PUITE- JA PALVELUSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUITE- JA PALVELUSOPIMUS"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus PUITE- JA PALVELUSOPIMUS ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT VANHUKSET KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JA XXXXXXXXXXXXXXX Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tulliportinkatu 17 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi KUOPIO

2 2 (8) 1 OSAPUOLET Hankintayksikkö Palvelun tuottaja Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä ostaja) Tulliportinkatu 17 B Kuopio XXXXXXXXX 2 SOPIMUKSEN YHTEYSHENKILÖT Ostaja: Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Vanhukset Koti- ja laitoshoidon johtaja Mari Antikainen puh sähköposti: mari.annika.antikainen[at]kuopio.fi Asumispalvelujen tulosyksikön päällikkö Pekka Savolainen puh sähköposti: pekka.savolainen[at]kuopio.fi Palveluntuottaja: XXXXXXXXXX Toimitusjohtaja XXXXX Puh. XXXXXXXXX sähköposti:xxxx.xxxxxx [at]xxxxxxxxxxxx.fi Nimetyn yhteyshenkilön tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Ellei toisin ole sovittu, yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopijapuolten on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. 3 SOPIMUKSEN KOHDE Ostaja hankkii tämän puitesopimuksen mukaisin ehdoin asumispalvelua hoivan tai huolenpidon tarpeessa olevalle asiakkaalle. Asumispalvelu on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. Hankittavat asumispalvelupaikat saattavat määrällisesti vaihdella vuosittain. Ostaja voi harkintansa mukaan osoittaa sijoituksia palveluntuottajille. Palvelun tilaamisessa (maksusitoumuksen antaminen) puitesopimustoimittajilta huomioidaan ostajan tarpeet ja harkinnan mukaan seuraavat asiat, jotka eivät ole tärkeysjärjestyksessä: - palvelun tuottajan sijainti - palvelun hinta - asiakkaan erityistarpeet - palvelun saatavuus - asiakkaalta perittävä vuokra

3 3 (8) Palveluntuottajaa sitoo tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja palvelutuottajan tarjouksessa oleva palvelun sisältö ja laatu. Sopimuksen liitteenä on tarjouspyynnössä määritelty hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset, LIITE 1. 4 SOPIJAPUOLTEN YLEISET VELVOLLISUUDET Sopijapuolet sitoutuvat sopimuksen täyttämisessä hyvään ja toimivaan yhteistyökumppanuuteen, keskinäiseen yhteistyöhön ja yhteiseen palvelutuotannon kehittämistyöhön. Osapuolet nimeävät käytännön yhteistyötä varten yhden tai useamman yhteyshenkilön. Palveluntuottaja toimii samojen toimintamallien ja periaatteiden mukaisesti, joita ostaja käyttää omassa toiminnassaan. Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön mahdollisten muiden ostajalle palveluja tuottavien palveluntarjoajien kanssa siten, että palvelujen muodostama kokonaisuus toimii ostajan kannalta mahdollisimman joustavasti ja keskeytyksittä. Lisäksi palvelutuottaja sitoutuu ostajan kanssa yhteiseen kehittämistyöhön toimivien käytäntöjen luomiseksi ja tuottamaan mallintamista soveltamistaan käytännöistä ostajan käyttöön. Palveluntuottajan henkilöstö on velvollinen osallistumaan henkilöstön koulutukseen, jota ostaja pitää tarpeellisena myös palveluntuottajan henkilöstölle. Ostaja vastaa omien koulutustensa järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Koulutuksiin käytettyä aikaa ei erikseen korvata palveluntuottajalle. Sopijapuolet sitoutuvat välttämään toiminnassaan sellaisia toimintatapoja tai työskentelymenetelmiä, jotka voivat vahingoittaa kaupungin kuvaa hyvänä ja luotettavana palvelun järjestäjänä tai palveluntuottajan kuvaa laadukkaana ja luotettavana palveluntuottajana. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä osalta kaikista työnantajalle kuuluvista lakisääteisistä ja sopimuksiin perustuvista velvollisuuksista, joihin kuuluu myös isännänvastuu kaikista henkilöstönsä aiheuttamista vahingoista kolmannelle osapuolelle. 5 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAVAT PALVELUHINNAT Vanhusten asumispalvelu: Hoito/hoiva maksuluokka1: Yhden autettava asiakas Hoito/hoiva maksuluokka 2: Kahden autettava asiakas Varausmaksu yli 14 vrk poissaolon jälkeen Ateriat yhdelle henkilölle Hoito/hoiva maksuluokka 3: Saattohoito Yksi henkilö asuu yhden (1) henkilön huoneessa vuokra xxxxx /hlö/kk xxxx /hlö/kk xxxx /hlö/vrk xxxxxx /hlö/kk xxxxxx /hlö/vrk xxxxxx /hlö/kk Kaksi henkilöä asuu kahden (2) henkilön huoneessa - vuokra xxxxxx /hlö/kk Asiakkaan huoneen/huoneiston siivous xxxxx /tunti 5.1 Hintojen sitovuutta sekä tarkistamista koskeva ehto

4 4 (8) Hinnat ovat kiinteästi voimassa saakka. Sopimuksen osapuolet voivat ehdottaa hinnanmuutosta vain yhden kerran seuraavalle jaksolle: Jakso Määräaika, jaksoa koskevalle ehdotukselle mennessä Mikäli ostaja päättää ottaa ensimmäisen optiovuoden käyttöön, sopijapuolet voivat esittää optiovuodelle hinnanmuutosta vain yhden kerran mennessä. Mikäli ostaja päättää ottaa toisen optiovuoden käyttöön, sopijapuolet voivat esittää optiovuodelle hinnanmuutosta vain yhden kerran mennessä. Mikäli hinnanmuutosehdotusta ei tehdä määräajan kuluessa, hinnat pysyvät voimassa muuttumattomina. Palveluntuottajan tulee hinnantarkistusta esittäessään antaa selvitys asukkailta perittävien vuokrien suuruudesta ja niihin tehdyistä muutoksista hinnankorotusesitystä edeltävältä ajalta. Huoneiden/asuntojen vuokraan kohdistuvat muutokset eivät ole hyväksyttäviä hoivan/hoidon hinnan korotusperusteita. Palvelun tuottaja ja asiakas sopivat keskenään vuokran muutokset asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. Hinnanmuutosehdotus voidaan tehdä, mikäli palvelun tuottamisen kustannuksissa tai yleisessä hintatasossa tapahtuu sopimuskauden aikana merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat palvelun kustannuksiin välittömästi. Mahdollisen muutosperusteen tulee olla riippumaton ulkoinen tekijä, kuten työehtosopimusten mukaiset palkan muutokset. Hinnan muutosta esittävän on annettava asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään siitä hetkestä lähtien, kun hinnanmuutos tulee voimaan. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Jos sopimusta ei irtisanota, jatketaan sopimusta palvelun tuottajan ilmoittamilla hinnoilla. Ostajan irtisanoessa sopimuksen muusta syystä, palvelun tuottaja on velvollinen ostajan niin halutessa jatkamaan palvelun suorittamista voimassa olevilla hinnoilla kuuden (6) kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä. Mikäli viranomaisten määräämien palvelun tuottajan suoritettavaksi tulevien välittömästi hankintahintaan kohdistuvien julkisten verojen ja maksujen suuruus ja kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palveluiden hinnat voidaan tarkistaa, mikäli osapuoli pystyy esittämään hinnanmuutokselle perusteet. Sopimuksen osapuolilla on edellä mainittu oikeus myös silloin, kun hinta on kiinteä. 5.2 Asumispalvelun keskeytyminen Asiakkaan poissaoloista johtuvien palvelun keskeytysten osalta noudatetaan seuraavia periaatteita: - Poissaolot sairaalassa olon tai muun syyn vuoksi: ostaja maksaa palvelukodille 14 vuorokauden ajan asumispalvelumaksun, joka sisältää vain hoivan/hoidon (ei aterioita). - Yli 14 vuorokauden yhtäjaksoisen poissaolon ajalta, joka ei aiheuta vuokrasopimuksen irtisanomista, palvelun tuottaja voi periä ostajalta asiakkaan 14 vuorokautta ylittävän poissaolon ajalta vain varausmaksun. - Asumispalvelumaksu alkaa siitä päivästä, jolloin asiakas muuttaa tai palaa palvelukotiin.

5 5 (8) - Kuolemantapauksessa asumispalvelumaksu päättyy seuraavana päivänä. Asumispalvelun vuorokausihinta lasketaan seuraavasti: (kuukausihinta x 12) / LASKUTUS, MAKSAMINEN JA VIIVÄSTYSKORKO Maksut suoritetaan laskua vastaan. Lasku erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Laskutuksen tulee perustua toteutuneisiin asumispäiviin. Laskutus- tai muita mahdollisia lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen. Laskutus tapahtuu koontilaskuna kerran kuukaudessa. Laskussa tulee eritellä asiakaskohtaisesti asiakkaan hoitopäivät ja -päivämäärät sekä poissaolopäivät, -päivämäärät ja poissaolon syy. 7 VIRANOMAISVALVONTA Ostaja tulee suorittamaan omalta osaltaan vuosittaisia viranomaisvalvontatarkastuksia palvelun tuottajan tiloissa. Valvontaa toteutetaan lainsäädännön ja aluehallintoviraston (AVI) ohjeiden mukaisesti. Palvelun tuottaja noudattaa palvelua koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä ja toteuttaa asumispalvelun palvelutasovaatimusten mukaisesti. 8 TOIMINNAN SOPIMUKSEN MUKAISUUDEN VALVONTA JA RAPORTOINTI Ostajalla on oikeus seurata sopimuksen toteutumista sopimuskauden aikana ja saada käyttöönsä tarvittavat palvelun tuottajan raportit ja asiakirjat (asiakaspalautteet, -kyselyt tai arviointikäynnit ja muut tarvittavat toimintaa kuvaavat asiakirjat). Palvelun tuottajan tulee sitoutua mittaamisen ja arvioinnin menetelmiin, jotka sovitaan yhteistyössä ostajan ja palvelun tuottajan välillä. Ostajan tulee reklamoida palvelun tuottajalle mahdollisista sopimuspoikkeamista. Palvelun tuottajan on esitettävä ostajalle toimenpide-ehdotus palvelutason korjaamiseksi ja korjata kohtuullisessa ajassa toimintansa palvelutasovaatimusten mukaiseksi. Henkilökunnan määrässä ja koulutustasossa tapahtuneet muutokset sekä vastuuhenkilön vaihtuminen tulee ilmoittaa välittömästi palvelun ostajalle. Edellisen vuoden toimintakertomus toimitetaan ostajalle kerran vuodessa ja tilinpäätöstiedot pyydettäessä. Asukkaiden asumiskustannuksissa (vuokra ja ateriamaksut) tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa palvelun ostajalle kolme kuukautta ennen uusien hintojen voimaantuloa. Ostaja ja palvelun tuottaja tapaavat sovituin väliajoin palveluseurantakokouksissa. Muusta raportoinnista sovitaan erikseen. 9 LAADUNHALLINTA Palvelun tuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa laadunhallintajärjestelmää koskeviin tietoihin siten, että tarjouksessa ilmoitettua laadunhallinnan sisältöä ja tasoa noudatetaan koko sopimuskauden ajan.

6 6 (8) 10 SOPIJAOSAPUOLTEN JA ASIAKKAAN KUSTANNUSVASTUUJAKO Kustannusvastuut jakaantuvat liitteen 2 mukaisesti. Poikkeukset ja tarkennukset liitteen kustannusvastuun jakaantumiseen ovat seuraavat: - Asiakkaan voinnin muuttuessa tai hoidon sitä vaatiessa palveluntuottajan tulee kustannuksellaan järjestää sähköisesti tai muutoin säädettävä sänky varusteineen - kaikki yleiset kuljetukset kuuluvat asiakkaan maksettavaksi, mutta palvelun tuottaja huolehtii kuljetuksen järjestämisestä - tarvittaessa saattoavun järjestää ja kustantaa palvelun tuottaja - vaipat (vaikea inkontinenssi, josta on lääkärinlausunto) kustantaa ostaja 11 SOPIMUSKAUSI Optio Ostajalla on varsinaisen sopimuskauden jälkeen oikeus jatkaa sopimusta 2 vuotta sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Ostaja ilmoittaa siitä kirjallisesti palvelun tuottajalle yhden vuoden erissä viimeistään 6 kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden päättymistä. 12 SALASSAPITO, TIETOJEN ANTO JA ASIAKIRJAHALLINTO Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen henkilöstö noudattaa voimassa olevia asiakas- ja potilastietojen salassapitoa koskevia säännöksiä ja määräyksiä Tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa käytettävät ja syntyvät asiakas- ja potilasasiakirjat ovat osa Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakasrekisteriä. Palveluntuottaja vastaa hallussaan olevien henkilötietojen osalta niiden käsittelyä, säilyttämisestä ja tietoturvallisuudesta henkilötietolain mukaisesti. Palveluntuottajan on luovutettava kaupungille ja poistettava omista järjestelmistään kaikki sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakasta koskevat tallenteet ja asiakirjat, joita palveluntuottaja ei enää toiminnassaan tarvitse. Mikäli ostaja joutuu rekisterinpitäjänä korvaamaan henkilötietolain 47 :n perusteella vahinkoja palveluntuottajan toiminnan johdosta, kaupungilla on oikeus periä maksetut korvaukset palveluntuottajalta. Sopimusosapuolet antavat toisilleen sopimuksen täyttämisessä mahdollisesti tarvittavat tiedot oman toiminnan muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Ostaja sitoutuu pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet. 13 ASIAKKAIDEN SIJOITTAMINEN Asumispalvelun asiakassijoitukset tekee osta ottaen huomioon asiakkaan tarpeet. Asiakkaan muutto valmistellaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa ja heidän toiveensa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakkaan asumispalvelupaikasta päätettäessä. 14 PALVELUNTUOTTAJAN MUUT VELVOLLISUUDEN JA KORVAUSVASTUU

7 7 (8) Palveluntuottaja vastaa tuottamastaan palvelusta ostajalle. Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun tilaajalle aiheuttamasta vahingosta. Tapauksissa, joissa ostaja on korvausvastuussa kolmanteen nähden, vahinkotapaukset hoidetaan ostajan noudattaman korvauskäsittelyn mukaisesti. Jos vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut palveluntuottajan sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä, on ostajalla oikeus kohdistaa palveluntuottajaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen ostajalla on myös silloin, jos sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä aiheutuu ostajalle muuta vahinkoa. Palveluntuottajalla tulee olla vastuuvakuutus. Sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskevan viivästyksen ja sopijapuolen sopimusrikkomuksen osalta noudatetaan julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa palveluhankinnoista olevia määräyksiä kohdissa 13 ja HINNANALENNUS JA SOPIMUKSEN PURKU Jos palvelu on ollut virheellinen, esimerkiksi palveluntuottaja on käyttänyt tämän sopimuksen vastaisesti epäpätevää työvoimaa, ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta mahdollisten muiden seuraamusten lisäksi. Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt osapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen osapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos palvelujen tuottaminen viivästyy olennaisesti tai virheet ovat toistuvia. 16 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat koostuvat seuraavista dokumenteista ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: - tämä sopimus xx tarjouspyyntö Asumispalvelut xx.x.2010 dnro xx/2009 / Kuopion seudun hankintatoimi - tarjous xx.x julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 palvelut) 17 ALLEKIRJOITUKSET Kuopiossa / 2010 Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus sosiaali- ja terveysjohtaja Kuopiossa / 2010

8 8 (8) xxxxx Oy toimitusjohtaja

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Sopimus 1(9) Sopimus Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Fax Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot