Viestintä ja mediataito aihekokonaisuuden opetussuunnitelma. Johdanto. Mediakasvatuksen tavoitteet. Keskeiset sisällöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintä ja mediataito aihekokonaisuuden opetussuunnitelma. Johdanto. Mediakasvatuksen tavoitteet. Keskeiset sisällöt"

Transkriptio

1 Viestintä ja mediataito aihekokonaisuuden opetussuunnitelma Toukokuu Johdanto Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on harjoittaa ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää sekä kykyä hankkia, vertailla ja valikoida tietoa sekä vaikuttaa yhteiskunnassa. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. Mediakasvatuksen tavoitteet Oppilas oppii viestinnän perustaidot ja kehittyy monipuoliseksi ja vastuulliseksi viestijäksi ja median käyttäjäksi mediakriittisyyttä ja eettisten ja esteettisten arvojen tunnistamista viestinnässä osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa viestintää viestinnän ja median välineiden käyttöä. Keskeiset sisällöt omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa mediaviestien muoto ja sisältö sekä median ilmaisuvälineiden käyttö erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä yhteistyö paikallisen median kanssa lähdekritiikki ja tietoturva median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa sekä verkkoetiikka viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö. Työryhmä: Juha Hakonen (1-6. luokat) Jaana Koski (yhteiskoulu) Mikko Kallio (1-6.-luokat) Seppo Töyssy (yhteiskoulu, lukio?) Tiina Sarisalmi Suvi Haavisto Teija Laine Albert Vollbehr Jaakko Linnovaara Teppo Honkonen Satu Kemppinen

2 luokilla Viestintä- ja mediataito aihekokonaisuuden toteuttaminen on Koulukirjaston aktiivista käyttöä Koulukohtaisia projekteja (lehti, elokuva, kuunnelma ym.) Median opetuksellista hyödyntämistä Valtakunnallisten tapahtumien ja teemaviikkojen huomioimista Koulun vuotuisien juhlien ja tapahtumien järjestämistä Koulun viestintäkulttuurin kehittämistä ja siihen osallistumista Viestinnän ja median välineiden tarkoituksenmukaista käyttöä Tietostrategian soveltamista käytäntöön Tietoturvan huomioimista 1-2. luokilla: Äidinkieli ilmaisu- ja eläytymisharjoituksia sadut, mielikuvitusmatkat näytelmät, pienimuotoiset esitelmät, puheesitykset oppii kuuntelemaan, kyselemään, vastaamaan osaa kertoa ajatuksiaan, tietojaan, kokemuksiaan, mielipiteitään tutustuu erilaisiin viestintävälineisiin pohdiskelee ja ilmaisee tekstien ja muiden viestien herättämiä ajatuksia (medialukutaidon harjoitteleminen) tiedonhaun ja tekstinkäsittelyn alkeet Kuvataide harjaantuu käyttämään kuvataidetta itseilmaisun keinona tarkastelee ja arvioi omia ja toisten tekemiä töitä, keskustelee ja ilmaisee mielipiteitään taidenäyttelyt: omat ja vierailut rajauksen, kuvakulmien ja sommittelun alkeet tarinan kertominen kuvien välityksellä piirto-ohjelmaan tutustuminen Musiikki oman kehon äänten tuottaminen äänimaisemat eläytyy ja toimii musiikin mukaan Ympäristö- ja luonnontiede tiedon etsimistä erilaisista lähteistä ryhmätyöt, ongelmanratkaisu, esitelmät

3 3 Matematiikka opetusohjelmat (Moppi) Muita mahdollisia oppiainerajat ylittäviä sisältöjä: hiiripiiri koulukino sanoma- ja aikakausilehtiviikot Koulu-TV teatteriesitykset, juhlat 3-6. luokilla: Äidinkieli Kriittinen suhtautuminen eri medioita (tv, lehti, radio ym.) ja niiden antamia viestejä kohtaan = medianlukutaito Ilmaistaan itseä niin kirjallisesti kuin suullisestikin Käytetään eri viestintävälineitä (radio, lehti, tv jne.) ja ymmärretään niiden yhteiskunnallinen merkitys sekä vaikutusmahdollisuudet Opitaan tekstinkäsittelyohjelmia Omaksutaan kirjoittamisen sujuva tekninen taito Verkkoviestintätaidot (sähköposti, wwwsivut yms.) projekti- ja ryhmätöissä Fy/Ke Haetaan tietoa verkkoympäristöstä ja muistetaan samalla mediakriittisyys Esitetään tietoja taulukoin, diagrammein ja muiden graafisten kuvaajien avulla sekä osataan tulkita niitä projekti- ja ryhmätöissä Ma Suhtaudutaan kriittisesti eri medioista saatavaan tietoon (esim. tilastot) Opitaan lukemaan ja tuottamaan matemaattista tekstiä Esitetään tietoja taulukoin ja diagrammein sekä osataan tulkita niitä Ku Käytetään hyväksi eri viestimiä (esim.video, digikamera) kuvataidetta tehtäessä ja tulkitessa. Käytetään kuvankäsittelyohjelmia ja mietitään niiden tarkoituksenmukaista käyttöä Käytetään piirto-ohjelmia Opitaan ymmärtämään visuaalista kulttuuria Ilmaistaan itseä ja ajatuksia kuvataiteen

4 välityksellä 4 Li Opitaan ilmaisemaan itseä esim. eri tanssien tai musiikkiliikunnan avulla Tajutaan median merkitys eri urheilulajien levinnäisyyteen ja merkitykseen. Voidaan dokumentoida omaa työskentelyä Ts Löydetään tietoa käsitöistä eri viestimistä (erityisesti lehdet ja netti) Dokumentoidaan omaa työskentelyä ja työn lopputuloksia Ilmaistaan itseä ja ajatuksia omien töiden välityksellä Hi Haetaan tietoa verkkoympäristöstä ja muistetaan samalla mediakriittisyys Tutustutaan median kehityshistoriaan. Huomataan, kuinka eri aikoina mediaa on käytetty hyväksi esim. poliittisessa propagandamielessä projekti- ja ryhmätöissä Ue Haetaan tietoa verkkoympäristöstä ja muistetaan samalla mediakriittisyys Pohditaan eri medioiden eettisyyttä ja vaikuttavuutta eri uskontoihin ja niiden tuntemukseen projekti- ja ryhmätöissä Ymt Haetaan tietoa verkkoympäristöstä ja muistetaan samalla mediakriittisyys. projekteissa ja ryhmätöissä En Mahdollisesti yhteys ulkomaalaisiin nuoriin internetin kautta Media- ja tietokonemaailman keskeinen sanasto

5 luokat Oppiaine: Kuvataide Sisältö: oppisisältö kokonaisuudessaan tukee viestintä- ja mediataitoja oppilaat harjaantuvat välittämään tietoa ja tunteita visuaalisin keinoin. valmiuksien harjaannuttaminen valokuvauksessa videokuvauksessa kuvankäsittelyssä tietokoneella median kuvaviestien analysoinnissa Musiikki ajatusten ja tunteiden ilmaisu jatkuva vuorovaikutus ryhmän kanssa musisoitaessa musiikkia tehdessään oppilas toimii aktiivisena, osallistuvana ja vaikuttavana viestijänä ja kehittyy viestin vastaanottajana viestintätekniikka ja mediataidot integroituvat musiikin opetukseen luontevasti Käsityö tekstiilityössä pukeutumiskulttuuri historiallisen ja nykytuotteen suunnitteluja muotoilukielen merkitys itsearviointi eri muodoissaan (portfolio) tiedonhaku, kirjallisten ja kuvallisten tuotosten tekeminen tietotekniikan avulla visuaalinen oppilastöiden tallentaminen Äidinkieli ja kirjallisuus opetellaan arvioimaan eri medioiden välittämiä viestejä analysoimalla esimerkiksi mainoksia käsitellään sanomalehtien rakenne ja juttutyypit harjoitellaan kriittistä suhtautumista eri lähteissä, mm. Internetissä, saatavilla olevaan tietoon oppisisältö kokonaisuudessaan tukee viestintä- ja mediataitoja tekstinkäsittely

6 6 Historia Yhteiskuntaoppi perustehtävänä kriittisyyden kasvattaminen tietoyhteiskunta lähteet ja lähdekritiikki tietoturva sanan- ja mielipiteen vapaus media mainonta UE/ET yhteiskunnassa/maailmassa ilmenevät eettiset ongelmat sanomalehtien pohjalta LI kehittyminen vuorovaikutustaidoissa liikunnallinen itseilmaisu KO kotitalouteen liittyvän tiedon hakeminen lehdistä, kirjoista, televisiosta, Internetistä kotitalouteen liittyvän median välittämän tiedon vertailu ja kriittinen arviointi kotiin ja perheeseen liittyvistä asioita keskusteleminen ja neuvotteleminen kodin arjen hallintaa auttaviin viestintäteknisiin välineisiin tutustuminen (www-sivut, sähköposti ) Tietoturva: perheen pelisäännöt netin käyttöön. Kielet rohkaistaan oppilaita käyttämään vierasta kieltä erilaisissa viestintätilanteissa ja ympäristöissä Internetin käyttö Kieliohjelmat Mahdollisesti yhteydet ulkomaalaisiin nuoriin internetin kautta Median monipuolinen käyttö kielten opiskelussa Maantieto Fysiikka ja kemia karttojen, diagrammien, taulukoiden tulkitseminen ja piirtäminen, portfolioiden työstäminen Internetin käyttö valikoidaan, arvioidaan, vertaillaan tietoja projektityöt Terveystieto terveystiedon erilaisten tietolähteiden käyttö: sanomalehdet, aikakausilehdet, netti mainosten, diagrammien ja taulukoiden

7 tulkinta pienimuotoiset tutkimukset ja niiden tulosten tulkinta/vertailu omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu ryhmässä 7 Matematiikka tietotekniset valmiudet: taulukkolaskenta, matematiikan ohjelmat eksakti esittäminen, merkintöjen oikeellisuus, myös suullinen esittäminen tilastot ja niiden tulkitseminen kriittinen suhtautuminen tilastoihin Lukio: Oppiaine: Sisältö: Äidinkieli oppisisältö kokonaisuudessaan tukee viestintä- ja mediataitoja. erilaisten mediatekstien erittelyä ja analysointia. tuotetaan itse lehtitekstejä. harjoitellaan tiedonhakua ja luetaan tekstejä kriittisesti. Englanti vieraan kielen käyttö eri Ruotsi vieraan kielen käyttö eri Saksa A2, Saksa B2, Saksa B3 vieraan kielen käyttö eri yhteydet ulkomaille internetin, verkon avulla median käyttö opetuksessa Venäjä B3 vieraan kielen käyttö eri Ranska B2, Ranska B3 vieraan kielen käyttö eri Matematiikka opiskelija harjaantuu hankkimaan, vertailemaan ja valikoimaan tietoa, sekä esittämään sitä taulukoiden ja diagrammien muodossa. opiskelija oppii täsmällistä ja loogista matemaattista kieltä. Biologia esim. geenitekniikkaan ja ympäristönsuojeluun liittyvien uutisten seuranta. Maantiede teemakarttojen laatimista ja tulkitsemista

8 8 maantieteellisiin riskeihin liittyvien uutisten seuraamista. 5. kurssilla tiedotusvälineisiin liittyviä tehtäviä kehitysmaista. Fysiikka vuorovaikutteinen keskustelu opettajan ja oppilaiden välillä. teorioiden pätemisen pohdintaa. Kemia työselostuksen laatiminen kokeellisesta työstä. atomi- ja molekyylimallinnusta. Uskonto Uskontojen vaikutuksien havaitseminen mediassa (UE1) kirkkojen toiminnan seuraaminen median kautta (UE2) tiedonvälityksen ja kaupallisen median eettiset kysymykset (UE3) tiedotusvälineiden antama kuva uskonnoista (UE4) Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen näkyminen mediassa (UE5) Raamatun kielelliset ilmaisut viestinnässä (UE6) Hartausohjelmat ja kirjoitukset (UE6) lähetystyö käyttää hyväkseen monipuolisesti mediaa (UE7) Filosofia tiedon olemusta ja käsitettä pohdittaessa kriittinen suhtautuminen tietoon ja tiedon auktoriteetteihin Psykologia viestinnän ja mediaosaamisen aihekokonaisuuksia käsitellään pakollisen kurssin yhteydessä mm. psykologian sovellusalojen yhteydessä (esim. mainonta, mediapsykologia). Historia mediakriittisyys tiedon etsiminen ja tuottaminen Yhteiskuntaoppi mediakriittisyys tietoturva, sanan- ja mielipiteen vapaus Musiikki musiikin parissa oppilas voi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. Musisoidessaan oppilas on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Musiikkia tehdessään oppilas toimii aktiivisena, osallistuvana ja vaikuttavana viestijänä. Sen myötä hän kehittyy myös viestin vastaanottajana. Viestintätekniikka ja mediataidot integroituvat musiikin opetukseen luontevasti. Kuvataide opetetaan ymmärtämään mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan autetaan ymmärtämään mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua,

9 tuottamista ja esteettistä arviointia ja osaa soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään Liikunta opiskelija voi osallistua esim. koululiikuntatapahtumien järjestelyihin opiskelija voi tehdä lehtikirjoituksia paikallislehteen liikuntatapahtumista. Terveystieto opiskelija osaa etsiä terveystietoon liittyvää tietoa eri kanavista Opinto-ohjaus käsitellään teknologian mukanaan tuomia muutoksia ammattirakenteessa ja työelämässä yleensä. 9

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén SISÄLLYSLUETTELO Oppiaineosa 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...

Lisätiedot

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS 2 Sisällys 7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt... 3 7.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 7.1.1 Opetuksen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

Keskuskoulun opetussuunnitelma

Keskuskoulun opetussuunnitelma Keskuskoulun opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...2 1.1 Koulun arvot...2 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet...2 1.3 Keskuskoulun tehtävä

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9.

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. Sivltk 15.8.2005 35 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 2 1.2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...3 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Toimittaneet: Tuula Ahola, Pirjo Leväniemi Vihdin kunnan opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 1 ÄHTÄRIN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2012 - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 ÄHTÄRIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...4 1. TOIMINTA-AJATUS...4 2. ARVOPERUSTA...4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...4 3.1 Oppimiskäsitys...4

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT PRP PPH P ulunsalon kunta ÄY 6.2 Äidinkieli ja kirjallisuus 1 6.3 Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli 32 6.4. atematiikka 54 6.5 Ympäristö- ja luonnontieto 74 6.6. Biologia ja maantieto 86 6.7 Fysiikka

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot