PALVELUSOPIMUSLUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUSLUONNOS"

Transkriptio

1 Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL VALTIONEUVOSTO Toimittaja Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö Aila Ryynänen aila.ryynanen(at)tem.fi Sopimuksen kohde 2.1 Tausta Sopimuksen osapuolet, asiakas ja toimittaja, ovat tarjouskilpailun, asiakkaan hankintapäätöksen ja käytyjen neuvottelujen tuloksena päättäneet solmia tämän palvelusopimuksen, joka koostuu tästä sopimustekstistä sekä muista tässä palvelusopimuksessa jäljempänä yksilöidyistä liitteinä olevista asiakirjoista. 2.2 Sopimuksen kohde ja tavoite Sopimuksen kohteena on Manner-Suomen ESR -ohjelman arviointisuunnitelmaan vuosina sisältyvän Manner-Suomen ESR - ohjelman ja sen toimintalinjojen toteutuksen arviointi. Toimeksiannon tarkempi kuvaus tehtäväkokonaisuuksineen ja käytettävine menetelmineen on kuvattu liitteenä 1 olevassa työsuunnitelmassa. 2.3 Palvelun sisältö Hankinta toteutetaan mennessä liitteenä olevan työsuunnitelman mukaisesti.

2 2 Toimittaja esittelee sopimuskauden aikana arviointituloksia tai toimii asiantuntijana viidessä erillisessä Manner-Suomen ESR -ohjelman toimeenpanoon liittyvien tahojen kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa ja osallistuu sopimuskauden aikana järjestettäviin arvioinnin ohjausryhmän kokouksiin työsuunnitelmassa tarkemmin määriteltyinä ajankohtina. Työn suorittamiseen tulee varata vähintään 20 kalenterikuukautta siitä hetkestä kun sopimus on allekirjoitettu. Työn tarkempi sisältö on määritelty sopimusliitteessä 1 olevassa työsuunnitelmassa sitovasti. Toimeksiannon laajuus henkilötyöpäivinä käy ilmi liitteenä olevasta työsuunnitelmasta. Sopimusta koskeva työsuunnitelma tulee tämän sopimuksen liitteeksi sen allekirjoittamisen jälkeen. Työsuunnitelman on sisällettävä sitova toimitusaikataulu. Toimittaja vastaa tehtävien edellyttämästä raportoinnista. Työsuunnitelman on sisällettävä sitova raportointiaikataulu ja loppuraportin toimituspäivä. Toimittaja vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Toimittajan tulee huolehtia siitä, että tehtävän suorittamisessa käytetään ammattitaitoista henkilökuntaa ja että toimittajan projektiin varaamat henkilöt ovat tilaajan käytettävissä tehtävän edellyttämässä määrin. Toimittaja on vastuussa virheistään ja laiminlyönneistään tilaajalle aiheutuneista vahingoista sopimuksen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Jos toimittajan tekemässä työssä, asiakirjoissa tai muussa aineistossa havaitaan virheitä tai puutteita, toimittajalla on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet. 2.4 Projektiorganisaatio Arviointityön tekemistä ohjaa ja valvoo työ- ja elinkeinoministeriön asettama ESRarvioinnin ohjausryhmä. Asiakkaan tehtäväkohtainen yhteyshenkilö Aila Ryynänen vastaa arvioinnin ohjausryhmän tehtävien käytännön koordinoinnista. 2.5 Palvelun suorittaja Työn suorittajina (avainhenkilöinä) tämän sopimuksen mukaisessa palvelussa on/ovat a, b, c, d Mahdollisista avainhenkilöihin kohdistuvista henkilövaihdoksista on sovittava asiakkaan kanssa erikseen kirjallisesti. Toimittaja sitoutuu avainhenkilön vaihtamista koskevassa tilanteessa toimittamaan asiakkaalle ehdotetun avainhenkilön CV:n yhtä kalenterikuukautta ennen suunniteltua vaihdosta. Asiakkaalla on oikeus perustelluista syistä olla hyväksymättä toimittajan ehdottamaa uutta avainhenkilöä.

3 3 Muiden projektin työsuunnitelmassa mainittujen henkilöiden vaihtamisesta on sovittava asiakkaan kanssa kirjallisesti. 2.6 Toimitusaikataulu Sovitussa aikataulussa pysymisellä on asiakkaalle oleellinen merkitys. Aikataulusta viivästyminen toimittajasta johtuvasta syystä katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi. Toimitusaikataulut on määritelty sopimuksen liitteessä olevassa työsuunnitelmassa. Jos toimituksen suorittamisen edellytykset ovat muuttuneet asiakkaan toimesta tai asiakkaan alkuperäisen toimeksiannon perustana olevat tiedot ovat osoittautuneet virheellisiksi tai riittämättömiksi, on osapuolten hyväksyttävä muuttuneet aikataulut ja hintamuutokset. Tämä tarkistus on sopijapuolten tehtävä kirjallisesti, yhteistyössä pyrkien mahdollisimman hyvään ja taloudelliseen toimeksiannon läpivientiin. 2.4 Hyväksymismenettely Toimittajan toimitettua lopputuotteen asiakkaalle kokonaisuudessaan, asiakkaan tulee neljäntoista (14) päivän kuluessa toimittamisesta kirjallisesti sähköpostilla ilmoittaa toimittajalle hyväksyykö se tehdyn toimituksen. Mikäli asiakas ei hyväksy toimitusta, tulee ilmoituksessa lisäksi eritellä se miltä osin asiakas katsoo, että toimitus on virheellinen tai puutteellinen. 3 Palvelun paikka ja tekninen ympäristö Toimittaja suorittaa palvelun omissa tiloissaan. Toimittaja käyttää palvelun toteuttamiseen omia atk-laitteita ja -sovelluksia. Tarvittavien ohjelmistojen lisensseistä vastaa toimittaja. Asiakas antaa toimittajan käytettäväksi EURA2007-tietojärjestelmän sisältämät varojen käytön ja indikaattoriseurannan tiedot korvauksetta. 4 Alihankinnat Toimittaja ei saa ilman asiakkaan kirjallista suostumusta käyttää muita kuin tarjouksessa esitettyjä ulkopuolisia alihankkijoita. Toimittaja vastaa alihankkijoidensa tekemästä työstä kuten omastaan. 5 Palvelun hinta Palvelun kokonaishinta on xxx euroa lisättynä 22 %:n arvolisäverolla eli yhteensä xx euroa.

4 4 Kokonaishintaan sisältyvät kaikki toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien matka- ja majoituskustannukset kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti laskutettuina. Maksut suoritetaan kolmessa erässä alla mainitun maksuohjelman mukaisesti: ensimmäinen erä sopimuksen allekirjoituksen jälkeen; toinen erä touko-kesäkuussa 2010, kun toimittaja on toimittanut työsuunnitelmassa mainitut palvelut tilaajalle ja raportoinut työnsä etenemisestä ESR-ohjelmien seurantakomiteoille kolmas erä touko-kesäkuussa 2011, kun toimittaja on toimittanut työsuunnitelmassa mainitut palvelut tilaajalle ja raportoinut työnsä etenemisestä ESR-ohjelmien seurantakomiteoille Sopimuksen aikaisesta lisätyöstä on sovittava kirjallisesti. Laskutuksen hinnoitteluperusteena noudatetaan kunkin asiantuntijan osalta tarjouksessa ilmoitettuja tuntihintoja lisättynä 22 prosentin arvonlisäverolla. Lisätyön laskutuksesta ja muista vastaavista, työsuunnitelmaan kuulumattomien matkakustannusten korvaamisesta on sovittava erikseen kirjallisesti. Lisätyön osalta laskutuksen perusteena käytetään tällöin tarjouksessa ilmoitettua tuntihintaa lisättynä 22 prosentin arvonlisäverolla. Matka- ja majoittumiskustannukset tulee laskuttaa edellä mainitun mukaisesti kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. 6 Laskutus ja maksuehdot Toimittaja laskuttaa tarjotusta palvelusta ja mahdollisista matkakuluista ellei toisin dokumentoidusti sovita. Lisätyön osalta laskussa tulee eritellä kukin työhön osallistunut henkilöt, heidän tekemänsä työpäivät, työpäivien hinnat ja kaikkien työkustannukset yhteensä. Lisäksi laskussa tulee eritellä kunkin henkilön matka- ja majoittumiskustannukset sekä erikseen että yhteensä. Maksuehto on 30 päivää netto. Laskuun kohdistuvat huomautukset on tehtävä neljäntoista päivän kuluessa laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutusosoite on Työ- elinkeinoministeriö PL LASKUT Laskussa on mainittava ESR-arviointi ja TEM/RAPO/Pennanen

5 5 7 Omistus-, käyttö- ja immateriaalioikeudet Asiakkaalla on ajallisesti rajoittamaton immateriaali-, omistus-, käyttö- ja muut oikeudet toimeksiannon aikana tässä projektissa luotuun aineistoon sekä tuotettavaan loppuraporttiin. Asiakkaalla on lisäksi oikeus siirtää toteutuksen aikana syntyneitä aineistoja oikeuksineen missä tahansa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan piiriin kuuluvissa tarkoituksissa käytettäväksi. Asiakkaalla on oikeus siirtää sopimusta koskeva palvelu kolmannelle osapuolelle sopimuksen voimassaoloaikana, jos sopimus irtisanotaan tai puretaan, toimittaja ajautuu yrityssaneeraukseen tai konkurssiin, toimittaja fuusion tai muun yritysjärjestelyn perusteella lakkaa olemasta. Toimittaja vastaa siitä, että se ei hyödynnä tämän sopimuksen mukaisen tuotteen tekemisessä sellaista aineistoa, johon jollain kolmannella osapuolella on tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Toimittaja vastaa kaikista kustannuksista mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat siitä, että sen toimittama tämän sopimuksen mukainen tuote tai aineisto jollain tavoin loukkaa jonkun kolmannen tahon immateriaalioikeuksia. 8 Palvelun virhe Palvelun tulee olla sopimuksen mukainen sekä soveltua sopimusasiakirjoissa määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja vastata laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan mitä on sovittu. Mikäli palvelussa tai tuotteessa havaitaan vastaanottotarkastuksessa virhe, joka estää palvelun käyttämisen tai tuotteen ottamisen tarkoitettuun käyttöön kokonaan tai oleellisilta osin, asiakas on oikeutettu pidättäytymään kauppahinnan maksusta siihen saakka, kunnes toimittaja on virheen poistanut. Pidätetyn kauppahinnan maksuaika alkaa virheen poistamispäivästä. 9 Takuu Toimittaja antaa palvelulle laatutakuun takaamalla, että tuotettu palvelu on työsuunnitelmassa ja muissa palvelua koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukainen ja sovitussa aikataulussa tuotettu. Takuun perusteella toimittajan on viipymättä omalla kustannuksellaan korjattava palvelussa ilmenevät puutteet. Mikäli toimittaja ei täytä takuuvelvoitteitaan, asiakkaalla on oikeus ilmoitettuaan asiasta ensin toimittajalle, teettää tarpeelliset korjaukset kolmannella osapuolella ja vaatia vahingonkorvausta kohdan8 mukaisesti tai vaatia hinnanalennusta. 10 Palvelun viivästyminen Mikäli toimittaja havaitsee viivästyvänsä toimituksessaan tai velvoitteessaan tai että viivästys on todennäköinen, toimittajan on viivytyksettä ilmoitettava asiakkaalle

6 6 esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Uudesta toimitusajasta on sovittava niin pian kuin mahdollista. Mikäli palvelun viivästyminen ei johdu asiakkaasta tai ylivoimaisesta esteestä, toimittaja maksaa asiakkaalle sopimussakkoa riippumatta viivästyksen aiheuttaman vahingon suuruudesta 0,5 prosenttia jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Sopimussakko on enintään 7,5 prosenttia kauppahinnasta. Asiakkaalla on oikeus vähentää sopimussakko toimittajalle suoritettavista maksuista. Toimittajalla ei ole oikeutta saada sopimus-sakkoa asiakkaan viivästyksestä. 11 Sopimuksen purku Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain kirjallisella ilmoituksella toimittajalle, mikäli toimittaja on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. 12 Luottamuksellisuus ja salassapito Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamat aineistot ja tiedot sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus jatkuvat myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Toimittajalla on ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaikkeen asiakkaan rekistereissään ylläpitämiin, luonnollisia ja juridisia henkilöitä koskevaan tietoon 13 Sopimusasiakirjat ja yleiset sopimusehdot Palvelusopimus on sovellusjärjestyksessä ensisijainen suhteessa liitteisiin. Palvelusopimus ja kaikki sen liitteet huomioon ottaen sovellusjärjestys on seuraava: 1. Työsuunnitelma 2. Erityisehtoja konsultointipalveluista VKOE Yleiset sopimusehdot VYSE Tarjous 5. Tarjouspyyntö 6. Valtion matkustussääntö kulloinkin voimassaolevassa muodossaan 7. Salassapito- ja vaitiolositoumus Yleisten ehtojen sovellusjärjestys on: 1.VKOE, 2. VYSE. Tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valmistuvat liitteet tulevat osaksi sopimusta molempien osapuolten allekirjoitettua ne.

7 7 14 Muut ehdot Sopimus ei estä asiakasta järjestämästä sopimuksen voimassaoloaikana tarjouskilpailua sopimuksen kohteena olevasta palvelusta, kokonaisuudesta tai sen osasta. 15 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisen neuvotteluin. Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi vastaajan kotipaikan yleiseen tuomioistuimeen. 16 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja päättyy kun toimittaja on hyväksytysti toimittanut lopputuotteen asiakkaalle. Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle lähetettävällä kirjeellä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta sovelletaan salassapitoa, vahingonkorvausvelvollisuutta, oikeuksia sekä erimielisyyksien ratkaisua koskevia määräyksiä samoin kuin muita sopimuksissa toistaiseksi voimassaoleviksi sovittuja ehtoja. 17 Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä xx. päivänä xxxxkuuta 2009 Asiakas Toimittaja Työ- ja elinkeinoministeriö Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Aila Ryynänen Neuvotteleva virkamies

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Sopimus 1(9) Sopimus Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Fax Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot MATRISET OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2012 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät 3 2. Ohjelmiston käyttöehdot..3 3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen 4 4. Maksuehdot.. 4 5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tarjouspyyntö 2 Liite 1, Tarjouslomake 5 Liite 2, Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1 (10) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Järvenpään kaupunki Y-tunnus: Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää Käyntiosoite: Seutulantie 12, Järvenpää

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot