Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

2 Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET 3 2 KANSAINVÄLINEN AMMATTIKORKEAKOULU Tavoitteellisesti kansainvälistyvä opetus ja ohjaus Kansainvälistymiseen innostava opiskelu Tukea alueen kansainvälistymiseen Toimivat hallinto- ja tukipalvelut 8 3 SEURANTA 9 Lähteet

3 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET Korkeakoulujen kielipoliittisten ohjelmien/kielistrategioiden laadinnan taustalla on korkeakoulujen ja niiden toimintaympäristöjen kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa tavoitteeksi, että suomalaiset korkeakoulut ovat vuoteen 2015 mennessä aidosti kansainvälisiä opiskelu- ja työyhteisöjä. Tavoitteena on, että korkeakoulut tarjoavat korkeatasoista vieraskielistä opetusta ja kansainvälisesti vetovoimaisia tutkimusympäristöjä. Ulkomaalaisten opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden määrän tulisi olla huomattavasti nykyistä suurempi. Kansainvälistyminen edellyttää korkeakoulujen toimintojen tarkastelua ja yhdenmukaista linjaamista myös kieleen ja kielenkäyttöön liittyvistä näkökulmista. Tähän viitataan myös Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa , jonka mukaan korkeakoulujen tulee laatia koko toimintansa kattava kielistrategia. Euroopan komissio suosittelee kielistrategian käyttöönottoa myös pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yrityksiin. Tämä on tulos PIMLICO-hankkeesta, joka keskittyi eurooppalaisten pk-yritysten kielistrategioiden parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen ja kuvailemiseen. Tutkimuksessa tunnistettiin menestyviä pk-yrityksiä, joille oli yhteistä kattava ja innovatiivinen kielistrategia, jota sovellettiin useimmissa yritysten toiminnoissa. Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa painotetaan, että kansainvälisyys eri muodoissaan on Karelia-ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa. Kansainvälistymisen tavoitteena on integroida kansainvälinen näkökulma kaikkiin korkeakoulun toimintoihin ja tukea siten korkealaatuisen koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämisestä sekä parantaa opiskelijoiden valmiuksia tulevaisuuden työtehtävissä. Karelia-amattikorkeakoulun kielipoliittinen ohjelma on tärkeä osa korkeakoulun laatutyötä. Kieliohjelma liittyy ammattikorkeakoulun strategiaan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Lisäksi ohjelma palvelee mahdolliseen kansainväliseen laatuauditointiin valmistautumista sekä koulutusviennin ja kansainvälisen TKI-toiminnan toteuttamista. Tässä kielipoliittisessa ohjelmassa määritellään koko korkeakoulua koskevat yleiset päivittäisiä valintoja ohjaavat periaatteet. Keskusten tulee rakentaa omat toimintatapansa liittyen keskuksessa annettavaan opetukseen ja tarvittaviin tukipalveluihin tähän ohjelmaan perustuen. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulun arki, kielelliset käytänteet ja julkilausuttu kielipoliittinen ohjelma kohtaavat toisensa.

4 2 KANSAINVÄLINEN AMMATTIKORKEAKOULU Karelia-ammattikorkeakoulun työkielet ovat suomi ja englanti. Keskeinen, pysyväisluonteinen henkilöstön ja opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvä tiedotusmateriaali, lomakkeisto ja ohjeistukset laaditaan aina suomeksi ja englanniksi. 2.1 Tavoitteellisesti kansainvälistyvä opetus ja ohjaus Nykyisen lainsäädännön mukaan ammattikorkeakoulujen opetuskieli on suomi tai ruotsi. Opetuksessa ja kuulusteluissa ja kokeissa saadaan ammattikorkealain mukaan tarvittaessa käyttää muutakin kuin ammattikorkeakoulun opetuskieltä. Vuodesta 2014 alkaen ammattikorkeakoulu saa itse päättää opetuskielensä. Karelia-ammattikorkeakoulun pääasiallinen opetuskieli on suomi. Englanninkielisiä koulutusohjelmia on kaksi: International Business ja Design. Lisäksi keskuksilla on tarjonnassa englanninkielisiä opintojaksoja ja/tai -kokonaisuuksia. Keskus- ja koulutusohjelmatasolla voidaan käyttää englannin ja suomen kielen ohella myös muita toiminnan kannalta relevantteja kieliä. On tärkeää, että myös opinto-ohjauksessa huomioidaan kansainvälistyminen ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien opiskelijoiden tarpeet. Tavoitteena on, että HOPS motivoi opiskelijaa kansainvälistymisessä. Opetussuunnitelmissa kuvatun kansainvälistymisen polun tarkastelu on keskeinen osa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS), jossa mukana ovat opiskelija, opettajatutor, kansainvälisyyskoordinaattori ja opinto-ohjaaja. Koulutuksen kansainvälistäminen käsittää kotikansainvälistymisen, vieraskielisen opetuksen, kansainvälisen liikkuvuuden, ulkomaiset opiskelijat sekä kansainvälisen TKI-toiminnan. Kotikansainvälistymisen merkittävä muoto on vieraskielinen opetus, joka tarjoaa ammattikorkeakoulun suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden vieraskieliseen opetukseen kotimaassa monikulttuurisessa ympäristössä sekä mahdollistaa vastavuoroisen opiskelijaliikkuvuuden. Kansainvälistymisen edistäminen korkeakoulussamme edellyttää vieraskielisen opetuksen lisäämistä. Vieraskielisen opetuksen määrää on tarkoitus lisätä ammattikorkeakoulussa niin, että kaikissa neljässä keskuksessa suunnitellaan englanninkielinen 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus toteutettavaksi vuoteen 2015 mennessä. Myös aikuisopiskelijoille ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opiskelijoille annetaan valmiudet kansainväliseen vuorovaikutukseen ja mahdollisuudet hyvän viestintä- ja kielitaidon hankkimiseen (A 423/2005). Opetussuunnitelmissa sitoudutaan kansallisten suositusten mukaiseen opetukseen. Henkilöstön kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen on avaintekijä, joka tukee korkeakoulun kykyä kansainvälistyä. Koko ammattikorkeakoulun henkilöstöä rohkaistaan aktiiviseen monikieliseen vuorovaikutukseen eri foorumeilla. Henkilökunnan englannin kielen taitotason nostaminen on

5 keskeinen tavoite, ja siksi siihen suunnataan resursseja. Positiivisen monikulttuurisuuden ja toimivan englannin kielen ylläpito edellyttää henkilöstöltä kulttuuristen ja kielellisten kompetenssien säännöllistä päivittämistä. Henkilöstön liikkuvuus palvelee henkilöstön yksilöllisen ja yhteisöllisen kansainvälisyysosaamisen kehittämistä sekä edistää opetuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Englanniksi opettavilta edellytetään pääsääntöisesti vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen B2- tasoista kielitaitoa. Suositellaan, että kielitaito osoitetaan virallisella kielitutkinnolla, jonka arviointi on suhteutettu Eurooppalaiseen viitekehyksen kuusiportaiseen arviointijärjestelmään (tasot A1-C2). Toivottavaa on myös, että ulkomailta rekrytoitavan henkilöstön kielitaito osoitetaan virallisella kielitutkinnolla. Karelia-ammattikorkeakoulun kielikoetarjontaan on valittu nimenomaisesti korkeakoulujen henkilöstölle sopivia kielikokeita. Ammattikorkeakoulun suosittelemia kielitestejä ovat seuraavat kansainvälisesti arvostetut, luotettavat ja Eurooppalaiseen viitekehykseen suhteutetut kielitestit: YKI (Yleiset kielitutkinnot), Cambridge-testit, TOEFL ja IELTS. Suositukset Kansainvälisen vaihdon mahdollistamiseksi jokainen keskus tarjoaa lukuvuosittain riittävän määrän englanninkielisiä opintojaksoja (vähintään 30 op), joita voidaan toteuttaa myös keskustenvälisenä yhteistyönä. Vieraskielinen opetus on hyvin suunniteltua sekä sisällöltään että kieliasultaan laadukasta. Henkilöstöllä on vastuu kehittää omaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan työtehtävien asettamien tarpeiden mukaan. Myös ammattikorkeakoulu järjestää henkilöstölleen kielikoulutusta. Henkilöstöä, erityisesti opetushenkilöstöä ja tukipalvelutehtävissä toimivia työntekijöitä, tuetaan työtehtävissä tarvittavan hyvän kieli- ja viestintätaidon hankkimisessa ja ylläpidossa. Henkilöstöä kannustetaan hyödyntämään kansainvälisten ohjelmien mahdollisuuksia opettaja- ja asiantuntijavaihtoihin. Työtehtävien edellyttämät kieli- ja viestintätaidot otetaan huomioon henkilökunnan rekrytoinnissa ja osaamisen arvioinnissa. Henkilön monikielisyys nähdään ansiona sekä rekrytoinnissa että urakehityksessä. Opetushenkilöstöä rekrytoitaessa kiinnitetään huomiota hakijan kykyyn opettaa englanniksi sekä kykyyn toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälisyysosaaminen on osa henkilöstön kehityskeskusteluja, jolloin sovitaan konkreettisesta kansainvälisen osaamisen kehittämisestä ottaen huomioon henkilökohtaiset tavoitteet sekä koko ammattikorkeakoulun ja keskuksen kansainvälistymisen tavoitteet. Suomen kielen ja kulttuurin osaamisen kehittäminen on kaikkien ammattikorkeakoulun piirissä työskentelevien ulkomaalaisten oikeus ja velvollisuus. Osaamistavoitteet määritellään työskentelyn keston, työn luonteen ja työntekijän omien tavoitteiden pohjalta. Pitempään asiantuntija-, opettaja- tai henkilöstövaihtoon saapuville henkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua suomenkielen ja kulttuurin koulutukseen.

6 2.2 Kansainvälistymiseen innostava opiskelu Koko ammattikorkeakouluyhteisö kannustaa opiskelijoitaan monikieliseen ja kulttuuriseen osaamiseen. Kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälisen viestinnän kompetenssia osana ammattikorkeakouluopintoja. Globaalin kehityksen myötä tarvitaan englannin ja ruotsin osaajien lisäksi saksan, ranskan, espanjan, venäjän ja kiinan kielten taitajia. Opetuksessa korostetaan hyvän suomen kielen merkitystä. Tavoitteena on EU:n komission suositus, jonka mukaan jokaisen EU-kansalaisen tulisi osata äidinkielensä lisäksi kahta vierasta kieltä. Opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen liikkuvuuteen. Liikkuvuus kehittää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurien välistä ymmärrystä sekä antaa valmiuksia opintojen henkilökohtaistamiseen ja lisää opiskelijoiden kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla. Opiskelijaliikkuvuudessa peruslähtökohta on vähintään kolmen kuukauden mittainen vaihtoopiskelu tai harjoittelu. Liikkuvuusjaksot ovat hyvin suunniteltuja ja hyvin toteutettuja. Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot sekä kulttuurienvälisen viestinnän opinnot valmentavat opiskelijoita opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon. Ulkomailla suoritetut opinnot/harjoittelu hyväksiluetaan täysimääräisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) linjausten mukaisesti. Myös monikielinen ja kulttuurinen kampus oppimisympäristönä edistää opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamista. Karelia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa huomioidaan kansainvälisyyden merkitys globalisoituvassa työelämässä. Opetussuunnitelmissa kuvataan opiskelijoiden kansainvälistymisen polku. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kasvua ja varmistaa, että kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat saavat valmiudet työskennellä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opiskelijoiden kansainvälisyysosaamista ja kielitaitoa kehittävät myös vaihto-opettajien ja kansainvälisen projektihenkilöstön asiantuntijaluennot. Yksi kaikille koulutusohjelmille yhteisistä kompetensseista on kansainvälisyysosaaminen, jolla viitataan oman alan työtehtävissä ja niiden kehittämisessä tarvittavaan kielitaitoon, monikulttuuriseen yhteistyöhön ja kykyyn ottaa huomioon alan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Opetussuunnitelmat ovat SoleOps-järjestelmässä sekä suomeksi että englanniksi. Ammattikorkeakoulun kieli- ja viestintäopinnot edustavat erityisalojen kieltenopetusta. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulututkinnoista 352/2003 määrittää ammattikorkeakoulututkinnon rakenteet ja tavoitteet, joihin sisältyy myös vaadittava kieli- ja viestintätaito. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Opintojaksojen arvioinnissa hyödynnetään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja (Common European Framework of Reference).

7 Suositukset Yhteisten kansainvälisten moduulien rakentaminen yhteistyössä kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen kanssa Opetuksen ja opetusympäristön kansainvälistämisessä hyödynnetään sosiaalista mediaa ja uusia oppimisympäristöjä. Opiskelijoiden pakki-portaali on suomeksi ja englanniksi. Opiskelussa tarvittavien dokumenttien ja ohjeiden tulee löytyä pakki-portaalista/www-sivuilta helposti myös englanninkielisenä. Ei-suomenkielisiltä opiskelijoilta ja vaihto-opiskelijoilta edellytetään jo opintojen alkaessa opintojen suorittamisen edellyttämää riittävää englannin kielen taitoa (suositus B1-taso). Opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opintoja, jotta integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollistuisi. Ammattikorkeakoululla on keskeinen tehtävä maahanmuuttajien kouluttamisessa ja kotouttamisessa yhteiskuntaan. Maahanmuuttajille tarjottavissa valmentavissa opinnoissa opetetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä. 2.3 Tukea alueen kansainvälistymiseen Karelia-ammattikorkeakoulusta luodaan kansainvälinen korkeakouluyhteisö, joka edistää maakunnan kykyä toimia kansainvälisessä ympäristössä ja tukee monikulttuurisen yhteiskunnan kehitystä. Kansainvälistymisellä vastataan maakunnan työelämän osaamistarpeisiin ja monikulttuuristumisen tuomiin haasteisiin. Kansainvälisissä koulutusohjelmissa lisätään työelämälähtöisyyttä, jolloin tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan kansainvälistymistä mm. parantamalla ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saamista ja sijoittumista suomalaiseen työelämään. Ammattikorkeakoululla on yli 100 kumppanikorkeakoulua ympäri maailmaa, joista osa on nimetty avainkumppanikorkeakouluiksi. Kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön pääalueita ovat EU ja Pohjoismaat. Alakohtaisia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on myös Aasiassa, Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Monialaista kehitysyhteistyötä harjoitetaan Afrikassa ja Aasiassa. Suositukset Yrityksille tarjotaan mahdollisuudet henkilöstön kansainvälistymisen vahvistamiseen mm. luomalla, tuotteistamalla ja markkinoimalla suunnattua kansainvälistä koulutusta. Kehitetään yritysten ja ammattikorkeakoulun välistä kansainvälistä yhteistyötä, mm. tarjoamalla yrityksille ulkomaisia harjoittelijoita, opinnäytetyö- ja projektityömahdollisuuksia.

8 Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään avainkumppanikorkeakoulujen kanssa, mm. kansainvälisen harjoittelun alueella. 2.4 Toimivat hallinto- ja tukipalvelut Jotta kansainvälinen näkökulma saadaan integroitua kaikkiin Karelia-ammattikorkeakoulun toimintoihin, se edellyttää toimivia kansainvälistymisen hallinto- ja tukipalveluja. Keskeisten hallinto- ja tukipalveluiden tulee olla saatavilla suomeksi ja englanniksi: keskeisten dokumentit, ohjeet, lomakkeet ja työssä tarvittavat tietojärjestelmät. Valinnat käännettävistä materiaaleista tekevät yksiköiden esimiehet. Ammattikorkeakoulun strategiat, toimenpideohjelmat ja muut keskeiset asiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Suomen kielen hallinta on tärkeää ammattikorkeakoulun sisäisessä sekä ulospäin suuntautuvassa viestinnässä. Tiedonkulun ammattikorkeakoulun sisällä tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa. Ulospäin suuntautuvalla viestinnällä välitetään tietoisuutta ja positiivista viestiä korkeakoulun toiminnasta, koulutustarjonnasta, muutoksista, uudistuksista ja saavutetuista tuloksista. Korkeakoulun esitteet ja painotuotteet laaditaan suomeksi ja kansainväliseen levitykseen tarkoitetut esitteet englanniksi. Opiskelijarekrytoinnissa voidaan esitteissä tarvittaessa käyttää muitakin kieliä. Tavoitteena on, että yksi vuosittain ilmestyvä karelia.fi lehden numero on englanninkielinen. Suositukset Kaikista koko opiskelijakuntaa koskevista suomenkielisistä sisäisistä tiedotteista on saatavilla vähintään englanninkielinen tiivistelmä (esimerkiksi sähköposti, tapahtumat, sosiaalinen media). Englanninkielisissä koulutusohjelmissa tiedotus tapahtuu englanniksi. Yksiköiden esimiehet vastaavat siitä, että vieraskielinen henkilöstö pystyy seuraamaan tiedotusta. Tiedotuskieli voi näissäkin tilanteissa olla suomi, mikäli henkilön suomenkielen taito on riittävä. Ei-suomenkielinen henkilökunta ja opiskelijat otetaan huomioon laatimalla englanninkieliset materiaalit mm. ammattikorkeakoulun avajaisiin. Ammattikorkeakoulu kannustaa henkilöstöään kansainväliseen julkaisutoimintaan. Opasteet ja kyltit laaditaan suomeksi ja englanniksi. Asiakaspalveluja, mukaan lukien puhelinkeskustelut, kirjeet ja faksit, tuotetaan eri kielillä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, ainakin suomeksi ja englanniksi. Myös ulkopuolisilta palveluntarjoajilta (esimerkiksi opiskelija- ja henkilöstöravintolat) edellytetään palvelua suomeksi ja englanniksi. Ammattikorkeakoulu huomioi viestinnässään henkilöstön, opiskelijat, hakijat, työelämäedustajat ja kumppanikorkeakoulut. Henkilöstön Intranet-sivusto on kaksikielinen

9 (suomi ja englanti) niin, että ulkomaalaiselle henkilöstölle relevantti materiaali on tarjolla myös englanniksi. Ammattikorkeakoululla on ajantasainen hakijoita, työelämän edustajia ja kumppanikorkeakouluja palveleva verkkosivusto, jonka kielet ovat suomi ja englanti. Myös muita kieliä voidaan käyttää. Opiskelijoiden pakkisivusto on suomeksi ja englanniksi. Myös opiskelijakunta POKAn materiaali tulee olla myös englanninkielisenä. 3 SEURANTA Karelia-ammattikorkeakoulu ottaa reippaita askeleita kohti kaksikielisyyttä. Samalla tulee varmistaa, että ammattikorkeakoululla on riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi, mm. kääntäjäpalvelut. Varsinkin tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotettaessa on tärkeää, että käännökset valmistuvat nopeasti. Kielipoliittisen ohjelman seuranta tulee osaksi Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää. Tutkimus- ja kansainvälistymispalvelut vastaa kielipoliittisen ohjelman toteutumisen seurannasta. Kansainvälistä toimintaa arvioidaan vuosittain johdonkatselmuksessa sekä sisäisissä auditoinneissa. Lähteet Ammattikorkeakoululaki (351/2003). Ammattikorkeakouluasetus (352/2003). Ammattikorkeakoulu-uudistus. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2009:21. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Opetusministeriö. Report on Language Management Strategies and Best Practices in European SME s: the PIMLICO Project. European Commission Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun strategia ISAT-kumppanuusstrategia Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Koulutuksen kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: opinto-ohjauksen prosessi.

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot