Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

2 Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET 3 2 KANSAINVÄLINEN AMMATTIKORKEAKOULU Tavoitteellisesti kansainvälistyvä opetus ja ohjaus Kansainvälistymiseen innostava opiskelu Tukea alueen kansainvälistymiseen Toimivat hallinto- ja tukipalvelut 8 3 SEURANTA 9 Lähteet

3 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET Korkeakoulujen kielipoliittisten ohjelmien/kielistrategioiden laadinnan taustalla on korkeakoulujen ja niiden toimintaympäristöjen kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa tavoitteeksi, että suomalaiset korkeakoulut ovat vuoteen 2015 mennessä aidosti kansainvälisiä opiskelu- ja työyhteisöjä. Tavoitteena on, että korkeakoulut tarjoavat korkeatasoista vieraskielistä opetusta ja kansainvälisesti vetovoimaisia tutkimusympäristöjä. Ulkomaalaisten opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden määrän tulisi olla huomattavasti nykyistä suurempi. Kansainvälistyminen edellyttää korkeakoulujen toimintojen tarkastelua ja yhdenmukaista linjaamista myös kieleen ja kielenkäyttöön liittyvistä näkökulmista. Tähän viitataan myös Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa , jonka mukaan korkeakoulujen tulee laatia koko toimintansa kattava kielistrategia. Euroopan komissio suosittelee kielistrategian käyttöönottoa myös pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yrityksiin. Tämä on tulos PIMLICO-hankkeesta, joka keskittyi eurooppalaisten pk-yritysten kielistrategioiden parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen ja kuvailemiseen. Tutkimuksessa tunnistettiin menestyviä pk-yrityksiä, joille oli yhteistä kattava ja innovatiivinen kielistrategia, jota sovellettiin useimmissa yritysten toiminnoissa. Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa painotetaan, että kansainvälisyys eri muodoissaan on Karelia-ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa. Kansainvälistymisen tavoitteena on integroida kansainvälinen näkökulma kaikkiin korkeakoulun toimintoihin ja tukea siten korkealaatuisen koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämisestä sekä parantaa opiskelijoiden valmiuksia tulevaisuuden työtehtävissä. Karelia-amattikorkeakoulun kielipoliittinen ohjelma on tärkeä osa korkeakoulun laatutyötä. Kieliohjelma liittyy ammattikorkeakoulun strategiaan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Lisäksi ohjelma palvelee mahdolliseen kansainväliseen laatuauditointiin valmistautumista sekä koulutusviennin ja kansainvälisen TKI-toiminnan toteuttamista. Tässä kielipoliittisessa ohjelmassa määritellään koko korkeakoulua koskevat yleiset päivittäisiä valintoja ohjaavat periaatteet. Keskusten tulee rakentaa omat toimintatapansa liittyen keskuksessa annettavaan opetukseen ja tarvittaviin tukipalveluihin tähän ohjelmaan perustuen. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulun arki, kielelliset käytänteet ja julkilausuttu kielipoliittinen ohjelma kohtaavat toisensa.

4 2 KANSAINVÄLINEN AMMATTIKORKEAKOULU Karelia-ammattikorkeakoulun työkielet ovat suomi ja englanti. Keskeinen, pysyväisluonteinen henkilöstön ja opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvä tiedotusmateriaali, lomakkeisto ja ohjeistukset laaditaan aina suomeksi ja englanniksi. 2.1 Tavoitteellisesti kansainvälistyvä opetus ja ohjaus Nykyisen lainsäädännön mukaan ammattikorkeakoulujen opetuskieli on suomi tai ruotsi. Opetuksessa ja kuulusteluissa ja kokeissa saadaan ammattikorkealain mukaan tarvittaessa käyttää muutakin kuin ammattikorkeakoulun opetuskieltä. Vuodesta 2014 alkaen ammattikorkeakoulu saa itse päättää opetuskielensä. Karelia-ammattikorkeakoulun pääasiallinen opetuskieli on suomi. Englanninkielisiä koulutusohjelmia on kaksi: International Business ja Design. Lisäksi keskuksilla on tarjonnassa englanninkielisiä opintojaksoja ja/tai -kokonaisuuksia. Keskus- ja koulutusohjelmatasolla voidaan käyttää englannin ja suomen kielen ohella myös muita toiminnan kannalta relevantteja kieliä. On tärkeää, että myös opinto-ohjauksessa huomioidaan kansainvälistyminen ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien opiskelijoiden tarpeet. Tavoitteena on, että HOPS motivoi opiskelijaa kansainvälistymisessä. Opetussuunnitelmissa kuvatun kansainvälistymisen polun tarkastelu on keskeinen osa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS), jossa mukana ovat opiskelija, opettajatutor, kansainvälisyyskoordinaattori ja opinto-ohjaaja. Koulutuksen kansainvälistäminen käsittää kotikansainvälistymisen, vieraskielisen opetuksen, kansainvälisen liikkuvuuden, ulkomaiset opiskelijat sekä kansainvälisen TKI-toiminnan. Kotikansainvälistymisen merkittävä muoto on vieraskielinen opetus, joka tarjoaa ammattikorkeakoulun suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden vieraskieliseen opetukseen kotimaassa monikulttuurisessa ympäristössä sekä mahdollistaa vastavuoroisen opiskelijaliikkuvuuden. Kansainvälistymisen edistäminen korkeakoulussamme edellyttää vieraskielisen opetuksen lisäämistä. Vieraskielisen opetuksen määrää on tarkoitus lisätä ammattikorkeakoulussa niin, että kaikissa neljässä keskuksessa suunnitellaan englanninkielinen 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus toteutettavaksi vuoteen 2015 mennessä. Myös aikuisopiskelijoille ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opiskelijoille annetaan valmiudet kansainväliseen vuorovaikutukseen ja mahdollisuudet hyvän viestintä- ja kielitaidon hankkimiseen (A 423/2005). Opetussuunnitelmissa sitoudutaan kansallisten suositusten mukaiseen opetukseen. Henkilöstön kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen on avaintekijä, joka tukee korkeakoulun kykyä kansainvälistyä. Koko ammattikorkeakoulun henkilöstöä rohkaistaan aktiiviseen monikieliseen vuorovaikutukseen eri foorumeilla. Henkilökunnan englannin kielen taitotason nostaminen on

5 keskeinen tavoite, ja siksi siihen suunnataan resursseja. Positiivisen monikulttuurisuuden ja toimivan englannin kielen ylläpito edellyttää henkilöstöltä kulttuuristen ja kielellisten kompetenssien säännöllistä päivittämistä. Henkilöstön liikkuvuus palvelee henkilöstön yksilöllisen ja yhteisöllisen kansainvälisyysosaamisen kehittämistä sekä edistää opetuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Englanniksi opettavilta edellytetään pääsääntöisesti vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen B2- tasoista kielitaitoa. Suositellaan, että kielitaito osoitetaan virallisella kielitutkinnolla, jonka arviointi on suhteutettu Eurooppalaiseen viitekehyksen kuusiportaiseen arviointijärjestelmään (tasot A1-C2). Toivottavaa on myös, että ulkomailta rekrytoitavan henkilöstön kielitaito osoitetaan virallisella kielitutkinnolla. Karelia-ammattikorkeakoulun kielikoetarjontaan on valittu nimenomaisesti korkeakoulujen henkilöstölle sopivia kielikokeita. Ammattikorkeakoulun suosittelemia kielitestejä ovat seuraavat kansainvälisesti arvostetut, luotettavat ja Eurooppalaiseen viitekehykseen suhteutetut kielitestit: YKI (Yleiset kielitutkinnot), Cambridge-testit, TOEFL ja IELTS. Suositukset Kansainvälisen vaihdon mahdollistamiseksi jokainen keskus tarjoaa lukuvuosittain riittävän määrän englanninkielisiä opintojaksoja (vähintään 30 op), joita voidaan toteuttaa myös keskustenvälisenä yhteistyönä. Vieraskielinen opetus on hyvin suunniteltua sekä sisällöltään että kieliasultaan laadukasta. Henkilöstöllä on vastuu kehittää omaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan työtehtävien asettamien tarpeiden mukaan. Myös ammattikorkeakoulu järjestää henkilöstölleen kielikoulutusta. Henkilöstöä, erityisesti opetushenkilöstöä ja tukipalvelutehtävissä toimivia työntekijöitä, tuetaan työtehtävissä tarvittavan hyvän kieli- ja viestintätaidon hankkimisessa ja ylläpidossa. Henkilöstöä kannustetaan hyödyntämään kansainvälisten ohjelmien mahdollisuuksia opettaja- ja asiantuntijavaihtoihin. Työtehtävien edellyttämät kieli- ja viestintätaidot otetaan huomioon henkilökunnan rekrytoinnissa ja osaamisen arvioinnissa. Henkilön monikielisyys nähdään ansiona sekä rekrytoinnissa että urakehityksessä. Opetushenkilöstöä rekrytoitaessa kiinnitetään huomiota hakijan kykyyn opettaa englanniksi sekä kykyyn toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälisyysosaaminen on osa henkilöstön kehityskeskusteluja, jolloin sovitaan konkreettisesta kansainvälisen osaamisen kehittämisestä ottaen huomioon henkilökohtaiset tavoitteet sekä koko ammattikorkeakoulun ja keskuksen kansainvälistymisen tavoitteet. Suomen kielen ja kulttuurin osaamisen kehittäminen on kaikkien ammattikorkeakoulun piirissä työskentelevien ulkomaalaisten oikeus ja velvollisuus. Osaamistavoitteet määritellään työskentelyn keston, työn luonteen ja työntekijän omien tavoitteiden pohjalta. Pitempään asiantuntija-, opettaja- tai henkilöstövaihtoon saapuville henkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua suomenkielen ja kulttuurin koulutukseen.

6 2.2 Kansainvälistymiseen innostava opiskelu Koko ammattikorkeakouluyhteisö kannustaa opiskelijoitaan monikieliseen ja kulttuuriseen osaamiseen. Kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälisen viestinnän kompetenssia osana ammattikorkeakouluopintoja. Globaalin kehityksen myötä tarvitaan englannin ja ruotsin osaajien lisäksi saksan, ranskan, espanjan, venäjän ja kiinan kielten taitajia. Opetuksessa korostetaan hyvän suomen kielen merkitystä. Tavoitteena on EU:n komission suositus, jonka mukaan jokaisen EU-kansalaisen tulisi osata äidinkielensä lisäksi kahta vierasta kieltä. Opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen liikkuvuuteen. Liikkuvuus kehittää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurien välistä ymmärrystä sekä antaa valmiuksia opintojen henkilökohtaistamiseen ja lisää opiskelijoiden kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla. Opiskelijaliikkuvuudessa peruslähtökohta on vähintään kolmen kuukauden mittainen vaihtoopiskelu tai harjoittelu. Liikkuvuusjaksot ovat hyvin suunniteltuja ja hyvin toteutettuja. Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot sekä kulttuurienvälisen viestinnän opinnot valmentavat opiskelijoita opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon. Ulkomailla suoritetut opinnot/harjoittelu hyväksiluetaan täysimääräisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) linjausten mukaisesti. Myös monikielinen ja kulttuurinen kampus oppimisympäristönä edistää opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamista. Karelia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa huomioidaan kansainvälisyyden merkitys globalisoituvassa työelämässä. Opetussuunnitelmissa kuvataan opiskelijoiden kansainvälistymisen polku. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kasvua ja varmistaa, että kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat saavat valmiudet työskennellä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opiskelijoiden kansainvälisyysosaamista ja kielitaitoa kehittävät myös vaihto-opettajien ja kansainvälisen projektihenkilöstön asiantuntijaluennot. Yksi kaikille koulutusohjelmille yhteisistä kompetensseista on kansainvälisyysosaaminen, jolla viitataan oman alan työtehtävissä ja niiden kehittämisessä tarvittavaan kielitaitoon, monikulttuuriseen yhteistyöhön ja kykyyn ottaa huomioon alan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Opetussuunnitelmat ovat SoleOps-järjestelmässä sekä suomeksi että englanniksi. Ammattikorkeakoulun kieli- ja viestintäopinnot edustavat erityisalojen kieltenopetusta. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulututkinnoista 352/2003 määrittää ammattikorkeakoulututkinnon rakenteet ja tavoitteet, joihin sisältyy myös vaadittava kieli- ja viestintätaito. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Opintojaksojen arvioinnissa hyödynnetään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja (Common European Framework of Reference).

7 Suositukset Yhteisten kansainvälisten moduulien rakentaminen yhteistyössä kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen kanssa Opetuksen ja opetusympäristön kansainvälistämisessä hyödynnetään sosiaalista mediaa ja uusia oppimisympäristöjä. Opiskelijoiden pakki-portaali on suomeksi ja englanniksi. Opiskelussa tarvittavien dokumenttien ja ohjeiden tulee löytyä pakki-portaalista/www-sivuilta helposti myös englanninkielisenä. Ei-suomenkielisiltä opiskelijoilta ja vaihto-opiskelijoilta edellytetään jo opintojen alkaessa opintojen suorittamisen edellyttämää riittävää englannin kielen taitoa (suositus B1-taso). Opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opintoja, jotta integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollistuisi. Ammattikorkeakoululla on keskeinen tehtävä maahanmuuttajien kouluttamisessa ja kotouttamisessa yhteiskuntaan. Maahanmuuttajille tarjottavissa valmentavissa opinnoissa opetetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä. 2.3 Tukea alueen kansainvälistymiseen Karelia-ammattikorkeakoulusta luodaan kansainvälinen korkeakouluyhteisö, joka edistää maakunnan kykyä toimia kansainvälisessä ympäristössä ja tukee monikulttuurisen yhteiskunnan kehitystä. Kansainvälistymisellä vastataan maakunnan työelämän osaamistarpeisiin ja monikulttuuristumisen tuomiin haasteisiin. Kansainvälisissä koulutusohjelmissa lisätään työelämälähtöisyyttä, jolloin tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan kansainvälistymistä mm. parantamalla ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saamista ja sijoittumista suomalaiseen työelämään. Ammattikorkeakoululla on yli 100 kumppanikorkeakoulua ympäri maailmaa, joista osa on nimetty avainkumppanikorkeakouluiksi. Kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön pääalueita ovat EU ja Pohjoismaat. Alakohtaisia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on myös Aasiassa, Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Monialaista kehitysyhteistyötä harjoitetaan Afrikassa ja Aasiassa. Suositukset Yrityksille tarjotaan mahdollisuudet henkilöstön kansainvälistymisen vahvistamiseen mm. luomalla, tuotteistamalla ja markkinoimalla suunnattua kansainvälistä koulutusta. Kehitetään yritysten ja ammattikorkeakoulun välistä kansainvälistä yhteistyötä, mm. tarjoamalla yrityksille ulkomaisia harjoittelijoita, opinnäytetyö- ja projektityömahdollisuuksia.

8 Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään avainkumppanikorkeakoulujen kanssa, mm. kansainvälisen harjoittelun alueella. 2.4 Toimivat hallinto- ja tukipalvelut Jotta kansainvälinen näkökulma saadaan integroitua kaikkiin Karelia-ammattikorkeakoulun toimintoihin, se edellyttää toimivia kansainvälistymisen hallinto- ja tukipalveluja. Keskeisten hallinto- ja tukipalveluiden tulee olla saatavilla suomeksi ja englanniksi: keskeisten dokumentit, ohjeet, lomakkeet ja työssä tarvittavat tietojärjestelmät. Valinnat käännettävistä materiaaleista tekevät yksiköiden esimiehet. Ammattikorkeakoulun strategiat, toimenpideohjelmat ja muut keskeiset asiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Suomen kielen hallinta on tärkeää ammattikorkeakoulun sisäisessä sekä ulospäin suuntautuvassa viestinnässä. Tiedonkulun ammattikorkeakoulun sisällä tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa. Ulospäin suuntautuvalla viestinnällä välitetään tietoisuutta ja positiivista viestiä korkeakoulun toiminnasta, koulutustarjonnasta, muutoksista, uudistuksista ja saavutetuista tuloksista. Korkeakoulun esitteet ja painotuotteet laaditaan suomeksi ja kansainväliseen levitykseen tarkoitetut esitteet englanniksi. Opiskelijarekrytoinnissa voidaan esitteissä tarvittaessa käyttää muitakin kieliä. Tavoitteena on, että yksi vuosittain ilmestyvä karelia.fi lehden numero on englanninkielinen. Suositukset Kaikista koko opiskelijakuntaa koskevista suomenkielisistä sisäisistä tiedotteista on saatavilla vähintään englanninkielinen tiivistelmä (esimerkiksi sähköposti, tapahtumat, sosiaalinen media). Englanninkielisissä koulutusohjelmissa tiedotus tapahtuu englanniksi. Yksiköiden esimiehet vastaavat siitä, että vieraskielinen henkilöstö pystyy seuraamaan tiedotusta. Tiedotuskieli voi näissäkin tilanteissa olla suomi, mikäli henkilön suomenkielen taito on riittävä. Ei-suomenkielinen henkilökunta ja opiskelijat otetaan huomioon laatimalla englanninkieliset materiaalit mm. ammattikorkeakoulun avajaisiin. Ammattikorkeakoulu kannustaa henkilöstöään kansainväliseen julkaisutoimintaan. Opasteet ja kyltit laaditaan suomeksi ja englanniksi. Asiakaspalveluja, mukaan lukien puhelinkeskustelut, kirjeet ja faksit, tuotetaan eri kielillä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, ainakin suomeksi ja englanniksi. Myös ulkopuolisilta palveluntarjoajilta (esimerkiksi opiskelija- ja henkilöstöravintolat) edellytetään palvelua suomeksi ja englanniksi. Ammattikorkeakoulu huomioi viestinnässään henkilöstön, opiskelijat, hakijat, työelämäedustajat ja kumppanikorkeakoulut. Henkilöstön Intranet-sivusto on kaksikielinen

9 (suomi ja englanti) niin, että ulkomaalaiselle henkilöstölle relevantti materiaali on tarjolla myös englanniksi. Ammattikorkeakoululla on ajantasainen hakijoita, työelämän edustajia ja kumppanikorkeakouluja palveleva verkkosivusto, jonka kielet ovat suomi ja englanti. Myös muita kieliä voidaan käyttää. Opiskelijoiden pakkisivusto on suomeksi ja englanniksi. Myös opiskelijakunta POKAn materiaali tulee olla myös englanninkielisenä. 3 SEURANTA Karelia-ammattikorkeakoulu ottaa reippaita askeleita kohti kaksikielisyyttä. Samalla tulee varmistaa, että ammattikorkeakoululla on riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi, mm. kääntäjäpalvelut. Varsinkin tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotettaessa on tärkeää, että käännökset valmistuvat nopeasti. Kielipoliittisen ohjelman seuranta tulee osaksi Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää. Tutkimus- ja kansainvälistymispalvelut vastaa kielipoliittisen ohjelman toteutumisen seurannasta. Kansainvälistä toimintaa arvioidaan vuosittain johdonkatselmuksessa sekä sisäisissä auditoinneissa. Lähteet Ammattikorkeakoululaki (351/2003). Ammattikorkeakouluasetus (352/2003). Ammattikorkeakoulu-uudistus. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2009:21. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Opetusministeriö. Report on Language Management Strategies and Best Practices in European SME s: the PIMLICO Project. European Commission Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun strategia ISAT-kumppanuusstrategia Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Koulutuksen kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: opinto-ohjauksen prosessi.

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA

KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA Lahden ammattikorkeakoulun KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA 2016 2018 Ohjelma on hyväksytty korkeakoululautakunnassa. 1 Kansainvälistymisohjelman lähtökohta ja tavoitteet LAMKin vision kansainvälisen ulottuvuuden

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon

Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon Rinnakkaisohjelma Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon klo 15.15-16.15 Annamari Kajasto, opetusneuvos, Opetushallitus Tarja Aurell, apulaisrehtori, Helsingin Saksalainen koulu Paasitorni 15.5.2017

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen

Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020-strategian valmistelu, Keskustelutilaisuus kansainvälisistä korkeakouluopiskelijoista Keskustelun pääkysymykset: Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA hyväksytty yliopiston hallituksessa 6.10.2004 Jyväskylän yliopiston kielipoliittisen ohjelman tavoitteita ohjaavat yliopiston kokonaisstrategia ja yliopistolaki.

Lisätiedot

Koulu kansallisen kielitaitovarannon

Koulu kansallisen kielitaitovarannon Koulu kansallisen kielitaitovarannon tuottajana Pääjohtaja Timo Lankinen Opetushallitus Venäjä-foorumi Oulussa www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Kielitaidon tarve Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua 6.6.2011 Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua Tampereen yliopiston tavoitteena on olla vuonna 2015 kansainvälisesti vetovoimainen ja arvostettu opiskelu, opetus ja tutkimusyhteisö.

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieliparlamentti, Helsinki Missä, missä se kieli (työelämässä) on? Työn murros työpaikat ovat vähentyneet alkutuotannossa ja teollisuudessa niiden määrä

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

Kielistrategiasta toiminnasta

Kielistrategiasta toiminnasta Kielistrategiasta toiminnasta Heidi Rontu FT, Dos, Aalto-yliopisto, heidi.rontu@aalto.fi Kerstin Stolt, Arcada ammattikorkeakoulu kerstin.stolt@arcada.fi Session ohjelma Alustus kielistrategioista Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Työelämä muuttuu monipuolisen

Työelämä muuttuu monipuolisen Työelämä muuttuu monipuolisen kielitaidon merkitys elinkeinoelämälle kasvaa Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KIELITIVOLI-konferenssi 27..202 Esityksen sisältö Tavat tehdä töitä muuttuvat

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa Kielivaranto Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa kansallisesti laaja kieliosaaminen on

Lisätiedot

SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT)

SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT) SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT) A N N E L I A I R O L A P O H J O I S - K A R J A L A N A M K / A H O T - H A N K E K U O P I O 3 0. 8. 2 0 1 1 Tavoitteena on avata suullisen kielitaidon arvioinnin

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti 1.1.2017, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Visio Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Olemme

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Kansainvälistymisen tavoitteet ja toimintasuunnitelma 2004 2006

Kansainvälistymisen tavoitteet ja toimintasuunnitelma 2004 2006 Kansainvälistymisen tavoitteet ja toimintasuunnitelma 2004 2006 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TAITTO: OAMK:n Viestintäpalvelut KUVAT: Juha Hintsala, Mika Kamula, Päivi Mäkinen, Vesa Ranta KIRJAPAINO:

Lisätiedot

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT LIITE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN KAMPUKSEN KRIITTISET MENESTYS- JA EDELLYTYSTEKIJÄT JA NIIDEN TOTEUTUS I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT 1. Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma

Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma 2004 2006 Teologinen tiedekunta teol. tdk 21.3.2005 D1 liite 2 1. Vieraskielisen opetuksen kehittämisen tausta 1.1. Helsingin yliopiston strategia Helsingin

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2014-2015 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.11.2013 2 1 JOHDANTO

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina Laura Lepola

Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina Laura Lepola Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina 2010 2017 Laura Lepola Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksianto,

Lisätiedot

Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala.

Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala. Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala www.xamk.fi/jatkovayla Väyläopintojen tausta Taustalla projektit: - Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot