilashuoltolainsäädännön edistäminen. ehkäisevän työn merkittävyyden ja mahdollisuuksien esiin nostaminen esimerkiksi tuomalla esille ehkäisevän työn kustannusvaikuttavuutta ja kuvaamalla toiminnan sisältöjä Toiminta: Tehdään yhteistyötä valtion hallinnon viranomaisten kanssa ajankohtaisissa ehkäisevän työn kysymyksissä sekä edistetään ehkäisevän työn toimialalla eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä sekä vaikutetaan alan kehittämistyöhön. Seurataan hallitusohjelman ja Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteutumista ehkäisevän työn näkökulmasta sekä LOSsuositusten toteutumista. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten mielenterveyden ongelmiin ja syrjäytymiseen. Edistetään hyviä ja toimivia työskentelymalleja sekä vapaaehtoistoimintaa. Seurataan YK:n lapsen oikeuksien komitean maaraporttiin antamien suositusten toteutumista ehkäisevän työn alalla. Jatketaan valtakunnallisten ja paikallisten opetustoimen ja oppilashuollon toimijoiden ja järjestöjen välisen yhteistyön vahvistamista ja organisoidaan tarvittavia koulutustilaisuuksia ja tapaamisia. Lähestytään lapsen koskemattomuuden kysymyksiä niin perusoikeuksien kuin kansainvälisten ihmisoikeuksienkin näkökulmasta. Edistetään lapsen koskemattomuutta nostamalla esiin vallitsevien käytäntöjen, lakien ja sopimusten puutteita sekä tehdään ehdotuksia niiden korjaamiseksi. Vuoden 2013 aikana seurataan lapsen koskemattomuutta uhkaavia tekijöitä ja pyritään reagoimaan niihin ennakoivasti. Osallistutaan Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-Fin) työhön sekä seurataan Euroopan komission työtä lapsiperheiden köyhyyden poistamiseksi. Osallistutaan keskusteluun kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Jatketaan toimintaa kansallisena koordinaattorina Itämeren maiden neuvoston asiantuntijaverkostossa (Expert group for Cooperation on Children at Risk), joka järjestää asiantuntijakoulutusta ja tapaamisia sekä tuottaa koulutusmateriaalia. Edistetään vuonna 2012 valmistunutta yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kesken tiedottamalla valmistuneesta Suojele - Tue - Toimi - materiaalista sekä arvioimalla materiaalin toimivuus. Kehitetään vastaavaa yhteistyötä koulun ja lastensuojelun kesken huomioiden oppilashuollon merkittävyys toimijatahona. 8

9 Varhaiskasvatus: Osallistutaan OMEPin (Organisation Mondiale pour l Education Préscolaire) vuotuisiin kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Tuodaan esille varhaiskasvatuksen lastensuojelutyötä kestävän kehityksen osalta, erityisesti sosiaalisesta näkökulmasta. Tehdään yhteistyötä Eurochildin varhaiskasvatuksen työryhmän kanssa. Tehdään pienten lasten hyvinvointia edistävää työtä näkyväksi toimimalla yhteistyössä varhaiskasvatuksen ammattilaisten, ammattijärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. 9

10 Lapsen oikeuksien sopimus, lastensuojelupolitiikka ja kansainvälinen lastensuojelu Toimiala tarkastelee erityisesti poliittisen päätöksenteon ja lapsen oikeuksien täytäntöönpanon välistä suhdetta, myös eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. Päämääränä on lapsen edun turvaaminen lainsäädännössä ja ohjelmissa. Keskeinen toimintaa ohjaava kansainvälinen sopimus on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, jonka toteutumisen seurannassa keskusliitolla on koordinaatiorooli sen välittäessä Lapsen oikeuksien komitealle jäsentensä näkemyksiä. Lasten kokemaa köyhyyttä ja sosiaalisen syrjäytymisen uhkaa seurataan EU-näkökulmasta. Kansainvälistä toimintaa on kaikilla liiton sisältöalueilla. Toimintavuonna Lapsen oikeuksien ja kansainvälisen lasten suojelun neuvottelukunnan kokoukset teemoittuvat yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymysten tiimoille, ja tarkastelu keskittyy romani- ja saamelaislasten sekä maahanmuuttajalasten oikeuksien toteutumiseen. Seurataan myös aktiivisesti ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanoa lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsiasianeuvottelukunnan ja sen lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaoston kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä. Yhteistyön eräänä painopisteenä on lapsen oikeudet Euroopan neuvostossa. Ray-hankkeena toteutetun ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajajärjestelmää koskevan selvitysraportin suosituksia tehdään edelleen tunnetuksi ja edistetään järjestelmän kehittämistä. Otetaan myös laajemmin tarkasteluun, miten lapsen etu toteutuu turvapaikanhakijoiden vastaanoton kokonaisuudessa ja viranomaispäätöksissä. Tätä varten tehdään yhteistyötä mm. lapsiasiavaltuutetun, edustajien, maahanmuuttoviranomaisten ja koulutusta tuottavien tahojen kanssa. Eurooppalaista yhteistyötä ilman huoltajaa tulleiden lasten asioissa jatketaan SCEPverkoston jäsenenä. Vaikuttamistyön painopisteet: YK:n lapsen oikeuksien komitean loppupäätelmien ja suositusten toteutumiseen valtionhallinnossa Ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpano Toiminta: Seurataan aktiivisesti hallitusohjelman sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman toteutumista. Vaikutetaan kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanoon aktiivisesti ihmisoikeustoimijoista koostuvan paneelin jäsenenä. Seurataan yhdenvertaisuuslain uudistamista sekä muutoksia ulkomaalais-, vastaanotto- ja kotouttamislaissa. Vaikutetaan ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajajärjestelmän kehittämiseen Seurataan EU:n lapsen oikeuksia ja asemaa koskevia toimenpiteitä osallistumalla Eurochildin edunvalvontatyöhön sen hallituksen jäsenenä, sekä työryhmäjäsenyyksien myötä. Luodaan kansallisia yhteyksiä suomalaisiin EU-virkamiehiin ja päätöksentekijöihin sekä tehdään yhteistyötä Eurochildin muiden suomalaisten jäsenten kanssa. Vaikutetaan Euroopan neuvoston Building a Europe for and with Children - ohjelmastrategian täytäntöönpanoon. Tiedotetaan uusista 10

11 Euroopan neuvoston lapsia koskevista suosituksista (lasten ja nuorten osallisuus) ja ohjelmista (lapsiohjelman strategia ). Vietetään toisen kerran kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää (20.2.). Järjestetään Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä yhteistyöseminaari Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjan ratifioinnin tiimoilta. Osallistutaan kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan toimintaa Integroidaan entistä systemaattisemmin liiton toteuttamaan kansainvälistä yhteistyötä osaksi jäsenyhteisöjen toimintaa. 11

12 Emma & Elias -ohjelman koordinointi RAY:n rahoittaman Emma & Elias -ohjelman ( ) päämääränä on edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelman avulla halutaan löytää, vahvistaa ja monipuolistaa yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen. Ohjelmaan valittavien toimintojen ja hankkeiden avustuspäätösten valmistelusta ja muista avustusten käyttöön, maksatukseen, valvontaan ja seurantaan liittyvistä asioista vastaa RAY:n avustusosasto. Ohjelman toiminnallisesta koordinaatiosta vastaa Lastensuojelun Keskusliitto. Koordinaation tavoitteena on tukea Emma & Elias -ohjelman tavoitteiden mukaista järjestöjen kehittämistyötä. Vuonna 2013 järjestetään kaikille ohjelman uusille hankkeille sitouttamistapaamiset ja jo mukana oleville kehittämistapaamiset. Hankeverkostolle järjestetään 3 4 yhteistä tapaamista mm. LSKL:n koulutuspäivien yhteydessä. Alueellisia verkostotapaamisia järjestetään useita ympäri Suomea. Emma & Elias -ohjelma hankkeineen osallistuu erilaisiin sosiaali- ja terveysalan tapahtumiin. Emmaelias.fi -verkkosivut ovat keskeinen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanava. Tuetaan järjestöjen tapahtumien tiedottamisessa. Tuetaan hankkeiden arviointia konsultoinnilla. Ylläpidetään järjestöjen käytäntötutkimuksenverkostoa. Toteutetaan seminaareja ja yleisötapahtumia yhteistyössä ohjelman hankkeiden ja kehittämiskumppaneiden kanssa. 12

13 Viestintä ja vaikuttaminen Viestinnän tehtävänä on tukea liiton ja jäsenyhteisöjen työtä välittämällä, suodattamalla ja järjestelemällä lasten suojelua koskevaa informaatiota Toiminta Hyödynnetään entistä aktiivisemmin sosiaalista mediaa Arvioidaan olemassa olevat viestintämateriaalit ja tuotetaan uusia tarpeen mukaisesti Tiivistetään yhteistyötä lapsiasiavaltuutetun ja muiden LOS-tahojen kanssa. Luodaan ja kehitetään toimintamalli, miten LOS-asioista voidaan viestiä paremmin niin kansalaisille kuin asiantuntijoille. Kehitetään yhdessä tietopalvelun kanssa rakenteita, joilla jäsenjärjestöjä, mediaa ja tutkijoita voidaan palvella paremmin Toteutetaan keskusliiton kriisiviestintäsuunnitelma Arvioidaan verkkosivujen uudistamistarpeet ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet Jatketaan tiedotustoimikunnan vuonna 2012 aloittamaa työtä ja osallistutaan aktiivisesti lastensuojelusta käytävään julkiseen keskusteluun tekemällä keskustelunaloitteita, järjestämällä toimittajatapaamisia ja tiedotustilaisuuksia Järjestetään viestintäkoulutusta toimittajille ja lastensuojelun ammattilaisille Kehitetään tiedotusyhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa Kirjasto ja tietopalvelu Keskusliiton tietopalvelu seuraa lapsen asemaa, oikeuksia ja suojelua käsittelevää tiedontuotantoa. Painopisteenä on liiton toiminta-alueiden ja lasten suojelun ajankohtaisia haasteita käsittelevä aineisto. Kirjasto ja tietopalvelu kokoaa, jäsentää ja välittää tätä tietoa liiton jäsenistölle, asiantuntijoille, päättäjille ja muille tiedontarvitsijoille. Tavoitteena on, että keskusliiton tietopalvelu on Suomen asiantuntevin lapsitiedon keskus. Tietopalvelun kehittämisen painopistealueet: Toteutetaan Lastensuojelun Keskusliitolle arkistonmuodostussuunnitelma, jonka tavoitteena on yhdistyksen tietojen käsittelyn järkiperäistäminen sekä tiedon elinkaaren hallinta. Luodaan kirjastolle ja tietopalvelulle kokoelma- ja palvelusuunnitelma, jolla pyritään tekemään tietopalvelun kokoelmapolitiikka ja palvelutarjonta läpinäkyväksi. 13

14 Lapsen Maailma -lehti Kuukausilehti Lapsen Maailma taustoittaa liiton ohjelmatyötä. Sen teemat vuonna 2013 ovat: Tammikuu: Minä itse Helmikuu: Sulassa sovussa Maaliskuu: Perhe on paras Huhtikuu: Sano se sävelin Toukokuu: Oi ihana toukokuu Kesä heinäkuu: Ihan pihalla Elokuu: Terveempi elämä Syyskuu: Syksyllä kaikki on toisin Lokakuu: Hymyä huuleen! Marraskuu: Jos mun kultani tulisi Joulukuu: Mistä tiesit tänne tulla? Toiminta: Nostetaan levikkiä ja lukijamäärää edelleen. Etsitään levikkimarkkinoinnissa yhteistyökumppaneita esim. lapsille suunnattuja tuotteita tai palveluja myyvistä tahoista. Kasvatetaan yritysmarkkinoinnin osuutta ja jatketaan jäsentilausten markkinointia. Jatketaan irtonumeromyyntiä Akateemisen kirjakaupan ja Stockmannin kanssa. Uudistetaan lehden verkkosivut yhdessä liiton tietopalvelun kanssa. Osallistutaan edelleen KMT-Lukija-tutkimukseen, josta saadaan markkinoinnin ja ilmoitusmyynnin kaipaamaa tietoa lehden lukijaprofiilista ja - määrästä. Järjestetään avustajatapaaminen Valtakunnallisten sijaishuollonpäivien yhteydessä lokakuussa Tampereella. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan lehden yhteistyökumppanien esim. Aikakausmedian ja Kultti ry:n järjestämiin tapahtumiin. Ollaan mukana Kultti ry:n julkaiseman Iso Numero -lehden toimittamisessa. Osallistutaan Koulujen Aikakauslehtipäivään. 14

15 Seuranta ja arviointi Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti puolivuosittain pidettävissä arviointitapaamisissa, joihin osallistuu liiton ohjelmatyön toteuttamisesta vastaavat asiantuntijat. Seuranta rakentuu tavoitteiden toteutumisen arviointiin ja seurantaa varten määritellään tavoitteisiin suhteutetut avaintoiminnot ja tarvittavat mittarit. Erikseen arvioidaan keskusliiton vaikuttamistoiminnan toteutumista laaditun seurantakehikon avulla. Talous Liiton talous nojautuu vahvasti Lasten Päivän Säätiön tukeen sekä omaan varojen hankintaan. Lasten Päivän Säätiön tuotto-osuus on ollut viime vuosina noususuuntainen. Lapsen Maailma -lehdellä on myös merkittävä osa liiton rahoituksessa. Lapsen Maailma -lehden tilausmaksut ovat muuttuneet vuoden 2012 alusta arvonlisäverolliseksi. Arvonlisäveron tilittäminen tilausmaksuista pienentää merkittävästi lehden katetta. Omat koulutustapahtumat hoidetaan edelleen kustannustietoisesti, mutta omakustannushintaan. Liitto saa RAY:n avustuspäätöksen mukaan yleisavustusta ja projektirahoitusta Emma & Elias -avustusohjelman koordinointiin. Merkittävimpiä kertaluontoisia kuluja ovat kiinteistöön kohdistuvat korjaukset. Tulevalle toimintavuodelle ei ole suunniteltu suurempia kiinteistön korjauksia. Edellisinä vuosina on suoritettu mittava ikkunaremontti ja kivimuurien korjauksia. Käytäntö on osoittanut, että liitto hyötyy merkittävästi hyvin hoidetusta ja arvostetusta kiinteistöstään. Taloushallintoa on uudistettu siirtymällä sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen, sähköiseen myyntilaskujen lähettämiseen sekä sähköisiin palkkalaskelmiin. Tulevana toimintavuonna on tarkoitus jatkaa taloushallinnon uudistamista sähköisen arkiston käyttöönotolla. Yhteistyössä ohjelmatiimin kanssa suunnitellaan tarkempaa talousarvion laatimista ja seurantaa. Henkilöstön määrää pyritään kasvattamaan 1 2 henkilöllä. Työsuhteeseen liittyvänä asiana selvitetään työsuhdematkalipun käyttöön ottoa. 15

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N S K Y D D Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Armfeltsvägen 1, 00150 Helsingfors Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9. Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.2009 Taina Hussi Lastensuojelu on kaikkien lasten suojelua Helsingin lasten

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2016 Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2016 Toimintaympäristön muutoksia...3 Enemmän yhdessä kuin erikseen...4 Kokonaisvaltaista kehittämistä...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys Johdanto...3 Sisältöpalvelut...5 Vaikuttaminen...5 LOS-yhteistyö...7 LOS-viestintä...8 Osaamisen vahvistaminen...9 Kehittäminen ja koordinointi...10 Emma ja Elias -ohjelma...11

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMISPROJEKTIT Pääosa Pesäpuun kehittämistyöstä tapahtuu RAY:n rahoittamissa kehittämisprojekteissa. Projekteissa tapahtuva kehittämistyö ja Pesäpuun perustyö

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015 Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Akaa 24.11.2015 Lapsivaikutusten arviointi Virkamiesten ja päättäjien työkalu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palveluiden

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella?

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusohjelma Emma & Elias 2012-2017 Kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen Ohjelma-asiakirja 1 (12) Emma ja Elias -avustusohjelma 1 Taustaa Emma & Elias -avustusohjelman (2012 2017) avulla kehitetään, vahvistetaan ja monipuolistetaan yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 Lapsen paras - yhdessä enemmän 12.5.2017 Hanne Kalmari 2 15.5.2017

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä.

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. LAPE-päivät Helsingissä 21.9.2017 Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja (STM), VTL, YTT (h.c) Maria

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot