ClimBus- ja ClimTech-ohjelmien arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ClimBus- ja ClimTech-ohjelmien arviointi"

Transkriptio

1 ClimBus- ja ClimTech-ohjelmien arviointi ClimBus-ohjelman loppuseminaari TkT Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy

2 Arvioinnin taustaa Tekes suorittaa kunkin teknologiaohjelman päätyttyä ohjelman ulkopuolisen arvioinnin Arviointien tavoitteena on antaa palautetta ohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä tuottaa tietoa ohjelmatoiminnan ja Tekesin toiminnan strategisen kehittämisen tueksi Tämän toimeksiannon kohteena on ollut ClimBus-ohjelman loppuarviointi ja ClimTech-ohjelman jälkiarviointi Painopiste vahvasti ClimBus-ohjelmassa Arviointi on kohdistunut ohjelmien tavoitteisiin, tuloksiin ja vaikutuksiin sekä laajemmin ohjelman toimintaympäristöön Arvioinnin suorituksesta on vastannut Gaia Consulting Oy alihankkijana GWP Oy

3 Arvioinnin viitekehys 15 tausta- ja sidosryhmähaastattelua viitekehyksen eri näkökulmista 6 mikroklusteria, joissa kussakin 4-9 projektia, haastateltu yhteensä 21 henkilöä Työpaja tulosten varmentamiseksi Marjatta Aarniala, Tekes Raija Pikku-Pyhältö, Tekes Pia Salokoski, Tekes Sirkka Vilkamo, TEM Pirkko Heikinheimo, VNK (ISTO) Petri Peltonen, TEM Jouko Kinnunen, Motiva Jatta Jussila, TEM Ilkka Savolainen, VTT Jussi Nykänen, GSN Risto Talja, Metso Paper Matti Rautanen, Metso Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Sami Tuhkanen, Sitra Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Mikroklusterit: Raskaan liikenteen energiatehokkuus Skenaariohankkeet Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö Biopolttonesteet Kierrätys- ja monipolttoaineratkaisut Mittauspalvelut

4 ClimBus-ohjelman tavoitteiden asetanta ClimBus-ohjelman kokonaistavoitteet ja visio olivat relevantit käynnistysajankohta ja globaali kehitys huomioiden Oltiin ajoissa ja ennakoitiin tarpeita Numeerinen tavoite (60 % liikevaihdon kasvu vuoteen 2010 mennessä) on vaikea todentaa ja laajempi kuin ohjelman oma toiminta Mittaaminen on haasteellista huomioiden ilmastoteknologian käsitteen rajauksen vaikeus, kaupallisen soveltamisen aikaviive ja muut ilmastoliiketoimintaa kasvattavat tekijät Painopistealueet olivat onnistuneet Ohjelma oli energiapainotteinen, sopeutuminen katettiin vain kevyesti ja maatalous ja maankäyttö jäivät ulkopuolelle Tavoitteiden saavuttaminen: Tavoitteet toteutuneet kokonaisuutena hyvin, numeerista tavoitetta ei ole kuitenkaan voitu todentaa

5 ClimBus-ohjelman yleisiä tuloksia (1/2) Oikea-aikainen laajan yritysjoukon herättäjä Herätty ilmastonmuutokseen myös liiketoimintamahdollisuutena Yritysten ja tutkimustahojen verkostoituminen lisääntynyt ja poikkitieteellistynyt Ilmastosektorin klusteroituminen ja tarkastelusektorin laajentuminen ohjelman sisällä Osaamisen ylläpito, kehittäminen ja uusien osaajien kasvattaminen Asioita on pystytty tutkimaan pitkäjänteisesti Tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen suuntaus ilmastoliiketoimintaa tukevaksi Uusien ohjelmien synnyttämisen tukeminen BioRefine Kestävä yhdyskunta

6 ClimBus-ohjelman yleisiä tuloksia (2/2) Ohjelma erityisesti alussa teknologiaorientoitunut Energiatehokkuuden tärkeys korostunut ja juurtunut teemana tutkimusmaailmaan Hankkeita kuitenkin vähemmän kuin toivottiin ja keskittyneet teknologiaratkaisuihin ja perusosaamiseen Palveluliiketoiminta on nostettu vahvemmin esille Varsinaisen palveluliiketoiminnan kehittämisen osuus jäi kuitenkin ohjelmassa pieneksi Uusista sektoreista CCS-klusteri on saatu aktiivisen kehittämisen alkuun Ohjelma painottunut puhtaaseen energian tuotantoon ja bioenergiaan Tämä jatkoa vankalle kansalliselle osaamispohjalle

7 ClimBus-ohjelmaan osallistuminen ja asiakkaiden tarpeet Mukana varsin laajasti ja sektoreittain varsin tasapuolisesti sekä yrityksiä että tutkimustahoja Tavoitteisiin asetetut sektorit tavoitettiin hyvin Toimijat olivat tyytyväisiä erityisesti demonstraatiopainotteisissa hankkeissa Business breakfast-kiertue tavoitti myös alueellisia pk-yrityksiä Laajemmalle jalkautumiselle ja tulosten välittämiselle olisi ollut kuitenkin enemmänkin tarvetta Ohjelma oli hyvin organisoitu ja hallinnointi ammattimaista Ohjelman seminaareja arvostettiin erityisesti verkostoitumisen näkökulmasta Kansainvälistä verkottumista ja tiedottamista kaivattiin lisää Koettiin, että jatko-ohjelmia alueelle tarvitaan

8 ClimTech- ja ClimBus-ohjelmien synergia ClimTech loi perustan ilmastoklusterille. Se oli ensimmäinen suomalainen tutkimusohjelma, jossa selvitettiin: mitkä ovat ilmastonmuutoksen hillinnän teknologiat mikä rooli suomalaisilla teknologioilla voi olla ilmastonmuutoksen hillinnässä mitkä teknologiat ovat Suomessa relevanteimmat päästöjen kustannustehokkaassa rajoittamisessa ClimTech oli vahvasti tutkimusvetoinen Sopi täysin uuden teeman käynnistämiseen mutta ei yleiseksi toimintamalliksi ClimBus rakentui ClimTechissä kootulle tietopohjalle ja näkemyksille painopistealueista ClimBus ja ClimTech ohjelmien selkein jatkumo löytyy tutkimuslaitosten (lähinnä VTT) skenaariohankkeista

9 Kytkentä muuhun ohjelmatoimintaan Tekesin ohjelmat ClimBus ohjelma oli erittäin poikkiteknologinen ja kokosi teknologia-alueita, jotka olivat aiemmin olleet useissa eri teknologia ohjelmissa mm. Bioenergia, Puuenergia, Tesla, Liekki, Streams, Jätteiden energiakäyttö, Promotor, Mobile ClimBus ohjelman oli osaltaan tukemassa Kestävä yhdyskunta ja BioRefine ohjelmien syntymistä, mikä on hyvä osoitus ohjelmatoiminnan dynamiikasta ClimBus ja ja Densy ohjelmien työnjako mm. uusiutuvien energialähteiden osalta oli häilyvä Käytännön tasolla yhteistyö onnistui koordinaattoreiden hyvällä yhteistyöllä (mm. yhteinen vuosiseminaari) Rakennusten energiatehokkuus löysi kodin Kestävä yhdyskunta ohjelmasta ja mallinnushankkeet Masi -ohjelmasta

10 Kytkentä muuhun ohjelmatoimintaan Muiden toimijoiden ohjelmat ja toimintamallit Toiminnallisen tason kytkennät muihin alan samanaikaisiin ohjelmiin (mm. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen tutkimusohjelma ISTO, Akatemian Kestävä energia SusEn ja Sitran Ympäristöohjelma) olivat heikkoja huolimatta aktivointiyrityksistä Eri ohjelmat toimivat omissa siiloissaan, jolloin toimijat verkottuvat lähinnä ohjelmien sisällä Syinä mm. erilainen tutkimusperinne (tekninen vs. luonnontieteellinen), aikaperspektiivi ja tavoitteet (liiketoiminta vs. tieteellinen meritoituminen) Kytkentä OSKE toimintaa myös heikkoa, vaikka erityisesti pk-sektorilla sillä voisi olla suurempikin merkitys Useille toimijoille koko OSKE-maailma oli tuntematon SHOKit olivat vasta syntymässä ohjelman aikana Suuret yritykset näkivät, että alan teknologioita voidaan jatkossa kehittää SHOKien puitteissa; pienet yritykset kokivat ainakin tässä vaiheessa SHOKien olevan enemmän suuryritysten tarpeisiin

11 Vaikutukset toimintaympäristöön Ilmasto- ja innovaatiopolitiikka Ohjelmien skenaariohankkeet ovat hyödyttäneet kotimaista energia- ja ilmastopolitiikan valmistelua tarjoamalla taustatietoa päätöksentekijöille Päätöksentekijät kokevat että jo ClimTechissä tehdyt selvitykset ovat edelleen hyödyllisiä, Skenaario- ja strategiahankkeita toivottiin ohjelmiin mukaan myös jatkossa niiden laajan hyödyllisyyden (eri sidosryhmille) vuoksi Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja päästöihin liittyvä regulaatio on Climbus-ohjelman aikana kehittynyt erittäin nopeasti. Suuren kotimaisen teknologiaohjelman, kuten Climbus, tulisi seurata tätä kehitystä aktiivisemmin ja reagoida siihen ohjelman suuntaamisessa Ohjelmat nostivat esille ilmastoliiketoiminnan tärkeyttä ja olivat myötävaikuttamassa ilmastoasioiden ottamiseksi SHOKien sisältölinjauksiin

12 Vaikutukset toimintaympäristöön Ilmastoliiketoiminnan markkinat Markkinoiden muodostuksessa lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot edelleen keskeisessä asemassa Selkeimpiä markkinavaikutuksia näkyi teknologia-alueilla, joissa lainsäädäntö ajoi muutosta (mm. mittauspalvelut, liikenteen biopolttoaineet, kierrätyspolttoaineet) Kuluttajakysynnän muutos ei näkynyt vielä merkittävänä markkinoiden synnyttäjänä ainakaan kotimaassa Toimijat olivat tyytyväisiä erityisesti demonstraatiopainotteisissa hankkeissa; niissä koettiin saavutetun merkittävää lisäarvoa ja verkostoitumishyötyjä Onnistuneet demonstraatiot toimivat markkinoiden avaajina (esim. raskaan liikenteen energiatehokkuus) Teknologian kehittämisen rinnalle kaivattiin markkinoita stimuloivia ohjauskeinoja Näin edistetään parhaiten suomalaisten ratkaisujen pääsyä markkinoille Pienet toimijat toivoivat Tekesiltä enemmän apua kansainvälistymiseen suomalaiselle osaamiselle on kysyntää, mutta markkinoille pääsy on työlästä

13 Vaikutukset toimintaympäristöön Ilmastoteknologia Ohjelma edisti ajoissa uuden teknologian ja kehittymistä erityisesti lainsäädännön synnyttämille uusille markkinoille (mm. mittauspalvelut, kierrätys- ja monipolttoaineratkaisut, liikenteen biopolttoaineet) Muutoinkin ohjelman ajoitusta pidettiin teknologian kehittämisen kannalta hyvänä ja oikea-aikaisena Ohjelman aikana CCS tutkimuksen aktivointi ja teknologian kehittäminen nousi uutena asiana vahvasti esille Tämän osa-alueen jatkokehitykselle löytynee koti Cleen Oy:ssä Ohjelman skenaariohankkeet toivat hyvin esille eri teknologioiden mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä Ohjelman aikana energiatehokkuus ja kulutuspuolen teknologiset ratkaisut nousivat vahvemmin esille perinteisen tuotantopuolen ratkaisujen rinnalle; energiatehokkuuden tutkimuksen käynnistäminen vaati ponnistuksia Uusien teknologioiden kehittyminen ei saanut rinnalleen täysipainoisesti niihin perustuvien palvelujen kehittymistä

14 Vaikutukset toimintaympäristöön Ilmastoasenteet Yleinen ilmapiiri, ilmastotietoisuus ja asenteet ovat muuttuneet todella paljon ohjelman aikana Vaikea erottaa ohjelman vaikutus muusta asenteisiin vaikuttavasta toiminnasta Ohjelman vaikutus yleiseen ilmastoasenteiden muutokseen arvioitiin kaiken kaikkiaan vähäiseksi Merkittäviä vaikuttimia kansalaisten ilmastoasenteisiin ovat tiedotusvälineet, lumettomat talvet ja muut arkielämässä näkyvät asiat sekä arvostettujen vaikuttajien puheenvuorot asiasta Ohjelman vaikutus ilmastoasenteiden muutoksiin Tekesin asiakaspiirissä ja kohdeyrityksissä on merkittävämpi Ilmastonmuutos nähdään yrityksissä laajasti myös liiketoimintamahdollisuutena, ja teknologia ratkaisuna

15 Johtopäätöksiä ja suosituksia Tekesin ohjelmatoiminta Tekesin ohjelmilla pitää olla selkeät ja mitattavat tavoitteet Mittareita on pystyttävä seuraamaan jo ohjelman aikana Markkinatarpeen ennakointi varmistaa ohjelman onnistuneen ajoituksen Tekesin tulisi panostaa enemmän markkinoita lähellä oleviin demonstraatiohankkeisiin Tarve korostuu nyt, kun SHOKit panostavat pitkän aikavälin kehityshankkeisiin Tekesin ohjelmiin pitäisi nivoutua laajapohjaista ennakointi- ja skenaariotyöskentelyä

16 Johtopäätöksiä ja suosituksia Ilmastoalan t&k&i toiminnan kehittäminen Tutkimusohjelmat eivät saa olla siiloja - niiden väliseen vuorovaikutukseen on panostettava nykyistä enemmän Vuorovaikutusta lisättävä erityisesti toiminnallisella tasolla Tarvitaan voimakkaampaa panostusta palvelutoiminnan ja loppukuluttajasektorin ratkaisujen kehittämiseen Yhtenä merkittävänä alueena energiatehokkuus Ohjelmassa syntyneiden uusien klustereiden tukemisen jatkuvuus on varmistettava Kotipesä joko SHOKeissa tai uusissa Tekesin ohjelmissa

17 Johtopäätöksiä ja suosituksia Innovaatio- ja ilmastopolitiikka Pk-sektoria voitaisiin aktivoida OSKE:n ja Tekesohjelmien vahvemmalla vuorovaikutuksella Vahvemmalla vuorovaikutuksella voitaisiin saada pk-sektori aktivoitumaan kansainvälisen tason liiketoiminnan kehittämiseen Kaupallistamista on tuettava voimakkaammin markkinoita aktivoivilla ohjauskeinoilla Erityisesti ensimmäiset referenssilaitokset saatava markkinoille Pk-sektorin kansainvälistymistä on tuettava uusilla keinoilla Voisimmeko oppia muiden maiden kokemuksista?

18 Kiitos!

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen

Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen Sisältö Tilaisuudessa käsitellyt arviointitulokset... 1 Suuraluekohtaiset yhteenvedot... 8 Etelä-Suomi... 8

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot