SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos Korttelit SEITAP OY

2 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelutilanne 6 4 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu Ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 10 5 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAAVAN TOTEUTTAMINEN 10 TILASTOLOMAKKEET 11 LIITTEET (tutkitut vaihtoehdot) 13

3 Seitap Oy SODANKYLÄ 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, Rovaniemi Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282, Kaavan vireilletulo: Ranta-asemakaavan vireilletulo on kuulutettu. Tehtävän määrittely: Ranta-asemakaava laaditaan MRL 74 :n mukaisesti maanomistajien toimesta. Rantaasemakaava laaditaan tilan Märsylä RN:o 9:34 alueelle. Kaavoitettavan alueen sijainti ilmenee alla olevasta kartasta. Kaavoituksen vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä Sodankylän kunnan teknisessä toimistossa siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. Nyt on alkamassa ranta-asemakaavaluonnoksen MRL 62 ja MRA 30 :t mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen mitä varten kaavaluonnos on nähtävänä Sodankylän kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internet sivuilla osoitteessa

4 Seitap Oy SODANKYLÄ 4 3. TIIVISTELMÄ Ranta-asemakaavaa muutetaan tilan Märsylä RN:o 9:34 alueella, käsittäen Korteojan rantaasemakaavan korttelit ja niihin rajoittuvan maa- ja metsätalousalueen sekä tilan alueelle sijoittuvat kaksi venevalkama-aluetta. Ranta-asemakaavan muutoksen ohjeena on alueelle laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota muutoksella toteutetaan. Osayleiskaavalla on määritelty alueella vaadittava tulvan huomioon ottaminen ja alueelle ohjellinen rakentamistehokkuuden määrä (rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden määrä). Kaavan muutoksella rakennuspaikkojen määrä pysyy aikaisemman kaavan mukaisena. Rakennusoikeus korotetaan tasaisesti jokaisella rakennuspaikalla yleiskaavan ohjeen mukaiseen arvoon. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Luonnonympäristö Kaavoitettavan alueen luontoselvityksen laati FM Sami Mäkikyrö. Luontoselvityksessä alueen tila kuvataan seuraavasti: JOHDANTO Kaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Kitisen joen varressa, Sodankylän Askan kylästä noin 7 kilometriä alavirtaan. Askan kylä sijaitsee noin 16 Sodankylän eteläpuolella, Rovaniemelle vievän tien varressa. Alueelle tehtiin maastokäynti SUOJELUALUEET JA OHJELMAT Tutkittu alue ei kuulu luonnonsuojeluohjelmien piiriin. Alueella ei ole luonnonsuojelu-, vesi- tai metsälain mukaisia suojeltavia kohteita. Alue ei kuulu kulttuuriympäristöohjelmiin eikä alueella ole perinnemaisemakohteita. KASVILLISUUS Metsä on alueella nuorehkoa mäntyä kasvavaa, kuivahkoa, variksenmarja-mustikkatyypin (EMT) kangasta. Kenttäkerroksessa vallitsevia lajeja ovat variksenmarja, mustikka, puolukka, kanerva, riiden- ja katinlieko. Pohjakerroksessa kasvaa runsaasti seinäsammalta sekä poronjäkäliä ja nahkajäkälää. Kankaan maaperä on moreenia. Jokea reunustava rantametsä eroaa rehevyydeltään selvästi joesta hiukan etäämpänä olevasta kuivahkosta kankaasta. Rantametsä on kuusta, koivua ja mäntyä kasvavaa sekametsää, jossa esiintyy myös haapoja sekä pihlajia, ja pensaista katajia sekä punaherukkaa. Kenttäkerros on rehevä käsittäen runsaasti heiniä ja ruohoja, esimerkiksi metsäkurjenpolvea, kultapiiskua, nurmilauhaa, nuokkuhelmikkää, mesiangervoa, rantakukkaa ja kastikoita. Myös metsä- ja peltokortetta sekä metsäimarretta ja lillukkaa on runsaasti. Pohjakerroksessa kasvaa kerrossammal runsaana. Rannalla vedenkorkeusvaihtelut ja jään kuluttava vaikutus estävät puiden kasvun, mutta esimerkiksi kiiltopaju, pulskaneilikka, pietaryrtti ja siankärsämö kasvavat yleisinä. Tutkittava alue sivuaa pohjoisosassaan Korteojan varren soistumaa. Suo on alueella koivun, kuusen ja männyn muodostamaa sekametsää kasvavaa korpea. Alueelta ei ole löytynyt uhanalaisten kasvilajien esiintymiä.

5 Seitap Oy SODANKYLÄ 5 LINNUSTO Maastokäynnin yhteydessä alueella havaittiin seuraavat lintulajit: hömötiainen, peippo, pyy ja kanahaukka. Pyy kuuluu EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Pyy on yleinen pesimälintu eikä nyt tutkitulla alueella mahdollisesti lisääntyvällä rakentamisella ole vaikutusta alueen pyykantoihin. JOHTOPÄÄTÖKSET Alueen metsät ovat nuoria talousmetsiä vailla ympäristöstään erottuvia luontoarvoja. Kapea rantametsävyöhyke eroaa muusta metsäalueesta rehevyydellään. Rannoilla on havaittavissa veden korkeusvaihtelun aiheuttamaa kulumista. Rantarakentaminen voi lisätä ravinnekuormitusta jokeen, mikä tulisi huomioida kaavoitusmääräyksissä. Samoin rakentamisen aikaiset maanmuokkaustyöt voivat aiheuttaa vettä samentavia ja joen pohjaa liettäviä hiukkaspäästöjä, joita tulisi välttää. Kuva rantavyöhykkeeltä LÄHTEET Kalpio, S. ja Bergman, T. 1999: Lapin perinnemaisemat. Lapin ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 116. Lokio, J. 1997: Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslèn, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki, Erillisjulkaisu, 685 s. Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä. <http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371160&lan=fi>

6 Seitap Oy SODANKYLÄ Rakennettu ympäristö. Kaavoitettavalla alueella ei ole yhtään rakennusta. Kaava-alueen pohjoisreunassa aivan kaavaalueen naapurina on loma-asunto. Kaava-alueen naapurina oleva loma-asunto. Kaava-alue alkaa heti loma-asunnon rakennuspaikan taustalta. 3.3 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto. Tavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: - aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys - merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön - valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämän hetkiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Vaikka tällä ranta-asemakaavan muutoksella on häviävän vähäiset valtakunnalliset vaikutukset, muutoksen vaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutukset suhteessa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

7 Seitap Oy SODANKYLÄ Maakuntakaava Sodankylä kuuluu Pohjois-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Pohjois-Lapin maakuntakaavan valtioneuvosto on vahvistanut Korteojan ranta-asemakaava-alue sijoittuu maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueelle M 4519 ja sille sijoittuvalle matkailun vetovoima-alueelle mv Ranta-asemakaavan muutoksella tehostetaan kaavaa yleiskaavalla osoitettuun tehokkuuteen, siten edistetään maakuntakaavan tavoitetta matkailun kehittämisessä. Korteojan alueen sijoittuminen maakuntakaavassa.

8 Seitap Oy SODANKYLÄ Yleiskaava Korteojan ranta-asemakaavoitettava alue sijoittuu Pyhä-Luoston yleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pyhä-Luoston yleiskaavan Yleiskaavalla muutettavalle osalle Korteojan ranta-asemakaavan aluetta osoitetaan lomaasuntojen aluetta (RA) kahtena alueena. Toiselle osoitetaan rakennusoikeutta kuudelle rakennuspaikalle ja toiselle kahdelle. Yleiskaavan mukaan rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus saa olla 150 k-m2. Yleiskaavalla osoitetaan huomioitava tulvakorkeus, kaava-alueen ylävirran puolella 166,6 m N60 ja alavirran puolella 166,5 N60. Yleiskaavoituksessa muutettavalla alueella ei ole todettu olevan tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

9 Seitap Oy SODANKYLÄ Ranta-asemakaava Voimassa olevassa v vahvistetussa rantakaavassa on tilan alueelle osoitettu 8 lomarakennuspaikkaa, rakennusoikeus 60 k-m². Kaava ei ole tämän tilan osalta toteutunut eli yhtään lomarakennusta ei ole rakennettu. Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta. Kaavakartan päälle on punaisella osoitettu kaavan pohjakartan laatimisen jälkeen rakennetut tiet. 4. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu Ranta-asemakaavaa valmisteltaessa laadittiin kolme vaihtoehtoista luonnosta. Luonnokset liitteinä 1 3. Luonnoksilla tutkittiin vaihtoehtoisia rakennemalleja muutettavan alueen käytöstä. Vaihtoehtoina tutkittiin rakennuspaikkojen erilaisia sijoittelumahdollisuuksia ja kaavan kokonaisrakennusoikeuden erilaisia sijoittamismahdollisuuksia alueelle. Maanomistaja päätyi esittämään Sodankylän kunnalle luonnoksen 1 mukaista ratkaisua, joka noudattaa hyvin pitkälle yleiskaavassa esitettyä ratkaisua.

10 Seitap Oy SODANKYLÄ Ranta-asemakaavan muutoksen luonnos Muutoksen yleiskuvaus Korteojan ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksessa korttelit ja rakennuspaikatkin sijoittuvat hyvin pitkälle aikaisemman kaavan mukaisesti. Korttelit on tulvauhkan vuoksi rajattu yleiskaavan tulvarajat huomioon ottaen riittävän korkealle. Kun rakennuspaikat sijoittuvat näin etäälle rannasta, on rantaan osoitettu rakennusoikeus sellaisten rakennusten ja rakennelmien rakentamiselle, joille tulvasta ei ole haittaa. Tällä turvataan rannan ympäristön säilyminen siistinä, kun rannalla pidettävä irtaimisto (veneet, kalastusvälineet, grillit) voidaan sijoittaa suojaan ja samalla hyvään järjestykseen Aluevaraukset Ranta-asemakaavan muutoksen pinta-ala on 13,2 ha. Rakentamiseen on osoitettu 3,042 ha, (23 %) muutettavan alueen pinta-alasta. Rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti 150 k-m2 /rakennuspaikka, kahdeksalle rakennuspaikalle siten yhteensä 1200 k-m2. Muutettavaan kaavaan verrattuna korttelie pinta-ala kasvaa yhteensä 1,315 ha ja rakennusoikeus kasvaa yhteensä 720 k-m2. Kaava-alue rakentamiseen osoitetun alueen ulkopuolella jäävä alue osoitetaan metsätalousalueeksi (M), jota on 10,115 ha, 76,6 % kaava-alueen pinta-alasta. Tiet osoitetaan ohjellisella merkinnällä M-alueelle. 5. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOIONTI 5.1 Vaikutukset luontoon Kaavan luontoselvityksessä ei todettu alueella erityisen arvokkaita luontokohteita. kaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen luontoarvoihin. 5.2 Vaikutukset maisemaan, muinaisjäännöksiin ja rakennettuun ympäristöön Muutoksella rakentaminen siirtyy kauemmas rantaviivasta ja samalla pois rantanäkymästä. Kaavamuutos edistää rannan säilymistä luonnontilaisena. Rannan läheisyyteen osoitetut rakennusalat ovat vähäisiä ja niihin sijoittuva rakentaminen turvaa rannan säilymisen siistinä. 6. KAAVAN TOTEUTUMINEN Ranta-asemakaavan muutoksella kaava nykyaikaistetaan rakennusoikeuksiltaan sellaiseksi, että kaavan toteuttaminen tulee todennäköiseksi. Muutettava kaava oli ristiriidassa yleiskaavan tulvarajojen kanssa ja niiltäklin osin jonne olisi voinut rakentaa, vanha kaava oli alitehoinen nykyiseen kysyntään verrattuna. Ranta-asemakaavan toteuttaminen on maanomistajien vastuulla. Ranta-asemakaavan toteutuminen ajoittunee saneerattunakin useiden vuosien ajalle. Sodankylän kunnalle kaavan toteuttamisesta ei aiheudu mitään toimenpiteitä. Rovaniemi, Tapani Honkanen, maanmitt.tekn. YKS-282 Seitap Oy Ainonkatu Rovaniemi

11 Seitap Oy SODANKYLÄ 11

12 Seitap Oy SODANKYLÄ 12

13 Seitap Oy SODANKYLÄ 13 Liite 1 Luonnoksessa 1 korttelit ja rakennuspaikat osoitetaan muutettavassa ranta-asemakaavassa olleen mukaisiin ryhmiin. Jokaiselle rakennuspaikalle osoitetaan 150 k-m2 rakennusoikeutta, koko muutosalueelle yleiskaavan mukaisesti yhteensä 1200 k-m2.

14 Seitap Oy SODANKYLÄ 14 Liite 2 Luopnnoksessa 2 korttelit ja rakennuspaikat kuten luonnoksessa 1, mutta rakennusoikeus vaihtelee rakennuspaikoilla 80 k-m2:stä 290 k-m2:iin, rakennusoikeuden kokonaismäärän ollessa sama 1200 k-m2 kuin luonnoksessa 1.

15 Seitap Oy SODANKYLÄ 15 Liite 3 Luonnoksessa 3 korttelit ja rakennuspaikat rajattu väljemmiksi ja rakennusoikeus vaihtelevaksi, kuitenkin yhteensä 1200 k-m2.

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot