Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto.Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työraportti Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto Joulukuu 1998

3 T Eurajoen Yrittäjät ry Eurajoki Posiva Oy Jaana Avolahti Mikonkatu 15 A 1 Helsinki Viite: Asia: Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys, tilaus no 9769/98/VM Lopullinen versio (versio ) selvityksestä Lähetän ohessa "Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys" -asiakirjan näillä näkymin lopullisen version (versio ) paperilla ja levykkeellä jatkotoimenpiteitä varten. Terveisin Eurajoen Yrittäjät ry:n puolesta ~(&[--- Matti Lehto Puheenjohtaja: Leo Mikola Sydänmaantie 1,71 Eurajoki puh työ , koti ' Sihteeri: Matti Lehto Kontiotie 5, 71 Eurajoki puh työ , fax -8684, koti , , oki.fi Rahastonhoitaja: Eurajoen Tilipalvelu Oy Kirkkotie 6, 71 Eurajok.i puh

4 Työ r a p o r t t i Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto Eurajoen Yrittäjät ry Joulukuu 1998 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 3 Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys Tiivistelmä Tämän perustietaselvityksen tavoitteena on antaa selkeä yleiskuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Selvityksen tavoitteena ei ole selvittää eurajokelaisten yrittäjien mielipiteitä siitä, tulisiko loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala rakentaa Eurajoelle. Perustietaselvitys tehtiin kyselytutkimuksena marraskuussa Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterissä oleville eurajokelaisille yrityksille, joita päällekkäisyyksien poiston jälkeen oli 4 kappaletta. Koska kyselyn piiriin otettavien yritysten joukkoa ei etukäteen valittu tai rajattu, kyselyn vastausprosentti ei noussut kovin suureksi. Toisaalta voidaan olettaa, että lähes kaikki eurajokelaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ko. rakennusprojekteihin, vastasivat kyselyyn. Kyselyyn vastasi 69 yritystä eli 34 % kyselyn postituslistalla olleesta 4 yrityksestä. Näistä osa oli ns. monialayrityksiä, joiden tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Vastanneista yrityksistä 51 katsoi voivansa olla mukana ko. rakennushankkeissa ja 18 katsoi, ettei yritys voi osallistua kumpaankaan rakennushankkeeseen. Kun monialayritysten vastaukset otetaan toimialoittain useana yrityksenä huomioon, molempiin kyseessä oleviin rakennushankkeisiin katsoi voivansa osallistua yhteensä 69 yritystä. Jäljempänä tässä selvityksessä olevat yhteenvedet käsittelevät juuri näitä 69 yritystä. Yrityksiltä tiedusteltiin yritystoimintaan liittyviä tietoja, kuten perustamisvuosi, mahdollisuudet osallistua loppusijoituslaitoksen rakentamiseenja/tai ydinvoimalan rakentamiseen, liikevaihto, toimiala, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotanto kalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuuden näkymät ja arviot mahdollisten kohteiden suuruudesta. Selvityksen perusteella eurajokelaiset yritykset ovat kiinnostuneita ja kykeneviä osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Lisäksi yritykset ovat valmiita tarpeen mukaan tekemään investointeja kapasiteettiosa lisäämiseksi sekä toimimaan työyhteenliittymissä.

6 4 Sisällysluettelo Sivu 1. Johdanto. Perustietoselvityksen laatiminen Menetelmä Kyselykirje Kyselyvastausten määrä Kyselyvastausten käsittely Olkiluodon jatkorakentamiseen käytettävissä olevat eurajokelaiset yritykset yrityskyselyn mukaan Yritysten liikevaihto Yritykset toimialoittain Yritysten henkilöstö Investointivalmius Valmius työyhteenliittymiin Lopuksi Lähdeluettelo Liitteet Liite 1. Liite. Liite 3. Saatekirje, kyselylomake ja kyselylomakkeen oheismateriaali Taulukko. Eurajoen toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon mukaan vuonna 1998, tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Taulukot 5A-5H: Eurajokelaisten yritysten perustietaselvitys yhteenvetotaulukot toimialoihain

7 5 1. JOHDANTO Eurajoen Yrittäjät ry:n hallitus päätti kokouksessaan selvittää eurajokelaisten yritysten valmiuksia osallistua mahdolliseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Eurajoen Yrittäjät ry:n hallitus päätti antaa selvitystyön käytännön suorittamisen yhdistyksen sihteerille, VTM Matti Lehdelle. Samalla päätettiin, että Lehto raportoi työn etenemisestä suoraan yhdistyksen puheenjohtajalle Leo Mikolalle ja tarvittaessa koko hallitukselle. Selvitystyön tavoitteena oli antaa selkeä yleiskuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Samalla tavoitteena oli saada kattava kortisto ko. eurajokelaisista yrityksistä mahdollisten tulevien rakennusprojektien käytännön tarpeisun. Selvitystyön tavoitteena ei ollut selvittää eurajokelaisten yrittäjien mielipiteitä siitä, tulisiko loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala rakentaa Eurajoelle.. PERUSTIETOSELVITYKSEN LAATIMINEN.1. Menetelmä Perustietaselvitys tehtiin kyselytutkimuksena. Kyselylomakkeet lähetettiin marraskuussa 1998 kaikille Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterissä (katso liite ) oleville eurajokelaisille yrityksille, joita päällekkäisyyksien yms. poiston jälkeen oli 4 kappaletta. Kyselytutkimuksen tekijöiden toimesta ei lähdetty etukäteen karsimaan kyselyyn tulevia yrityksiä. Kyselylomake kuitenkin laadittiin siten, että yritykset vastatessaan kyselyyn voivat sulkea itsensä pois loppusijoituslaitoksen ja/tai ydinvoimalan rakentamiseen tai rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen osallistujien joukosta. Koska kyselyn piiriin otettavien yritysten joukkoa ei etukäteen valittu tai rajattu, voitiin olettaa, että kyselyn vastausprosentti ei nouse kovin suureksi. Toisaalta voitiin olettaa, että lähes kaikki eurajokelaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ko. rakennusprojekteihin, vastaavat kyselyyn. Kysely postitettiin yrityksille Vastaukset pyydettiin mennessä. Vastauksia karhuttiin vielä sanomalehti Länsi-Suomessa olleella ilmoituksella. Viimeinen selvitykseen mukaan otettu vastaus saapui Kyselykirje Perustietaselvityksen kyselykirjeen ja kirjeen oheismateriaalin laadinnassa käytettiin apuna Markku Pääkkösen Kuhmon Yrittäjät ry: n toimeksiannosta laatimaa Kuhmotaisten yritysten perustietaselvitystä ja siinä käytettyä kyselylomaketta. Eurajokelaisille yrityk-

8 6 sille lähetetty kyselylomake saatekirjeineen ja oheismateriaaleineen on tämän työraportin liitteenä 1. Eurajokelaisille yrityksille lähetetyssä kyselylomakkeessa yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: o perustamisvuosi o toimiala o arvio siitä, voiko yritys osallistua ko. rakennushankkeisiin o tuotteet ja palvelut o liikevaihto o henkilöstömäärä o henkilöstön koulutustaso ja koulutustarve o kalusto o investointihalukkuus o kokemus ja halukkuus toimia työyhteenliittymissä o tulevaisuudennäkymät o referenssikohteet o arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta o muuta huomioitavaa.3. Kyselyvastausten määrä Edellä kerrotuista syistä yrityskyselyn vastausprosentti jäi odotetusti alhaiseksi. Kyselyyn vastasi 69 yritystä eli 34 % kyselyn postituslistalla olleesta 4 yrityksestä. Näistä osa oli ns. monialayrityksiä, joiden tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Vastanneista 69 yrityksestä 5 katsoi, että yritys voi osallistua tuotteitaan tai palveluitaan tarjoamalla käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon. Yksi yritys katsoi voivansa osallistua vain ydinvoimalan rakentamiseen. Vastanneista yrityksistä 18 katsoi, ettei yritys voi osallistua kumpaankaan rakennushankkeeseen. Kun monialayritysten vastaukset otetaan eritoimialoilla erikseen huomioon, molempiin kyseessä oleviin rakennushankkeisiin katsoi voivansa osallistua yhteensä 69 yritystä. Jäljempänä tässä selvityksessä olevat kysely-yhteenvedot käsittelevät juuri näitä 69 yritystä..4. Kyselyvastausten käsittely Kuten edellä todettiin, ns. monialayritysten tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Poikkeuksena on Paloteam Oy, jonka työntekijät ovat kaikki sivutoimisiaja jonka "muut palvelut/palovartiointi" -toimialan 8 työntekijästä huoltotoimialaan otettiin vain yksi työntekijä. Osa vastauksista ei ollut täydellisiä. Jos yritys oli jättänyt "kyllä-ei" -vaihtoehdon valitsematta, vastaus tulkittiin "ei" -vastaukseksi, ellei muulle tulkinnalle ollut perusteltua syytä. Jos henkilöstön koulutustasoon oli jätetty vastaamatta, vastaus merkittiin kohtaan "muu koulutus", ellei muulle tulkinnalle ollut perusteltua syytä.

9 7 Vastaukset purettiin kyselylomakkeilta suureen excel-taulukkoon, josta käytettiin nimitystä perustaulukko. Perustaulukosta johdettiin edelleen erilaisia yhteenvetotaulukoita, joista tämän asiakirjan liitteenä on toimialakohtainen yhteenveto. Tarvittaessa tiedot voidaan tekijöiden toimesta purkaa myös ATK-pohjaiseksi yrityskortistoksi. Toistaiseksi kortiston muodostavat kuitenkin toimialakohtaisesti "mapitetut" kyselyvastaukset Yrityksiä ei jaoteltu Olkiluodon mahdollisen jatkorakentamisen eri työvaiheiden mukaan. Yritysten pienen lukumäärän vuoksi, katsottiin, että yritysten sijoittaminen eri työvaiheisiin tapahtuu parhaiten tarpeen mukaan toimialan perusteella. 3. Olkiluodon jatkorakentamiseen käytettävissä olevat eurajokelaiset yritykset yrityskyselyn mukaan 3.1. Yritykset toimiajoittain Kyselyyn vastanneet hankkeisiin mukaan tulevat yritykset jakaantuvat eri toimialoille seuraavasti: ~aanrakennus 6 Kalliorakennus 4 Talonrakennus 11 Kuljetus 8 Konepaja 1 ~uut tuotteet ja palvelut 1 Huolto- ja kunnossapito 9 Yhteensä Yritysten liikevaihto Eurajokelaiset yritykset ovat pieniä. Alle miljoonan markan liikevaihdon yrityksiä vastanneista on 35 kappaletta eli 51 %ja yli kymmenen miljoonan markan liikevaihdon yrityksiä 5 kappaletta eli 7 % Yritysten henkilöstö ~onialayritysten päällekkäisyydet mukaan lukien vastanneissa yrityksissä on 514 työntekijää. Näistä 371 henkeä eli 7% on vähintään ammattikoulun käyneitä. Yrityksistä 6 kappaletta eli 3 8 % katsoo, että niillä on tarvetta edelleen kouluttaa henkilöstöään Investointivalmius Vastanneista yrityksistä 63 kappaletta eli 91 % on valmis investoimaan, jos yritystoiminnan laajeneminen sitä edellyttää Valmius työyhteenliittymiin Vastanneista 1 yrityksellä eli 3 %:lla on kokemusta mukanaolosta työyhteenliittymissä ja 46 yritystä eli 67% on valmis toimimaan alansa työyhteenliittymissä.

10 8 4. Lopuksi Eurajokelaiset yritykset ovat kiinnostuneita ja kykeneviä osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Erityisesti maanrakentamiseen, kalliorakentamiseen, talonrakentamiseen ja konepajatöihin suuntautuneiden yritysten joukosta löytyy useita yrityksiä, joiden valmiudet ko. rakentamishankkeisiin osallistumiseen ovat jo nyt erinomaiset. Lisäksi yritykset ovat valmiita tarpeen mukaan tekemään investointeja kapasiteettinsa lisäämiseksi sekä toimimaan työyhteenliittymissä. Lähdeluettelo: Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri Posiva Oy:n työraportti 98-5: Kuhmolaisten yritysten perustietoselvitys, Markku Pääkkönen, heinäkuu 1998

11 Liitteet

12 T Eurajoen Yrittäjät ry Eurajoki Liite 1 s. 1/9 Hyvä eurajokelainen yrittäjä Yhteistyössä Posiva Oy: n kanssa Eurajoen Yrittäjät ry on päättänyt kartoittaa eurajokelaisten yritysten halukkuutta, valmiuksia ja voimavaroja osallistua mahdolliseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalaitoksen rakentamiseen Olkiluotoon. Tästä syystä Eurajoen Yrittäjät ry lähestyy Teitä ja yritystänne tällä kyselyllä ja toivoo, että voitte vastata kyselyyn nopeasti, eli jo maanantaihin mennessä. Vastauksenne voitte postittaa oheisessa vastauskuoressa. Eurajoen Yrittäjät ry maksaa postimaksun. Kyselyn tavoitteena on antaa selkeä kuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Jottaeurajokelaisten yritysten valmiuksista saataisiin mahdollisimman kattava kuva, on tärkeätä, että kaikki yritykset, joille tämä kysely lähetetään, vastaavat kyselyyn. Kysely, sen paremmin kuin kyselyyn vastaaminenkaan, ei merkitse kannanottoa varsinaiseen peruskysymykseen siitä, tulisiko ydinjätteen loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala ylipäätään rakentaa Eurajoelle. Kyselyvastauksianne käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksenne tulevat ainoastaan Eurajoen Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:nja Teollisuuden Voima Oy:n tietoon. Vastauksista julkaistaan ainoastaan yhteenvetotietoja. Eurajoen Yrittäjät ry Leo Mikola puheenjohtaja Matti Lehto sihteeri VASTAATTEHAN VIIPYMÅ.TTÅ.- KIITOS! Puheenjohtaja: Leo Mikola Sydänmaantie 1, 71 Eurajoki puh työ , koti ' Sihteeri: Matti Lehto Kontiotie 5, 71 Eurajoki puh työ , fax -8684, koti , , Rahastonhoitaja: Eurajoen Tilipalvelu Oy Kirkkotie 6, 71 Eurajoki puh

13 T Eurajoen Yrittäjät ry KYSELYLOMAKE Liite 1 s. /9 1 Vastaaja: Yrityksen nimi: Osoite: Puhelin: Yhteyshenkilö: 1. Yrityksenne perustamisvuosi. Yrityksenne toimiala 3. Katsotteko, että yrityksenne voi osallistua tuotteitaan tai palveluitaan tarjoamalla käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon? (Rastittakaa oikeat vaihtoehdot.) 3.1. Ydinvoimalan rakentamiseen: Kyllä 3.. Loppusijoituslaitoksen rakentamiseen: Kyllä Ei Ei Jos vastasitte molempiin kohteisiin "ei", voitte siirtyä suoraan kohtaan 15! 4. Yrityksenne tuotteet tai palvelut, joita yrityksenne voi tarjota (rastita) Maanrakennus Raivaus Maanrakennus _Muu~ mikä Kalliorakennus Louhinta Murskaus _Muu~ mikä Talonrakennus Rakennusurakointi Sähköurakointi LVI -urakointi _Muu, mikä Kuljetus _ Henkilökuljetus _ Tavarakuljetus _Muu, mikä Huolto/kunnossapito Sähkö LVI _Muu, mikä Konepajatoiminta _ Konepajatyö _Muu, mikä Muut tuotteet/palvelut _Majoituspalvelut _ Ravitsemuspalvelut Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset _Muu, mikä

14 Liite 1 s. 3/9 5. Yrityksenne liikevaihto (milj.mk): alle yli Yrityksenne henkilöstömäärä 7. Yrityksenne henkilöstön koulutustaso: (lukumäärä) Korkeakoulutaso Opistotaso Ammattikoulu tai vast. Muut Onko yrityksessänne henkilöstön koulutustarvetta kyllä et henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 8. Yrityksenne tuotantokalusto (kaluston laji ja määrä): 9. Yrityksenne investointihalukkuus: Onko yrityksenne valmis investointeihin yritystoimintanne kasvaessa? _kyllä et 1. Yrityksenne ja työyhteenliittymät: Oletteko toiminut työyhteenliittymissä? kyllä et Oletteko valmis liittymään toimialanne työyhteenliittymiin? kyllä et 11. Yrityksenne tulevaisuuden näkymät vuoteen mennessä (esim. sukupolven vaihdos): 1. Yrityksenne referenssikohteet (aikaisemmat huomattavat työkohteet):

15 Liite 1 s. 4/ Arvionne siitä, kuinka suuria kohteita yrityksenne voi ottaa vastaan (tuotanto, henkilöstö, kalusto tms. huomioon ottaen): 14. Muuta huomioitavaa: 15. Terveisenne ja toivomuksenne Eurajoen Yrittäjät ry:lle Pyydämme Teitä toimittamaan tämän vastauslomakkeen viimeistään oheisessa vastauskuoressa Eurajoen Yrittäjät ry:lle. Antamianne vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksenne tulevat ainoastaan Eurajoen Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:nja Teollisuuden Voima Oy:n tietoon. Vastauksista julkaistaan ainoastaan yhteenvetotietoja. Kiitämme vaivannäöstänne! Eurajoen Yrittäjät ry marraskuussa 1998

16 ~ - Liite 1 s. 5/9 TIETOJA KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUS JOITUSLAITOKSEN JA KOLMANNEN YDINVOIMA LAYKSIKÖN RAKENTAMISHANKKEISTA OLKI LUOTOON

17 - 1 - Liite 1 s. 6/9 1. Kolmannen ydinvoimalayksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy selvittää sähköteholtaan noin 1-15 MW:n suuruisen ydinvoimalayksikön rakentamista Olkiluotoon, jossa on ennestään kaksi ydinvoimalayksikköä. Hankkeen "ympäristövaikutusten arviointimenettely" -prosessi on tällä hetkellä käynnissä. Uuden ydinvoimalayksikön rakentaminen edellyttää valtioneuvoston tekemää ja eduskunnan hyväksymää periaatepäätöstä. Mikäli periaatepäätös hyväksytään ja ympäristöasioiden lisäksi rakentamisen tekniset ja taloudelliset edellytykset täyttyvät, voidaan rakentamispäätös tehdä -luvun alkuvuosina. Rakentamisen arvioidaan kestävän 4-6 vuotta. Professori Paavo Okko on laskenut, että 1 mrd. mk:n voimalaitosinvestoinnin aiheuttama välitön lisäkysyntä kotimaassa olisi rakennustoimintaan 4. mrd. mk ja metalliteollisuuteen 3. mrd. mk. Koska sysäyksen saanut toimiala tarvitsee välipanoksia muilta toimialoilta, syntyy välillisiä eli kerrannaisvaikutuksia. Näin voimalaitosinvestoinnin kokonaisvaikutus Suomen kansantalouteen olisi: Rakennustoimintaan Metalliteollisuuteen Yhteensä 7.3 mrd. mk 5.1 mrd. mk 1.4 mrd. mk. Okon esittämän laskelman mukaan investoinnin rakennustoiminta synnyttäisi työllisyyttä noin ja sen metalliteollisuusosa vastaavasti alihankintoineen noin 8.8 henkilötyövuotta.. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos Loppusijoituslaitoksen investointikustannukset ovat yhteensä noin 1. mrd. mk: tutkimuskuilu 7 milj. mk, kapselointilaitos ja loppusijoitustila 1.13 milj. mk. Seuraavassa on esitetty käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishankkeen elinkaareen perustuva töiden vaiheistus. Vaiheistus perustuu Markku Pääkkösen laatimassa kuhmolaisten yritysten perustietaselvityksessä esitettyyn töiden vaiheistukseen, joka puolestaan pohjautuu Saanio&Riekkola Oy: n laatimaan raporttiluonnokseen hankkeen YV A-selvitystä varten. Olkiluodossa vaihe, eli työmaan perustaminen, on painoarvoltaan pienempi kuin Kuhmossa. Muilta osin seuraavassa esitettyä Kuhmossa käytettyä töiden vaiheistusta voi suoraan soveltaa myös Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoituslaitoshankkeeseen.

18 Liite 1 s. 7/9 Peruskaavio vaiheittain 1. VAIHE NYKYTILANNE. VAIHE TYÖMMN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE 1. vaihe - 3 koeporaukset työmaan perustaminen vesinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestin ta siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelu kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat vierailujen hoito

19 .vaihe -3 Liite 1 s. 8/9 TX9~.M~,~,E.~y.sr~~~~EN Vf:S,HUOLL()N RAKENTAMINEN., SAH-KÖ;HUOLLON.fu\KENTÄMINEN TiEN RAKE~j~_MIN~.tf".. \,~: ' l Sähköhuollon : rai'<~ ritåi?nlnerf:. Tien rakentaminen 1 alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sahköurakointi lviurakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi johtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sahköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi 1 Muuf to.iffi..innat ; henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoimint materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittel valvonta jatehuolto sähköhuolto lvi-huolto muut 3.vaihe 3-7. : :~: :~~- r:y ~ :-~ ~: :,~. ;f: ~/~. -~--.~)~. -~ :";:::.y~: )~j'~\ ~:~~ 17~-~!~{~t\]~r~~-:~: i~~ ~f?.:~ ~~.,..::~~~:~~~r:?:.~ -~ :, :.~~ TUTKIMUSKUILUN RA~E~TAI\IJINEN... 3,5vuotta mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-,sahkötyöt poraustoiminta rajaytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jatehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

20 4 Liite 1 S. 9/9 4.vaihe 1- Louhinta ja mur5kaus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus 1 Kiinteistöjen ra.kentaminen 1 mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi Muu toiminta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jatehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut 5.vaihe vaihe n.43 vuotta 1 Kapselointl. 1 M4u toiminta 1 kuljetukset kapselointi valvonta 1 majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi atehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut purkutyöt kuljetukset maisemointi täyttö majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

21 Liite s.l/1 Taulukko. Eurajoen toimipaikat toimiajoittain ja liikevaihdon mukaan vuonna 1998, tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Toimiala Yhteensä Ei tietoa Ei ole A B c CA CB D DA DB DC DD DE DF DG DH Dl DJ OK DL DM ON E F G H J K L M N p a X Maatalous, riistatalous ja metsätalous Kalatalous Mineraalien kaivu Energiamineraalien kaivu Malmien ja mineraalien kaivu poislukien Teollisuus Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan Tekstiilien ja vaatteiden valmistus Nahan ja nahkatuotteiden valmistus Puutavaran ja puutuotteiden valmistus Massan, paperin ja paperituotteiden Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja Kumi- ja muovituotteiden valmistus Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Sähköteknisten tuotteiden ja optisten Kulkuneuvojen valmistus Muu valmistus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitustoiminta Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset Työnantajakotitaloudet Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset Toimiala tuntematon ) Yhteensä '!

22 Liite 3 s. 1/ Taulukot 5A-5H. Eurajokelaisten yritysten perustietaselvitys yhteenvetotaulukot toimialoittain Taulukko 5A. Eurajoki/Maanrakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (m i lj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?.:Q. _._~:1Q _~!9.:Q: Yrityksiä yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_.QP..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-L!L '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Kyllä 6 Koulutustarvetta, Kyllä 1 Ei lkm Ei 5 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Kyllä 1 Valmis työyhteen- Kyllä 5 Ei 5 liittymiin, lkm Ei 1 Taulukko 58. Eurajoki/Kalliorakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?.:Q..:.~:1Q _~!9.:Q: Yrityksiä yritysten lkm 1 1 yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!L '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investoin-. 15.YJ!~------~---- Koulutustarvetta, ~Y!~~-----~---- teihin, lkm Ei lkm Ei Toiminut työyhteen-. 15.YJ!~ 1 Valmis työyhteen ~Y!~~-----~---- Iiittymissä, lkm Ei 3 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5C. Eurajoki/Talonrakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (m i lj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_ -~:~.:9 ~:Q:?.:Q. _._q:1q _~!9.:.9: Yrityksiä yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!! '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Ei 1 lkm Kyllä 1 Koulutustarvetta, Kyllä Ei 7 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Kyllä 5 Valmis työyhteen- Kyllä Ei 6 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5. Eurajoki/Kuljetusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?_.Q..._~:1Q _~!9.:Q- Yrityksiä 6 yhteensä -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!! '!h.~~~-~~~ kpl YJ!~? Koulutustarvetta, ~Y!~~------~---- Ei 1 lkm Ei YJ!~ 1 Valmis työyhteen ~Y!~~-----~---- Ei 7 liittymiin, lkm Ei 6 Taulukko 5E. Eurajoki/Konepajayritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm. 15.YJ!~-----~-~--- Koulutustarvetta, ~Y!~~------~---- Ei lkm Ei 5 Kyllä 4 Valmis työyhteen- Kyllä Ei 6 liittymiin, lkm Ei 3

23 Liite 3 s. / Taulukko 5F. Eurajoki/Muut tuotteet ja palvelut - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm :9.:.. 9.:..-_~:.Q 1_._~:~.:9 ~:9:.?.:Q ~:.~:1Q:.~!9.:Q: Yrityksiä yhteensä -~~~~~~~.:_P-i~t~---~!!l_rn.:.~:.--~~-l!~ '(h.~~~-~~~ kpl 15YJ!~-----~-~--- Kou 1 utustarvetta, ~~!~------~---- Ei 3 lkm Ei 1 15YJ!~? Valmis työyhteen ~~!~~-----!? Ei 14 liittymiin, lkm Ei 9 Taulukko SG. Eurajoki/Huolto- ja kunnossapito- yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), Yrityksiä [yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, Korkeak. Opisto Amm.k. Muut Yhteensä 9 kpl henkilöstön lkm Valmis investoin- 15YJ!~------~---- Koulutustarvetta, ~~!~~-----~---- teihin, lkm Ei 1 lkm Ei 5 Toiminut työyhteen- 15YJ!~------~---- Valmis työyhteen ~~!~~------~---- liittymissä, lkm Ei 7 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5H. Eurajoki/Kaikki yritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), :9.:.. 9.:.?:_~:.Q.)_._~:~.:9 ~:9:.?.:.Q.. _._~:1.Q. _~!9.:.Q.- Yrityksiä [yritysten lkm yhteensä Henkilöstön kou 1 utus, ~~~~~~~.:_Ei~t~---~!!l_rn.._~:.--~~-l!~ '(h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Ei 6 lkm Ei 43 Kyllä 63 Koulutustarvetta, Kyllä 6 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Ei 48 liittymiin, lkm Ei 15YJ!~?_~--- Valmis työyhteen ~~!~~-----~? 3

TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 20. PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 1996

TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 20. PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 1996 Yritysten tuki taiteille 1996 Selvityksessä tarkastellaan suomalaisten yritysten taiteen rahoitusta 199-luvun keskivaiheen taloudellisen nousukauden aikana. Selvitys on sarjassaan viides kolmen vuoden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot

Pampalon kultakaivoksen

Pampalon kultakaivoksen Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kuvassa kiisua, ei kultaa. 10.2005 Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä Visio: Osaavasta työvoimasta

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI 26.11.2012 Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 25.9.2007 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007...2 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1. Yrityksen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset FI9900117 POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1 999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. 00100 Puhelin

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Kainuun Etu Oy PALVELUALOJEN ESISELVITYS 1 (80) PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Loppuraportti Toteutetut yritysanalyysihaastattelut Tammi Toukokuu 2009 Kehityskohteet toimialoittain Kainuussa Harri

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hernesniemi,

Lisätiedot

RAPORTTI POHJOIS-SAVON EAKR-TOIMINNAN 2007-2013 ARVIOINTI: YRITYSTEN KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA INFRAHANKKEET. Vastaanottaja Pohjois-Savon liitto

RAPORTTI POHJOIS-SAVON EAKR-TOIMINNAN 2007-2013 ARVIOINTI: YRITYSTEN KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA INFRAHANKKEET. Vastaanottaja Pohjois-Savon liitto Vastaanottaja Pohjois-Savon liitto Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä Lokakuu 2014 RAPORTTI POHJOIS-SAVON EAKR-TOIMINNAN 2007-2013 ARVIOINTI: YRITYSTEN KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA INFRAHANKKEET RAPORTTI

Lisätiedot

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä Ruralia-instituutti Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus Hannu Törmä RegFin-raportteja 16.4.2010 Mahdollisen kultakaivoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seinäjoen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi

Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi Martti Saarela, Harri Jokela, Eija-Riitta Niinikoski, Matti Muhos Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 2/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN

Lisätiedot

Toim ialaluokitus 1995

Toim ialaluokitus 1995 '////' Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Toim ialaluokitus 1995 Toinen tarkistettu painos Tilastokeskus S tatis tikcen tralen S tatistics Finland Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus 1995 Toinen

Lisätiedot

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 ROTIS SEMISANS PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999 2008 TILASTOTIETOA TAITEESTA

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 1/1998 PKT-YRITYSTEN.... YMPARISTOASIOIDEN HOITO Toimialakohtaisia selvityksiä

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot