Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

2 Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET 3 2 KANSAINVÄLINEN AMMATTIKORKEAKOULU Tavoitteellisesti kansainvälistyvä opetus ja ohjaus Kansainvälistymiseen innostava opiskelu Tukea alueen kansainvälistymiseen Toimivat hallinto- ja tukipalvelut 8 3 SEURANTA 9 Lähteet

3 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET Korkeakoulujen kielipoliittisten ohjelmien/kielistrategioiden laadinnan taustalla on korkeakoulujen ja niiden toimintaympäristöjen kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa tavoitteeksi, että suomalaiset korkeakoulut ovat vuoteen 2015 mennessä aidosti kansainvälisiä opiskelu- ja työyhteisöjä. Tavoitteena on, että korkeakoulut tarjoavat korkeatasoista vieraskielistä opetusta ja kansainvälisesti vetovoimaisia tutkimusympäristöjä. Ulkomaalaisten opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden määrän tulisi olla huomattavasti nykyistä suurempi. Kansainvälistyminen edellyttää korkeakoulujen toimintojen tarkastelua ja yhdenmukaista linjaamista myös kieleen ja kielenkäyttöön liittyvistä näkökulmista. Tähän viitataan myös Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa , jonka mukaan korkeakoulujen tulee laatia koko toimintansa kattava kielistrategia. Euroopan komissio suosittelee kielistrategian käyttöönottoa myös pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yrityksiin. Tämä on tulos PIMLICO-hankkeesta, joka keskittyi eurooppalaisten pk-yritysten kielistrategioiden parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen ja kuvailemiseen. Tutkimuksessa tunnistettiin menestyviä pk-yrityksiä, joille oli yhteistä kattava ja innovatiivinen kielistrategia, jota sovellettiin useimmissa yritysten toiminnoissa. Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa painotetaan, että kansainvälisyys eri muodoissaan on Karelia-ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa. Kansainvälistymisen tavoitteena on integroida kansainvälinen näkökulma kaikkiin korkeakoulun toimintoihin ja tukea siten korkealaatuisen koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämisestä sekä parantaa opiskelijoiden valmiuksia tulevaisuuden työtehtävissä. Karelia-amattikorkeakoulun kielipoliittinen ohjelma on tärkeä osa korkeakoulun laatutyötä. Kieliohjelma liittyy ammattikorkeakoulun strategiaan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Lisäksi ohjelma palvelee mahdolliseen kansainväliseen laatuauditointiin valmistautumista sekä koulutusviennin ja kansainvälisen TKI-toiminnan toteuttamista. Tässä kielipoliittisessa ohjelmassa määritellään koko korkeakoulua koskevat yleiset päivittäisiä valintoja ohjaavat periaatteet. Keskusten tulee rakentaa omat toimintatapansa liittyen keskuksessa annettavaan opetukseen ja tarvittaviin tukipalveluihin tähän ohjelmaan perustuen. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulun arki, kielelliset käytänteet ja julkilausuttu kielipoliittinen ohjelma kohtaavat toisensa.

4 2 KANSAINVÄLINEN AMMATTIKORKEAKOULU Karelia-ammattikorkeakoulun työkielet ovat suomi ja englanti. Keskeinen, pysyväisluonteinen henkilöstön ja opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvä tiedotusmateriaali, lomakkeisto ja ohjeistukset laaditaan aina suomeksi ja englanniksi. 2.1 Tavoitteellisesti kansainvälistyvä opetus ja ohjaus Nykyisen lainsäädännön mukaan ammattikorkeakoulujen opetuskieli on suomi tai ruotsi. Opetuksessa ja kuulusteluissa ja kokeissa saadaan ammattikorkealain mukaan tarvittaessa käyttää muutakin kuin ammattikorkeakoulun opetuskieltä. Vuodesta 2014 alkaen ammattikorkeakoulu saa itse päättää opetuskielensä. Karelia-ammattikorkeakoulun pääasiallinen opetuskieli on suomi. Englanninkielisiä koulutusohjelmia on kaksi: International Business ja Design. Lisäksi keskuksilla on tarjonnassa englanninkielisiä opintojaksoja ja/tai -kokonaisuuksia. Keskus- ja koulutusohjelmatasolla voidaan käyttää englannin ja suomen kielen ohella myös muita toiminnan kannalta relevantteja kieliä. On tärkeää, että myös opinto-ohjauksessa huomioidaan kansainvälistyminen ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien opiskelijoiden tarpeet. Tavoitteena on, että HOPS motivoi opiskelijaa kansainvälistymisessä. Opetussuunnitelmissa kuvatun kansainvälistymisen polun tarkastelu on keskeinen osa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS), jossa mukana ovat opiskelija, opettajatutor, kansainvälisyyskoordinaattori ja opinto-ohjaaja. Koulutuksen kansainvälistäminen käsittää kotikansainvälistymisen, vieraskielisen opetuksen, kansainvälisen liikkuvuuden, ulkomaiset opiskelijat sekä kansainvälisen TKI-toiminnan. Kotikansainvälistymisen merkittävä muoto on vieraskielinen opetus, joka tarjoaa ammattikorkeakoulun suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden vieraskieliseen opetukseen kotimaassa monikulttuurisessa ympäristössä sekä mahdollistaa vastavuoroisen opiskelijaliikkuvuuden. Kansainvälistymisen edistäminen korkeakoulussamme edellyttää vieraskielisen opetuksen lisäämistä. Vieraskielisen opetuksen määrää on tarkoitus lisätä ammattikorkeakoulussa niin, että kaikissa neljässä keskuksessa suunnitellaan englanninkielinen 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus toteutettavaksi vuoteen 2015 mennessä. Myös aikuisopiskelijoille ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opiskelijoille annetaan valmiudet kansainväliseen vuorovaikutukseen ja mahdollisuudet hyvän viestintä- ja kielitaidon hankkimiseen (A 423/2005). Opetussuunnitelmissa sitoudutaan kansallisten suositusten mukaiseen opetukseen. Henkilöstön kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen on avaintekijä, joka tukee korkeakoulun kykyä kansainvälistyä. Koko ammattikorkeakoulun henkilöstöä rohkaistaan aktiiviseen monikieliseen vuorovaikutukseen eri foorumeilla. Henkilökunnan englannin kielen taitotason nostaminen on

5 keskeinen tavoite, ja siksi siihen suunnataan resursseja. Positiivisen monikulttuurisuuden ja toimivan englannin kielen ylläpito edellyttää henkilöstöltä kulttuuristen ja kielellisten kompetenssien säännöllistä päivittämistä. Henkilöstön liikkuvuus palvelee henkilöstön yksilöllisen ja yhteisöllisen kansainvälisyysosaamisen kehittämistä sekä edistää opetuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Englanniksi opettavilta edellytetään pääsääntöisesti vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen B2- tasoista kielitaitoa. Suositellaan, että kielitaito osoitetaan virallisella kielitutkinnolla, jonka arviointi on suhteutettu Eurooppalaiseen viitekehyksen kuusiportaiseen arviointijärjestelmään (tasot A1-C2). Toivottavaa on myös, että ulkomailta rekrytoitavan henkilöstön kielitaito osoitetaan virallisella kielitutkinnolla. Karelia-ammattikorkeakoulun kielikoetarjontaan on valittu nimenomaisesti korkeakoulujen henkilöstölle sopivia kielikokeita. Ammattikorkeakoulun suosittelemia kielitestejä ovat seuraavat kansainvälisesti arvostetut, luotettavat ja Eurooppalaiseen viitekehykseen suhteutetut kielitestit: YKI (Yleiset kielitutkinnot), Cambridge-testit, TOEFL ja IELTS. Suositukset Kansainvälisen vaihdon mahdollistamiseksi jokainen keskus tarjoaa lukuvuosittain riittävän määrän englanninkielisiä opintojaksoja (vähintään 30 op), joita voidaan toteuttaa myös keskustenvälisenä yhteistyönä. Vieraskielinen opetus on hyvin suunniteltua sekä sisällöltään että kieliasultaan laadukasta. Henkilöstöllä on vastuu kehittää omaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan työtehtävien asettamien tarpeiden mukaan. Myös ammattikorkeakoulu järjestää henkilöstölleen kielikoulutusta. Henkilöstöä, erityisesti opetushenkilöstöä ja tukipalvelutehtävissä toimivia työntekijöitä, tuetaan työtehtävissä tarvittavan hyvän kieli- ja viestintätaidon hankkimisessa ja ylläpidossa. Henkilöstöä kannustetaan hyödyntämään kansainvälisten ohjelmien mahdollisuuksia opettaja- ja asiantuntijavaihtoihin. Työtehtävien edellyttämät kieli- ja viestintätaidot otetaan huomioon henkilökunnan rekrytoinnissa ja osaamisen arvioinnissa. Henkilön monikielisyys nähdään ansiona sekä rekrytoinnissa että urakehityksessä. Opetushenkilöstöä rekrytoitaessa kiinnitetään huomiota hakijan kykyyn opettaa englanniksi sekä kykyyn toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälisyysosaaminen on osa henkilöstön kehityskeskusteluja, jolloin sovitaan konkreettisesta kansainvälisen osaamisen kehittämisestä ottaen huomioon henkilökohtaiset tavoitteet sekä koko ammattikorkeakoulun ja keskuksen kansainvälistymisen tavoitteet. Suomen kielen ja kulttuurin osaamisen kehittäminen on kaikkien ammattikorkeakoulun piirissä työskentelevien ulkomaalaisten oikeus ja velvollisuus. Osaamistavoitteet määritellään työskentelyn keston, työn luonteen ja työntekijän omien tavoitteiden pohjalta. Pitempään asiantuntija-, opettaja- tai henkilöstövaihtoon saapuville henkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua suomenkielen ja kulttuurin koulutukseen.

6 2.2 Kansainvälistymiseen innostava opiskelu Koko ammattikorkeakouluyhteisö kannustaa opiskelijoitaan monikieliseen ja kulttuuriseen osaamiseen. Kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälisen viestinnän kompetenssia osana ammattikorkeakouluopintoja. Globaalin kehityksen myötä tarvitaan englannin ja ruotsin osaajien lisäksi saksan, ranskan, espanjan, venäjän ja kiinan kielten taitajia. Opetuksessa korostetaan hyvän suomen kielen merkitystä. Tavoitteena on EU:n komission suositus, jonka mukaan jokaisen EU-kansalaisen tulisi osata äidinkielensä lisäksi kahta vierasta kieltä. Opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen liikkuvuuteen. Liikkuvuus kehittää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurien välistä ymmärrystä sekä antaa valmiuksia opintojen henkilökohtaistamiseen ja lisää opiskelijoiden kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla. Opiskelijaliikkuvuudessa peruslähtökohta on vähintään kolmen kuukauden mittainen vaihtoopiskelu tai harjoittelu. Liikkuvuusjaksot ovat hyvin suunniteltuja ja hyvin toteutettuja. Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot sekä kulttuurienvälisen viestinnän opinnot valmentavat opiskelijoita opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon. Ulkomailla suoritetut opinnot/harjoittelu hyväksiluetaan täysimääräisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) linjausten mukaisesti. Myös monikielinen ja kulttuurinen kampus oppimisympäristönä edistää opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamista. Karelia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa huomioidaan kansainvälisyyden merkitys globalisoituvassa työelämässä. Opetussuunnitelmissa kuvataan opiskelijoiden kansainvälistymisen polku. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kasvua ja varmistaa, että kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat saavat valmiudet työskennellä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opiskelijoiden kansainvälisyysosaamista ja kielitaitoa kehittävät myös vaihto-opettajien ja kansainvälisen projektihenkilöstön asiantuntijaluennot. Yksi kaikille koulutusohjelmille yhteisistä kompetensseista on kansainvälisyysosaaminen, jolla viitataan oman alan työtehtävissä ja niiden kehittämisessä tarvittavaan kielitaitoon, monikulttuuriseen yhteistyöhön ja kykyyn ottaa huomioon alan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Opetussuunnitelmat ovat SoleOps-järjestelmässä sekä suomeksi että englanniksi. Ammattikorkeakoulun kieli- ja viestintäopinnot edustavat erityisalojen kieltenopetusta. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulututkinnoista 352/2003 määrittää ammattikorkeakoulututkinnon rakenteet ja tavoitteet, joihin sisältyy myös vaadittava kieli- ja viestintätaito. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Opintojaksojen arvioinnissa hyödynnetään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja (Common European Framework of Reference).

7 Suositukset Yhteisten kansainvälisten moduulien rakentaminen yhteistyössä kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen kanssa Opetuksen ja opetusympäristön kansainvälistämisessä hyödynnetään sosiaalista mediaa ja uusia oppimisympäristöjä. Opiskelijoiden pakki-portaali on suomeksi ja englanniksi. Opiskelussa tarvittavien dokumenttien ja ohjeiden tulee löytyä pakki-portaalista/www-sivuilta helposti myös englanninkielisenä. Ei-suomenkielisiltä opiskelijoilta ja vaihto-opiskelijoilta edellytetään jo opintojen alkaessa opintojen suorittamisen edellyttämää riittävää englannin kielen taitoa (suositus B1-taso). Opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opintoja, jotta integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollistuisi. Ammattikorkeakoululla on keskeinen tehtävä maahanmuuttajien kouluttamisessa ja kotouttamisessa yhteiskuntaan. Maahanmuuttajille tarjottavissa valmentavissa opinnoissa opetetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä. 2.3 Tukea alueen kansainvälistymiseen Karelia-ammattikorkeakoulusta luodaan kansainvälinen korkeakouluyhteisö, joka edistää maakunnan kykyä toimia kansainvälisessä ympäristössä ja tukee monikulttuurisen yhteiskunnan kehitystä. Kansainvälistymisellä vastataan maakunnan työelämän osaamistarpeisiin ja monikulttuuristumisen tuomiin haasteisiin. Kansainvälisissä koulutusohjelmissa lisätään työelämälähtöisyyttä, jolloin tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan kansainvälistymistä mm. parantamalla ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saamista ja sijoittumista suomalaiseen työelämään. Ammattikorkeakoululla on yli 100 kumppanikorkeakoulua ympäri maailmaa, joista osa on nimetty avainkumppanikorkeakouluiksi. Kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön pääalueita ovat EU ja Pohjoismaat. Alakohtaisia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on myös Aasiassa, Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Monialaista kehitysyhteistyötä harjoitetaan Afrikassa ja Aasiassa. Suositukset Yrityksille tarjotaan mahdollisuudet henkilöstön kansainvälistymisen vahvistamiseen mm. luomalla, tuotteistamalla ja markkinoimalla suunnattua kansainvälistä koulutusta. Kehitetään yritysten ja ammattikorkeakoulun välistä kansainvälistä yhteistyötä, mm. tarjoamalla yrityksille ulkomaisia harjoittelijoita, opinnäytetyö- ja projektityömahdollisuuksia.

8 Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään avainkumppanikorkeakoulujen kanssa, mm. kansainvälisen harjoittelun alueella. 2.4 Toimivat hallinto- ja tukipalvelut Jotta kansainvälinen näkökulma saadaan integroitua kaikkiin Karelia-ammattikorkeakoulun toimintoihin, se edellyttää toimivia kansainvälistymisen hallinto- ja tukipalveluja. Keskeisten hallinto- ja tukipalveluiden tulee olla saatavilla suomeksi ja englanniksi: keskeisten dokumentit, ohjeet, lomakkeet ja työssä tarvittavat tietojärjestelmät. Valinnat käännettävistä materiaaleista tekevät yksiköiden esimiehet. Ammattikorkeakoulun strategiat, toimenpideohjelmat ja muut keskeiset asiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Suomen kielen hallinta on tärkeää ammattikorkeakoulun sisäisessä sekä ulospäin suuntautuvassa viestinnässä. Tiedonkulun ammattikorkeakoulun sisällä tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa. Ulospäin suuntautuvalla viestinnällä välitetään tietoisuutta ja positiivista viestiä korkeakoulun toiminnasta, koulutustarjonnasta, muutoksista, uudistuksista ja saavutetuista tuloksista. Korkeakoulun esitteet ja painotuotteet laaditaan suomeksi ja kansainväliseen levitykseen tarkoitetut esitteet englanniksi. Opiskelijarekrytoinnissa voidaan esitteissä tarvittaessa käyttää muitakin kieliä. Tavoitteena on, että yksi vuosittain ilmestyvä karelia.fi lehden numero on englanninkielinen. Suositukset Kaikista koko opiskelijakuntaa koskevista suomenkielisistä sisäisistä tiedotteista on saatavilla vähintään englanninkielinen tiivistelmä (esimerkiksi sähköposti, tapahtumat, sosiaalinen media). Englanninkielisissä koulutusohjelmissa tiedotus tapahtuu englanniksi. Yksiköiden esimiehet vastaavat siitä, että vieraskielinen henkilöstö pystyy seuraamaan tiedotusta. Tiedotuskieli voi näissäkin tilanteissa olla suomi, mikäli henkilön suomenkielen taito on riittävä. Ei-suomenkielinen henkilökunta ja opiskelijat otetaan huomioon laatimalla englanninkieliset materiaalit mm. ammattikorkeakoulun avajaisiin. Ammattikorkeakoulu kannustaa henkilöstöään kansainväliseen julkaisutoimintaan. Opasteet ja kyltit laaditaan suomeksi ja englanniksi. Asiakaspalveluja, mukaan lukien puhelinkeskustelut, kirjeet ja faksit, tuotetaan eri kielillä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, ainakin suomeksi ja englanniksi. Myös ulkopuolisilta palveluntarjoajilta (esimerkiksi opiskelija- ja henkilöstöravintolat) edellytetään palvelua suomeksi ja englanniksi. Ammattikorkeakoulu huomioi viestinnässään henkilöstön, opiskelijat, hakijat, työelämäedustajat ja kumppanikorkeakoulut. Henkilöstön Intranet-sivusto on kaksikielinen

9 (suomi ja englanti) niin, että ulkomaalaiselle henkilöstölle relevantti materiaali on tarjolla myös englanniksi. Ammattikorkeakoululla on ajantasainen hakijoita, työelämän edustajia ja kumppanikorkeakouluja palveleva verkkosivusto, jonka kielet ovat suomi ja englanti. Myös muita kieliä voidaan käyttää. Opiskelijoiden pakkisivusto on suomeksi ja englanniksi. Myös opiskelijakunta POKAn materiaali tulee olla myös englanninkielisenä. 3 SEURANTA Karelia-ammattikorkeakoulu ottaa reippaita askeleita kohti kaksikielisyyttä. Samalla tulee varmistaa, että ammattikorkeakoululla on riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi, mm. kääntäjäpalvelut. Varsinkin tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotettaessa on tärkeää, että käännökset valmistuvat nopeasti. Kielipoliittisen ohjelman seuranta tulee osaksi Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää. Tutkimus- ja kansainvälistymispalvelut vastaa kielipoliittisen ohjelman toteutumisen seurannasta. Kansainvälistä toimintaa arvioidaan vuosittain johdonkatselmuksessa sekä sisäisissä auditoinneissa. Lähteet Ammattikorkeakoululaki (351/2003). Ammattikorkeakouluasetus (352/2003). Ammattikorkeakoulu-uudistus. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2009:21. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Opetusministeriö. Report on Language Management Strategies and Best Practices in European SME s: the PIMLICO Project. European Commission Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun strategia ISAT-kumppanuusstrategia Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Koulutuksen kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: opinto-ohjauksen prosessi.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA

KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA Lahden ammattikorkeakoulun KANSAIN VÄLISTYMIS OHJELMA 2016 2018 Ohjelma on hyväksytty korkeakoululautakunnassa. 1 Kansainvälistymisohjelman lähtökohta ja tavoitteet LAMKin vision kansainvälisen ulottuvuuden

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Työelämä muuttuu monipuolisen

Työelämä muuttuu monipuolisen Työelämä muuttuu monipuolisen kielitaidon merkitys elinkeinoelämälle kasvaa Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KIELITIVOLI-konferenssi 27..202 Esityksen sisältö Tavat tehdä töitä muuttuvat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT)

SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT) SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT) A N N E L I A I R O L A P O H J O I S - K A R J A L A N A M K / A H O T - H A N K E K U O P I O 3 0. 8. 2 0 1 1 Tavoitteena on avata suullisen kielitaidon arvioinnin

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta

Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Minä osaan, sinä tunnistat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Satu Tuomainen Yliopisto-opiskelija voi osoittaa opintoihinsa kuuluvaa

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta KORKEAKOULUJEN OPETUSYHTEISTYÖ Immo Aakkula 8.2.2017 Laki yliopistolain muuttamisesta 7 a Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta Yliopisto voi järjestää kielten ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille. Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille. Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9.2007 KOULUTUSUUTISIA (TS Extra 27.1.2007) Korkeakouluja patistetaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

AHOT KORKEAKOULUISSA. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke Sisko Mällinen, Tamk

AHOT KORKEAKOULUISSA. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke Sisko Mällinen, Tamk AHOT KORKEAKOULUISSA Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke 12.12.2013 Sisko Mällinen, Tamk Hankkeen perustiedot Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa - hankkeelle Päätoteuttajana

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Eija Ruohomäki. Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä. Oulun Opetustoimi OPPIS

Eija Ruohomäki. Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä. Oulun Opetustoimi OPPIS Eija Ruohomäki Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä Oulun Opetustoimi OPPIS Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu oppimista ja opetusta kehittävä palvelukeskus Tavoitteena tukea opetuksen

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

AHOT korkeakouluissa. AHOT-työryhmä Turun yliopisto

AHOT korkeakouluissa. AHOT-työryhmä Turun yliopisto AHOT korkeakouluissa AHOT-työryhmä Turun yliopisto AHOT korkeakouluissa -hanke Mikä: Valtakunnallinen kehittämishanke, joka kattaa sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut ja päättyy helmikuussa 2014.

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA Valtuustoaloite alueellisen kielikokeilun valmistelun aloittamiseksi - Lassi Kaleva ym. (TRE: 509/12.00.01/2016) Valtuustoaloite

Lisätiedot