Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi"

Transkriptio

1 Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi Jari Kuuluvainen Tutkijoiden metsäpalaverin III seminaari Taustaa Suomessa metsäohjelmat ovat 1960-luvulta lähtien olleet keskeisiä välineitä metsäpolitiikan suuntaamisessa ja toteutuksessa. Ensimmäinen varsinainen metsäohjelma oli HKLN ohjelma MERA kaudella tehtiin kaikkiaan kolme toisiaan täydentävää ohjelmaa, MERA I 1964, MERA II 1966, MERA III 1969, joista viimeiseen saatiin Maailmanpankin laina. Seuraava ohjelma, Metsä 2000, valmistui vuonna 1985, ja viimeisin, Kansallinen metsäohjelma, (KMO) vuonna MERA kaudella ohjelmien päämääränä oli selväpiirteisesti puuntuotannon lisääminen valtion tukien avulla, mutta myös Metsä 2000 ohjelman ja Kansallisen metsäohjelman tavoitteet olivat puuntuotannossa, joskin Metsä 2000 ohjelmassa lähinnä puun tarjonnan, eivät niinkään fyysisen puuntuotannon lisäämisessä. Onko perusteltua olettaa, että valtiovallan toimenpitein voidaan lisätä metsien yhteiskunnalle tuottamaa hyvinvointia verrattuna siihen, joka saavutettaisiin vapaasti toimivien markkinoiden avulla? Voidaan myös kysyä, ovatko toimenpiteet vaikuttavia ja kustannustehokkaita valittuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Julkisen intervention taloudelliset perustelut markkinataloudessa Mikäli talous perustuu yksityisomistukseen, tuotteet ja palvelut vaihdetaan kilpailevilla markkinoilla ja yritykset maksimoivat voittojaan, ja kuluttajat hyötyään, vapaasti toimivat markkinat johtavat myös yhteiskunnan näkökulmasta korkeimpaan mahdolliseen hyötytasoon ilman julkisen vallan puuttumista markkinoiden toimintaa. Jos kuitenkin osa tuotetuista hyödyistä tai haitoista on markkinattomia, valtiovallan puuttuminen markkinoiden toimintaan voi olla perusteltua. Usein valtion ohjausta perustellaan myös tulojakoon liittyvillä argumenteilla, tai markkinatalouden epävakauden vähentämisellä. Tässä tarkastelemme metsäohjelmia lähinnä talouden tehokkuuden näkökulmasta. Markkinatalous tuottaa lisää hyödykettä tai raaka-ainetta siihen saakka, kunnes siitä markkinoilla saatava hinta on yhtä suuri kuin viimeisen yksikön tuottamisesta aiheutunut kustannus. Toisaalta markkinahinta on myös viimeisen tuotetun yksikön ostajalle tuottama hyöty rahayksiköissä. Yksityisomistukseen perustuvassa markkinataloudessa täydellisen kilpailun tuottama hinta kuvaa myös viimeisen tuotetun yksikön yhteiskunnallista hyötyä, joka on edelleen yhtä suuri kuin sen valmistamisesta aiheutunut kustannus. Onko siis peruteltua olettaa, että puuntuotannossa markkinatalouden oletukset eivät ole riittävästi voimassa, esimerkiksi siten että yhteiskunnan näkökulmasta puuta tuotetaan ilman valtion ohjausta liian vähän? Toisin sanoen, ovatko puuntuotannon yhteiskunnalliset rajakustannukset alhaisemmat kuin sen

2 yksityistaloudelliset rajakustannukset, jolloin yhteiskunnan on perusteltua tukea puuntuotantoa? Jos näin on, tehokkuuden parantamisen perustelujen tulisi näkyä metsäohjelmien tavoitteissa. Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot MERA ohjelmien tavoitteet, jotka esitettiin työsuoritemäärinä, olivat selkeästi puuntuotannon lisäämisessä. Perusteluna oli teollisuuden kasvun tukeminen ja se, että kokonaispoistuma oli 1960-luvun alussa ylittänyt metsien ns. hakkuusuunnitteen, jolla kuvattiin metsien suurinta kestävää puuntuotantomäärää. Metsä 2000 ohjelmalta puuttuivat selkeät määrälliset tavoitteet. Tällä ohjelmalla tavoiteltiin mm. yleisen talouspolitiikan tavoitteiden tukemista ja metsätalouden edellytysten turvaamista. Ehkä keskeisin tavoite oli kuitenkin yksityismetsänomistajien oletetun alhaisen puuntarjonnan vahvistaminen ja siten hakkuumahdollisuuksien vajaakäytön poistaminen. Kansallisessa metsäohjelmassa palattiin puuntuotannon lisäämiseen ja yksityismetsänomistajien metsäinvestointien aktivoimiseen. Jopa hakkuukertymälle esitettiin kasvutavoite, kuten oli itse asiassa kyllä tehty myös Metsä 2000-ohjelmassa. Myös metsien muut käyttömuodot ja arvot olivat KMO:n ohjelmatekstissä esillä, mutta niille ei asetettu määrällisiä tavoitteita. Yksityismetsänomistajien toimintaan pyrittiin vaikuttamaan valtion investointitukien ja metsätalouden neuvonnan panostuksen lisäämisellä. Kuten kuvasta 1 näkyy, valtion tuki metsätalouteen kasvoi MERA-kaudella merkittävästi ja MERA-ohjelmilla onkin myös tilastollisesti mitattavissa oleva vaikutus metsätalouden suoriin tukiin. Metsä 2000 vaikutti metsätalouden neuvonnan julkiseen rahoitukseen. Kansallisella metsäohjelmalla ei tilastollisesti havaittavaa vaikutusta julkiseen panostukseen ole vielä ollut, mikä johtuu tukien suhteellisen pienistä lisäyksistä. Myös luonnonhoidon tukea nostettiin Kansallisessa metsäohjelmassa, mutta vain vähän. Etelä-Suomen metsien suojelun keinoja pohtimaan perustettiin kuitenkin ns. METSO-toimikunta. Kansallisessa metsäohjelmassa esitettiin kertymätavoitteen lisäksi tavoitteita myös mm. metsäteollisuuden investoinneille ja alan työllisyydelle, mutta nämä olivat lähinnä toiveita tulevasta kehityksestä, koska ohjelman keinovalikoimalla tosiasiallisesti pystyttiin vaikuttamaan ainoastaan metsätalouden investointeihin ja tukien kautta jossakin määrin mm. energiapuun tuotantoon. Kansallisen metsäohjelman kohdalla tavoitteiden ja keinojen välinen epäsuhta onkin ehkä ilmeisin. Myös ohjelman vaikutukset yliarvioitiin, koska laskelmissa oletettiin metsäteollisuuden kasvun luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pysähtyvän kokonaan ellei ohjelmaa toteuteta. Ohjelmat ja taloudellinen tehokkuus Taloudellinen tehokkuuden parantaminen ei yllä esitetyistä tavoitteista päätellen siis ole ollut yhdenkään ohjelman julkilausuttuna tai edes julkilausumattomana tavoitteena, vaan tavoitteena on ollut puuntuotannon määrällinen kasvattaminen. Koska puu on yksityishyödyke, ei valtion ohjaus ole automaattisesti perusteltavissa. Metsien muiden

3 Metsätalouden edistäminen ja valvonta Metsänparannusinvestointien rahoitus, (sm) metsänparannuslainat Yksityismetsätalouden rahoitus yhteensä Kuva 1. Yksityismetsätaloudelle myönnetty julkinen tuki vuosina julkishyödykkeellisten käyttömuotojen ja niiden tuottamien positiivisten markkinattomien hyötyjen tukeminen olisi heijastanut selvää pyrkimystä talouden tehokkuuden parantamiseen. Markkinat eivät ympäristöhyötyjä automaattisesti tuota riittävästi, koska niille ei ole nimettävissä omistajaa eikä niitä siis voida markkinoilla vaihtaa. Vaikka ohjelmien laatijat eivät taloudelliseen tehokkuuteen pyrkineetkään, vaan fyysisen puuntuotannon lisäämiseen, voidaan myös puuntuotannon tukemisen ehkä olettaa olleen jossakin mielessä perusteltua myös taloudellisesti, erityisesti MERAkaudella mutta ehkä myös vielä Metsä 2000-ohjelman aikana. MERA kaudellahan sekä pääoma- että metsämaan markkinat olivat säännösteltyjä. Metsänomistajan ei olisi välttämättä ollut mahdollista saada esimerkiksi lainaa metsäinvestointeihin ilman valtion tukea, eikä metsään tehtyjen investointien realisoiminen lainsäädännön ja metsämaan markkinoiden epätäydellisyyden vuoksi olisi välttämättä ollut mahdollista metsänomistajan niin halutessa. Vielä Metsä kaudella metsämaan markkinat

4 pysyivät säädeltyinä, vaikka pääomamarkkinoiden säätely purettiinkin. Puumarkkinoilla solmittiin vuosittaiset hintasopimukset, eikä informaation välttämättä kulkenut ainoastaan puun hintojen välityksellä. Kansallisen metsäohjelman toteutuksen aikana perusteita valtiovallan puuttumiselle markkinoiden toimintaan on vaikea löytää. Ohjelman tavoitteena on selkeästi fyysisen puuntuotannon lisääminen. Kuitenkin 1990 luvun lopulla myös metsämaan markkinoiden säännöstely purettiin, ja puumarkkinoiden hintasopimusjärjestelmä oli purkautunut jo aiemmin. Kun lisäksi pääomamarkkinat toimivat ilman säätelyä, ei yksityishyödykkeen tuotannon tukeminen valtion varoin näytä mistään näkökulmasta perustellulta. Ohjauskeinojen kustannustehokkuus ja vaikuttavuus Kustannustehokkuus Edellä esitetyn perusteella valtion suora puuntuotannon tuki ei siis näytä taloudellisesti järkevältä. Jos puuntuotanto on kannattavaa toimintaa, ei tuki ole perusteltu. Jos se ei sitä ole, ei tuki myöskään ole perusteltu, ellei puuntuotannosta saada jotakin muita yhteiskunnallisia hyötyjä, joista puun tuottajat eivät saa korvausta markkinoilta. Metsien positiivisten ulkoisvaikutusten tuottamisessa taloudelliset kannustimet ja vapaaehtoisuuteen perustuvat keinot yksityisissä puuntuotantometsissä ovat käyttökelpoisia, mutta tarvitsevat tuekseen myös riittävän määrän tiukasti suojeltuja alueita. Suojelun kustannusten täysimääräinen korvaaminen voi kuitenkin johtaa puuntuotannollisiin yli-investointeihin. Puuntuotannon ohjauksesta luopuminen tuntuu nykytilanteessa järkevältä, koska sillä ei näyttäisi olevan talouden tehokkuutta lisäävää vaikutusta, jolloin sen ainoiksi vaikutukseksi jäävät tulonjakovaikutukset. Kuitenkin uudistamisvelvollisuuden säilyttäminen lainsäädännössä tuntuu perustellulta, mutta eri uudistamisvaihtoehtoja olisi kohdeltava tasapuolisesti. Myös metsätalouden neuvontaa tarvitaan. Voidaan kuitenkin kysyä, pitäisikö myös neuvonnan perustua markkinalähtöisiin ratkaisuihin. Vaikuttavuus Huolimatta siitä, että metsäohjelmien tavoitteita ei yleensä ole saavutettu, on valtion ohjauksella kuitenkin ollut selvä vaikutus yksityismetsänomistajien toimintaan. Esimerkiksi Miettisen (2004) mukaan tuet ovat vaikuttaneet metsätalouden suoritteisiin tilastollisesti merkitsevästi, ja Leppäsen ja Lindenin (2003a ja 2003b) mukaan valtion tuet ovat tarkastelujaksolla vahvistaneet myös puun tarjontaa. Lindenin ja Leppäsen mukaan valtion tuella on kuitenkin yksityisiä investointeja syrjäyttävä vaikutus. Sen sijaan valtion tuki yhteishankkeisiin näyttää lisäävän yksityismetsänomistajien investointeja myös omiin yksityisiin hankkeisiinsa. Vahantaniemen (2003) alustavat tulokset viittaavat myös valtion rahoituksen syrjäytysvaikutukseen. Kun valtion kokonaispanostus metsätalouteen kasvaa 10 %, näyttäisi tämä vähentävän metsänomistajien omaa panostusta noin 3 %. Kuvassa 2 on esitetty yksityismetsien kokonaisinvestoinnit, metsänomistajien omarahoitus ja valtion tuki vuosina

5 Omarahoitus Julkinen tuki + lainat YHT KMOTAV Kuva 2. Yksityismetsien investointien julkinen tuki ja oma rahoitus vuoden 1997 hinnoin (tukkuhintaindeksi, Lähde METINFO, Metsäsektorin Suhdannekatsaus 2004) Päätelmiä Metsäohjelmien määrälliset tavoitteet eivät yleensä ole toteutuneet (Viitala 2003). Toisaalta ohjelmien ansioksi on metsäpoliittisessa keskustelussa usein katsottu kehitys, joka olisi toteutunut myös ilman ohjelmaa. Metsäohjelmien toteutuminen ei olekaan niiden ainoa päämäärä, vaan niillä tavoitellaan myös lisärahoitusta metsätalouden organisaatioille, ja esimerkiksi sektorin imagon ja itsetunnon kohottamista (Vahantaniemi 2003, Viitala 2003). Parhaimmillaan metsäohjelma voisi kuitenkin johtaa konkreettisten tavoitteiden asettamiseen niin, että kaikki metsän käyttömuodot tulevat perustellusti otetuksi huomioon. Tällainen ohjelma voisi esittää tavoitteita siitä, mikä osa metsistä on puuntuotannossa, mikä virkistys- ja suojelukäytössä, sekä kuinka puuntuotantoa on harjoitettava, jotta lain edellyttämät taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys voidaan toteuttaa. Valtion panostuksen suuntaaminen tulisi suunnitella siten, että sillä pyrittäisiin aidosti korjaamaan mm. julkishyödykkeiden ja metsien tuottamien positiivisten ulkoisvaikutusten, hiilensidonnan, monimuotoisuuden tuotannon, vesistöjen suojelun yms. tuotannon tasoa koko yhteiskunnan näkökulmasta haluttuun suuntaan.

6 Viitteet Kansallinen Metsäohjelma MMM:n julkaisuja 2/1999. Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki. 38 s. Linden, M. and Leppänen, J. 2003a. Effects of public financed aid on private forest investments: some evidence from Finland, Scand. J. For. Res. 18: , Linden, M. and Leppänen, J. 2003b. The impact of government investments on forest investments and timber supply. In: F. Helles et al. (eds). Recent Accomplishments in Forest Economics Research, Kluwer Academic Publishers MERA I, 1964, Metsätalouden rahoitusohjelma. Metsätiedotustoimisto. Helsinki. 32. MERA II, 1966, Metsätalouden rahoitusohjelma. Metsätiedotustoimisto. Helsinki. 52. MERA III, 1969, Metsätalouden rahoitusohjelma. Metsätiedotustoimisto. Helsinki. 64. Metsä 2000 ohjelman pääraportti Talousneuvosto. Metsä 2000 ohjelmajaosto. Helsinki. 189 s Miettinen, J Investointitukien vaikutus hakkuisiin ja metsänhoitoon. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. 110 s. Vahantaniemi, S Metsäohjelmat ja metsätalouden julkinen rahoitus Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin Yliopisto. Metsäekonomian laitos. Helsinki. 70 s. Viitala, J Suomalaisen metsätalouden vihreä muutos. Tietosanoma Oy. Helsinki. 320 s. Kirjallisuutta Hilden, M., Kuuluvainen, J., Ollikainen, M., Pelkonen, P. ja Primmer, E Kansallisen Metsäohjelman ympäristövaikutusten arviointi. Maa- ja metsätalousministeriö. 76 p. + liitteet. Juurola, M., Ollonqvist, P., Pajuoja, H., Toropainen, M Outcomes of forest improvement work in Finland. Silva Fennica 33(3): Uusitalo, M Suomen metsätalous MERA- ohjelmakaudella Tilastoihin perustuva tarkastelu. Folia Forestalia. Metsäntutkimuslaitos. 89 s.

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN Marzanna Lehto Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella - SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN KULUTTAJAPOLIITTISET TOIMENPITEET TARKASTELUSSA Petteri Repo TIIVISTELMÄ Kaksi suomalaisen kuluttajan näkökulmasta

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita?

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Päättäjien 30. Metsäakatemian avauspuhe

Päättäjien 30. Metsäakatemian avauspuhe Päättäjien 30. Metsäakatemian avauspuhe Jarmo Vaittinen Kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Hyvät kurssilaiset, Parhaimmat onnittelut siitä, että teidät on valittu Metsäakatemiaan kutsuttavien

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen

Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen Sisältö Tilaisuudessa käsitellyt arviointitulokset... 1 Suuraluekohtaiset yhteenvedot... 8 Etelä-Suomi... 8

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Laitos, joka osasi sanoa EY

Laitos, joka osasi sanoa EY Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. -1/1992 Laitos, joka osasi sanoa EY PERTTI HAAPARANTA Kansalaiskeskusteluun osallistuakseni voin todeta, että jos minun on valittava Euroopan talousalue -sopimuksen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot