Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta"

Transkriptio

1 Ruralia-instituutti Jatkuuko yrittäminen? Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta Kaipainen Riitta Raportteja 45

2

3 1 Jatkuuko yrittäminen? Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta Riitta Kaipainen 2009

4 2 Julkaisija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Lönnrotinkatu MIKKELI puh telekopio ISBN ISSN ISBN ISSN (pdf) (pdf)

5 3 Esipuhe Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo ry. on toiminut vuodesta 2001 lähtien. Sen toimesta on perustettu n. 750 uutta yritystä ja luotu liki 900 uutta työpaikkaa (tieto ). Dynamon toiminta on ollut seudun kannalta myönteistä ja merkittävää. Uusyrityskeskus Dynamon hallitus päätti syksyllä 2008 selvittää, mitä vuosina perustetuille yrityksille ja yrittäjille kuuluu. Selvityksen on laatinut ja nyt julkaistavan raportin kirjoittanut YTM Riitta Kaipainen. Tutkijan tukena toimi ryhmä Ruralia-instituutin asiantuntijoita: tutkimusjohtaja, HT Torsti Hyyryläinen, tutkimusjohtaja, professori Tapani Köppä, kehittämispäällikkö FM Manu Rantanen ja Uusyrityskeskus Dynamon toimitusjohtaja, projektipäällikkö Pekka Teittinen. Tutkimusavustajina toimivat Saila Ukkonen, Sirpa Hämäläinen, Mirja Marttinen ja Raija Alatalo, kaikki Ruraliainstituutin henkilöstöä. Ruralia-instituutin puolesta kiitän tutkijaa perusteellisesta työstä, asiantuntijaryhmää hyvästä tuesta ja haastattelijoita ahkeruudesta. Tutkimus kuuluu osana Etelä-Savon TE-keskuksen Euroopan unionin sosiaalirahastosta rahoittamaan ja Ruralia-instituutin toteuttamaan Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa -hankkeeseen, joka on samalla Uusyrityskeskus Dynamon päärahoittaja. Tutkimuksen tulokset palvelevat Dynamon toiminnan edelleen kehittämistä. Uskon, että nyt julkaistava raportti sisältää hyödyllistä tietoa kaikille yritystoiminnan kehittäjille. Mikkelissä Pirjo Siiskonen johtaja, professori

6 4 Sisällys 1 Johdanto Kartoituksen tarkoitus, menetelmät ja aineisto Yrittäjien ja käynnistetyn yritystoiminnan taustat Yritystoiminnan aloitusvuosi Haastateltujen sukupuoli Haastateltujen ikä yrityksen perustamishetkellä Yrittäjäksi ryhtymisen tärkein syy Yritystoiminnan aloitustapa Yritysmuoto Perustettujen yritysten toimialat Yritystoiminnan päätoimisuus/sivutoimisuus aloittaessa Yrittäjien ja yritystoiminnan tilanne haastatteluhetkellä Yrittäjänä jatkaminen Yritystoiminnan jatkajat Aloitetun yritystoiminnan jatkuminen Yritystoiminnan kesto jatkaneilla Viimeisin liikevaihto Arvio liikevaihdon kehityksestä lähitulevaisuudessa Yritysten työllistävyys ja koko työpaikkojen mukaan Arvio työpaikkojen määrän kehityksestä lähitulevaisuudessa Tyytyväisyys yrityksen kannattavuuteen ja yritystoiminnasta saatavaan toimeentuloon Pahimmat voitettavat ongelmat Arvio yritystoiminnan tilanteesta viiden vuoden tähtäimellä Yritystoiminnasta luopuneet Yritystoiminnan kesto luopuneilla Yritystoiminnasta luopumistapa Tärkein syy yritystoiminnasta luopumiseen Yritystoiminnasta luopuneiden pääasiallinen toiminta haastatteluhetkellä Arvio paluusta yrittäjäksi Tuki- ja neuvontapalvelujen käyttö ja näkemyksiä yrityspalvelujen kehittämisestä Tuki- ja neuvontapalvelujen käyttö Tuki- ja neuvontapalvelujen kehittämisehdotukset Yhteenveto ja tulokset Lähteet

7 5 1 Johdanto Uusyrityskeskustoiminta lähti liikkeelle Englannin Liverpoolista vuonna 1979, kun uusia yrittäjiä ryhdyttiin tukemaan erityisten Enterprise Agency neuvontapisteiden välityksellä. Sieltä Jobs and Society -ajatus levisi nopeasti ympäri Eurooppaa. Suomen vanhin ja ensimmäinen uusyrityskeskus aloitti toimintansa Raumalla vuonna (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2009a). Suomen Uusyrityskeskukset viettävät 20-vuotisjuhlia vuonna Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry perustettiin vuonna Se aloitti toimintansa vuonna 2001 ja nimikilpailun tuloksena nimeksi tuli Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo. Toiminnan on mahdollistanut Etelä-Savon TE-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus. Hankehallinnoijana on toiminut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo kuuluu valtakunnalliseen uusyrityskeskusten verkostoon. Kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen Uusyrityskeskukset ry (Suomen Jobs and Society ry saakka) on rakentanut laajan valtakunnallisen neuvontaverkoston. Vuonna 2009 siihen kuuluu 31 uusyrityskeskusta, joilla on yli 80 neuvontapistettä. Uusyrityskeskusten avustamana Suomeen on tänä aikana perustettu yritystä. Verkoston taustatukena toimii 1300 asiantuntijaa sekä yli 1000 yritystä ja 270 yhteisöä. Verkosto työllistää 134 toimihenkilöä. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2009b). Uusyrityskeskustoiminnan tavoitteena on yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntemus verkostoksi ja antaa maksutonta neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja jo toimiville, nuorille yrityksille. Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo ja sen asiantuntijaverkosto auttavat yritystoimintaa aloittavia muun muassa yritysidean arvioinnissa, liikeidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laadinnassa, kannattavuuslaskelmien teossa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, yritysmuodon valinnassa sekä lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä. Vuoden 2008 loppuun mennessä se on auttanut alkuun 685 uutta yritystä ja luonut Etelä-Savon alueelle yli 800 uutta työpaikkaa. Taulukko 1. Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon avainlukuja v yhteensä Uudet asiakkaat Perustetut yritykset Syntyneet työpaikat Koulutusym. tilaisuudet hlöä Lähde: Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo/Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

8 6 Seurantakartoituksen tekeminen Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakasyrityksistä tuli esille sen hallituksen/ohjausryhmän kokouksessa syksyllä Loppuvuodesta 2008 päätettiin toteuttaa kartoitus, josta saatavia tuloksia hyödynnettäisiin yrityspalvelutoiminnan kehittämisessä. Kartoitus on osa Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen toimintaa. 2 Kartoituksen tarkoitus, menetelmät ja aineisto Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaina olleiden ja yrityksen perustaneiden yritystoiminnan jatkuvuutta ja yritystoiminnasta luopumista. Tavoitteena oli samalla saada tietoa, kuinka yrityspalvelutoimintaa tulisi kehittää. Kartoituksen aineisto koostuu Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden haastatteluista. Aineistoa täydennettiin Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakashallintarekisterin tiedoilla. Sieltä poimittiin aloitusvuosi, jolloin kunkin haastateltu oli käynnistänyt yritystoiminnan, koska haastateltavat eivät välttämättä sitä muistaisi. Näin pyrittiin lisäämään yritystoiminnan kestoa koskevien tietojen luotettavuutta. Kartoituksen kohdejoukoksi valittiin vuosina yritystoiminnan aloittaneet henkilöt, jotka olivat saaneet tähän Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon apua. Kartoituksen ulkopuolelle jätettiin kaikki asiakkaat, jotka eivät olleet ryhtyneet yritystoimintaan. Samoin rajattiin pois vuosina 2001, 2007 ja 2008 yritystoiminnan aloittaneet asiakkaat. Vuonna 2001 Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen toiminta oli vasta alkuvaiheissaan ja yritystoiminnan aloittaneita asiakkaita oli vähän. Vuosina perustetuilla yrityksillä ja niiden yrittäjillä oli puolestaan takanaan hyvin lyhyt historia seurantaa ajatellen. Lisäksi vuonna 2008 uusyrityskeskustoimintaa laajennettiin Mikkelin seudulla panostamalla uuden yritystoiminnan neuvolatoimintaan. Siinä kontaktoidaan systemaattisesti 0 2-vuotiaat yritykset, analysoidaan niiden tilanne ja tarvittaessa ne saatetaan erilaisten kehittämistoimenpiteiden piiriin. Näin ollen Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo oli samanaikaisesti muutoinkin yhteydessä vuosina perustettuihin yrityksiin. Yrittäjille ja yrityksiin kohdistetuissa kyselyissä vastausprosentit jäävät tavallisesti alhaisiksi. Siksi kartoitus päätettiin suorittaa puhelinhaastatteluilla. Tällä myös pyrittiin välttymään siltä, että tietoja saataisiin pelkästään parhaiten menestyneiltä yrityksiltä. Haastattelua varten laadittiin strukturoitu haastattelulomake. Haastattelut tehtiin tammi-huhtikuussa Kartoitus kohdistettiin kaikkiin vuosina yritystoiminnan aloittaneisiin asiakkaisiin. Tilastoinnin mukaan vuosina Mikkelin vuosina Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon avustamana perustettiin 417 yritystä. Tästä joukosta poistettiin Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakastuntemuksen perusteella 31 henkilöä, joiden tiedettiin olevan eläkkeellä, edesmenneitä tai pitkäaikaisia yrittäjiä, jotka olivat käynnistäneet uutta yritystoimintaa entisen rinnalle jne.

9 7 Kartoituksen kohdejoukoksi muodostui 386 henkilöä. Yhteyttä otettaessa ilmeni, että heistä 31:llä ei ollut ajantasaisia yhteystietoja. Niitä yritettiin selvittää väestötietojärjestelmästä mutta ilman tuloksia. Lisäksi 81 henkilöä ei tavoitettu kolmella soittokerralla. Kartoituksella tavoitettiin kaikkiaan 274 henkilöä. Haastattelupyyntöihin suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Kartoituksessa haastateltiin kaikkiaan 228 henkilöä. Tavoitetuista henkilöistä 17 % ei halunnut antaa haastattelua. Haastateltujen määrä oli 55% kaikista vuosina yritystoiminnan aloittaneista (417) ja 59 % kohdejoukosta (386). Taulukko 2. Kartoituksen kohdejoukko ja haastatellut. % % perustetuista yhteysyrityksistä tiedoista Perustettujen yritysten määrä *) Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamosta saadut yhteystiedot % 10 Ei löytynyt ajantasaisia yhteystietoja 31 7 % 8 % Ei tavoitettu kolmella soitolla % 2 Tavoitetut henkilöt % 7 Ei halunnut antaa haastattelua Haastatellut % *) Lähde: Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo/Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

10 8 3 Yrittäjien ja käynnistetyn yritystoiminnan taustat 3.1 Yritystoiminnan aloitusvuosi Tieto haastateltujen yritystoiminnan aloitusvuodesta saatiin Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamolta sen asiakashallintajärjestelmästä. Pääosa (73 %) haastatelluista oli aloittanut yritystoiminnan vuosina Haastattelut koskivat siis pääasiassa 3 5 vuotta sitten käynnistettyä yritystoimintaa. Kartoituksen kuluessa ilmeni, että haastateltujen joukossa oli myös vuonna 2001 yritystoiminnan käynnistäneitä, vaikka vuonna 2001 aloittaneet oli alun perin rajattu aineiston ulkopuolelle % 1 v (n=11) v (n=29) v (n=23) v (n=47) v (n=50) v (n=68) Kuva 1. Yritystoiminnan aloitusvuosi. Lähde: Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo. 3.2 Haastateltujen sukupuoli Haastatelluista yritystoiminnan aloittajista 6 oli miehiä ja 4 naisia. Kartoituksen koko kohdejoukko (n=386) oli vielä hieman naisvaltaisempi (44 %). Naisia näyttää siis olevan Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaissa enemmän kuin heitä on yrittäjien keskuudessa Suomessa keskimäärin. Kuva 2. Haastateltujen sukupuoli.

11 9 3.3 Haastateltujen ikä yrityksen perustamishetkellä Haastatellut olivat keskimäärin 40-vuotiaita aloittaessaan yritystoiminnan. Nuorin yrityksen perustaja oli ollut 18-vuotias ja vanhin 63-vuotias. Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakastuntemuksen perusteella yritystoimintaa suunnittelevilla ei yleensä ollut aikaisempaa yrittäjäkokemusta. Tässä aineistossa on muutama henkilö, joiden tiedettiin jo olevan yrittäjiä uutta yritystoimintaa käynnistäessään % 3 29 % % 25 vuotta tai alle (n=27) vuotta (n=48) vuotta (n=78) vuotta (n=66) Yli 55 vuotta (n=8) Kuva 3. Haastateltujen ikä yrityksen perustamishetkellä. Miehet olivat käynnistäneet yritystoiminnan hieman nuorempina. Miesten keski-ikä aloitusvaiheessa oli 39 vuotta ja naisilla vastaavasti 41 vuotta % Mies Nainen 3 % 25 vuotta tai alle (n=22, =5) vuotta (n=22, =26) vuotta (n=51, =27) vuotta (n=35, =31) Yli 55 vuotta (n=6, =2) Kuva 4. Haastateltujen ikä yrityksen perustamishetkellä sukupuolen mukaan.

12 Yrittäjäksi ryhtymisen tärkein syy Kun haastateltuja pyydettiin nimeämään yrittäjäksi ryhtymisen tärkein syy annetuista vaihtoehdoista, yleisimmäksi (3) osoittautui yrittäjyys keinona harjoittaa itselle mieleistä toimintaa ammattina. Noin kolmasosa (3) oli niitä henkilöitä, joilla motiivina oli kiinnostus yrittäjän uraan sinällään. Muiden varteenotettavien vaihtoehtojen puuttuessa yrittäjäksi oli ryhtynyt runsas viidennes (2) haastatelluista. Yrittäjyyden tarjoamat ansaintamahdollisuudet sen sijaan olivat harvimmin pontimena. Haastatteluissa pieni joukko () ilmoitti, että ei kokenut minkään edellä mainitun syyn kuvaavan yritystoiminnan käynnistämisen motiivia ja antoivat jonkin muun selityksen yrittäjäksi ryhtymiselle. Yleisintä tässä joukossa oli, että yritystoiminnan käynnistämisen syyn taustalla oli tilaisuuden ja mahdollisuuden tarjoutuminen joko havaitun kysynnän tai esimerkiksi yritysoston kautta. Ryhdyin yrittäjäksi, koska se antoi mahdollisuuden tehdä sitä, mitä ammatikseni haluan tehdä (n=41, =38) 18 % 17 % Ryhdyin yrittäjäksi, koska koin, että yrittäjyys oli "minun juttuni" (n=44, =26) 19 % 1 Ryhdyin yrittäjäksi, koska muita varteenotettavia vaihtoehtoja ei ollut tarjolla (n=32, =18) 14 % 8 % Ryhdyin yrittäjäksi, koska se tarjosi mahdollisuuden ansaita enemmän (n=16, =2) 7 % Jokin muu (n=4, =7) 3 % Mies Nainen Kuva 5. Yrittäjäksi ryhtymisen tärkein syy. Naiset poikkesivat miehistä siinä, että mieleisen toiminnan harjoittaminen yrittäjänä korostuu (naiset 4 miehet 3) ja ansaintamahdollisuuksilla puolestaan ei ollut juuri merkitystä (miehet 1, naiset ). Myös pää- ja sivutoimisesti aloittaneiden välillä oli jossain määrin eroja. Sivutoimisilla korostuivat motiiveina mieluisan toiminnan toteuttaminen yrittäjyyden kautta sekä ansaintamahdollisuudet. Vastaavasti heillä pakko ja yrittäjän uran kiinnostavuus saivat vähemmän mainintoja.

13 Yritystoiminnan aloitustapa Yritystoiminnan aloittaneet perustivat pääasiassa (87 %) itse uuden yrityksen. Haastatelluista 1 aloitti yritystoiminnan ostamalla toimivan yrityksen. Joukossa oli vain yksi haastateltu, joka oli aloittanut yritystoiminnan sukupolvenvaihdoksen kautta. Perusti yrityksen (n=199) 87 % Osti toimivan yrityksen (n=28) 1 Sukupolven vaihdoksen kautta (n=1) Kuva 6. Yritystoiminnan aloitustapa. 3.6 Yritysmuoto Yritystoimintaa ryhdyttiin harjoittamaan pääasiassa 74 % yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Henkilöyhtiöitä (avoimia ja kommandiittiyhtiöitä) oli 16 % ja osakeyhtiöitä 7 %. Vain yhdessä tapauksessa yritystoimintaa harjoitettiin osuuskuntamuotoisesti. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (n=168) 74 % Osakeyhtiö (n=22) 1 Kommandiittiyhtiö (n=20) 9 % Avoin yhtiö (n=17) 7 % Osuuskunta (n=1) Kuva 7. Yritysmuoto

14 Perustettujen yritysten toimialat Eniten yrityksiä on perustettu rakennusalalle, johon kuuluu vajaa viidennes (18 %) aloitetusta yritystoiminnasta. Yritykset tarjoavat lähinnä erilaisia talonrakentamiseen ja remontointiin liittyviä palveluja. Tämä toimiala on lähes täysin miesvaltainen. Toiseksi eniten (14 %) yritystoimintaa on aloitettu tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksen toimialalla. Nämä yritykset ovat pääasiassa erilaisia kauppaliikkeitä ja loput korjaamoja. Kolmanneksi yleisintä (1) on ollut teollisuuden alan yrityksen perustaminen. Tällä toimialalla on yrityksiä aina käsityötuotteiden valmistajista metallialan yrityksiin. Rakentaminen (n=40, =1) 18 % Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (n=20, =12) 9 % Teollisuus (n=15, =11) 7 % Muu palvelutoiminta (n=4, =16) 7 % Terveys- ja sosiaalipalvelut (n=2, =15) 7 % Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (n=10, =6) 4 % 3 % Majoitus- ja ravitsemustoiminta (n=3, =12) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (n=7, =5) 3 % Kuljetus ja varastointi (n=11, =0) Miehet Naiset Informaatio ja viestintä (n=7, =1) 3 % Monialayritykset (n=5, =3) Maatalous, metsätalous ja kalatalous (n=6, =1) 3 % Taiteet, viihde ja virkistys (n=1, =3) Koulutus (n=1, =3) Rahoitus- ja vakuutustoiminta (n=3, =0) Kiinteistöalan toiminta (n=1, =2) Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (n=1, =0) 4 % 6 % 8 % % 16 % 18 % 2 Kuva 8. Perustettujen yritysten toimialat TOL 2008.

15 13 Noin joka kymmenes yritys on enää perustettu seuraavaksi yleisimmille toimialoille: muuhun palvelutoimintaan (9 %) ja sosiaali- ja terveyspalveluihin (8 %). Muu palvelutoiminta on hyvin naisvaltainen, ja siihen kuuluvat yritykset tarjoavat lähinnä kauneudenhoitopalveluja. Terveys-, hoito- ja hoivapalveluja tarjoavat yritykset ovat myös lähes tulkoon kaikki naisten yrityksiä. Vaikka perustettujen yritysten toimialakirjo on laaja, niistä lähes puolet (44 %) kuuluu edellä mainituille kolmelle yleisimmälle toimialalle ja lähes kaksi kolmesta (6) viidelle yleisimmälle toimialalle. 3.8 Yritystoiminnan päätoimisuus/sivutoimisuus aloittaessa Yritystoiminnan käynnistäneistä 8 ryhtyi päätoimisiksi yrittäjiksi ja 2 sivutoimisiksi. Saattaisi olettaa, että naiset aloittavat useammin sivutoimisina yrittäjinä, mutta tässä aineistossa sukupuolten välillä ei näyttänyt olevan eroa. 8 (n=182) 2 (n=46) Päätoimista Sivutoimista Kuva 9. Yritystoiminnan pää/sivutoimisuus aloitettaessa.

16 14 4 Yrittäjien ja yritystoiminnan tilanne haastatteluhetkellä 4.1 Yrittäjänä jatkaminen Haastatelluista 228 henkilöstä 8 (184 henkilöä) toimii edelleen yrittäjänä. Yritystoiminnan oli lopettanut tai keskeyttänyt 19 % haastatelluista. Jatkajista yritystoimintaa harjoitti haastatteluhetkellä päätoimisesti 79 % ja sivutoimisesti 2. Pienellä osalla (6 %) päätoiminen yrittäjyys oli muuttunut sivutoimiseksi ja päinvastoin (4 %). Päätoimisena alkanut yrittäjyys näyttää kuitenkin yleensä jatkuvan päätoimisena, sivutoimisena alkanut vastaavasti sivutoimisena. Yritystoiminnasta luopuneista enemmistö (73 %) oli aloittanut kokopäiväyrittäjinä. 64 % (n=146) 17 % (n=38) 19 % (n=44) Päätoimisesti Sivutoimisesti Ei harjoita enää yritystoimintaa Kuva 10. Yrittäjänä jatkaminen. 4.2 Yritystoiminnan jatkajat Aloitetun yritystoiminnan jatkuminen Lähes kaikki edelleen yrittäjinä toimivat harjoittavat samaa yritystoimintaa kuin aloittaessaan. Vain muutamat henkilöt (4 %) toimivat yrittäjinä toisella alalla. 96 % (n=176) 4 % (n=8) Kyllä Ei Kuva 11. Harjoittaako samaa yritystoimintaa kuin aloittaessa.

17 Yritystoiminnan kesto jatkaneilla Yritystoimintaa jatkavien haastateltujen yritystoiminta oli jatkunut keskimäärin 5 vuotta (4,6 vuotta). Pisimmillään yritystoimintaa oli harjoitettu 8 vuotta. Kartoituksen ulkopuolellehan oli rajattu nuorimmat yritykset. Aineisto kuvaa lähinnä 3 5 vuoden ikäistä yritystoimintaa, koska pääosa (74 %) yrityksistä oli toiminut sen ajan % 2 18 % % 4 % 3 vuotta (n=58) 4 vuotta (n=44) 5 vuotta (n=33) 6 vuotta (n=18) 7 vuotta (n=23) 8 vuotta (n=8) Kuva 12. Yritystoiminnan kesto jatkaneilla Viimeisin liikevaihto Aloitetun yritystoiminnan liikevaihto oli haastatteluhetkellä yleisimmin (66 %) euroa tai sen alle. Pienimmät liikevaihdot selittyvät yritystoiminnan sivutoimisuudella. Tyypillisimmillään liikevaihdot kuuluivat luokkaan euroa (2), euroa (2) tai euroa (19 %) % 18 % 18 % 18 % 3 % Alle (n=6, =22) 7 % (n=12, =7) (n=33, =3) (n=33, =3) (n=33, =1) 13 % Yli (n=22, =1) 3 % Ei osaa sanoa (n=6, =1) Yritystoiminta päätoimista Yritystoiminta sivutoimista Kuva 13. Viimeisin liikevaihto.

18 16 Liikevaihdoltaan suurimpia yrityksiä oli eniten rakentamisen, kaupan ja kuljetuksen toimialoilla. Pienimpiä liikevaihtoja oli eniten teollisuudessa ja muussa palvelutoiminnassa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Joukkoon kuului mm. erilaisia käsityöalan yrityksiä, kauneudenhoito- sekä hoito- ja hoivapalveluyrityksiä. Naisten harjoittaman yritystoiminnan liikevaihdot painottuvat alle euron liikevaihtoihin ja miehillä puolestaan sitä suurempiin liikevaihtoluokkiin. Naiset ovat edustettuina perinteisillä ja pienempien liikevaihtojen toimialoilla. Tässä aineistossa yritystoiminnan kestolla ja liikevaihdolla ei näyttäisi olevan merkittävää yhteyttä Arvio liikevaihdon kehityksestä lähitulevaisuudessa Haastateltujen tulevaisuudennäkymiä voidaan pitää hyvin positiivisina. Pääosa (83 %) kertoi liikevaihdon säilyvän ennallaan tai kasvavan. Melkein puolet (44 %) arvioi kasvattavansa liikevaihtoa. Vain 1 haastatelluista arvioi, että liikevaihto tulee pienenemään 2 3 vuoden tähtäimellä. Kuva 14. Haastateltujen arvio liikevaihdon kehityksestä 2 3 vuoden tähtäimellä Yritysten työllistävyys ja koko työpaikkojen määrän mukaan Yritystoiminta on alkanut yleensä yhden hengen yrityksenä ja työllistänyt yrittäjän itsensä. On tavallista (73 %) että työpaikkojen määrä myös säilyy muuttumattomana. Yrityksistä viidenneksessä (2) työpaikkojen määrä oli kasvanut sitten perustamishetken. Vähentymiset ovat harvinaisia. Yhden hengen yrityksissä työpaikkojen määrä ei voikaan pienentyä, ellei toiminta lakkaa. Yrityksissä oli haastatteluhetkellä yhteensä 364 työpaikkaa eli keskimäärin 2,0 työpaikkaa/ yritys, kun niitä aloittaessa oli 276 työpaikkaa eli 1,5 työpaikkaa/yritys. Työpaikoista 1 oli osa-aikaisia kuten aloitushetkelläkin. Päätoimisia työpaikkoja oli yritystä kohti haastattelu-

19 17 Kuva 15. Yritykset työpaikkojen määrän kehityksen mukaan. hetkellä 1,7 ja aloittaessa 1,3. Enemmistö (64 %) osa-aikaisista työpaikoista on työtekijämäärältään suurimmissa eli kolme henkilöä tai enemmän työllistävissä yrityksissä. Työpaikkojen määrällä mitattuna yritykset olivat haastatteluhetkellä kooltaan 1 18 henkilön yrityksiä. Enemmistö (6) niistä oli yhden työpaikan yrityksiä % 1 7 % 4 % 3 % 1 hlön (n=119) 2 hlöä (n=31) 3 hlöä (n=12) 4 hlöä (n=8) 5 hlöä (n=5) 6 hlöä (n=3) 8 hlöä (n=1) 11 hlöä (n=2) 12 hlöä (n=2) 18 hlöä (n=1) Kuva 16. Yritysten koko työpaikkojen määrän mukaan haastatteluhetkellä.

20 18 Edellä on jo mainittu, että vain viidenneksessä (2) työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Tämä kuitenkin näkyy siten, että yhden hengen yritysten osuus on pienentynyt ja sitä suurempien kasvanut. Aloitusvaiheessa kaksi kolmasosaa (76 %) yrityksistä työllisti yhden henkilön % hlö (n=140, =119) 17 % 1 2 hlöä (n=27, =31) 7 % 4 % 3 hlöä (n=7, =12) 4 % 3 % 4 hlöä (n=4, =8) 5 hlöä (n=3, =5) 6 hlöä (n=2, =3) 8 hlöä (n=0, =1) 11 hlöä (n=0, =2) 12 hlöä (n=0, =2) 18 hlöä (n=1, =1) Aloitusvaiheessa Haastatteluhetkellä Kuva 17. Yritysten kasvu työpaikkojen määrällä mitattuna Arvio työpaikkojen määrän kehityksestä lähitulevaisuudessa Yritysten työllistävyys näyttää lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Haastatelluista liki kaksi kolmasosaa (64 %) ennakoi työpaikkojen määrän kasvavan 2 3 vuoden tähtäimellä. Neljännes (26 %) arvioi työntekijämäärän pysyvän ennallaan, ja poistumia on luvassa vain harvassa yrityksessä (7 %). Kuva 18. Arvio työpaikkojen määrän kehityksestä 2 3 vuoden tähtäimellä.

21 Tyytyväisyys yrityksen kannattavuuteen ja yritystoiminnasta saatavaan toimeentuloon Haastatellut olivat pääosin (76 %) tyytyväisiä yrityksen kannattavuuteen samoin kuin yritystoiminnasta saatavaan toimeentuloon/ansioihin (76 %). Vajaa neljännes ilmoitti olevansa tyytymätön kumpaankin. Erittäin suurta tyytymättömyyttä osoitti vain hyvin pieni osa haastatelluista. Kannattavuus ja tyytyväisyys ansioihin olivat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Aineistosta käy ilmi, että haastatelluista 76 % antoi saman arvosanan kumpaankin kysymykseen. Kuva 19. Tyytyväisyys yrityksen kannattavuuteen. Kuva 20. Tyytyväisyys yritystoiminnasta saatavaan toimeentuloon.

22 Pahimmat voitettavat ongelmat Haastateltavilta tiedusteltiin pahimpia voitettavia yritystoiminnan ongelmia. Valmiina vastausvaihtoehtoina esitettiin kova kilpailu, rahoituksen hankinta, asiakkaiden hankinta, työvoiman saatavuus, toiminnan kannattavuus ja jokin muu ongelma (mikä?). Haastatelluista 1 kertoi, ettei ongelmia ole. Yksi haastateltava katsoi, ettei osannut eritellä/yksilöidä niitä. Muut nimesivät ongelmia. Asiakkaiden hankinta oli haasteena noin neljänneksellä (26 %). Seuraavaksi yleisimmät ongelmat olivat toiminnan kannattavuus (16 %) ja kova kilpailu (13 %). Työvoiman saatavuus (9 %) ja rahoituksen saaminen () saivat myös mainintoja, mutta eivät olleet enää kovin tavallisia. Ongelmana asiakkaiden hankinta (n=47) 26 % Ongelmana toiminnan kannattavuus (n=29) 16 % Ongelmana kova kilpailu (n=24) 13 % Muut asiakkuuksiin, markkinoihin ja markkinointiin liittyvät ongelmat (n=18) Ongelmana työvoiman saatavuus (n=16) 1 9 % Muut yksittäiset ongelmat (n=12) Ongelmana rahoituksen hankinta (n=10) 7 % Työn sitovuus, sairastumiset, terveydentila (n=8) 4 % Aikapula, ajanhallinta, kiire (n=8) 4 % Oma jaksamien, työn rankkuus (n=4) Toiminnan riippuvuus säätilasta (n=3) Yhteistyökumppaneiden löytäminen, ongelmat yhteistyökumppaneiden kanssa (n=3) Vakuutusmaksut (n=3) Verot, verotus (n=3) Luottotappiot, perintä (n=2) Liiketoiminta-ajattelun/osaamisen puute (n=2) Työvoimakustannukset (n=2) Ei voitettavia ongelmia (n=28) Kuva 21. Pahimmat voitettavat ongelmat, maininnat % haastatelluista.

23 21 Yleisintä oli, että ongelmana kerrottiin olevan jonkun muun. Vajaa puolet (4) vastasi näin ja selitti, millaisista asioista oli kyse. Kun aineistoa luokiteltiin, niistä yleisimmät (1) liittyivät asiakkaiden hankintaan siten, että ne olivat asiakkuuksiin, markkinointiin ja markkinoihin liittyviä kysymyksiä. Yhteensä saman verran (1) saivat mainintoja ongelmat, jotka liittyvät sairastumisiin, jaksamiseen, työn sitovuuteen sekä aikapulaan ja kiireeseen. Nämä ovat erityisesti yksinyrittäjien ongelmia. Mainintoja saivat myös verot, vakuutusmaksut, luottotappiot ja työvoimakustannukset (yhteensä 6 %) Arvio tilanteesta viiden vuoden tähtäimellä Haastatelluista 7 aikoo tulevaisuudessakin toimia yrittäjänä. Tämä joukko jakaantui melko tasan kahtia niihin, jotka jatkavat aloittamaansa yritystoimintaa nykyisellään ja niihin, jotka tähtäävät siinä kasvuun ja laajentamiseen. Muutama haastateltu ennakoi jatkavansa yrittäjänä mutta eri toimialalla. Haastatelluista 1 arvioi luopuvansa yritystoiminnasta viiden vuoden tähtäimellä. Heistä runsas kolmannes (36 %) oli yli 55-vuotiaita. Luopumista ennakoivissa oli yritystoiminnasta saatavaan toimeentuloon/ansioihin tyytymättömiä lähes puolet (43 %), mikä on enemmän kuin koko aineistossa (24 %). Heistä pääosa oli alle 55-vuotiaita. Pieni joukko haastatelluista kuului sekä vanhimpaan ikäryhmään että henkilöihin, jotka pitivät saatavia ansioita riittämättöminä. Sukupuolella ja yritystoiminnan pää/sivutoimisuudella ei näyttänyt olevan vaikutusta lopettamissuunnitelmiin. Harjoittaa samaa yritystoimintaa nykyisessä laajuudessa (n=70) 38 % Tähtää kasvuun ja harjoitan samaa yritystoimintaa laajemmassa mitassa (n=67) 36 % Luopuu yritystoiminnan harjoittamisesta (n=28) 1 Ei osaa sanoa (n=17) 9 % Harjoittaa yritystoimintaa, mutta eri toimialalla (n=2) Kuva 22. Haastateltavien arvio yritystoiminnan tilanteesta viiden vuoden tähtäimellä.

24 Yritystoiminnasta luopuneet Haastatelluista 228 henkilöstä 19 % ei enää haastatteluajankohtana harjoittanut aloittamaansa yritystoimintaa Yritystoiminnan kesto luopuneilla Yritystoiminta päättyi yleensä (69 %) ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Lyhimmillään yritystoiminta oli kestänyt alle vuoden ja pisimmillään 6 vuotta. Yritystoimintaa harjoitettiin keskimäärin 2,6 vuotta ennen luopumista % 1 7 % 9 % 7 % 9 % Alle vuosi (n=3) 1 vuosi (n=9) 2 vuotta (n=6) 3 vuotta (n=13) 4 vuotta (n=4) 5 vuotta (n=3) 6 vuotta (n=2) Ei tietoa (n=4) Kuva 23. Yritystoiminnan kesto luopuneilla Yritystoiminnasta luopumistapa Yritystoiminta päättyi tavallisesti (6) siihen, että toiminta ajettiin alas ja usein yritys jäi olemaan pöytälaatikkoon. Luopuneista 3 ilmoitti lopettaneensa toiminnan kokonaan, Yritys jäi olemaan (pöytälaatikkoon), mutta toiminta lopetettiin ajamalla se hallitusti alas (n=27) 6 Toiminta lopetettiin kokonaan (n=7) 16 % Toiminta loppui kokonaan varojen puutteessa (ei konkurssi) (n=6) 14 % Yritys myytiin (n=2) Ei tietoa (n=1) Muulla tavoin (n=1) Kuva 24. Yritystoiminnasta luopumistapa.

25 23 näistä puolet varojen loppuessa. Kartoituksessa tuli ilmi vain yksi konkurssi, mutta tätä tapausta ei haastateltu. Haastatellut eivät tosin yleensä harjoittaneet toimintaa yhtiömuodossa, jolloin toiminta voisi päättyä konkurssiin. Vain muutama oli luopunut myymällä yrityksensä Tärkein syy yritystoiminnasta luopumiseen Runsas kolmasosa (3) oli päätynyt luopumaan yritystoiminnasta yrityksen huonon taloudellisen tilanteen takia tai siksi, ettei se antanut riittävää toimeentuloa. Myös muut lopettamisen syyt (16 %) viittaavat osin kannattavuusongelmiin. Luopuminen johtui usein myös muista kuin itse liiketoiminnasta johtuvista syistä. Terveys-, tai perhesyiden tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi luopumiseen oli päätynyt 3. Terveydellisistä syistä luopuneiden olettaisi kuuluvan vanhimpaan ikäluokkaan. He olivat kuitenkin pääasiassa vuotiaita ja nuorempia. Osalle (9 %) yrittäjyys oli alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, ja osa (7 %) totesi, ettei yrittäjyys ollut heille mielekäs ja sopiva uravalinta. Yritystoiminta ei tarjonnut riittävää toimeentuloa tai yrityksen huono taloudellinen tilanne (n=14) 3 Terveydelliset syyt (n=11) 2 Muu syy (n=7) 16 % Yrittäjyys oli minulle alkujaankin väliaikaiseksi tarkoitettu ratkaisu (n=4) 9 % En kokenut yrittäjyyttä mielekkäänä ja minulle sopivana uravalintana (n=3) 7 % Perhesyyt (n=2) Eläkkeelle siirtyminen (n=2) Minulle tarjoutui tilaisuus myydä yritys hyvään hintaan (n=1) Kuva 25. Tärkein syy yritystoiminnasta luopumiseen.

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Starttirahan merkitys aloittavalle yrittäjälle

Starttirahan merkitys aloittavalle yrittäjälle Starttirahan merkitys aloittavalle yrittäjälle Timo Metsä-Tokila 1 Mika Orjala 2 Johdanto Suomessa on käytetty starttirahajärjestelmää aloittavan yrittäjän toimeentuloapuna vuodesta 1984 lähtien (Stenholm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 projektin rahoitus Varsinais-Suomen liitto / maakunnan kehittämisraha sekä Turun seudun kehittämiskeskus projektin hallinnoija

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 36/2012 stenholm pekka aaltonen satu Yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Keimo Sillanpää Tommi Ålander Harri Mähönen 01/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

SELVITYS PUOLANKALAISTEN JA HYRYNSALMELAISTEN YRITYSTEN OSAAVAN TYÖVOIMAN TARPEESTA. Kullervo-hanke S12555

SELVITYS PUOLANKALAISTEN JA HYRYNSALMELAISTEN YRITYSTEN OSAAVAN TYÖVOIMAN TARPEESTA. Kullervo-hanke S12555 SELVITYS PUOLANKALAISTEN JA HYRYNSALMELAISTEN YRITYSTEN OSAAVAN TYÖVOIMAN TARPEESTA Kullervo-hanke S12555 KEVÄT 2015 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristö... 2 3. Haastatteluaineisto... 3 4. Osaavan

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Työllistämisen esteet, mahdollisuudet ja aikeet pk-yrityksissä

Työllistämisen esteet, mahdollisuudet ja aikeet pk-yrityksissä Työllistämisen esteet, mahdollisuudet ja aikeet pk-yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 49/2009 Satu aaltonen jarna heinonen anne kovalainen katri luomala Työllistämisen

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Wood Academy: kyselytutkimus Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Melina Maunula 18.1.2013 Sisällysluettelo 1 KYSELYN TOTEUTUS... 1 1.1 Kyselyn valmistelu... 1 1.2 Kyselyn rakenne... 1 1.3 Lomakkeen

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2015 SATU AALTONEN JARNA HEINONEN ELINA VALTONEN Maahanmuuttajayrittäjien

Lisätiedot