Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto.Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työraportti Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto Joulukuu 1998

3 T Eurajoen Yrittäjät ry Eurajoki Posiva Oy Jaana Avolahti Mikonkatu 15 A 1 Helsinki Viite: Asia: Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys, tilaus no 9769/98/VM Lopullinen versio (versio ) selvityksestä Lähetän ohessa "Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys" -asiakirjan näillä näkymin lopullisen version (versio ) paperilla ja levykkeellä jatkotoimenpiteitä varten. Terveisin Eurajoen Yrittäjät ry:n puolesta ~(&[--- Matti Lehto Puheenjohtaja: Leo Mikola Sydänmaantie 1,71 Eurajoki puh työ , koti ' Sihteeri: Matti Lehto Kontiotie 5, 71 Eurajoki puh työ , fax -8684, koti , , oki.fi Rahastonhoitaja: Eurajoen Tilipalvelu Oy Kirkkotie 6, 71 Eurajok.i puh

4 Työ r a p o r t t i Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto Eurajoen Yrittäjät ry Joulukuu 1998 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 3 Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys Tiivistelmä Tämän perustietaselvityksen tavoitteena on antaa selkeä yleiskuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Selvityksen tavoitteena ei ole selvittää eurajokelaisten yrittäjien mielipiteitä siitä, tulisiko loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala rakentaa Eurajoelle. Perustietaselvitys tehtiin kyselytutkimuksena marraskuussa Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterissä oleville eurajokelaisille yrityksille, joita päällekkäisyyksien poiston jälkeen oli 4 kappaletta. Koska kyselyn piiriin otettavien yritysten joukkoa ei etukäteen valittu tai rajattu, kyselyn vastausprosentti ei noussut kovin suureksi. Toisaalta voidaan olettaa, että lähes kaikki eurajokelaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ko. rakennusprojekteihin, vastasivat kyselyyn. Kyselyyn vastasi 69 yritystä eli 34 % kyselyn postituslistalla olleesta 4 yrityksestä. Näistä osa oli ns. monialayrityksiä, joiden tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Vastanneista yrityksistä 51 katsoi voivansa olla mukana ko. rakennushankkeissa ja 18 katsoi, ettei yritys voi osallistua kumpaankaan rakennushankkeeseen. Kun monialayritysten vastaukset otetaan toimialoittain useana yrityksenä huomioon, molempiin kyseessä oleviin rakennushankkeisiin katsoi voivansa osallistua yhteensä 69 yritystä. Jäljempänä tässä selvityksessä olevat yhteenvedet käsittelevät juuri näitä 69 yritystä. Yrityksiltä tiedusteltiin yritystoimintaan liittyviä tietoja, kuten perustamisvuosi, mahdollisuudet osallistua loppusijoituslaitoksen rakentamiseenja/tai ydinvoimalan rakentamiseen, liikevaihto, toimiala, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotanto kalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuuden näkymät ja arviot mahdollisten kohteiden suuruudesta. Selvityksen perusteella eurajokelaiset yritykset ovat kiinnostuneita ja kykeneviä osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Lisäksi yritykset ovat valmiita tarpeen mukaan tekemään investointeja kapasiteettiosa lisäämiseksi sekä toimimaan työyhteenliittymissä.

6 4 Sisällysluettelo Sivu 1. Johdanto. Perustietoselvityksen laatiminen Menetelmä Kyselykirje Kyselyvastausten määrä Kyselyvastausten käsittely Olkiluodon jatkorakentamiseen käytettävissä olevat eurajokelaiset yritykset yrityskyselyn mukaan Yritysten liikevaihto Yritykset toimialoittain Yritysten henkilöstö Investointivalmius Valmius työyhteenliittymiin Lopuksi Lähdeluettelo Liitteet Liite 1. Liite. Liite 3. Saatekirje, kyselylomake ja kyselylomakkeen oheismateriaali Taulukko. Eurajoen toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon mukaan vuonna 1998, tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Taulukot 5A-5H: Eurajokelaisten yritysten perustietaselvitys yhteenvetotaulukot toimialoihain

7 5 1. JOHDANTO Eurajoen Yrittäjät ry:n hallitus päätti kokouksessaan selvittää eurajokelaisten yritysten valmiuksia osallistua mahdolliseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Eurajoen Yrittäjät ry:n hallitus päätti antaa selvitystyön käytännön suorittamisen yhdistyksen sihteerille, VTM Matti Lehdelle. Samalla päätettiin, että Lehto raportoi työn etenemisestä suoraan yhdistyksen puheenjohtajalle Leo Mikolalle ja tarvittaessa koko hallitukselle. Selvitystyön tavoitteena oli antaa selkeä yleiskuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Samalla tavoitteena oli saada kattava kortisto ko. eurajokelaisista yrityksistä mahdollisten tulevien rakennusprojektien käytännön tarpeisun. Selvitystyön tavoitteena ei ollut selvittää eurajokelaisten yrittäjien mielipiteitä siitä, tulisiko loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala rakentaa Eurajoelle.. PERUSTIETOSELVITYKSEN LAATIMINEN.1. Menetelmä Perustietaselvitys tehtiin kyselytutkimuksena. Kyselylomakkeet lähetettiin marraskuussa 1998 kaikille Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterissä (katso liite ) oleville eurajokelaisille yrityksille, joita päällekkäisyyksien yms. poiston jälkeen oli 4 kappaletta. Kyselytutkimuksen tekijöiden toimesta ei lähdetty etukäteen karsimaan kyselyyn tulevia yrityksiä. Kyselylomake kuitenkin laadittiin siten, että yritykset vastatessaan kyselyyn voivat sulkea itsensä pois loppusijoituslaitoksen ja/tai ydinvoimalan rakentamiseen tai rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen osallistujien joukosta. Koska kyselyn piiriin otettavien yritysten joukkoa ei etukäteen valittu tai rajattu, voitiin olettaa, että kyselyn vastausprosentti ei nouse kovin suureksi. Toisaalta voitiin olettaa, että lähes kaikki eurajokelaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ko. rakennusprojekteihin, vastaavat kyselyyn. Kysely postitettiin yrityksille Vastaukset pyydettiin mennessä. Vastauksia karhuttiin vielä sanomalehti Länsi-Suomessa olleella ilmoituksella. Viimeinen selvitykseen mukaan otettu vastaus saapui Kyselykirje Perustietaselvityksen kyselykirjeen ja kirjeen oheismateriaalin laadinnassa käytettiin apuna Markku Pääkkösen Kuhmon Yrittäjät ry: n toimeksiannosta laatimaa Kuhmotaisten yritysten perustietaselvitystä ja siinä käytettyä kyselylomaketta. Eurajokelaisille yrityk-

8 6 sille lähetetty kyselylomake saatekirjeineen ja oheismateriaaleineen on tämän työraportin liitteenä 1. Eurajokelaisille yrityksille lähetetyssä kyselylomakkeessa yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: o perustamisvuosi o toimiala o arvio siitä, voiko yritys osallistua ko. rakennushankkeisiin o tuotteet ja palvelut o liikevaihto o henkilöstömäärä o henkilöstön koulutustaso ja koulutustarve o kalusto o investointihalukkuus o kokemus ja halukkuus toimia työyhteenliittymissä o tulevaisuudennäkymät o referenssikohteet o arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta o muuta huomioitavaa.3. Kyselyvastausten määrä Edellä kerrotuista syistä yrityskyselyn vastausprosentti jäi odotetusti alhaiseksi. Kyselyyn vastasi 69 yritystä eli 34 % kyselyn postituslistalla olleesta 4 yrityksestä. Näistä osa oli ns. monialayrityksiä, joiden tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Vastanneista 69 yrityksestä 5 katsoi, että yritys voi osallistua tuotteitaan tai palveluitaan tarjoamalla käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon. Yksi yritys katsoi voivansa osallistua vain ydinvoimalan rakentamiseen. Vastanneista yrityksistä 18 katsoi, ettei yritys voi osallistua kumpaankaan rakennushankkeeseen. Kun monialayritysten vastaukset otetaan eritoimialoilla erikseen huomioon, molempiin kyseessä oleviin rakennushankkeisiin katsoi voivansa osallistua yhteensä 69 yritystä. Jäljempänä tässä selvityksessä olevat kysely-yhteenvedot käsittelevät juuri näitä 69 yritystä..4. Kyselyvastausten käsittely Kuten edellä todettiin, ns. monialayritysten tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Poikkeuksena on Paloteam Oy, jonka työntekijät ovat kaikki sivutoimisiaja jonka "muut palvelut/palovartiointi" -toimialan 8 työntekijästä huoltotoimialaan otettiin vain yksi työntekijä. Osa vastauksista ei ollut täydellisiä. Jos yritys oli jättänyt "kyllä-ei" -vaihtoehdon valitsematta, vastaus tulkittiin "ei" -vastaukseksi, ellei muulle tulkinnalle ollut perusteltua syytä. Jos henkilöstön koulutustasoon oli jätetty vastaamatta, vastaus merkittiin kohtaan "muu koulutus", ellei muulle tulkinnalle ollut perusteltua syytä.

9 7 Vastaukset purettiin kyselylomakkeilta suureen excel-taulukkoon, josta käytettiin nimitystä perustaulukko. Perustaulukosta johdettiin edelleen erilaisia yhteenvetotaulukoita, joista tämän asiakirjan liitteenä on toimialakohtainen yhteenveto. Tarvittaessa tiedot voidaan tekijöiden toimesta purkaa myös ATK-pohjaiseksi yrityskortistoksi. Toistaiseksi kortiston muodostavat kuitenkin toimialakohtaisesti "mapitetut" kyselyvastaukset Yrityksiä ei jaoteltu Olkiluodon mahdollisen jatkorakentamisen eri työvaiheiden mukaan. Yritysten pienen lukumäärän vuoksi, katsottiin, että yritysten sijoittaminen eri työvaiheisiin tapahtuu parhaiten tarpeen mukaan toimialan perusteella. 3. Olkiluodon jatkorakentamiseen käytettävissä olevat eurajokelaiset yritykset yrityskyselyn mukaan 3.1. Yritykset toimiajoittain Kyselyyn vastanneet hankkeisiin mukaan tulevat yritykset jakaantuvat eri toimialoille seuraavasti: ~aanrakennus 6 Kalliorakennus 4 Talonrakennus 11 Kuljetus 8 Konepaja 1 ~uut tuotteet ja palvelut 1 Huolto- ja kunnossapito 9 Yhteensä Yritysten liikevaihto Eurajokelaiset yritykset ovat pieniä. Alle miljoonan markan liikevaihdon yrityksiä vastanneista on 35 kappaletta eli 51 %ja yli kymmenen miljoonan markan liikevaihdon yrityksiä 5 kappaletta eli 7 % Yritysten henkilöstö ~onialayritysten päällekkäisyydet mukaan lukien vastanneissa yrityksissä on 514 työntekijää. Näistä 371 henkeä eli 7% on vähintään ammattikoulun käyneitä. Yrityksistä 6 kappaletta eli 3 8 % katsoo, että niillä on tarvetta edelleen kouluttaa henkilöstöään Investointivalmius Vastanneista yrityksistä 63 kappaletta eli 91 % on valmis investoimaan, jos yritystoiminnan laajeneminen sitä edellyttää Valmius työyhteenliittymiin Vastanneista 1 yrityksellä eli 3 %:lla on kokemusta mukanaolosta työyhteenliittymissä ja 46 yritystä eli 67% on valmis toimimaan alansa työyhteenliittymissä.

10 8 4. Lopuksi Eurajokelaiset yritykset ovat kiinnostuneita ja kykeneviä osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Erityisesti maanrakentamiseen, kalliorakentamiseen, talonrakentamiseen ja konepajatöihin suuntautuneiden yritysten joukosta löytyy useita yrityksiä, joiden valmiudet ko. rakentamishankkeisiin osallistumiseen ovat jo nyt erinomaiset. Lisäksi yritykset ovat valmiita tarpeen mukaan tekemään investointeja kapasiteettinsa lisäämiseksi sekä toimimaan työyhteenliittymissä. Lähdeluettelo: Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri Posiva Oy:n työraportti 98-5: Kuhmolaisten yritysten perustietoselvitys, Markku Pääkkönen, heinäkuu 1998

11 Liitteet

12 T Eurajoen Yrittäjät ry Eurajoki Liite 1 s. 1/9 Hyvä eurajokelainen yrittäjä Yhteistyössä Posiva Oy: n kanssa Eurajoen Yrittäjät ry on päättänyt kartoittaa eurajokelaisten yritysten halukkuutta, valmiuksia ja voimavaroja osallistua mahdolliseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalaitoksen rakentamiseen Olkiluotoon. Tästä syystä Eurajoen Yrittäjät ry lähestyy Teitä ja yritystänne tällä kyselyllä ja toivoo, että voitte vastata kyselyyn nopeasti, eli jo maanantaihin mennessä. Vastauksenne voitte postittaa oheisessa vastauskuoressa. Eurajoen Yrittäjät ry maksaa postimaksun. Kyselyn tavoitteena on antaa selkeä kuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Jottaeurajokelaisten yritysten valmiuksista saataisiin mahdollisimman kattava kuva, on tärkeätä, että kaikki yritykset, joille tämä kysely lähetetään, vastaavat kyselyyn. Kysely, sen paremmin kuin kyselyyn vastaaminenkaan, ei merkitse kannanottoa varsinaiseen peruskysymykseen siitä, tulisiko ydinjätteen loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala ylipäätään rakentaa Eurajoelle. Kyselyvastauksianne käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksenne tulevat ainoastaan Eurajoen Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:nja Teollisuuden Voima Oy:n tietoon. Vastauksista julkaistaan ainoastaan yhteenvetotietoja. Eurajoen Yrittäjät ry Leo Mikola puheenjohtaja Matti Lehto sihteeri VASTAATTEHAN VIIPYMÅ.TTÅ.- KIITOS! Puheenjohtaja: Leo Mikola Sydänmaantie 1, 71 Eurajoki puh työ , koti ' Sihteeri: Matti Lehto Kontiotie 5, 71 Eurajoki puh työ , fax -8684, koti , , Rahastonhoitaja: Eurajoen Tilipalvelu Oy Kirkkotie 6, 71 Eurajoki puh

13 T Eurajoen Yrittäjät ry KYSELYLOMAKE Liite 1 s. /9 1 Vastaaja: Yrityksen nimi: Osoite: Puhelin: Yhteyshenkilö: 1. Yrityksenne perustamisvuosi. Yrityksenne toimiala 3. Katsotteko, että yrityksenne voi osallistua tuotteitaan tai palveluitaan tarjoamalla käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon? (Rastittakaa oikeat vaihtoehdot.) 3.1. Ydinvoimalan rakentamiseen: Kyllä 3.. Loppusijoituslaitoksen rakentamiseen: Kyllä Ei Ei Jos vastasitte molempiin kohteisiin "ei", voitte siirtyä suoraan kohtaan 15! 4. Yrityksenne tuotteet tai palvelut, joita yrityksenne voi tarjota (rastita) Maanrakennus Raivaus Maanrakennus _Muu~ mikä Kalliorakennus Louhinta Murskaus _Muu~ mikä Talonrakennus Rakennusurakointi Sähköurakointi LVI -urakointi _Muu, mikä Kuljetus _ Henkilökuljetus _ Tavarakuljetus _Muu, mikä Huolto/kunnossapito Sähkö LVI _Muu, mikä Konepajatoiminta _ Konepajatyö _Muu, mikä Muut tuotteet/palvelut _Majoituspalvelut _ Ravitsemuspalvelut Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset _Muu, mikä

14 Liite 1 s. 3/9 5. Yrityksenne liikevaihto (milj.mk): alle yli Yrityksenne henkilöstömäärä 7. Yrityksenne henkilöstön koulutustaso: (lukumäärä) Korkeakoulutaso Opistotaso Ammattikoulu tai vast. Muut Onko yrityksessänne henkilöstön koulutustarvetta kyllä et henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 8. Yrityksenne tuotantokalusto (kaluston laji ja määrä): 9. Yrityksenne investointihalukkuus: Onko yrityksenne valmis investointeihin yritystoimintanne kasvaessa? _kyllä et 1. Yrityksenne ja työyhteenliittymät: Oletteko toiminut työyhteenliittymissä? kyllä et Oletteko valmis liittymään toimialanne työyhteenliittymiin? kyllä et 11. Yrityksenne tulevaisuuden näkymät vuoteen mennessä (esim. sukupolven vaihdos): 1. Yrityksenne referenssikohteet (aikaisemmat huomattavat työkohteet):

15 Liite 1 s. 4/ Arvionne siitä, kuinka suuria kohteita yrityksenne voi ottaa vastaan (tuotanto, henkilöstö, kalusto tms. huomioon ottaen): 14. Muuta huomioitavaa: 15. Terveisenne ja toivomuksenne Eurajoen Yrittäjät ry:lle Pyydämme Teitä toimittamaan tämän vastauslomakkeen viimeistään oheisessa vastauskuoressa Eurajoen Yrittäjät ry:lle. Antamianne vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksenne tulevat ainoastaan Eurajoen Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:nja Teollisuuden Voima Oy:n tietoon. Vastauksista julkaistaan ainoastaan yhteenvetotietoja. Kiitämme vaivannäöstänne! Eurajoen Yrittäjät ry marraskuussa 1998

16 ~ - Liite 1 s. 5/9 TIETOJA KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUS JOITUSLAITOKSEN JA KOLMANNEN YDINVOIMA LAYKSIKÖN RAKENTAMISHANKKEISTA OLKI LUOTOON

17 - 1 - Liite 1 s. 6/9 1. Kolmannen ydinvoimalayksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy selvittää sähköteholtaan noin 1-15 MW:n suuruisen ydinvoimalayksikön rakentamista Olkiluotoon, jossa on ennestään kaksi ydinvoimalayksikköä. Hankkeen "ympäristövaikutusten arviointimenettely" -prosessi on tällä hetkellä käynnissä. Uuden ydinvoimalayksikön rakentaminen edellyttää valtioneuvoston tekemää ja eduskunnan hyväksymää periaatepäätöstä. Mikäli periaatepäätös hyväksytään ja ympäristöasioiden lisäksi rakentamisen tekniset ja taloudelliset edellytykset täyttyvät, voidaan rakentamispäätös tehdä -luvun alkuvuosina. Rakentamisen arvioidaan kestävän 4-6 vuotta. Professori Paavo Okko on laskenut, että 1 mrd. mk:n voimalaitosinvestoinnin aiheuttama välitön lisäkysyntä kotimaassa olisi rakennustoimintaan 4. mrd. mk ja metalliteollisuuteen 3. mrd. mk. Koska sysäyksen saanut toimiala tarvitsee välipanoksia muilta toimialoilta, syntyy välillisiä eli kerrannaisvaikutuksia. Näin voimalaitosinvestoinnin kokonaisvaikutus Suomen kansantalouteen olisi: Rakennustoimintaan Metalliteollisuuteen Yhteensä 7.3 mrd. mk 5.1 mrd. mk 1.4 mrd. mk. Okon esittämän laskelman mukaan investoinnin rakennustoiminta synnyttäisi työllisyyttä noin ja sen metalliteollisuusosa vastaavasti alihankintoineen noin 8.8 henkilötyövuotta.. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos Loppusijoituslaitoksen investointikustannukset ovat yhteensä noin 1. mrd. mk: tutkimuskuilu 7 milj. mk, kapselointilaitos ja loppusijoitustila 1.13 milj. mk. Seuraavassa on esitetty käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishankkeen elinkaareen perustuva töiden vaiheistus. Vaiheistus perustuu Markku Pääkkösen laatimassa kuhmolaisten yritysten perustietaselvityksessä esitettyyn töiden vaiheistukseen, joka puolestaan pohjautuu Saanio&Riekkola Oy: n laatimaan raporttiluonnokseen hankkeen YV A-selvitystä varten. Olkiluodossa vaihe, eli työmaan perustaminen, on painoarvoltaan pienempi kuin Kuhmossa. Muilta osin seuraavassa esitettyä Kuhmossa käytettyä töiden vaiheistusta voi suoraan soveltaa myös Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoituslaitoshankkeeseen.

18 Liite 1 s. 7/9 Peruskaavio vaiheittain 1. VAIHE NYKYTILANNE. VAIHE TYÖMMN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE 1. vaihe - 3 koeporaukset työmaan perustaminen vesinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestin ta siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelu kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat vierailujen hoito

19 .vaihe -3 Liite 1 s. 8/9 TX9~.M~,~,E.~y.sr~~~~EN Vf:S,HUOLL()N RAKENTAMINEN., SAH-KÖ;HUOLLON.fu\KENTÄMINEN TiEN RAKE~j~_MIN~.tf".. \,~: ' l Sähköhuollon : rai'<~ ritåi?nlnerf:. Tien rakentaminen 1 alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sahköurakointi lviurakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi johtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sahköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi 1 Muuf to.iffi..innat ; henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoimint materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittel valvonta jatehuolto sähköhuolto lvi-huolto muut 3.vaihe 3-7. : :~: :~~- r:y ~ :-~ ~: :,~. ;f: ~/~. -~--.~)~. -~ :";:::.y~: )~j'~\ ~:~~ 17~-~!~{~t\]~r~~-:~: i~~ ~f?.:~ ~~.,..::~~~:~~~r:?:.~ -~ :, :.~~ TUTKIMUSKUILUN RA~E~TAI\IJINEN... 3,5vuotta mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-,sahkötyöt poraustoiminta rajaytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jatehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

20 4 Liite 1 S. 9/9 4.vaihe 1- Louhinta ja mur5kaus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus 1 Kiinteistöjen ra.kentaminen 1 mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi Muu toiminta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jatehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut 5.vaihe vaihe n.43 vuotta 1 Kapselointl. 1 M4u toiminta 1 kuljetukset kapselointi valvonta 1 majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi atehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut purkutyöt kuljetukset maisemointi täyttö majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

21 Liite s.l/1 Taulukko. Eurajoen toimipaikat toimiajoittain ja liikevaihdon mukaan vuonna 1998, tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Toimiala Yhteensä Ei tietoa Ei ole A B c CA CB D DA DB DC DD DE DF DG DH Dl DJ OK DL DM ON E F G H J K L M N p a X Maatalous, riistatalous ja metsätalous Kalatalous Mineraalien kaivu Energiamineraalien kaivu Malmien ja mineraalien kaivu poislukien Teollisuus Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan Tekstiilien ja vaatteiden valmistus Nahan ja nahkatuotteiden valmistus Puutavaran ja puutuotteiden valmistus Massan, paperin ja paperituotteiden Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja Kumi- ja muovituotteiden valmistus Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Sähköteknisten tuotteiden ja optisten Kulkuneuvojen valmistus Muu valmistus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitustoiminta Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset Työnantajakotitaloudet Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset Toimiala tuntematon ) Yhteensä '!

22 Liite 3 s. 1/ Taulukot 5A-5H. Eurajokelaisten yritysten perustietaselvitys yhteenvetotaulukot toimialoittain Taulukko 5A. Eurajoki/Maanrakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (m i lj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?.:Q. _._~:1Q _~!9.:Q: Yrityksiä yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_.QP..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-L!L '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Kyllä 6 Koulutustarvetta, Kyllä 1 Ei lkm Ei 5 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Kyllä 1 Valmis työyhteen- Kyllä 5 Ei 5 liittymiin, lkm Ei 1 Taulukko 58. Eurajoki/Kalliorakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?.:Q..:.~:1Q _~!9.:Q: Yrityksiä yritysten lkm 1 1 yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!L '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investoin-. 15.YJ!~------~---- Koulutustarvetta, ~Y!~~-----~---- teihin, lkm Ei lkm Ei Toiminut työyhteen-. 15.YJ!~ 1 Valmis työyhteen ~Y!~~-----~---- Iiittymissä, lkm Ei 3 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5C. Eurajoki/Talonrakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (m i lj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_ -~:~.:9 ~:Q:?.:Q. _._q:1q _~!9.:.9: Yrityksiä yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!! '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Ei 1 lkm Kyllä 1 Koulutustarvetta, Kyllä Ei 7 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Kyllä 5 Valmis työyhteen- Kyllä Ei 6 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5. Eurajoki/Kuljetusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?_.Q..._~:1Q _~!9.:Q- Yrityksiä 6 yhteensä -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!! '!h.~~~-~~~ kpl YJ!~? Koulutustarvetta, ~Y!~~------~---- Ei 1 lkm Ei YJ!~ 1 Valmis työyhteen ~Y!~~-----~---- Ei 7 liittymiin, lkm Ei 6 Taulukko 5E. Eurajoki/Konepajayritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm. 15.YJ!~-----~-~--- Koulutustarvetta, ~Y!~~------~---- Ei lkm Ei 5 Kyllä 4 Valmis työyhteen- Kyllä Ei 6 liittymiin, lkm Ei 3

23 Liite 3 s. / Taulukko 5F. Eurajoki/Muut tuotteet ja palvelut - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm :9.:.. 9.:..-_~:.Q 1_._~:~.:9 ~:9:.?.:Q ~:.~:1Q:.~!9.:Q: Yrityksiä yhteensä -~~~~~~~.:_P-i~t~---~!!l_rn.:.~:.--~~-l!~ '(h.~~~-~~~ kpl 15YJ!~-----~-~--- Kou 1 utustarvetta, ~~!~------~---- Ei 3 lkm Ei 1 15YJ!~? Valmis työyhteen ~~!~~-----!? Ei 14 liittymiin, lkm Ei 9 Taulukko SG. Eurajoki/Huolto- ja kunnossapito- yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), Yrityksiä [yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, Korkeak. Opisto Amm.k. Muut Yhteensä 9 kpl henkilöstön lkm Valmis investoin- 15YJ!~------~---- Koulutustarvetta, ~~!~~-----~---- teihin, lkm Ei 1 lkm Ei 5 Toiminut työyhteen- 15YJ!~------~---- Valmis työyhteen ~~!~~------~---- liittymissä, lkm Ei 7 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5H. Eurajoki/Kaikki yritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), :9.:.. 9.:.?:_~:.Q.)_._~:~.:9 ~:9:.?.:.Q.. _._~:1.Q. _~!9.:.Q.- Yrityksiä [yritysten lkm yhteensä Henkilöstön kou 1 utus, ~~~~~~~.:_Ei~t~---~!!l_rn.._~:.--~~-l!~ '(h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Ei 6 lkm Ei 43 Kyllä 63 Koulutustarvetta, Kyllä 6 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Ei 48 liittymiin, lkm Ei 15YJ!~?_~--- Valmis työyhteen ~~!~~-----~? 3

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Hankinnat haltuun! Seminaari- ja keskustelutilaisuus Itä-Suomen yliopisto 12.11.2013 Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen Esityksen nimi 12.11.2013 / Tekijä1

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Yritykset 2010 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Suomalaisyritysten henkilöstö ulkomailla keskittyi EU-maihin vuonna 2008 Henkilöstön määrällä mitattuna suomalaisyritysten ulkomailla sijaitseva toiminta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Vesiviisautta kiertotalouteen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta hankeen loppuseminaari 14.2.2017 Photo: Riku Lumiaro Jani Salminen, Jari Koskiaho, Sarianne

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007 Yritykset 2008 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007 Yritysten henkilöstöstä noin 14 prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2007 Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 9.3.2016 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2016 Väkiluku yhteensä 178 594 ennakko (1.1.2016) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Teollisuuden energiankäyttö 2010

Teollisuuden energiankäyttö 2010 Energia 2011 Teollisuuden energiankäyttö 2010 Teollisuustuotannon elpyminen lisäsi myös teollisuuden energiankulutusta vuonna 2010 Teollisuuden energiankulutus kasvoi Tilastokeskuksen mukaan noin 13 prosenttia

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Lapin suhdanteet 1 / 2009

Lapin suhdanteet 1 / 2009 LAPIN LIITTO Länsipohjan Yrittäjät Lapin suhdanteet 1 / 2009 LAPIN SUHDANTEET 1/2009 Liikevaihtotiedot tammikuu 1995 marraskuu 2008 Henkilöstötiedot tammikuu 1997 joulukuu 2008 SISÄLTÖ 1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus...3

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveysasiat. Kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Yrittäjät

Työturvallisuus- ja työterveysasiat. Kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Yrittäjät Työturvallisuus- ja työterveysasiat Kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Yrittäjät 8.3.2016 1 Kyselystä Kysely lähetettiin 4.2.2016 yhteensä 4784 jäsenyrittäjälle Yritykset valittiin

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Äkilliseen rakennemuutokseen reagointi talouskasvun ja taantuman oloissa

Äkilliseen rakennemuutokseen reagointi talouskasvun ja taantuman oloissa Äkilliseen rakennemuutokseen reagointi talouskasvun ja taantuman oloissa Hannu Hernesniemi, tutkimusjohtaja, Etlatieto Oy (Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos) Kouvola, 22.4.2009 1 Järjestäjien antamat tavoitteet

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain Luotonanto Pankkitakaukset Erääntyneet saamiset 3090 p saamiset 90>180 0-korkoiset konsernin ulkopuoliset saamiset (S06) J0002 (03) 95 05 C 01 ; Kr02 M010201 M010202 M 01 05 02 : C3 C3

Lisätiedot

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä 6.6.2014 Tietojohtamisen teemapäivä, Helsinki Mika Vanhala tutkijatohtori, projektipäällikkö Henri Inkinen nuorempi

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot