Kaavoitusjaosto/Planläggningssektionen Kaavoitusjaosto/Planläggningssektionen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoitusjaosto/Planläggningssektionen 117 18.11.2009 Kaavoitusjaosto/Planläggningssektionen 229 13.10.2010"

Transkriptio

1 MY2 Myyraksen kiilan asemakaava ja asemakaavamuutos / MY2 Detaljplan och detaljplaneändring för Myras-kilen Lyhennelmät lausunnoista ja ehdotukset vastineiksi: Vantaan kaupunki / Kuntatekniikka Kunnallisteknisistä järjestelyistä tulee neuvotella Vantaan Veden kanssa. Keravajokeen ei saa päästä tulvan aikana jätevettä, eikä jätevesiviemäriin jokivettä. Vantaan Päiväkummun ranta sekä Sipoon Myyraksen alue muodostavat jo nyt yhden Keravanjoen varren tulva-alueen. V tulva nousi Päiväkummussa , tämän jälkeen on tehty Keravanjoen tulvasuojelutyö, jonka piti vähentää alueen tulvia. Uudenmaan ympäristökeskus antoi Jokivarren kaavoitusta varten suurimman tulvakorkeuden HW Tulva nousi 1994 Ravuntiellä HW ja päätettiin pitää v.-66 tulva-alueet voimassa ja Jokivarren peltoaukeamalle ei voitu rakentaa. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi Myyras pitäisi määrätä tulva-alueeksi. Tulvien aikaan on maastokäynneillä havaittu veden nousevan Myyraksessa tonteille. Tulva voi matalassakin vedessä temmata mukaansa esim. lapsen tai eläimen. Rakennuksen kastumiselle arkojen rakenteiden tulisi sijaita 0,7-1,0m tulvarajan yläpuolella. Tulvahavaintoja on tehty ja Keravajoen tulvavirtaamien kasvu nykyisestä on estettävä, huleveden määrää uusilta alueilta olisi rajoitettava. Keravanjoen nykyistä tulvavirtaamaa pitäisi vielä vähentää. Vantaan Veteen on oltu yhteydessä ja tiedotettu hankkeesta, lisäksi Vantaan Vesi on ilmoittanut ettei ole lausuttavaa. Vesijohdon ja purkuviemärin riittävyydestä myös lisärakentamisen toteuduttua on saatu varmistus Vantaan Kuntatekniikan keskuksesta. Pumppaamossa on takaiskuventtiili joka estää tulvaveden pääsyn verkostoon. Uudenmaan ympäristökeskus on teettänyt "Keravanjoen alaosan yksityiskohtaiset tulvavaarakartat" v.2008, jotka on laadittu joen viimeisimmän tulvasuojelutyön ja perkaustietojen pohjalta. Tätä selvitystä on tarkennettu samalla konsultilla Myyraksen kiilan alueen osalta. Lisäksi kaavatyön pohjana on käytetty tulvatoistuvuudeltaan tässä tarkennustyössä syntynyttä 1/250v. karttaa, jotta saadaan huomioitua tulvariskejä pitkällä tähtäimellä. Laaditut tarkennetut tulvavaarakartat osoittavat että Myyraksen kiila on vain pieneltä osin tulvavaara-aluetta. Tällä osalla lisärakentamista on rajoitettu ja ohjattu turvallisemmalle alueelle. Lisäksi koko kaava-alueella on sekä rakennusten tulvankestolle että pihojen täyttämiselle annettu määräykset.

2 Veden virtausnopeudet on tutkittu tulvakonsultin toimesta ja todettu niin pieniksi alueen sisällä että tempautumisvaara on erittäin pieni, vesi on alueella lähes paikallaan seisovaa. Tulvatilanteessa vasta hyvin lähellä joen uomaa virtausnopeus kasvaa nopeasti, jolloin tempautumisvaara voi olla olemassa. Tälle alueelle ei esitetä lisärakentamista, olemassa oleva viherkaista säilytetään. Hulevesien hallintaa on kehitetty olemassa olevan vanhan rakenteen sisälle ja meluvallin yhteyteen mahdollisuuksien mukaan. Asemakaavassa on esitetty kaksi hulevesien viivytys/ selkiytysaluetta. Myyraksen Välitien päässä olevalle alueelle on tilanpuutteen vuoksi varattu alue kivipesä/tai selkiytyskaivotyyppisille ratkaisuille sekä meluvallialueelle on määritelty viivytysaltaalle ohjeellinen alue. Uudenmaan ELY-keskus Suunnittelualue on osittain valtatie 4:n melualueella. Asemakaavaluonnoksen meluntorjuntatoimet ovat yleispiirteisiä ja eivät varmista valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutasojen ohjearvojen toteutumista. Melusuojaus on mahdollista toteuttaa meluesteellä joka tulisi olla valmis ennen uusien asuntojen käyttöönottoa. Esteestä ja toteuttamisaikataulusta tulee olla yksityiskohtaiset määräykset kaavassa. Tonttikohtainen meluntorjunta ei käytännössä onnistu täydennysrakentamisalueilla ja kunnan tulisi rakentaa melueste. Rakentamisen sijoittelulla voidaan tehostaa esteen vaikutusta. Uimarantaa koskevat samat melutasovaatimukset kuin asuinalueita. Asemakaavan muutosluonnoksessa on annettu uudisrakentamista koskevia tulvasuojelumääräyksiä. Tulee selvittää pengerrystenkäyttöä tulvasuojelussa nykyisen rakentamisen suojelussa. Tehokkuuslukujen käyttöä kaavamerkinnöissä tulee selventää. Asemakaavassa on osoitettu suojaviheralue ja meluvallin paikka korkeuksineen. Laadittujen melukarttojen pohjalta voidaan todeta meluvallin parantavan selvästi tilannetta. Vallin lisäksi on niille alueille, joilla valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutasojen ohjearvojen saavuttaminen ei onnistu, esitetty rakentamisen sijoittumista ja meluaitaa koskevia melunsuojausta täydentäviä määräyksiä. Kaikilla näillä meluntorjuntatoimilla yhteensä on mahdollista saavuttaa ohjearvot olemassa olevalla vanhalla alueella, jossa melua aiheuttava moottoritie on tullut alueenrakentumisen jälkeen. Uimaranta on muutettu ehdotuksessa suojaviheralueeksi. Tulvapengerrysten mahdollisuuksia tutkittiin tulvavaarakarttojen laatimisen yhteydessä, ja alueen maastonmuodot ympäristössä ja olemassa oleva rakenne estävät tehokkaiden tulvavallien rakentamisen, alue täyttyisi kuitenkin pohjoiskautta valuvien vesien vuoksi. Tästä syystä on

3 tulvavaarakarttojen pohjalta lisärakentamista rajoitettu ja ohjattu turvallisemmalle alueelle, ja lisäksi koko kaava-alueella on sekä rakennusten tulvankestolle että pihojen täyttämiselle annettu määräykset. Tehokkuuslukumerkintöjä on muutettu selvemmiksi. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Alue sijaitsee osittain valtatie 4:n melualueella. Myyraksen meluntorjunnan parantaminen ei sisälly Tiehallinnon meluntorjunnan toteutuskohteisiin Tulee tarkastella meluntorjunnan vaihtoehtoja alueen itäreunassa ja asuinrakennusten rakenteellisten ääneneristysvaatimusten tarpeellisuus. Asemakaavassa on osoitettu suojaviheralue ja meluvallin paikka korkeuksineen. Laadittujen melukarttojen pohjalta voidaan todeta meluvallin parantavan selvästi tilannetta. Vallin lisäksi on niille alueille, joilla valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutasojen ohjearvojen saavuttaminen ei onnistu, esitetty rakentamisen sijoittumista ja meluaitaa koskevia melunsuojausta täydentäviä määräyksiä. Kaikilla näillä meluntorjuntatoimilla yhteensä on mahdollista saavuttaa ohjearvot olemassa olevalla vanhalla alueella, jossa melua aiheuttava moottoritie on tullut alueenrakentumisen jälkeen. Liikennevirasto Vantaan Vesi Vantaan Energia Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keskijännitemaakaapeli sijaitsee alueella liitteen 1. mukaisesti, ja on huomioitava muutosehdotuksessa. Kaukolämpöverkon osalta ei ole huomautettavaa. Maakaapeli on suurelta osin Vantaan puolella. Se ulottuu vain katualueelle Myyraksen kiilan asemakaavan muutosalueella. Maakaapelin sijainti on esitetty kaavaselostuksen liitteessä. Fingrid Oyj Asemakaavan pohjoispuolelle sijoittuvat Fingridin 110 kv voimajohto Porvoo - Ruotsinkylä sekä Vantaan Energian 2x110kV voimajohto Rekola - Hallila. Fingridin tavoite on päivittää rakennusrajoitusalue niin että se ulottuu 25m päähän Fingridin 110kV voimajohdon keskilinjasta. Voimajohtoalue ulottuu osin kaava-alueen sisäpuolelle,

4 ja esitetyt tiedot toivotaan otettavan huomioon. Voimajohtoalue on merkitty asemakaavaan, 25m suoja-alue ulottuu joitain metrejä kaava-alueen pohjoissivulla katualueelle ja ei vaikuta asemakaavan ratkaisuihin. Porvoon museo / Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Uudenmaan liitto Ilmoitettu ettei anna lausuntoa kaavamuutoksesta. Mielipiteet: Paula Räisänen Reino Räisänen, 1:53 Asiasta on informoitu heikosti. Yksityistien hoitokunta mainitaan yhteisalueiden omistajaksi, onko oikein? Kiinteistöillä on oikeus yhteisiin alueisiin, siitä ei ollut mainintaa. Puistoaluetta esitetään tonttipaikaksi, esittäjänä kiinteistön 1:39 omistaja. Tätä vastustetaan. Myyraksen Leppätien kääntöpaikka on piirretty neliöksi, kääntöpaikkoja ei saa suurentaa. 1:53 on vapaa-ajan kiinteistö, eikä hyväksytä sitä että kartassa on merkitty sitovasti rakennuspaikaksi. Alueen asemakaavamuutos sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan Asemakaavamuutoksen vireille tulo on kuulutettu Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa, samoin Sipoon kunnan www-sivuilla on ollut kaava-aineisto saatavilla koko hankkeen ajan. Asukastilaisuus järjestettiin , jossa oli n. 50 osallistujaa. Tiedotustilaisuudesta on jaettu kutsut kaikille alueen asukkaille. Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä Nähtävillä olosta kuulutettiin Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa ja aineisto on ollut nähtävillä Kuntalassa ja kirjastossa sekä kunnan www-sivuilla. Yksityistien tiekunta omistaa Välitien alueen lisäksi maa-aloja kääntöpaikkojen kohdilla Keravajoen rantakaistalla sekä entisen uimarannan alueella kaava-alueen itäreunalla. Muilta osin rantakaista kuuluu yksityisomistukseen osana rannan kiinteistöjä. Puistoa kiinteistön 1:39 alueella ei olla muuttamassa asemakaavamuutoksessa erillispientalojen korttelialueeksi. Kiinteistö

5 on ollut vuoden 1954 rakennuskaavasta asti puistoa ja jää VPmerkinnällä puistoksi. Kääntöpaikkoja on jonkin verran suurennettu katualueiden levennöksien yhteydessä, tältä osin muutokset ovat välttämättömiä kääntöpaikkojen toiminnan vuoksi. Kiinteistö 1:53 on ollut erillispientalojen korttelialuetta mm. lainvoimaisessa vuoden 1985 Myyraksen rakennuskaavan muutoksessa, ja kaavamuutoksessa merkintä säilyy erillispientalojen korttelialueena AO-1. Seppo Pirhonen Solveig Pirhonen, 1:31 80-luvilla rakennettu hyväkuntoinen talo on sijoituksensa ja erilleen rakennetun autotallin vuoksi erittäin vaikea lisärakentaa. Ehdotetaan rakennusalan eteläreunan siirtämistä 8-10m niin että alalle mahtuisi toinen talo. Tonttia on korotettu täyttämällä v hieman. Puistovyöhykkeen kaventamista toivottiin myös tasapuolisen kohtelun vuoksi, jotta rakennusoikeutta saataisiin lisää saman verran kuin muillakin rantakiinteistöillä. Laadituissa tulvavaarakartoissa 1/250 vuodessa tapahtuvan tulvan riskiraja on otettu lähtökohdaksi rannan lisärakentamisen ohjaamisessa. Vaikka riittävän korkealla rakentamisella ja rakennuspaikkojen täytöllä saadaan riskejä pienennetyksi, ei joenrannan virtausnopeuksia tulvatilanteessa saada pienennetyksi. Mm. tästä syystä rantavyöhykkeen uutta rakentamista ohjataan poispäin Keravanjoesta tasapuolisesti kaikilla rantakiinteistöillä. Kiinteistölle jää olemassa olevien rakennusten tuntumassa tai niitä korvaamalla kehittämismahdollisuuksia. Jarmo Könönen, yhteyshenkilö Myyraksen asukkaiden ja kunnan välillä, 1:19 Myyraksentien kunnon parantaminen ja meluvallin toteutuminen ovat asukkaiden keskeiset toiveet. Myyraksen tien kunto on tärkeämpi kuin sivuteiden leventäminen. Pohditaan kevyenliikenteen väylää Välitienkohdalta pohjoiseen, jolloin päästäisiin liittymään Vantaan väyläverkostoon. Rakennusoikeusalue on joillekin tonteille epäoikeudenmukainen, kiinteistöt 1:18 ja 1:39 eivät hyödy muutoksesta vastaavalla tavalla kuin muut. Tulvavaara aiheuttaa myös rakennusoikeusalueeseen rajoitusta, maanomistajien tulisi saada maata nostamalla tehdä alue järkeväksi. Desibelisäännöt tulee ratkaista itäkortteleissa ensisijaisesti meluvallilla. Tonttien rajapyykit ovat osittain puutteellisia. Rannan pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa puiston VPmerkintää toivotaan muutettavaksi tai täydennettäväksi EVmerkinnällä, johon voisi liittää yksityiskohtaisia määräyksiä.

6 Suojaviheralue meluvallimääräyksineen on lisätty kaavaehdotukseen. Meluvallista on laadittu lisäksi luonnostelmat havainnekuvineen. Myyraksentien huono kunto on välitetty kuntatekniikan tiedoksi, lisäksi kaavaehdotus tukee teiden parantamista tiealueita leventämällä. Vantaan kuntatekniikan laitokselle on välitetty tiedoksi ehdotus kevyenliikenteen väylästä. Laadituissa tulvavaarakartoissa 1/250 vuodessa tapahtuvan tulvan riskiraja on otettu lähtökohdaksi rannan lisärakentamisen ohjaamisessa. Vaikka riittävän korkealla rakentamisella ja rakennuspaikkojen täytöllä saadaan riskejä pienennetyksi, ei joenrannan virtausnopeuksia tulvatilanteessa saada pienennetyksi ja mm. tästä syystä rantavyöhykkeen uutta rakentamista ohjataan poispäin Keravanjoesta tasapuolisesti kaikilla rantakiinteistöillä. Asemakaavassa on osoitettu suojaviheralue ja meluvallin paikka korkeuksineen. Laadittujen melukarttojen pohjalta voidaan todeta meluvallin parantavan selvästi tilannetta. Vallin lisäksi on niille alueille, joilla valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutasojen ohjearvojen saavuttaminen ei onnistu, esitetty rakentamisen sijoittumista ja meluaitaa koskevia melunsuojausta täydentäviä määräyksiä. Kaikilla näillä meluntorjuntatoimilla yhteensä on mahdollista saavuttaa ohjearvot olemassa olevalla vanhalla alueella, jossa melua aiheuttava moottoritie on tullut alueenrakentumisen jälkeen. Tonttien rajapyykkien puutteellisuus on välitetty kunnan mittaus ja kiinteistöosaston tiedoksi. Etelä-Suomen maanmittaustoimisto vastaa tonttien rajapyykeistä. Rantapuiston VP merkintä on säilytetty ehdotuksessa v.1985 kaavan mukaisena. Vanhan asemakaavan niukkojen virkistysalueiden vähentämiseen ei ole mahdollisuutta, uimaranta on jo jouduttu muuttamaan suojaviheralueeksi liikennemelun vuoksi.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014 (luonnos) OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta kuulutettu

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE

KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE LAPUAN KAUPUNKI KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE KAAVASELOSTUS 4.3.2008 Jouni Laitinen, Suvi-Elina Tervola LAPUAN KAUPUNKI Pitkänsillankatu 1, 67100

Lisätiedot

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET 11-16 LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. 8.5.2015 Rauman kaupunki Tuomoniemen hiekkakuoppa AK 19-008 Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavamuutos koskee Rauman kaupungin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot