Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus"

Transkriptio

1 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

2 1 Sisällys 1 Sopijapuolet Määritelmät Sopimuksen tausta ja tavoitteet Sopimuksen kohde Toimittajan velvollisuudet Tilaajan velvollisuudet Projektiorganisaatio ja alihankkijat Muutostenhallinta Toimituksen vaiheet, aikataulu ja Tilaajan vetäytymisoikeus (Exit) Testaus ja hyväksymismenettelyt Viivästyminen ja viivästysseuraamukset Oikeudet Järjestelmään Hinnat ja maksuehdot Takuu Immateriaalioikeuksien loukkaukset Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset Luottamuksellisuus Tietoturva ja henkilötietojen käsittely Tarkastusoikeus Sopimuskausi sekä Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Escrow ja lähdekoodin luovuttaminen Avustusvelvollisuus Oikeussuojakeinot Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen siirtäminen Tiedonannot Oikeuksista luopuminen Sopimuksen liitteet Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Sopimuskappaleet...22

3 2

4 3 1 Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja Mikkelin kaupunki 2 Määritelmät "Asiakaskohtainen ohjelmisto" Dokumentaatio Immateriaalioikeus Integrointi tai Integraatio tarkoittaa Sopijapuolten mahdollisesti yhdessä sopimia Tilaajakohtaisia Järjestelmässä käytettävien Valmisohjelmistojen yhteyteen Tilaajalle tehtäviä laajennuksia kuten liittymiä ja rajapintoja, muutoksia ja/tai lisäyksiä sekä Tilaajakohtaisia ohjelmistoja ja ohjelmistokomponentteja, joiden kehitystyön Tilaaja maksaa esimerkiksi muutos- tai lisätyönä. tarkoittaa kaikkia Järjestelmää koskevia dokumentteja siinä laajuudessa ja muodossa kuin on tarpeen, että asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö pystyy käyttämään, ylläpitämään, operoimaan ja jatkokehittämään Järjestelmää. tarkoittaa tekijänoikeuksia, rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, toiminimiä, patentteja ja niihin liittyviä hakemuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia, joiden perusteella immateriaalioikeuden haltijalla on oikeus päättää esimerkiksi suojan kohteena olevan aineiston kaupallisesta hyödyntämisestä, jatkokehittämisestä ja jakelusta. tarkoittaa kaikkia niitä tehtäviä ja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen Järjestelmän integroimiseksi muihin järjestelmiin Järjestelmä tarkoittaa tässä Sopimuksessa, ja erityisesti sen liitteessä 1, määriteltyä keskusjärjestelmää, jonka Toimittaja Toimittaa Tilaajalle tämän Sopimuksen mukaisesti ja joka koostuu Valmisohjelmistoista, Parametroinneista, Asiakaskohtaisista ohjelmistoista, Integraation tuloksista sekä Dokumentaatiosta. Järjestelmä pitää sisällään myös kaikki muut Tilaajalle luovutetut Toimituksen tulokset samoin kuin kaiken muunkin Toimittajan Tilaajalle tämän Sopimuksen perusteella toimittaman aineiston ja materiaalin. Käyttöympäristö tarkoittaa Järjestelmän kehitys-, testaus-, tuotantokäyttö-, varakäyttö- ja koulutusympäristöjä kaikkine niihin tarvittavine

5 4 laitteistoineen, tietoliikenneyhteyksineen ja Varusohjelmistoineen sekä muine ohjelmistoineen. Laitteet "Luottamuksellinen tieto" Muutos Määritykset Palvelu Palvelumaksut Palvelusopimus Parametrointi "Projektisuunnitelma" Sopimus Tilaajan Aineisto tarkoittavat Toimittajan konesaleja, palvelimia, tietoliikenneyhteyksiä, laitekapasiteettia ja laitteita Kaikki tiedot ja aineistot, jotka Sopijapuoli tai sen alihankkija saa toiselta Sopijapuolelta tai sen asiakkailta ja jotka on joko merkitty luottamuksellisiksi tai joiden vastaanottavan Sopijapuolen tulisi kohtuudella ymmärtää olevan luottamuksellisia. tarkoittaa muutosta Järjestelmän tai Toimituksen sovittuun laajuuteen, sisältöön, aikatauluun tai hintaan, mukaan luettuna muutokset muun muassa Vaatimuksiin, Määrityksiin, Projektisuunnitelmaan, Käyttöympäristöjen määrityksiin tai osapuolten velvollisuuksiin. tarkoittaa Sopijapuolten Vaatimuksiin perustuen ja ne täyttäen ja niitä täsmentäen sopimia Järjestelmän teknisiä ja toiminnallisia määrityksiä, jotka ovat liitteenä 1 ja/tai jotka otetaan osaksi liitettä 1. tarkoittaa asiayhteydestä riippuen joko Toimitukseen kuuluvaa palvelua tai Palvelusopimuksen mukaista jatkuvaa palvelua. tarkoittaa niitä maksuja, jotka Tilaaja on velvollinen maksamaan Toimittajalle Järjestelmän käytöstä Palvelusopimuksen mukaisesti. tarkoittaa liitteenä 5 olevaa palvelusopimusta jatkuvista palveluista (SaaS-palveluista), joita toimitetaan Tilaajalle ja sen asiakkaille sen jälkeen, kun Järjestelmä on hyväksytysti otettu Tuotantokäyttöön. tarkoittaa Valmisohjelmistojen parametrointia, konfigurointia ja muita vastaavia toimenpiteitä, joilla Valmisohjelmistoja muutetaan ja säädetään Valmisohjelmistojen toiminnallisia ominaisuuksia hyväksikäyttäen täyttämään Vaatimukset ja Määritykset. tarkoittaa liitteenä 2 olevaa Toimitusta koskevaa projektisuunnitelmaa. tarkoittaa tätä hankintasopimusta liitteineen tarkoittaa Asiakaskohtaisia ohjelmistoja, Tilaajan tai sen asiakkaiden tai oikeudenomistajien aineistoja ja tietoja, näihin liittyvää Dokumentaatiota, (lukuun ottamatta Valmisohjelmistoja tai muita mahdollisia aineistoja, joihin Toimittaja on omistanut Immateriaalioikeudet ennen Palvelujen suorittamista ja

6 5 edellyttäen, että näiden aineistojen hyödyntämisestä osana Järjestelmää on sovittu etukäteen kirjallisesti Sopijapuolten kesken). Järjestelmää varten tai sitä käyttäen luodut Tilaajan ja sen asiakkaiden aineistot, Järjestelmään sisältyvät Tilaajan ja sen asiakkaiden tiedot sekä Tilaajan tai sen asiakkaiden Järjestelmän Toimituksen yhteydessä Toimittajalle luovuttamat aineistot ovat myös Tilaajan Aineistoa. Tekninen Ympäristö Toimitus tai Toimittaminen Toimitushinta Tuotantokäyttö tarkoittaa teknistä ympäristöä ja IT-arkkitehtuuria, joka on kuvattu liitteessä 3 ja jota voidaan tarkentaa Määritysvaiheessa. tarkoittaa kaikkia niitä tehtäviä ja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen Järjestelmän toimittamiseksi ja sen ottamiseksi Tuotantokäyttöön tämän Sopimuksen mukaisesti. tarkoittaa Tilaajan Toimittajalle Järjestelmän Toimituksesta ja projektityöstä maksamaa hintaa, joka on määritelty liitteessä 4. tarkoittaa Järjestelmän ottamista pysyvästi käyttöön Tilaajan asiakkaiden varsinaisessa toiminnassa sen jälkeen kun Järjestelmä on läpäissyt hyväksymistestauksen. Vaatimukset tarkoittaa tässä Sopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä 1 yksilöityä Järjestelmän laajuutta sekä Järjestelmän toiminnallisia, teknisiä, suorituskyky- ja muita vaatimuksia. Vaatimuksissa on kuvattu tarkemmin esimerkiksi Järjestelmän ja sen käytön laajennettavuutta (skaalautuvuus) koskevia vaatimuksia. Vaatimuksia ja niiden teknistä toteutustapaa tarkennetaan Määrityksissä mutta Määrityksissä ei tule poiketa Vaatimuksista, ellei asiasta ole nimenomaisesti joltain osin toisin sovittu Sopijapuolten kesken. Valmisohjelmistot Varusohjelmisto Virhe tarkoittaa Järjestelmän Toimitukseen sisältyviä Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen valmisohjelmistoja, niihin toimitettavia päivityksiä ja/tai uusia versioita, sekä niitä koskevaa Dokumentaatiota, ja jotka on määritelty liitteessä 1. tarkoittaa Järjestelmälle ohjelmistoalustan tarjoavaa tai Järjestelmän käytön, ylläpidon tai operoinnin muuten edellyttämää ohjelmistoa sekä niitä koskevaa Dokumentaatiota (kuten käyttöjärjestelmää, tietoliikenneohjelmistoa, päätelaiteohjelmistoa jne.), ja joka on määritelty liitteessä 1. tarkoittaa mitä tahansa Järjestelmässä olevaa virhettä, puutteellisuutta tai poikkeamaa, jonka vuoksi Järjestelmä ei vastaa Vaatimuksia ja/tai Määrityksiä tai muuten tämän Sopimuksen vaatimuksia tai virhettä, puutteellisuutta tai

7 6 poikkeamaa, joka estää tai haittaa Järjestelmän käyttämistä suunniteltuun käyttötarkoitukseen. 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet Mikkelin matkojenyhdistelykeskus toimii operaattorina vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksissa Mikkelin palvelutuotantoyksikön alueella (sisältää Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen ja Puumalan kunnan alueet). Mikkelin palvelutuotantoyksikkö on suorittanut hankinnan kuljetusoperaattoreista sopimuskaudelle Tavoitteena on saada Mikkelin yhdistelykeskus toimintaan alkaen ja autoilijat liitettyä matkojenyhdistelyjärjestelmään. Mikkelin yhdistelykeskuksessa tapahtuu matkojen tilausten vastaanotto ja tilausten välitys liikennöitsijöille. Yhdistelykeskus ohjaa matkoja kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen ja järjestää matkaketjuja, yhdistelee eri asiakkaiden matkoja toisiinsa asetettujen parametrien mukaisesti. Yhdistelykeskus järjestää yhteisiä kuljetuksia käytettävissä olevilla, matkustajan asiakasprofiilissa olevat tai tilauksen yhteydessä sovitut tarpeet tyydyttävillä ajoneuvolla tai järjestää kuljetukset erilliskuljetuksin. Tilaaja ulkoistaa osan tehtävien hoidosta Toimittajalle (muun muassa Järjestelmän operointi ja ylläpito) sekä hankkii Toimittajalta Järjestelmään liittyviä Palveluja Palvelusopimuksen mukaisesti. 4 Sopimuksen kohde Toimittaja Toimittaa tässä Sopimuksessa sovituin ehdoin kokonaisvastuullisena toimittajana Vaatimuksissa ja hyväksytyissä Määrityksissä tarkemmin kuvatun Järjestelmän Tilaajan sekä sen asiakkaiden käyttöön. Toimitus sisältää Järjestelmän suunnittelun, toteuttamisen, Toimituksen, Järjestelmän Valmisohjelmistojen tarvittavan lisensoinnin, Toimituksen aikaisen tuen ja ylläpidon sekä käyttöönoton siten, että Tilaaja saa Toimituksen lopputuloksena käyttöönsä Palveluna toimivan Järjestelmän, joka täyttää Vaatimukset ja Määritykset. Järjestelmä on Integroitu Vaatimuksissa ja hyväksytyissä Määrityksissä kuvatulla tavalla ja Järjestelmä tulee voida ottaa Tilaajan toimesta Tuotantokäyttöön Tilaajan toiminnassa tämän Sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesti sekä tarvittaessa yhdessä sovituilla Projektisuunnitelmassa kuvatuilla käyttöönottoprojekteilla. Toimitettava Järjestelmä on määritelty tässä Sopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä 1. Järjestelmän tulee täyttää Vaatimukset ja myöhemmin Toimituksen eri vaiheiden aikana yhteisesti hyväksytyt Määritykset. Järjestelmän ja sen käytön tulee olla laajennettavissa (skaalautua) liitteessä 1 kuvatulla tavalla. Järjestelmän suunnittelu- ja määrittelytyö sekä Palveluiden käyttöönottomenettely on kuvattu tarkemmin Projektisuunnitelmassa. Järjestelmä on kuvattu tarkemmin tämän Sopimuksen liitteessä 1.

8 7 5 Toimittajan velvollisuudet Toimittajalla on kokonaisvastuu Vaatimukset ja Määritykset täyttävän Järjestelmän Toimittamisesta Tilaajalle siten, että Järjestelmä toimitetaan ja voidaan hyväksyä ja ottaa Tuotantokäyttöön tässä Sopimuksessa ja Projektisuunnitelmassa sovitusti edellyttäen, että Tilaaja suorittaa omat Projektisuunnitelmassa todetut tehtävät sovitusti. Toimittajan on suoritettava Toimitus tämän Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti, ammattitaitoisesti sekä hyvää teknistä tapaa noudattaen. Toimittaja on velvollinen suunnittelemaan Järjestelmän ja sen vaatiman Käyttöympäristön siten, että Järjestelmä toimii Teknisessä Ympäristössä ja täyttää liitteessä 1 sovitut suorituskykyä koskevat Vaatimukset. Järjestelmään sisältyvät Valmisohjelmistot on lueteltu liitteessä 1. Toimittaja vastaa osana Järjestelmän Toimitusta kaikkien Järjestelmään tarvittavien Valmisohjelmistojen määrittämisestä sekä käyttöoikeuksien (lisenssien) hankkimisesta siten, että Järjestelmää voidaan käyttää Palveluna Tilaajan ja sen asiakkaiden toiminnassa tässä Sopimuksessa ja Palvelusopimuksessa kuvattuun käyttötarkoitukseen. Toimittaja vastaa siitä, että sen hankkimat Valmisohjelmistojen käyttöoikeudet ovat riittäviä Järjestelmän käyttämiseksi ja Palveluiden toimittamiseksi tämän Sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesti. Toimittaja vastaa Järjestelmän käyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja operoimiseksi tarvittavien Laitteiden hankinnasta, ylläpidosta ja huollosta siten, että Järjestelmä säilyy käyttökuntoisena tämän Sopimuksen ja Palvelusopimuksen vaatimusten mukaisesti. Toimittaja vastaa Järjestelmän käyttämiseksi, ylläpitämiseksi, operoimiseksi ja jatkokehittämiseksi tarvittavien Varusohjelmistojen (mukaan lukien tarvittavat käyttöoikeudet) määrittämisestä ja hankkimisesta. Sopimuksen allekirjoitusvaiheessa tunnistetut tarvittavat Varusohjelmistot ja niihin tarvittavat käyttöoikeudet on määritelty liitteessä 1. Toimittaja vastaa siitä, että Järjestelmän käyttö, ylläpito tai operointi ei vaadi muita Varusohjelmistoja tai käyttöoikeuksia kuin mitä liitteessä 1 määritelty. Toimittaja on velvollinen toteuttamaan Asiakaskohtaiset ohjelmistot siten, että Järjestelmä on yhteensopiva Järjestelmän käytössä tarvittavien Valmisohjelmistojen sekä niiden tiedossa olevien versioiden tai päivitysten kanssa. Toimittajalla on velvollisuus Integroida Järjestelmä Tilaajan ja sen asiakkaiden liitteessä 1 kuvattuihin muihin järjestelmiin. Toimittaja vastaa muun muassa Integroinnin edellyttämien liitteessä 1 lueteltujen liittymien suunnittelusta ja toteutuksesta siten kuin liitteessä 1 ja Projektisuunnitelmassa on tarkemmin sovittu. Toimittajan tehtävänä on koordinoida ja valvoa Toimitusta ja Toimitukseen osallistuvien töiden edistymistä ja valmistumista siten, että Sopijapuolet pystyvät suorittamaan tehtävänsä sovitun aikataulun puitteissa. Toimittaja vastaa Toimituksen asianmukaisesta dokumentoinnista ja sen edistymisen raportoinnista ja Dokumentaation toimittamisesta Tilaajalle. Toimituksen etenemisestä raportoidaan hyväksytyn

9 8 Projektisuunnitelman mukaisesti tai muulla Tilaajan erikseen kirjallisesti ohjeistamalla kohtuullisella tavalla. Toimittaja hankkii omalla kustannuksellaan kaikki työkalut (kuten kehitysohjelmistot, laitteistot ja muut työkalut) sekä henkilökohtaiset työvälineet, jotka vaaditaan Järjestelmän Toimitukseen ja Toimittajan vastuulla olevaan testaukseen, jollei Projektisuunnitelmassa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Toimittaja on velvollinen yksilöimään käytettävät kehitys- ja testaustyökalut Projektisuunnitelmassa. Toimittaja on velvollinen tukemaan Järjestelmän käyttöönottoa Projektisuunnitelmassa kuvattavassa laajuudessa. Toimittaja sitoutuu ylläpitämään ja toimittamaan Tilaajalle Järjestelmää koskevan riittävän ja ajantasaisen Dokumentaation ja toimittamaan Projektisuunnitelmassa yksilöidyt koulutuspalvelut Tilaajan henkilöstölle. Toimittaja huolehtii erityisesti siitä, että Asiakaskohtaisten ohjelmistojen Dokumentaatio ja lähdekoodi ovat ajantasaisia ja toimitetaan Tilaajalle erikseen sovituin ajanjaksoin tai Tilaajan erikseen niitä pyytäessä. Toimittaja vastaa siitä, että Järjestelmä täyttää Tilaajan tietoturvavaatimukset, jotka on yksilöity liitteessä 1. Toimittajalla on velvollisuus viipymättä luovuttaa Tilaajan aineisto Tilaajan pyynnöstä yleisesti saatavilla olevalla ja kustannuksiltaan kohtuullisella tietovälineellä. Määritykset laaditaan suomen kielellä. Sopijapuolilla on mahdollisuus erikseen sopia, että tietyt tekniset ja toiminnalliset osuudet toimitetaan englannin kielellä, jos se palvelee käyttöönoton aikataulun saavuttamista tai siihen on olemassa muita perusteltuja syitä. 6 Tilaajan velvollisuudet Tilaajan tulee suorittaa Toimittajalle tämän Sopimuksen mukaisesti toimitetusta Järjestelmästä Toimitushinta sekä muut tässä Sopimuksessa sovitut lisä- ja/tai muutostöitä koskevat maksut. Tilaajan tehtävät ja velvollisuudet on muilta osin lueteltu tyhjentävästi tässä Sopimuksessa ja Projektisuunnitelmassa. Tilaajan tulee suorittaa Tilaajan vastuulle määritetyt tehtävät huolellisesti ja ilman aiheetonta viivästystä. Toimittajan tulee pyytää Tilaajalta kaikki tarvitsemansa tieto ja viipymättä ilmoittaa Tilaajalle, mikäli Toimittaja havaitsee, että Tilaajan antamat tiedot ovat puutteellisia tai muuten virheellisiä. Tilaajalla on oikeus käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita Järjestelmän Toimitukseen liittyvien Tilaajan tehtävien suorittamiseen. Tilaaja vastaa siitä, että sen alihankkijat ja yhteistyökumppanit noudattavat tätä Sopimusta. Mikäli Toimittaja katsoo, että Tilaaja laiminlyö tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisen, Toimittajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tästä kirjallisesti Tilaajalle.

10 9 7 Projektiorganisaatio ja alihankkijat Järjestelmän Toimitusta seuraa, valvoo ja ohjaa toimivaltansa puitteissa Sopijapuolten edustajista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät on kuvattu tarkemmin Projektisuunnitelmassa. Tilaajalla on tarvittaessa oikeus kutsua koolle myös Johtoryhmä, johon osallistuvat kummankin Sopijapuolen päätösvaltaiset johdon edustajat. Ohjausryhmän kokous on päätösvaltainen, mikäli molempien Sopijapuolten edustajat ovat läsnä kokouksessa. Ohjausryhmän kokouksissa toimii puheenjohtajana Tilaajan edustaja ja sihteerinä Tilaajan projektipäällikkö, ellei muuta sovita. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon ohjausryhmän päätökset kirjataan. Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Ohjausryhmällä on oikeus päättää Muutoksista Projektisuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Muista projektin käytännön muutoksista voidaan sopia myös projektipäälliköiden kesken. Ohjausryhmä hyväksyy koko Järjestelmän Toimituksen osaltaan. Hyväksyntä merkitään ohjausryhmän kokouspöytäkirjaan. Toimittajan Järjestelmän Toimitukseen osallistuvat avainhenkilöt vastuualueineen yksilöidään Projektisuunnitelmassa. Sopijapuolen on varmistettava kaikin kohtuullisin keinoin Toimitukseen tarvittavien omien ja alihankkijoidensa henkilöresurssien riittävyys, ammattitaito sekä pysyvyys. Toimittajalla ei ole oikeutta vaihtaa Projektisuunnitelmassa määriteltyjä avainhenkilöitä ilman Tilaajan lupaa muusta kuin Toimittajasta riippumattomasta pakottavasta syystä. Korvaavan avainhenkilön on ammattitaidoltaan ja kokemukseltaan oltava aina vähintään korvattavan avainhenkilön tasoinen. Toimittaja vastaa siitä, että sen henkilövaihdokset eivät vaaranna Toimituksen aikataulua tai toteutusta. Toimittaja ilmoittaa Järjestelmän Toimitukseen osallistuvan henkilön vaihtumisesta Tilaajalle aina kirjallisesti etukäteen ja hankkii kustannuksellaan korvattavan henkilön tilalle viivytyksettä uuden henkilön. Tilaajalla on halutessaan oikeus haastatella ja hyväksyä tai hylätä Järjestelmän Toimitukseen osallistuvat uudet avainhenkilöt kirjallisesti Toimittajalle ilmoittamastaan perustellusta syystä. Toimittaja vastaa uuden henkilön Toimitukseen mukaantulosta aiheutuneista mahdollisista lisäkustannuksista. Mikäli Tilaaja katsoo, että joku Toimittajan avainhenkilöstöstä on ammattitaidoltaan tai olennaisilta yhteistyökyvyiltään puutteellinen, osapuolten tulee käsitellä asia ohjausryhmässä. Jos asiaan ei löydetä muuta ratkaisua, Toimittaja on velvollinen vaihtamaan omalla kustannuksellaan henkilön, jonka Tilaaja perustellusta syystä katsoo ammattitaidoltaan tai olennaisilta yhteistyökyvyiltään puutteelliseksi. Korvaavan avainhenkilön on ammattitaidoltaan ja kokemukseltaan oltava aina vähintään korvattavan avainhenkilön tasoinen. Toimittajalla on oikeus käyttää Järjestelmän Toimituksessa Projektisuunnitelmassa sovittuja Tilaajan hyväksymiä alihankkijoita. Muiden mahdollisten alihankkijoiden käyttämisestä Toimittajan on tehtävä Tilaajalle etukäteinen kirjallinen ilmoitus. Tilaajalla on perustellusta syystä oikeus kieltää Toimittajaa käyttämästä tällaista alihankkijaa. Tilaaja voi ehdottaa, että Toimittaja käyttää tiettyä alihankkijaa Järjestelmän Toimituksessa. Toimittaja vastaa alihankkijansa työstä kuin omastaan. Toimittaja vastaa

11 10 lisäksi siitä, että alihankkija noudattaa Toimittajaa koskevia tämän Sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisia velvollisuuksia. Toimittaja on osana Järjestelmän kokonaisvastuullista Toimitusta ja Toimitushintaa velvollinen toimimaan kohtuullisessa määrin yhteistyössä Tilaajan alihankkijoiden ja muiden toimittajien kanssa. Jos tästä Tilaajan edellyttämästä työstä aiheutuu Toimittajalle olennaisia lisäkustannuksia, asiasta tulee sopia muutoshallintamenettelyssä. Tilaajalla on oikeus teettää Toimittajan henkilöstöstä turvallisuusselvitys. 8 Muutostenhallinta Toimittaja on oikeutettu tekemään Muutoksia vain, jos Muutoksista on etukäteen kirjallisesti sovittu Projektisuunnitelmassa kuvattua muutoksenhallintamenettelyä noudattaen. Sovittaessa Muutoksesta Sopijapuolten tulee sopia myös Muutoksen mahdollisista vaikutuksista Toimitusaikatauluun ja hintaan. Toimittajalla ei ole oikeutta olla toteuttamatta Tilaajan vaatimia Muutoksia ilman Tilaajan hyväksymää perusteltua syytä, jos Tilaaja ottaa vastattavakseen muutoksen kustannuksista. Tilaaja on velvollinen suorittamaan Toimittajalle korvauksen Muutoksen toteuttamisesta vain, jos Toimittaja osoittaa, että sen suorittamisesta aiheutuu sille merkittävää lisätyötä ja/tai -kustannuksia, ja Muutoksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta on sovittu etukäteen Projektisuunnitelman mukaista muutoksenhallinta-menettelyä noudattaen. Tilaajalla on aina oikeus vaatia, että Toimittaja toteuttaa Tilaajan vaatimat Toimittajan tekemään osuuteen kohdistuvat Muutokset liitteen 4 mukaista hinnastoa noudattaen aikaveloitusperusteisesti. Toimittaja ei ole oikeutettu korvaukseen muutoksenhallintamenettelyn mukaista Muutosta koskevan tarjouksen laatimisesta, jollei toisin ole etukäteen kirjallisesti sovittu tai mikäli Muutos on työmäärän ja kustannusten osalta vähäinen. Mikäli Muutos johtaa Toimittajan työmäärän ja/tai kustannusten vähenemiseen, alentunut työmäärä ja/tai kustannukset huomioidaan muiden Muutosten mahdollisesti aiheuttamista lisätöistä ja/tai kustannuksista maksettavien korvausten vähennyksenä. Toimittaja vastaa kokonaisuudessaan sellaisten Muutosten aiheuttamasta työstä ja kustannuksista, jotka johtuvat Toimittajan epäonnistumisesta ja/tai laiminlyönnistä tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä. 9 Toimituksen vaiheet, aikataulu ja Tilaajan vetäytymisoikeus (Exit) Toimituksen tulee tapahtua Projektisuunnitelmassa sovittujen vaiheiden ja aikataulun mukaisesti siten, että Tilaaja voi kokonaisuudessaan hyväksyä ja ottaa Järjestelmän Tuotantokäyttöön viimeistään Tilaajalla on oikeus harkintansa mukaan irtisanoa tämä Sopimus milloin tahansa ennen kohdassa 9.1 viitattua Tuotantokäytön aloitusta ilmoittamalla tästä Toimittajalle kirjallisesti. Tilaaja arvioi

12 11 vetäytymisoikeutensa mahdollista käyttöä Projektisuunnitelmassa sovittujen vaiheiden yhteydessä ennen Järjestelmän Tuotantokäyttöä. Mikäli Tilaaja käyttää kohdan 9.2 mukaista vetäytymisoikeuttaan (irtisanomisoikeuttaan), Tilaajan tulee lopettaa Järjestelmän ja Palveluiden käyttö ja suorittaa Toimittajalle irtisanomisilmoituksen päiväykseen mennessä Toimittajan tämän Sopimuksen mukaisesti siihen saakka suorittamat työt aikaveloitusperusteisesti liitteessä 4 sovituilla hinnoilla. Toimittajan tulee palauttaa ja toimittaa Tilaajalle kaikki sen maksamat Asiakaskohtaiset ohjelmistot ja niihin liittyvä Dokumentaatio sekä luovuttaa Tilaajalle kaikki Tilaajan maksamat Toimituksen siihenastiset tulokset, joihin Tilaaja on saanut kohdan 12 mukaiset oikeudet. Mikäli Tilaaja käyttää vetäytymisoikeuttaan, Palvelusopimus päättyy samalla hetkellä, kun tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy. Ellei erikseen ole joltain osin nimenomaisesti sovittu, Tilaajalla ei ole muuta vastuuta tai maksuvelvollisuutta Toimittajaa kohtaan kuin mitä kohdassa 9.3 on nimenomaisesti todettu kohdan 9.2 mukaisen irtisanomistilanteen osalta. 10 Testaus ja hyväksymismenettelyt Ennen tämän Sopimuksen mukaista Toimituksen vaiheen tai koko Järjestelmän toimittamista Tilaajan tarkastettavaksi tai testattavaksi Toimittajan tulee toimittaa Tilaajalle kyseisten tarkastusten ja testausten suorittamiseen tarvittavat käyttöohjeet ja Dokumentaatio sekä antaa Tilaajan edustajille kyseisten tehtävien suorittamista varten tarvittava koulutus. Toimittaja on velvollinen avustamaan Tilaajaa tarkastusten ja testausten suorittamisessa sovitun mukaisesti. Toimittajan tulee suorittaa ennen kunkin Toimituksen vaiheen toimittamista Tilaajan testausta varten siihen liittyvä Toimittajan oma testaus ja laadunvarmistus. Toimittajan testauksen perusteella Toimittajan tulee toimittaa Tilaajalle riittävä ja Projektisuunnitelmassa määritelty dokumentaatio testauksen suorittamisesta, jotta Tilaaja voi varmistua siitä, että Toimittaja on suorittanut riittävän testauksen. Tilaaja testaa Toimituksen vaiheet ja hyväksyy ne, mikäli vaihe ja sen lopputulokset vastaavat sovittua. Toimittajan oman luovutustestauksen hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä Toimituksen vaiheen luovuttamiselle Tilaajan hyväksymistestaukseen. Luovutustestaus katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun Toimittajan suorittamissa testeissä ei enää havaita Virheitä. Vähäiset Virheet, jotka eivät estä tai haittaa testaamista, eivät estä Tilaajan hyväksymistestauksen aloittamista. Toimittaja on kuitenkin velvollinen viivytyksettä ja veloituksetta korjaamaan myös vähäiset Virheet. Toimittaja ilmoittaa Tilaajalle, milloin Toimituksen vaihe on valmis Tilaajan hyväksymistestausta varten. Toimittaja ei saa toimittaa Toimituksen vaihetta hyväksymistestattavaksi ennen Projektisuunnitelmassa sovittua ajankohtaa, ellei Tilaaja siihen nimenomaisesti kirjallisesti suostu. Toimituksen vaiheen hyväksymistestaus sisältää aikaisempien vaiheiden testauksen, jolloin voidaan todentaa kokonaisuuden toimivuus.

13 12 Mikäli testausta ei voida jatkaa Toimituksen vaiheessa olevien Virheiden takia, pidennetään hyväksymistestausaikaa ajalla, jona testausta ei ole voitu Virheiden takia suorittaa. Toimittaja on velvollinen viipymättä ja omalla kustannuksellaan korjaamaan hyväksymistestauksessa ilmenneet Virheet. Vähäiset Virheet eivät ole este vaiheen hyväksymiselle. Toimittaja on kuitenkin velvollinen viivytyksettä ja veloituksetta korjaamaan myös vähäiset Virheet. Toimituksen vaiheen hyväksyminen ei vapauta Toimittajaa vastaamasta siitä, että koko Järjestelmän Toimitus vastaa sovittua ja että se on Virheetön. Tilaajalla on oikeus olla antamatta koko Järjestelmän Toimituksen hyväksyntää siltä osin kuin kyse on virheistä, joita ei ole ollut mahdollista testata ja hyväksyä Toimituksen aiemmissa vaiheissa. Tilaajan ei myöskään tarvitse antaa hyväksyntää, mikäli Järjestelmä ei vastaa sovittua tai mikäli koko Järjestelmän hyväksymistesteissä Järjestelmästä löytyy Virheitä, jotka eivät ole olleet kohtuudella havaittavissa Toimituksen vaiheen hyväksymismenettelyssä. Kun kaikki Toimituksen vaiheet on toimitettu ja hyväksytty, Toimittaja suorittaa koko Järjestelmän luovutustestauksen osapuolten erikseen yksityiskohtaisesti sopimalla tavalla ennen kuin Toimittaja tarjoaa Järjestelmän hyväksyttäväksi kokonaisuudessaan Tilaajalle. Toimittaja ei saa toimittaa Järjestelmää hyväksymistestaukseen ennen Projektisuunnitelmassa sovittua ajankohtaa, ellei Tilaaja siihen nimenomaisesti kirjallisesti suostu. Koko Järjestelmän hyväksymisessä tarkistetaan erityisesti, että aiemmin toimitetut vaiheet toimivat yhdessä ja Virheettömästi sekä kokonaisuutena Vaatimusten ja Määritysten mukaisesti. Mikäli testausta ei voida jatkaa Järjestelmässä olevien Virheiden takia, pidennetään koko Järjestelmän hyväksymistestausaikaa ajalla, jona testausta ei ole voitu Järjestelmän Virheiden takia suorittaa. Toimittaja on velvollinen veloituksetta korjaamaan hyväksymistestauksessa ilmenneet Järjestelmän Virheet viipymättä. Koko Järjestelmä katsotaan hyväksytyksi, kun: - koko Järjestelmän hyväksymistestauksen tai yhdeksänkymmenen (90) päivän Tuotantokäytön aikana havaitut vähäistä suuremmat Virheet on korjattu; ja - Järjestelmä on ollut yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan yhtämittaisesti Tuotantokäytössä ilman, että Järjestelmässä on ilmennyt Tuotantokäytön estäviä tai sitä olennaisesti haittaavia vähäistä suurempia Virheitä; tai - Tilaaja antaa Toimittajalle kirjallisen hyväksymisen koko Järjestelmästä. Vähäiset Virheet eivät estä koko Järjestelmän hyväksymistä. Toimittaja on kuitenkin velvollinen veloituksetta korjaamaan Järjestelmässä ilmenneet Virheet viipymättä. 11 Viivästyminen ja viivästysseuraamukset Toimittajan viivästykset siirtävät automaattisesti Tilaajan aikataulutettuja velvoitteita, poistamatta kuitenkaan Toimittajan vastuuta noudattaa tässä Sopimuksessa sovittuja aikatauluja.

14 13 Mikäli jonkun Toimituksen vaiheen tai koko Järjestelmän hyväksyntä viivästyy Toimittajasta tai Toimittajan alihankkijoista johtuvasta syystä, eikä kyseessä ole ylivoimainen este, Tilaaja on oikeutettu viivästyssakkoon. Viivästyssakko on yksi (1) prosentti kultakin alkavalta viivästysviikolta, jolla Järjestelmän Toimitus ylittää sovitun Järjestelmän Projektisuunnitelmassa sovitun hyväksymistestauksen alkamisajankohdan ja/tai päättymisajankohdan tai muut Projektisuunnitelmassa määritellyt vaiheet. Mikäli viivästys on kestänyt yli neljä (4) viikkoa, viivästyssakkoa korotetaan neljä (4) viikkoa ylittäviltä viivästyksiltä kahteen (2) prosenttiin kultakin alkavalta viivästysviikolta, jolla Järjestelmän Toimitus ylittää sovitun Järjestelmän Projektisuunnitelmassa sovitun hyväksymistestauksen alkamisajankohdan ja/tai päättymisajankohdan tai muut Projektisuunnitelmassa määritellyt vaiheet. Viivästyssakko lasketaan koko Järjestelmän Toimitushinnasta. Viivästyssakko on kuitenkin yhteensä enintään kaksikymmentäviisi (25) prosenttia koko Järjestelmän arvonlisäverottomasta Toimitushinnasta. Selvyyden vuoksi todetaan, että yksittäisen vaiheen viivästyksestä ei peritä uutta viivästyssakkoa seuraavissa vaiheissa, mikäli viivästys johtuu ainoastaan edellisen vaiheen viivästyksestä. Viivästyssakon lisäksi Tilaajalla on oikeus saada täysimääräinen korvaus sille viivästyksen seurauksena aiheutuneista vahingoista siltä osin kuin ne ylittävät Toimittajan maksamat viivästyssakot ottaen kuitenkin huomioon kohdan 16 mukaiset vastuunrajoitukset. Siinä tapauksessa, että Järjestelmän Toimitus on viivästynyt Toimittajasta tai Toimittajan alihankkijoista johtuvasta syystä enemmän kuin 10 viikkoa, eikä kysymys ole ylivoimaisesta esteestä, Tilaajalla on lisäksi oikeus harkintansa mukaan: - hyväksyä Järjestelmä sellaisenaan ja saada kohtuullinen hinnanalennus, joka vastaa hyväksytysti toimittamatta jääneen Järjestelmän osan arvoa; - lähettää Toimittajalle kirjallinen purku-uhkainen kehotus, jossa Tilaaja kehottaa kolmessakymmenessä (30) päivässä Toimittajaa tekemään Toimituksen loppuun. Mikäli Toimitus ei tapahdu tässäkään ajassa, Tilaajalla on oikeus purkaa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin toimittamalla siitä kirjallinen ilmoitus Toimittajalle, jolloin Toimittajan tulee palauttaa Tilaajalle kaikki Tilaajan Toimittajalle tähän Sopimukseen liittyen maksamat maksut ja Tilaajan tulee palauttaa Järjestelmä Toimittajalle. Toimituksen vaiheen viivästyksen perusteella mahdollisesti suoritettavat viivästyssakot eivät vaikuta vähentävästi Toimittajan velvollisuuteen suorittaa viivästyssakkoa Toimituksen myöhempien vaiheiden tai koko Järjestelmän hyväksymisen viivästymisestä. 12 Oikeudet Järjestelmään Omistusoikeus ja kaikki Immateriaalioikeudet Tilaajan Aineistoon kuuluvat yksinoikeudella Tilaajalle. Toimittajalla on oikeus käyttää Tilaajan Aineistoa ainoastaan tämän Sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesti toimittaakseen Palveluja Tilaajalle Tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. Immateriaalioikeudet Järjestelmän Valmisohjelmistoihin, Varusohjelmistoihin ja Laitteisiin kuuluvat Toimittajalle tai ne omistavalle kolmannelle osapuolelle.

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1/12 PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan PPO Yhtiöt Oy:n (teleyritys) palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot