HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/2013 28.11.2013"

Transkriptio

1 47 43 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 48 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Mäkelä ja Esko Peltoniemi, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Mäkelä ja Esko Peltoniemi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo

3 49 45 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Puheenjohtajan ehdotus: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaan. Markku Mäkelä, Esko Hirviniemi ja Pekka Laajalahti ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron kohdassa Muut asiat.

4 50 46 RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA Kirkkoneuvosto Haapajärven seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma MeidänRipari on hyväksytty vuonna Työryhmä, johon kuuluivat seurakunnan rippikoulutyötä tekevät työntekijät nuorisotyönohjaajat Minna Paananen ja Matti Salmela, diakonissa Tiina Laajala, kanttori Katri Syrjäniemi, seurakuntapastori Kaija Tiirola, kappalainen Mika Katajamäki sekä kirkkoherra Kari Tiirola, ovat päivittäneet suunnitelman kuluneena syksynä. Työn tuloksena on valmistunut MeidänRipari Haapajärven seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma 2013, joka on liitteenä nro 1. Suunnitelma antaa käytännölliset ja yhtenäiset ohjeet siitä, miten nykymuotoinen monivaiheinen rippikoulu toteutetaan seurakunnassa. Samalla se antaa taustatietoa tulevien vuosien suunnittelua varten. Jokaista leiriä varten laaditaan erikseen oma rippikoulukohtainen suunnitelma, jonka laatimisesta vastaa leiriä johtava pappi yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy MeidänRipari Haapajärven rippikoulun paikallissuunnitelman työryhmän esityksen mukaisena.

5 51 47 KOLMEN PENKKIRIVIN POISTO KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKOSTA Kirkkoneuvosto Haapajärven seurakunta on mukana kolmivuotisessa kirkkohallituksen johtamassa Tiellä - På väg -jumalanpalveluselämän kehittämishankkeessa. Hankkeen kulkua ja tuloksia on esitelty kirkkoneuvostolle viimeksi pidetyssä kokouksessa, jolloin merkittiin tiedoksi seurakunnan hankkeen loppuraportti. Haapajärven seurakunnan yhtenä tavoitteena hankkeessa on ollut lasten jumalanpalveluskasvatus sekä lasten ja lapsiperheiden osallisuuden ja osallistumisen kasvu jumalanpalveluselämässä. Lasten osallisuus onkin ollut yksi hankkeen merkittävimpiä tuloksia. Kirkon takaosaan lehterille vievien portaiden alle järjestettiin lapsille yksinkertainen nurkkaus, jossa on tarjolla muutamia leluja sekä mm. värikyniä ja paperia jumalanpalvelusten aikana. Käytännössä tila on hieman pimeä sekä ennen kaikkea ahdas. Toivottavaa olisikin, että kirkkoon järjesteltäisiin kunnollinen tila, jossa lapset sekä lasten vanhemmat voivat olla yhdessä jumalanpalvelusten aikana. Monissa kirkoissa tilaa on järjestetty vähentämällä takaosasta muutama penkkirivi. Myös Kristuksen kirkastumisen kirkossa voitaisiin menetellä vastaavalla tavalla, koska se ei muuttaisi kirkkosalin yleisilmettä eikä vähentäisi oleellisesti istumapaikkoja. Koska penkkirivit voidaan tarvittaessa palauttaa ja muutos on vähäinen, siihen ei tarvita Museoviraston lausuntoa. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkon eteläristin takaosasta kellotapulin puolelta poistetaan kolme penkkiriviä ja korvataan penkit tuoleilla.

6 52 48 KOLEHTISUUNNITELMA Kirkkoneuvosto KL 22:2 Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2013 Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kolehtisuunnitelman tummennetut kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 2 mukaisen kolehtisuunnitelman.

7 53 49 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kirkkoneuvosto KV Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston uuden ohjesäännön. Ohjesääntö on vahvistettava tuomiokapitulissa. Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen tuomiokapitulin lainoppinut asessori lähestyi kaikkia seurakuntia kirjeellä, jossa hän huomautti kirkkohallituksen malliohjesäännössä olevasta ristiriidasta KJ 9 suhteen. Kirkkohallituksen malliohjesäännössä, johon myös seurakuntamme kirkkoneuvoston ohjesääntö pohjaa, on mainittu, että kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtaja. KJ 9 ei kuitenkaan mahdollista kirkkoneuvoston kokoontumista varapuheenjohtajan kutsumana. Näin sen vuoksi, että kirkkoherran ollessa estyneenä, kirkkoneuvoston kutsuu tarvittaessa koolle tuomiokapitulin hänelle määräämä sijainen, joka toimii puheenjohtajana. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 3 olevan Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

8 54 50 EMÄNNÄN JA KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN MUUTOKSET Kirkkoneuvosto Seurakunnassa on emäntä-talonmiehen tehtävä, jota on hoitanut Irma Ekman ja emännän tehtävä, jota hoitaa Pirjo Uusitalo. Emäntä-talonmies Irma Ekmanin jäätyä eläkkeelle on toista emännän tehtävää vuosilomien ym. sijaisuuksien aikana ja alkaen päätoimisesti hoitanut seurakunnan kiinteistötyöntekijä Johanna Takanen. Honkaniemen talonmiehen tehtävää on hoitanut eläkkeelle jäämisensä jälkeenkin ostopalvelusopimuksella Irma Ekman. Kiinteistötyöntekijä Johanna Takasen siirryttyä seurakunnan emännän tehtävään on kiinteistötyöntekijänä toiminut seurakunnan hautausmaanhoitaja Raija Kumpumäki. Samalla on sovittu emäntien ja kiinteistötyöntekijän kanssa tiimityöstä, jossa kukin vuorollaan auttaa ja hoitaa tarvittaessa myös toisen tehtäviä. Talouspäällikkö on käynyt Johanna Takasen ja Raija Kumpumäen kanssa tehtävänkuvauksen vaativuuden arviointia varten. Arvioinnin perusteella he ovat päässeet yhteisymmärrykseen ja työnantajan päätös sekä emännän että kiinteistötyöntekijän tehtävään sovellettavasta vaativuusryhmästä on käytiin paikallisneuvottelu työnantajan sekä Jukon ja Kirkon alat ry:n luottamusmiesten kesken. Neuvottelussa käytiin läpi vaativuusryhmät emännän ja kiinteistötyöntekijän osalta. Paikallisneuvottelussa oltiin yksimielisiä siitä, että emännän ja kiinteistötyöntekijän tehtävien vaativuusryhmät ovat 402. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, 1. hyväksyä talouspäällikön tekemät päätökset emännän ja kiinteistötyöntekijän tehtävien hoidosta. 2. että seurakunnan emäntä-talonmies tehtävänimike muutetaan emännän tehtäväksi, tehtävän vaativuusryhmä on alkaen 402, emännän tehtävää siirtyy hoitamaan Johanna Takanen. 3. että seurakunnan kiinteistötyöntekijän tehtävän vaativuusryhmä on alkaen 402, kiinteistötyöntekijän tehtävää siirtyy hoitamaan Raija Kumpumäki.

9 55 51 OMAKOTITONTIN MYYNTI HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / PIRJO KEKKONEN Kirkkoneuvosto Pirjo Kekkonen on tehnyt liitteen nro 4. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen nro 4. merkitystä Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta noin 903 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta Osoite: Puistokatu 20, Haapajärvi. Kiinteistökauppojen arviomiehet arvioivat liitteen nro 4. mukaisesti määräalan arvoksi 7,45 euroa/ m². Lisäksi arviomiehet katsovat, että ostotarjouksen tekijä maksaa tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut. Pirjo Kekkosella on määräalaan voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy Määräalalla on omakotitalo. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Puistokatu 20/Haapajärvi sijaitsevan määräalan myymistä Pirjo Kekkoselle 7,45 euron neliömetrihinnalla ja ostajan maksettavaksi tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.

10 56 52 OSAVUOSIKATSAUS Kirkkoneuvosto Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon lokakuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee hieman ylijäämäiseksi, vaikka marraskuussa muutamat ennakoimattomat menoerät ovat aiheuttamassa suurehkoja kulueriä. Vuoden 2013 talousarvion lähtökohtana oli, että tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi. Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot sekä tonttien ym. vuokratulot toteutuvat marraskuun aikana. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat pysyneet budjetin raameissa. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana vuoden 2012 verotulokertymää edellä noin ,00 euroa ja vuoden 2011 verotulokertymää edellä noin ,00 euroa. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 5. mukaisen osavuosikatsauksen Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

11 57 53 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 : Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 :ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua. Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on tärkeää. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hallitsemaan, joten esim. toista diakonian virkaa ei täytetä. Vuoden 2014 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut lähes paikallaan polkevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot nousevat noin 0,8 % ja henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,0 %. Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2012 oli ,13 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2012 oli ,75 euroa alijäämäinen. Tilikauden 2012 lopussa seurakunnalla oli velkaa ,32 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä ,46 euroa. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2014.

12 58 Investointien osalta ei vuonna 2014 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään tiukassa kontrollissa. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle. Talousarviossa tilikauden 2014 vuosikate on ,00 euroa. Poistot ,00 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 4.164,00 euroa. Ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 6. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 6. mukaisen talousarvion vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille

13 59 54 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto Markku Mäkelä antoi positiivista palautetta kirkkovaltuuston kokouksen siirrosta Martinmäen koulun joulujuhlan päällekkäisyyden vuoksi. Esko Hirviniemi vahvisti kirkkovaltuuston vuoden viimeisen kokouksen ajankohdaksi ti klo Pekka Laajalahti korosti sähköisten kokouskutsujen kuittauksen tärkeydestä ja sovittiin, että lähetettyyn kutsuun vastataan jollain tapaa.

14 60 55 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 7/2012 03.12.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 7/2012 03.12.2012 57 55 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 03.12.2012 55 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 9 Kirkkovaltuusto 07.05.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 9 Kirkkovaltuusto 07.05.2012 9 9 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 3/08. Muut saapuvilla olleet Kari Tiirola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj. x Pekka Laajalahti, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA N:o 3/08. Muut saapuvilla olleet Kari Tiirola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj. x Pekka Laajalahti, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 3/08 Kirkkovaltuusto Sivu 29-35 KOKOUSAIKA Torstai 21.08.2008 klo 18.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä varajäsen

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUT SU 4/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 14.09.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUT SU 4/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 14.09.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUT SU 4/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 14.09.2009 klo 18.00 KOKOUSPAI KKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 35 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 19.12.2013 klo 18.00 19.50 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot