JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON"

Transkriptio

1 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON välinen TYÖEHTOSOPIMUS Sopimus on voimassa saakka

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITUS 4 HYVÄ NEUVOTTELUTAPA 5 1 Sopimuksen soveltamisala 6 YLEISET TYÖEHDOT 2 Työsopimuksen solmiminen 8 - Soveltamisohje työsuhteen ehtojen muuttamisesta 8 3 Lääkärissäkäynti 9 4 Sairausajan palkka 11 5 Sairausvakuutuskorvaukset 11 6 Äitiysvapaa 12 - Ohje perhevapaista 12 7 Sairaan lapsen hoitaminen 20 8 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat 21 9 Jäsenmaksujen perintä ja tilitys Hoitoonohjaus Asevelvollisuus, aseeton tai siviilipalvelu Kertausharjoitukset Ryhmähenkivakuutus Kokoontuminen työpaikalla 25 LIITTEET 1 Yhteistoimintasopimus 27 2 Sopimus irtisanomisesta ja lomauttamisesta 29 3 Koulutussopimus 37 4 Työsuojelusopimus 40 5 Hoitoonohjaussopimusmalli 42 ERITYISET TYÖEHDOT YLEISET MÄÄRÄYKSET 15 Vuosiloma Paikallinen sopiminen Vuosilomapalkan korotus Talviloma 46 TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET Työaikamääräykset Työajan lyhentäminen 50 2

3 PALKKAMÄÄRÄYKSET 23 Paikkakuntaluokittelu Palkkamääräykset Paikallinen sopiminen 53 YLITYÖMÄÄRÄYKSET Ylityö Suorituspalkkatyö 54 MUUT MÄÄRÄYKSET 29 Erinäisiä määräyksiä Työsuojelu Työntekijän luottamusmies Erimielisyyksien ratkaiseminen Paikallinen sopiminen Työpaikan neuvottelujärjestys Välimiesmenettely Työrauha Työehtosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 58 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA 60 PÄÄTEPÖYTÄKIRJA 1 Liittojen kannanotto tuottavuusyhteistyöstä 64 2 Neuvottelut sopimuskauden aikana 65 LIITE Soveltamisohje: Työajan lyhentäminen 66 3

4 TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITUS Liitot ovat sopineet työehtosopimuksen tarkoitukseksi seuraavaa: Työehtosopimuslain mukaan työehtosopimus on liittojen välinen sopimus ehdoista, joita yrityksessä on työsopimuksissa ja työsuhteissa noudatettava. Yrityksen menestyminen, henkilöstön kehittyvät työehdot sekä työrauha ovat työehtosopimustoiminnan peruslähtökohtia. Liitot pyrkivät työehtosopimustoiminnassaan edistämään sekä työnantajien että työntekijöiden kannalta olennaisia ja tärkeitä tavoitteita, joiden mukaisesti yrityksissä: kyetään kannattavasti harjoittamaan toimintaa asiakkaita palvelemalla, mikä on edellytyksenä kilpailukykyisille työehdoille ja työsuhdeturvalle, kyetään tarjoamaan yritysten palveluksessa olevalle henkilöstölle mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan ja siten lisätä vastuutaan ja motivaatiotaan yritystoiminnan ja työn jatkuvuuden turvaamiseksi, voidaan hyödyntää yhteistoimintaa ja osallistumisjärjestelmiä käyttämällä koko organisaation osaaminen ja resurssit, voidaan yhteistyössä edistää tuottavuutta ja kannattavuutta sekä luoda tuottavuuden kohottamiseen tähtäävä, motivoiva palkkaus- ja palkkiojärjestelmä. 4

5 HYVÄ NEUVOTTELUTAPA Luottamusta lisäävän neuvottelukulttuurin edellytyksiä: Neuvotteluosapuolet ovat tasa-arvoisia. Tavoitteena on yhteisymmärryksen saavuttaminen. Neuvotteluosapuolten erilaiset edut tunnustetaan ja yhteistyö perustuu keskinäiseen kunnioitukseen. Neuvottelun kohteena olevista asioista tiedotetaan ajoissa ja seikkaperäisesti. Tavoiteltavan ratkaisun tarpeellisuus, vaikutukset ja vaihtoehdot selvitetään yhdessä. Neuvottelutavat perustuvat avoimuuteen, rehellisyyteen ja asioihin perehtymiseen. Neuvottelut työehtosopimuksen tulkintaa koskevissa kysymyksissä käydään työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Muissa asioissa aluksi sovitaan neuvottelujärjestys sekä todetaan osapuolet ja neuvottelijoiden valtuudet. Neuvottelut käydään joutuisasti aiheetonta hätäilyä tai viivyttelyä välttäen. Neuvottelutulos kirjataan riittävän tarkasti ja mahdollisimman ymmärrettävästi myöhempien erimielisyyksien välttämiseksi. Mikäli työehtosopimuksen tulkintaa koskevassa neuvottelussa jäädään erimielisiksi, kirjataan osapuolten kannat perusteluineen aina yhteiseen muistioon. Liittojen neuvotteluyhteistyössä toteutetaan lisäksi seuraavia periaatteita: Tulkinnanvaraisessa tapauksessa ei sitouduta ennakolta yhden osapuolen kantaan. Liitot pyrkivät sopimusten tulkitsijoina objektiiviseen neuvotteluratkaisuun, joka sisältää selkeät perustelut. 5

6 T Y Ö E H T O S O P I M U S SOVELTAMISALA 1 1. Tätä työehtosopimusta sovelletaan Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin autoalan työntekijöihin. 2. Työnantajan ja työntekijäin on noudatettava sopimuksen soveltamisalalla toistensa kanssa tehtävissä työsopimuksissa ja yleensä työsuhteissa tämän työehtosopimuksen määräyksiä. 3. Liitot ovat velvolliset huolehtimaan siitä, etteivät niiden jäsenyritykset ja jäsenet jätä tämän sopimuksen määräyksiä noudattamatta. Huomautus: Tämän lisäksi sovelletaan työnantajan ja autoalan työntekijäin välisissä työsuhteissa soveltuvin kohdin Viestinnän Keskusliiton :n ja Viestintäalan ammattiliiton välillä tehtyä työehtosopimusta sekä erityisesti seuraavia määräyksiä. 6

7 YLEISET TYÖEHDOT 2-14 :t LIITTEINEEN JA SOVELTAMISOHJEINEEN 7

8 TYÖSOPIMUKSEN SOLMIMINEN 2 1. Työsopimus tehdään kirjallisesti. 2. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassaolevina. (TSL 1: 3 2. mom.) Uudistettaessa määräaikaista työsopimusta on sopimusalan luottamusmiehelle/ yhdysmiehelle annettava selvitys uudistamisen perusteista. 3. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, koeaika saadaan sopia enintään kuuden kuukauden pituiseksi. (TSL 1: 4 1mom.) Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. (TSL 1: 4 2.mom.) 4. Työsuhteen alussa annetaan selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta sekä luottamusmies- ja neuvottelujärjestelmästä. Pöytäkirjamerkintä 1: Kun työnantaja sopii määräaikaisista työsuhteista tai koeajoista, niistä on syytä tiedottaa sopimusalueen luottamusmiehelle/yhdysmiehelle. Näin vältetään tulkinnanvaraisten tilanteiden syntyminen. Pöytäkirjamerkintä 2: Mikäli yrityksen työtiloihin ja/tai yrityksen omistamilla laitteilla työskentelemään otetaan yrityksen henkilökuntaan kuulumaton työntekijä, on asiasta neuvoteltava luottamusmiehen/yhdysmiehen kanssa ja selvitettävä kyseisen työskentelyn periaatteet ja tarve. Soveltamisohje: TYÖSUHTEEN EHTOJEN MUUTTAMINEN Työsuhteen ehtojen, kuten esimerkiksi työtehtävien ja työaikojen muuttamisesta, on määräyksiä joissakin alan työehtosopimuksissa. Yhteistoimintasopimus määrittää muutostilanteisiin liittyvät neuvotteluvelvoitteet. Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa sopimalla. Yksipuolinen työsuhteen ehtojen muuttaminen on mahdollista asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työsopimuksessa sovitun olennaisen työsuhteen ehdon muuttaminen vaatii irtisanomisperusteen, ellei muuttamisesta voida sopia. Työehtosopimuksessa tai työlainsäädännössä määriteltyjä vähimmäisehtoja ei voida sopimuksella alittaa. 8

9 SAIRAUS-, ÄITIYS- YM. PERHEVAPAAT LÄÄKÄRISSÄKÄYNTI 3 1. Sairaudesta ilmoittaminen Työntekijän tulee ilmoittaa työkyvyttömyydestä johtuvasta poissaolosta työnantajalle ensi tilassa. 2. Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä 1. Työntekijän on pääsääntöisesti hankittava lääkäriltä sairaudesta ja sen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä todistus, joka toimitetaan työnantajalle viivytyksettä. Pääsäännöstä poikkeaminen todetaan työpaikan yleisohjeissa tai tapauskohtaisesti erikseen sovittaessa. 2. Työnantaja korvaa työkyvyttömyystodistuksen enintään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman lääkärinpalkkioita koskevan taksan määräisenä. Työntekijä antaa työnantajalle valtakirjan sairasvakuutuksen nojalla maksettavan korvauksen nostamista varten. 3. Terveydenhoitajan lääkäriltä saamiensa valtuuksien puitteissa kirjoittama työkyvyttömyystodistus korvaa lääkärintodistuksen, kun kysymyksessä on tavanomainen vilustumissairaus tai epidemia. 4. Työnantaja voi erityisistä syistä edellyttää, että työntekijä hankkii työpaikan lääkäriltä tai muulta työnantajan hyväksymältä lääkäriltä työkyvyttömyystodistuksen. Tällöin työnantaja korvaa työkyvyttömyystodistuksesta ja lääkärinpalkkiosta aiheutuvan kustannuksen. 3. Lääkärissäkäynti 1. Lääkärissäkäynnit tulee ajoittaa työajan ulkopuolelle. Poikkeuksellisesti lääkärin puoleen voi kääntyä työaikana, mikäli vamman tai sairauden äkillisyys vaatii sitä tai lääkärissäkäyntiä ei voida ilman kohtuutonta haittaa sijoittaa työajan ulkopuolella tapahtuvaksi tai hoitopalveluja ei paikkakunnalla ole saatavissa työajan ulkopuolella. 2. Mikäli työnantaja on järjestänyt työpaikkaterveydenhoidon, muun kuin työnantajan nimeämän lääkärin puoleen kääntymiseen vaaditaan perusteltu syy. Perusteltuja syitä ovat mm. sairauden äkillisyys, sairaus estää matkustamisen tai se, että työkyvyttömyystodistuksen hankkiminen tulee työntekijälle taloudellisesti raskaaksi työnantajan korvausvelvollisuuden ulkopuolelle jäävien tutkimusten suorittamisen vuoksi. 3. Lääkärissäkäynti tulee suorittaa tarpeetonta työajan menetystä välttäen ja siitä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. 9

10 4. Ansionmenetyksen korvaaminen lääkärissäkäynnin ajalta 1. Ansionmenetys korvataan: - kun lääkärissäkäynti on tarpeen työnantajan vaatiman lääkärintodistuksen hankkimiseksi, - lääkärissäkäynnin yhteydessä todetaan sairaus tai vamma, joka edellyttää sairaslomaa tai hoitotoimenpiteitä, - kun työntekijä tulee työvuoronsa aikana työkyvyttömäksi äkillisen sairauden vuoksi ja sairaus vaatii työvuoron aikana tapahtuvaa lääkärissäkäyntiä (esim. äkillinen silmä- ja hammassairaus), - fysikaalisen hoidon ajalta, mikäli työnantajan nimeämä lääkäri on määrännyt työntekijän työkyvyn säilymiseksi välttämättömään fysikaaliseen hoitoon eikä hoitopalveluja ole saatavissa työajan ulkopuolella, - laboratorio- ja röntgentutkimuksen ajalta, mikäli tutkimukset ovat lääkärin määräämiä ja liittyvät osana sellaiseen lääkärissäkäyntiin, josta työnantaja suorittaa ansionmenetyksen korvauksen tai tutkimuksen laatu edellyttää tutkimuksen suorittamista lääkärin määräämänä ajankohtana. 2. Ansionmenetystä ei korvata: - terveydentilan kontrolloimiseksi tapahtuvien lääkärintarkastusten ajalta, - jo todetun sairauden tai vamman hoitamisen tai sen kehityksen seuraamisen vuoksi tapahtuvien uusiutuvien lääkärissäkäyntien ajalta, - tavanomaisen hammashoidon ajalta, - tavanomaisen näön kontrolloimiseksi tapahtuvan silmälääkärissäkäynnin ajalta, - fysikaalisen hoidon ajalta (poikkeus 1. kohdassa mainittu), - laboratorio- ja röntgentutkimusten ajalta (poikkeus 1. kohdassa mainittu). Huomautus: Mikäli lääkäripalveluja ei ole saatavissa työajan ulkopuolella, voidaan palkan vähentämisen sijasta sopia lääkärissäkäynnin vuoksi menetetyn työajan tekemisestä takaisin. 5. Lakisääteiset lääkärintarkastukset ja joukkotarkastukset Lakisääteiset lääkärintarkastukset 1. Työnantaja korvaa ansionmenetyksen lakisääteisen lääkärintarkastuksen ajalta sekä välttämättömät matkakustannukset. 2. Mikäli tarkastus tapahtuu työntekijän vapaa-aikana, maksetaan hänelle korvauksena ylimääräisistä kuluista sairasvakuutuslain vähimmäispäivärahaa vastaava summa. 3. Vieraalla paikkakunnalla suoritettavan lakisääteisen lääkärintarkastuksen ajalta maksetaan työehtosopimuksen edellytyksin päiväraha. Joukko- ja ikäkausitarkastukset Mikäli työntekijä ei voi pyynnöstään huolimatta osallistua terveysviranomaisten järjestämään joukkotai ikäkausitarkastukseen työajan ulkopuolella, tarkastuksen ajalta maksetaan ansionmenetyksen korvaus korkeintaan yhdeltä päivältä. Palkanmaksuvelvollisuus ei koske mahdollisia uusinta- tai seurantatarkastuksia. 10

11 SAIRAUSAJAN PALKKA 4 1.Työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään sellaisen sairauden tai tapaturman vuoksi, jonka ajalta hänellä on työsopimuslain mukaan oikeus saada palkkaa, on hänellä oikeus saada palkkansa seuraavasti hänen oltuaan yhdenjaksoisesti työnantajan palveluksessa seuraavat ajat: Työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti Täysi palkka 1 kuukauden mutta vähemmän kuin 1 vuoden 40 päivän ajanjaksolta 1 vuoden mutta vähemmän kuin 5 vuotta 75 päivän ajanjaksolta 5 vuotta tai kauemmin 105 päivän ajanjaksolta. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijällä on oikeus saada puolet täydestä palkasta sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. 2.Työntekijän joutuessa uudestaan työkyvyttömäksi tarkastellaan, kuinka pitkä senhetkisen työsuhteen pituuden mukaan määräytyvä palkallinen sairausaika on. Tästä ajasta vähennetään ne sairausajat, joilta työnantaja on edellisen kuuden kuukauden aikana maksanut palkan. Työntekijällä on oikeus palkkaan vain erotuksen pituiselta ajanjaksolta. Vaikka palkallista ajanjaksoa ei olisi jäljellä, palkka maksetaan aina sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun työntekijän oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. 3. Samalla tavoin maksetaan palkka myös silloin, kun viranomainen on kieltänyt työntekijää tartuntatautilain (583/86) säännösten perusteella saapumasta työhön. SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 5 1. Työnantajalla, joka suorittaa sairaus- tai äitiysvapaan ajalta palkkaa, on oikeus saada samalta ajalta tuleva sairausvakuutuslain mukainen päiväraha taikka enintään maksettua palkkaa vastaava osa itselleen. Milloin työntekijä saa saman työkyvyttömyyden perusteella korvausta ansion menetyksestä tapaturmavakuutuslain tai työntekijäin eläkelain nojalla, on työnantajalla oikeus saada ja nostaa palautuksena enintään maksettua palkkaa vastaava osa samalta ajalta saadusta korvauksesta. 2. Palkanmaksuvelvollisuutensa työnantaja voi toteuttaa myös maksamalla sairausvakuutuslain mukaan maksetun päivä- tai äitiysrahan täydennykseksi palkkaa sairauden tai synnytysvapaan ajalta siten, että työntekijä saa samat edut, joista tässä on sovittu. Milloin sairausvakuutuslain mukainen päiväraha on yhtä edullinen kuin edellä sovituin tavoin maksettava palkka, ei muuta palkkaa sairaus- tai synnytysajalta makseta. 11

12 3. Jos sairausvakuutuslain mukaista päivä- tai äitiysrahaa ei henkilöstä itsestään johtuvista syistä makseta tai se maksetaan vähäisempänä kuin mihin hänellä sairausvakuutuslain mukaan olisi ollut oikeus, on työnantajalla oikeus palkasta vähentää se osa, mikä laiminlyönnin johdosta on jäänyt suorittamatta. ÄITIYSVAPAA 6 1. Äitiysvapaan ajalta maksetaan täysi palkka kolmelta kuukaudelta. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että työntekijä noudattaa sairausvakuutuslain äitiysrahan nostamista koskevia säännöksiä. Palkka maksetaan tavanomaisina palkanmaksupäivinä. 2. Työntekijän/toimihenkilön adoptoidessa alle 7-vuotiaan lapsen tai ottaessa kasvattilapsen annetaan hänelle palkallista vapaata kolme kuukautta. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että työntekijällä on oikeus vanhempainrahaan ja että hän noudattaa sen nostamista koskevia säännöksiä. Palkka maksetaan tavanomaisina palkanmaksupäivinä. Työntekijällä on lisäksi oikeus saada palkatonta vapaata adoption yhteydessä siten, että adoptiovapaan pituudeksi tulee enintään 12 kuukautta. Vapaata voi pitää kerrallaan vain toinen adoptiovanhemmista. Vapaa ei keskeytä työsuhdetta, mikäli työntekijä palaa työhönsä sovittuna ajankohtana. OHJE PERHEVAPAISTA Perhevapaat perustuvat lainsäädäntöön (työsopimuslaki ja sairausvakuutuslaki). Seuraavat lain sisältöä selostavat määräykset eivät ole työehtosopimuksen osia. A. ÄITIYSVAPAA 1. Yleistä Lakisääteisen äitiysvapaan pituus on sairausvakuutuslain mukaan 105 arkipäivää. Tältä ajalta maksetaan sairausvakuutuslain perusteella äitiysrahaa siten, että 30 arkipäivää siitä kohdistuu laskettua synnytysaikaa välittömästi edeltäneeseen ja 75 arkipäivää sitä välittömästi seuraavaan aikaan. Äitiysvapaan voi aloittaa myös aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, aikaisintaan 50 arkipäivää ennen. Äitiysvapaan kokonaispituus on tällöinkin 105 arkipäivää. Äitiysrahan suorittamisajan päätyttyä alkaa vanhempainvapaa, jonka pituus on 158 arkipäivää. Tältä ajalta maksetaan vanhempainrahaa lapsen äidille tai äidin suostumuksella lapsen isälle. Ennen äitiys- ja vanhempainvapaan alkamista on tarkoin sovittava kaikki lomaan liittyvät yksityiskohdat, kuten vanhempainvapaan lopullinen pituus, työhön paluun päivämäärä sekä vuosi- ja talvilomien ajankohta. Henkilö on oikeutettu palaamaan äitiysvapaan jälkeen entiseen tai siihen rinnastettavaan työhön. 2. Ilmoitusvelvollisuus Äitiysvapaan alkamisesta on lain mukaan ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Työntekijä voi kuitenkin varhentaa äitiysvapaan, jos se on tarpeen lapsen 12

13 syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Muutoin työntekijä voi perustellusta syystä muuttaa aiemmin ilmoitettua vapaan ajankohtaa kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Perusteltu syy on selvitetty vanhempainvapaan yhteydessä. 3. Palkka Työntekijällä, joka noudattaa sairausvakuutuslain äitiysrahan nostamista koskevia määräyksiä, on oikeus työehtosopimuksen perusteella saada palkkaa kolmelta kuukaudelta. Palkka maksetaan tavanomaisina palkanmaksupäivinä. Jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa äitiysvapaan ajalta, suoritetaan äitiysraha tältä ajalta työnantajalle. Jos päiväraha mahdollisesti ylittää samalta ajalta maksettavan palkan määrän, kuuluu ylimenevä osa vakuutetulle. Äitiysrahan saamista varten työnantaja toimittaa äitiysrahahakemuksen vakuutetun kotipaikkakunnan Kansaneläkelaitoksen toimistoon tai työpaikkakassaan. Hakemuksen voi allekirjoittaa joko työnantaja tai työntekijä. Työnantajalle maksettavista äitiysrahoista ei pidätetä veroa. Työehtosopimuksen mukaisen palkanmaksuvelvollisuutensa työnantaja voi toteuttaa myös siten, että tämä maksaa työntekijälle äitiysajan palkan ja päivärahojen erotuksen, mikäli henkilö itse hakee äitiyspäivärahansa ja toimittaa työnantajalle kuitin päivärahan suuruudesta. Mikäli äitiysrahaa ei työntekijän omien laiminlyöntien johdosta makseta ollenkaan tai se maksetaan vähennettynä, pienenee työnantajan työehtosopimuksen mukainen palkanmaksuvelvollisuus vastaavasti. 4. Äitiysrahan maksaminen Äitiysraha maksetaan sairausvakuutusasetuksen mukaisesti maksukausittain jälkikäteen 25 arkipäivän erissä. Ensimmäinen erä on kuitenkin 30 arkipäivää. Äitiysraha suoritetaan kunkin maksukauden viimeisenä arkipäivänä. Äitiysrahaa on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Se lasketaan työntekijän vuosityötulojen perusteella siten kuin sairausvakuutuslain 11 luvussa säädetään. Euromääriä tarkistetaan vuosittain. Ks. myös Päivärahat ovat veronalaista tuloa, joista toimitetaan normaali ennakonpidätys. Sen toimittaa Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto tai työpaikkakassa. Veroviranomaiset saavat tiedon maksetuista äitiysrahoista suoraan Kansaneläkelaitoksesta. Tämän vuoksi niistä ei anneta pidätystodistusta eikä vakuutetun tarvitse ilmoittaa niitä veroilmoituksessa. 5. Erityisäitiysvapaa Sairausvakuutuslain mukaan erityisäitiysraha voi tulla kysymykseen, jos raskaana olevan työntekijän työhön liittyvän kemiallisen aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle. Koska riskitekijät on tarkoin yksilöity sairausvakuutusasetuksessa, ei esimerkiksi fyysisesti raskas työ oikeuta erityisäitiysvapaaseen. 13

14 Epäkohdat tulee pyrkiä ensisijaisesti poistamaan. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan työntekijä yrittää siirtää muihin tehtäviin. Jos sekään ei ole mahdollista, voidaan maksaa erityisäitiysrahaa. Erityisäitiysvapaa voi alkaa heti, kun sen edellytykset on todettu. Se kestää yleensä varsinaisen äitiysvapaan alkamiseen saakka. Vapaa on palkatonta ja työntekijä saa ansionmenetyksen korvauksena tulojensa mukaista päivärahaa, jota haetaan Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta. 6. Tutkimukset Raskaana olevalla työntekijällä on oikeus palkkaa menettämättä käydä synnytystä edeltävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa, ellei niitä ole mahdollista suorittaa työajan ulkopuolella. Kysymykseen tulevat lähinnä äitiysneuvoloissa ja erikoissairaanhoitoa antavissa yksiköissä tapahtuvat käynnit. Määräys on tarkoitettu poikkeukselliseksi menettelytavaksi. Tämän vuoksi esim. työvuorojärjestelmiä laadittaessa voidaan etukäteen ottaa huomioon työajan ulkopuolella tapahtuva tutkimus. Mikäli tutkimuksissa on käytävä työaikana, on tästä ilmoitettava työnantajalle niin pian kun mahdollista, jotta voidaan sopia työstä poissaolon ajankohta. Tutkimuksessa käynnin tulee tapahtua työajan tarpeetonta menetystä välttäen. B. ISYYSVAPAA 1. Yleiset edellytykset Isä voi pitää isyysvapaata enintään 18 arkipäivää. Se voidaan jakaa vapaasti enintään neljään jaksoon. Isyysvapaa voidaan sijoittaa mihin tahansa äitiys- ja vanhempainrahakaudelle. Se annetaan ensisijaisesti lapsen hoidon vuoksi. Vapaan pitäminen ei vaikuta vanhempainvapaan pituuteen. Isyysvapaata voi pitää myös ns. avoisä sekä ottoisä. Isällä on lisäksi oikeus pitää 12 arkipäivää yhdenjaksoista isyysvapaata välittömästi vanhempainvapaakauden päätyttyä, mikäli hän on pitänyt viimeiset 12 arkipäivää vanhempainvapaata (24 päivää yhdenjaksoisesti). Katso esimerkki kohdasta D 4. Työnantajalla ei ole yleistä palkanmaksuvelvollisuutta isyysvapaan ajalta. 2. Ilmoitusvelvollisuus Työnantajalle on isyysvapaasta ilmoitettava työsopimuslain mukaan viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Työntekijä voi kuitenkin muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysvapaan ajankohdan, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Muutoin työntekijä voi perustellusta syystä muuttaa aiemmin ilmoitettua vapaan ajankohtaa kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Perusteltu syy on selvitetty vanhempainvapaan yhteydessä. 14

15 3. Isyysrahan maksaminen Isyysrahaa on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa vanhempainrahakauden päättymisestä. Koti-isälle ei päivärahaa makseta. Isä ei saa isyysrahaa myöskään mahdollisen työttömyyden tai vuosiloman ajalta. Isyysraha maksetaan isälle hänen omien tulojensa perusteella. Isyysvapaa ei lyhennä vanhempainrahakautta. Äitiys- ja vanhempainrahakauden enimmäispituus on 263/275 arkipäivää. Isyysvapaapäivien määrästä riippuen yhteensä maksettavia päivärahapäiviä voi olla arkipäivää. C. ADOPTIOVAPAA Työntekijän/toimihenkilön adoptoidessa alle 7-vuotiaan lapsen tai ottaessa kasvattilapsen annetaan hänelle työehtosopimuksen mukaan palkallista vapaata kolme kuukautta. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että työntekijällä on oikeus vanhempainrahaan ja että hän noudattaa sen nostamista koskevia säännöksiä. Palkka maksetaan tavanomaisina palkanmaksupäivinä. Työntekijällä on lisäksi oikeus saada palkatonta vapaata adoption yhteydessä siten, että adoptiovapaan pituudeksi tulee enintään 12 kuukautta. Vapaata voi pitää kerrallaan vain toinen adoptiovanhemmista. Vapaa ei keskeytä työsuhdetta, mikäli työntekijä palaa työhönsä sovittuna ajankohtana. Oikeus saada vanhempainrahaa on silloin, kun henkilö on ottanut hoitoonsa 7 vuotta nuoremman lapsen tarkoituksenaan ottaa hänet ottolapsekseen. Tällöin edellytetään, että ottoäiti tai ottoisä on jäänyt pois ansiotyöstä lapsen hoidon takia. Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta on ilmoitettava mikäli mahdollista kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Vapaan ajankohtaa voidaan muuttaa perustellusta syystä ennen vapaan alkamista ilmoittamalla siitä työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Vanhempainrahaa suoritetaan jokaiselta arkipäivältä, jonka hoito jatkuu, kunnes lapsen syntymästä on kulunut 234 arkipäivää, kuitenkin vähintään 180 arkipäivältä. Työnantajalla on oikeus saada vanhempainraha siltä osin kuin se osuu päällekkäin palkallisen adoptiovapaan kanssa. D. VANHEMPAINVAPAA 1. Pituus Äitiysvapaakauden (105 arkipäivää) jälkeen pidettävän vanhempainvapaan ajalta suoritetaan vanhempainrahaa joko lapsen isälle (myös avoisälle) tai äidille 158 arkipäivältä. Vanhempainvapaata saa työntekijä pitää enintään kahdessa vähintään 12 arkipäivän pituisessa jaksossa. Vanhempainrahaa maksetaan tällöin vain toiselle vanhemmista. Isän vanhempainvapaan edellytyksenä on äidin suostumus. Vanhempainvapaan tarkoituksena on turvata lapsen hoito toisen vanhemmista ollessa työssä. Jos lapsia syntyy samalla kerralla useampia kuin yksi, pitenee vanhempainrahakausi 60 arkipäivällä kutakin yhtä useampaa lasta kohti. 15

16 2. Osittainen vanhempainvapaa Pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuus työnantajan kanssa sopimalla pitää vanhempainvapaata myös osittaisena. Äiti ja isä voivat olla samanaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla sopimalla osaaikatyöstä työnantajiensa kanssa kuitenkin siten, että vain toinen vanhemmista hoitaa lasta kerrallaan. Työajan ja palkan on oltava prosenttia kokoaikaisen vastaavasta. Sopimus osa-aikatyöstä tulee tehdä vähintään kahden kuukauden jaksoksi kerrallaan. Osittaisen vanhempainrahan saamisen edellytyksenä on, että vanhemmat hoitavat itse lastaan. Osa-aikatyön keskeyttämisestä ja ehtojen muuttamisesta on sovittava. Jos sopimukseen ei päästä, työntekijällä on vain perustellusta syystä oikeus keskeyttää se sekä palata normaalille vanhempainvapaalle tai noudattamaan aikaisempaa työaikaansa. 3. Ilmoitusvelvollisuus Vanhempainvapaan alkamisesta ja pituudesta on ilmoitettava työnantajalle jokaisen jakson osalta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista ottolapsen ollessa kyseessä, ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian. Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa vanhempainvapaan ajankohtaa ilmoittamalla siitä työnantajalle vähintään kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai niin pian kuin mahdollista. Perusteltuna syynä voi olla sellainen ennalta arvaamaton ja oleellinen muutos lapsen hoitamisedellytyksissä, jota työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon tehdessään alkuperäisen ilmoituksen. Esimerkkinä voidaan mainita lapsen tai toisen vanhemman vakava tai pitkäaikainen sairastuminen, kuolema, lapsen vanhempien erilleen muuttaminen tai avioero tahi muu vastaava oleellinen muutos. Ilmoitus vanhempainrahan suorittamiseksi isälle on tehtävä kirjallisesti lapsen äidin kotipaikan Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon hyvissä ajoin ennen isän työstä poisjäämistä. Samalla on esitettävä äidin suostumus. Vanhempainrahaa on haettava vähintään kuukautta ennen vapaalle jäämistä. Vanhempainraha maksetaan vasta sen jälkeen, kun äiti on käynyt lääkärin luona jälkitarkastuksessa. Siinä on käytävä 5-12 viikon kuluessa synnytyksestä. Tarkastuksen suorittamisesta on esitettävä todistus. 4. Kokonaissuunnitelma Vanhempainvapaan ja mahdollisen hoitovapaan ilmoitusmenettelyn tulee antaa työnantajalle mahdollisuus käytännössä järjestää työt mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Työnantaja voi pyytää työntekijältä kokonaissuunnitelman asiasta. Luontevin ajankohta kokonaissuunnitelman laatimiseksi on silloin, kun äiti ilmoittaa vanhempainvapaan käytöstä ennen äitiysvapaalle lähtöään. 16

17 Seuraava esimerkki havainnollistaa äitiys- ja isyysvapaata, mutta ennen kaikkea vanhempainvapaan jakamista isän ja äidin kesken eri jaksoihin: Esimerkki: Äidin vanhempainvapaa ( ap) Äitiysvapaa Yhteensä 263 ap Yhteensä 275 ap 105 arkipäivää 106 ap 6 ap 40 ap 12 ap 12 ap 12 ap Isyysvapaa Isän vanhempainvapaa Isyysvapaa Isän vanhempain- Isyysvapaa syntymän ( ap) valinnaisena vapaa vanhempain- vanhempainvapaayhteydessä aikana vapaakauden lopussa kauden jälkeen E. HOITOVAPAA 1. Pituus Työntekijällä on työsopimuslain perusteella oikeus lapsen hoidon vuoksi saada hoitovapaata yleensä vanhempainrahakauden jälkeen siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Oikeus hoitovapaaseen koskee lapsen molempia vanhempia. Vapaana voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, elleivät työnantaja ja työntekijä sovi useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Hoitovapaata voi pitää pääsääntöisesti vain toinen vanhemmista kerrallaan. Toinen lapsen vanhemmista voi kuitenkin pitää yhden jakson yhtäaikaisesti toisen vanhemman äitiys- tai vanhempainvapaan kanssa. Lapsen vanhemmat voivat pääsääntöisesti pitää hoitovapaata yhteensä enintään neljä jaksoa hoitaakseen alle kolmevuotiasta lasta ellei muuta ole erikseen sovittu. Hoitovapaan ajalta ei makseta palkkaa. Henkilöllä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. 2. Ilmoitusvelvollisuus Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hoitovapaan käyttämisestä ja sen pituudesta viimeistään kaksi kuukautta ennen sen aloittamista. Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa hoitovapaan ajankohtaa ja pituutta ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutumista. Perustellun syyn osalta tulevat noudatettaviksi samat periaatteet kuin edellä on todettu vanhempainvapaan osalta. 17

18 3. Osittainen hoitovapaa Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan pienten lasten vanhempien mahdollisuutta siirtyä lyhennettyyn työaikaan. Työntekijä voi työsopimuslain mukaan saada osittaista hoitovapaata lapsensa tai muun hänen kodissaan pysyvästi asuvan lapsen hoidon vuoksi sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsen toinen lukuvuosi koulussa päättyy. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen vanhemmilla oikeus vapaaseen jatkuu vuoden pidempään. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työajan lyhennyksen osalta. Esitys hoitovapaalle jäämisestä on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen aiottua vapaata. Edellytyksenä on, että työsuhteet ovat kestäneet vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Vapaata eivät saa molemmat vanhemmat pitää samanaikaisesti. Osittaisesta hoitovapaasta voidaan sopia vapaasti. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta painavasta syystä, joka on perusteltava. Tällainen syy voi olla vain osittaisesta hoitovapaasta työnantajalle työpaikan koko ja käytetty tuotanto- ja palvelutoiminta huomioon ottaen aiheutuva vakava haitta. 18

19 PERHEVAPAAT Erityisäitiysvapaa alkuun Äitiysvapaa 105 arkipäivää Isyysvapaa äitiysja vanhempainvapaa kaudella Isyysvapaa vanhempainvapaan päätyttyä Vanhempainvapaa PITUUS PERUSTE ETUUS ILMOITUSAIKA TYÖNANTAJALLE äitiysvapaan Vaara sikiön erityisäitiysraha 1 18 arkipäivää 12 arkipäivää 158 arkipäivää enint. 2, väh. 12 päivän jakso kehitykselle Raskaus, synnytys, lapsen hoitaminen - äitiysvapaan palkka (tes) - äitiysraha 2 kk ennen vapaan aiottua alkamista Lapsen hoito isyysraha 2 kk ennen vapaan aiottua alkamista (katso poikkeus 1 kk ennen) Lapsen hoito isyysraha 2 kk ennen vapaan aiottua alkamista Lapsen hoito vanhempainraha viimeistään 2 kk ennen vapaan alkamista (katso poikkeus 1 kk ennen) Osittainen vanhempainvapaa Hoitovapaa Osittainen hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa väh. 2 kk jakso kunnes lapsi täyttää 3 vuotta heinäkuun loppuun sinä vuonna, jolloin lapsen toinen lukuvuosi koulussa päättyy enintään 4 työpäivää Lapsen hoito Lapsen hoito Alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti kotihoidon tuki - hoitoraha - hoitolisä osittainen hoitoraha, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta palkka (tes) viimeistään 2 kk ennen vapaan alkamista esitys 2 kk ennen aiottua vapaata välittömästi Jos työntekijällä on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, mutta sen yksityiskohtaisista järjestelyistä ei voida sopia, on vapaata annettava yksi jakso kalenterivuodessa. Sen pituus ja ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Ellei sopimukseen päästä, on työaika 6 tuntia päivässä tai keskimäärin 30 tuntia viikossa. 19

20 Osittaisen hoitovapaan muuttamisesta on sovittava. Ellei siitä voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä vähintään kuukautta aikaisemmin. Vrt. mitä edellä on asiasta sanottu vanhempainvapaan kohdalla. F. VAIKUTUKSET VUOSI- JA TALVILOMIIN Sekä äitiys-, isyys- että adoptiovapaa ovat niiden lakisääteiseltä osalta sellaista aikaa, joka rinnastetaan työssäoloon. Ne eivät siten näiltä osin vähennä seuraavia vuosi- ja talvilomia. Myös vanhempainvapaa luetaan vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi. Jos molemmat vanhemmat ovat samanaikaisesti poissa työstä vanhempainrahakauden aikana, lomaa ansaitsee vain se vanhemmista, jolle vanhempainrahaa maksetaan. Koska äitiys-/vanhempainvapaa on useimmiten lähes vuoden mittainen, menee se monesti päällekkäin jo ansaitun tai ansaittavan vuosiloman ja talviloman kanssa. Ellei lomia ehditä pitää ennen äitiys-/vanhempainvapaata, on mahdollista paikallisesti sopia ennen niiden alkamista, että henkilö voi pitää loman aikana annettavaksi tulevan vuosi- ja talvilomansa välittömästi äitiys-/vanhempainvapaajakson päätyttyä ennen työhön paluutaan. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että vuosilomaa ei voida siirtää annettavaksi pidemmälle kuin lomavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun eli se on annettava ennen uuden vuosilomakauden alkua. Ns. säästövapaan pitäminen määräytyy vuosilomalain ja työehtosopimusten paikallista sopimista koskevien säännösten mukaan. Suositeltavaa on, ettei vuosilomaa sijoiteta päällekkäin palkallisen äitiysvapaan kanssa. Työsopimuslaki kieltää työn tekemisen kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa ja kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen. Tähän aikaan ei siten voida sijoittaa vuosilomaa. Hoitovapaaseen käytetyt päivät eivät ole työssäolopäivien veroisia päiviä. Hoitovapaan ajalta ei siis ansaita vuosi- eikä talvilomaa. SAIRAAN LAPSEN HOITAMINEN 7 1. Perheen alle 10-vuotiaan tai kehitysvammaisen lapsen äkillisesti sairastuessa, perheen jompikumpi vanhemmista voi pitää sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi välttämättömän tilapäisen hoitovapaan. Perheessä tilapäistä hoitovapaata voi pitää kerrallaan vain toinen vanhemmista. Tilapäisen vapaan saaminen edellyttää lisäksi, että kotona ei ole henkilöä, joka voisi huolehtia sairaan lapsen hoidon järjestämisestä tai hoitamisesta. 2. Palkallisen vapaan pituus saman sairauden osalta on enintään 4 päivää. Palkka maksetaan sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaan. Ilmoitus poissaolosta ja selvitys lapsen sairaudesta tehdään kuten omasta sairaudesta. 20

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 30.9.2014 saakka VIESTINNÄN

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON välinen KIRJATYÖNTEKIJÖITÄ koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 soveltamisohjeineen Sopimus on voimassa 30.4.2012 saakka VIESTINNÄN KESKUSLIITON

Lisätiedot

4/2003. Perhevapaat SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

4/2003. Perhevapaat SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 4/2003 Perhevapaat SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Syyskuu 2003 Lisätietoja: Mirja Janérus mirja.janerus@sak.fi puh. (09) 7721 438 Katja Lehto-Komulainen katja.lehto-komulainen@sak.fi puh. (09)

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltamisala...5 2 Yleisiä määräyksiä...6 3 Järjestäytymisoikeus...6 4 Työsuhde...7 5 Irtisanominen ja lomauttaminen...7 6 Palkkaus...7 7 Sairausajan palkka...10

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 1.11.2013 31.10.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEMMILLE TOIMIHENKILÖILLE... 5 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 5 2 Sopimuksen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS METSÄ - METO. Metsäteollisuus ry. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. 1.5.2014 alkaen METSÄTEOLLISUUS RY METO METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY

TYÖEHTOSOPIMUS METSÄ - METO. Metsäteollisuus ry. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. 1.5.2014 alkaen METSÄTEOLLISUUS RY METO METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY METSÄTEOLLISUUS RY TYÖEHTOSOPIMUS PL 336, Snellmaninkatu 13 00171 HELSINKI www.metsateollisuus.fi Metsäteollisuus ry METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY Mikonkatu 8 A, 5.

Lisätiedot

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN MUUTTOPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Muuttopalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 MUUTTOPALVELUALAN

Lisätiedot

Elintarvikealan automiesten TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Elintarvikealan automiesten TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Elintarvikealan automiesten TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Elintarvikealan automiesten TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Elintarviketeollisuusliitto ry Pasilankatu

Lisätiedot

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Palvelualojen työnantajat PA Eteläranta 10 6. krs, PL 62, 00 Vaihde 020 595 5000 Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Ammattiliitto Pro

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

Sisällys. Kansallisgallerian työehtosopimus

Sisällys. Kansallisgallerian työehtosopimus Sisällys Kansallisgallerian työehtosopimus 1 Luku - Yleiset määräykset... 2 2 Luku - Vuosilomaa koskevat määräykset... 8 3 Luku - Poissaolot... 14 SAIRAUSPOISSAOLOT... 14 LÄÄKÄRINTARKASTUKSET JA LÄÄKÄRISSÄ

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Asiantuntija

Lisätiedot

Liikenneopetusalan työehtosopimus

Liikenneopetusalan työehtosopimus Liikenneopetusalan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2013

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2013 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja SUOMEN JOURNALISTILIITON välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2013 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 4.5.2011 30.4.2013 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja SUOMEN JOURNALISTILIITON välinen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2013 2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2013 2014 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja SUOMEN JOURNALISTILIITON välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2013 2014 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 1.5.2013 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala ja voimassaolo 1.1 Soveltamisala...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja SUOMEN JOURNALISTILIITON välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 1.10.2014 30.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala ja voimassaolo 1.1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 2 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI... 3 VAKUUTUSALAN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET....5

Lisätiedot